eker, sen JOP r-#i i-n- =a N°. 2680. 1906 Zaterdag 6 Januari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Man. G. r ld. dteekening lonhoven. II ja W i hoonhoven, ilemborg, 'enten. 85S H FEEVEN. NAAR DEN GEEST. BD1TBILAID. 1 3.&W. N. VAN NOOTEN n Schoowhovtn, üH»ev«o. is, om school. op. byvoegen dat de zyn zeker Ja, nng Pril L jrli ><••1 kuit* I. dan Villeneuve, KRK A/D IJ.; heeren Job. Jonker Sr., 2de V O n, T TT G HA ris leest de notulei idricht; krdam; naar ■graaf’; Viaaea, en ■iddaga v«a ne oalleette eld warden. i her- irgste l/d IJskl; 1KDRKCHT; Höommsm courant. het ge- m en lyden. ian] lom lolde I DEN POL ir aan een leraal Agent >eat naait! •a; teveneinde; rdkloos; iak; rioting is goed- 5, No. MS.) "en de 2V» Iet aantal Iróeg 9052. 4 is altHd rwaardeljjk heeschheid gen. van Walbeek stelt voor, over aderen te benoemen. Leis; Dat is myn bedoeling --nemen, en men hebben. it ver- - niet aan. de geval te :h al geven srige dagen h. Zandag: en 19-SOa. «h Zaadag: DIRECTIE. rekenen schjjnt men nog niet veel te het jam- wordt als jhen groot dan nu zoo inbafe ver- De heer Kam er tegen stel voor, benauwd _-Jg, al zaten en, dat is byna overal zoo. (Ie wetb.): Dan ben ik »;3ven van Dr. Haastert in den raad kenbaar Als de gemeente jp wees, zou dat i, verhulde borstkwaal, opgaf. Het omen door, d voelde zty in genezing, ik kocht een en reeds na heb de be- r waarheid en; al mbo ant ik ben zyn eigen houtje is opgetreden en iets daar door verkeerd is geloöpen, zich tracht te verontschuldigen met te zeggen: „Ik dacht dat het zoo ook 'wel kon.” Er zyn omstan digheden, waarin men niet beeft te denken, maar eenvoudig te handelen. Zoo is het ook met de vervulling van gewone plichten. De menschen zyn zoo licht geneigd, daar zelfkantjes af te knab belen en dan vervolgens nog wat dieper te gaan en de stof zelf aan te tasten. Hoe komt het, dat men met sommige dingen gewoonlijk eerst over den bepaalden tyd kan beginnen? Is het niet, doordien som migen van oordeel zyn dat bet met dat voorschrift zoo nauw niet genomen behoeft te worden? Iemand werd door zyn medeleden in een bestuur uitgenoodigd het voorzitterschap op zich te nemenmen had de vriendelijkheid te zeggen, dat hy voor die betrekking het meest geschikt was. Hy verklaarde de op dracht wel te willen unVaarden, doch onder één voorwaarde: hy moest de vergadering op de minuut af kannen openen; al was hy ook moederziel alleen present, hy zou den hamer opnemen. Men vond dat best, en nog nooit is het gebeurd dat op bet aangewezen tfjdstip niet met de werkzaam heden een unvang kon worden gemaakt. Men kent de uitdrukking: stram dienen. Dat is in minachting geraakt, weldra in onbruik. Zeer terechtmen vindt het dur, waar een onnoemelijk aantal voorschriften alles regelen, en elke afwijking van bevel of reglement, al iszy volkomen onschuldig en leidt zy tot geen gevolg, als een mis drijf wordt aangewerkt. Zelfs bjj de iostel-? ling, waarbij het stipt inachtnemen van bepalingen nog het meest wordt vereischt, bjj het leger, begint men nu toch ook in te zien dat eenige losheid van beweging de menschen geenszins ongeschikt maakt voor hun taak, en bjj den de begeerte meer kan opwtekken om die op de meest gepaste wijze te vervullen. Men bedenke ook, door een natuurlijke ontwikkeling veranderen allerlei toestanden, en zy ontgroeien un de bestunde voorschriften evenals een jongen un zjjnpak kleeren; de wijziging der verordeningen komt altijd achterun. Zou het in sommige gevallen geen overweging verdienen, eens te beproeven of men niet volstaan kon met een eenvoudige intrekking, zonder er iets nieuws voor in de pluts op te leggen Hoe meer geboden, hoe meer overtredingen. Eindelijk wordt het zoo, dat de menschen het niet meer kunnen uil houden, en dan volgt er een uitbarsting. Men heeft lang gesproken van de onderworpenheid der Rus sische boeren, van de stipte, de slaafsche ge hoorzaamheid van de Russische soldaten. Als een van dezen ergens op post was gezet, en men verzuimde hem af te lossen, dan zou hy zich liever hebben laten verhongeren of dood vriezen, dan op eigen gezag naarde wacht terug te keeren. Thans is dat wel een beetje anders geworden, maar zoo gaat hetals met al te strakke leidsels wordt gereden, breekt de boel soms. Er is nog een andere methode van „stipt dienen”, in den lutsten tijd toegepast door weerbarstige spoorwegambtenaren in Italië en ook in de Oostenrijk-Hongursche monarchie. Zjj bestaat daarin, dat men alles precies nakomt, in de tynste puntjes, voor het alleronbeduidendste den tyd nemende. Dat heet dan „paseieve weerstand”. Niemand kan daarby van plichtverzuim worden be schuldigd, want van overtreding van eenig voorschrift is geen sprake. Niettemin loopt de dienst toch in 't honderd. Het ligt in de richting van onzen tyd, de persoonlijke zelfwerkzaamheid zooveel mo- gelyk te bevorderen, in overeenstemming met de hoogere geestesontwikkeling, die men tracht aan te kweeken. Het schijnt niet overbodig even te zeggen, dat om de eerste tot haar recht te doen komen, men de laatste moet doen voorafgaan. Ook deze eiscb wordt wel eens over het hoofd gezien. En dan komt eindelijk de groote vraag: de letter der voorschriften overeen te bren gen met den geest, met de eischen der doelmatigheid, gesteld door het belang van de zuk, voor welke zy worden ontworpen en vastgesteld. Volmaakt zal die overeen stemming nooit lang kunnen bljjven en al te rekbare bepalingen voldoen ook niet un de behoefte; herziening nu en dan zal wel- eens noodig zyn. Ook worde bet streven daarheen gericht, dat voorschriften achter wege blijven, waar men overtuigd is dat zonder deze de zaken ook wel goed zullen marcheeren, en dat zal in meerdere mate kunnen geschieden, als men te doen heeft met menschen, die bet belang hunner tuk op den voorgrond stellen, die niet aan den eenen kant zich beijveren om un het on vermijdelijk toezicht op hun handelingen te Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden0,75. Franco per post door het geheele r jjk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. irbetereu. jrjjven van de heei Breede, om |ke belasting Iers. Met i_«. jstaan. Schrijven van Kerk, dat de’ i gemeente wi. lit geid dan t„ opbrengt, die te gaan dm De heer niet; maar waarom ze seben,die De heer wondert de motie; De heei doch zoolai moeilijk Burg, ei jren Pypers, Kroon "•n afichryving van de ing wegens hun vertrek algemeene stemmen toe ontkomen, aan de andere zyde om bij het uitoefenen van dat toeziokt dus ook by het waken voor de ten Uivoer legging van voorschriften, te offordh^Jh het altaaf der valsche góden, die beerschzucht of hebzucht of ijdelheid genaamd zfjn. De geest der wetten kan geen andere zijn dan bevordering van het algemeen welzyo. Is dit b|j het vaststellen barer letter de eenige drjjfceer, dan zal deze haar doodend karakter verliezen, ook niet prikkelen tot verzet. Dan wordt tevens het woord tot waarheid, dat de meest vrije man is wie zich met de meeste trouw onderwerpt aan de heerschappij der wet. Dat brengt nog een ander, meer indirect voordeel mee. Wetten die niet meer passen in het kader van den tyd, moeten worden veranderd of afgeschaft. Om aan te toonen, dat zij daarvoor ryp zyn, bebbe men ze slechts stipt te volgen, dan springt dat te spoediger in bet oog. Nog mogen wy er eerbied voor de wet, algemeen is het oordeel dat deze niet vooruitgaat, en dat mag een bedenkelijk verschijnsel heeten, benadeeld wordt, als vrijheid van opvatting leidt tot verkrachting. Haar gezag hoog houden is ieders taak. Dat is te verkrijgen door afwezigheid van baatzuchtige bedoe lingen, door toewijding aan bet openbur welzijn, door verstandig nadenken. Dan zal ook nooit het conflict tusschen letteren geest zulk een vaart nemendat de eerste vertreden wordt en de laatste in een nevelig waas verdwijnt. De bekende bybelsche tegenstelling tus- seben letter en geest vindt in veie dingen des dageltjkschen levens hur toepassing; en wanneer op eenig gebied sprake is van letterdienst of letterknechterjj, dan geldt dat niet als iets unbevelenswaardigs. In den lof, toegebracht aan een hoogge acht rechter te Rotterdam, die dezer dagen z(jo jubileum vierde, werd vooral hierop de nadruk gelegd, dat h| de strafwet steeds our den geest tot uitvoering deed komen. De bedoeling is duidelijk; hy beschouwt de overtreding voor welke de schuldige had te boeten, niet als een ding, een zaak, te berechten naar een vutstaand tarief, maar hield alljjd bet oog vooral gericht op den schuldige, op den toestand wurin deze ver keerde, op het doel van de straf en op de uitwerking, die deze hebben zou. Dat is dan ook de richting, wurin bjj ons de straf wetgeving zich heeft ontwikkeld, en vandaar dat aan den rechter een hooge mate van vrijheid is gelaten, zoowel ten aanzien van de waarde, aan het bewijsmateriaal te hech ten, als met betrekking tot de straftoemeting. Dit goede, dit levendmakend beginsel tot Mi* recht te doen komen, is van krachtigen invloed op de verhouding der menschen op elkander. Het schept onderling vertrouwen, verhoogt de zelfwerkzaamheid en doet een steunen op eigen kracht ontstaan, waar- van ten slotte de geheele maatschappij de goede gevolgen ondervindt. Terwjjl wjj dit met een enkel woord trachten te betoogen, moeten wjj toch even w(jzen op een misbruik, dat zich in toe nemende mate schjjnt te openbaren, door een niet onverklaarbare, evenwel verwerpe lijke begripsverwarring. Het ontstaat hierdoor, dat de menschen letterdienst en nauwgezetheid niet behoor lijk uit elkander weten te houden. Wjj hebben hierbjj voornamelijk het oog op tal van voorschriften, die gemukt zjjn om een onmisbare umenwerking te ver- om te zorgen dat de arbeid van den een dien van den ander niet in den weg staat maar hem bevordert, die bot singen moeten voorkomen of er op gericht z|jn dat niemand, door onwil of door on wetendheid, eenig ding in de war stuurt of schade toebrengt aan het algemeen. Die i voorschriften gaan somtyds uit van den wet gever, of van een chef van dienst, un wien de verantwoordelijkheid voor den geregelden gang van zaken is opgedragenop dezen rust de plicijt zijn ondergeschikten te houden bin nen dé grenzen, aan de vervulling hunner taak gesteld. Zjj moeten duidelijk zyn, dus voor geen verschil van uitlegging vatbaar, en dan liefst zoo kort mogeljjk, opdat men ze zal kunnen onthouden. Wjj kunnen er nog bjjvoegen, dat zjj alleen moeten gegeven worden bjj noodzakelijkheid, niet de bijjken mogen dragen van lust tot reglementeeren waar dat best kan worden gemist. Er zjjn takken van openbaren dienst, waarby als het ware iedere beweging is voorgeschreven, aan de vrjjheid van handelen niet de ge ringste ruimtq is toegelaten. Dat is nood lottig voor het zelfbewustzyn, wischt het zelfvertrouwen uit, dooft de geestkracht en maakt van de menschen een soort van auto maten. Een bijzonder geniaal man, die in zjjn geest alle gebeurlijkheden heeft samen gevat, die zjjn plannen en hun uitwerking tot de kleinste bijzonderheden doorziet, kan met een zeker aantal werktuigeljjk un zyn bevelen gehoorzamende personen soms groote dingen doen, maar er moet ook niets voorvallen dat niet in zjjn berekening was opgenomen, want dan is bjj verloren, zyn voorschriften passen niet meer op den toe standzooals deze zich buiten zjjn ver wachting heeft ontwikkeld, en zjjn menschen missen het vermogen om dat te ontdekken en er zich naar te richten. Maar wie nu in het algemeen de voor schriften, voor zjjn diensten vastgesteld, opvat als iets waarmede bjj kan handelen naar goeddunken, die begeeft zich op ver keerde paden. Regel moet zjjn en bljjven een zoo nauwkeurig mogeiyke uitvoering. „Naar den geest" dat wil niet zeggen naar dien van iedereen die wat te doen krjjgt. Bjj de veelheid van zinnen, volgens het spreekwoord overeenstemmende met die van de hoofden, zou dit aanleiding kunnen geven tot een Verwarring waarvan het eind niet is Ie overzien, Om bet bjjschblok omhoog te krijgen moeten allen precies tegelijk aan het touw trekken; dat mag geen fractie van een seconde verschillen. Hoe verder de uitvoerder stut van den ontwerper, met andere woorden, hoe minder de eerste bjj machte is het geheel te over- sien en te beoordeelen, des te sterker is het af te keureot dat hy, wanneer hy op Pr|s der Advertentiön: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel moer*/ 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle oinnenlandsche Advertentién, voor S-maalplaatsing opgegeven, worden slechts 1-maal in rekening gebracht. het staken. De arbeid is er gedeelte)jjk*her- vat. Het spoorwegverkeer is er nog zeer gebrekkig. Overal treedt de overheid met kracht op. Zelfs wordt, in geval van voortzetting van den opstand, met deportatie van geheele gemeenten gedreigd,. De Regeering heet «u ook krachtige maat regelen te zullen nemen tot spoedige in voering van de kieswet. De kiezerslijsten zullen zoo spoedig mogelyk worden gemaakt. „Figaro’s” correspondent te Londen meent te weten, dat, zoodra de rust in Rusland weêr eeuigszins is hersteld, Engeland en Rusland eene overeenkomst zullen sluiten op dezelfde grondslagen als die lusschen Rusland en Frankrijk bestaat. Van Russische uitgewe*"*-"” echter in Engeland moeten hebben. grond van de nieuwe vreemdelingen- (waardoor „ongewenschten" kunnen ”“*veerd worden), zyn dezer dagen van de 42 passagiers eener stoomboot, in Engeland aangekomen, 24 geweigerd, omdat ze geen Iel van bestaan hadden. En dit waren Russische uitgewekenen. Toch zjjn later nog 15 toegelaten, omdat itkundige redenen waren uit- van mej. A. de Haas, als onderwijzeres aan Is zoodanig aan school IV te is benoemd. 1 ontslag wordt met algemeene jrleend, terwijl vele leden het dat deze heste onderwijskracht te gaat verlaten. jven van de heeren Joh. Jonker Sr. Walbeek, om ontslag als lid der ie van toezicht op het lager onderwijs.* ;iiter stelt voor dit eervol te ver-* "ider dankbetuiging voor de be- .d en stelt voor deze commissie en bet toezicht op te dragen Weth. van Walheek: t bedankt; ik ben op te heffen en 3 benoemen. i Dan moet u zien deze te lie mogeljjke menschen im eervol ontslag geven en het igen aan Burg, en r P. Leis: Zjjn die jrep bedanken, niet weg ti de voorzitter? Wat is dê Die vraag ryst bjj my op. De voorzitter: Ja, dur gronden voor. >De heer H. v anderen te benoemen. P. Lels^ Dat is mjjn be om de gronden weg te i bedanken. Het zijp allei zoo mooi den tyd er voor he A. Pjjl (1ste wethouder): Hel rJ t my, dat de heer Leis vraagt naar motievqn, daar ze hem bekend zijn. •r r. Pels: Dat is volkomen waar; mg die blijven bestun, zullen c ah der e menschen te vinden zyu. urg. en Wetb. kennen ook die gronden. Jet is heel eenvoudig die commissie op te beffen; doch overal is zoo’n commissie,al is ze er ook maar voor den naam, spr. “heeft daar al meer in vorige vergaderingen, op gewezen, met bewjjzen uit andere gemeenten. De heer A. G. Rjjkee: De oorzaak en gronden liggen bjj de heeren zelven. De heeren willen meer recht hebben dan hun toekomt. Ze zjjn geroepen om toe te zien en ze willen meer. Ze willen den baas spe len, veel meer den baas spelen dan hen toekomt. De beer W. Goedhart: Ik vind mer als de commissie beschouwd i een stroopop. Spr. geeft de menscl gelijk dat ze bedanken, en er da over te spreken in eene open! gadering, keurt spr. af. De heer P. Leis: Ik ben zoo niet van een openbare vergader» er 25 correspondenten, dat is bj' De heer A. Pyi (1 er voor dat ook de motiei en den heer J. H. Smit gemaakt worden. De voorzitter gelooft dat er nu genoeg over gesproken is en zal het voorstel van den heer Van Walbeek in rondvraag brengen, om andere leden te benoemen. Mpl voorstel van Van Walbeek wordt aiwlgenompn met 5 tegen 2 stemmen; de heer A. Pijl hield zich buiten stemming. De voorzitter zegt in den volgenden raad een dubbeltal te zullen aanbieden. 5. Adres van G. Blom e. a. om een paardenstraatje in den polderweg, daar deze weg in zeer slechten toestand is. (Dit adres was in den vorigen raad aangehouden om te onderzoeken.) De voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor, adressanten te berichten dat ze zich tot het polderbestuur “moeten wenden, daar de gemeente niets met dien weg te maken heeft, daar deze van de Nederwaard is. De heer W. Goedhart: Als nu het polder bestuur zich daaraan niet stoort en de ge meente ook niet, wat dan? De menschen kunnen toch in zoo’n rommel niet bljjven zitten. Spr. is er voor, indien het polder bestuur zich deze zaak niet aantrekt, het van de gemeente te doen. De heer C. van der LaanZJ_ ^2 het polderbestuur er eens op wees, niet beter helpen? Besloten wordt het bestuur der Nederwaard op den toestand van den polderweg opmerk zaam te maken en hen te verzoeken dien te verbetert 6. Schrjj' en De F plaatseljjl naar eld< gestaan. 7. Schrijven van bet bestuur der Ned. Herv. Kerk, dat deze het begrafenisrecht aan de gemeente wil overdoen voor f 3333, daar dit geid dan tegen rente van 3 pCt. de som opbrengt, die de gemeente betaalt. De voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor, het bestuur der kerk f 2500 aan te bieden, daar de gemeente dan geen verlies heeft, daar zjj tegen 4 pCt. geld leent. De heer W. Goedhart: Wanneer de kerk overgeeft, moet ze weten van waar i dergelijk verlies weer kan halen, voor my moeiljjk hierin iets te zeggen, bestuurslid der kerk ben, en deze met die van de gemeente nu met iets streden, doch ik wilde dit even moe.« Op wet gew< 41 p aangei middel van bestaan hadden, meest Russische uitgeweken» van deze 24 later nog 15 t. ze om staatkundige redei.. geweken. De Koning en zjjn met Prinses Victoria op 't oogenblik de gasten van den Hertog van De"k:-“ die hen op vorsteiyke wjjze ontvi"** fakkelstoet van 300 man wachtte vier paarden bespannen rytuigen den ingang van het park op Chatsworth en verspreidde zich by aankomst der vorstelijke gasten in een lange, levende Ijjn tot aan de slotpoort. Dezelfde Hertog gaf ook een verkiezings manifest uit, waarin hjj o. a. aan de Uni onisten verklaart dat het ten eenenmale, onwaarschijnlijk is, dat Van bet nieuwe Parlement Ierland „Eigen Beheer” zal krijgen. Chamberlain voorlgaan op all en in redevoerii dat de nieuwe van „Home Ru houden I zjj hun eenzettei Zoo reeds zetels ireeuwden: „Weg met het leger!” en: „Weg met het vaderland!” ”in een voergenomen manifestatie op Nieuwjaarsdag door de schildersgezellen, die het vergiftige loodwit verboden willen zien, is niets gekomen, door de officieuss toe zegging, dat zoo spoedig mogelyk deze zaak in het Parlement zal behandeldSvorden. Het in Italië vanwege het Vatikaan aangekondigde Witboek, met de bescheiden over de onderbandelingen van de scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk, heeft het licht gezien. Het bestaat uit eene uiteen zetting en 47 bijlagen, tezamen 273 blad zijden beslaande. Duitisciiland. Keizer Wilhelm heeft met Nieuwjaar den Czaar een lang telegram gezonden. Men verdiept zich in gissingen over den inhoud, die „van politiek gewicht” moet zyn. De aanstaande openbaarmaking van bet Duitsche Witboek over de Marokkaansche quaestie wordt met spanning tegemoet ge zien. Men voorspelt dat het „diplomatieke sensatie" zal wekken. Volgens een bericht uit Tanger heeft de Sultan van Mar*kk« het voorstel der Spaansche Regeering om de internationale conferentie te Algesiras den 16en Januari te laten beginnen, goedgekeurd. De President der Ver. Staten, de heer Roosevelt, zoo wordt verhaald, heeft een practisch middel bedacht om de Nieuw jaarsreceptie in het Witte Huis, die gewoonljjk een balven dag duurt, te bekorten. Hy gaf nameljjk het orkest der mariniers, dat in de zalen muziek maakte, bevel in een snel tempo te spelen. De bezoekers regelden onwillekeurig hunne bewegingen naar de maat der muziek, en zoo was de receptie binnen de 2Vs uur afgeloopen. Het, aantal bezoekers en handschudders bedi Gemeenteraad van Alblaaaerdai Vergadering op Vrijdag 19 December, nam. 7 uur. Voorzitter Jhr. V. H. de burgemeester. Afwezig de tzsrzz J_ wethouder, H. Kam, J. U. Smit, allen met kennisgeving. De secretaris leest de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. 1. Goedkeuringen van Ged. Staten van vroeger genomen raadsbesluiten, welke alle voor kennisgeving worden aangenomen. 1. De voorzitter deelt den Raad mede, dat er 21 Dec. j.l. f 2440,OU/» in kas was, en deze in orde werd bevonden. 8. Schrjjven van den heer L. Zevenbergen, dat by zjjne benoeming tot hoofd aan school I aanneemt. i en Balfour biy ven nog steeds ille mogeljjke wjjze, per manifest ingen, de kiezers wjjs te maken, ’9 Regeering een voorstander Jule” is. De nieuwe Ministers bjjna dagelyks redevoeringen, waarin denkbeelden voor de kiezers uit ten. is de verkiezingsstryd in Engeland reeds in vollen gang. Voor de 670 Parlements- ..Ja zyn reeds 1400 candidaten gesteld. Te Parys (Frankrijk) zyn op Elysé de gewone Nieuwjaarsrecepties oude ^ooidslad ligt i* puin. bo“deo, die zich dit j.ar kenmerkt, n door district werd door troepen h-rW* toespraken tot don afirodenden die de inwoners neorschoten als President Lonbet. De geesteiökhwd rerecheen !en, om aan de vlammen te ont- I dit jaar met, als gevolg van de nieuwe wet. In het proces wegens de anti-militaristi- puiohopen. sclie betoogingen te Parys (aanplakking van in vernield’ biljetten tegen bet leger) zyn Zaterdag 23 lit het puin aangeklaagden schuldig bevonden en tot straffen van 1 tot 4 jaar gevangenisstraf hebben de opstande- veroordeeld. By het uiteengaan der zitting zich zelven te wyten, 1 hadden woelige tooneelen plaats. De ver- "’eieren vóór oordeelden raasden en tierden en hunne 3 manschap- i vrienden schreeuwden: „Weg met het pen zonder leiding wisten zich niet meer leger! te beheerschen en er werd in ’t wilde op ingeschoten of ingereden. De inwoners van Moskou zyn woedend over de verwoes ting, welke de troepen hebben aangericht. *t Is eene groote byzonderheid, dat de troepen zoo trouw bleven. Het gedrag der opstandelingen had hen zeer verbitterd en daardoor is ’t te verklaren dat ze niet overliepen. In de wyk Presna hebben zich de opstandelingen 't langst verzet, maar ’t aanhoudend geschutvuur heeft hen ten slotte tot overgave gedwongen. 10.000 werk lieden hebben zich in een der fabrieksge bouwen tot het uiterste verdedigd, tot het gebouw stormenderhand door de militairen werd genomen. Velen zyn daarby letterlyk onder het puin begraven. Toen de tegen stand zoo goed als gebroken was, kwam een deel Moskousche opstandelingen, onder bo ding van straffdloosbeid by de overheid, over gave der wapenen aanbieden. Toen dit werd geweigerd kwam een groot aantal zonder voorwaarden in onderwerping. Van de ove rigen werden velen door nieuw aangekomen troepen gearresteerd. Al mag er nog niet van „volkomen stelde orde” gesproken worden, het ei scbynt toch wei geleden. In de straten der stad heerscht, by her vatten arbeid, nu ongewone bedryvigheid. De gemeenteraad benoemde een commissie tot ondersteuning van de nagelaten betrek kingen der by de onlusten gevallenen. Te St. Petersburg was tegen Dinsdag j.l. wel een nieuwe werkstaking gedreigd. Doch er is niets van gekomen. De daar verwachte manifestation by de be grafenis der slachtoffers van het jongste woeste optreden der kozakken tegenover de werklieden is mede verydeld, doordien de politie in alle vroegte de dooden had laten weghalen en in stilte begraven. Er zyn in ’t geheel nog slechts een 2500 man, die niet werken. Een groot aantal personen is in hechtenis genomen. Uit de provincifin en van het platteland luiden de berichten nog lang niet gunstig. Te Riga heeft een verwoed straatgevecht plaats gehad. Het stadhuis en andere open bare gebouwen werden door de rebellen ver meester d. De militairen staan er gereed om te vuren uit geplaatste mitrailleuses. In het Ural-gebergte zyn de muiters nog de baas in belangryke geschulfabrieken. By Bacluwsch is een formeele slag geleverd, tusschen de troepen en de opstandeligen, die acht uur duurde. Te Satarow heeft een botsing plaats gehad tusschen kozakken en arbeiders. Te Warschau schynt de rust weêr te keeren. Men heeft er biykbaar genoeg van zoo iets ze een Het is daar ik bestuui belangen elkander opmerken. De voorzitter: Ja, mynheer Goedhart, u zit in een moeiiyk geval; doch wy hebben hier met dit geval niets met de kerk te maken. De heer A. G. RykeeU moet in de gaten houden, dat de kerk voor niet te duur aan de gemeente een drommels mooi stukje grond heeft verkocht; dus als ik daarmee rekening moet houden, zeg ik dat het een biliyke vraag is, en om nu maar te zeggen, het is te hoog, gaat zoo maar Spr. zegt ook zoo wat in hetzelfdt I zitten als de heer Goedhart; doek Koningin van Engeland Vintnria nn ’1 nnvnrihlilf Hertog van Devonshire, -*?ing. Een te de met op aan rorth 300 man jpannen et park "’'4. Scbryven eervol ontslag i II, daar zy ah Dordrecht is Dit eervol stemmen vei betreuren, di de gemeente 4, Schryr en H. van 1 éommissit De voorzitte- leénen, onder wezen diensten op te bi ffen aan Burg, en De heer H. heeft nog niet deze commissie andere heeren te De voorzitter: krygen, daar alle mogelyke menschen er voor bedankem De voorzitter wil ook den heer H. Kam eervol ontslag gevel dan opdragen aan Burg, «n Weth. De heer P. Leis: Zyn die gronden, waaroïn deze heerey bedanken, niet weg te nemen, mynbeer de voorzitter? Wat is dê oorzaak? voorzitter: OventlokL Rutland. Het is aan de troepen te Moskou toch gelukt den opstand te dempen. Het ging echter gepaard met de bloedigste tooneelen. De stralen van Moskou, zegt een berichtgever van de „Standard”, werden met bloed overstroomd. Wel 20 000 menschen, waaronder hulplooze vrouwen en kinderen, werden met de opstandelingen geslacht. Op het moorddadig schieten, geiyk er nog nooit in Moskou gehoord werd, volgde een brand, zoo hevig, als er sedert den Franschen inval van 1812 niet werd aanschouwd. Een vier kante mjjl der oude boofdslad ligt in puin. Het geheele district werd door troepen ingesloten, die de inwoners neerschoten als zy vluchtten, om aan de vlammen te ont komen. Thans ziet men overal rookende Vele fabrieken en woonhuizen zyn „De dooden werden by boopen uit het puin gehaald". De woeste tooneelen Hogen in zooverre aan als ze zich by voorkeur de officieren vóór ’t doel hunner kogels kozen. De r leiding *-- .en en er werd in of ingereden. De zyn woedend over de troepen hebber groote Dyzonoerneia, _ri trouw bleven. Het opstandelingen had hen zeer vert daardoor is ’t te ipen. In de standelingen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1