HAN Apotheker, IS AAN 80 Wisfcrt, NHOVEN. JUWING. u.' ss* s? N°. 2681. Woensdag 10 Januari. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. DHEN, ils-essaieur. rORIUM. IROOP ten: iënisch laboratorium, tnrdom Telegram adres: lerUdUl. .SCHEIKUNDIGS”. epaling) fl, - 0,60 emadestr. II, Rotterdam. =a S - gj - f 5? c g S 3 3- W-» o» 1906. BINNENLAND. 601TBMLAKD. Ovendcht. Gemeenteraad van Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhovin, Uitgeven. in beroep gekomen betreffende de be- De heer en het d i r e c- .Stolwijk” die ViCts. X» Lana- t I Ie beer Schrt „iet om. "lurking, re caadltlêa. •■wprwdactca, 9 ■schied. rs mee. r zoowel lof hem illege des- Wilhelm e- jongste feest .MT OP AApVBAOE. Aan de voor v. dolk, i SSEL: nu de Commissie i vermindert, be - college. igen -eland weken ten wordt de nu sweest it igelen. op te doen stei dus niet De 1< Btbapsri van den en zgn ol Aan een toenadering' 8 Jan. Dit jiar 1 van den neer len en ook is dat Gedeputeerde i mee‘en beschik- dat zg wel gaarne van den (ebter het tweetal in de gebeurde het. Da og noordwaarts, it schoot eens- iaa( 't westen, inoeuvres met begrepen had. van hartelgk i beantwoon dat de vriendscha| en het DnilacL. worden. Tusschen Keizer Wilhelm en Koning Edward moet met de jongste feestdagen de correspondentie zgn heropend en sedert met bgzonderen gver en in uiterst vreedzamen geest zgn voortgezet. berg leden 1 ,Ons Belang.’ >ag van het bjj den heer was dat de heei «teeuwjjk en 1 voor jong en oud, zjj is alt|d tigen en geneest on voor waardeigk id, aslhmt, keelpijn, heeseb beid, lorst- en longaandoeningen. - en 8,50. art a. den namiddags Brh»»nhoven eene collectie bezichtiging gesteld werden. Cta. per perseoa. per let. (Deze verloting is goed- iven, d.d. 19 Dec. 1905. No. 925.) H. W, VERSTEEVEN. Pr|a der Ad verten tién: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlgk tot Dinsdags- en tot Vrgdags-namiddags 4 urea. Alle bmnenlandsche Advertentiën, voor 1-maal plaatsing opgegeven, worden slechts 8-maal in rekening gebracht. te Bodegrav» gemiddeld >ude ponden, één o vaart). Deze Heer verklaart ons - geleden te hebben. Er zat een harde Eetlust had hg in het hg zwaar aan hoofdpQo. ABDIJSIROOP klooster 8GH00HH0VEME CÖÜB.AST. hg had verzocht zitten mocht kwade een groep agent en knaap rQwiei 03 a ingewisseld. icht. kaashandelaars werd verleden gekocht bier en in de om- tot f 28. Zwaardere soorten De handel is redelgk. 8 Jan. Door het col tier is aangewezen als i opneming der huurwaarde van mobilair ten behoeve der personeels belasting in Lekkerkerker, alhier. polder in twee dagen 82 stuks wild geschoten. Voorzeker een bewgs dat de jachtopzieners het jachtveld goed bewaken. "Krimpen a/d IJael, 8 Jan. Voorde vacature in het college van zetters, ontstaan door het overlgden van den heer A. C. Mfjolieff, is door dun Commissaris der Koningin in deze provincie benoemd tot zetter de beer N. Hoogendgk, lid van den Raad. Zaterdag avond vergaderde huishoudelijk de kksvereenigiog .Volksbelang." De voorzit ter opende deze bijeenkomst met een terugblik ..oaer, i was de ■n Maandag avond op den, werd de verga- le leden nog eenigen >ven. Naar wg verne- m der Herv. Ge- Viist bezwaren mgs plaats gehad ouderling en voor den voor een b< or, dat dat t bg den boel 4 WIJK te Oudkwatxr; WOLFF k Co. U Gouda DOOL te Surdrkht, Boveneinde; VAN STEENES te NooRDXLoon; J VAN DAM te Goudmak; KLUIVER te Ottoland; I WALSUM Pz., Oudkrkkrk a/d IJ.; NKF.R, Krimpkn a/d Lkk; rAN GENNEP te Moordrxcht; r te Niiuw-Lkkurland; DHTEWEG te Alblasskrdam; jING te Alblasskrdam; GEMAN te Strkktkxhk LT te Nibuwpoort, ATS te Stolwijk; 5 te Zkvknhuizkn; JDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; EN AAR. Drogist te Sukdrkcht; VAN DAM, Haastrzcht. Dom Courant wordt des Woensdags- en dee Zaterdags morgens uitgegeven. Prgs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75, Franco per post door het geheels rgk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bg alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. A A O W-» ffl w lil 5.80en 8.80. 7.-en 18 80 Overige dagen bek.Zendag: 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. Capelle a/d IJael, 8 Jan. lu de vorige we» k werd met gunstig gevolg van de scheepsbouw werf No. 2 der ücma A. Vuyk A- Zonen alhier te water gelaten het ge heel van staal gebouwde stoomschip Trompen berg, gebouwd voor rekeningeener stoomboot maatschappij onder directie van de heeren Viuke Co. te Amsterdam. Dit schip heeft een laadvermogen van p.m. 2800 ton D. W. en is bestemd voor de boutvaart op de Oostzee. De lengte bedraagt 270 vt. by een breedte van 39 vt. en eene holte van 19 vt. 10 dm. Het is gebouwd volgens de voorschriften en onder speciaal toezicht van de Eng. Lloyd, classe 100 A. Ien is voorzien van groote laadboofden, krachtige winches en speciale inrichting voor vlugge lading en lossing der goederen. De machine en ketels zgn ver vaardigd door de firma G. T. Gr» y te South- Shields en zullen daar ter plaatse worden ingesteld. De kielen worden gelegd voor twee stoom schepen, een van 1000 tons en een van 2200 tons, reap, voor een firma te Töosberg en Kopenhagen. *tiieaen-Oudekerk8 zal wederom een stuk land J. Kloek van rgkswege bemest wordei wel de hectare die twee jaar geleden G. bemest. Het stuk land zat weer worden ver deeld in 10 perceelen, elk van 10 aren groot. Vrijdag avond 29 Dec. j.l. vergaderden de werkende leden van de zangvereeniging .Excelsior". Aan de beurt van aftreding waren de bestuursleden de heeren J. H. Boon en P. Baas, die herbenoemd werden. De heer L. Cok werd daarna tot eerelid der vereeniging benoemd. Zgn vertrek naar elders is voor de zangvereeniging een groot verlies. Als bestuurslid en zanger 1 als voordrager verdient bg den 1c toegebracht. In zijn plaats werd de heer C. Beuzekom tot penningmeester gekozen. "tolroet-Aiumers, 8 Jan. Op Woens dag 3 Januari j.l., des avonds 6l/i uur, werd in het lokaal van den heer I. de Sligter een algemeene vergadering gehouden van de leden van het .Groene Kruis”. Tot bestuursleden, die onderling de verschillende functiën zullen verdeelen, werden gekozen de heeren J. J. Hendrikse, D. Verlek, C. Korevaar, J. C. Spek, J. Ham burg, B. van As Jr. en A. Pierhagen. Met 37 tegen en 21 stemmen voor werd besloten zich niet aan te sluiten bg de Zuid-Holl. Vereeniging. Vervolgens werden vastgesteld de statuten en het reglement. Ten slotte bracht de heer J. J. Hendrikse zgn dank aan de leden, die het voorloopig comi'é hadden gevormd en aan het groote getal leden, die deze algemeene vergadering hadden bezocht Door de 1 week de kaas streken van f 21 lot f 29 de 50 K.G. •Hoenkoop, van zetters alm kundige voor de c. en der waarde van van de heffing 1906 de heer C. "Jaarsveld, 8 Jan. In den „Baluwe” zgn door de heeren v. E. ontsteking e hoestbuien^ de komen. irb(j leed hi ik van de ABDIJSIROOP klooster »r A. HANDGRAAF te Santpoort, aal genezen. U moogt van m|jn dende mensebheid opmerkzaam te Hermandad. Toen i Emmaatraat aankwam, geb«u.. agent draaide in goede richtinp1 maar de jeugdige delirquent klaps als een racer vooruit nai naar z'n makker, die de mar., belangstelling gevolgd en 1 „Geef me je flets,” riep de agent een pakjesrondbrengenden jongen toe. „Mag ik niet doen,” zei de jongen; moet pakjes wegbrengen.” Toen werd de gefopte politie dienaar wild van kwaadheid en als een Griekscbe looper vloog hy de twee fietsende jongens na. Of hjj eö? loopt, meldt de geschiedenis niet, doch dat hg de vluchte lingen niet inbaalde, is zeker. Welk onderscheid is er tusschen een automobilist en een land looper? Allebei maken ze de wegen onveilig. Met nummer 4 vandeStct. z(jn verzonden afdrukken van de akten betref fende de coöperatieve landbouwvereeniging „Linschoten”, tot het aankoopen van vee voeder, meststoff-m en landbouwwerktuigen, te Linschoten, provincie Utrecht. Door de arr. rechtbank te Dord- recht werd Vrgdag o. a. bet volgende behan deld: D. K D. den B. en A. R. te Alblasserdam, last veroorzaken en mishandeling nachtwaker, eiscb voor ieder 3 maanden gev. D. S. en T. B. te Bleskeusgraaf, huisvrede breuk, eisch voor ieder 10 d. gev. De heer 11. J. W. Huber, teur en leeraar der Rgksnormaalschool te Gouda, heeft tegen 1 April ontslag aan gevraagd. De vergadering van kerkeraads- leden en leden der Ned. Herv. Kerk, welke 6 dezer te Utrecht zou plaats vinden en waarin o. a. besprekingen over de reorga nisatie der Herv. Kerk zouden worden ge houden, mede in verband met de quaestie- Eabler, is met doorgegaan. VARIA. Verloofd: Mej. Alice Roosevelt, de Noord- Amerikaansche Presidentsdochter en Nicholas Longworth, lid van 't Congres. Mej. Alice is St, baar aanstaande 37 jaar. Au dries Muller en Leentje Breebaaid te Meppel Vierden 11 Dec. bun 70 jarig buwelgksfeest. Ze zjju samen 180 jaar en genieten allebei «en goede gezondheid. Een echtpaar te Amsterdam leeft gescheiden. De vrouw Moop 'smans woning binnen en kaapte z'n torloge weg, h(j maakte een contra-visite en dacht mat al haar rokken op den loop llualaust. Het spoorwegverkeer te Mos kou begint zich te herstellen, de goederen treinen loopen weer. Er wordt blgkbaar met nieuw personeel gewerkt, want meer dan 100 machinisten zgo, wegens deelneming aan de staking, gevangen genomen. Ook de direc teur van den spoorweg naar Tsarkoje selo bevindt zich in hechtenis. Tengevolge van de staking beerscht er onder de werklieden groote armoede, zoodat gaven als die van den Czaar zelf, een som bedragende van 100 000 roebels, zeer wel kom zgn. Da Czaar gaf deze som voor „de bevolking die door den opstand geleden heelt.” Daarna is zijdelings tevens erkend van Regeenogswege, dat er met te veel hardheid werd opgetreden en onrecht geschiedde. Van booger hand is trouwens het optreden der militairen verontschuldigd. De Gouveroeur-Generaal van Moskou heeft n.l. een officiéél verslag van den opstand uitgebraebt, dat feiteigk mets anders be doeld dan de militaire overheid van de be schuldiging van noodeiooze gestrengheid en vernielzucht vrg te pleiten. Tot de slachtoffers blgkt ook te behooren Professor Worstnff, die door een officier werd doodgeticboteu, omdat hg er op stond, gewonde opstandelingen te verzorgen. Zulke dingen zgn er meer geschied. Overigens valt het aantal slachtoffers mee. De eerste berichten waren sterk overdreven. Volgens de laatste schatting waren er van 20 - 30 Dec. 548 personen gedood en 1065 gewond. Ook blgkt nu, dat de z.g. „revolutionnaire comité’s" nooit heboen bestaan. De stukken, bevattende orders tot staking of dergelgke, waren afkomstig, niet van zulk een coimié, maar van enkele revoiutiounairen, die zich op deze wjjze zulk een macht aanmatigden. In St.-Petersburg worden alle mogeigke voorzorgsmaatregelen genomen om een her haling der onlusten te voorkomen. De stad is in districten verdeeld, eik met een militaire chef, die troepen en geschut tot bun be schikking hebben om bg de minste beweging in de arbeidersbuurten bg de hand te zgn. By *t eerste sebot wordt de staat van beleg afgekondigd. Eu het schgnt plan te zgn alle burgers van Petersburg te ontwapenen. n de politie zullen premies betaald worden ir elke in beslag genomen revolver of k. Dok worden voortdurend personen in hechtenis genomen, onder bet beweren, dat een tweede omwenteling moet worden voorkomen. Of is de Regeering soms be ducht tegen den 22. Jan., deu verjaardag van de bloedige tooneelen in SL Petersburg. De werklieden willen dien dag tot een rouw dag maken. in de Oostzee-) eenigszins naar Riga is een G( men, die vei' ven tot de rust is i op den steun van weer treinen uit Ri| Gouverai Koerland i ^-provinciën begint het ook orde-herstel te gelgken. Te (Ouverneur-Generaai aan gek o- irklaarde slechts tgdelgk te big weergekeerd. Hg rekent i de pers. Er beginnen iga te loopen. leur-Generaal Beekmandie in is aangekomen, begon daar met het bestuur te herstellen en zal met militaire colonnes door het geheele land de weder aangestelde overheid steunen. Generaal Orlof, die bg Roval aan het werk is, maakt met de onwilligen korte metten. HQ het aan een station de plaatseigke over heid ontbieden en eischte in naam des Kei zers een extratrein. Toen de heeren antwoordden geen Keizer te kenneo, liet de Generaal drie minuten na hun weigering, deu burgemeester met zgn adjunct en den stationschef ophaugen. Een half uur later vertrok O.lof met zyu extratrein. Verscheidene Russische bladen wekken op tot het deelnemen aan de Duma-verkie- zingen, die denkelyk in Maart zullen ge houden worden. In Mwfelawd is de verkiezingsstrgd thans in vollen gang. Overal loopt de -strgd over de tarief-quaestie, den Chineezen-invoer in Afrika en Eigen Beheer in Ierland. Den 13en Januari zullen de verkiezini beginnen en die duren in Engt lang. In verschillende district» immtng op verschillende dagen gehouden, s niet zooals b.v. bier te lande op o dag. leden van den Londensctien Graaf- raad toeven op het oogenblik als gasten i gemeenteraad te Pargs(Fraukrtjta) ifliciëel ten stadhuize ontvangen. gehouden maaltgd is druk op de iüg” getoost. De burgemeester van Berlgn heeft met Nieuwjaar van den Lord Mayor en de aider men van Londen telegralhcn een hartelgken groet ontvangen. De heer Kirschner seinde terug: Uit naam het stadsbestuur van Berign dank ik voor uw vriendelgkeo wenscü en •d dien van harte, in de verwachting lap tussebeu het Engekcbe !he volk steeds inniger zal te werpen op bel afgeloopen jaar, den leden wgzende op hunne plichten voor de toekomst. Hg betreurde het, dat juist deze week een onzer leden ons door den dood ontviel. De penningmeester bracht ztyn jaarverslag uit, hetwelk de goedkeuring der aanwezigen mocht verwerven. Met een klein batig saldo sloot 1905. Voorloopige besprekingen werden gevoerd naar aanleiding van do vacature in den raad. Nadat de voorzitter de mededeeling had gedaan, dat prof. Treub Woensdag a. s. zou spreken, gaf bg nog een lezing over: De katholieken in Spanje, welke lezing door de leden zeer op prys gesteld werd. **Langerulgewei<le* 8 Jan. J. van Ginkel, onderwijzer aan de Christe- igke school alhier, is als zoodanig benoemd te Maarsen en beeft die benoeming aange nomen. •Mieuwerkerk a/d IJnel, 8 Jan. Dinsdag-avond 2 Jan. j I. werd door de zang- vereenigiog „Harmonie" op het dorp haar eerste huishoudelyke vergadering in dit jaar gebonden, waarin de penningmeester, de heer L. den Toom Pz., rekening deed vau de laatst gehouden uitvoering. Uit die rekening bleek dat er 123 entrée’s A f 0,50 waren geplaatst. De uitgaven hadden be dragen f 41.30, zoodat het batig saldo beliep f 20,20. Nadat de rekening was nagezien en in orde bevonden, werd zg door de ver gadering, onder dankzegging aan den penning meester voor zgn richtig beheer, goedge keurd. Nadat besloten was de gewone repetities weder op eikei de gewone plaats te boude" dering gesloten, waarna dc tgd prettig bij elkander blei **P»lsbroek8 Jan. men zgu door eenige ledei meente van Polsbroek en ingébracht tegen de onlang - hebbende benoeming van een oudei diaken. 8 Jan. De landbouwveree niging „Stulwtyk” zal a. s. Donderdag den heer C. H. Claassen, Rgkstuinbouwleeraar voor do provincie Z.-II. als spreker zien op treden. Behandelden vorige sprekers een onderwerp uit de bemestings- of voederings- leer of gaven zg goeden raad by de behandeling van ziekten van het vee, deze spreker heeft een geheel nieuw onderwerp, zoowel van be lang voor den boer als voor den tuinier. De groote lap grond, die het boerenerf in beslag neemt, kon in veel gevallen meer productief gemaakt worden door beplanting met vrucht- boomen van goede soort in zgn verschillende vormen, als hoog- en laagstam, struik, pyra- mide- en leiboom. Als we zien wat op dit gebied in Limburg gebeurt, dan lokt dit tot navolgen uit, want de resultaten zya daar werkelgk verrassend. In den beer Claassen nu hebben we een veiligen gids, die ons op de hoogte kan brengen hoe we ook zulke resultaten verkrgg-m kunnen. Dat dit wer kelgk zoo is, eu dat de heer Claassen ook bg autoriteiten hoog staat aangeschreven leert ons de staatsbegrooting van 1906, hoofd stuk X, waar de heer Van Doorn, afgevaar digde van Gouda, zegt: Ik weet niet of Z. E. de school te Boskoop reeds bezocht heeft, maar wanneer bg dat doet, zal hg on ge twijfeld, evenals ik, getroffen worden door de groote inspanning en werkzaamheid van den directeur dier school en zal bg zien, dat die man alles gedaan beeft, om bet onder- wgg op die school (de tuinbouw-winterscbool) tot zgn recht te doen komen. Wg kunnen daarom niet nalaten er wgzen, dat boer en tuinier verkeerd om a. s. Donderdag thuis te blgven. Da toe gang is vrg en een lesje in boomteelt van een onderhoudend spreker, zal nog werkelgk niet overbodig zgo. 'Waarder, 8 Jan. Van den landbouwer G. Kok zgn aan de waag te Bodegraven elf varkens gewogen, welke gemiddeld een gewicht hadden van 589 oi er van woog 698 pond. Opnieuw is in dfze gemeente een ge val van Febris Typhoidea geconstateerd, nu in het huisgezin van P. van Dgk. "Zevenhuizen, 8 Jan. De heeren Jhr. Sandberg tot Eisenberg en P. Elshout hebben bedankt als bestuursleden van de coöperatieve vereeniging „Ons Belang.” De uitslag van hel büjartconcours op de vlotbrug, bg den beer P. Luitjes alhier gehouden, was dat de heeren D. van Hanswjk, A. van Reeuwgk en K. Markus de drie eerste prgzen behaalden, achtereenvolgens met 134, 118 en 114 punten in 10 stooten. Naar men verneemt hebben zich voor hoofd der bgzondere school alhier 33 sollici tanten aangemeld. Tg den s den storm ontstond een begin van braud in den kelder van een onzer ingezetenen, door bet omvallen van een lampje, ’t welk veroorzaakt werd door het dichtslaan van de kelderdeur. Een viertal manden met drank, geheel of gedeeltelik gevuld, stonden terstond in vlam. Door krachtige pogingen der bewoners werd de brand spoedig ge- bluscht. Nog werden op denzelfden avond een vgftal branden in het begin gestuit. Alhier is weêr een geval van typhus geconstateerd by een jongeling van 19jaren. Spoedeischende vergadering op Donder dag 28 Dec. 1905, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden A. van Lomwel, G. J. Niekerk, A. A. Graves Kooiman, H. A. Schreuder, J. G. Doesburg, C. L. van Wil- lenswaard, P. van Sonsbeek, P. Greup en J. W. Valk. Afwezig de leden A. Kuilenburg en H. M. den Ugi. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Slo ten, burgemeester; Secretaris de heer A. R. j Veenstra. Na opening der vergadering stelt de voor- j Bitter aan de orde de rekening 1904, waarop gebruikte baar scherpe ruwe vuisten, en de ichteliedeo Erp raakten twee kerels ter. Wie meent, dat toen heeft 't mis: ze trokken len mekaar zoo geducht er aan te pas moest Leeuwarden stond verleden arige vrouw uit Harkema" die zoo doof was, dat de tolk moest aanstellen om en mededeelingeu van den 't rechteroor te schreeuwen, i 't lyf bad deze ongelukkige als bondag 5 Nov. liepen twee kerk- haar erf, en een hunner gaf ipmes een por in den rechter- dat hy zich onder heelkundige ig moest stellen, voor welk feit [euisstraf eischte. de tolk in be- Gedeputeerde Staten eecige bemerkingen had den gemaakt. Het voorstel van den voorzitter tot wgzi- ging wordt zonder hoofdeigke stemming aan genomen. De voorzitter: Aan de orde is de begroe ting 1906 van het Burgerigk Armbestuur. Gedeputeerde Staten hebben ons die be- grooting teruggestuurd, met verzoek de stukken ter kennis te brengen aan den Raad. Het Armbestuur is in be- - van het raadsbesluit w grooting. Gedeputeerde Stalen verzoeken den Raad do beschouwingen daaromtrent te doen ken nen, terwyl zy ook aan het college van Burg, en Weth. hetzelfde vragen. Nu vermeen ik, dat het Armbestuur niet bevoegd is in beroep te komen van bet raadsbesluit voor de wyzigingen van de be groeting; dat zou alleen het geval zgn, wan neer de begrootieg geheel was afgewezen, dus niet was goedgekeurd. De Raad beeft baar alleen gewgzigd dsarvoor staat geen beroep open bg college van Gedeputeerde Staten. De wgzi- gingen zelf zgn ook niet onderworpen aan de goedkeuring van het college vau Gede puteerde Staten. Beleefdheidshalve zgn we naluurlgk bereid inlichtingen to geven, zoo als Raad al gedaan heeft, maar we zyn er niet toe verplicht. Verlangt een van de leden hot woord? De beer H. A. Schreuder: Ik wenschte oven een kleine bemerking te maken op het geen ik zooeven gehoord heb wat het Bar- gerlgk Armbestuur geschreven beeft aan Gedeputeerde Staten, waarin gezegd wordt, dat do belooning voor den boekhouder toch reeds hag is voor een beheer van f 3000. Het komt mg voor, dat dat een gebrek is, dat behoort niet bg den boekhouder maar bg het college. De heer A. A. Graves Kooiman: Wel degelgk gaat het Armbestuur die zaken na, maar dat het geld berust bg den boekhou der, daarvoor is geen bezwaar, want per slot van rekening is bet college verantwoordeigk. Volgens den heer Schreuder moet dus de boekhouder geen cant hebben en moet dat gold bg den voorzitter berusten. De voorzitter: Ik «doof, dat de heer Kooi man niet goed gevat neeft wat de beer Schreu der bedoelde. Daar gaat het niet om. De heer Schreuder maakte de opmerking, dat het beheer in zgn geheel, het administratief en geldelyk beheer, berust in banden van het Armbestuur en niet in handen vau den boekhouder. De heer A. A. Graves KooimanDat is zoo, maar dat vind ik toch ver gezocht. De beloo- ning van f 80, ik heb het in den vorigen raad reeds gezegd, is waarlyk niet te veel. Toen hebben de hoeren gezegd „het kan voor f50” zeker, wanneer iemind, die er mede belast wordt voor f 50, er miar liefhebberg voor heeft, maar ik vind, nu bet sinds onheug- Igke jiren zoo geweest is, het niet do weg om daarop te pingelen. Daarom heb ik mg er tegen verzet. De beer J. W. ValkHet bevreemdt mg ten zeerste, dat het Burger'. Armbestuur in beroep is gegaan bg Gedeputeerde Staten wat de begrooting maar ook omtrent het salaris v*n den boekhouder bevreemdt mg het meest van al. Wat beeft bg uwen Rtad voorgezeten na den grooten klap, dien het Armbestuur deed, om uit dat moeras te geraken? De begroo ting 1906 is daarom zoo opgezet om door besparing van vele kleinigheden toch het doel te bereiken. Daarom bad ik gaarne gewild, nu wg in dat moeras zaten, dat ook het Burgerigk Armbestuur begonnen was om de functiöo, waaraan salaris verbonden is, dat salaris opzg te zetten en gratuit te doen. Maar nu de Commissie van Financiën dat een beetje vermindert, beklaagt men zich bg een hooger college. Er staat in den brief, dat men f 3000 be heert, maar dat beheert hg niet; hg beeft alleen het schrgfwerk te doen voor het college en dan is f 50 zeer good betaald voor dat beetje schrgfwerk. De haer A. A. Graves Kooiman Alleen wil ik den heer Valk nog antwoorden, dat het mg dan len zeerste verwondert dat indertgd, toen de heer Valk nog voorzitter was van het Burgerigk Armbestuur, uit den boezem van dat college nooit een vermindering van sa laris is voorgesteld, wanneer hg het dan al- tgd meer dan genoeg gevonden heeft; toen redeneerde hg heel anders. Dat het Burgerigk Armbestuur, dat helaas niet in beroep kan komen over de besluiten van den Raad, toch in beroep gekomen is, is zoo natuurlgk mogeigk. Wanneer de Raad voet bg stuk houdt en de begrootiog voor 1906 teruggebracht wordt op f 2100, dus dat er met het tekort totaal geen reke ning gehouden wordt, dan is het Burgerigk Armbestuur genoodzaakt dat geld er by te leggen. Dat geef ik in overweging aan de heeren. De voorzitter: De hoofdzaak is, dat Ge deputeerde Staten wc-nschen te weten wat de meening is van den Raad over het in beroep komen van bet Armbestuur. Heeft de Raad nog andere motieven waarom verschillende posten zgn gewgzigd Nu hoor ik bespreken die jaarwedde, maar dat kan blgven rusten. Naar mgn meening is het Armbestuur niet bevoegd zie art. 19 van de armen wet om in beroep te komen. Het doet dat toch. Het komt mg voor, Staten afwgzend hadden ken; maar ik vermoed, willen weten de beschouwingen Raad, hun advies. Ik besluit dus met mede te deelen, zooals ik al heb gezegd, dat de Raad dus zeker van oordeel is, dat de wet niet toelaat voor het Armbestuur om in beroep te komen en de Raad geheel vrg is wgzigingen in de begrooting te brengen, zooals h| dat gedaan te gaan. De vrouw nagels, de man z’n polili» den «lok om di br>vT« te scheiden. Te Erp •- al vechtende to wat» hun drift bekoelde, 1 het mes en takelde toe, dat de dokter komen. Te L week een 72-jari Opeiude terecht, rechtbank een baar de vragen president in ’t Handen aan de beste: Zo; gangers over re met een kni] schouder, buhandeiini d» ambtenaar 3 md/gev™ -Une maanden,” baarnnd’ rechteroor. - Iemand te Staphort k"tL t«d be'ri mite’ dïö k staan en L 1 d< de J°n8«n terstond naar den dokter te Alkmaar moest. - e‘„ Meld 't i reeds Tastge- Dmbeh .ód - De Keiler van KM in 't m rTo 7 t ’"’“"iig»". u" i™ ?n nëö l““i>«“- O» snelste snel- KM D“"!“l,UDa brengt het .maar” tot ra.rd.gde genoemd. - Uit den rud ren ?o7rmJ"'.D“ ',w,r K’,k ,r“g': Wordt de LTMd Tool-reZio^’ “an S^n'yen-dooVe^^re'L'Ml- op bet ualuurschooo, maar hel hout brengt I op. - t..ln hofstede met 20 u.A. land onder Htilegom is in Dubiiekn v«'hng voor f 60.300 verkocht. Als boerdtrg ',och »r bloem" bollen te kweeken. Iemand te Zuidbroek he’r'RL?’ d'"*.r d,g<ln <le “btrangst ran 1500 S u l' “"‘“'■“•Ppelsn, omdat re niet ’“Weden aan t monster. Tot dekking ran de kosten roor schipper, adrocut en scheids- rechter» l|)ü nu atx) UL. „erko(.ht 50 95 cl. per HL. en bljren de orerige ...gekuild tot hot hangende proces cal algt- loope.i ego. In Belgische logementen en restaurants mogen geen spjjteu met mar- garme „orden klaar gemaakt, of b(j 't op- dienen moet ook een kaart „orden opge- dragen met bet opschrift: .Gereed gemaakt X N,bt d0 tr*arkeuken onder Grypskerk „erd verleden „eek een sleepboot door sebeepsjagere zoodanig ge bombardeerd, dat de reis niet kon Z.Krsd',“u’0“'.'ge;,e'' U,t broodnijd „aar- scbgnlQk. t J tan is te Amsterdam een coöperatieve waschmrichtiag voor arbeiders- gezinnen op te richten. Van 't benoodigde kapitaal, f 75.000, is zoowat een derde bg«en. De groote kerk te East Orange, New Jersey, is ingericht naar de nieuwste eischen des tg<is. Telephoongeleidingen zyn aangebracht van den predikstoel naar de verste zitplaatsen, zoodat de verst- afzittenden niet de minste moeite meer hebben om dominéé te verstaan. Voor „bzlomos eerste rechtspraak,” het hoog geroemde knutselwerk van den smidsknecht Elziuga te Suameer, moet f 10.000 geboden zgn en ookeen in volle werking z^nde zuivelfabriek. - De stoel, dien Napoleon op bt. Helena gebruikte, is te Londen verkocht voor f 696, een tafel, die aan St. Helena herinnert, bevindt zich in een museum te I arg?. Te Glückstadt, Duitschland, is een grappig ingevulde kaart voor de op I Dec. gehouden volkstelling ontvangen, hen burger vulde in, dat bg mandenmaker is, en op de nadere vraag naar de „positie m het beroep”: „Wg zitten bg het werk.”- t Abessimsche dorp was dezer dagen te Groningen. Een veel van kinderen houdend moederije kwam een bezoek brengen aan t kamp, hurkte neer bg een van de jeugdige zonen van 't Zuiden, en de hand op het hoofdji van t kleine zwartje leggend, vroeg ze: „Hou old bist doe, mien jong 't Ventje grgnslachte eu een bezoeker maakte ue opmerking: „’t Kind verstait ja gain.... Hollandsch!” Waarop ’t zwarte kereltje begon te lachen, z’n handje ophield en zei: „Geve me’n dobbelije.” „Nou,” riep de vrouw, terwgi ze opgetogen een dubbeltje ollerde: „hai veislaat beier Hollandseh as doe wel mainst!” ’t Gebeurde te Breda. Twee jongens wielerden op een verboden pad; de eene wist nog te ontkomen, doch z n kameraad werd aangehouden door den surveilleerenden politieagent. Hg moest I afsiggeu en mee naar -,t politie-bureau. I ^*ar. l°°PeD v*el hem blgkbaar moeilgk, een pgnigken voet, waarom bg of hg niet op z’n fluts mocht en heel zachtjes naast den agent voortrgden. Eu de agent, heel geen kerel, zeiGa j g er maar op. Terwgl nieuwsgierigen zich om deo zgn arrestant bewoog, wipte de met den gekwetsten voet op z’n en reed raatig oaut den heiligea

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1