MELKZAAK Een Winkelopstand. Manufactuurzaak. Brieven uit Groot Winkelhuis. Een HUISJE HOUTWAREN, 150-jarige Echtvereniging Adverieniiën. H 50-jarige Echtverbintenis 25-jarige lluwelijksvcreeniging inhoudende f 200 J. tt. VAN BULKEN, Gevraagd in een drnkke WINKELZAAK W. VERMEULEN, Zit- en Slaapkamer, Ter overname aangeboden: ELSH0UT (N.-Lekkerland). met volledigen INVENTARIS, VOORBEREIDENDE KLASSE COUDRIAAN. Sprekerde Heer J. NIJLAND PT A AMEIDE: diverse Meubilaire Goederen, den geheelen INBOEDEL, LANGE BUIGEWEIDE, er dun vanavond weer een niet aanwezig kan zgn. Ala dat nu gevonden kan worden door het nog een halven dag te verdagen? De voorzitter: Ik mag de vergadering niet verdagen ter wille van een lid, waar wq weten, dat een ander lid er dan weer niet kan zgn. Kan het niet anders, dan moet het morgen-middag. De heer G. J. Niekerk: Ik stel voor, de vergadering te verdagen tot vanavond. Da voorzitter: Het spQt mij, dat ik dat voorstel niet in rondvraag kan brengen. Het verdagen van een vergadering behoort tot de competentie van den voorzitter; en ik acht het niet voegeltyk te verdagen ter wille van qen lid, als ik vooruit weet dat een ander lid er dan niet kan zgn. Ik verdaag dus de vergadering tot morgen middag. Ik verzoek dan den heeren, om het prinsnDkwartiertj9 er af te laten, en dan om 1 uur te komen. Convenieert dat den heeren? De beer U. M. den Ugl: Mg niet. De beer J. W. Valk: De heer Niekerk kwam met een voorstel, om de vergadering te verdagen tot vanavond. Ik geloof, dat u geroepen is om dat voorstel in rondvraag te brengen. U wist zeer goed, dat de heer Schreudor vanmiddag niet kon komen. De voorzitter: We gaan over in besloten zitting, ter bespreking van het suppletoir kohier hoofdelgken omslag. Na heropening der vergadering wordt deze verdaagd tot 10 Jan., een uur n.m. BEVOLKING. 'Alblasserdaiu. De bevolking dezer gemeente bedroeg den 31sten December 1905 2952 mann. en 1887 vrouw, ingezetenen, te zamen dus 5839, dit is 75 personen mser dan op dit tgdstip in 1904. 'Aminerstol. 31 Dec. '04. M. V. To'. M. V. Tot. 641 5981139 Geboren 13 25 38 Gevestigd 13 10 33 26 45 71 667 6431310 Overleden 10 7 17 Vertrokken 25 33 58 35 40 75 632 6031230 'Bergambacht. De bevolking dezer gemeente bestond op 1 Januari 1905 uit 1645 m. en 1575 vr., te zamen 3220. Door vestiging binnen de gemeente in 1905 vermeerderde zg met 71 m. en 68 vr. totaal 139; er wer den geboren 45 m. en 59 vr. totaal 104. Door vertrek uit de gemeente verminderde ry niet 99 m. en 96 vr., te zamen 195, door overigden met 23 m. en 25 vr., te zamen 48, zoodat de bevolking op 1 Januari 1906 be stond uit 1639 m. 1581 vr., totaal 3220. Er werden 19 huwelgken voltrokken. Bodegraven. De bevolking dezer ge meente bestond op 31 Dec. 1904 uit 2277 m. en 2426 vr., te zamen 4703 personen. In 1905 werden geboren 174 kinderen, als 83 j. en 91 m. Er vestigden zich 185 m. en 211 vr., totaal 396 personen. Overleden zijn 53 m. en 32 vr., totaal 85 personen. Naar elders vertrokken 182 m. en 209 vr., totaal 391 personen. De bevolking der gemeente bedroeg op 31 Dec. 1905 2310 m. en 2487 vr., te zamen 4797 zielen. Levenloos werden aangegeven 10 kinderen, als 7 van het mannelgk en 3 van het vrouwelijk geslacht. Er werden 19 hnweljjken gesloten. Gouda. Op 31 December 1904 bedroeg de bevolking M. Vr. Tot. 11466 12302 13768 1905. Komt bjj door geb. 349 333 682 Komt by door vestiging 673 687 1360 Totaal 12488 13322 20810 Gaat af door M. Vr. Tot. Sterfte 217 193 410 Vertrek 792 823 1615 Tot. 1009 1016 2025 1009 1016 2025 Op 31 Dec. 1905: Totaal 11479 12306 23785 De bevolking is dus vermeerderd met 13 mannen en 4 vrouwen 17. Onder dit getal zya begrepen 87 mannen en 13 vrouwen totaal 100, gehuisvest in de ond6r het militair gezag geplaatste gebouwen; 178 huwelgken zga gesloten en echtscheidingen ingeschreven. Het aantal levenloos aangcgevenen be< droeg 32. 'Hel- en Boeicop. Geboren 10 j. en 11 m., totaal 21 kinderen. Overledeu 4 m. en 1 vr., te zamen 5 personen. Gehuwd 5 paren. Hekenderp. Loop der bevolking over 1905: Bevolking 1 Januari 1905 344 m. en 323 vr., totaal 667. Geboren 11 m., 8 totaal 19. Iogekomen 35 m. en 37 vr., to taal 72. Overleden 6 m en 9 vrtotaal 15. Vertrokken 43 m. en 38 vr., totaal 81. Alzoo eene vermindering van 3 m. 2 vr. Bevolking op 1 Januari 1906 341 m. en 321 vr., totaal 662. 'Hendrik-Ido-Ambacht. Loop der bevolking gedurende het jtar 1905. Bevolking op 1 Januari 1905 8586 zielen waarvan 1824 M. en 1762 V. Gedurende 1905 geboren 83 M. en 74 V. ingekomen 142 M. 132 V. Totaal 225 M. 206 V. Gedurende 1905 overleden 24 M. 29 V. vertrokken 120 M 118 V. Totaal 144 M. 147 V. De bevolking is dus vermeerderd met 81 H. en 59 V. en telt op 1 Januari 1906 1905 M. en 1821 V, totaal 3726 zielen. Aantal huweiyken gedurende 1905 gesloten 24. Aantal levenloos geborenen 11. *HMg<Blakland. M. V. Bevolking op 1 Januari 1905 406 376 Geboren 14 m. 7 v. Ingekomen 8 m. 12 v. Vermeerdering 22 19 Bevolking op 1 Januari 1906 328 mannen i 303 vrouwen, totaal 631. lieerdam. Bevolking ep 31 Dec. 1904: 2926 m., 2679 vr., totaal 5605; in 1905 werden geboren: 115 m. en 107 vr.; geves tigd: 390 m. en 291 vr.; overleden: 53 m. en 45 vr.; vertrokken: 263 m. en 200 vr. Bevolking op 31 Dec. 1905: 3115 m, 2832 vr., totaal 5947 zielen. "Lekkerkerk, Bevolking der gemeente op 1 Januari 1905: M. V. Tot. 1894 1854 8748 Gedurende het jaar geboren: 64 55 119 gevestigd: 56 60 116 2014 1969 3983 Gedurende het jiar overleden: 22 22 44 vertrokken: 64 70 134 Bevolking 1 Jan. 1906: 1928 1877 8805 Getal levenloos aaogegevenen 2. Aantal ingeschreven huwelgken 26. Echtscheidingen geene. 'Aleuwerkork a/d IJsel. Werkelijke bevolking op 31 Dec. 1904 M. V. Tot. M. V. Tot. 13461305 2651 Verm. geboorte 42 39 81 vestiging 119 106 225 161 145 306 Te zamen 1507 1450 2957 M. V. Tot. Vermind. sterfte 26 18 44 vertrek 139 126 265 165 144 309 De bevolking bedroeg op December 1905 13411306 2648 Aangifte was gedaan van 4 levenloos ge boren, terwijl 15 huwelgken zjju gesloten. Oudewater. De toestand der bevolking onzer gemeente was op 81 Dec. jl. als volgt: Bevolking op 31 Dec. 1904 1256 m. en 1444 vr., totaal 2700. Geboren in 1905 50 m. en 52 vr., totaal 102. Iogekomen in 1905 m. en 96 vrtotaal 184. Totaal 1394 m. en 1592 vr., totaal 2986. O verleden in 1905 40 m. en 24 vrtotaal 64. Vertrokken in 1905 93 m. en 110 vr., totaal 203. Totale verminderiog 267. Totale bevolking op 31 Dec. 1905 1261 m en 1458 vr., totaal 2719. Alzoo vermeerdering van 5 m. en 14 vr., totaal 19 personen. Er werden gesloten 21 huwelgken. Papekop. Loop der bevolking over 1905: Bevolking op 1 Januari 1905 192 mannen en 183 vrouwen, totaal 375. Ge boren 6 mannen en 8 vrouwen, totaal 14. Ingekomen 15 mannen en 18 vrouwen, totaal 33. Overleden 1 man en 4 vrouwen, totaal 5. Vertrokken 25 mannen en 22 vrouwen, totaal 47. Alzoo eene vermindering van 5 mannen. Bevolking op 1 Januari 1906 187 mannen en 183 vrouwen, totaal 370. Papendrecht. Opgaaf vau den loop der bevolking gedurende bet jaar 1905. Bevolk, op 1 Jan. 1905: M. V. Tot. 1906 1952 3758 Vermeerd. door: M. V. Tot. Geboorten 78 72 150 Vestiging 64 71 135 Totaie vermeerdering 142 143 285 Vermind. door: M. V.Tot. Overlgden 36 34 70 Vertrek 72 90 162 Totale vermindering 108 124 232 Verschil tusschen vermeer dering en vermindering: 34 19 63 Totaal Overleden 4 m. 6 v. Vertrokken 18 m. 27 v. 428 395 Vermindering 22 33 Bevolking op 1 Januari 1906 406 362 "Krimpen a/d IJsel. Stand der bevolking op 31 Dec. 1905. Op 81 December 1904 2945 inw. Geboren 127 Vaa elders ingek. 181 Totaal 308 Overleden 47 Naar elders vertr. 175 Totaal 222 Vermeerdering van 86 inw. Op 81 December 1905 8031 inw. LangerHigeweide. Loop der bevolking over 1905: Bevolking op 1 Januari 1905 828 mannen en 313 vrouwen, totaal 636. Geboren 11 mannen en 10 vrouwen, totaal II. Iogekomen 26 mannen en 27 vrouwen, totaal 58. O verleden 5 mannen en 8 vrouwen, totaal 8. Vertrokken 27 mannen en 44 vrouwen, totaal 71. AUoö eene vermindering van 5 personen, vermeerderde door vestiging met 65 en door géboorte (net 20. Totaal 917 personen. Zy verminderde door vertrek met 66 en door overlgden met 8, zoodat de bevolking op 31 Dec. 1905 bestond uit 843 personen. Het getal voltrokken huweiyken bedroeg 7. Het sterftecgfer in deu loop van het jiar 1905 is zeer laag en bedraagt slechts 8. Na 24 Augustus van het vorige jaar beeft geen sterfgeval meer plaats gehad. Willeskep. De bevolking dezer ge meente is er in het afgeloopen jaar niet op vooruit gegaan Verleden jaar Januari telden we 696 zielen, terwyi we het nu ia Januari niet verder brachten dan 676, dus eene vermindering van 20 personen. Er werden 19 kinderen geboren, 86 personen vestigden zich in de gemeente. Het aantal overledenen bedroeg 15; 110 personen verheten de gemeente. Zwauaerdsni. De loop der bevol king alhier in het j»ar 1905 was als volgt: Op 31 Dec. 1904 werd de gemeente be woond door 978 m. en 1042 vr. personen, totaal 2020 zieleD. In den loop van 1905 werden geboren: 31 m. on 29 v., totaal 60; in de gemeente vestigden zich 100 in. en 129 vr., totaal 229 Totale vermeerdering 131 m. en 158 vr., totaal 289. De vermindering .bedroeg door overiyden 14 m. en 17 vr., totaal 31. door vertrek 89 m. en 106 vr., totaal 195. Totale ver mindering 103 in. en 12-3 vr., totaal 226. Zoodat de gemeente in zielental toege nomen is met ?8 m. en 35 vr„ tolaal 63 en op 31 Dec. 1905 alzoo bedroeg 1006 m. en 1077 vr., totaal 2083 zielen. Het getal der voltrokken huweiyken be droeg 19. Bevolking op 1 Jan. 1905: 1906 1852 3758 Vermeerd. in 1905 met 34 19 53 Tot. bevolk, op 1 Jan. '06: 1940 1871 3811 Botterdam. Voorloopige opgave om trent den loop der bevolking gedurende het jaar 1905 ia de gemeente Rotterdam: Mann. Vr. Totaal. Het bevolkingscyfer bedroeg op 31 Dec. 1904 178.680191.710 370.390 Vermeerd. in 05 door Mann. Vr. Totaal. Geb 6403 6085 12488 Vest. 8998 882817826 Tot. 154011491330314 v Vermind. iu '06 door: M ma. Vr Totaal. Over).2706 2624 5330 Vertr. 8331 802716358 Tot. 110371065121688 De weikeigke bevol king in dus in 1905 ver meerderd met 4364 4262 8626 en bedroeg op 31 De- cember 1905 183.044195.972 879 016 Sliedrecht. Loop van de bevolking over het jaar 1905: M. V. Tot. Bevolking op 1 Jan. 1905 5341 5250 10591 M. V. Tot. Geboren 180 147 327 Gevestigd 145 179 324 Vermeerder. 325 326 651 M. V. Tot. Overleden 72 77 149 Vertrokken 194 193 387 Verminder. 266 270 536 Verschil tusschen vermeer dering en vermindering 59 56 115 Bevolking op 1 Jan. 1906 5400 5306 10706 Voltrokken huwelgken 79. Levenl. aangegeven kinderen 5 M., 6 Vr. Geboren onwettige kinderen 1 M., 1 Vr. 'Tlenhoven. M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec. 1904: 184 163 347 Gebor. beb. tot de werbel. bev. 9 6 16 Gevestigd in de gemeente 10 15 25 19 21 40 Overl. beh. tot de werkel. bev. 12 3 Vertrokken uit de gemeente 14 20 34 De bevolk, is dus vermeerd. met 4 vermind. 1 en bestond op 31 Dec. 1905 uit 188 162 350 Aantal huweiyken 7; levenloos aangege ven 1; betrekkelijke sterfte 1 op 116 zielen. Fianen. Loop van de bevolking over 1905. Bevolking op 31 December 1904. M. V. Tot. 1684 1567 3251 Bevolking van het loopende jaar 1905. M. V. Tot. Geboren 55 50 105 Gevestigd 103 120 223 Verm. 153 170 328 Overleden 29 86 65 Vertrokken 127 140 267 Verm. 156 176 832 Alzoo vermeerderd met 2 mannen en vermiuderd met 6 vrouwen Aanglftea Nationale Militie. 'Ainelde. In deie gemeente zgn voor de Militie, licbting 1907, mgeschreven 10 jongelingen, waaronder een met recht op vrgstelling en wel wegens broederdienst. 'Aminerstol. Voor de Nat. Militie zyn alhier ingeschreven 15 jongelingen, waarvan 2 aangeven broederdienst en 1 lichaams gebreken. 'Bergambacht. Voor de loting der Nationale Militie, lichting 1907, hebben zich 29 jongelingen aangegeven, waarvan er 7 reden tot vrgstelling hebben opgegeven wegens broederdienst. 'Ouderkerk a/d IJsel. Voor de licbting der Militie 1907 zgn deze maand 28 personen ingeschreven, waarvan 6 vrg stelling zullen vragen wegens broederdienst eu 2 wegens lichaamsgebreken. 'l'ienheven. Voor de Nat. Militie, licbting 1907, hebben zich in deze gemeente aangegeven 3 jongelieden, allen zonder reden tot vrgstelling. Voor de loting zal deze ge meente dus weder met eene naburige worden samengevoegd. ITADIVI1VWB. MkMikmi, 1« Jan. t De heer J. Campagne, commies der postergen en telegraphic, thans belast met de waarneming van directeur van bet post- en telegraafkantoor alhier, wordt met ingang van 16 Januari 1906 overgeplaatst naar Amsterdam, terwyi tot waarnemend directeur van genoemd kantoor is benoemd de heer P. J. Jonker, commies der posteryen en telegraphie te Amsterdam. t De heer D. de Groot, tjjdeiyk onderwijzer aan de school 3a soort alhier, is benoemd tot waarnemend hoofd der school voor M. U. L. O. te Bodegraven. t In de Zaterdag gehouden huis houielgke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven en Omstreken" van „den Bond van Nederlandsche Onderwyzers" bracht de heer H. C. Gelok verslag uit als afgevaardigde naar de algemeene vergadering van den Bond, die op 29 eo 30 Dec. j.l. te Zwolle werd gehouden. Tot bestuurslid werd ge kozen mej. A. IJdens te Schoonhoven en tot correspondent van het bureau van onderwgs adviezen de heer A. van Os van den Abeelen te Oltoland. t In de Zondag gehouden huis houdelijke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven" der „Soc. Democratische Arbeiders Party" werd het geheele bestuur, dat volgens reglement aftrad, herkozen. Men besloot het aantal bestuurders van vyf tot zes uit te breiden, terwyi de functiön onderling zullen verdeeld wordeu. Besloten werd nog op een nader te bepalen datum een herden- kingsbyeenkomst van de Russische revolutie te beleggen. t Door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie by het kantongerecht alhier is appèl aangeteekend tegen het vonnis, waarby de heer J. M. v. D., tegen wien proces verbaal was opgemaakt Ier zake van het verkoopen van sterkendrank beneden de hoeveelheid van 10 liter, is vrygesproken. 2-6-4 Bevolking op 1 Jan. 1906 1686 1561 8247 Waar der. De bevolking dezer gemeente bestond op 81 Dec. 1904 uit 832 personen. Zjj GEMENGD NIEUWS. Hoewei dS Waal ook eene aanmerkeiyke hoogte bereikt beeft, en de Uiterwaarden gedeeltelgk ondergeloopen zgn, wordt toch door een oud-ingezetene van Dalem geconstateerd, dat tengevolge van de opening van den Maasmond thans het water minstens 50 cM. tyï Meter) lager staat, dan vroeger onder gelgk peil te Keu len en onder geheel dezelfde omstandigheden. Tot aan vu llipg van het bericht over een aardschok te Harderwijk kan nog gemeld worden, dat de schok, die een paar seconden duurde, niet alleen aldaar gevoeld is, maar ook in debuurt van 's-Heerenlo, Ermelo, Hulshorst, alle op een afstand vau één of twee uur vau Uarderwgk. Visscbers, die uit, zee zgn teruggekeerd, deden mede, dat ook zg deu schok aau boord hebben waargfnomeo. Bg de firma Enschedé te Haar lem is de binder Tö, door een macbineriem gegrepen eu zóó zwaar gekwetst, dat hg kort daarop overleed. De man was getrouwd en had zes kinderen. De bakkerg met woonbnis, schuur eu stal van den heer Jongbloed te Montfoort is tot den grond afgebrand. Niets kon gered worden; 'een paard en eenige kippen kwamen in de vlammen om. Oor zaak onbekend. Een Hollander Bouddtia-priester. Onlangs is een jonge Nederlander, de heer Bergeudhal, zoon eener bekende familie te Amsterdam, te Cbulia Lanka op Ceylon tot Bouddha priester gewyd. De plecntigbeid, die werd bggewoond door een groot aantal Europeanen, werd verricht door een Boed dhistisch priester geworden Duitscher. De heer Uergendhai gaat nu met kaalge schoren hoofd, barrevoets eu m een lang wit kleed gehuld om. Als vulling van kussentjes voor zieken, die in rug of op audere plaatsen ondersteuud moeten worden, raadt zuster Bergsma in „Nosokomos" papier aan. „Meu neemt eeuige couranten en knipt deze in lange, smalle reepen, b. v. van 3 by 15 cM., en vult hiermede 'tsloopje tot de gewenschte dikte. De zoo verkregen kus sen) j es zyn zachter dan die van houtwol en tevens geraakkeiyker op te schudden, alsook te vernieuwen." Een EDgelsch geneeskundig tyd- schrift raadt aan, pas geboren kinderen, die aan hun lichaam geen byzonder llenteeken hebben, aanstonds met een naald en wat kleurstof te merken. Bjj verwisseling of verloren gaan van kinderen kan men ze dan gemakkeiyk terugvinden. Waarsm Waarom worden de spipoekoppen in hnis, op erf en in stallen Ijestookt, hoewel ze hon derden vliegen vangen, die 't tr en uw vee lastig maken? Waarom de koekoek met het geweer ver jaagd en gedood, wier beste voedsel bestaat uit langharige rupsen? Waarom met den voet den krekel getrapt, die in uw tuin loopt eu daar oorlog voert legen de vraatzuchtige rupsen, slakken en meikevers? Waarom worden de aardige en zeer nuttige pimpoimeozen gedood; ze zya toch zonder eeaigen twjjfel de grootste vyanden der duizendpooten en wespen? Waarom uw hagel en kruit verschoten aan de spreeuwen, die bun leven lang de insecten eieren oppeuzelen, uw beesten vau ongedierte zuiveren en inden broeitgd honderden schade- ïyke rupsen verslinden? Waarom de meezen in strikken gevangen, hoewel elk van deze driemaal 'sjaars nestelt en een jonggehuwd paartje ongeveer 12 000 wormen en insecten aan zyn jongen geefi? Waarom de zonuekevers gedood, die zich met boomluizen spgzigen? Waarom de pad vervolgd en dikwgls af- schuweiyk vermoord, die zooveel slakken, mieren eu keldermotten als een lebkerny gebruikt? Waarom de vleermuizen niet gespaard, die toch leven van aardwormen? Waarom.... omdat de meeste meuschen niet verder kgken dan hun neus lang is, dikwgls niet op de hoogte zyn van bet leven van genoemde dieren en 't daarom niet kennen. Men leest nog niet genoeg tydschriften, waarin de nuttige en scbadeiyke dieren en insecten behandeld worden, anders zou men ze niet in den blinds dooden. (De Paardenvriend.) VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- Bg Kon. besluit is met ingang van 1 Febr. 1906 benoemd tot burgemeester der gemeeute Schiedam Dr. M. A. Brants, burgemeester der gemeente Zelhem, onder toekenning van geljjktgdig eervol ontslag uit laatstgemelde betrekking. Na zich, met de voorbereidende werkzaamheden te hebben beziggehouden, hield de Staatscommissie voor de Grondwets herziening Maandag j.l. hare eerste verga dering na hare installatie. Naar men verneemt, is het werk der commissie reeds goed gevorderd. Ged. Staten van Zeeland hebben vernietigd het besluit van den gemeenteraad te 's Heer-Arendskerke, waarbg aan den onderwjjzer met verplichte hoofdakte W. P. Markussp, werkzaam aan de openbare school te Ouddorp, ontslag was gegeven iu verband met bet aantal leerlingen, dat genoemde school bezocht. Aan den heer J. D. van den Bergh, gouvernemenls-veearts te Palembang, is, wegens langdurigen dienst, één jaar ver lof verleend. Naar men aan het „U. D." mede deelt, vertoeft de oud Minister, Dr. A. Kuy- per, thans in Cairo. De heer A. de Man, hoofd eener school te Hardingsveld, hoopt 15 Febr. a.a. zyn 25jarig ambtsfeest te vieren. Geuda, 16 Jan. Zaterdag-nacht onge veer kwait voor twee uur brak alhier een hevige brand uit in het huis van vier verdiepingen aan de Westhaven, eigen aan en bewoond door den heer W. Hoogendgk van Capellen, steenfabrikant. Toen de brand ontdekt werd, sloegen de vlammen reeds de vensters der tweede verdieping uit; de bewoners moesten half gekleed het bran dende perceel ontvluchten. De kinderen liepen op btoote voeten en in de on kleederen naar den overkant van de Haven, waar ze werden opgenomen door den heer Dr. H. IJssel de Schepper. Intusschen was de gemeentespuit no. 1 aangekomen, die spoedig water gaf en dra gevolgd werd door de particuliere spuit van de steariaekaarsenfabriek „Gouda". Hierna kwamen achtereenvolgens alle spuiten der gemeente. Doch tegen de vnurzee, die het geheele kapitale gebouw had aangetast, konden de wakkere spuitgasten weinig uitricnten, daar de waterstralen niet zoo hoog reikten, dat ze de vlammen konden bereiken. Alleen de spuit der kaarsen fabriek bleek zooveel kracht te bezitten, dat ze bet vuur in de bovenste verdieping kon bestryden, doch het was een ongetyke strijdéén Btraal vermocht niets. Men bepaalde er zich dan ook toe, het onderste gedeelte onder water te zetten en te trachten de perceelen, naast het bran- deode gebouw gelegen, te bewaren. Dit mocht slechts voor een gedeelte gelukken Het perceel bewoond door den kleermaker P. Koljjo en den winkelier Van Heykoop, werd mede aangetast, terwyi een gedeelte van het dak instortte. Het groote massieve gebouw, een der mooiste huizen der stad, stortte na ruim een uur door het vuur te zyn geteisterd, ineen, waarby ook het onder-voorgedeelte vernield werd. Langs de achterzyde van het gebouw.dat uitkomt aan de Peperstraat, had men gele genheid nog een en ander van waarde te redden, als antiquiteiten, familiepapieren, enz. Het ryke meubilair is byna geheel vernield. Bjj bet reddingswerk, dat in den donker over onbekend terrein plaats had, hadden verschillende ongelnkken plaats. Zoo ge raakte Dr. D. W. IJssel dé Schepper tóó ongelukkig te vallen, dat hy zich ernstig bezeerde en het bed moet houden. Ai bet verbrande is verzekerd. De oorzaak van den brand moet hoogst- waarscbgnlgk worden gezocht in een gebrek aan de gasleiding, waaraan vóór eenige dagen nog hersteiliagen waren verricht. De brand ontstond op de kinderslaapkamer. De daar slapende kinderen ontdekten het eerst den brand. Eerst Zondag-middag rukte de laatste spuit in. 'Alblasserdam, 16 Jan. In deze ge meente doet zich een geval voor van Febris Typhoidea in een woonhuis aan het Stek. 'Amelde, 15 Jan. Tot ryksambtenaren voor het doen van de noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde van percee len voor de personeele belasting dienst 1906 in deze gemeente zyn aangewezen de heeren A. H. de Joncheere, inspecteur te Gorinchem, en A. G. W. van der Hardt Aberson, ontvan ger aibier. Aan na te noemen lotelingen zyn uit gereikt bewjjzen van militaire bekwaamheid en lichameiyke geoefendheid, als: H. Woudenberg, lot. uit deze gem. v. beide. A. van Bruggen, licha- J. de Groot, j r meiyke K. Deelen, N.-Lekkerl. geoe- T. de Groot, Leksmond fendb. 'Amelde en Tienheven, 15 Jan. De veldwachter dezer gemeenten Th. van Lot- tnm is teveDs aangesteld tot onbezoldigd ryksveldwachter. 'AmmerzUl, 15 Jan. Ia de plaats van den beer J. Visser is tot bestuurslid van het fanfarekorps „Oefening kweekt Kunst" gekozen de heer P. C. Kok Wz. 'Bergambacht, 16 Jan. De aftredende bestuursleden van de muziekvereeniging „Excelsior" alhier, zynde de heeren A. Oskam Dz., Jao. Pons, K. J. Kok, Jac. Cok en T. van Zoest, zyn allen weder als zoodanig herkozen. Door den beer directeur der Dir. Bel. enz. te Rotterdam zgn aangewezen voor het doen van de noodige opnemingen en tot vaststellen der huurwaarde voor de personeele belasting dieustj. 1906 in deze gemet-nte, de heereo B. Formgne, Inspecteur te Gouda en D. Kleingeld, kommies te Schoonhoven. a de Maandag avond gehouden verga dering van- de commissie lot wering van schoolverzuim alhier, werden de heeren W. Brouwer en C. W. Schout, respectieveiyk als voorzitter en secretaris herkozen. Giesen-Nlenwkerk, 15 Jan. Ia eene Donderdagmorgen gehouden vergadering, bezocht üoor ongeveer 100 personen en ingeleid door den heer C. M. v. Houwelingen, trad op de heer A. Bos, Zuivelconsulent voor Zuid Holland, te 's Gravenhage. De spreker begiot met te zeggen, dat nog niet lang geleden door hein op deze plaats is gesproken over zuivelbereiding en melk- oudurzoek. Sinds dien tgd merkt hg tot zgn genoegen dat in dit gedeelte der ge ïsoleerde Alblasserwaard, een streven tot cc Operatief optreden in zake de zuivel bereiding, onder eenige landbouwers merk baar is geworden. Sommigen hebben per- aoonlgk eeu uitgebreid onderzoek ingesteld en het resultaat daar vin is, dat by hen de mogelgkheid der goede werking van coöperatieve kaasfabneken vaststaat. Alle plaatsen zyn evenwel niet geschikt, door de nabyheid van groote sleden, voor coöperatief optreden. De veehouders van die plaatsen kuunen voordeeliger zelfstandig de melk verkoopen. Op andere plaatsen, waar men de melk op de boerdery moet verwerken of aan fabrieken moet verkoopen, zooals dat hier en in deze streken in t algemeen plaats beeft, is cc Operatie aan te bevelen. Het is evenwel noodtakeiyk niet lichtvaardig of ondoordacht een besluit te nemen, maar de zaak eerst goed te overwegen. Door zgne medewerking, zegt de spreker, zyn fabrieken opgericht te Westland en te Brielle, welke vry guostige resultaten geven. Ook vermeldt de spreker vernomen te bobben, dat hier op vele kleine boerderyen Diet de hoogste prys voor de kazen kan worden bedongen, omdat door de kb hoeveelheid melk men genoodzaakt is kleine kaas te maken, terwyt de hai zware kazen vraagL Ook wordt niet op elke boerdery, hetzy groot of klein, altijd eerste kwaliteit kaas gemaakt. Ook het verkrggen van geschikte arbeidskrachten is dikwyts zeer moeiiyk. In korte trekken schetst spreker de reis, die hg met eenige veehouders uit Giesen- Nieuwkerk eu Peursum naar Noord-Holland heeft gemaakt eu hoe die veehouders tot de overtuiging gekomen zyo, dat in fabrieken even zoo goed een eerste kwaliteit product kan worden gemaakt als op de boerdery. Hy acht bet ook geen overwegend bezwaar, dat de melk van verschillende boerderyen gezameniyk verwerkt wordt. Als voorbeeld noemt by de in Noord-Holland bezochte fabrieken te: Beemster, Oudendgk, Binnen- wycend en Hoog-Karspel, welke laatste als de beste kan worden beschouwd. De leveranciers aan laatstgenoemde fabriek zetten de avondmelk te koelen en roomen die des morgens af. Die afgeroomde avondmelk wordt dau tegeiyk met de morgen melk naar de fabriek gebracht. De room van de avondmelk wordt daar op de boerderg verwerkt. Er wordt dus gedeeltelgk afgeroomde melk geleverd. De pryzeu der kazen, uit die melk geproduceerd, en de prgzen voor die melk aan de vee houders uitbetaald, zgn vanaf 1895 als volgt 1895 genudd. kaasprg» f 27,—, melkprijs f 4,20. 1896 27,-, 1897 - 25,75, 1898 -25,-, 1899 26,83, 1900 - 28,20, 1901 -27,73, 1901 - 26,27, 1903 -25 79, 1904 26,90, Hierbjj dient in aanmerking ie worden genomen, dal ieder leverancier zoete wei en karnemelk terugkrggt in zulk eeue hoeveel heid, dat daarvoor 1 cent per KG. geleverde melk méér kan gerekend wordeu. Ook weegt een liter meik zwaarder dan 1 KG., zoodat men met het oog op bovenstaande cyfers (die per KG. berekend zyn), de resultaten uitnemend kan noemen. Spreker zegt dat de prgzen, die gemiddeld zgn bedongen, op de uitnemendste boerdergen in de Alblasser waard weinig of niets hooger zyn dan die, welke werden besteed voor de producten uit de fabriek van Hoog Karspel. Ook is uit nauwkeurig ooderzoek gebleken, dat bet verwerken der melk op de boerdery aan arbeidskrachten en onkosten, die met de zuivelbereiding in verband staan, een balven cent per liter kost. Vergeiykt men dus de pryzeu der producten nit de fabrieken met die der boerderyen en de opbrengsten na aftrek der kosten, dan zal ieder onbe vooroordeelde erkeuuen, dat de boerdergen niet met de coöperatieve fabriek van Hoog- Karspel kunnen wedyveren. Ook voert de spreker aan, dat op de boerderyen dikw(jls toestanden door hem worden aangetroffen, die zeer ongunstig zga voor het maken van goede kaas. Niet alleen, dat de inrichting voor kaasmakery veel te wenschen overlaat, maar ook onbekwaam personeel, kleine hoeveelheden melk en wisselende tempera turen zyn dikwyis oorzaak dat de kazen niet voldoen aan de door den handel hoog gestelde eiBchen. By leverantie aan fabrieken, welke ge ëxploiteerd worden door maatscbappyen of particuliere personen, die de melk van de veehouders koopen, zyn de pryzen der melk niet altyd overeenkomstig de kosten, welke bet dry ven eener boerdery met zich voert Door bet betalen naar vetgehalte der melk is wel een gezonder toestand ingetreden, maar dan moet de melk, nauwkeurig en stipt eeriyk, onderzocht en daarnaar worden uitbetaald, hetgeen by sommige fabrieken wel iets te wenschen overlaat. Is dat het gevaJ, dan raadt spreker aan, moeten de veehouders gezameniyk fabri- ceeren. Ook dan heeft men dat voordeel, dat de melk van iedere koe afzonderiyk wordt onderzocht, betgeen een uitstekend middel is om vetgehalte en zuiverheid der melk te verhoogen. Om tot sliebting eener fabriek te komen kan men twee wegen bewandelen. Ten eerste: zuiver coöperatief; eu ten tweede:, als Naamlooze Vennootschap. Een goed voorbeeld kan men van laatstge noemde nemen aan de fahriek „De Eersteling" te Brielle. Gaat men bier over tot den bouw eener fabriek als laatstgenoemde, dan zal energiek en volhardend optreden noodzakeiyk zgn, om de concurrentie, welke men zal te duchten krggea, het hoofd te kunnen bieden. Doch by volharding zal eene flink ingerichte fabriek met flink kapitaal en onder flinke leiding, alle concurrentie kunnen weerstaan, 4,70. 3,80. -3,87. -4.20. -4,56. -4.39. -4,12. -4.04. ■4.16. „orrien in in» be","'1(le spreker zegt nog l.ng en breedvoerig orer coöperatie op het gebied v*n zuivelbereiding to kunnen spreken, docb «ht hét th.no hier overbodig, a.ngez,on het onderwerp iP hoofdzaak is behandeld, •winên die our «anleidiog van het onder- S rSio °e°".gen of in het midden te brengen hebben, worden verzocht dat to doen na verloop vu eeo kwartier puze. Met deze woorden sluit de beer Bob zpo interesuoto leziog over het voer de lend- bouwere zoo gewichtige onderwerp. N, .Hoop der pure wordt de ruk door verschillende personen beoprokeo. Vele vregen worden gedun en een groot unt.l bezweren v.n .Herlei urd worden loge breebt. De heer Boo en enkele andere personen beantwoorden de vragen en weten S^r met be-özeo gestufde redeoen de bezwaren te weerleggen, en w,zen eteeds de gunetige resultaten der ceöper. leve fabrieken in Noord Hollaed en Friesland. Degenen, die persoonlijk eenige fabrieken ie Noord-IIolla.id beroem hebbeo. reronder- stellen, dat ten opzichte der geldelgke in- komstep de kleine veehouders gebaat zullen zilo. tsrwnl door groote veehoudere géén of althans zeer weinig schade zal worden geleden. In ieder geval zal naar buo oordeel do mutschappeljjke pwtuider boerin zoor veel verbeteren en dat zoo iels m vele gevallen wenschelijk, zelfs noodzakelsk is, zal niemand betwisten. Velen barer vetkeeren ia eeue poeitie, waarin belemmerd door de zorgen der zuivelbereiding, oomogeljjk nur bebooren aan bare roepipg, als moeder en huisvrouw, kunnen voldoen. De heer Bos verzoekt thans degenen die in beginsel vóór oprichting zjjn daarvan keAuvsok!ÏÏk° melden zich 11 personen bezittende MS stuks melkvee. Een der aanwezigen zegt met zekerheid te weten, dat personen, die hier met tegen woordig konden zyn, ook willen aansluiten. Hoewel de deelneming nog met voldoende is, acht men de belangstelling te groot om de zaak van de baan te schuiven. Men zal trachten meer personen tot deelneming te bewegen zoo dat gelukt tot oprichting overgaan. KUwadrtMUB* 16 Jan. Volgens achter- staude advertentie ui de heer J. Nglud, hoofd der school te Groot-Ammere, een spreekbeurt vervullen in de op Zaterdag a. s. te honden vergadering vu do Reeling „Alblasserwaard' der „Hollandsche Maat- echappy van Landbouw". Zeker zullen vele landbouwers van deze gelegenheid gebruik Grest-Awmerz, 15 Jan. Door het Bestuur der afdeeling van „het Groene K""8 alhier is in de afgeloopen week de heer G. Bouter Ax. tot bode en magazgnmeester "«GraeGAmsisrs, 16 Jan. In baar laatst gehouden vergadering is door de commissie tot wering vau schoolverzuim ■ihinr voor het jaar 1906, uit haar midden benoemd tot voorzitter de heerK-Hakkesteegt en tot secretaris de heer J. de Kouwer. •Krimpen a/i Lek, 15 J*n. HeJ,e.a hield de aid. „Krimpen a/d Lekd«r „Ned. vereenigiDg tot afechalflng van Alcoholische Dranken" een huishoudeiyke vergadering. In de plaata van den heer J. Boogaerdt Jz., die als zoodanig bedankte, werd pen ningmeester gekozen de heer Joh. Oost- lander. Voorts werd besloten tot het beleggen van een openbare vergadering met zoo mogetyk den heer F. U. Schmidt uit Am sterdam als spreker. gij de te Gouda gehouden examens voor den verkorten dleonttgd (vier mundeu) zijn geslaagd de lotelingen M. A. de Boom eo B. V. d. Berg alhier. "Krimpen >/d IJ»l, H Jan. Donder- dag avond gaf de zoogvereeülgmg .Door In spanning Uitspanning" ha.r eerste uitvoering in de zul r»u den heer J. v. d. Plu, welke zul zeer bevredigend met belugsleilenden BflHetdgeheele programma kon niet afgewerkt worden, dur olecniB tol twa.lf uur vergun- ning was ontvangen. Wat, hetzy vau zangnummers of tooueel stukken ten geboore g«nracbt werd, kon de gebeele goedkeuring der aauwezigen weg dragen. Moeten we eenige zangnummer» expressetyk noemen, dan zgu het: „Nederland en de Zee", van Brandts Buy*; „dg Drie Sterren", van A. Zwgaeig, en „bel Oogstlied", I van J. B. Kolkman, die onberispeigk voor gedragen werden. Het tooneelatuk: „Tooneelstudiëu van Justus van Maurik, moebt made daverend applaus verwerven; de speiers hebben zicb uitnemend van buu zeer moeiigae taak ge- k*Standaardkwast" viel ook bgzonder in den smaak. Reet one nog de mededeeling, dat den ge- heelen avond geen wanklank werd geboord, dat een gezellige geeat aften bezielde en dat een geanimeerd bal den avond besloot, dan kunnen we „D. L U." met deze uitvoering van harte geiukwenscheu. "Lsuagersk, 16 Jan. Door Burg. en Weth. dezer gemeente is in de plaats van den heer E. J. F. Bon, die naar elders ver trok, benoemd tot geneeskundige, belast met de doodschouw, de heer H. Scnols, arts te Nieuwpoort. Tot het doen van de noodige opne mingea tot vaststelling der huurwaarde van pereeeieu voor de personeele belasting zgn voor het belastingjaar 1906 voor deze ge meente aangewezen de heeren A. H. de Joncheere, inspecteur der directe belastingen te Gorinchem en A. G. W. van der Hardt Aberson, ontvanger d«r directe belastingen te Ameide. 2 EeerdsuMt 16 De heer Gjel" stra, onderwgzer aan de School met den Bgbel alhier, ia in geltke betrekking benoemd te Ouddorp (Z.-H.) en heeft deze benoeming aangeaomen. MLekkerkerk, 16 Jan. De weduwe Huibert van Meerkerk ontving de vorige week eene som van f 20 van Hare Majesteit de Koningin tot leniging mede in hare nood druftige omstandigheden, waarin zy na de ziekte en den dood van hartn man, met baar talrijk gezin was komen te geraken. In eene vergadering van de vereemging „Eendracht maakt Macht" tot aankoop van kunstmeststoffen, veevoeder, etc. «Ihier is het voorloopig besluit genomen waartoe dan de noodige voorbereidende stappen zul- en worden gedaan een plaatselgke onder linge brandverzekering op te richten. 'Meerkerk, 16 Jaa. L.L Vrgdag avond verzocht een bedelaar nachtlogies in het arrestanten-lokaal. Nauweiyks bad by den volgenden morgen het lokaal verlaten of hy zakte ineen en gaf spoedig den geest. Hy scheen aan eene hartkwaal geleden te hcihhaoi - Uit een heden ingesteld onderzoek is by gebleken te zyn G. W. Kuypers uit Gorinchem, oud 65 jaar. "Heerkerk, 15 Jan. By bet te Gorin chem gehouden examen ter verkryging van een bewys van voorgooefeudheid, verkregen C. van Dieren en A. A. Speger alhier, beide getuigschriften, n.l. voor militaire bekwaam heid en voor lichameiyke geoefendheid; J. Schrjjver, J. v. d. Gryo en H. Beems, allen alhier, verwierven het bewys voor lichameiyke geoefendheid. Dezer dagen werd door den Rgksveld- wachter Lanting te Leksmond proces verbaal opgemaakt tegen G. d. B. alhier, die op de Oude Zederik zonder bewys van vergunning bezig was met visschen. ♦Nieuwerkerk a/d IJnel, 15 Jan. In de laatstgehouden vergadering van het Burgerlijk Armbestuur is tot voorzitter ge- kozen de heer W. van Waasbergen, die zich de benoeming liet welgevallen. Donderdag avond j 1. werd door de J»«rk- lieden-vereeniging „Onvermoeid Vooruit in het verenigingsgebouw van den heer G. van Reeuwnk het jaarfeest gehouden. Lr was voor een flink en zeer afwisselend program pesorpd. N.d.t de voornttor, de heer M Meyer, de vergadering met een bartelgk welkom aan de aanwezigen had geopend, werd door den secretaris, den heer K. Dekker, een woord gesproken over het verenigings leven. Hierna kwamen by afwisseling de voor- drachten, samenspraken enz. Aan de opge ruimde stemming kon men wet merken, aat de leden van de vereemging met bun geïotroduceerden een genoegiyke» ayond ladden. Met een bal werd deze bgeenkomst besloten. 'Nleuwpssrt, 15 Jan. Io de lieden gehouden vergadering der commissie tot wering van school.erraimwerden de «ftre- dende bestuursleden, de heer C. Ngsen als voorzitter eu de beer W. Hon koop als secre taris, herkozen. Tevens werd het verslag van de werkzaamheden der commissie ge durende het jaar 1905 opgemaakt en vast- gesteld. Uit dat verslag blgkt, dat er in iet afgeloopen jaar shchts vier vergaderingen behoefden gehouden te worden, zoodat men over het schoolverzuim niet kan klagen. *OtUl»nd, 16 Jan. Met ingang van 16 dezer is tot postbode alhier benoemd onze plaatsgenoot de heer H. Zwynenburg. 'Oaderkerk a/d IJnel, 16 Jan. Voor het doen der noodige opnemingen tot vast stelling der huurwaarde van perceelen voor de personeele belasting, dienst 19D6, zyn door den directeur van belastingen benoemd de heeren B. Formyne en S. Braams te Gouda. - Van de wed. D. Speksnyder is Zondag- nacht een nieuwe bouten roeiboot ontvreemd, die aan den oever gemeerd lag. De politie doet onderzoek. 2 Oaderkerk a/d IJnel, 16 Jan.Tot onder wyzerea aan de school met den By bel 1 is benoemd mej. A. P. C. de Leeuw, van Schoonrewoerd, die de benoeming heeft aan- Met de benoemde stonden op het drietal de dames: A. M. de Groot en A. Sonne uit 's-Gravenhage. Deze laatste werd intusschen benoemd aan een school met den Bjjbel te Oud- Beierland. 'Oudewater, 16 Jan. Zondag morgen werd in de N. Herv. kerlf alhier van den kansel dank gebracht aai» de onbekende geefster of gever van de gift van f 100, welke de vorige week was gecollecteerd voor de armen dier gemeente. Door de Tielsche Brandassurantie- Maatscbappy is een premie van f 10 ge schonken aan degeuen, die den brand bg C. J. Spronk zoo spoedig hielpen blusschen. •NOlwyk, 15 Jan. De landbouwer G. de J. alhier is het slachtoffer geworden van eene oneeriyke handeling eener vroeger be- j staande maatschappy tot het leveren van j plaatsvervangers. Een zyner zoons toch, die mdertyd een dienstplichtig nummer getrok- j ken bad, kocht hy een rempla«;ant, en maakte i dus daardoor een volgenden zoon vrjj. Toen nu in het najaar zyn jongste zoon geloot had, gaf deze ate reden tot vrjjatel- ling op: broederdienst. Wat bleek nu ech ter? Dat de maatschappy geen plaatsver vanger, doch slechts een nummerverwisselaar gesteld had en deze maakte eon volgenden j «oon niet vry. En al kon nu De J. door qaitantién aantoonen, dat hg voor eeu rem- plat;ant betaald had, het baatte mets: zyn ïoogate moest dienen. Toen is nog als reden tot vrystelling op- I gegeven: lichaamsgebreken; doch ook al met ongunstig gevolg: de loteiiog C. de J. is voor deu dienst aangewezen. Eo dan steeds in de vaste overtuiging te hebben geleerd, van vast en zeker vry te zgn! Aan de lotelingen L. de Jong, W. Aoker Lz. en C. van Wgugaarden is na gehouden onderzoek uitgereikt het getuigschrift voor lichameiyke geoefendheid en militaire be kwaamheid, zoodat deze drie in aanmerking komen voor den verkorten oefenmgstjjd van vier maanden. Het was nog donker verleden Vrgdag- morgen en geen sterveling wis er in het rond te bespeuren, toen de knecht van den landbouwer v. H. mat een schouw, volgo- laden met mest, de Achterwetenug bereikte. By het afzetten duikelde hjj voorover in de diepe wetering, terwgl zgn vaartuig met kracht er vandoor ging. Eenige hoogst on aangename en gevaarigke oogenblikkeu heeft hy toen doorleefd, doen gelukkig zich weten te redden. Had by met kunnen zwemmen, zyn dood ware zeker geweest. Door den landbouwer C. H. is verleden week aaugifte gedaan van een rund, dat lijdende was aan tuberculose. Na door een daartoe bevoegd persoon geschat te zyn, is het zieke dier ten laste vau het ryk onteigend. «Streelkerk, 15 Jan. By het te Dordrecht gehouden examen ter verkrgging van het diploma „vier maanden" slaagden de militie- plichtigen M. Bakker, H. Brouwer, B. Cas- telega, A. Boel eu J. Noorland. «Zevenhatzen, 15 Jan. Tot hoofd der Chr. Schooi alhier ia benoemd de heer H. Asscheman, thans als zoodanig werk- zaam te Rozenburg^ VISSCHEKIJ-BKRICHTEN. De uitkometee der i.lmvie echerjen op de W..I en de Merwede «aren in de laatste 8 dagen gunstiger dan in de voorafgaande week. In het traject van Tiet tot Woudrichom werden IJ lalmeu gevangen, en te Hardingsveld J. De besomming aan andere rivier- en poidervisch was weder slecht loooend. Zalm deed f l.ötf tot f J,10 per W È.G. *Tlenhaven, 16 Jan. De vorige week is alhier alleen van Zondag op Maandag met de zaimzegen gevischt en een zalm ge- van gen.- MAUKTBEKIüHTfiN. G«rluch«oa, 15 Jan. Aangevoerd 186 runderen, 9 nuchtere kalveren, 10 vette varkens en 88 biggen. Pryzen: zware kalfkoeien f 180 a 300, kalfvaarzen f 140 a 210, melkkoeien f 170 a 210, ossen f 80 a 100, gulste vaarzen f 100 a 120, pinken f a graskalveren f 30 a 60. nuchtere kalveren f 10 a 16. Vette varkens 26 a 26 et per V» kilo, biggen f 7 a 12. Botterdame 15 Jan. Tarwe f 9,— tot 19,30. Per 100 kilo f 8,40 tot f 8,90. Rogge f 5,40 tot f 5,90. uauerdana, 15 Jan. Aangevoerd 303 vette runderen, 0 magere dito, 167 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 8/* schapen ol lammeren, 531 varkens. Runderen UtBTk ct.kalveren 87 a 61 et; schaDen 25 a 28 ct.; lammeren 80 a öd cu varkeu M a 18 ct. en lichte varkens, voor export, M a 16 et per V, kilo. Utrecht, 16 Jan. Op de heden alhier gehouden paardenmarkt waren lOO paarden en veulens aangevoerd. De Prn*en beliepen voor weelde-paarden f 460 a 700, werkpaar- den f 100 a 600, ondo paarden f 40 a »5, 1 jarige veulens f 120 a 19a, 2-jarige dito f 195 a 800. beursberichten. Cert. Nadert. Werk). Schold. Dito dito Hong. Oblig. rilver ia»/<904 Dito goud ïHBt/taait Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb-Aug. 5 Dito alver Jan-Juli. 4 Dito Apr.-Oct. 5 Portugal, Oblig. te Snrie. Dito 3e Rusl. Obl. Binnenland 1894 Dito 89/90 Ie en Je uitg. Dito 1880 Dito Gr. Buss. Spw.-mo- 98 4 Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Amst. Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Znid-ltal. Spoorw. mü. Oblig. Loten Rotterdam. Gem. Cred. Loten Brussel Loten Hong. Hyp.-Bank Loten Theiss Reg. Ges. Loten Madrid RECLAME. G-EHiTJKlKIOl 1 Ken lier Jong mcl.Je, de bloed, armoede •nderinyud, foekwmt de Kezend beid terag daar de Plak Pillen. I Jüffr. Jonfioa Pallen, ZwantSrcwkstrMtk te Roermond, die sedert langen tyd lgdende was aan talrgke ongemakken, die de bloed armoede veroorzaakt, is door de Piek Pillen genezen geworden. Zy is gelukkig. Bedenkt zy is twintig jaar oud en op dien leeftgd is men steeds gelukkig als men eene goede gezondheid heeft. 15 Jan. IOOVic III Den 19. Januari a.s hopen onze JP £g* geliefde Ouders, Behuwd- en Groot- |jg I j® ouders gor fK GERRIT STOPPELENBURG |R W en i|| (g CORNELIA VAN DAM w j$f hunne S te herdenken. jS Hunne dankbare Kinderen, Mg JU Behuwd- en Kleinkinderen. SR M Beiersche. gem. Stolwijk. 1906. fgg Juffr. JOZEFINA PALLEN. Ik Ondergetebkende," zoo schrijft z(, .verklaar dat ik langen l(jd aan bloedarmoede geleden heb en dat alleen de Pink Pillen mij genezen hebben. Voorheen had ik heel wat geneesmiddelen te vergeefs beproefd. Voor bet gebruik der Pink Pillen hid ik geen eetlustik kan zelfs zeggen dat alleen het zien der spyzen my wrfgde. Ik was bleek. Als ik liep, moest ik langzaam loopen, anders had ik terstond steken in de inde, die my de ademhaling belemmerden. Bg de geringste krachtsinspanning had ik terstond verblindingen, fliuwten. Zeer dik wijls had ik hoofdpgn en des nachts werd ik in myn slaap gestoord. I# was ook erg zwak. Sedert ik de Pink Pillen gebruikt heb, ben ik uiterst welvarend; al m(jne ongemakken zgn verdweneD, mgoe kleuren en krachten zyn terug gekomen, en ik kan zeggen, dat ik, die vroeger de spyzen met kon zien, thans met ohgeduld het etensuur afwacht." De ziekte, die het grootst aantal jonge lieden en jongemeisjes aantast, die onder hen, helaas! een groot getal slachtt ff-rs maakt, is de bloedarmoede, dat wil zeggen de armte van het bloed. De Pink Pillen geven bloed, om zoo te zeggen met iedere dosis en zyn het beste geneesmiddel om de bloedarmoede tegen te ga»D. De Pink Pillen zyn de redslera van vele jongelieden geweest. De ouders kunnen dit onthouden. Laat uwe kinderen de behandeling met de Pink Pillen volgen, of het betreft kinderen in den groeitgd of jongelieden van 20 jaar, altijd zal men ernstige ongevallen vermgden. De Pink Pillen geven bloed, bevorderen den groei en de vorming. Zg geven krachteD, wekken den eetlust op eu maken de spijs vertering gemakkelgk. Zg versterken het zenuwgestel, genezen de neurasthenie onder alle gedaanten, doen de schele hoofdpyoen, zenuwpyoen, maagpyuen en rheumatiek verdwijnen. Prys f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar by Snabiué, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depöthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen ^Ook^jcht verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken by A. N. va» Zessen Drogist. bvbgebluke stand. Sehaouhaveu. Van 12—16 Jan. Geboren: Adrianus, z.Jvan J. G. de Lange en B. C. Pelt. Fredrika Aaltje, d. van P. A. Wendels en C.'van Roon. Overleden: P. van der Ree, oud 81 h, echtgenoot van G. de Negel. J. Hy van den Bergh, oud 60 j., echtgenoot vaif H. HeinermaD. Nieuwland. Van 1—8! Dec. Geboren: Maaike, d. vaü A. van Ooyen en E. Bor. Overleden: A. van Genderen, oud 76j., echtgenoot van A. Versluis. Palnbraek. Van 1—31 Dec. Geboren: Jan, z. van F. L. Romgn en F. Wolters. Bastiaan, z. van A. v. d. Mei en A. Brouwer. Elizabeth, d. van J. de Jong en J. Zuidbroek. Overleden: M. Kloot, oud 18 j. v. Vliet, oud 32 j eebtgenoote van J. v. Vliet. oSrj de He-.tre wil eu zg leven, ^2 hopen den 18. Januari 8)I STEVEN VAN KLEIJ fi MARIGJEeVERKERK, (H onze geliefpe Ouders, Behuwd jaS Groot- en Overgrootouders, hun te gedenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd Klem- eu Achterkleinkinderen. Brandwgk. .MMMiiifjtiwtantMMlIimimBMDffil 8 Zoo de Heere wil, hopen onze ÏK a geliefde Ouders jjg S COBNELIS DE VRIES a 1 en JACOBJE ZWIJNENHUBG gg 3 op Dinsdag 23 Januari 1900 hunne gg te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Langerak, 16 Jan. 1906. |jgj Heden overleed, Da voorzien te zgu van de H H. Sacramenten der Sterven den, tot onze diepe droefheid, onze dierbare Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader JACJOBUS HENBIOU8 VAN DEN BEBtiH, in den ouderdom van bgna 61 jaar. Wed. J. H. v. d BERGH Heinerman. H. J. v. d. BERGH lenKin- M. A.P.v.d. BERGH-Spruut/ deren. L. J. v. d. BERGH, Apost. Miss., Amerika. A HOLTHUIJZEN—v.d. Bergii jen Kin- M. C. HOLTHUIJZEN J deren. ADR. v. d. BERGH. Fl. Th. ANT. v. i). BERGH v. d. Broek. W. M. v. d. BERGH. Schoonhoven, 15 Jan. 1906. Vermoedelgk werlorea onder de ge meente Willlge-Uaugerak een Boekje met zwarten omslag en elastiek tot sluiting, aan verschillend bankpapier, waarvan de nommers bekend zgn. Terug te bezorgen tfgen een jB®e«e belonnlng bg H. C. LANKHORST te Willlge-Uaagerak. By deze verzoek ik beleefd ieder, die een REKENING ontvangt van de Firma, welke ik tot 1 October j.L vertegenwoordigde, en hiermede piet accoord gaat, zich ter informatie bg mg te vervoe gen en niet te spoedig te oordeelen, daar my reeds gebleken is, dat er rekeningen verzonden zyn van vorderingen, die in t geheel niet in 't boek voorkwameD. Bg aanmerking hierop gold alleen voor excuus, dat bet was geschied omdat ik „zoo onduidelijk bad geschreven"!! Inmiddels ver big ve ik onder minzame aanbeveling Wgnbandel. Tegen 1 Maart gevraagd: P. G., goed kunnende melken, bg de Wed. H. DE BOOM te Krimpen a/d IJssel. NETTE MEISJES, boven 16 jaar, P. G. Zy, die met den haudverkoop bekend zyo, genieten de voorkeur. B'ieven franco, met opgaaf van verlangd salaris, onder letters W X, aan bet Bureau dezer Courant. alle oorden des lands! Voor 14 Gulden een hagel pikspliuternieuw geheel van de nieuwste verbeteringen, mahoniehouten voet, zelfwerkende garen- winder, schuitje zonder gaatjes, alle apparaten en 5 jiar garantie; gratis onder recht in het stoppen en borduren; ook op 50 Cents per week. Oude Machines worden ingeruild. Special© inrichting voar reparatie, by Haagstraat 78, Botterdam, Amsterdam, 's-Gravenhage, Dord recht, Cnlemborg en Tlel. Te bevragen met franco brieven, ouder lett. S A, Bureau van dit Blad. Te Schoonhoven, iu buis- gezin zonder kinderen, te huur: NET GEMEUBILEERDE met of zonder Pension, terstond te aanvaarden. Brieven fr., onder letters BS, Bureau dezer Courant. EEN GOED BEKLANTE Huishuur billijk. Brieven fr.onder letters G K, aan het Bureau van dit Blad. Door omstandigheden ter over name aangeboden een goed Jongens en Meisjes, die op 1 April 1906 den leeft yd van 14 jaar hebben bereikt en tot de lessen wenschen toegelaten te wor den, gelieven zich vóór 95 Januari k, aan te melden bg den directeur H. VAN EFFEBEN. Alblasserdam, 15 Januari 19U6. HIT, WAGEN enz. Adres J. E. STEIN VOORT, Strik-strak te Hillegersberg. Tor overname aangeboden tegen billijken prgs, eeu drnkbeklante WATEHSTOKEBIJ, omzet 67 M3 per 3 maandeo; tevens verhu ring van WASCBKUIPEN, TRAPLEEREN, KRUIWAGENS én »eel verkoop v»n WASCH- ARTIKELEN en BRANDSTOFFEN Br. fr., letters US,a/J Boekhandelaar H. ENGELMAN, Zwaanshals 367 te Botterdam. met daaraan van Rgkswege verbonden te SCHOONHOVEN. De Directeur der RIJKSNORMAALLESSEN te Schoonhoven brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met April e. k, aan bovengenoemde iurichtmgen weer Kweekeliugen kunnen geplaatst wor den, om kosteloos opleiding te ontvangen tot het examen voor Onderwgzer of Onder- "°vöorS'de RIJKSNORMAALLESSEN wordt de leeftijd vau 14 jaren, voor de VOOR BEREIDENDE KLASSE die van IJ jaren Aangifte vóór den 27sten Januari e.k. Nadere inlichtingen geeft de Directeur, E. AKKEBHUIJS JEz. Te koop of te huur eeu groot WINKELHUIS met veel bergruimte, op «ersten stand by de Markt te Schoon hoven, met opstand voor manufacturen, •och ook voor andere zaken geschikt. üesverlangd kan kooper fl uke bypo heek er op gevestigd krggea. Fr.br., No 20, Bureau van dit Blad HOLLANDSCHE Mu. v. LANDBOUW, Afdeeling ALBLASSEBWAABD. ALGEMEENE VERGADERING op Zater dag 80 Januari a. voorm. IO uur, bg N. MAAT te Hoofd der School te Groot Ammers. erp: Het nat der veree- Eandboawgebled. Landbouwers, geen leden der Afdeeling, hebben vrU®** toe gang, ja worden uitgenoodigd deze verga dering bg te wonen. Onderwei Dlginjt-P I Do Nolaria SICUTERMAN te t. Meerkerk .al op Donderdag 25 Januari 1906, om con- tuut geld, PUBLIEK VERKOOPEN: a. Des voormiddags 10 uur, ten huize van W. LANGERAK te waaronder KOFFIEHUIS-INVENTARIS; BILLARD met toebebooren; 5000 halve K.G. Hooi; 25 KIPPEN; b. Na afloop daarvan: van J. UITTENBOGERD aldaar; bestaande in MEUBILAIRE GOEDEREN, en een WINKELOPSTAND. Te bezichtigen één uur vóór de verkooping. Gevraagd met Febr. of Maart EEN SCHOENMAKERSKNECHT of iilnk Halfwas, P. G., die goed kan repareeren en eenigszins met nieuw werk bekend is, met kost en inwoning en loon naar bekwaamheid. Adres L. G. W. AARTSEN, Stolwijk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, tegen hoog loon. Adres HULPKANTOOR te MtolwU*. rj op Vrgdag 19 Januari 1906, V xts voorm. 10 urevóór het Café van JftgJL M. DE BRUIJN te door den Deurwaarder F. H. SWAM, voor zyn principaal C. J. OOSTERWIJK, van: als: Planken, Binten, Schoeiingpalen, Schut ten, Vloerdelen, Hekwerk,Schotwerk, Deuren, Rampn, Latten, Raggels etc. 60 Ter Boekdrukkery van S. Se W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden ÏOO Ni aam kaartjes, op helder wit carton, in net étui, geleverd voor ■lechta 60 CEMT8. Op fljn bristol carton in luxe-étui r o,7»,r h-,f i,#o «u.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2