DE ECHTE ABDIJSIROOP 1 1 Een halfwas Zilrarsmifl KoreiHDOlenaarslBerliDg, die bij voorkomende gelegenheid ook kan rijden. Adres W. VAN BERGEIJK, Wind- en Motormolen te Brandwijk. Stgaranmatars ga vraagd vo»r VKI89IMUBX. 88ii Boarantnflciit, tl MM fiavraafid. A. N. VAN ZESSEN, Drogist en Ass.-Apotheker, SCHOONHOVEN en CULEMBORG. WIITE R-A RTIKELE I. Lijnkoeken. Open wonden! HET WOORD IS AAN Tb 88118 DiBBSMe, VWsrMorij Steenkolen, COKES en ANTHRACIETKOLEN. Uitsluitend verkoop aan bandel en indnetrie, Dienstbode, liefst met koken bekend. Een Huishoudster, van middelbaren leeftijd. Zich te vervoegen bg W. KOK, Bergambacht. SCVs Mei, Metselzaak Dienstregeling 1906. nette Commensaals n Bouwmanswoning „MABGABETHA’S HOEVE”, onder IJselstein, Dropsoorten: Een tweede BAKKERSKNECHT of LEERLING GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. De ABDIJSIROOP Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. EN o» to to i fel Hi Wagenmakers. Molenstraat bij den Wal, SCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Goud en Zilver, Heeren- en Dunes-Borloges, Klokken, Wekkers EN PARAPLUIES. Firma A. KAPTIJN, Crabethstraat 241, GOUDA.. 0. L. SCHAKEL, StoiwUkerMlais. uit het klooster SANTA PAULO te Carthagena, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, pc“°rgM’ J. BONTENBAL. Internationale Guano- en Super- phosphaatwerken Zvyndreeht, levert met succes alle soorten KUNST Specialité’s voor Hoest en Verkoudheid: Voor Winterhanden en Voeten: per doos 12^ Cts. i'H'i s =5 i f-g JS B GEEN CRUS HAAR MEER! g d - fZ - g c tf I- EISCH ÜW BON, want hij heeft waarde. - 5 gulden aan bons worden tegen 25 CENTEN ingewisseld. Groot-Ammers en Omstreken een ««Hed PEB8OON, om haar te vertegenwoordigen voor den ver koop barer L(|nkoeken. - DE KLOOSTERBALSEM AMSTERDAM. Kruidenierswaren en Brandstoffen, per doos 42 Cts. A A A. den 40 A A A A Ondergeteekende berichtdat Wil 19 d. - R. C. H. t r Lanolinezeep, Lana- crèmezeep, Cacaoboter Glycerinezeep. BOUMAN Muller te Herg- vraagt tegen 1 Mei a. s. een Schoonhoven en CuLEMBORG oud 11 m. I genoot van C. >E a/d IJ.; 1LIEDRECHT. 12 25 15 18 18 Adi No. 1 Leeder len: i A. uec. E. Pierhagen «pi :br onze anco ■Jg, geheel ni Na veel i Sancta I en schreven i maken op altijd ir del Ijk /.ibeid enG A. eneinde; aan nomi Tei -o beloAülng Willlge-La rerige dagen eb. Zendag: GEVRAAGD: (draadwerk) en een JOJiGES. Loon naar bekwaamheid. Adres Havenstraat 317. van icoba en J. Deze Heer geledi Er van N. G. Vroege ie Cornells, z. van Gjrnt, z. van A. in. C. 8 m. van W. Ke n 1-81 Dei tube 25 25 flacon 30 ons potje 35 migje, d. van J. Johanna, d. van urg. Annigje den Berg en P. Gevraagd tegen 1 Mei een Adres J. DEN BOON, Sigarenfabrikant, Lek kerker k. TERSTOND GEVRAAGD: bjj D. BEZEMER, Schoonhoven. Tegen den eersten Maart a. s. gevraagd P. G.goed kunnende melken. AdrtsW. A. EENHOORN, Landbouwer te Nieuwer- kerk a/d IJ Hel, Prins Alexwderpolder. Gevraagd te Gouda, begin of half P. G., goed kunnende koken. Loon f 400, waseb geld f 20. Br. fr., onder lett. A.aan de Boekhandelaars J. VAN BENTUM Zoon te Goada. W. H.-Drop Zoute Drop Gecandeerd Zoute Drop Zoute Knoopjes-Dron Witte Drop Melange-Drop Salmiak-Pastilles Pijpen-Drop Gele Jujubes Hièmta Glycerinol Toilet-Lanoline Manill Glycerinum Lanolinum Vaselinum, wit Boorzalf Zinkzalf Kloosterbalsem Dennebalsem en geel C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF 6c Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde: W. G. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Goudkrae; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lekkerland; Mej. KORTE WEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streetkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSEN AAR. Drogist te Sliedrecht; W. J. VAN DAM, Haastrecht. Wegens dubbele zaken ter •vername aangeboden een beklante met veel ruimte en 40 Wagers, gelegen aan spoor, markt en water, drukste punt der stad. Een oud bekende zaak, die 10jaar bestaat, voor de som van 1600 galden. (Ires J. SNIJDERS, Schoterbotfchstraat 104, benedenhuis, te Botterdam. Geeft beege prijzen veer oad GOUD en ZILVER. 90~~ Maakt alle Reparatie en geeft kooplieden flinke korting. Levering per Schip en per Waggon. Mevrouw ambacbt GEVRAAGD: veikrggbaar bg van C. HOOGENDOORN te Polsbroek beeft overgenomen, hoopt in de g^leenten Polsbroek en lliat het vertrouwen waardig te maken en is vanaf 8 Januari a. h. te spreken bjj den Heer A. N1EREMEIJER te Polsbroek. Mat beleefde aanbeveling. oud 3 m. Klfjn, oud 77 j. G. de Bruin, W. Kentie. ec. de Vries en Maandag: Dinsdag: beh. Zondag: Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 12.30. 5.80 en 2.30. 7en 12.80 u. Dinsdag: Overige dagen beh. Zondag: Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.30. 0.45 en 5.30. DE DIRECTIE. MESTSTOFFEN, ais: Snperpbospbaat Ammoniak bnperpheBphnnt, £cbte opgeloBte Peru-Guuno, Grasmeat, etc. AGENT voor Nlledrecbt en de Al- blasserwaard de Heer C. VAN BALLE- GOOI JEN Jr., Sliedrecht. '^Spoorboekje» en Reisgidsen verkrijgbaar in den Boekhandel van S. W. ft- VAN NOOTEN, Schoonhoven. A. C. FIJN G. VAN G. S. Rt J. L. VLOT te 0< Echte Abdijsiroop uit het Klooster Santa Paulo, van L. I. Akker te Rotterdam, kleinste flacon 90 Cts. Kloosterhonig, Klooster St. Laura, 00 en 100 Cts. per flacon. Poncelet-Pastilles, per doos 75 Cts. Salmiak-Pastilles, per doosje 6 Cts., per flacon 18 Cts. Mentha-Pastilles K. 11., per flacon 25 Cts. Emser-Pastilles met en zonder Staatscontröle, per doos 42 Cts. Teercapsules, Thevenot 50 Cts., Guyot f 1,10 per flacon. Pastilles Geraudel, per flacon 75 Cts. Pastilles du Dr. Dumont, per doos 65 Cts. Melianthe of Druiven-Borst-Honig-Extract, per flacon 40, 70 en 100 Cts. Roode Hoest-Siroopper flacon 100 Cts. Kreosoot-Capsulesper doos 50 Cts. Vermóedelgk verloren onder de ga meente Willige-Langerak een Boekje met zwarten omslag en elastiek tot sluiting, inhoudende f 200 verschillend bankpapier, waarvan de imers bekend rgo. arug te bezorgen tegen een goede - J bö H c LANKHORST te .angerak. Glycerine-, Vaseline- en h per pijp 5, 7, 8, 10 en 12 per ons 18 Cts. In een Burgergezin te Hchoonhoven kunnen geplaatst worden. Brieven fr., onder letter X, Bureau van dit Blad. ra f L a De NIEUWE LONDON doet het grijze haar binnen enkele dagen verdwenen, maakt het glanzend en ft} zacbt en is onschadeljjk voor de huid, m war Prgs 85 (Jent de II icon. (ft Verkrijgbaar te Schoonhoven ft) bij A. HOEFNAGEL, Markt, en te VS? Alblaaaerdam bjj J. J. KLOP- K2J (Q ROGGE g) Mevrouw HOYTEMA VAN KONIJNEN BURG te Bergambacht vraagt met 1 Mei a. s. eeu fl’nke DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Aan Bertels’ Veekoek- en Meelfabriek „DE HINDE”, AMSTERDAM. s. v. p. als vrachtgoed onder rembours zenden: 60 KG Cleveland’H-Egg’itmeal A f 7,50. Fan 4 Jonge kippen kregen wij van November 1901 tot nu 836 eieren. Alles en alles berekend (ook den Ui prijs der kippen niet de voederkosten vóór den leg) leveren deze 4 kippen nog een wlDHt op \nn ruim f Uw Dw., ROODESCHOOL, Prov. Gron., A. B. JON HEB, 20 October 1905 Hoofd der Schoöl. Van 1—31 Dec. tarten, z. van J. Rietveld en voor den tUd van xea Jaar: DE NIEUW GEBOUWDE in de Achterslootnahjj de stad, i met 5 roeden HOOIBERG en groote SCHUUR, waarin Paarden- I stal, Pinkenstal, Kalverhok en Tsscbuur. achterhuis der Bouwmanswoning stuks VEE gestald worden. slechts met ruim 5 H.A. inrd en Weiland, onder in, achter de Bouwmanswoning en H.A. Wei- en Hooiland, Water, onder Benncboj», iel Ij e. per ons 12 Cts. 12 12 en 16 Cts. 16 Cts. 12 20 15 15 en 25 Cts. A A o noot van N. Rietveld. -31 Dec. oud 10 m. Vm 1-31 Dec. Jeeltje, d. van H. van lagen in der Vliet. Christina, d. van en J. C. Groenewegen. Arie, isius en N. Schenkel. J. A. de Jong, oud 11 j. en oud 21 j. M. Vermeulen, oud 3 m. 3ec. P. Scherpen- J. de Jong. Aafje, d. van A. cn B. Versluis. Alewjjn, s. van •penzed en M. van Dieren. Gerrit, H. C. van Tienhoven bd P. den Janna Maria, d. van A. den en C. Bor. leden: M. Verhoef, oud 84 j., ran J. de Jong. H. de Jong, echtgenoot van E. van der Neut. oud 1 j. bd 10 m. (won. ie - W. Versluis, oud 4 m. oud 66 j. en 11 m, echtgenoot unmen, eerder weduwnaar van J. van der Ham. E^n levenloos aangegeven kind vau het mannelijk geslacht van Chr. de Jong Ai. en J. de Graaff. ~.«pik. Van 1 31 Drc. iebor en: Teunis, z. G. Vermeulen. Arii Spelt en N. Schep. Versteeg en H. den Hartog. Overleden: D. Nap, oud Buijs. oud 40 d. Nw.-Lekkerland. Van 1 Geboren: Jasper, z. van J- Oosterwgk. Cornelia, d. van en J. Scheffe. Gerrit Cornelia, van Wgnen en A. Ooms. Maaiki H. van Vliet en K. Veldhuizen^ A« d. van P. de Heer Wilhelmina, d. van de Hou. Willet doorn en A. Bei z. van A Brussé Aplonit Elisabeth, en J. A. v. Versluis en J. J. Koutataai. J. Bakker en A. Gelderblon i. van D. de Getro te Alblat Asthma-Poeder Boom per doos 65 Cts. Asthriia-Sigaretten K. H. 50 en 90 Cts. Gevraagd door eene prima (Hit fabriek voor Brieven fr., onder lett. B Bureau dezer Courant. Geboren: J A. Swjjnenburg en Elizabeth Cornelia, d. vi Overleden: A. l J. de Krefj, oud 13 j. Oud-Alblpo. Geboren: Mat K. den Hartog. Overleden: J. Vu ijk Noorland, oud 14 j. C. den Hartog, oud 4 m. J, Simons, oud 21 j. A. Hartkoorn, oud 80 j. Papekop. Van 1—31 Dec. Geboren: Johannes Frauciscus, z. L. van Zuilen en A. van Lent. Ja< Adriana, d. van A. van Leeuwen Lekkerkerker. Peurium. Van 1—31 Dec. Geboren: Cornelia Johanna, d. van C. Verhoef en N. Scher penseel. Overleden: K. v. Meeteren, oud 78 j., weduwnaar van G. Brakel. Scbelluinea. Van 1—31 Dec. Geboren: Hendrik, z. van en T. Bos. Getrouwd: W. Dutter, oud 11 j. en A. J. Dugzer, oud 21 j. Overleden: A. C. Kruis. Stal wijk. Van 16-31 Dec. Geboren: Grietje' Jannigje, Dortwegl en Joh. Burger. J. de Vos en M. Stoppelenburg. Annigje Josina, d. van A. R. van den Berg en P. van den Dool. Pieter, z. van A. van Wijnen en N. Boogers. Tienheven. Van 1-81 Dec. Overleden: N. Teerds, oud 51 i., weduwe van G. van Middelkoop. Wllllge-Langerak. Vw 1—81 Dec. Gatrouwd: A. de Krujk, oud 19 j. eu a, Kortenboeveu, oud M j. a. S S Door vier petjes Kloeater- balsem genezen. „Jaren lang heb ik gesukkeld met open wonden aan mjjn beenaldus schrijft ons de Heer B. AALBERINK te Mander, gemeente Tubbergen. „Ver- FcbiJJpFde middelen bad ik reeds aan gewendniets mocht mg baten. Geen raad meer wetende, besloot ik als laatste middel den KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo nog eens te be proeven. Na vier pofjes gebruikt te hebben, ben ik geheel genezen. Twee jiren heb ik niet meer kuonen loopen en vandaag ben ik te voet naar Oostmarsum gr gaan, een afstand van twee uur. U zult kunnen begrijpen hoa verheugd ik ben.” klooster Sarcta Paulo geneest oude en nieuwe wonden, brand- en sn|jwonden, rheumatiek, rheumatische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematenverstui kingen, lendepijo, pijn'in den rug, spierverrekkingenwinterhanden en wintervoeten. Prjjs per pot: 85 CL, 75 CL, 1,90 en f 2,50. LET OP! Alleen de echte Kleos- terbalaem geneest; deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam voorkomt. Alle andere is namaitk. Verkrijgbaar bg: A. N. VAN ZESSEN G. van der WOUDEN te Lekkerkerk G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bi eskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan: van DIJL te Giesen-Nieuwkerk; ZONNEVELD-Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienuovïn; P. G J de JONG te Ameide; H. COL JE te Lopik; G. v. n. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Lfksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bergambacht; Q van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF 6c Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Bovei W. G. van STEEMS te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSUM Pz. te Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER te Krimpen a,d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw Lekkeuland; Mej. KORTE WEG Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelli G. ELSENAAR, Drogist, Si 1 Dec —1 Jan. Stam en A. A. de Jong z. van J. aike, d. van Adr iaantje, tn B. Wink. Siena C. v. d. Dusse en I. Hnjjntje, d. van J. Hogen- jrkouwer. Jacob Jan, J ea T. v. d. Graaf. «beth, d. van A. A. den Boon d. Wiel. - Cornelia, z. van E. Dirk, z. vau u C. Oskam. Teunlje, d. vau »m en G. M. de Bea. Jasper, _J Haan en L. Bootf. Getrouwd: C. den Boer, oud 22j. (won. te Alblasserdam) en C. L. v. d. Berg, oud 13 j. Overleden: M. Bezemer, oud 81 echtgenoote van C. de Kok. G. M. Ooms, oud 2 w. C. van Gelderen, oud 4 w. L. E. van Gelderen, oud 4 w. H. den Ouden, oud 37 jechtgenoote van J. A. Stuije. M. Hoogendoorn, oud 78 j, weduwnaar van A. Dessprorg. 3 lenwerkerk a/dl ,IJ. 22 Dec.—6 Jan. Geboren: Arie, z. van J. Koppenol en A. G. Hordgk. Martinus, z. van H. C. v. Oudenallen en M. de Heer. Jantje Adri- aantje, d. van de wed. J. v. d. Ham, geb. Dakkenhorst. Duifje, d. van A. Zwfjuen- burg en T. Bak. Alida, d. van A. Blom en J. C. Spruit. MeQndert, z. van C. v. Lacgtn en C. Dakkenborst. Overleden: L. de Bruin, B. Scbmidt, oud 56 j., echt) Maarleveld. OtUlHDd. Van 1-81 Dec. Jannigje Marrigje, d. van rg en A. Eikelboom. Cornelia, d. van J. Boll en C. Demper, den: A. de Krejj, oud 17 j. Van Kenden werden gemiddeld ISO eieren per janr cn per Eend verkregen, met acbraal 1 (’ent per <Iiik aau voedsel. Fluim veehouders, onze gratis Brecbure, 52pag. druk, wordt U op aanvraag franco toegezondenhierin zult g(j alles vinden wat gij noodzakelijk moet weten om méér eieren te verkrggen bij minder voedingskostenalsmede de Depóts in uwe plaats. Waar nog niet vertegenwoordigd, worden Wederverkoopers gevraagd. BERTELf Veekoek- en Meelfabriek „DE HMDS”, afzouderlgke Varkem In het achterbuil kunnen 24 st Voorloopig Boomgaa; IJselsteiL,- 2.59.25 H.A. Wei- en Weg en Water, onder nabn het Hemeltje. Thans in huur bg den Heer G. H. le NOBLE. Te aanvaardende Landerijen dadelgk en de Gebouwen en het Erf 1 Mei 1906. Er bestaat uitzicht, dat binnen kortén tgd eenige perceelen WEL en HOOILAND bg de Hofstede kunnen worden gevoegd. InscbrijviDgsbiljelten, onderteekend door den huurder en 2 soliede borgen, worden ingewacht Woensdag 24 Janwarl 1906, ’s voormiddag» tueschen 11 en 12 uur, in het Kofüebuis „DE STRIK" te IJselstein, of vóór dien datum tea kantore van na te noemen Notaris. Inlichtingen te bekomen bg den Oprichter HENDRs. van MONTFOORT te IJselstein en ten kantore van den Notaris H. A. M. IMMINK te Hoaten. den Heer H. F. IMMERS te Santpoort (Jan Gtjzenvaart). Deze Heer verklaart ons ten gevolge van influenza aan een hevige longontsteking geleden te hebben. Gedurende weken en weken had hg ontzettende hoestbuien. Er zat een harde laaie slgm op z(jn borst, welke maar niet los wilde komen. Eetlust had hij in het 1 niet en voortdurend pijn in den rug; daarbjj leed hg zwaar aan boofdpgn. 1 geleden te hebben ging h(j tot het gebruik van de ABDIJSIROOP klooster Paulo over, welke hg kocht b|j den Heer A. HANDGRAAF te Santpoort, zoo verklaart bjj: „na 3 flacons ben ik totaal genezen. U moogt van mijn gerust gebruik makenten einde de lijdende menschheid opmerkzaam te i dit wonderdadig geneesmiddel.” klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zg is onscbadelgk, zij versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaard den hardoekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, aslhma, keelpijn, beeschl kink- en slgmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon f 1,—, f 2,— en f 3,50. Verkrijgbaar b|j van DRAAT te Schoonhoven dkr WOUDEN te Lkkkerkkrk; LOSS te Oud-Alblas; 3ui>-Alblas; W. van REES te Blkskensgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; van ZESSEN te Vuilendam; TERLOUW te Goudriaan; van DIJL te Gieskn-Nikuwurk; ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. -G. J. de JONG te Amkide; H. COLJE te Lopik; G. v. n. HOEK te Cabauw; Jb den OUDSTEN te Groot-Ammers; I. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; Geboren Klaas, z. van A. den Hartog en P. van der Ham. Elida, d. van M. van der Vliet en M. Sligter. Willemioa, d. van A. Bunschoten en A. C. Mesker. Johannes, z. van G. Joh. de Jong en J. Bos. Bastiaan, z. van Chr. van Dam en H. Lakerveld. Overleden: G. Schotman, T. Versluis, oud 5 m. C. Kifji P. de Bruin, oud 8 i oud 65 j., echtgenoot v Ammeratal. Van Geboren: Jacob, z. van A. T. Casteletjo. Overleden: H. de Vos, oud 48 j., echt genoot van L. Ligtbart Schenk. Arkel. Van 1—31 Dec. Geboren: Willem, z. van A. Kuil en G. Baas. Maria Antoinette, d. van E. Verooog en H. C. van Eek. Getrouwd: N. Swart, oud 38 j., weduw naar van G. Walraven (won. teAlmkerk)en E. van der Leeden, oud 38 j. Overleden: E. Koog, oud 47 j., echt genoote van A. Rietveld. Berkenwoade. Van 1—31 Dec. Geboren: Jansje Marteflutje, d. van M. C. Molenaar en H. Graveland. Cornelia, d. van D. B. Oudenes en M. van Meieren. Gieacn-Nieawkerk. Van 1—31 Dec. Geboren: Krijotje Gerrigje, d. van W. van Houwelingen en J. vau Ktejj. Sophia Adriana, d. van Fl. Hamerpagt en A. E. Muilwijk. Overleden: A. Kooyman, oud 68 j., rchtgenoot van J. Groeneveldt. L. den Toom, oud 15 m. J. Ouderkerk, oud 74 j., echtgenoot van N. v. d. Koppel. A. de Jong, oud 86 j., weduwe van A. Kersbergen. Geudriaon. Van 1-31 Dec. Geboren. Jannigje, d. van J. Haan en S. vau RQswjjk. Hckendarp. Van 1—31 Dcc. Geboren: Gerardus, z. van A. Snel en M. Strien. Getrouwd: B. J. Noorlander, oud 24 j. en F. Oudenes, oud 24 j. Overleden: Te Middelharnis: A. J. Verwoord, oud 3 m. Hei- en Boeicap. Van 1—31 Dec. Geboren: Johannes, z. van J. Bogerd en G. de Gans. Overleden: M. F. van Djjk,oud8m. J. Vick, oud 59 j echtgenot Kedlchem. Van 1-31 Overleden; M. Vroegb, T. van Heukelum, oud 5! j. Kangerwigeweide. Geboren: Neellje, d. en T. J. vau P. A. Riedé i z, van P. Ksi Getrouwd: Chr. Velthuizen, oud 21 j. Overleden: M. Vermeulen, Leliumond. Vau 1—31 Dei Geboren: Cornelia, d. van 1 zeel en J. de Jong. Aafje, Versluis cn B. Versluis. Alei J. Scherj z van Besten. Braven i O ver, weduwe i oud 83 j., J. Janssen, Groesbeek.) P. Versluis, cm van P. Lemma van kind tegen 1 Mei a. s., wegens stil gaan leven, een oude, goed beklante en dus een ruim bestaan opleverende zaak in gedreven iu een hecht en gemakkelfjk huis,ge legen in de kom der gemeente Oad-AlblaH. Te bevragen bg K. BRANDWIJK aldaar. BtlBGEBUJW STAND.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3