DE ECHTE ABDIJSIROOP Een owM Mr. s-ti T Dnr-BaiMsr, van het platteland. Zonder uitmuntende getuigschriften, wat bekwaamheid en aangaat, onnoodig zich aan te melde Stoomboot „JOHAN HF. Dienstregeling 1906. A. N. VAN ZESSEN, Drogist en Ass.-Apotheker, SCHOONHOVEN en CULEMBORG. WISTE R-A R T I K E L E N. Eau HBttfl MM, RIJWIELEN. N°. 2' "MS Boerendienstbode, Wijnhandel, kost bij A. N. van ZESSEN, w, j“üüy Boerenarbeider Dienstbode, goede getuigschriften voorzien, bekwaamheid. Ond-Alblas, in 11 perceelen. Weg met de Asthma! De ABDIJSIROOP Dropsoorten: en TE KOOP: EISCH UW BON, want hij heeft waarde. - 5 gulden aan bons T. DE GROOT, Ameide. MELKZAAK, in een goed bevolkte straat; desverkiezende met huis. ^^855 Voor Winterhanden en Voeten: uit het klooster SANTA PADLO te Garthageua, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, GKEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. iEEEN GRIJS HAAR MEER! y Kruidenierswaren Brandstoffen, gedreven in een hecht en gemakkeiyk huis,ge legen in de kom der gemeente Oud-Alblas. I Specialité’s voor Hoest en Verkoudheid: Openbare Vrijwillige Verknoping. 9*/» Hectaren uitmuntend Koi-, flooi- Bii Boawland, gelegen op de Zuidzijde, onder de gemeente BERTELS’ Veekoek- en Meelfabriek „OH HINDE”, Leest en herleest I I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Wzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. worden tegen 25 CENTEN ingewisseld. MUI SI 4 a. s.wegei ed beklante Loon uat WEL E| per doos 42 Cts. per ons 18 Cts. 40 G. G. ■aak; 'Iikuwkkrk; potje 35 van naar c <D gene wer. er 1 by A. HOEFNAGEL. Markt Aiblasserdam bjj J. J. ROGGE. O echt M. TWEE gaed- laepende 'Biljarten, »r|j8. Te bevragen, onder ter Courant. i gedrag len. en K. J. van Eeu’ z. van J. K. Getroi en J. D. Gevraagd tegen 15 Februari: P. Gin een klein gezin. Adres, Wed J. KEU, Steenfabrikante, Ouderkerk a/d IJael. Zoo spoedig mogelgk gevraagd een P. G., goed kunnende melken, hoog loon. Adres F. IN ’T HOUT, Landbouwer, Nieuwerkerk a/d IJael, *s Gravenweg. Gevraagd met 1 Mei een linie BoomtaslM bij J. KOETSIER Jr. te Hazerswoude (Voorweg bjj Boskoop). Wegens huweljjk terstond gevraagd een BoMdmsiM bij J. JONKHEID te Krimpen a/d Lek. A. C. FIJN VAN DKR S. R( Deze Co morgens ai' Franco per neeren bjj al GEVRAAGD: Zjj, die behulpzaam kunnen zjjn in 't Koffie huis genieten de voorkeur. Adres G. VAN DER WOLF, HóteLSlal- houderij, Schoonhoven. Asthma-Poeder Boom per doos 65 Cts. Asthma-Sigaretten K. H. 50 en 90 Cts. N.V. BERGEN-OP-ZOOMSCHE v./h. J. C. VAN DEB KUYL. Agent en Depothouder de Heer Men vrage onze algemeene Prijscourant. Spoorboekjes en BeisgidHeu verkrijgbaar in den Boekhandel van S. A W. N VAN NOOTEN. Schoonhoven iren per Jaar en per »r dag ar aure, 53 ierin zult gij alle° eieren te vei_ i Depóts in uwe plaal l A. de 5 j., weduwe van jrhoef, oud 2d. Aan Bertels’ Veekoek- en Meelfabriek „DE HINDE”, AMSTERDAM. Wil s. v. p. als vrachtgoed onder rembours zenden: lt 50 K G. Gleveland’s-Egg’ameal A f 7,50. Van 4 Jonge kippen kregen wij van November 1004 tot nu 830 eieren. Alles en alles berekend (ook den Vi prijs der kippen met de voeder kosten vóór den leg) leveren deze 4 kippen nog een winst op van ruim f 10,—. Uw l)w., ROODESCHOOL, Prov. Gr on., A. B. JONKER, 20 October 1905. Hoofd der School. Ter overname aangeboden een goed beklante Fr. br.lett. L G, aan JONGENEEL’s Adv.-Bureau, Gouda. Benscho] Geboren: Sluis en G. I Jongh en M. {Jièmtaper doos 12Vi Cts. Glycerinol Toilet-Lanoline Manill Glycerinum Lanolin um Vaselinum, wit en geel Boorzalf Zinkzalf Kloosterbalsem Dennebalsem C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrzcht, Boveneinde: W. G. VAN STEENIS te Noordzloos; FRANS VAN DAM te Goudzrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudkrkkrk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lik; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nizuw-I.rKKKRT.ANTi Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam* F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkktkkrk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. G0UDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist te Slikdrkcht: W. J. VAN DAM, Haastrkcht. k Er wordt met half Maart gevraagd een vasta Boerenarbeider, goed kunnende melken en met boerenwerk bekend; een huis disponibel. Br. fr. aan L. HOUDIJK, Waddinxveen. Fitma A. J. OTTO Zonen te Krim pen a/d IJael vraagt, om direct iu dienst te treden, een geheel bekwaam S De NIEUWE LONDON doet ’SF het grijze haar binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het glanzend en zacbt en is onscbadeiyk voor de huid. vf Prjjs 85 Geut de flacon. (fl Verkrijgbaar te Nchowuhwven - te KLOP- s i’l i-h 8 2 «3 gevraagd bg ADR. DOGTEROM, Kriiupeu a/d Lek. Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 13.80. 5.80 en 3.80. 7.—en 13.80 u. Dinodag: Overige dagen bek. Zen dag: Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.80. 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. - d <D per pijp 5, 7, 8, 10 en 12 tegen 1 Mei a. s.wegens stil gaan leven een oude, goed beklante en dus een ruim bestaan opleverende zaak in Te bevragen by K. BRANDWIJK aldaar. Aan alle solide personen worden HEEREN- en DAMES-RIJWIELEN op afbetaling geleverd. De betaling wordt geregeld in overleg met de koopers. Stipte geheim houding wordt verzekerd. -Op ver langen kom ik U bezoeken. Brieven franco, letters K K, Bureau van dit Blad. tegen matigen prjj No. 14, Bureau dezt Mevrouw VAN NOOTEN te ’g-Graven- hage (Laan van Nieuw Oost Indië 66) vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, met Februari a. s. eene fatsoenlijke Echte Abdijsiroop uit het Klooster Santa Paulo, van L. I. Akker te Rotterdam, kleinste flacon 90 Cts. Kloosterhonig, Klooster St. Laura, 60 en 100 Cts. per flacon. Poncelet-Pastilles, per doos 75 Cts. Salmiak-Pastilles, per doosje 6 Cts., per flacon 18 Cts. Mentha-Pastilles K. H., per flacon 25 Cts. Emser-Pastilles met en zonder Staatscontróle, per doos 42 Cts. Teercapsules, Thevenot 50 Cts., Guyot f 1,10 per flacon. Pastilles Geraudel, per flacon 75 Cts. Pastilles du Dr. Dumont, per doos 65 Cts. Melianthe of Druiven-Borst-Honig-Extract, per flacon 40 70 en 100 Cts. Roode Hoest-Siroopper flacon 100 Cts. Kreosoot-Capsulesper doos 50 Cts. 12 12 en 16 Cts, 16 Cts. 12 20 15 B j> 15 en 25 Cts. tube 25 25 flacon 30 d ons 12 25 15 18 18 Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdamis voor nemens op Woensdag 31 Ja nuari 1906 bjj inzet en op Woensdag 7 Februari 1906 b|j afslag, telkens des morgens te half elf precies, in het RAADHUIS te Oud-AlblA8, ten ver zoeke van T. en N. DEN BOUW aldaar, in het openbaar te verkoopen: Ongeveer Aanvaarding b|j de betaling der koop penningen op 15 Maart 1906. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris, alwaar vanaf 22 Januari a. s. ver- koopboekjes verkrijgbaar zqd. voer den tyd van zeg Jaar: DE NIEUW GEBOUWDE Bouwmanswoning „MABGABETHA’S HOEVE”, onder IJselstein, iu de Achtersloot, nab|j de stad, met 5-roeden HOOIBERG en groote SCHUUR, waarin Paarden- UB99w stal, Pinkenstal, Kalverhok en afzonderlijke Varkensschuur. In het achterhuis der Bouwmanswoning kunnen 24 stuks VEE gestald worden. Voorloopig slechts met ruim 5 H.A. Boomgaard en Weiland, onder IJgelgtein, achter de Bouwmanswoning en 3459.35 H.A. Wei- en Hooiland, Weg en Water, onder Bengchop, nab|j het Hemeltje. Thans in huur b|j den Heer G. H. le NOBLE. Te aanvaarden: de Landerijen dadelijk en de Gebouwen en het Erf 1 Mei 1906. Er bestaat uitzicht, dat binnen korten t|jd eenige perceelen WEL en HOOILAND bjj de Hofstede kunnen worden gevoegd. Inscbrjjvingsbiljettenonderteekend door den huurder en 2 soliede borgen, worden ingewacht Woensdag 34 Januari 1900, *s voormiddags tusseben 11 en 12 uur, in het Koffiehuis „DE STRIK” te IJgelgtein, of vóór dien datum ten kantore van na te noemen Notaris. Inlichtingen te bekomen bjj den Opzichter HENDRs. van MONTFOORT te IJgelgtein en ten kantore van den Notaris H. A. M. IMMINK te Houten. Van Eenden werden gemiddeld 150 eieren. Eend verkregen, met schraal 1 Cent per dag aan voedsel. Pluim veehouders, onze gratis Brochure, 53 pag. druk, wordt U op aanvraag franco toegezondenhierin zult gQ alles vinden wat gjj noodzakeljjk moet weten om méér eieren te verkrjjgen bjj minder voedingskostenalsmede de Depóts in uwe plaats. Waar nog niet vertegenwoordigd, worden Wederverkoopers gevraagd. AMSTERDAM. De Heer H. DE BRUIJN, een I je we kt heid van m|joe Ijjdend waar U dit goed AsthmalUdcrs! laat toch uw leven geen prooi zjjn van voortdurende kwellingen. Waarom moet gjj nog slapelooze nachten doorbrengen? Waarom moet gy lusteloos zjjn en allen jjver in uw werk missen, wanneer gjj het in uw band hebt uw kwaal, waaraan gjj reeds zoo lang gesukkeld hebt, te genezen? „Wegentien Jareu leed ik aan asthma,” aldus verklaarde de Heer H. DE BRUIJN, Dorstkade, gemeente Vr(jenban bjj Delft, aan onzen verslaggever. „Duldelooze benauwdheden veronaangenaamden mjjn leven. Ik had het somtjjds zoo benauwd, dat mjjne vrouw dacht dat ik in een benauwdheid bleef. Door een gelukkig toeval werd ik op de goede werking der ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo opmerkzaam gemaakt. Ik kocht een flacon in de Drogisterij „De Salamander" te Delft en zie, na het gebruik van het eerste flaconnetje bespeurde ik reeds beterschap, want de sljjm, die bjj mjj als een muur vast zat, kon ik gemakkeljjk opgeven. Het bjjgen en piepen, wat ik voortdurend deedbedaarde veel. Ik heb in het geheel 4 flacons ABDIJSIROOP gebruikt en ben nu totaal genezen, u. Mjjne kennissen zeggen: „Hein, je bent weer jong opnieuw na.r een Pbotograpbie. ’Jtn'101’ g!"*Mllust ui'alekend en H verricht mjjne werkzaamheden weer met pleizier en opgewektheid, in één woord, ik gevoel mjj weer gezond en krachtig. In het belang van mijne Ijjdende medemenschen moogt gjj van deze verklaring gebruik maken waar U dit goed en nuttig voorkomt, en schenk ik U ter staving van de echtheid van mjjne bewering mjjn portret, wat U ook moogt inde Courant plaatsen.” klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpjjpontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakingen en bloedspuwingen, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prj|s per flacon f I,—, f Bn f 3,so. Centraal-Oepót LI. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Verkrijgbaar b|j: van DRAAT te Schoonhoven WOUDEN te Lkkkkrkerk; _IOSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blesunsgraav J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudria J. VAN DIJL te G1E8EN-N1 J. ZONNEVELDPiek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; H. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammers T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; MF* uw goederen verven of nlUtoomen in de Stoom knnst- 1^ ververy en Chemise lie WasscherlJ van De goederen blijven in elkander, behalve zijden to tl en. Prijzen zijn billijk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken BUBGERLIJKE 8TAID. Vervolg van pag. 3. >p. Van 1—31 Dec. Joannes Antonius, z. van W. J. Sluis en G. Boere. Daniël, z. van A. de Jongh en M. Lekkerkerker. Hendrik, z. van T. Molenaar en T. Vermeulen. Jannigje Maria, d. van J. C. Verbree en M. Benschop. Willem en Hendrik, zoons van T. Verhoef en J. Langerak. Willem, z. van Joh. dé Gier en E. Kool. Tennis Johannes, z. van W. Boon en M. de Jong. Maria Jacoba, d. van A. v. Breukelen en J. van Sjjl. Anna Maria, d. van J. Baars en J. Sluis. Pancratius Antonius, z. van W. Vergouw en M. C. Overbeek. Getrouwd: N. G. Versluis, oud 26 j. en H. Maajjen, oud 25 j. C. S. Kersbergen, oud 28 j. en C. Verboom, oud 28 j. Overleden: J. Bejjen, oud 58 j., echt- genoote van P. v. d. Laan. Joh. van den Berg, oud 56 j., echtgenoot van a- Jong. C. Verhejj, oud 85 j., wedu B. v. Groeningen. H. Verhoef, W. Verhoef, oud 3 d. Blenkeungraaf en Hofwegen. 1-81 Dec. Geboren: Sjjgje, d. van B. de Groot ep M. Slingerland. Arigje, d. van W. V. d. Heenk en A. Boer. Gerrigje Maria, d. van C. Rietveld en J. A. de Vroomen. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van het vrouweljjk geslacht van J. v. Hofwegen en J. Groen. Gieaendnm. Van 6—13 Jan. Geboren: Gerrit, z. van Job. Nomen en G. Tromp. Adriana, d. van L. van Wijngaarden en A. Boelbouwer. Marinus, z. van M. Brand en C. Verschoor. Philippus, z. van J. Ritmeester en G. Tromp. Frans Pieter, z. van A. Versluis en N. de Kluiver. Jannipje, d. van J. den Uil en A. Buik. Maria, d. van N. Joh. van Bennekum en J. Bakker. Ugje, d. van G. de Keizer en G. Egaas. Getrouwd: D. de Vries en E. van Tilborg. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van A. de Rover en G. Middelkoop. A. van ’t Hoog, oud 17 j. D. Bos, oud 27 j., echtgenoot van A. Vonk. Huenkuep. Van 1—31 Dec. Geboren: Cornelia, d. van P.Hoogeveen en A. Snel. Overleden: G. Korver, oud 70 j., echt- genoote van A. J. E. d. Heuvel, eerder weduwe van E. v. Gent. P. A. de Korte, oud 57 jechtgenoote van S. Leeuwen. Hueg-Blokhmd. Van 5 Dec.—5 Ju. Geboren: Jan, z. van S. Liltel en K. Slob. Egbert Jan, z. van G. Beens en M. A. Willems. Wouter Henri, z. van van Hof en C. Slob. Jannigje, d. van Rietveld en J. de Vries. Cormlia, van A. de Kuiper en M. den Besten. Marinus, z. van J. Verhoeven en M. Kok. Getrouwd: A. de Kejjzer, oud M3 j. en N. van den Dool, oud 30 j. Hepnaaar. Van 5 Dec.—S Ju. Geboren: Maaike, d. van W. H. Slob en G. de Brujjn. Getrouwd: J. Wallaard, oud 28 j. on O. Rietveld, oud 12 j. Overleden: J. de Ridder, oud 55 j., echtgenoot van M. van Weenen. Langerak. Van 1 Dec.—1 Ju. Geboren: Jannigje,d. van W. Gelderblom T. Melgers. Johanna Jacoba, d. van Maat en M. Maat Hendrica, d. van iwjjk en S. Maat. Haibort, Verhejj en J. Zessen, uwd: A. Zwjjnenburg, oud lij. Blom, oud 14 j. verleden: A. Brouwer, oud 75 j. J. Aanen, oud 57 j. Een levenloos au- gegeven kind van het vrouweljjk geslacht van C. Schep en A. Demper. Meerkerk. Van 1—31 Dec. Geboren: Arie Jacobus, z. vu A. Verhoef en E. van Krimpen. Hendrika Johanna, d. van H. Bjr en A. Brouwer. Ju, z. van H. Blokland en E. den Braven. Arie, z. van L. vu Klejj en J. vu Gent. Catharina, d. van A. van Ringelesteün en M. Maasland. Bertha Adriua Wilhelmina, d. van K. Schep en A. Bikker. Getrouwd: G. Kok, oud 31 j. en N. van Iperen, oud 26 j. Overleden: C. van Beek, oud 83 weduwnaar van M. P. Jonkbloed. H. Bassa, oud 67 j., echtgenoote van P. Boon. Papendreciit. Vu 1—31 Dec. Geboren: Bastiau, z. van L. Verwejj en J. G. Lourens. Govert, z. van J. den Boer en E. Grandia. Cornells Hendrik, z. van A. J. Verwejj en M. v. Wjjngaarden. Heiltje, d. van P: Swjjnenburg en L. B. Klop. Pieternella, d. van D. de Knecht en A. de Heer. Annigje Pieternella, d. van W. de Koning en A. P. Pouwer. Willemjjulje, d. van D. Kraal en A.Monster.— Teunis, z. van C. Veth en N. Guis. Lodewjjk, z. vu G. v. d. Tak en C. Kras. Wouter, z. van J. K. Bons en M. v. Dalen. Johanna, d. van A. Boer en J. v.d. Berg.— Gjjsbert, z. van D. Bezemer en N. Verschoor. Celia, d. van T. d. Graaf en J. J. Hubers. Aallje, d. van J. Bezemer en E. Nobel. Gerrit, z. van G. vu Valen en A. v. d. Graaf. Margrietha Sophia Catharina, d. van A. Broere en H. de Jong. Arie, z. vu C. d. Linden en E. v. Aalst. Stjjafje, d. van J. F. Groen en W. van Djjk. Getrouwd: H. v. d. Heuvel en T. Garslhagen. G. Besemer en P. de Heer. M. Vink en A. Bennekom. verleden: C. den Hartog, oud 50 j., itg. van L. Kraal. D. Borsje, oud 88 j. O ver weel, oud 8 m. P. Verdoom, oud 73 j eebtg. van T. van Dalen. J. v. d. Berg, oud 23 j., echtg. van A. Boer. A. Boele, oud 81 j echtg. van T. de Lange. Katjes-Dropper ons 12 Cts. W. H.-Drop Zoute Drop Gecandeerd Zoute Drop Zoute Knoopjes-Drop Witte Drop Melange-Drop Salmiak-Pastilles Pjjpen-Drop Gele Jujubes Glycerine-, Vaseline- en Lanolinezeep, Lana- crèmezeep, Cacaoboter Glycerinezeep. Da Regeerings ben in den buidi succèa. Dageljjk winningen. In 65 zetels, ODgere de arbeidernpart waarschfjnljjkheii steuuem Tot nu nieuwe Lagerhui arbeiders-candida schjjnt dat de l bereiken, n.l. ee onafhankelijk va zoodat de Regee hoeven te zoekc erkent reeds nu felste nederlagen waar, zooals wjj kolossale meerde Toen Balfour’s werd, verhief ziel ten buurt, een oo den de hoeden in klonk het daarof bjjnaam onder df toen de uitslag vi slechts deze woo Sir Henry Can opvolger als Pn Schotland, zonde verklaard. Chamberlain, d< zal daar ongetwü De slimme „Jc voering te Wolv slag der verkiezi wezen, bjj dien quaestie van vrj| beschouwen. Nu, De Uoionistiscl dag van Zaterdai partjj heeft gebr „Daily Graph! verkiezingselag i begonnen was, e verloren. Het veldwinne het meest de aa kiexing. Het is, als eene vreedz geschiedt, en d< bedaarde Britscl op eens in zgu i by den stier bet velen iets vreesa In Frawkrl spanning dan ii de Presidentskt officiëele candid: President Lou heel wat last v opnieuw Candida weigerde beslist „ueen neen, en liever dood!” Het Fransche nevens de portn en Fallières, ook begapende dat stelt wie in de t honneurs op h Nu het kan we worden, dat de I Republiek word didaatsfelling oi tegen slechts 19: Er blijft altyd „derden” man, e< is die kans iet. Armand Fallii dent, werd gebo bouwerszoon uit de rechten en v motie Kamerlid. Secretaris van Bi ter en Kabinetsc Senaat en sinds lichaam Voorzitt De DwiteCtu drachten tot her (zeven nieuwe b> commissie van commissie scbyi te zullen stellei langde gelden i tabaks- en bier! zyn. Deze beid impopulair te zg viel algemeen in democraten hadt de successierech Te Görlitz het blaadjes der so nomen, waari jrd aangedron| 180.000 in ba Men beschou der politie vooi den grooten soci Von Richthovi sche Zaken, inl heid wy reeds i overleden. Als biyk vai nomen maatreg opstand in Mosk nemende Minist vau Binnenland! Minister Witl des lands telegr mogelnk de Dui Te St.-Petersb kiezers voor de De Hoogensc' het volgend sei tenzy de leiden van de wenschi weten te overtu Uit St.-Peters raad van arb personen bestal lu den nacht va arbeiders* maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3