Spaarbank I§ SCHILDERS. Dienstbode, Steenkolen. Inboedel-Goederea, Schoonhoven, Titfu, fltifcHÈ! Gevolgtrekkingen omtrent eene genezing. Advertentièn. 150-jarige Echtverbintenis 2 50 jarige Echtvereenigiog 5 MMMKMMIKMMHMKK 25 jarige Echtvereeniging 125-jarige Echtvereeniging te Schoonhoven. TE NIEUWPOORT. Ds.T.A.BAIIHLml Openbare Vergadering te STOLWIJK den Heer C.H.CIaassm» OPENBARE Vi COUIAVTSX, heeft en dat die wijzigingen beleefdheids halve aan Gedeputeerde Staten worden medegedeeld. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen? De heer H. A. Schreuder: U bedoelt dus de overwegingen te melden, die bjj iederen post gegolden hebben? Da voorzitter: Ja. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen? Dan is dat aan genomen. Ik heb deze vergadering met spoed belegd, omdat in den brief betreff mde de rekening gevraagd wordt, nader besluit vóór den 29-iten te ontvangen. Er is nog heel veel kans, dat de Staten die begrooting terugsturen met het oog op deze wijziging. Aan de orde is de benoeming van een stadsomroeper. Verlangt de Raad daartoe over te gaan? De heer G. J. Niekerk: Er zjjn 2 sollici tanten. Nu zou ik willen voorstellen, dat de Raad machtiging gaf aan Burg. en Weth. om dien omroeper te benoemen en zjj hein eerst eens op proef ontboden. Wanneer wij er nu maar een benoemen, zitten wjj er misschien mede opgescheept. Nu kunnen Burg. en Weth. een van die twee benoemen. Do voorzitterDus uwe bedoeling is voor te stellen, de Raad die benoeming opdraagt aan Burg. en Weth. Die zullen toch wel zóóveel wfjs beleid bebben, dat zij niet zoo maar klakkeloos pr een benoemen. De heer G. J. Niekerk: Het is zeker wel de bedoeling, dat Tronchet het bekken weer terug mag geven? De voorzitter: Wanneer hjj dat instrument wil overdoen. Da heer G. J. Niekerk: Dat wil hjj graag overdoen. De voorzitter: Besluit de Raad, de benoe ming van den omroeper aan Burg. en Weth. over te laten? De heer J. G. Doesburg: Zjjn er candidaten? Da voorzitter: Twee: De Hoop en Monnée. De heer A. A. Graves Kooiman: Krjjgt die stadsomroeper een instructie? Ik vraag dat, omdat de vorige omroeper naar wille keur 4 a 5 straten oversloeg. De voorzitter: Die beambte heeft geen instructie: dat is alleen de geijkte beambte, bevoegd om op te roepen van gemeentewege. Maar het bedrijf is vrij. Dat was het vroeger niet. Vroeger was daarop van toepassing art. 290 der strafwet en kon niet iedereen oi roepen. Dat is in de nieuwe strafwet vervallen. Van gemeentewege wordt alleen omgeroepen en aangeplakt door den stadsomroeper, maar wie het voor particulieren doet, daar mengen wjj ons niet in. Krjjgen we klachten oi trent den stadsomroeper, dah kunnen Burg. en Weth. hem ontslaan. Hiermede acht ik het voldoende toegelicht. Salaris'krfjgt bjj niet, alleen wordt hij be- iaald door de gemeente voor zjja diensten. Vinden de heeren het goed? Dan is dat aangenomen. Da heer H. A. Schreuder: Ik stel voor nog even over te gaan in een zitting met gesloten deuren, om te spreken over gasfabriek. De heer A. van Lomwel: Ik dacht, dat in deze vergaderring niet anders zou ge sproken worden dan over de gasfabriek. De voorzitter: Dan hebt u niet goed ge lezen op 'f convocatiebiljet. De heer A. van Lomwel: Ja, toen ik dat zag, werd ik op mijn hart getrapt. De heer J. W. Valk: Een bewjjs dat de heer Van Lomwel een warm bart voor die zaak heeft. Hg weet, dat er nood is en nu wil bij helpen. De voorzitter: Om over de zaken van de gasfabriek in het openbaar te spreken, zou niet voegzaam zjjn. Er mankeereu twee raadsleden en er heeft niets van op het oproepingsbiljet gestaan. Maar els de Raad daarover iu besloten vergadering wil gaan. dan wil ik in de openbare vergadering de leden op de hoogte brengen, niet beraad slagen, maar een mededeeling doen en die kan ik doeD, omdat Burg. eu Wotb. een verslag hebben opgemaakt, dat kan worden medegedeeld en dat straks ten goede kan komen in de besloten zitting. Nadat het verslag gedeeltelijk is voorge lezen, zegt de heer H. A. Schreuder: Is het wel wenscheljjk, hier namen te noemen? Ik geloof niet, dat het in 't belang van de inschrijvers is om hun namen te noemen. De heer A. van Lomwel: Daar is niets geen bezwaar in. De heer H. A. Schreuder: Het spijt mjj al, dat de uaam van den deskundige, die geraadpleegd is, genoemd is. Ik vind dat deze diugen geheim moeteu blijven, ook de overweging, waarom we den eeu boven den ander verkiezen moet geheim bljjvon berokkenen anders daardoor belangrijke schade' aan die menschen, die naar onze meeuing niet gewensebt zjjo, waardoor wjj hen niet prefereeren. We berokkenen beu schade, teozjj wjj de namen niet in 't open baar noemen. De heer P. Greup: Ten opzichte van den deskundige is dat vau algemeeno bekendheid, Hot is hier in den Gemeenteraad besloten, De heer H. A. Schreuder: Pardon, dat is aau Burg. en Weth. overgelaten. De heer P. Greup: Er is nooit geheii houding opgelegd. De heer J. W. Valk: In het noemen vi dea deskundige zie ik minder bezwaar di in het andere. Ik heb gisteren al medege deeld, dat het tot niets leidt. De heer P. GreupHet wordt overal gedaan. De heer H. A. Schreuder: Nergens. De heer P. Greup: Eu dan met publieke aanbestedingen? Wanneer wjj er nog een ongeuereus gebruik vau maakten I De heer A. van Lomwel: Ik zie er ook niets in. De voorzitter: In het noemen van de verschillende namen zie ik geen bezwaar; de som van ieder kunnen we verzwijgen. Ik voor mjj heb er geen bezwaar in om alles publiek te behandelen, maar wanneer de Raad het wenscheljjk acht om het niet te doen, mij wel. De heer H. A. Schreuder: Alleen deze overweging. Ik heb er mets tegen om het zoo openbaar mogeljjk te doen, maar wjj berokkenen zóó schade aan de inschrijvers, waarvan er bjj zjjn die misschien f 300 a f 500 onkosten gemaakt hebben om ons te leveren een serieuse inschrijving met teekeningen en al eu die toch met voldoen om op hun aanbieding in te gaan, en nu mogen we hen niet blootsteilen om in het openbaar beoordeeld te worden door men schen, die er absoluut niets van begrjjpec. De heer J. G. Doesburg: Ik ben het eens mot den heer Schreuder. De heer P. Greup: Hetzelfde heb je met een publieke aanbesteding ook. We doen er echter niets geen kwaad mede om voor- Joopig de namen te verzwijgen. De voorzitter: De namen te noemen van de firma's, die dat werk op zich willen nemen, daarin zie ik niets geen bezwaar. De heer P. Greup: Ik zou dan nu verder maar geen namen meer noemen. De voorzitter: Ons college is in do eerste plaats van oordeel, dat het besluit van 27 Juli moet plaals maken voor de werkelijk heid en daartoe moeten de flaanciëele ge volgen nader onder de oogen worden gezien. De heer J. W. Valk: In kan mededeelen als voorzitter van de commissie voor gas en water, dat wjj besloten bebben uit ons midden een rapporteur te benoemen, om die zaak te verdedigen en dat wjj daarvoor benoemd hebben den heer Sehrender, die als rapporteur die zaak duideljjk zal maken. De heer G. J. Niekerk: Ik zou den heer Scareuder in overweging willen geven dat nu niet te doen. De heer H. A. Schreuder: Mjjnheer de voorzitter, nu n dat toch ter sprake hebt jebracht in de openbare vergadering, nn tan ik ook wel iu bet openbaar spreken en wil ik u nog eens ouder de aandacht brengen de ernstige omstandigheden, waar onder wjj op 't oogenblik op de gasfabriek verkeereu en waardoor wg ook bjj u op spoed aandrongen, om daarom'rent een be- liissing te nemen. Zooeven vóór ik hierheen ging, ben ik op de gasfabriek geweest, om mg van den stand van zaken te verzekeren. Elk oogen blik verandert de toestand. Om 5 mifruten voor tweeën was ik op de gasfabriek en zag ik, dat we, met beide ovens in gebruik, met 10 retorten kunnen werken; 3 zjjn er absoluut onbruikbaar vau dtn grooten oven. We hebben dus 10 retorten en kunnen daarmede niet meer maken dan 180 kub. M. per etmaal, zoodat wjj in dezen tgd, waarin wjj meer dan 1800 kub. M. noodig hebben, niet voldoende kunnen leveren. Of er nu weer voldoende is, kan ik niet zeggen, maar in een bedrgf, waar het zoo geschapen is, is telkens iets te wachten. Ik breng dit ouder uwe aandacht, om daarmede zooveel mogeljjk spoed te maken. Dat had ik in besloten vergadering willen zeggen, maar nu het al in opeubare ver gadering is besproken, kon ik het ook nu wejl doen. De voorzitter: De bedoeling van den heer Schreuder is dus geweest om op spoed aao te dringen. Ik meen, dat het ai een bawga van jjver is, dat Burg. en Weth. met hun verslag gereed zjjn en daarin wordt een overzicht gegeven van den loop van zakeu van 27 Juli af. Dat voorkomt, dat ieder voor zich die stukkeu zou moeteu door worstelen. Hier krggt men oen geheel overzicht van de zaak. Ik heb dat van don Dirtcic-ur, maar ik heb üet omgewerkt en meen, dat het daardoor nog duidelgker is geworden, hoewel ik geen gasdirecteur ben. Wanneer de Raad van dit verslag kennis neemt, dan kan bjj in de volgende vergade ring beslissen. Maar eerst moet het beginsel om er toe te besluiten op zjj en moeten we oveigaau te besluiten tot de stichting. De heer A. van Lomwel: Laten we daar nu toe overgaan en dut in rondvraag brengen. De heer J. W. Valk: Ik gevoel mjj ge drongen hulde te brengen aan Burg. Weth Verschillende stemmen: Dus aan zjju eigen(Gelach.) De heer J. W. Valk: Tpch betreur ik htt, als voorzitter van de gascommissie, gezien den treurigen toestand, die er werkelgk bestaat, dat wjj in deze vergadering het eindresultaat nog niet vlerkregen. Het ir u bekend, mjjuheer de voorzitter, wat da&i mede ook nog in verband staat en ook wat de commissie gedrongen heeft om op zoo'n grooten spoed aan te dringen, n.l. om te voorkomen, dat de gemeoute van Schoon hoven, behalve die f 60000, nog enkele duizenden guldens meer zal moeten b.talen door dut laat-maar-waaien-stelsel. De voorzitler: Ik sluit de vergadering. OEMMGD NIEUWS. Omstreeks één uur werd Zater dagnamiddag een tweemaster-aak van Was pik, komende achter een sleep van Dordrecht, door het breken van den staal draad, ten gevolge van den hevigen wiud, op de krib bg het veer te Hardingsveld geslagen. Het schip kreeg eeu gat m den kop, die onmiddellijk vol water liep. Het gat werd volgens tene oude gewoonte met zgden spek gestopt. Assurantie dekt de schade. Ook Gouda zoo meldt men aan het .Nieuws van den Dag" van elders heeft zjju tiaanciëele catastrophe. Eenige weken geleden overleed daar een aanzienlgk notabele, die voor een aanzienlgk bedrag van anderen onder zgn berusting had. Thans moet gebleken zgn, dat er een aanzienlijk tekort bestaat en wel van vier ton. Men verwacht eene failliet-verklaring van de nalatenschap, doch vreest, dat hiervan met veel zal terechtkomen, Wjjt reeds een paar jaar geleden eeu aanzienlgk bedrag belegd zou zjju als eene Igfrente voor de weduwe. Zaterdag-voormiddag werden onder geleide der veld wacht van Gieseudam naar het huis van bewariug (e Dordrecht overgebracht een brievengaarder en een post node, ten eiDde door den rechter van instructie voer strafzaken te worden gehoord, in verband met het innen en met afdragen van een poslkwitantie ten bedrage van f 60. ,D. C" Te Tongeren hebben zeven deug nieten een vrgund paartje, dat naar een na burig dorp huiswaarts keerde, aangevallen. Terwjjl de jongeman jjliugs wegliep om hulp te halen, wierpen de bandieten zich op het meisje, scheurden haar de kloeren van het Igf, neleedigden haar en staken ten slotte haar kieeren in brand en zetten haar daar bovenop. Onder vreeselgk lgdeo is de on gelukkige bezweken. De zeven schurken zgn gearresteerd. Het rjjwiel, dat aaq den sloot kant van den Scbaardjjk teRotterdam is gevon den, is gestolen uit een schuur te Moordrecht en door deD bestolene als het zgnu berkend. Minder met Amsterdamscbe ge woonten bekend. Nichtje was een maand of waf getrouwd en wooi.de op het eind van de Utrechtsche zjjde te Amsterdam; ze schreef aan tante S.entje ,pm .hfi&r gedurende de Kerstdagen te logeeren Ie hebben. Tante Sientje woonde buiten eu daar zjj graag nichtje in Amster dam wilde bezoekeu, word haar de reis-route voorgeschreven, en hel nummer van de tram opgegeven, die haar in behouden welstand bg neef en nifcht aan de Utrechtsche zjjde zou brengen. Een eu ander liep goed van Btapel, en tante zat in de tram, die de Pjjp doorsneed. Haar gezelschap bestond uit een viertal hee ren en eenige dames. Toen de stem van den conducteur aankondigde: .JanLuykeu!" stond een heer op en verdween. Insgeijjks ging een bjj den oproep van .Ferdinand Bol!" Zoo ook bjj .Gerard Dou!" en .Albert Cuy^l" verheten de heeren den wagen. Tiate Sientje zag beduusd de vertrek- kenden na, en, toen den conducteur ver trouwelijk bjj den arm vattende, voegde zjj hem schuchter toe: Meneer, meneer, ik heet .Sientje Sinits". (Historisch). Uit Boedapest wordt gemeld: Naar aanleiding van een ontvangen aanwjj- zing heeft het parket van Kassa het Ijjk laten opgraven van de weduwe Suzanna Droppa, een jaar geleden begraven op bet kerkhof van Lipto Hible. De justitie, die aan het geen haar verteld was, met heel veel geloof gehecht had, was ten zeerste verwonderd, toen zjj in het lijkkleed een bedrag van ruim 300.000 gulden verborgen vond. De weduwe Droppa had ééa zoon, die twaalf jaar geleden naar Amerika is gevlucht en sedert nooit meer van zich heeft laten hooren. In Zwitsersche bladen worden twee grootsche plannen besproken, name lijk eeu tot het graven van een kanaal van het meer van Constanz naar Rotterdam, en tot het graven van een kanaal tusechen het meer van Como en de Po. De uitvoering van die plannen, ter ver binding van Zwitserland aau den eenen kant met do Noordzee, aan dén anderen kant met de Adriatische zee, zou Zwitserland alleen niet minder dan 324 millioen francs kosten. Te Batignolles, Parjjs, is een eigenaardig huwelijk gesloten. Een paar tweeling-broeders van 30 jaar zjjn daar in den echt verbonden met twee 20-jarige tweeling-zusters. Voor eenigen tjjd heeft fien Pa- rjjsc'i blad een prjjs van 10 000 franken uitgeloofd voor het beste middel tol beteu- geimg der vliegenplaag. Op die vraag zjjn niet minder dan 265 antwoorden ingekomen en de ju-y, bestaar.de uit de bekende Parjjschu hoogleeraren Brou- ardel, Roux, Cbantemesse en Bouvier, heeft den prjjs toegekend aan hel antwoord, waarin het gebruik van .ruwe petroleum" en nog beter van .huile de schiste" wordt aanbe volen. Door twee liter van deze olie per vierk. M. oppervlakte, met water vermengd te gieten iu of op de poelen, putti n, closets, vaalten enz., kunnen zich de ei'jes en larven der vliegen dan niet meer ontwikkelen. De inzender van dit antwoord is nu uit genoodigd zich bekend te maken, en zelf in bet voorjaar de proefneming met bet middel te leiden. Het gelukken van deze proef is nameljjk als voorwaarde gesteld voor de uitbetaling der som. De ambténaren van het Ameri- kaansche I.andbouwdeparlement. die belast zgu met bet «ferddgen van ratten, hebben ontdekt, dat de ratten verzot zjju op rozen geur en dat de .koningin der bloemen" bet best geschikt is om de lastige kuaagdieren het verderf te lokken, beter zeifi dan de beste en meest geurende kaas. De schoonste rozen trokken de ratten die bljjkbaar kenners zjjn het meest aan. Men heeft een proef genomen, door eeu rattenval met een gewoon lokaas neer te zetten en vlak da&rbjj een andere val met een roos er in. Het gewone Jokaas bleef onaangeroerd en op da roos kwam een ga- heele troep ratten aan. Gezelligheden van bet platteland Het N. v. d. D. verhaalt hoe gezellig een plattelaudsraadsvergadering kan zjj3. Uit de voorgelezen noiuieu van da vorige bjjeenkomst blgkt, dat deze vergadering voor de eerste maal geschorst werd .met het oog op de kolfi i". Toen volgden belangrijke be sluiten maar spoedig kwam toch de tweede schorsing .'net het oog op de koffi i." De kolfia werd den heeren ingeschonken door een jonge en bevallige verslaggeefster van een plaaiselyk blad. Dit is niet ia de notulen op genomen, maar zou de schorsing anders zeer verklaarbaar maken. De beer P. is over het voorgeleieae nisi tevreden, wel naar 't schjjut over dekofue. Daar hei ft de secretaris geschreven, dat het achtbare lid er op zou aangedrongen hebben, om de premie voor eeu verzekering van ge meenteambtenaren voor de eene helft te ia- ten betalen door de gemeente en voor de an dere helft door de betrokken personen. De heer P. verzekert echter juist het tegenover gestelde te bebben gezegd, n.l. dat de eene helft door de betrokken personen en de andere helft door de gemeente zou worden betaald! Hg verlangt wgzigmg van de no tulen; hetgeen geschiedt. Later doet de heer P. een voorstel omtrent genoemde verzekering. Zga toeiichliug be gint lij) met -te zeggen, dat bg niet juist weet boe da zaak iu elkaar zit. Een wet houder sluit zich hierbg aau. Het vuoralel wordt aangenomen. Ea nu de kolfie iu dtze vergadering? Helaas! de .damesbedienmg" ontbrak. Het bovenstaande doet de .Haarl. CL" her inneren aan het verhaal van eeu journalist, die, komende op een plaatsje in Noord-Holland oi de raadsvergaderiog bg te wooeu, zich ai het Stadhuis den toegang zag afgesneden door den politie-agent, die verklaarde, dat nog nooit een krantenman daar een raadszitting had bijgewoond en dat dit niet zou geschie den dan over zjjn Ijjk. Een herhaald beroep op art 43 der Gemeentewet bjj den burge meester eerst opeude voor den journalist de poorten der Raadzaal. Daar beerschte een zekere gedwongen stemmigheid, waarvan de aard uerst duideijjk werd, toen onze collega voor de tweede maai het plaatsje bezocht en thans de zitting was reeds begonnen onverwacht de raadzaal binnenviel. Daar zaten de vroede vaderen te beraad slagen en midden op de tafel stond een kruik met de Hollandsche moedermelk, wier nsam met de stad Scmedsm zoo ouatschei- deljjk is verbonden, en er omheen keur van andere dranken. Er beerschte eenige consternatie toen man van de publiciteit binnentrad, bjj ver stoorde wreed het .onder ons". De groote beleefdheid, die men hem nochtans bewees, bewoog hem de kruik c. s. en derzei ver inhoud uit zjjn verslag weg te laten. Zjj moge hier nog, .ronder vtrm-idiog vau bron", een bdscheiden plaat sj-i vinden ter illustratie van de stelling, dat op het platte land het lidmaatschap vau den Raad zjj eigenaardige genoegens kan anebrungeu. j.I. een druk gebruik gemaakt. Het was een van meesterwerken van schilders, die goeden jaaam hebben. Was de vorige de geheele collectie in ééu zaal ge ëxposeerd, thans was zjj verdeeld over eeu drietal zalen, waardoor men ruimschoots •elegeuheid bad, alle stukjes op zjjn gemak oogenscbouw te kunnen nemen. Een der aquarellen viel bjj loting ten deel aan den houder van het lot no. 64. Dat we nog meermalen een dergeijjke collectie mogen bezichtigen, is zeker de weusch van vele liefhebbers van kunst. f Bjj de op Vrijdag j.I. ten overstaan van den notaris D. Tegmck alhier gehouden openbare vetkoopiog ia bet pand met erf, get. B 233, toebehooreudu aan de erven Lafeber, toegewezen aan deu heer J. Hoek water alhier, voor f 2410. t Woensdag, 3 Januari, vierde de heer H. L. Henslëdt zjjn zilveren jubileum als onderwijzer bjj het Openbaar Üuderwjjs in deze gemeente; en evenals te verwachten was, beeft het den algemeen geacb'en jubi laris niet aan bewgzen van dankbaarheid en vtu ndBchap ontbroken. De eerstt-u, die den fe estvierenden onder- wjjzer olficiöel gelukwenscbten, waren zjjn leerlingen, die allen in de versierde zalen van het Heeren Logement vergaderd dts voormiddags om II uur hun bartelgke felici'atie's in een passend lied toezongen. Eeu Hierlgke gaskroon, alsmede een fraai schilderstuk waren de etcffelgfee -b/jjken hun ner toegenegenheid. Ook het va9te personeel der school voor M. U. L. O voegde zjjn gelukweneeboo bjj die der kiuderen, waartoe de beer F. Hem mes, hoofd dier inrichting, in harteigke be woordingen den jubilaris toesprak om uiting te geven aan zjjn gevoelens van het oogenblik. Een gouden bnl-montuur vergezelde deze wa&rduerende woorden. Des namiddags van 2 tot 4 uur had de eigenljjke receptie plaats, die door zeer velen werd bezocht, waaronder werden opgemerkt het Dagelgktch Bestuur dezrr gemeente, dat bjj monde van den Burgemeester ouder waar- duerendu bewoordingen een sierigke boeken- standaard overhandigde. Verder deputatie's uit de vereenigtog .Volksouderwjjs", uit het personeel der school le soort, uit de oud- leerhngen en uit de kegelclub .Recht naar 't Doel". Tal van cadeaux werden in den loop van den dag aan den heer HenstCdt overhandigd, waarbjj o. m. een sierljjk Amerikaansch schrijfbureau van de oud leerlingen. De avond van dezen gedenkwaardigen dag werd ingenomen door een gezellig samen zijn vau de vrienden. Was in den middag de ouderwjjzer en ambtenaar gehuldigd, thans was het de mensch Henetëdt, die omringd werd door hen, die in deu loop der jaren zjjo sympathie hadden verworven. Vrgdag-avond, 5 dezer, werden ook de leerlingen door hun onderwijzer onthaald. Dat. het voor Woensdag opgeslagen tooneil ook thans niet gemist kon worden bleek al spoedig: de eene guitige voordracht volgde op de ander. Du avond was om, eer het jonge volkje et- aao dacht en nog laog zullen alle aanwezigen op dit feest met genoegen terugzien. f Vrjjdag 5 Januari trad in het Ló'.el .Rivierzicht" van den heer J. P. L'-.euing bet Holl. Tooneeigezeischap van Amsterdam op met het kluchtspel .de drie Hoeden", gevolgd door «de gruweldaden van Fiuberinan." Van het spel valt niet veel meer te zeggen, dan dat de beidu heeren Slnyters het meest in deo smaak vijlen. Het in gering aantal opgekomen publuk genoot vooral van de scboone muziek der .Parjjschu Bezetting". Ook bet bal viel den meeaten bjjiouder in dea smaak, zoo- dat men nog lang gezellig bjjeen bleef. f Gedurende de maand December 1905 werden binnen deze gemeente geslacht 18 koeien, 6 kalveren, 4 scuapen 65 varkens. Iogevoerd werd 675 K.G. spek eu 576 K.G. vleesch verder werden vier monsters melk onderzocht, welke aan de gestelde biligke eischen voldeden. Afkeuringen kwamen niot voor. t In deze gemeente heeft zich eeo geval van besmettelijke ziekte (rood vonk) voorgedaan. t Wegens een defect aan de Stoom boot .Krimpen a/d Lek" der N. V. Stoom- bootreederg o/d. Lek moest deze boot hedenmorgen te Ameide bljjven liggen; oamiddellqk werd geseind en kwam de reservebout .Schoonhoven" uit Rotterdam, die de passagiers vanaf Schoonhoven mede- nam. De dienst van 10 uur onderging daardoor groote vertraging. t'Toen vrouw Schoenmakers Dins dag 2 Jan. j.I. aan üet maugeleo was, ge raakte haar 2V*-jarig zoontje Jan met een zgner vingers lusschen het rad van den mangel, waardoor de vinger zoodanig werd verwoud, dat de heelkundige nulp van Drs. A. Spuhr van der Hoek werd ingeroepen. J.I. Vrjjdag moest het vingertje worden ge amputeerd; «liDINIJSUHB. IMfeHiiiaiii, 9 Jan. f Bjj Kon. besluit zjjn met ingan_ van 15 Januari 1906 bjj den waarborg eu de belasting der gouden en zilveren werken benoemd: tot commies-stempelaar te Sckoouboven, J. F. E. Piper, aitfc-essaieur te 's-Gravenhage tot aide-essaieur te 's Gravenhage, S. A. E. van L or, thans in dezelfde betrekking le Amsterdam. v. t Door den Raad dezer gemeent werd in zjjne op heden gehouden vergadering vastgesteld het suppletoir kohier voor den hoofdeltfkta omslag, dienst 1905. Toegestaan Vrerd het verzoek van J. W. Valk 5c Zonen, om een telefoondraad te spauneu van af de sigarenfabriek, gelegen in de Weistraat A 186 naar hun kantcor aan de Haven A 304. Daarna werd de vergadering verdaagd tot 10 Januari 1906, 'a nam. 2 uur. t Op 1 Januari 1905 bestond de be volk. dezer gemeente uit; M. V. Tot. 2424 2457 4881 Vermeerd. door: M. V. Tot. geboorte 78 69 137 vestiging 266 138 404 Totale vermeerdering 344 197 541 Te z&men 2768 2654 5421 Vermind. door: M. V. Tot. overigden 44 37 81 vertrek 316 230 550 Totale vermindering 870 267 637 Bevolking op 31 Dec. 1905 2398 2387 4785 Er werden 32 huwelijken voltrokkenleven loos aangegeven 8. t Van de door onzen stadgenoot den heer H. W. Versteeven aangeboden gelegenheid tot bezichtiging van een collectie Aquarellen, tentoongesteld in de Njj verheids- Teekenschool, daartoe welwillend door bet bestuur afgestaan, is Zondag en Maandag •Ameide. Bevolking op 31 Dec. 1904: Gebor. beh. tot de werkel. bev. Gevestigd in de gemeente M. V. Tot. 782 761 1543 35 29 64 25 25 60 60 54 114 Overl. beh. tot de werkel. bev. Vertrokken uit de gemeente 12 12 33 43 De bevolk, is dus vermeerd. met 15 vermind. 1 en bestond op 31 Dec. 1905 uit 797 760 1557 Aantal huwelijken 14; levenloos aangege ven 1; onecht geboren 1; betrekkelijke sterfte 1 op 65 zielen. •Hleshensgraaf. Orerzicht der bevol king der gemeente over 1905: M. V. Tot. Bevolking 1 Jan. 1905 474 488 961 M. V. Tot. Geboren 13 12 25 Gevestigd 13 14 27 26 26 51 M. V. Tot. Overleden 8 4 12 Vertrokken 16 17 33 500 514 1014 posr EN TELEUKiFlE. 'Bergambacht. Door bet telephoon- kantoor ainier zgu in het afgefooptn jaar out vangen 711 en verzonden 616 telegrammen, te zam-n 1357. *D»leia. O ver 1905 is aan het hulppost- kantoor alhier in de Rgkspostspaarbank gestort bet bedrag van f 5047, luopende over 145 inlagen. Daarentegen hadden 38 terugbetalingen plaats, samen ten bedrage van f 2161,07. •Rwwrnaar. Gedurende het afgeloopen jaar werd op hst hulpposlkantoor alhier in de rijkspostspaarbank 120 inlagen gedaan, te zamen tot een bedrag van f 6355,60. Uitgereikt werden 15 nieuwe boekjes. M*ar*veld. Aan bet Rykstelephoon- kantoor alhier zjjn in 1905 aangekomen 327 en verzonden 293 telegrammen, totaal 620. •Krimpen a/d JLek. Op het post- en telegraafkantoor alhier zjja ia het jaar 1905 verhandeld 41506 brieven en 99025 druk werken. Het geldeljjk verkeer bedroeg f 170.000; behandeld, werden 8906 tele grammen. Vanaf de opening, 19 Juli 1905, zjjn aan de telephoon (de centrale post) 781 gesprekken gevoerd. Meerkerk. Aan het telefoonkantoor alhier werden in 1905 verzonden 588 en obtvangen 6')0 telegrammen, samen 1188 stuks tegen 980 in 'tjaar 1904. 'Oudewater. Aan het post- en telegraaf kantoor alhier en zjjne ressorleerende hulpkantoren is iu December 1905 in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 6395,35; terug betaald f 7068,21. Het laatst uitgegeven boekje draapt het nommer 4151. In het afgeioopea jaar ia ia 't geheel f 86179,23, en terugbetaald f 81243,16." BEVULK1AIU. Mwordrecht. Loop der bevolking in het jaar 1905. Bevolk. 31 Dec. 1904 Geboren in 1906 I( gekomen Overiedeu Vertrokken Bevolk. 31 Dec. 1905 Getal huwelgken 20. M. V. Tot. 1149 1150 2299 87 29 66 79 74 153 83 23 56 91 81 172 1141 1149 2290 Bevolking 1 Jan. 1906 476 493 969 Levenloos geboien 1. Huwelgken 5. "tiroat-Amueni. Staat der bevolking op 31 Dec. 1904: Vermeerd. door: M. V. T. geboorte 21 15 36 vestiaing 35 30 66 Totale vermeerdering Samen Vermind. door: M. V. T. overljjden 13 14 27 vertrek 36 33 69 Totale vermindering 778 742 1620 Bevolking op ••Langerab. 31 Dec. 1904: Vermeerd. door: geboorte vestiging Dec. 1905: Staat der M. V. T. 15 15 30 13 16 29 785 740 1515 bevolking op M. V. T. 534 486 1020 Totale vermeerdering 28 31 59 Simen 662 617 1079 Vermind. door: M. V. T. overlijden 10 4 14 vertrek 43 46 89 Totale vermindering 63 50 103 Bevolking op 31 Dec. 1905 509 467 ,976 •JLeknmwad. In 1905 zjjn alhier ge boren 11 j. en 31 m, te zamen 52 kinderen. Levenloos geboren i j. Overleden 11 m. en 14 vr., totaal 25 personen. Gehuwd 17 paren. §Nieaw-Ie«kberlaad. In het afge- looped j iar zjjo in deze gemeente geboren: 52 mann. en 48 vr.; alhier gevestigd bebben zich 93 maun, eu 111 vr., eene vermeerde ring aldus van 304 peisoneo. O verleden zjjn 15 mann. en 29 vr.; de gemeente verlaten bebben 61 mann. en 65 vr., eene vermindering aldus van 170 personen. De bevolking der gemaente is in 1905 derhalve toegenomen met 134 personen en bestond op 31 Dec. 1905 uit 1631 mann. en 1636 vr., totaal 3267 personen. Levenloos aangegeven kinderen 3. Aantal gesloten huwelgken 18. Echt scheidingen 1. **Meuwp«M»rt. Staat der bevolking op 31 Dec. 1904: M. V. T. 365 356 721 Vermeerd. door: M. V. T. geboorte 10 8 18 vestiging li 21 43 Totale vermeerdering 32 29 61 Samen 397 385 782 Vermind. door: M. V. T. overljjden 5 8 13 vertrek 18 13 51 Totale vermindering 33 31 64 Bevolking op 31 Dec. 1905: 364 854 718 •Ouderkerk a/d IJ eel. Omtrent den loop der bevolking in 1905 kan het volgende worden meegedeeld: op I Jan. 1905 be stond de bevolking uit 1553 m. en 1622 vr., te zamen 8075 inwoners. Zg onderging sedert een vermeerdering, door geboorten met 55 m. en 51 vr. (106) en door vestiging in de gemeente met 118 m. en 108 ,vr. (221), te zamen 168 m. en 159 vr. (327). Ea eene vermindering, door overljjden met 19 m. en 15 vr. (34) en door vertrek uit de gemeente met 97 m. en 96 vr. (193), te zamen 116 m. en 111 vr. (227), zoodat de bevoikiDg in 1905 eene vermeerdering on derging met 62 m. en 48 vr., totaal meer 100 en de werkrlbke bevolking thana beataat uit 1606 m. en 1570 vr., totaal 3175 inwoners. Het aautal huwelgken bedroeg 33; het aantal levenloos aangegeven kinderen 2. •Keeuwjfk. Op 81 Doe. 1904 bedroeg de bevolking dezer gemeente 1483 m. en 1401 vr„ totaal 2884. Ia dea loop van het jaar 1905 werden er geboren 48 m. eu 87 vr., totaal 85, en zgn er ingekomen 103 m. en 106 vr., totaal 209. Als overleden werden aangegeven 23 m. en 19 vr., totaal 42, en zjjn vertrokken 113 m. en 117 vr., totaal 130, zoodat de vevolking vermeerderd is met 15 m. en 7 vr., totaal 21, en op 31 Dec. 1905 bestond uit: 1498 m. en 1408 vrH totaal 2906. Hnelrewaard. Bevolking op 81 Dec. 1904: 284 m., 236 v., totaal 520. Geboren; 6 m., 11 v., totaal 17. Gevestigd: 23 m., 81 v., totaal 54. Totaal: 318 m., 278 vr., geheel totaal 591. Overleden: 4 m., 7 v., totaal 11. Vertrokken: 27 m., 25 v., totaal 51 Bevolking op 81 Dec. 1905: 282 m 246?., totaal 528. Huwelgken 1 •dtreelkerk. Overzicht der bevolking der gemeente over 1906: Bevolking 1 Jan. 1905: M. V. Tot. Geboren 24 24 48 Gevestigd 33 51 84 M. V. Tot. 916 903 1819 57 76 131 Samen 973 978 1951 M. V. Tot. Overleden 21 11 32 Vertrokken 42 49 91 63 60 123 Bevolking 1 Jan. 1906 910 918 1828 Levenloos geboren 2. Huwelgken 17. VERVQL6 DER NIEUWSTIJDINGEN- De correspondent der .Nieuwe Rott. Cour. te Batavia seinde Maandag j.I.: Kapitein De Groyter nam met 29 mare chaussees een benting in Sawietto, bezet door 300 vjjanden. Gesneuveld De Grnyter. De vjjand liet 83 doodeo, waaronder I hoofden en 40 gewonden, achter, —He 2e luit. H.C. Lammens, van het 8e reg. inf. te Arnhem, die voor drie jaren naar West-Iodië wordt gedetacheerd, is be stemd voor de landmacht in Suriname. Voor eenige dagen heeft een bijeenkomst plaats gehad van de leden van bet comité van den Noord Uollandschen Katholiekendag met eenige heeren, die voor een paar jaren in Zuid Holland een Katho liekendag wenschten voor te bereiden. Ia beginsel werd besloten tot het houden van een diocesaan-Katholiekendag in het bisdom Haarlem, ter wjjt uit de aanwezigen een uitvoerend comité van 5 personen werd gekozen, hetwelk zich met de verdere rege ling zai beiasten. Bjj den kerkeraad der geref. gemeente te Utrecht is bericht ingekomen van Ds. M. Van Minnen, met verzoek hem zjjn emeritaat te verleeneo, aangezien hjj als gevolg van zjjo ziekte niet meer zal kunnen optreden. Ds. Van Minnen is 69 jaar oud, werd candidaat tot den U. Dienst aan de Theol. school te Kampen in 1865, 5 Nov. 1865 aan vaardde hjj de evangeliebediening te Tolen, in 1867 vertrok hjj vandaar naar Hardings veld, in 1870 naar Hazerswoude, terwijl Ds. Van Minnen 10 Aug. 1873 te Utrecht zjjo intrede deed. •Ameide, 8 Jan. Ia de eerste vergade ring dezes jaars van de vereenigiag .Draagt elkanders lasten", alüier gehouden d*n 6. Januari j.I., werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan o»er 1905 sluitende met een goed stot van f234 15. Uit het verslag bleek dat de vereeniging thans telt 77 leden en 38 begunstigers. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren C. Verbejj en K. van der Ham. 'GrMt-imuen, 8 Jan. Het bestuur van de vereeoiguig .Het Groene Kruis" beeft zich aldus geconstitueerd: de heer J. J. Hendrikse, voorzifter; de heer D. Verlek, 2« voorzitter; de heer B van As Jr., secretaris en de heer J. Hamburg, penningmeester. Op Zoodag 7 Jan. werd door Dj. J. Steenbeek, van Vianen, namens de Diaconie der Ned. Herv. Gem. alhier dank gebracht aan dan gever of da geefster vaa de extra giften ad f 40 en f 10, ontvangen tjjdens de gods dienstoefening Nieuwjaarsmorgen, toen de heer Van Leeuwen van Friezenveen voor die gemeente optrad. •Haastrecht, 8 Jan. Zaterdag 6 Jan. had een openbare vergadering plaats, uitge schreven door de afJ. .Haastrecht" van het .Alg. Ned. Werkl.-Verbond", in het gebouw vau den Ned. Protestantenbond. Als spreker trad op de Bondsvoorzitter de heer N. G. Brouwer Jr. van Utrecht, met bet onderwerp Grond wets-herzieniog om te komen tot Alg. Kiesrecht. Na korte inleidiag door den voorzitter, vlug spreker zjja rede aan met te wyzea op een stad in Italië, n.l. Cartago, die zeer veel achter was bjj Rome wat betrof vooruitgang en ontwikkeling, doch op eens staat een zeer beroemd staatsman Cato op en wil Cartago om zjjo achterlijkheid verdelgen. Ea even acbterljjk als Cartago zjja ook wjj ten opzichte van het kiesrechtwel was in 1848 het voorstel tot grondwetsherziening tot stand gekomen, ouder dea oud-minister Thorbecke, wat zeer zeker eeu stout stuk werk was, desniettegenstaande werd aange drongen, te verkrijgen uitbreiding vaa het kiesrecht naar draagkrac it, en hst was onder wjjlen Koniog Willem III dat een staatscommissie werd banoemJ, die tot taak had grondwetsherziening. Het is te hopan, dat de thans benoom de commissie mot denselfden bekwamen spoed zal werken als in de dagen van '48. Wei is waar gaat duj kieswet-Van Houten iets verder, doch tevreden kuanon en mogen we niet zjjn, in deze wet sluipt nog te veel onrecht tegenover den arbeider, waot al betaalt de arbeider geen directe belasting, de indirecte belastingen drukken hem maar al te zwaar. Het ideale punt Van Houten is dat de kiezers een zekeren welstand moeten genieten, die daaraan niet kan voldoen, mist zjja recht, doch zjjn plicht als staatsburger moet bjj krachtens de grondwet vervullen. En als nu het kiesrecht aan de orde komt, zjjn alle partjjen het er over eens, dat algem. kiesrecht een zuiver gerechtvaardigds eiacb in. De r.k. partij zegt: eerst algm. kiesrecht en daarna sociale wetten, terwjjl de a.-r. partjj zegt: neen, eerst sociale wetten en daarna algm. kiesrecht, dit z^a de twee van elkander onafscheidelijke groepen. Patrimonium bad in zjja program Huis- mans kiesrecht, doch Dr. Kuyper werkte mede, de kieswet Van Houten te doen duikelen. Over de chr. historische partjj valt zeer weinig te zeggen volgens spreker, die ia beslist tegen algm. kiesrecht. Spreker is tevreden over de vrjjzinnig- democratische partjj, die den kortsten weg aangeeft met het blauco art. 89, om tot het doel te geraken, doch stelt iniuder vertrou wen in de liberale Uaie, die te veel naar de oogen der oud liberalen moet omzien, en daarmede haar zelfstandigheid verliest. Het Alg. Ned. Werkl. Verbond mag de j-.ionier genoemd wordendeze toch heeft gedurende haar 30jarig bestaan er voor gejjverd, de afdeelingeu hebben hun beste krachten er aan gewjjd en zullen dit hljjveu doen, zoolang het eerste burgerrecht niet is verkregen, om ten slotte te komen met nog een woord van opwekking om te bljjven strjjdeu voor het groote dosl. Spreker protesteert tegen de bewering dat met iavoering vaa 't algemeen kiesrecht s raatsljjpers en landloopera tot de stembus zullen worden toegelaten. Gjj, die nog geen lid der afd. zjjt, sluit u aan, werkt mede met hen die voor u reeds lang op de bres stonden. Ik maak propaganda voar bet Alg. Ned. Werkl. Verbond, daar ben ik trotsch op, alleen voor de zuiverheid van haar beginsel. En nogmaals roep ik n toe, evenals Cato, ter verdelging van Cartago: Arbeiders, verdelgt de Kieswet—Van Houten. Strjjdt voor 't algemeen kiesrecht. Dit waren de slotwoorden van sprekers rede, welke met aandacht werd gevolgd. Van de gelegenheid voor debat werd geen gebruik gemaakt. 'Hoernur, 8 Januari. Ia de vorige week werd het vier-jarig rjjsgewas van het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente, bjj inschrijving verkocht voor f 41,05. •KrUnpen a/d Lek, 9 Jan. Vrjjdag 5 Januari vergaderden de ingelanden van on polder .Krimpen a/d Lek" in het polderhuis. Besloten werd aan drie of meer ingenieurs op te dragen bet stoomgemaal „Hepdricus de Jong" te iospecteeron, teneinde ia verband met hun rapport over te gaan tot vernieuwen of repareeren der machines. Ia de afgeloopen week trad voor bet Departement .Krimpen a/d Lek" van de Maatsehappg .Tot Nut van 't Algemeen" op de heer Alb. Vogel uit Delft. Duideijjk kwam in' de opvoering van hst drama .Koning Svend" aan het licht, dat deze kunstenaar in de kracht van zeggen en dramatiseeren nog steeds vooruit gaat. Een daverend ipplaus van de genoodigdan volgden na het einde van de voordracht. Het is te hopen dat bet Nut nog vele malen dezen gevierden kunstenaar aal laten op treden, maar ook, dat bet maatregelen zal weten te treffan, dat nog velen meer van deze bijeenkomsten kunnen genieten. Door de Rijksverzekeringsbank is het vorige jaar in deze gemeente uitbetaald de som van f 2211,89. Daar de meoste werk gevers zjjn aangesloten bjj particuliere ver- zekeringsmaatpehappgen is het belaa'de premiegeld voor de eerstgenoemde bank teruggegaan van f 4700 ia 1904, op f 1759 29 in 1905. Door do Christelijke meiejesvereemging .Mirjam", presidente mej. C. P. de Jong, zjjn ongeveer honderd kleedingstukken onder de behoeftigen in deze gemeente uitgedeeld, welke alle met groote dankbaarheid door de bedeelden in ontvangst werden genomen. ••Uekkerkerk, 8 Jan. Ingevolge het bepaalde bjj art. 50 der wet van 16 April '96 zgn voor deze gemeente aangewezen als deskundigen voor de opneming der waarde van het mobilair, ten behoeve van de heffing der personeele belasting, dienstjaar 1906, de heeren J. J. Bonneur te Gouda en Sljjk alhier. •Lekkerkerk, 9 Jan. Aan het jaar verslag van de Werklieden-vereenigiog .Onderling Belang" alhier, over het jaar 1905, ontleenen we het volgende: De toestand der vereeniging is over het algemeen zeer gunstig te noemen. Het ledental, dat bjj het begin van het jaar 95 bedroeg, is gestegen tot 129 Als men nagaat, dat elk lid per week 21/» ct. betaalt, en hiervan Va ct. per lid per week wordt afgezonderd voo' reservef »ods ea aan Kif ka leden op voorschrift van heeren doctoren verstei kend voedsel wordt verstrekt, dan kan men bogrjjpen, dat de toestand der kas niet zeer rooskleurig zjjn kan. OJtvangen is f 172.54, uitgegeven f 183,35 en nog in kas f 80.79. Ia 't geheel werden gehou Jen 7 leden- en 10 bestuursvergaderingen. De ledenverga deringen werden qver 't geheel genomen beter bezocht dan vorige jaren en kenmerk ten zich steeds door een gezeiligen tooo. Besloten was, namens de vereeniging deel te nemen aan de gemeenteraads verkiezing. Als ctndidaat werd geproclameerd de heer T. de Waard en de vereeniging was zoo gelukkig haar candidaat te zien zegevieren. Ook werd deel genomen aan de Nationale Betooging voor Algem. kiesrecht te Utrecht, waar de vereeniging met haar vaandel ver tegenwoordigd was. De gezellige avoudjes op 21 en 23 Novem ber hebben onder de leden een hoogst aau- genamen indruk achtergelaten. Het uitkeermgsfonds bjj ziekte en oo geval gaat in ledental vooruit: Dit bedraagt thans 121. Aan cintributie en giften werd ontvau- gen f^l4, terwjjl uitgekeerd werd f 435,49. Met een opwekking aan de leden om te trachten het ledental steeds grooter te doen worden sluit dit alleszins zaakrjjk en gun stig verslag. Nwwrdelw»*, 8 Jan. Ojzepostbode.de heer van Bennikum, herdacht 1 Januari zjjn 25-jirig jubileum als postbode bjj de poste rijen. Oader meer belangstelling werd hem vanwege zjju collega's te Goriachem een leuningstoel vereerd. •Ouderkerk a/d IJnel, 8 Jan. Bjj bekendmaking zjju door Burg. en Weth. de voornaamste bepalingen d ir op 1 dezer in werking getreden motor- en rjj wiel wet af gekondigd. Z(j zjjn toch niet slechts van belang voor houders van motorrijtuigen en stoomfietsen, maar bevitten ook voor schriften voor gewone wielrijders, alsmede voor bestuurders van rjj- of voertuigen, ge leiders van paarden of vee eu voor voet- gangbrs. Daar met 1 Februari a. s. alle voorschriften volledige werkiog erlangen, kunueu belang hebbenden niet genoeg worden aangespoord zich daarvan tjjdig en goed op de hoogte te stellen. §Oaderkerk m/d Ilwel, 9 Jan. Tot prtdikaut bjj de Geref. Gem. alhier is be roepen Ds. G. H. van Kasteel te Oppen buizen (Fr •Oudewater, 8 Jan. Door het college van zetters alhier is als deskundige aange wezen voor de opneming der huurwaarde voor het belastingjaar 1906 de heer U. Berkhof alhier. De timmerman A. v. M., werkzaam bjj de fi-ma B. en Za., had hut ongeluk zjja hand te verwringen bjj het wegruimen van een balk. Geneeskundige hulp moest worden iogeroepen en v. M. zal wel genoodzaakt zjjn 't werk vooreerét te laten rusten. Oude wat er, 9 Jan. Geeft niet aan bedelaars Door de gemeente politie werd een zwer vende bedelaarster, zittende tegen eeu muur, aangetroffen, die in verregaande beschonken toestand verkeerde. In bewaring gebracht, duurde het langer dan zeven uren, voor dat uiterljjke teekenen van leven werden waargenomen, terwjjl intusscheo gonees- kundige hulp door Dr. Van Praag werd verleend. P«ursuna, 8 Jan. Ii deze gemeente had een plotseling sterfgeval plaats. De arbeider A. Verspui aldaar had eenige wond- j *s aan de handen en nu wordt beweerd, dat bjj na bet uitstrooien van kunstmest aan infectie (bloedvergifiiging) zou zgu overleden. '.SUIwijk, 8 Jan. Een zeldzaam mooien avond hebben de heeren Solser en Hesso ons Donderdag j I. verschaf'; jimmer, dat de belangstelling niet veel grooter was. 't Is eenvoudig een geDOt. die twee heeren te zien werken; alle voordrachten en ze gaven er minstens tweemaal zooveel, als 't programma aangaf waren teer mooi en werden onveriieterljjk gegeveD. Wie in de gelegenheid is die heeren te zien werken, verzuime die niet. Met zekerheid kunnen we mededeelen, dat de opengevallen plaats, ontstaan door het vertrek van Dr. Leunis naar Haarlem, binnenkort door een opvolger zal worden ingenomen. Tot geneesheer zal zich dan hiec vestigen de heer Jonker van Alblasserdam. §Nt*lw(jk, 9 Jan. In bet Cifé van den heer P. Stoppelenburg albier, werd gister avond door den beer H. N. Valckemer de Greeve, voorzitter der atleeliag .Gouda" van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw, de aangekondigde lezing gehouden, met het onderwerp: De kaassoorten der we reld, bua oorsprong en verspreiding. In eene zeer boeiende rede werd door den spreker breedvoerig aangetoond hoe in dun loop der tjjden, zelfs houderden jarèn voor Christus, reeds de kaasbereiding werd uit geoefend en hoe thans do tallooze kaassoor ten, met namen genoemd, zoowel in ons eigen land ais over de geheele wereld worden ge maakt en overal hunne afnemers en ge bruikers vinden. Belangwekkend was het te vernemen boe in de onderscheiden landen verschillende kaassoorten worden gemaakt naar den aard der landstreek en der bevolking. De geachte spreker constateerde ten slotte, dat wat be treft de Goudsche- en Edammer kaas deze steeds gezocht en beroemd is en een debouché beeft over bjjna de geheele wereld. Volgens sprekers vaste overtuigiog zal de uitvoer en het gebruik van dezs kaassoorten steeds grooter worden. Ten slotte wekte de spreker de aanwe zigen, bjjua alle landbouwers, op om steeds al het mogelijke in 't werk te stellea zich te beijveren op het maken vao goede kaas, waardoor zjj hun eigen belangen en onze nstionale welvaart bevorderen. Door den heer N. Zjjderl&an werd onder groote instemming der vergadering een woord van dank gebracht aan den heer Valckenier de Greeve, voor zjjee belangloozo en toch zoo belangwekkende rede, daarbjj de overtuiging uitsprekende dat deze leerrjjke rede, bjjzonder de kaasmakerij betrtff'nde, veel nut heeft gesticht en eene aanmoedi ging zal zjjn om de kaasmakerij zoo mogeljjk steeds meer en meer te behartigen. Nadat de heer Valckenier de Greeve nog eenige woorden van dank had betuigd voor de belangstelling, werd de vergadering ge sloten. •streefkerk, 9 Jan. Door den Raad dezer gemeente is in zjjne op Zaterdag j 1. gehouden vergadering bes'oten tot het bouwen eener woning met toebeboorea, voor deo ge- meenle geneesheer, waartoe is aangekocht een terrein van den heer A. van den Berg alhier, voor de som van f 3800. TUINBOUW. v. Bemesting snier Vrnchtbssmen. (Slot.) Zeer zeker zal het onzen geachten lezers niet ontgaan zjjo, dat we bovenstaand onder werp behaudelend, zoo weinig, ji, bjjna ge heel niet spraken van stalmest. Hierop komen we thaos nader. 't Gebruik van kunstmest dateert nog slechts van jongeren datum, terwjjl nog lang niet overal iu ous land du kennis er van en vaa 't gebruik dermate is verspreid.dat ze met vrucht door land- en tuinbouwer wordt gebruikt. Toch zgn er gewesten, waar thans treinen en scheepsladingen vol aan komen en worden aangewend, terwjjl men nog geen 25 jaar geleden de stoffen als waardeloos beschouwde. Waaraan is deze kolossale verandering te danken? 1. Zeer zeker grootenJeeh aan de gunstige resultaten van du iu de laatste jaren zooveel genomen proeven. Niet alleen door woorden eu theoretische beschouwingen, maar ook door daden zjja èi laud- èj tuinman tot de conclusie gekomen, dat kunstmest ten zeerste 't recht heeft nader beschouwd te worden. Wjj willen hiormee de reeds van oudsher gebruikte stalmest niet omverwerpen, geenszins. Maar op landbouwgebied is door deskundigen aangetoond, dat, zoo al de ge produceerde mest op eene boerderjj wordt aangewend, niet die stoffen aan den grond worden weergegeven, welke er aau outtrokken zjjn door hooi, granen, hak-en peulvruchten. Maar om nog meer redenen ia men ge noodzaakt zjjn toevlucht tot kunstmest te nemen. 2. Do stalmest houdt met bijzondere gewassen geen rekening. (Zoo vragen aard appels veel kali, erwten en boonen veel pbosphorzuur 3. Wordt bö't gebruik van kunstmest veel tjjd (èi bg 't vervoer i bjj 't uitstrooien), m. a. w. veel geld bespaard, vergeleken bg een staimestbemesting. Vaak wordt als schaduwzijde van 't gebruik van kunstmest te berde gebracht, dat men er geen humus, onmisbaar voor een normale plantengroei, door iu den bodem krjjgt. Op humus arme zandgronden is 't bemesten met dierlgk afval zeer zeker te verkiezen boven kunstmestgebruik, maar onjuist is het, dat door uauwendiog van laatstge noemde stolfju het humusgehalte van den bodem zou verminderen. Dit toch is zeer duideijjk gebleken uit een onderzoek van twee grondmonsters aan bet Rgkslandbouw- proefstation te Grouingun. Van twee stuk ken land, waarvan het eene gedurende 15 jaar uitsluitend met stalmest, 't andere met kunstmest werd bemest, werd van elk een monster genomen en 't onJerzotk bracht aau 'f licht, dat 't humusgenalte van beidu perceeleo gedurende de 15 jaar onveranderd was gebleven. De bron van humus (teel aarde) moet dus meer worden gezoent iu afval van wortels, bladenresten enz, welke bjjna elk j tar wordt me ondergespit. Hoeft men dus een gewenschteu natuur kundigen toestand van deu bodem verkregen, zoo kan met veel hoop op gunstigun uitslag gebruik van kunstmest worden gemaakt. Ea vooral bg du bemesting onzer vrucht- boomen, waarbg men veel heefi te kampen met dicht aan de oppervlakte komende wortels, kan men met veel vrucht bulpmest aanwenden. Vele behoeven met, andere slechts losjü» worden ondergewerkt. (Thomas- Blak ken meel Beataaddeelea der dierlijke raste uitwerpsels. Gemiddeld uit vele onderzoekingen. Op 1000 dln. Water: Org. stof: Stiksiof: Pnosph.-zuur: Kali: Kalk: Paard. 757 ill 4.4 35 3.5 .5 Rund. 838 145 29 1 7 1 Schaap. 655 314 53 3 1 15 46 Varken. 810 150 6 4.1 2.6 0.9 Uit bovenstaande tabel te leiden, dat bg aanwending vau 1000 kfra^ram paar den- mest, de bodem met 4.4 KG stikstof, 3 5 KG. phosphorzuur, 3 5 KG. kali en met 15 KG. kalk wordt verrgkt. Hiervoor heeft men noodig: Van chilisalpeter van 15 pCt 30 KG. Van superpJiospfiaat van 16 pCt. bijna 22 KG. Van patentkali van 25 pCt. bjjna 14 KG. Van gebluschte Luiksche steenkalk ruim 2 KG. Bg bemesting van groote boomgaarden of bou wland wordt dit voordeel (al. van arbeids- loonbesparing) nog zoovele m ilen grooter. Dit geldt voor opheldering van hierboven onder 8 bedoeld voordeel. Met kunstmest bestrooid land laat zich beter omwerken, dan met stalmest bediende terreinen. Verder verlieze men niet uit 't oog, dat bjj een voortdurende bemesting met beer kali moet worden toegevoegd, daar deze stof in genoemde mest Bterk in du minder heid voorkomt, evenals bjj gier (uitsluitend vloeibare uitwerpsels) superphospbaat of thomasslakkenm^el gevoegd moet worden, daar het geen of weinig phosphorzuur bevat. Bloed is een geschikte meststof, moet in 't nsjaar of winter aangewend, maar bevat weinig kali. Kweeker. Vragen op Tuinbouwgebied kunnen onder bovenstaand motto aan 't bureau dezer couraut gezonden worden. Zu worden in een volgend nummer beantwoord, zonder vermelding van den naam des vragers. VISSCHEKIJ-BEKICHTEN. De uitkomsten derZalmvissche- rjj op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen iets gunstiger dan ia de vorige weken. Ii het traject van Tiei tot Gorinchem werden 7 zalmen gevangen en te Hardingsveld 2. De besomming aan andere rivier- en poldervisch, vooral aan paling, was slecht loonend. Zalm gold f 2 89 tot f 3,25, piling 50 tot 60 cents per V» K.G. •Ammerstol10 J an. Heden Woensdag zal de zalmzegenvisscherjj .De Snackert' alhier hare werkzaamheden hervatten. •Tienhaven, 8 Jan. De vorige week zjjn op de zalmzegenvisscherjj albier twee xalmpjea gevangen, inSTmSBEETOHTKN. 8 Jan. Cert. Neaeri. Vv'^rkL Schuld. ilk 78 Dito dito 8 923/a Oovtenrök, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 1007/g Dito zilver Jan.-Juli. 4 I001/* Dito Apr -Oct. 5 101 Portugal, Oblig. Ie S<rie. .3 Dito 3e 3 65Va Rusl. ObL Binnenland 1894 4 80%* Dito 89,-HO le en 2e uitg. .4 82Va Dito 1880 4 8U/4 Dito Gr. Rubs. Spw.-mjj. '98 4 8ï7/is Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 101 Amst. Hyp. Waarb.Maatsch.Obl. 4 99Vi Zuid-Ita'. Spoorw.-mi}. Oblig. 3 686/« Loten Amsterdam f 100..3 1127/s Loten BrusselU/j 1061/* I,oten Madrid3 53Vi luiten Turkjje 1870 3 331/» MARKTBERICHTEN. l/arlnolieu8 Jan. Aangevoerd 84 runderen, 7 nuchtere kalveren, 7 vette varkens en 132 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 200. kalfvaarzen f 140 210. melkkoeien f 160 a 200, Dk-jarige oasen f 89 a 100, guiste vaarzen f 110 a 120, pinken f a graskalveren f 35 a 60. nuchtere kalveren f 10 a 16. Vette varkens 25 a 26 ct. per V» kilo, biggen f 8 a 14. Rotterdam, 8 Jan. Tarwe f 9 10 tot '9.50 Per 100 kilo f8,50 tot f 9,10. Rogge f 5 40 tot f 6.-. 9<wtter4*M, 8 Jan. Aangevoerd 390 vette runderen, 0 magere dito. 144 vette ep graskalveren. 0 nuchtere kalveren, 886 schapen of lammeren, 533 varkens. Runderen 24 36 ct.kalveren 40 a 55 ct.; schapen 24 a 26 ct.lammeren 30 a 32 ct.; varkens 24 a 28'/s ct. en lichte varkens, voor export. 23 a 23'lt ct per hi kilo. AlblKBBrrdam, 8 Jan. Ter knasmarkt waren heden aangevoerd 7 partjjen (281 stuks) wegende 1360 K.G. Prjjs 25 a 28 ct. RECLAME. De heer J. SwenBson, Oranjeboomstraat 126. te Fgenoord, waarvan het portret hier onder door ons weergegeven, is door de Pink Pillen van eene maagziekte genezen geworden. .Ik verklaar," zoo schrijft hjj, .dat ik sedert langen tjjd aan eene maagziekte geleden hpb, alsmede aan eene zenuwaandoening. Ik kon niets meer eten en ik was zeer verzwakt. Na te vergeefs verscheidene geneesmiddelen beproe fd te hobben, nam ik het besluit de Pink Pillen te gebruiken en ik ben gr-beel en al genezen geworden. Ik gevoel niet ééi oigemak meer. Ik raad uwe Pillen aan al mjjnè viienden aan." De Heer J. SWENSSON (portret Hermans Rotterdam). De geleerden hebben ons voor immer genoodzaakt deze oude veronderstelling van de baaa te brengen, welke wilde, dat het noodlot vooruit den dag van onzen dood had vastgesteld. Het is evenwel op weten schappelijke wjjze aangetoond dat e!k mechanisch werktuig, bjjgevolg elk lichaams gestel een weerstandsvermogen, een duur van bestuan beeft dat zuiver ia vastgesteld, welke verkort of verlei gd worden naarmate du" zorgen, die men er aan besteedt. Het lichaam, de wondervolste der machines zjjode, moet men er al tjjd toe komen het met eene machine te vergeljjken en het geljjk eene machine te behandelen. Dj maag kan te recht beschouwd worden als een der voornaamste raderen, zoo niet het belaDg- rjjkste der menscheljjke machine. Als dezelve haar werk tiet verr cht, dat wil zeggen, als zjj het voedsel niet kan op nemen en verteren, of als zjj zulks op onvolmaakte wjjze verricht, wat gebeurt er dan? Hut lichaam, eene vastgestelde hoeveelheid voedsel noodig hebbende, zal slechts een gedeelte ontvangen en de krachten zullen verminderen. Als deze toestand voortduurt, zal de pitputting weidra volkomen zjjD. Eene maagziekte moet dus nimmer ver onachtzaamd worden. Bjj bet geringste teeken van storing, moet men terstond zjjne zorgen er aan besteden, evenals eene machine, waarvan een der raderen kromgebogen is. De verplegingen, die aan de maag gegeven moeten wordun, komen in de eerste plaats op de Ijjst der algemeene zorgen, die aan het lichaamsgestel moeten gegeven worden, wélke zorgen, zooals wg het hierboven ge zegd hebben, den duur van het bestaan verlengen of verkorten. Waarmede zult gjj uwe bedorven maag verzorgen? Wat is het geneesmiddel, dat gjj zult kiezen om dit nuttige werk te ver» richten? Wjj laten aan U over hierop te antwoorden. Er bestaan eene menigte ge- neesmi tdelen voor de maag, maar wjj kennen er geene die zooveel bewjjton van genezing gegeven bebben als de Pink Pillen. Gjj hebt er zoo even een gelezen van den Heer Swensson, zjj is genomen uit duizeuden dergeljjken. Het logische bljjkt er duideijjk uit. Gjj moet dus, om uwe maag te genezen, de Pink Pillen kiezen, omdat zjj bewjjzen van genezing léveren, omdat wat z|j voor anderen gedaan hebben, zjj ook voor U zullen doen. Do Pink Pillen geven bloed, versterken en zuiveren het bloed. Zjj beb ben eene machtige werking op het geheele zenuwgestel en genezen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagkwalen, rbeumatkk, schele hoofdpjjn, zeuuwpjjQeD, heupj cht. Prjjs f 1,7 i de doos, 9,— per 6 doozeo. Verkrijgbaar bjj Snabilik, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthoudur voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken bjj A. N. va» Zesskn, Drogist. J. D. van Zessen. Adrian*, d. van A'. Kapoen en N. de Bruin. Arie, z. van J. Burger en C. Mak. Leendert, z. van P. Mak en A. de Bruin. Dirbjo en Alida, d. van A. Zuiddam en H. van de Werken. Getrouwd: J. H. Steur, oud 27 j. en A. S' uurman, oud 22 j. Overleden: E'n levenloos aangegeven kind van H Verdoold en T. Verdoold. Gleoendam. Van 23 Dec.—6 Jan. Geboren: Eliza, z. van C. Kraagoveld en A Visser. Gerrit en Aart, zoons van K. J. C. H. van der Waal van Djjk en A. de Borst. Pieter, z. van G. van 't Hoog en A. van Dam. Adriana, d. van Joh. Heijkoop en K. de Hek. Getrouwd: P. de Koster, oud 26 j. en A. Zeelen, oud 19 j. Overleden: J. H. Timmers, oud 4 m. Gréét-Ammers. Van 1 Nov.—1 Jan. Geboren: Pieter, z. van S. van den OuVer tn M. Blanken. Jan, *- «n P. Vermeulen en J. Benechop. Libbigjen Jeltj*. d. van B. Minkema en G. Caurinus. Dirk, r. van U. de Graaf en T. de Jong. Overleden: F. van der Wolf. oud 65 j., weduwe van J. Gelderblom. M Ejjkelen- hoom, oud 2 j H. Ros, oud 76 j. A. Bruter, oud 53 j rebtgenoote van P. Prrns. Jaarsveld. Van 1—31 Dec. Geboren: Tennis, z. vaD W. Hoogen doorn en N. Neuman. Arie, z. van J. Aantjes en N. van As. Johan Marinus, t. van J van Tuijl en K. K. KUjji. Gétroawd: T. vaa E lieren po A. de Jong. J. Budding (won. te Haastrecht) en A. Rekoert. Overleden: D. Middelkoop, oud 3 j J. van de Water (won. te Higesteh oud 45 j. I.ekkerkerk. Van 1 31 Dec. Geboren: Antonia Cornelia, d. van T. A. v. Zoeat en N. de Boom. Cornelis, z. va» C. v. Limborgh en S. Verboom. Hendrika, d. van A Mudde en A. de Groot. Noe'j-» Cornelia, d. van J. de Vries en E. de Vries. Pieter, z. van C. v. d. H"ul en M. Slinger land. Arie, z. van A. HoogeDboezem en P. Deelen. Getrouwd: G. T. de Graaf, oud 36 j. en D. Molenaar, oud 25 j. - J. Eerland, oud j. en C. v. L°euwen, oud 21 j. L. de Grujjter, oud 28 j. eu M. Huogenüoezem, oud 25 j. Overleden: B. de Brujjn, oud 65 j, echlg. van B. Mudde C. Ksptejjn.oud 12 d. A. v. d. Voel, oud 2 ro. J. Mudde, oud 22 d. Moordrecht. Van 26 Dec.—8 Jan. Geboren: Johannes, z. van J. van Dujjn en T. van Veen. Pieterarlla Huigerina, d. van W. Hoogendoorn en M. van der Graaf. Overleden: J. C. Boon, oud 4 m. W. Vrijlandt, oud 19 j. Nienwpoort. Vau 1 Deé.—1 Jan. Geboren: Bisliaan, z. van B. v. Wijn gaarden en H. Verhek. Overleden: W. de JoDg, oud 66 j. Oadcwater. Van II Dec.-i Jan. Geboren: Anna Maria, d. van R. J. Dionisius en A. M Wassink. Maria CorneÜB, d. van W. Blommestein en M. C. Blom. Daniël, z. van J. Zomr-rveld en J. Haartse. Aal'ji Adriana, d. van M. Bestebreur en A. Prasse. Streefkerk. Van 1—Si Dtc. Geboren: Marinus Hendrik, z. van A. J Kromhout v. d. Meer en M. Gilderblom. Klazica, d. van D. Ar,sink eu A Brouwer. Johannes, z van J. Boel en G. A. Bor. Aaltje, d. van W. Braaoker en G. v. Krimpen, BURGERLIJKS (4XAMD. Schoonhoven. Van 5-9 Jan. Overleden: L. Ziidervliet, oud 8 m. Bergambacht. Van 1 Dec.—1 Jan. Geboren: Fioor, z. van G. de Jong en G. Oskam. Aart, z. van P. de Ruiter en i Zoo de Heere wit eu zg ieveu, hopen den 18 Januari STEVEN VAN KLEIJ en MARIGJE VERKERK, onze geliefde Oudjrs, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders, hun te gedenken. Hunne daukbare Kiuderen, Behuwd Klein- eu Achter kleinkind, ren. Rrandwjjk. Dun 19. Januari ».s hopen onse fajr geJLfde Ouders, Behuwd en Groot W ouders 9? M GERRIT STOPPELENBURG CORNELIA VAN DAM hunne te berdenken. Huooe dankbare Kinderen Behuwd- en Kleick nieren fR K Beierse he. gem. S'«'w|k. 1944. H Den 14 Jinuiri fj geliefde Ouders JAN EERLAND in GEERTRUI VAN DER HEUL te herdenken. Huone dankbare Kinderen. Krimpen a/d Ilasel, 3(3 10 Jan. 1906. Heden overleed, ra eene korte doch smartelijke ziekte, mjjne geliefde Echt- genoote HILLIGJE OOMS, geb. den Boon, in deu ouderdom van 24 jaren. K. OOMS. Lekkerkerk, 7 Jan. 1906. Heden overlred Ie Voort buizen, iB lot onze Zoeter en Uvul II UVrrit CU IB t den ouderdom van 63 jaar, tot onze droefheid, onze geliefde Behnwdzusler, ■evrww de Wed. H. SMITS— Callwbxch. H. J. VAN GELDEREN Callenbach. P. VAN GELDEREN. Zwolle, 8 Januari 1906. Overweldigend vele waren l.w van deelneming en belangstelling, die ik J'- 3den en 5den Jan. 1.1. in allerlei vorm beinde en ver mocht ontvangen euljjk is het mjj derhalve voor die alle persoonlijk te bedanken. Men honde het mjj daarom ten goede, indien ik op deze wjjze barleljjk dank zeg aan allen, die in meer of mindere mate er toe bebben bijge dragen om mjjn Zilveren -dmbtsfeeat voor mjj onvergetelijk te doen worden. H. L. HENSTÊDT. Schoonhoven, 9 Januari 1906. Mjjn harteljjken dank voor de vele bljjken van belangstelling en waardeering, inzon derheid van de Familie der Firma Wed. J. v. GEELEN (den Heer H C. v. GEELEN), op 7 dezer ondervonden bjj het gedenken mjjaer 45 jarige dienstvervulling. Mede namens Familie C. VAN DAM. Schoonhoven, 9 Jan. 1906. in-* ttP ^s.' Zoo de Hecre wil en i$ Ww*. jfe hopen onze gelitfJe Oukrs 11. VOGEL M E VOGEL-Vbbob den 13>n Jmmri a. a. hunne te herdenken. Huone dankbare Kinderen, g G. VOGEL M. VOGEL Brakband. |H Nieuwland, Jaunari 1906. 181 COMMISSARISSEN der Spaar- bank te Schomahwrea brengen ter keonis8e van belanghebbenden dat de reDte, aan de inleggers over hot jaar 1906 uit te keerenIs bepaald op S percent; dat de EERSTE ZITTING het jaar 1906 zal word<*n gehouden op E4T DAG 30 JANUARI, doch ahJaa •lattend tot bjjMhrjjTCi en al talea vaa reatea; dat ten gerieve der inl gemeente woonachtig ZITTING zal worden DEBDAG 311 JAN! dags van 2 tot 4 uren. Sohaaahavea, 5 Januari 19M. D. TEUINCK. Voorzitter. Dr. A. F. P. VAN SON, Tegen betaling der ada en opgave van het te bekomen een JONGE ZWAAN b/d. Wed. ANKER— KooLwus.gnm.5naw Uhrlotcljjk Geref* AaanUaade Poadirdogoomd TA» K UaadbwawvereeaftcAac JMnSk* bjj J. ZUI DER VLIET, np U i i i liai 11 Jan. ÏOOB, aanvang VtunfeAlA LEZING vaa Rjjkstuinbouwleeraar voor de pvm. JüuÜ Holland, te Boskoop. Onderwerp: „De beplanting van bet beeroamrf Vrj) entrée. Gevraagd aao sCHILbERSKNECHÜ hjj P. VEER, Schilder te Bergambarbi. ER BIEDT ZICH AAN: jpft BULPPOSTKANTOiffi VAX XÖOTEN te VGr iLvaa ran Nieuw Oost-Ie* v raagt, «wgeas huweljjk der tegenwa wt F*»rwari a. a eene fatsoenljjke *13 gro*de getuigschriften vaar bekwaamheid. Vanaf S Jan. a. a. i Kachelbelea: Uit het Pakhuis gehaaid M (am; Thuis bezorgd f 1,— p G. 0KKUUZCJL voorraad Leed os L A .p rc*&teUmpp*m,m» en verdere sakee Wi xx+r den UDi^ vaa WaC Loodgieters- en Gasbedrijf, 15 Januari 1906. ana ID una tam sterfhuize van L L4FESE9L ds tavwh Loodgieter aan de EtaKml E SM tb. ten overstaan vu 4 te Lekkerkerk, da# i Te zien ZiUfdag Jutunoaft IR 'Alt 4 uur^ s. w. X. TAS KMHVf tn hoven ten spewdjgnh* geinwnsdi door de gilpeen pnky*lkliM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2