1906. N°. 2682. Zaterdag 13 Januari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BU1THILAID. BÏMNEBLAMD. Iedere regel 8. W. N. TAN NOOTEN n Schoohhovim, Uitgaven; op gad< A. den 12 •z. d tot en 78 j, en H. t e H. Pr-, zal het oud 11 m. I genoot van C. niet en Kl ini en >are -te doch zulke was hem niet ten iaete mber- eere- is, imen iven was Zui i, is te. et F. Loeder len: i A. j ge- •der- nor- d. van J. mna, d. van - Annigje m Berg en P. SGHOOIfHOYENSCÏÏÏ COÏÏRAHT. Opper- or, ten 1 ver mot de 1 Haar betuif ongesteld en ar van Buiten- jfen houdt het irwerkt heeft. iofen stelde n.l. het op, dat nu ver- oek” bljjkt vooral van 400 andidaat, de geval tot 430 zeker van is. lagen zgn toedig een kun- ledene tot lepaalt zich lekziekte en Pr|e der Advertentiün: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. I meer f 0,10. Groote lettere naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlïk tot Dinsdags- en tot Vrfdags-namiddags 4 uren. Alle oinnenlandsche Advertentiên, voor *-maal plaatsing opgegeven, worden slechts >-maal in rekening gebracht. van icoba en J. verzoek eerste namens de rk voor de daarna ook aanwezigen uec. E. Pierhagen i N. G. Vroege '.ornehs, z. van - Gdrrit, z. van A. tog. oud 19 d. R. C. H. Zuid* Gouwe, ongeveer 800 de Rabatbrug, is gezonken Helena", groot 200 ton, ge- en gevoerd door schipper k 10 Jan. tot opruiming jgaauomdat bedoeld icbeepvaart een belem- jker te zjjn, dat de nieuwe en door ind. Het i reeds t wordt des Woensdags- en des Zaterdags- uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. ir post door het geheele rjjk f 0,90. Men kan zich abon- 3 Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Deze Courant morgens ru- Franco per po neeren bjj alle >g van vee by den veestapel g- de m. C. 8 m. moot van 1 Van 1-81 Dei Jacob, z. van A. c I en sluis scherpen) van H. iten. iven i reri luwe v I 83 j., Jansser. lesbeek.) Versluis, oui P. Lemme der Ham. - d vau het Jodj •pi i e bc G. Zaterdagavond ““t van den afd. AL ^streken kndbouw. optreden de heer Is te Utrecht, met >e verloskunde bjj i „Het tegenwoordige loeden van inenting.” voorz., den heer functie bedankt >rz., de heer A. G. Maatschappij van Landbouw” de heer P, J. B. Lampe, secretaris van de vereeniging van Pluimveehouderij in Nederland (V. P. N.). Na in den breede gewezen te hebben op de voordeelen, die andere landen behalen door zich op hoenderfokkerij en eieren productie toe te leggen, wees spreker er op, wat de eischen zjjn voor het verkrijgen van voordeelen van de hoenders. In de eerste plaats door wetenschappelijke hoenderteelt. De goede kippen moet men houden, de slechte opruimende eerste moeten evenwel nooit langer dan 3 jaar gehouden worden, omdat de eerste leg de beste, de tweede iets minder, doch grooter eieren geeft, en van den derden leg alleen de goede broedsters overgehouden behooren te worden. Boe renkippen zijn door familieteelt zeer achter uitgegaan. Verder moet gezorgd worden voor kippen, die in den winter leggen, om dat de eieren dan duur zijn. De kippen moeten dus bij voorkeur broeden in April, want kuikens zjjn na 5 maanden legrpp. Goede rassen zijn: de Leghorns, de Minorca’s, de Wyandotte’s e. m. a. Voor wintereieren zijn vooral de laatste soort aan te bevelen. Na op de eischen van goede kippen gewezen te hebben, drong spreker vooral aan op goede ver zorging, voedering en veredeling van het ras, want op deze wjjze kan gemakkelijk flper jaar en per kip voordeel behaald worden. Na een woord van opwekking om hier een afdeeling van V. P. N. te stichten, sloot spreker zijn boeiende rede. Mej. A. Demper te Rotterdam, wier ieder vroeger alhier woonachtig was, heeft Diaconie verrast met een gift van f100. is de hartelijke dank voor deze gift igd. Tot bestuursleden van de coöperatieve vereeniging „Ons Belang” zjjn gekozen de heeren J. Vogelaar en G. J. Spruit. llblaMerdazn8 J«p. vergaderde in het sociëteitsgebouw heer B. A. Vogelenzang alhier, de blasserdam, Molenaarsgraaf en omi van de Holl. Maatschappij van Lan Voor de vergaderden zou cr* I van Klaveren, rjjks veearts te Utn het onderwerp „Practischi inernën en koeien”, en standpunt van de invl< Bjj afwezigheid van den H. J. Smit, die voor deze had, opende de 2e vooi Rfjkée, deze vergadering. Allereerst ging men over tot het kiezen van twee bestuursleden, daar de heer H. van Walbeek periodiek aan de beurt van aftre ding was. Met alg. stemmen werd tot voorz. de heer L. van Zevenbergen gekozen en tot secre taris de heer Walbeek herbenoemd. Beiden lieten zich deze benoeming welgevallen. Op initiatief van den heer Van ZeverL gen zal aan den heer H. J. Smit het i voorzitterschap worden aangeboden. Hierna werd het woord aan den heer Van Klaveren verleend. Spr. behandelde nu zgn eerste onderwerp, en zei, dat het hem een waar genoegen was, de practische verlos kunde bij merriën en koeien heden avond te kunnen behandelen, daar dit toch van groot belang was voor de boeren. Bjj deze om standigheden kan vaak de boer toch finan- ciëete schade beloopen. Spr. wil zooveel mogelijk punten aanwfjzen om deze Khade te voorkomen. Spr. gaat nu de normale omstandigheden bespreken, en vervolgens de abnormale. Als eisch stelt spr. voor de dieren en voor de boeren zelven eene flinke ruimte. Het komt voor, dat de koeien een z.g. slag in het Ifjf hebben; dit is veel het geval bjj beesten die te klein plaatsje hebben. Voorts is een eiKh dat de boer gereed heeft een emmer warm water, een fhsch goede raap olie, twee Khoone handdoeken, een stuk touw en de z.g. trektouwen met de houtjes er aan. Spr. schetst nu in het algemeen waarvoor dit alles noodig is en hoe te ge bruiken, ook hoe de boer zelf kan oude, zoeken, of men met een abnormale of male verlossing te doen heeft. Voorts schetst spr. de kenteekenen, welke het dier aangeeft, en waaruit men den t|jd ongeveer kan bepalen. Bjj merriën beval spr. een zeer goede waakzaamheid aan, daar toch bjj deze de kenteekenen minder zijn, en deze meer onverwacht werpen. Ook bovengenoemde voorwerpen en ruimte mogen hierbij n*e^ ontbreken. Spr. had een aantal platen bjj zich, door hem zelven ge- teekend, waarmede hg zjjn rede verduidelijkte. De tweede rede van spr. was niet minder belangrijk.* De invloed toch van inenting besmetteljjke ziekte is voor en de boeren van groot belang. Allereerst behandelde spr. c longziekte. Deze kwaal is niet geri schatten. Men heeft er echter teg< iets voor uitgevonden, hetwelk van 100 geënte koeien op 1 brengt. Volgens spr. is deze enting tegen deze kwaal te raden. Veepest, zei spr., daarvan zou men nen zeggen dat deze tot het verte behoort, daar van deze enting prachtige resultaten zijn. Miltvuur komt zoo nu en dan maar voor. Men heeft streken waar het heerschend is. Men heeft bjj sommige boeren, z.g. milt- vuur-kampen, daar het veelvuldiger alleen bjj ééa boer voorkomt, zonder dat omwo nende boeren, die hun vee niet op dien kamp laten loopen, er last van hebben. Tegen deze Mekte is enting in het belang GEMENGD NIEUWS. Uit Harderwijk meldt men aan de N. Rott. Cour, dat Maandag-avond om kwart vóór negen uur aldaar een hevige aard-schok gevoeld is, gepaard met een dof gerommel. De ramen rinkelden en de men schee zaten te beven op hun stoel. De richting was Zuid-noord en de schok duurde circa twee seconden. Naar aanleiding van het in het vorig nummer vermelde bericht uit Gouda schrijft men aan het Nieuws van den Dag, van goedingelichte zjjde, dat in de Goudsche fioanciëele catastrophe er hoogstens een passief (geen tekort) wezen kan van 4 ton, maar dat daartegenover staat een wel ge ringer, maar toch nog belangrijk actief, welks volle omvang nog niet kan worden vastgesteld. Eene faillietverklaring der nalatenschap is voorts niet te wachten, omdat er geen termen zjju, welke dat mogeljjk maken. De bewering van een aanzienlek bedrag, dat als lijfrente zou zjjn belegd voor de weduwe, is onjuist; de lijfrente der weduwe is zeer gering, verschaft haar zelfs geen bestaan. Omtrent de oneerlijkheden op het postkantoor te Giesendam, meldt de „Dordr. Ct.” nader: Een paar weken geleden ontving de brieven gaarder Van ’t Hof te Giesendam eene post- quitantie van f 50, teneinde die te incasseeren. Hjj belastte daarmede den postbode P. H., die het bedrag van den betrokkene moet hebben ontvangen, maar waarschijnlijk onder zich heeft gehouden. Een veertien daag later vroag de brievengaarder hem hoe het met de quitantie stond, waarop de bode zich naar den betrokkene begaf en dezen namens den brievengaarder verzocht de quitantie eens terug te mogen hebben, om het nummer na te zien, aangezien het borderel, waarop dit vermeld stond, was zoek geraakt. Aan dat verzoek werd voldaan, en H. gaf de quitantie toen als onbetaald aan z(jn principaal terug, die haar als zoodanig terugzond. Natuurlijk liet da trekker de zaak daar niet bjj rusten en schreef hjj den betrokkene aan, met het gevolg dat het gepleegde bedrog aan het licht kwam. De zaak werd toen in handen der justitie gesteld, die den verdachte in arrest nam en j I. Maandag gevankelijk naar Dordrecht over bracht, ten einde door den rechter van instructie te worden gehoord. Dat onderzoek is nog niet afgeloopen; naar wij vernemen ontkent H. alle schuld en tracht die op den brievengaarder te werpen, maar de feiten schijnen zoodanig tegen hem te getuigen, dat hjj voorloopig is aangehouden, in afwachting van de nadere beslissing der rechtbank. Den 30n December 1.1. speelden twee zoontjes van den heer M-, een geacht ingezetene van Amersfoort, met een geladen geweer, dat zjj in stilte hadden weggenomen, met het gevolg, dat de jongste, een knaap van twaalf jaar, zich in de teen schoot. Uit angst voor straf, deelden zjj het ongeluk niet aan hun ouders mede en beproefden zelf de hagelkorrels uit de wond te verwij deren. Toen dit niet gelukte en zjj door pjjn gedwongen werden, de hulp van een dokter in te roepen, was het reeds te laat* De dokter kon slechts bloedvergiftiging constateeren en Dinsdagmorgen is het kind overleden. Te Bergen-op-Zoom viel Woens dag j.l. van de spits van het dak der nieuwe R.-K. kerk een werkman, belast met het stellen van den bliksemafleider. De man was on middellijk dood. De helper, die eveneens werd medegesleurd, bleef in de dakgoot haken en was ongedeerd. Uit Japan wordt een noodlot* tig ongeluk bericht. Bjj een ontploffing in een mjjn te Inoi, waar zich 2000 arbeiders bevonden, zjjn 101 mannen levend verbrand. In een deel van Australië heerscht thans groote hitte. Er zjjn reeds een aantal menschen daaraan bezweken. OvendehL Het schijnt nu zeker te zjjn, dat d_ BwMlaehe Rjjks-Duma in Maart r* den Keizer zelven zal worden geopeni ceremonieel voor de plechtigheid zou door Graaf Witte zjjc opgemaakt. Eigenaardig is het, dat zoodra de rust in Rusland eenigermate terugkeert weer over Graaf Witte en zjjn werk berichten komen. Zoo wordt nu medegedeeld, dat de heer Witte in een gesprek met een verslaggever heeft verklaard, dat Rusland wel is waar een ern stige crisis doormaakt, maar als herboren daaruit zal te voorscbjju komen. Ook laakte de Minister bet, dat de berichtgevers van buitenlandscbe bladen uit Rusland sensatie- berichten zenden, die maar terstond geloofd worden door het publiek. „De regeeriogen,” zeide hjj, „weten echter wel beter den waren staat der zaken. Vooral is dit het geval met het bevriende Frankrjjk." Het ofiicieuse Russische Telegraaf-agent- schap heeft druk werk om de regeering vrjj te pleiten van de beschuldiging van overdréven strengheid, waarmede zjj een eind maakte aan het verzet te Moskou. Het optreden der opstandelingen was ook onmenKheljjk, zoo wordt verklaard. En het volk zou bet optreden van de regeering goedkeuren, als bet wist van de beraamde aanslagen tegen de vreedzame bevolking van den voorraad wapenen en ontplofbL stoffen, groot genoeg om geheele steden te verwoesten en duizenden personen te dooden. Te St. Petersburg wgdt men zich geheel aan de viering van bet Kerstfeest, dat in Rusland in dezen tjjd valt. Te Moskou is het in een sombere en gedrukte stemming, dat bet volk het Kerst feest viert. AUerwege beerschen nood en ellende en de prjjzen der levensmiddelen zjjn ontzettend boog, doordat de voornaamste toevoerlijn der stad, de Kasansche spoorljjn, door de opstandelingen bedreigd wordt. In den Kankasus en in de Oostzee-provinciöo is het nog zeer oproerig. Een sterke militaire wacht is er been gezonden om den Siberiscbea spoorweg, die feitelgk in banden der opstandelingen is, te nero veren. In verschillende provinciën heerscht njjpenden hongersnood. Eageland. Koning Edward heeft het besluit geteekend, waarbjj bet parlement wordt ontbonderf en de nieuwe algemeene verkiezingen worden uitgeschreven. Du ver- kiezingsbeweging wordt intusseben met kracht voortgezet. Niet alle redenaars wor den even kalm aangeboord, zoo o. a. de heer Chamberlain, die te Derby met gejoel en ge fluit ontvangen werd; gejgk lot onderging de heer Balfour te Manchester. Maar de politie herstelde de orde, door de leven makers te verwjjderen. Van de Ministers weert zich vooral John Burns. Hg gaf ook een vurig manifest uit om tegen de geld verspilling, uitzuiging en misslagen der vorige Regeering, in zake Znid-Afrika, te protesteeren. Ook de Premier Campbell Bannerman vaardigde een manifest uit, waarin hij voor namelijk verklaart de buitenlandKhe staat kunde zjjner voorgangers in hoofdzaak te zullen voortzetten. Volgens .Le Matin" beweert men, dat Koning Edward, die in *t voorjaar naar Athene gaat, dan ook een bezoek aan Keizer Wilhelm zal brengen, als bljjk van zjjn goede gezindheid jegens DaitMklaaiM. *t Zal nog moeten bevestigd worden. Keizer Wilhelm is lichtelijk houdt de kamer en de Ministei landsche Zaken Von Richthof bed, omdat hjj zich overr* De heer Von Richthc.. .Witboek” over Marokko schenen is. Uit dit „Witboek” bljjkt vooral hoe Daitschiand er tegen opkwam, dat bet gekend was in de tusseben Engeland Frankrjjk gemaakte Marokkaansche :bikkingen en boe Frankrjjk zjjn onrecht izag en tot de conferentie toetrad. Het Fransche blad „Le Temps" zegt van bet Witboek, dat de inhoud „niet zeer nieuw en evenmin zeer belangwekkend is, en ziet er geen heil in de discussiën weder op te wekken. Wjj moeten ons nu bezig houden met het heden en de toekomst. Het woord is aan de Conferentie.” De beide FranKhe Kamers hebben hare zittingen geopend. In den Senaat bracht het-ónudste lid hulde aan den aftredenden President en hoopte dat men een waardig opvolger zou vinden. Een van de candidaten, die veel kans heeft, is de heer Doumer, die als President der Kamer met 287 stemmen herkozen werd, tegen 269 op den heer Sarnen. Groot iade meerderheid dus niet, maar men berekent toch, dat Doumer bjj de verkiezing van President der Republiek, zeker is van 400 stemmen, terwjjl de andere cai heer Faillières, het in het beste g< kan -brengen, doch daar lang niet i. De heer Loubet gaf dezer di bljjdachap te kennen, dat hjj spe weinig rust zal kunnen nemen. In OMtenrUk zjjn de ambtenaren der Rjjkspostspaarnank eene ljjdei(jk-verzet-be- wegiog begonnen, om op die wjjze in williging te verkrijgen van zekere door hen gestelde efochen. Te Weenen heeft het in den nacht van 5 op 6 Januari derwjj ze gejjzeld, dat 50 men- schen arm- of beenbreuken Deloopen hebben. Ia België loopt een gerucht dat Koning Leopold, rugeeringsmoede, zou willen aftreden ten gunste van zjjn neef Prins Albert. Ia ZwltMrlaad wjjst de begrootiug van 1906 een tekort aan van 1.610.000 franken. De Simplon-tunnel is bgua voltooid, van de 8000 arbeiders worden er binnenkort 1000 outblagen. Den Oien Januari is op het paleis te Madrid het contract geteekend van het huweljjk van Prinses Maria Theresia met Prins Ferdinand. De Minister van Justitie las, als C notaris des Rjjks, het contract voor, aanhoore van vele getuigen en bloedi wanten.! De President der Vereen. Staten wil voortaan zelf zjjn reiskosten betalen, om onafhankelijk te bl(jven als hjj wetgevende maatregelen op de spoorwegen voorstelt. Men verwacht, dat het Congres nu aan den President 15,000 dollars ‘s jaars reiskosten zal toekennen en de kosten zal maken voor het inrichten van een presidentieelen trein. STATEN «GEMEB A AL. EERSTE KAMER. In de zitting van Maandag 8 Januari werd de nieuwbenoemde commiesgriffier der Ka mer, Jhr. Mr. Wittert van Hoogland beëedigd en door den Voorzitter met zgn benoe ming geluk gewenscht. Onder de ingekomen stukken bevond zich een missive van den Minister van Water staat, waarin deze mededeelde, dat hjj voor zjjn reis naar Valparaiso van H. M. de Ko ningin een buitenlansch verlof van hoogstens 5 maanden had verkregen, welke missive voor kennisgeving werd aangenomen. Dtsrna werd de vergadering lot Donder dag 11 Januari verdaagd. Bjj Kon. besluit van 8 dezer is: lo. aan den minister van waterstaat, handel en njjverheid, den heer J. Kraus, een verlof tot afwezigheid verleend voor den tjjd van ten hoogste vjjf maanden, ingaande op een ander door Hare Majesteit te bepalen dag en met bepaling dat zjjne wedde gedurende den duur van dit verlof zal stilstaan; 10. het beheer van het departement van waterstaat, handel en njjverheid gedurende den tjjd van voormeld verlof ad interim opgedragen aan den minister van landbouw, ng verheid en handel, den beer Mr. J. D. Veegens. B(j Kon. besluit van 9 dezer is benoemd tot rechter in de arrondissements rechtbank te ’s-Gravenhage Mr. P. Pol vliet, thans rechter in de arrondissements-recht- bank te Rotterdam. Ged. Staten der provincie Holland maken bekend, dat ia de onder de gemeente Gouda op meier benoorden de Rabatbrug het aaksetnp ,H laden met pulp F. Jansen en dat na zal worden overge[, vaartuig voor de set mering is. De Staatsspoorwegmaatschappjj heeft aanbesteed Bestek no. 1041. Het verbeteren der stand plaats voor rjjtuigen op het station Den Haag. Begrooting f 3840. Ingekomen 20 biljetten. Minste jnscbrjjver de heer W. A. Verbrugge te Gouda, voor f 3400. Bjj beschikking van den Minis ter van Waterstaat is aan de electriscbe maatschappij „De Bilt”, gevestigd te De Bilt, vergunning verleend tot het aanleggen, onderhouden, wjjzigen en gebruiken van electriKhe geleidingen voor electriscbe ver lichting en overbrenging van beweegkracht langs den Rgksstraatweg Utrecht—Grebbe onder de gemeente De Büt. Naar dê Prov. Gr. Ct. verneemt, heeft H. M. de Koningin f 500 gezonden voor de voorgenomen uitbreiding van het Diaconeseenhuis te Groningen, terwjjl Z. K. H. Prins Hendrik f 100 voor dat doel heeft toegezegd. H. M. de Koningin heeft f 100 bjjgedragen voor de weduwen en weezen der met de HelderKhe viscbschuit H.D. 25 ver ongelukte visschers. Naar De Ned. verneemt, heeft H. M. de Koningin-Moeder aan bet bestuur van bet Christelqk Nationaal Zendingafeest vergunning gegeven op Woensdag den 4en Juli a. s. zjjn feest te vieren in de heerljjke boaacben van het landgoed Soestdjjk. Rjjks Munt. Gedurende het jaar 1905 is aan *s Rjjks Munt aangemunt: I. voor rekening van bfjzondere personen 87.995 gouden dukaten; 11. voor rekening van den Staat: a. Ne derland: 1.000.000 gulden; 1.100.000 25-cent- stukken; 1000 000 10-centstukken4.000.000 ft/i-centstukken10.000,000 l-centstukken b. Koloniën en bezittingen: 4.000.000 halve guldens; 2.000.000 V* guldens (Ned.-Iodië); 5.000.000 1/10 guldens (Ned.-lodië); tot eene totale nominale waarde van f 4.7ÓO.ÜOO; van Rgkswege zjjn ingetrokken, 26 tien guldenstukken; 1.598176 rjjksdaalders; 8667 guldens; 5299 halve guldens; 569.420 25- centstukken; 736 262 10centstukken1736 5-centstukken; 5785 21/»-centstukken; 20 814 l-centstukken285 lli centstukkentot eene totale nominale waarde van f 4.223.437,29. Het gerechtshof in Den Haag sprak Donderdag jl. vrjj D. Suiker, land bouwer te Bleskensgraaf, door de rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 3 weken ge vangenisstraf wegens mishandeling. Het hof overwoog, dat niet gebluken is dat de bjj dagvaarding gestelde slag met een hard voorwerp door dezen bekl. is toegebracht. Wel heeft beklaagde erkend v. d. Heuvel, den mishandelde, met de hand geslagen hebben, doch zulks was hem niet ten iai gelegd. Voor het kantongerecht te Zwolle was Dinsdag j 1. gedagvaard Mr. H. van der Vegte, ad vucaat en procureur aldaar, tegen wien eeu aanklacht wegens bnleedi- giug was ingedieud door den heer Tromp Meesters te Sleeuwjjk. D« aanklacht luidde i Op Maandag 16 Juni burgerlijke stand. melde. Van 1—81 Dec. eb oren: Klaas, z. van A. den Hartog P. van der Ham. Elida, d. van M. der Vliet en M. Sligter. - Willemina, van A. Bunschoten en A, C. Mesker. annes, z. van G. Joh. de Jong en J. Bastiaan, z. van Chr. van Dam en Lakerveidi verleden: G. Schotman, oud 3 m. Versluis, oud 5 m. C. Kijjn, oud 77j’. de Bruin, oud 8 m. G. de Bruin, I 65 j., echtgenoot van W. Kentie. kmmeratel. Van 1—81 Dec. leboren: Jacob, z. van A. de Vries en Castelejjn. 'verleden: H. de Vos, oud 48 j., echt* oot van L. Ligthart Schenk. irkel. Van 1—31 Dec. eboren: Willem, z. van A. Kuil en Baas. Maria Antoinette, d. van E. noojj en H. C. van Eek. o t r o u w dN. Swart, oud 38 j., weduw- r van G. Walraven (won. teAlmkerk)en van der Leeden. oud 38 j. verleden: E. Koojj, oud 47 j., echt- oote van A. Rietveld. lerkenwoude. Van 1—31 Dec. eboren: Jansje Martejjnfje, d. van C. Molenaar en H. Graveland. Cornelia, van D. B. Oudenes en M. van Mejjeren. iiescn-Nieuwkerk. Van 1—31 Dec. eboren: Krjjotje Gerrigje, d. van W. llouwelingen en J. van Klejj. Sophia iana, d. van Fl. Hamerpagt en A. E. iwjjk. verleden: A. Koogman, oud 68 j., tgenoot van J. Groeneveldt. L. den m, oud 15 m. J. Ouderkerk, oud 74 j., tgenoot van N. v. d. Koppel. A. de _..j oo weduwe van A. Kersbergen. „«jl. Van 1 31 Dec. Jannigje, d. van J. vau Rjjswjjk. rp. Van 1—31 Dcc. Gerardus, z. van A. Snel en Toei Dinsdag j was huir zakbo kwjjt ketting b, geweest. **Nieawp»«rt, 10 Jan. De heer Schols, arts alhier, is door Burg, en Weth. dezer gemeente voor het jaar 1906 benoemd tot geneeskundige, belast met de doodschouw, en zulks in de plaats van den heer E. J. F, Bon. die de gemeente heeft verlaten. Woerden, 11 Jan. Gisteren avond laat overleed hier, ruim 79 jaar oud, de heer A. J. T. Hofman, die sinds jaren hier de betrekking van wethouder bekleedde, •Zevenhnisen, 10 Jan. Heden avond trad in een goed bezette zaal van den heer J. A. Vos als spreker op voor de afd. „Zevenhuizen e. o." nn de „Holl, Maat loos sprak de heer Rejjne te Oosterwolde een boerenhofstede in een openbare ver- lering. DèAr zou Mr. Van der Vegte, met de bedoeling om opzettelijk de eer en den goeden naam aan te randen en groveljjk te beleedigen, met het kenneljjk doei er ruchtbaarheid aan te geven, ten aan hoore van zeer veel personen hebben ge zegd: „Als jullie onder liberaal of vrjjzinnig bewind komt, weet dan wat je te wachten staat. Nu reeds heeft de heer Tromp Mees- ters na de nederlaag zjjn politieke mede standers verlqid de ruiten in te gooien bjj zjjn politieke tegenstanders”. Aangezien eischer geheel buiten die feitelijkheden staat, ze zelfs heeft afgekeurd, acht bjj zich opzet telijk in zjjne eer aangerand en gegriefd en gedaald in de achting van zjjn medestanders. Hjj vordert dat worde verklaard dat die woorden waren beleedigend en het vonnis ten koste van gedaagde worde aangeplakt, en gedaagde worde veroordeeld om aan eischer te betalen f 300 voor de geleden schade. Voor den eischer trad op Mr. J. van Setten, voor gedaagde Mr. Gratama. Wegens ziekte van den kantonrechter werd deze vervangen door den heer Oppenheimer. Door Mr. Gratama werd 14 dagen uitstel van behandeling gevraagd, waartegen echter door Mr. Van Setten werd opgekomen. Deze oordeelde dit een verkeerde wjjze van be handeling. Als de zaak wordt uitgesteld, moet hem tweemaal 24 uren worden gegund tot het nemen van iuzage van de contra- conclusie. Mr. Gratama deelde mee wel het Doodige te zeggen te hebben in deze zaak. Hjj zal getuigen doen optreden. De zaak wordt daarna 14 dagen uitgesteld. Met ingang van 1 Januari j.l. is benoemd tot onderwijzer aan ecbool no. 2, Weteringschans 134, Diaconieschool der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Am sterdam, de heer R. Boerama, onderwater te Sliedrecht. Bedankt voor het beroep bjj de Ned. Herv. Gem. te Moerkapelle door den heer P. Zandt, cand.1 tot den H. D. te Wester Nieland. g, oud 86 j., ■leudrlaan. eboren. I m en S. vau lekend»!*] ie boren: C Strien. rouwd: B. J. Noorlander, oud 24 j. Oudenes, oud 24 j. i verleden: Te Middelharnis: A. J. woerd, oud 3 m. Iel- en Boeicpp. Van 1—31 Dec. leboren: Johannes, z. van J. Bogerd G. de Gans. 'verleden: M. F. van Djjk, oud 8 m. Ziek, oud 59 j echtgenoot van N. Rietveld. Ledlcliem. Van 1—31 Dec. 'verleden: M. Vroegh, oud 10 m. van Heukelum, oud 52 j. .auger alge welde. Van 1—31 Dec. eboren: Neeltje, d. van H. van lagen T. J. vau der Viiet. Christina, d. van A. Riedé en J. C. Groenewegan. Arie, ran P. K»sius en N. Schenkel. ietrouwd: J. A. de Jong, oud 21 j. en Velthuizen, oud tl j. 'verleden: M. Vermeulen, oud 8 m. .eliüuiond. Vau 1—31 Dec. leboren: Corueha, d. van P. Scherpen- J. de Jong. Aafje, d. van A. en B. Versluis. Alewjjn, z. van izeel en M. van Dieren. Gerrit, C. van Tienhoven en P. den Janna Maria, d. van A. den en C. Bor. leden: M. Verhoef, oud 64 j., van J. de Jong. H. de Jong, echtgenoot van E. van der Neut. <n, oud 1 j. eo 10 m. (won. te - W. Versluis, oud 4 m. -, oud 66 j. en 11 m, echtgenoot tmmen, eerder weduwnaar van J. E-n levenloos aangegeven manueljjk geslacht van Chr. ig At. en J. de Graaff. I>ik. Van 1 31 Dec. .oren: Teunis, z. van Vermeulen. Arie_C« Spelt en N. Schep. r ■steeg en H. den Harto; 'verleden: D. Nap, js. oud 40 d. w.-Lekkerland. Van 1 Dec —1 Jan. leboren: Jasper, z. van J. Stam en A. iterwjjk. Cornelia, d. van A. de Jong J. Scheffe. Gerrit Cornells, z. van J. Wjjoen en A. Ooms. Maaike, d. van van Viiet en K. Veldhuizen. Adriaantje, van P. de Heer tn B. Wiok. Siena ihelmiua, d. van C. v. d. Dusse en I. Hou. Willemjjntje, d. van J. Hogen- rn en A. Berkouwer. Jacob Jan, vau A. Brussé ea T. v. d. Graaf. on ia Elisabeth, d. van A. A. den Boon J. A. v. d. Wiel. Cornelia, z. van E. sluis en J. J. Koutstaai. Dirk, z. van lakker en C. Oskam. Teuntje, d. van Gelderblom en G. M. de Bes. Jasper, ■an D. de Haau en L. Boojj. ietrouwd: C. den Boer, oud 22j. (won. Alblaeserdam) en C. L. v. d. Berg, oua 23 j. verleden: M. Bezemer, oud 81 j., tgenoote van C. de Kok. G. M. Ooms, 2 w. C. van Gelderen, oud 4 w. E. van Gelderen, oud 4 w. H. den len, oud 37 j echtgenoote van J. A. (je. M. Hoogendoorn, oud 78 j-, luwnaar van A. Dessprocg. lenwerkerk a/d ,IJ. 21 Dec.—5 Jan. eboren: Arie, z. van J. Koppenol en G. Hordjjk. Martinus, z. van H. C. v. lenallen en M. de Heer. Jantje Adri- Ije, d. van de wed. J. v. d. Ham, geb. ken horst. Duifje, d. van A. Zwjjuen- z en T. Bak. Alida, d. van A. Blom J. C. Spruit. Mejjndert, z. van C. v. g-n en C. Dakkenborst. verleden: L. de Bruin, Scbmidt, oud 56 j., t cht| rleveld. UtelHiid. Van 1-81 Dec. eboren: Jannigje Marrigje, d. van Swjjnenburg en A. Eikelboom. abeth Cornelia, d. van J. Boll en C. Demper, verleden: A. de Krejj, oud 17 j. e Krejj, oud 13 j. 'ud*AIbIaa. Van 1—31 Dec. eboren: Maarten, z. van J. Rietveld en den Hartog. verleden: J. Vujjk Noorland, oud C. den Hartog, oud 4 m. J, Simons, 21 j. A. Hartkoorn, oud 80 j. 'apekwp. Van 1—31 Dec. eboren: Johannes Frauciscus, z. van Zuilen en A. van Lent. Ja< iana, d. van A. van Leeuwen kerkerker. ’earnum. Van 1—31 Dec. eboren: Cornelia Johanna, d. van C. boef en N. Scherpenzeel. verleden: K. v. Meeteren, oud 73 j., uwnaar van G. Brake!. chellulneD. Van 1—31 Dec. eboren: Hendrik, z. van r. Bos. etrouwd: W. Dutter, oud 21 j. I. Dujjzer, oud 22 j. verleden: A. C. Kruis. telwUk. Van 16-31 Dec. eboren: Grietje'Jannigje, Iwegt en Joh. Burger. Johai e Vos en M. Stoppelenburg. Annigje na, d. van A. R. van den Berg en P. den Dool. Pieter, z. van A. van nen en N. Boogers. lenhwven. Van 1—81 Dec. verleden: N. Teerds, oud 52j., weduwe G. van Middelkoop. Illllge-Langerak. v.n 1-31 Dec. etrouwd: A. de Krujk, oud 19 j. en lortenlioeven, oud il j. van den boer noodigvan de regeering kan hjj, als het miltvuur bjj een beest geconsta teerd is, voor het overige vee, bjj inenting totale schadeloosstelling krjjgen. fa streken waar ze niet is raadt spr. geen enting aan. Boutvuur-enting. Deze enting heeft spr. zeer vaak zelf verricht. Verleden jaar heeft spr. nog 500 kalveren geënt en niet ééa is er gestorven. Deze enting is dan ook zonder gevaar en raadt spr. eiken landbou wer aanpercentsgewjjs sterven op de 1000 kalveren er slechts twee. Natuurljjk moeten de voorschriften degeljjk nagekomen worden, die bjj zoo’n enting be paald zjjn. De enting bjj varkensziekte b< tot drie gevallen: pestziekte, vk borstziekte. Borstziekte is m?er een verzwering. Zoo deze er eenmaal is, doet daar de enting weinig aan, doch bjj gezonde dieren is dit anders cu is ze aan te raden. Pestziekte. Ook hierbjj is bjj zieke var kens weinig aan te halen met de enting, doch bjj gezonde is ze tegen de ziekte goed. Vlekziekte. Deze ziekte richt groote ver woestingen aandoch de enting bjj deze ziekte noemt spr. schitterend. Voor deze ziekte is bjj enting heil te verwachten en worden de zieken veelal gezond en, als de gezonden geënt worden, bljjven ze gezond. Bjj enting tegen deze ziekte krjjgt men een onvatbaarheid van 6 maanden en deze kunnen dan weer verlengd worden. Deze enting bjj vlekziekte en bjj houtvuur bjj kalveren raadt spreker allen aan en sluit hiermee zjjn rede, onder applaus der aanwezigen. Alhoewel het laat is, bespreekt de heer Van Klaveren op verzoek nog eenige koop vernietigende gebreken. Spr. raadt hierbjj toch teu allen tjjde voorzichtigheid aan en wjjst op de bekende spreekwoorden: „die pleit om een koe, brengt er een toe” en „om een paard, houdt ge den staart”. Spr. ontraadt op de markten, na de markt hei oogen afkjjken enz., daar dit nogal eens last bezorgt en ook ontraadt spr. het koopen en op lateren tjjd leveren. Voorts wjjst spr. den ie volgen weg in zoo’n geval en besluit hiermede. De heer Van Zevenbergen sluit op i deze vergadering en brengt in de plaats den heer Van Klaveren i vergadering zjjn oprechten danl duidelijke en leerrijke lezing, en een woord van dank aau de voor hun tegenwoordigheid. *Alblaaserwaard en ¥(|riieeren* lauden, 12 Jan. De handel zoo in kaas als boter is zeer beperkt, prjjzen vast, boter zelfs hooger. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 24 tot f 29,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit, goeboter f 0,70, weiboter f 0,625 per half kilo. Herken wende, II Jan. Door de leden der (jsclub alhier is besloten het 25 jtrig be staan der club feestelijk te vieren. Zaódra de gelegenheid zich voordoet wil men een (jsfeest houden. Reeds is eene commissie benoemd, die voor de versiering en verlich ting der jjsbaan zal zorgen, terwjjl voor een aanzienljjk bedrag reeds is geteekend, ten einde de kosten te dekken. “Glro*i<Ammeri, 10 Jan. De beide lotelingen dezer gemeente voor de lichting van het jaar 1906, A. van de Werken en W. Blom, die door den militieraad tot den dienst waren aangewezen, en deswege bjj Gedeputeerde Staten eene herkeuring hadden aangevraagd, zjjn door laatstgenoemd college voor den dienst ongeschikt verklaard. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is, in de plaats van den heer W. Bal, die naar elders vertrok, voor het jtar 191)6 be noemd tot geneeskundige, belast met de doodschouw, de heer M. B. Oerlemans, arts alhier. 'Hendrik-Ide* Ambacht, 11 Jan. Over het stoombootenveer alhier werden gedurende het jaar 1905 met de booten der stoomboot- reederjj „Fop Smit Co.” vervoerd 50975 passagiers. •’Kinderdijk, 8 Jan. Zaterdagavond gaven de gymnastiek- en schermvereeni’gin- gen „Crescendo” en „Oefening kweekt kracht" met hare oefeningskiasse Wilhelmina”, onder leiding van den heer A. Kok Az., directeur der vereenigingen, eene uitvoering in het sociëteitsgebouw „Ons Genoegen” alhier. Het was een flink programma, en er werd zeer verdienstelijk door groot en klein ge werkt. De leiding van den heer Kok bljjkt ook in het vorige jaar weêr uitstekend te zjjn geweest. •Meerkerk, 11 Jan. Ia 1905 zjjn aan de Gemeentewaag gewogen: 5253 *KG ^en kaM’ 8ameD 1116 8,ukB’ wegende 203 varkens, wegende 21188 KG. Aan het hulppostkantoor alhier hadden id 1905 in de Rjjkspostspaarbank 313 inlagen plaats, met een bedrag vbu f 19432,11. 41 nieuwe boekjes werden uitgegeven. 7.311 de veehandelaar G. V. alhier, Dinsdag j.l. van de Rotterdamsche markt was huiswaarts gekeerd, ontdekte bjj zjjo •akboekje, inhoudende 800 gulden te zgn geraakt. Het boekje was aan een f bevestigd in een binnenzak geborgen enting bjj o-ring te feuwoordig de sterfte ilgeL- il aan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1