Roelt&Dis bij bel Steiger. taste uonarboM, El blo DlstM, Afdeeling Desinfectie. JAG. VKRKROOST, SchiioaardB te loop, Dun mi lom, Mipn te fileisvjjt. M SporMs bs MmM Schildersknecht, een Boerenknecht, een Boerenarbeider Boerenknecht, Boerenarbeider Boerenarbeider, Boerenarbeider vaste Arbeider, Boerenarbeider, Boerendienstbode, Boerendienstbode Boerendienstbode, Dienstbode, E.Brandsma Geldleeningen, Schoonhoven. een Woonhnisy Wei- en Hooiland, De Inboedels, Het Woonhuis, I, J. H. A. GOGARN, Rotterdam, solide RIJWIELEN TARWESTROO, Een WOONHUIS, Idvertentiön. Dankbetuiging. OPROEPING van Belanghebbenden. VOORBEREIDENDE KLASSE ELSHOUT (N.-Lekkerland). CEREF. KERK TE NIEUWPOORT. C. MOLENAAR, van Rotterdam. Spreekster: Mej. Th. A. v. ECK Volksbijeenkomsten te Schoonhoven. MUZIEK-AV0ND L a. VAN OMIHE, te Ouderkerk a/d IJssel, Zit- en Slaapkamer, Halfwas-Smidsknecht, Telefoon 1231, Fabriek Goevernestraat 68, 70, 72. Beleefd beveel ik mp aan voor het ontsmetten van alle goederen in mjjne geheel naar de eischen ge bouwde ovens. Prjjsconranten worden op aanvrage franco toegezonden, Bjjtnig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijvielhandel „De Concurrent". Een zware Vrachtbrik, A. DE VIT, Kweeker te Boskoop, VRUCHTBOOM EHi Aan de STBOOHÜLZËRFABHIEK te OUDËNBOSCH ROGGESTROO en BEPARAT1ËN bö F. VAN ZESSEN Door kokende olie verbrand. H. VAN DONKELAAR te Werkendam Heesters, Vruchtboomen, Een driejarige ZWAAN TE KOOP; Eerste kwaliteit H.H. Landbouwers I LOPIK, Diverse Meubelen, OPENBARE VERKflOPING SCHOONHOVEN, J Openbare Verkooping te GOUDA een Arbeiderswoning, 23.30.26 Hectaren, Nieuwerkerk aan den IJssel, PAARD en WAGEN, MEUBILAIRE GOEDEREN, Schoonhoven Openbare Vrijwillige Verknoping, SCHOONHOVEN Eene partij Bouwland, 'Ameide, 18 Jan. Tot bole der polders Middelbroek, Atneide en Tienhoven, in de plaats van den beer W. v. d. Mooren, naar elders vertrokken, is benoemd de bode dezer gemeente Th. van Lottuin alhier. 'Amneratol, 18 Jan. De afdeeling „Ammerstol" der „Ned. Heide-maaDchappy en Zoet water vissch-ry'' is de eer te beurt gevallen door bet hoofdbestuur aiogescbre- ven te worden een afgevaardigde te kiezen, die zitting zal nemen in de Commissie die in het hoofdgebouw der maatschappij te Utrecbt de zaken zal bespreken in betrek king met de aanhangige nieuwe visecherpwet. Tot afgevaardigde is door de afdeeling alhier benoemd de heer P. Kopp. Den beer J. Stuurman alhier is door het bestour van den polder Laag-Boskoop te Boskoop, opgedragen het maken van een sluis en het bouwen van een sluiswachters- woning, met bpkomende werken. SBenechep, 18 Jan. Op initiatief van den heer H. S. Hamburger alhier beeft zich een comité gevormd, ten doel hebbende het inzamelen van gelden ten bate der Russische Israëlieten. Met den heer Hamburger hadden zich tot dat comité vereenigd de heeren R. van Bouzekom, burgemeester, A. A. J. van Rossum, pastoor, S. van Daaleu, predikant en C. Rljneveld, wethouder te Polsbroek. Een 'totaal bedrag van f 51,80 werd na aftrek der onvermijdelijke kosten naar het hoofd comité gezonden. Dat andere gemeenten mogen volgent 'Bergambacht, ld Jan. Aan den loteling der lichting 1906 P. E. Dubbeldam ia na gehouden examen het getuigschrift voor lichamelijke geoefendheid uitgereikt. Gedurende het afgeloopen jaar 1905 zhn aan het postkantoor alhier ontvangen 14285 brieven, 11265 briefkaarten, 53554 couranten, 36860 drukwerken en 2204 dienst brieven. Door mejuffrouw M# A. Th. van der Linden, onderwijzeres aai de 1ste opeub&re lagere school alhier, is tegen 1 April a. s. eervol ontslag aangevraagd, wegens hare benoeming tot onderwijzeres aan de Diakonie- school der Ned. Herv. Gemeente te Breda. 'Bleekenggraaf, 18 Jan. Tot bet doen van de noodige opnemingen van het mobilair voor de personeele belasting zpn voor bet belastingjaar 1906 voor deze gemeente aan gewezen de heeren A. H. de Joncheere te Gorinchem en A. G. W. van der Hardt Aberson te Ameide. Mtir«ot-Aiuuiera, 18 Jan. Aan het telephoonkantoor alhier worden in het afge loopen jaar behandeld 1513 telegrammen; 859 hiervan werden ontvangen, terwpl er 654 werden verzonden. De heeren A. H. de Joncheere, inspec teur der directe belastingen te Goriuchem, en A. G. W. van der Hardt ADerson, ont vanger der directe belastingen te Ameide, zijn voor het jaar 1906 aangewezen tot het doen van de noodige opnemingen tot vast stelling van de huurwaarde van perceelen voor de personeele belasting. ^Graat-immera, 18 Jau. Ia de door het leesgezelschap .Nut en Vermaak" gehou den vergadering werd io de plaats vau den heer J. Kortland tot bestuurslid gekozen de heer I. de Stigter, die zich de keuze liet wel gevallen. De goedgekeurde rekening en ver antwoording van den penningmeester sloot met een batig saldo. Deze week werden door de kaashan delaars de enkele partijtjes kaas, die nog te koop waren, gekocht van f 26 tot f 29; zwaardere soorten tot-f 30 de 50 KG. De 'handel is over het algemeen redelyk. 'Haastrecht, 19 Jau. Voor deu Natio nals Wedstryd in Uiterlyke Welsprekend heid, ui/geschreven door de Rederijkerskamer .'t Ontluikende Bloempje", welke zal plaats hebben op Donderdag 22 Februari a. s., hebben zich doen inschrijven 28 personen en wel 17 voor de afdeeling Ernst en 11 voor de afdeeling Luim. Van deze zpn tot den wedstrijd toegelaten: Afdeeling Ernst: A. H. van den Berg, Amsterdam; L. M. Muns, Vlaardiogen P. J. Elküuizeu, 's-Gravenhage; W. A Kalkman, Bolues; Chr. OortmaD, Amsterdam S. Weinberg, Grouiugeu. Afdeeling Luim: Uernhurd Heiurich, Rot terdam; A. M. Vrugt, Haarlem; J. B. van Kogelen, Schiedam; B. Israël, Arnhem; Martin Oortman, Weesp; A. A. van Haaften, Schoonhoven. Het geheel belooft een schoone avond te worden, daar er onder de deelnemers apn die reeds meermalen een medaille mochten verwerven. Hen drlk-Ide- Ambacht, 18 Jan. In de vorige week hield de afdeeling Van het Chr. werklieden verbond .Patrimonium" met hare 117 leden de derde j&arvergaderiog. Zjj verschafte haren leden een aangenamen en gezeliigen avond, doordien eemge leden eu uitgenoodigden eenige voordrachten ten beste Saven, welke goed ia den smaak van de ilrjjk opgekomenen vielen. 'Haaraaar, 18 Jan. Bp hel gehouden examen te Gorinchem voor oefeningen ia den vrjjwitligen wapenhandel, verwierf J. Kwakeroaak alhier het bewys voor militaire - bekwaamheid en voor lichamelijke geoefend heid. A. v. Karsen verwierf alleen een bewys voor lichamelyke geoefendheid. 'Krimpen a/tl Lek, 19 Jan. Door de Ger. joDgedochters-vereeuiging .Onze hulp is in den naam des Heeren", presidente mej. S. Boon, zyn in het vorige jaar 75 kleding stukken vervaardigd en onder de behoeftigen in onze gemeente zouder onderscheid van gezindte -uitgedeeld. Lange-Bulgewelile, 18 Jan. Door al te veel aan Uicchus te hebben geofferd, geraakte de koopman C. H. uit Hekendorp te water, doch wist eer er hulp kwam op dagen zich zelf te redden. Zyn hond en kar bleven, behalve hetgeen in deze laatste was, op den wal. Da inhoud, bestaande uit eieren, sinaasappelen en s«j it.lag door elkaar of stuk en moest voor een groot gedeelte opgevischt worden. "Lnngerak, 18 Jan. Aan beide lote- lingen dezer gemeente van de lichting 1906 F. van Middelkoop en P. Rozendaal, die zich daartoe aan een te Gorinchem ge houden examen hebben onderworpen, is uit gereikt het bewys van lichamelyke geoefend heid, hun recht gevende op piaatsiog bjj het korps en garnizoen hunner keuzi. 'Langerak, 18 Jan. In de laatstge houden vergadering der z&ngvereeniging .Crescendo" alhier, deed de pennicgmeester rekening en verantwoording over üet afge loopen jaar. Het biedt, dat het batig saldo f 30 bedroeg. De verkiezing van nieuwe bestuursleden werd tot een volgende ver gadering uitgesteld. Besloten werd nog, dezen winter twee uitvoeringen te geven, ééae te LaDgerak, ééne te Nieuwpoort. In de Maandagavond gehouden ver gadering der .commissie tot wering van schoolverzuim" werd door den secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het vorige jaar, waaruit bleek, dat maar vier vergaderingen behoefden gehouden te worden. Verder werden voor 1906 tot voor zitter en secretaris der commissie gekozen respectievelijk de heeren A. H. Bjjl en B. H. van Brenk. «Lekker kerk, 19 Jan. Vanwege de afdeeling „LelUerkerk" der .UoUandacbe Maafftch'ppp vaD Landbouw" wordt op dit oogeubiik ouder leiding van den heer Claas- sen, Rykstuinhouwleeraar te Boskoop, een snoeicursus gegeven, waaraan door 19 leer lingen wordt deelgenomen. De Korte Achterweg, die in den laalsten tyd in een zeer treurigen toestand verkeerde en nagenoeg onbegaanbaar was, is thaus op kosten van belanghebbenden en van bet gemeentebestuur in orde gebracht. Dat dit een groote en lang gewenschte verbetering is, die door alleo zeer op prps gesteld wordt, is licht te begrijpen. §Leplk, 18 Jan. Heden-middag had de 2!-jarige landbouwer Dirk Verburg bet ongeluk, fietsende langs de Lopiksche wete ring, aan den Damweg, waarschijnlijk door den hevigen wind hals over kop in 't water te vallen. Dank zij de spoedige hulp van den werkman Weverwjjk uit Schoonhoven, werd hp fluks op bet droge ifehaald en kon hp, na wat van den schrik lekomeo te zpn, met zpn nat pak de reis vervolgen. Zulk een bad is wel wat te frisch by de tegenwoordige temperatuur 1 'Nieawerkerk a/d IJael, 18 Jan. Door bet bestuur vau de Coöperatieve Land bouwvereeniging .Nieuwerkerk a/d IJsel" alhier is in z{jn laatst gehouden vergadering besloten om bp de maalderp een paarden stal en by de woningen van de beide maal knechts een schuur, verdeeld in twee deelen, te plaatsen. Met het timmerwerk is belast C. van Leeuwen en met het metselwerk C. H. de Wit. 'Ouderkerk a/d IJsel, 18 Jan. De door de wetj, D. Speksnijder vermiste Dieuwe roeiboot is spoedig teruggevonden in eene zelling in de nabijheid, waar zy door onbe kende oorzaak werd aangetroffen. Het bewys van militaire bekwaamheid en lichamelyke geoefendheid is verworven door de lotelingao K. Vonk Noordegraaf, A. Dekker en Joh. Schinkel. Het bewps van mili taire bekwaamheid verkreeg K. Slingerland. •Stolwijk, 18 Jan. Daartoe uitgenoodigd door don heer Mieserius uit Gouda, hadden wy Dinsdag j.l. het genoegeD, in het café Verdoold een vertooning by te wonen van lichtbeelden en levende photografieën. Er waren, vooral onder de laatste, vele interes sante zaken te aanschouwen en de beelden kwamen alle uitstekend tot hun recht. Zp, die waren opgegaan om een kpkje te nemen daar waren er velen zullen zich den gang er heen zeker niet beklaagd hebben. Wat kan het toch met het liefelyke winterweer, dat heden ons deel is, 's avonds ongegeneerd donker zyn builen. Me nigeen tuimelt er dan ook in vliet of wotering, al hoort de buitenwereld er weinig van. Ook de jongelui, die Maandag-avond uit Gouda van handelscursus of ambachts school huiswaarts keerden, hebben onder vonden, dat ook da Gonwweg, waar het nooit zoo héél donker is, niet vertrouwd kan worden. Op een gegeven oogenbiik toch slapt een van hen mis en doet een duikeling ia deu Vliet. Zpn makkers echter mochten het genoegen smaken hem met vereende krachten weer op den vasten grond te brengOD, zoodat dit ongeval gelukkig met het traditioneele natte pak mocht afloopen, 'Streefkerk, 18 Jao. Voor de opnemiog van de huurwaarden voor do personeele belasting dienst 1906 is aangewezen de heeren H. Voorspup, en tot diens plaatsver vanger de heer G. N. Terlouw, beidon alhier. Willige-Langerak, 18 Jan. Door stemhebbende lidmaten der Ned. Hervormde Gemeente alhier is de heer Jan Vermeulen Az. herkoten als kerkmeester dier gemeente. 'Zevenhuizen, 17 Jan. la plaats van den beer W. G. Dogterom, die als bestuurs lid van de coöperatieve landbouwvereeniging bedankt beeft, is benoem 1 de heer W. van Dorp. Tot bestuursledon van de commissie tot wering van schoolverzuim zjjo benoemd de heeren Jhr. H. W. A. Snndberg tot E-ssnburg en P. Elshout, respectievelijk als voorzitter en secretaris. Bjj Kon. besluit is Mr. F. D. Graa Schimmelpenninck, Commissaris der Konio- gin ia Utrecbt, benoemd tot lid van hot college van curatoren der Rijksuniversiteit te Utrecbt. Bjj Kon. bepiuit is met ingan„ van 16 Februari 1906 beuoemd tot directeur van het post- en telegraaf kantoor te Grouw, L. J. Lpklema, thans commies der posterpen van de 3e klasse. GEMEIGD NIEUWS. De oudste ingezetene der ge meente Zwammerdam, de wed. Sprejj, Zondag j.l. in den waarlyk zeldzamen leef tijd vau ruim 102 jaren overleden. Te Kampen is de vrouw va den vischkoopman W. R. voor de derde maal achter elkander bevallen van een twee ling. R. is byna 4 jaar getrouwd; alle zes kinderen zpn in leven. De omstreken van Gouda wor den onveilig gemaakt door een dievenbende. Nadat ingebroken werd te Capelle a/d IJsel ea Nieuwerkerk a/d IJseJ, werd heden-nacht ingebroken by C. Plomp te Reeuwpk. Met een beitel werd een paueel uitgestoken. Ont vreemd zjjn gouden en zilveren voorwerpen en geld. Vervolgens werd ingebroken bjj K. Jeté, C. de Ruiter en H. Helsbot, allen te Bodegraven, waar een gouden horloge met ketting, ter waarde van f 400, geld en win kelwaren werden gestolen. Men is de daders nog niet op het spoor. Aardschudding te Harderwjjk. Mr. A. W. W. U. schrjjft hierover aan de „Pr. Groa. Ct.": „Ia de dagbladen werd ia de laatste dagen melding gemaakt van een aardschudding, die te Harderwyk en omstreken Ermelo en Hulshorst en zelfs op de Zuiderzee zoude gevoeld zyn. Dit is trouwens geen nieuw verschjjnsel. Tusschen de jaren 18-58—1875, dat ik te Harderwyk woonde, hebben tweemaal der gelijke aardschuddingen plaats gevonden en wel den eersten keer op een Zondag onder de voormiddag-Godsdienstoefening, in die mate, dat da groote koperen kerkkrooen, lot schrik der gemeente, in beweging werden gebracht den tweeden keer op een Maandag morgen, tjjJens een hevige orkaan woedde. Wie der geleerde heeren aan een onzer Universiteiten kan oplossing geven van dit natuurverschijnsel, dat tot nog toe, zooveel mp althans bekend is, enkel plaats vood op de Over-VeJuwe?" By het debat na eene rede, dezer dagen te Hilversum door Dr. Van den Brink gehouden, merkte een der aanwezigen o. a. op, dat, waar Dr. Van den Brink, zoo'n scherpe critiek geleverd had op de bezittende klasse, die haar geld verkregen zou hebben door het uitbuiten der arbeiders, hp gaarne zou willen weten, hoe deze stelling rjjmde met het feit, dat een der voormannen der S. D. A. P., de heer Van Kol, zelf zoovele Iadische injjoaandeelen bezit; deze toch leveren, naar de socialisten gewoonljjk be weren, zulke hooge winsten op door het uitzuigen der inlanders. Dr. Van den Brink antwoordde, dat hem niet bekend was, dat de heer Vau KoJ der- geipke bezittingen heeft. Hp zal den heer Vau Kol hierover schriftelpk interpelleeren en het resultaat publiceeren in de sHilver- eumscbe Courant". «TADIIIRVWB. Ha^aeahavfta. 10 Ja»- f Naar wy vernemen, heeft de heer L. F. Redeker, gemeente-architect, als zoodanig bp bet gemeentebestuur zpa outslag aangevraagd. t Aan C. van den Hoven is door den Minister van Oorlog eene vergoeding toegekend volgens art. lldbisder Mititiewet 1901. van f 0,55 per dag. gedurende den tpd dat haar echtgenoot C. E. Schriek onder de wapenen moet komen. t BP het te Gouda gehouden onder zoek van lotelingcn, die dingen naar het bewpa van lichamelyke geoefendheid, militaire be kwaamheid of wel beide, voldeden voor li. chamelyke geoafeadheid de lotelingen G. A. Viveen en D. Herkhof; voor militaire be kwaamheid H. Brehm en J. D. Wendels en voor beide A. Groéneveld, A. van Baaren en J. van Kesteren. f De Directeur der directe belas tingen te Rotterdam heeft voor het doen van de noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde vaa perceelen voor de per. soneele belasting voor het jaar 1906 voor deze gemeente aangewezen de heeren B. For- mpoe, inspecteur te Gouda en D. Kleingeld, kommies alhier. f Met no. 14 van de Staatscourant rpu o. a. verzonden afdrukken der statuten van de sociëteit „Concordia" te Schoonhoven. f Dat de afdeeling „Schoonhoven" der vereeniging „Volksweerbaarheid" niet stil zit in zake eener ia onze gemeente op te rich ten schiet baan, wor^t bewezen door de audiën tie bp Z E. den Minister van Oorlog op Don derdag dezefc #aarvan de voorzitter en de secretaris va» genoemde afdeeling gebruik maakten om de belangen der vereeniging in dit opzicht te behartigen. f Donderdag 18 dezer had in de exercitie-loods een eenvoudig maar niettemin hartelpk huldebetoon plaats. Denserg. M. P. Diemei werd namens tiet bestuur van „Volks weerbaarheid", de gymnastiek en scherm- vereeniging „Adulph Spliest", de gymnastiek vereniging „Sparta" en de jongensklassen dier beide vereenigiDgen een stoffdpk blpk van dankbaarheid en vriendschap aangeboden. De voorzitter van „Volksweerbaarheid", de heer H. G. Geelhoed, bood iu een barte- lpke toespraak namens allerf een sierlpke scbrpftafel aan, met calligraphische opdracht, die den scheidenden leeraar en vriend tot bewys zal strekkep, dat zpa arbeid en om gang in Schoonhoven op hoogen prpa wer den gesteld. Verrast door dit onverwachte geschenk _j do barteipke toespraak, wist de heer Diemei nauwetpks woorden genoeg te vinden om zPn innig gemeenden dank te vertolken. Eokele ouders en leerlingen woonden deze bpr-enkomst bp. - f Met vnrwpzing naar een adver tentie, voorkomende in het nummer van heden, vestigen we gaarne de aandacht onzer lezers op de Volksbpeenkomst, belegd door de commissie op Maandag 22 dezer. Dat deze drie heeren alle krachten inspannen om deze bpeeDkomsten aan het doel te laten beant woorden, behoeft nauwelpks gezegd na alles wat er reeds te genieten viel. Toch scbpnt de byeenkomst van a. s. Maandag al een bpzonder schoone te worden, afgaande op do namen van ben, die dit 2de volks concert zullen geven. We noemen als zoo- daoig de dames: J. Mispelblom Beper (mnzzo sopraan) van Utrecht, W. Spruyt (piano) van Gouda, A. Schelp (violoncel) van Schoon hoven en den heer Benj. Stad (viool) van Rotterdam. Mogen deze namen reeds het bewps leveren, dat de avond veel goeds belooft, nog sterker worden we daarvan overtuigd bp de inzage van het programma, dat een keur van num mers geeft, die zonder twpfel in den smaak van het publiek zullen vallen. Moge een flinke opkomst dezen arbeid voor nut en genoegen naar waarde beloonen 1 t Door de gemeente politie alhier zpn eenige bezoekers van hot koffishnis van den heer J. P. Leening, die aldaar sociëteit houden, bekeurd, daar zp na hot sluiting» uur aldaar aanwezig waren. t Woensdag-middag geraakte vrouw H., terwpl zp aan de achterzpde barer woning eenige werkzaamheden verrichtte, in den Ouden Singel. Door voorbpgangers aan de overzpde werd om hu'p geroepen, waarop de buren kwamen toesnellen en de vronw, die reeds haar bewustzpn bad verloren, op bet droge en naar buis brachten. acht ik dan ook, dat het beter zon geweest zpn, als de zaak wat breed roeriger door den heer Bos zou zjj n uitgelegd. Vooreerst geeft de heer Bos zpn cpfers van kaas en melk- prpzen op van de meest rendeereDde fabriek te Hoog Karspel. Zooals bp zeif zegt in zpn rede dat deze als de beste te beschou wen is. Zou het niet beter geweest ».pn dat de beer Bos zpn cpfers had genomen van een fabriek die micder goed rendeerde, (dan nog niet eens gesproken van die fabrie ken, die beelemaal zpn opgeheven) en dan die cpfers door elkaar geslagen. En ook eens de cpfers opgenoemd van de beate en minders boerderpen uit de Alblasserwaard, maar niet om zoo maar met woorden te zeggen dat die prpzen weinig of niets booger zPn geweest; dat is een te ge- makkelpke voorspiegeling en ook geeft de heer Bos aan, dat de onkosten en do arbeidskrachten van de zuivelbereiding op een halven cent per liter komen, maar ver geet wel te zeggen, dat ook de onkosten en arbeidskrachten, van de melk te brengen en de karnemelk en da zoete wei to balen van ea naar de fabriek, ook wel zeker op een halven cent zou komen te staan, want wairlpk kunnen niet alle aangeslotenen dicht bp de fabriek zitten. Ook wpst spreker er op, dat hp dikwqla toestanden aantreft dis ongunstig werken voor de kaasmakerp, maar wil even opmerken dat dit by eiken poer met een kl« in kapitaahje zou te ver helpen zpn, en bp oprichting van een kaas- fabriek een groot kapitaal noodig zou zpn. Dit alles dient wel terdoge in oogenechouw gehouden te worden, want ik vind dat het toch zoo jammer zon zfjn, dat door een te mooie voorspiegeling en door het te eenzpdig bekpken menig landbouwer tot indeckirg zou moeten komen, als de zaak niet goed van stapel liep. En daar do landbouwers in dezen omtrik al een jaar of drie vier, aan het kwikkelen zpn door de gelokkig hooge vee-, varkens- en kaasprpzen, zou het nog zooveel te meer te bejammeren zpn, dat die gelukkige landbouwers door een te mooie en gemakkeipke voorspiegeling van een andere soert van kaasbereiding van den wal af in de sloot geraakten. En ook nog voor bet heele en algemeen belang, is dat bet beter zou zpn, voor den landbouwstand en zuivelbereiding, dat er iets bedacht kon wor den, om de kaas al vetter en vetter te maken. Maar niet, zooals op alle fabrieken gebeurt, de melk te ontroomen waardoor onze goe de naam in het buitenland geheel verloren gaat; neen dat is een al te gemakkeipke voorspiegeling. Dus, landbouwers, verzint eer dat gp begint, maar ziet de volvette Goudsche kaas hoog te honden, waarvoor de heer Bos ook in 1905 hier in deze plaats heeft wezen pleiten, om op de volvette kaas een rPksmerk te verkrpgen; dan ook hier aan gedacht, anders loopt u de kans dat het net gaat als het met de boter en ook met den hennep is gegaan: geheel ten gronde. Verder mpn vriendetpken dank aan de Redactie, voor de verleende plaatsruimte. Een belanghebbende. IN UEZON OEN. Huiten vermtw'oordelijkhetd der Redactie. Bodegraven, 17 Januari 1906. QeacMe Redactie! In het verslag van den gemeenteraad van Schoonhoven 9 Jan. '06 in uw blad van heden staat dit de heer J. W. Valk zeide „Toen ik die school dezer dagen be zocht, ben ik tot de wetenschap gekomen, dat de onderwpzer De Groot geschreven heeft aan het hoofd der school, dat bp niet toeer kwam." Inlichting en aanvulliog In Mei 1905 trad ik te Schoonhoven in functie ongeveer acht dagen na sollicitatie ea beloofde tot 1 Nov. Ie bJpVpn, Op de vereerende uitnoodiging van EAb. h.h. Borg. en Weth. (oegin Oct.) nu de tpdoipke betrekking nog een half jiar te blpoen vervullen, beb ik, de aanstelling op nieuw aannemende, rap 't recht voorbe houden tusscheètpds eervol ontslag te kunnen bekomen» als zulks in mpn belang zou zpn. JS Onverwacht ontstond hier te Bodegraven eene vacature-vla hoofd der sefaool u. l.o. en voor my de Kans die te vervullen (op een salaris datj>bpna 't dubbel bedraagt van dat te Sch.§) mits ik 8 Jan. kon in dieost treden. Na telegrafisch 'bericht van mpae benoe ming nam ik die'aan, evenzoo per „draad" en diende oumiddellpk naar behooren schrif- telpke aanvrage eervol ontslag in bp H H. Burg. en Weth. van Schoonhoven. Met de volgende post gaf ik per beleefd schrpven van mpne ontslag-aanvrage kennis aan den WelEd. heer Hemmes, hoofd d. t. u. I. o. Een en ander ging nu wel vlug (evenals mPn komst te Scboouhoven Mei '05), maar toch ook „naar behooren." Do woorden van den heer Valk, hoewel zeker niet kwaad gemeend, wat mp betreft, zouden tot minder gunstige opvatting kunnen aanleiding geven. Daarom dank voor de plaatsing van bovenstaande. Achtend, Uw Dw. Dr., D. DE GROOT, w/d H. d. S. KAASFABBIEKEN. Mijnheer/ Zou u zoo goed willen zpn mp een plaatsje in uw veel gelezen blad te willen verleenen Daar de zuivel-consulent, de heer Bos, in zpn rede, gehouden te Giesen-Nieuwkerk, de zaak van coöperatieve kaasfabrieken zoo eenzpdig heeft besproken, komt de vraag bp mp op, of dat geen aanleiding zou kun nen geven, dat de landbouwers te vlug zouden kunnen besluiten, om tot zulk een onderneming over te gaan. Hp segt zelf, dat het niet aan te raden is, te lichtvaar dig au te ondoordacht te werk te gaan» daarom uit hel oor der dame, ziet er weer teer presentabel uit endoor de oaaan- grname kennismaking met den bond maakte de dame aangenaam kennis met diens meesier, met wien ze verleden week is ge trouwd! Ia de trouwzaal te Doeliocbem stondeu bruid en bruigom, mitsgaders de getuigen. De ambtenaar stelde de bp de wet voorgeschreven vragen; de bruigom sprak een hartgrondig Ja" uit, doch zp zuchtte en antwoordde: „Io Godsnaam, ja." Waarop de bruigom zoodanig uit z'n plooi raakte, dat bp z'n aanstaande toebeet: „Ge behoeft het goddoaie ia Godsnaam niet te doen, ge trouwt mit ginneD duuvel." De bruid gaf hem echter oumiddellpk de hand der ver zoening; zp verklaarde het zóó niet te heb ben bedoeld; de ambtenaar kan doorgaan de twee zielen werden zonder verdere stoornis aaneengesmeed en vast geschakeld en verbon- deD. In de Geref. kerk te Geldermalsen zou een buiten echt geboren kind worden gedoopt. De jonge moeder en haar ouders Waren voor de plechtigheid amDwezig. Toen dominé begon met het formulier voor te lezen, maakte de vader van bet gevallen meisje ipo zwarten halsdot k los en bond die voor de oogen, wat waarschpnlyk beteekenen moest, dat hg van schaamte zyn oogen niet durfde opslaan. Zpn vrouw en dochter schrokken echter zoo van die handeling, dat ze vreeselpk opgewonden de kerk uitliepen. De koster rukte den man den blinddoek af, doch de stoornis was zoo groot, dat de doop plechtigheid niet kon doorgaan. Dank bare menschen. Advertentie in de „Op rechte Haarl. Ct.": Heden vertrok naar betere gewrslen mij. Beke Tilema, in dcngezegeD- den onderdom van 83 jaren en ruim 4 maanden. Hiar dankbare kamerbewoner, A. Date»ra. Een tpdvers. Een Duitsch tjjdschrift geeft den volgenden „galgen humor": Bankroet de onderneming, De directeur gepakt 'kHeb van de dure „slakken" Den kinderen vliegers geplakt. Ik ga met hen naar buiten, 'k Volg 't vliegerspel met 't oog Zoo zie ik toch mpa stukken Nog éénmaal hoog, béél hoog! VARIA. Te Rouveen, waar heel de maand Januari Nieuwjaar wordt gevierd, heeft men dit jaar de benoodigde jenever en hrandewpn coöpe ratief aangekocht, wat vrp wat goedkooper uitkwam, wel een dubbeltje per flesch. 't Zou nog meer gescheeld hebben, wanneer r coöperatief besloten had, het beelemaal zonder drank te doen. Een overoud ge bruik, dat de laatste jaren vergeten scheen, werd op Koppermaandag te Grouw ia eere hersteld. Als oudtpds op dien dag sleepte de jeugd weer kettingen langs de bi raat; er waren jongens die zich voor zulke lange en zware kettingen kudden gespannen, dat ze de hulp van een of meer kameraden moesten inroepen - Eenige wat al te dartele zonen van Mars, allemaal ongestreepten, deden verleden week baasje-over met de paaltjes voor 't paleis der Koningin. Hare Majesteit zag toevallig het militaire gedoeen den volgenden dag werden de drie hoogste in rang zQnde officieren bp den Minister van Oorlog ontboden. Waarop volgde een strenge order aan eiken meerdere om te letten op het gedrag onzer nationale aspirant- belden op straat. Iemand, die bpna li jaren geleden uit zpn garzizoen te Leeuwarden deserteerde en al dien tpd in 't buitenland doorbracht, had er groot belang bp, Hol lands dierhren grond te betreden en meenende, dat desertie eerst na 10 jaren ver jaart, stelde bp zich verleden week ter beschikking der militaire autoriteit. Of hp nu sppt heeft. Desertie, kwam bp later te nooren, verjtart na 12 jaar; was hp nog 6 weken weg gebleven, dan had hp zien vrp en fraok in 't lieve vaderland knonen bewegen. Aan de postspaarbank te Weenen sloegen onlangs 18 beambten tegeipk van de kantoorkruk. Ze waren in onmacht gevallen of door krampen aangetast, enkel en alleen van het lange werken, 12 tot 15 uur per dag, ver telden ze, toen ze weer bp hun positieven kwamen. Nadat de in allerpi ontboden „eerste hulp bp ongelukken" de patiënten had behandeld, kregen nog 5 anderen zenuwtoevallen en huilkrampen. Een nieuwe ziekte waarschpnlyk, of.... een nieuwe methode van werkstaken. Ingezetenen van Rboon hebben verleden week naam gemaakt als vaste slapers. Op een en denzelfden nacht werd daar op 14 plaat sen ingebroken, nl. bp 8 winkeliers, 5 koffie huishouders en 1 timmerman. Sloten werden uitgeboord, deuren en ramen geforceerd, pa- neeien uitgezaagd, op een plaats zelfs een vrouwenzak, die onder andere kleeren op een stoel voor de bedstee lag, van den in houd beroofd, zonder dat ook maar een der bestolenen wakker werd. Een scharenaipper in een woonwagen kocht te Delft een half mud steenkolen en bood als betaalmiddel 5 lapjes van f 100 aan, waarvoor hp graag specie had. Nog geen week later zond hjj zpn zoon, weer om een half mud, die van 3 bankjes van f 25 terugvroeg. De steen- kolenkoopman vertelde van den rpken scha rensliep aan de politie en deze houdt zich nu pverig bezig dezen rpkdom te verklaren.— Nette positie aangebodenH.H. kerkvoogden te Terwispel (Fr.) vragen bp advertentie „een persoon om gedurende de godsdienst- uefeningeu de deur te sluiten." Blpkens het adresboek van Parps maakt Robospiere tegenwoordig briquetten, Racine handelt in haver en hooi, Builean is wpnkooper, Napo leon doet ook in wpnen, Molière is kleer maker, Musset verver, Hugo tandarts. In Londen verhuurt Olivier Cromwell gemeu bileerde kamers, Shakespeare is er rptuig- fabrikant, Milton scbrpnwerker en Luther houdt er een restaurant. Goethe is barbier te Berlpo, waar Kant een besteedkautoor heeft. Een koe met gevoelige zenuwen werd verleden week door Winterswpk ge- leid. Een voorbpganger, die zpn zakdoek aan den neus bracht en toen wat luidruch tig deed, was oorzaak dat bet dier op eens dol en razend werd, zich van zpn geleider losrukte en zich niet vóór den avond liet vangen. De stal waarin de koe toen ge> bracht werd, werd kort en klein geslegen, waarop kl° sterke kereli werden gereqni- reerd, om 't beest in een veewagen naar den slager te brengen. Een geluk bp een ongelak heeft de jongedame gehad, van wie we onlange vertelden, dat een hond haar een stokje uit den neus beet. De wond ia genezen, de neus, opgelapt met e«n stukje PEK TELEGBAAI. De Batavia-correspondent van „de Telegraaf" seint heden: Allerwege zware overat roomicgen, vooral in het Samarangsche, de waterstand der rivieren hooger dan in 1902, dpken doorgebroken en duizenden bouws padiland met kweekbedden zpn ver loren gegaan, bevolking vlucht in het ge bergte. VAOATUBEBEURTEN op Zondag SI Jan. 19( 6. Ring NrhMBh«T«ii, AMMERSTOL. 's Voorm. do Heer D. Lazonder, Cand. tot derr H. D. te Schoonhoven. KRIMPEN a/d LEK. 'e Voorm. oor Ds. Rappard, van Bergambacht. Klas Nlledrecht. OTTOLAND. 's Voorm. 9Vi nar Ds. De Bruin, vaa Bleskeasgraaf. King Vlanen. GROOT-AMMERS. 's Voorm. 9Vi uur de Heer Matz, van Gouda. 'e A vonds 6 uur de Heer Metz. VISSCH ER1J-BERICHTEN. 'Aneuaeratwl, 19 Jau. Van Zaterdag 13 tot en mei Vrpdag 19 dezer zpa alhier ter markt aangevoerd 10 winterzalmenprfas per Vt kilo van f 1,95 tot f 2,15. 'Kraülngain, 19 Jan. Dese we«k werden ter markt aaugevoerd 28 winterzalmen; pris f 1,85 k f 1.45 per 5 ons. BEURSBERICHTEN. 18 Jan. CerL NederL Werkl. Schuld. Dito dito Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrpk, Obi. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juu. 4 Dito Apr.-OcL 5 2* Portugal, Obüg. Ie Serie. 3 Dito 3e 3 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 Egypte 18764 Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 AmsL Hyp. Waarb.Maatach. Obl. 4 Zuid-lui. Spoorw.-my- Oblig 8 Wladiluwkaa Spoorw.-my. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 Loten Antwerpen. 24» 78V» 96*/8 96V» 100%» 100®/» 101 69 65% 83% 81% 86% 103% lui 99 68% 86 110% 105 105 MARKTBERICHTEN. Befie|rav«a, 16 Jan. Kaas. Aangevoerd 96 wagens, te ramen 4578 stuks, wegende pL m. 25.288 kilo; le soort Goudsche f27,— k 28,—, zwaardere f 28,50, 2e soort f 25,— k 26,—, Derby-kaas, 2e soort f 4 Edammer-kaas, le soort f ,2e soort f Handel flauw. OwaaU, 18 Jan. Kaas, le qoaL f27,50 a fi2e qual. f 23,— a 26,— zwaardere f i- -Aangev. 38 partpem Handel flauw. Boter: Prps der goe- f 1,40 4 f lio, weiboter f 1,20 4 1,30 per kilo. Rotterdam16 Jan. Aangevoerd 48 paarden, 744 magere en 787 vette runderen, 217 vette, 128 nuchtere en graskalveren, 4 varkens. Koeien en oasen 24 tot 86 et, kalveren S7 tot 52% c. per kilo. SohodKhoven, 17 Jan. Boter, le qoaL 75 ct, 2e qual. 70 et per half kilo. Kaas f 27 a f 29 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 35 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 80 et per kilo. Vette varkens 24 a 26 cL Biggen f 9 a f 11 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 3,50 (poters) f 1,60 Eieren f 4,50 per 100 stuks. Woord®o, 17 Jan. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 55 partijen prps van Goudsche le soort f25,50 4 f 2650, 2e soort f 28,— a f 25, zwaardere f 28, a Edammer le eoort f te soort f per 50 kilo. Handel traag. BUKUEKLUKE KT AND. Schoonhoven. Van 16—19 Jan. Geboren: Fredrika Johanna, d. van M. A. Mefjor en A. Flenterie. Toontje, d. van P. J. Schoenmaker en W. Ver meulen. Spgje, d. van A. Verkerk en N. E. de Jong. Barend, z. van A. J. Weaterwaal en E. van Anroop. Ondertrouwd: F. Groenen, ond 25 j. en J. A. M. van Vliet, oud 25 j. Overleden: D. L. Wendels, oud 80 j., weduwnaar van G. van Vooren. C W. de Pater, ond 21 j. StolwUk. Van 1-16 Jan. Geboren: Arie, z. van P. J. Natzijl en M. Verboef. NeeKjs, d. van B. de Vries. Getrouwd: L. van der B|l en C. Stoppelenburg. G. van Vliet en K. van der üee. R. v. Dupvendyk (won. to Gouderak) en C. den Ouden. Ondertrouwd: FRANCISCUS GROENEN en JOHANNA A. M. VAN VLIEJ1. So.r.ndonk, 1 j,nu,ri 1906 Schoonhoven, Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondige zièkte, onze geliefde AART TAN ASPEREN in den ouderdom van 82 jaar en 7 maanden. Uit aller naam, Ca. VAN ASPEREN. Me. VAN ASPEREN. Bleskeasgraaf, 18 jÉnnari f906. Heden overleedna een largdurig IQden, mpn geliefde Ecbtgenoote PETKONELLA KOR VINK, in den ouderdom van bpna 40 jaar. K. LODDER. Lekkerkerk. 18 Januari 1906. Heden overleed, na eene kortflondijre ongesteldheid tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder en Bebnwdbroeder PIETER BLANKEN Dz., in den ouderdom van bpna 45 jaar. D. BLANKEN. A. BLANKEN—v. o. Bzro Wed. W. BLANKEN—Verhek. A. BLANKEN. A. BLANKEN-van Dam. Bergambacht, 19 Januari 1906 Ondergeteekenden gevoelen zich gedrongen openipk hun dank te betuigen aan Familie en Vrienden voor de zoovele blpken van belangstelling, ondervonden bp bun 26-jarig Hawelfiksfeest. M. VAN DULST. A. VAN DULST-Von*. Streefkerk, 18 Januari 1906. Bp deze onzen welgemeenden dank aan Kennissen en Familie voor de barteipke deelneming bp onze 25-jarige Echtvereeniging op 14 Januari ondervonden. J. EERLAND. G. EERLAND- van Din Heul. Krimpen a/d IJssel, 18 Jan. 1906. Ondergeteekenden betuigen door deze hun harteipken dank voor de vele bewpzen van belangstelling, ter gelegenheid van hun 26-jarig Huwelpksfeest ondervonden. H. VOGEL. E. VOGEL-Veruoek. Nieuwland, 19 Jan. 1906. Voor ds vele en barteipke bewpzen vzn deelneming, ontvangen bp bet overlpden van hunne zeer geliefde Echtgenoote en Moeder, betuigen Ondergeteekenden hun harteipken A. C. EIJKELEVBOOM. W. P. EIJKELENBO M. P. W. KUKELEN BOOM. C. EI KELEN BOOM. Schoonhoven, 19 Jap, 1906. Voor de vele bewpzen van belangstelling, ondervonden bp het overlpden vau onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer W. RADDER, betuigen wp onzen harteipken dank. Uit aller naam, J. RADDER. Gonderak, 19 Januari 1906. Voor de vele bewpzen van deelneming, ondervonden bp het overlpden mpner geliefde Echtgenoote, betuig ik mpn oprechten dank. K. OOMS. Lakkerkerk, 20 Januari 1906. De GEDEPUTEERDE STATEN der Pro vincie Zat4-Hellan4 roepen bp deze op de onbekende belanghebbenden in zake de beroepen v»n het Burgerlpk Armbestuur te S®h®®Bh®ven tegen de besluiten van den Raad dier Gemeente d-d. 13 October en 6 December 1.1., ten aanzien van de rekening van gezegd Armbpstnur over 1904 en zPne begrooting voor 1906, omzoo zp dit noodig achten, hunne memoriën en bewpsstukken aan hen in te zenden vóór den 148. Jannari uautaaade en te verschpnen in huDne openbare vergadering, te houden op ataaidag 5 Febrmrl d. m. v.» des namiddags ten 1% ure, in het Gebouw van het Provinciaal Bestuur, Korte Voorhout alhier, waarin omtrent die beroepen verslag zal worden uitgebracht. Tot en met SI Jsaaarl s. liggen de stukken iederen werkdag van des voor middags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan evengenoemd gebouw. '••firaTeabage, 15 Januari 1906. De Gedeputeerde Staten voornoemd, PATIJN, Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. verkrfigbaar in den Boekhandel van 4 W, N. VAN NOOTEN. Schoonhoven. met daaraan van Rpkswege verbonden SCHOONHOVEN. De Directeur der RIJKSNORMAALLESSEN te fichaanhoven brengt ter kennis vau belanghebbenden, dat met April k. aan bovengenoemde inrichtingen weer Kweekelingen kunnen geplaatst wor den, om kosteloos opleiding te ontvangen tot het examen voor Onderwpzer of Onder- "Voor"*de RIJKSNORMAALLESSEN wordt de leeftpd van 14 jaren, voor de VOOR BEREIDENDE KLASSE die van 12 jaren vereischt. Aangifte vóór den ilaten Januari e. k. Nadere inlichtingen geeft de Directeur, I* AKKERHUI J S JE*. Jongens en Meisjes, die op 1 April 1906 den leeflpd vaa 14 jaar hebben bereikt en tot de lessen wenschen toegelaten te wor den, gelieven zich vóór 814 Januari k. aan te melden b(j den directeur M. TAM EFFEREM. AlblRHerdam, 15 Januari 1966. Zp, die rog gelden verschuldigd zyn aan den Oadergeteekende, kunnen tot 1 Maart a. hunne betalingen doen bp ANT. ZUI DER VLIET te 8t®lwUk; na dien datum zal er op andere wpze over worden beschikt. J. D. LEUNIS, Arta te Haarlem- Ouderkerk a/d IJuel. Zoudag 81 Januari, »m. 9% uur en nm. 6% uur: de Heer A. SCHIFPER, Candidaat t/d H. D. te Middelburg. WoenMdag 84 Januari,nm. 6% uur: Ds. J. E. VONKENBEKG, van Barendrecht. OhrlatelUk Wereforuaeerde Kerk Zendag 81 Jan., 's morgens half 10 en 's avonds 6 uur: de Heer AMpflio? „STOLWIJK" v./d. NEO. PÜOTESTANTENBON D Opeob. Vurgiileriog op VrUdmg 20 Jan. 10OO, 's avonds 7 uur. te Oegstgeest. HET BESTUUR. P.S. Toegang voor niet-Leden f 0,89* UOMMI88IE voer de op Maandag 88 Januari 1806, des avonds te 8 uur, in het HEEREN-LOGEMENT. PROGRAMMA'S met tekst dor Liederen k ft Lts. in de Zaal verkrpgbaar. Med. Heet*., arte is vanaf 88 Januari TERHUI8D naar het o 's Morgens 8—8 uur. Spreekuur: ,g Avond8 7—8 uur. Te Hcüeeutaoveu, in buis gezin zouaer kiuderen, le kuur: NET GEMEUBILEERDE mei mt eender Penatienterstond te aanvaarden. Brieven fr., onder letters BS, Bureau dezer Courant. Oevraafd een bekwame TIMMERMANS KNECHT, voor vast werk, goed Dekcud met Boei en werk, huis met schuur en tuin beschik baar, bp JUHs. VERMEER te Hekeuderp. TERSTOND GEVRAAGD een liefst van bet platteland, bp J. VAN DER VLIST te NtelwUk. bevraagd met 1 Februari een die een paard kan besUan, tegen kost en inwoning. Loon naar bekwaamheid, bp A. TEEUW, tteudrlaan. GEVRAAGD: Zp, die behulpzaam kunnen zpa in 'tKoffie huis genieten de voorkeur. Adres G. VAN DER WOLF, Hötel-Stal- houderp, 8cheeukeven. Gevraagd tegen half Maart of eerder goed kunnende melken, bp J. VAN WITTELOOSTUIJN, Hoofdweg, (Japeile a/d I J mei. Terstond of tegen 1 Februari gevraagd: P. G., goed kunnende melken en met bet Boerenvak bekend, bp C. BOUMAN, Alklawerdam. Gevraagd terstend en een tegen half Maart, beiden P. G. goed kunnende melken. Voor beiden huis met grond beschikbaar. Adres J. VAN DEN BROEK te Meordreékt, nabp het Station. Gevraagd een halfwa* R. K goed kunnende melken, by C, HOUDIJK te Waddingsveen. goed kunnende melken en met boerenwerk jekpnd; een buis disponibel. Br. fr. aan L. HOUDIJK. Waddtugsveea. Terstond of met 15 Februari gevraagd een BOERENKNECHT/ P. G,, goed kunnende melken en mat boerenwerk bekend, bp M. DE JONG, Landbouwer, Ouwelandacbewag, Omater* kerk a/d Umel. Tegen half Maart gevraagd een vaste goed kunnpnde melken, bp D. ZUIDER VAART te nieuwerkerk a/d IJsel. Er wordt met half Maart gevraagd (en gevraagd bp ADR. DOGTEROM, Krimpen a/d Lek. Gevraagd tegen half Maart een liefst met een of nietr zoons in huis, P G;, vereischte goed melken, bp J. RIJLAARS DAM Jrn.Aarlanderveen. Dorp. Tegen half Maart gevraagd eon P. G., goed kunnende melken, bp M. MOLE NAAR, MIeuwerkerk a/d IJael. Gevraagd met Febr. of Maarf EEN SCHOENMAKERSKNECHT of flink Halfwas, P. G., dio goed kan repareeren en etnigszins met nieuw werk bekend is, met kost en inwoning en loon naar bekwaamheid. Adres L. G. W. AARTSEN, StelwUk. ER BIEDEN ZICH AAN: 18 jaar oud, vlug in het melken, en, een van 15 jaar, om in den Beerenutand te worden opgeleid. Franco brieven, onder nommer 3, aan het Bureau van dit Blad. Door sterfgeval gevraagd een flinke goed kunnende melken. Adres G. OOMS, aan de Slnis te Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melkeD, tegen hoog loon Adres HULPKANTOOR te Ntelwtyk. Tegen 1 Maart gevraagd: P. G.goed kunnende melken, by de Wed H. DE BOOM te Hrliu(*en a/d IJseel. Wegens buwelyk terwtond gevraagd een bp J. JONKHEID te Krimpen a d Lek. Zoo spoedig mogelpk gevraagd een P. G., goad kuonende melken, hoog loon. Adres F. IN 'T HOUT, Landbouwer, Nieuwerkerk a/d IJsel,'s Graven weg. TERSTOND GtVhAAGU: leeftpd tusfehen 45 k 60 jiar, liefst uit den Boerenstand, P. G. of G. G. Br. fr., onder no. 4, Bureau van dit Blad. Gevraagd een flinke tegen half Februari of 1 Maart. Adres H. DE VAAL, Lopikerstraat, fleheenheven. Er wordt gevraagd terstond of tegen 1 Februari: P. G-, die goed kan werken en koken. Adres C. DEN HOED Wz., Koestraat Bcheenheven. Gevraagd tegen 15 Februari: P. G., in een klein gezin. Adres, Wed J. KEIJ, Steenfabriek, Oaderkerk a/d IJael. KIPPEN te doei LEGQEM ONOPHOUDEND Zelfs gedurende da guurste winterkouden 2.500 EYEREN per jaar voor 10 kippen Onbeduidende uit gare BESCHRIJVUC«r_».'j-_. Schraan P.-J. VAN AKEN 7, Kort. Noordstraat W ANTWERPEN l)cl|ks AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrpgbaar. In het bpzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k f1,30 per 5 ons Eer loopt men in den winter naakt, Eer wordt een reus een kind Dan dat een PUDDING wordt gemaakt Die 't van THOMSON'S wint Bekroond prijsvraag ƒ10,- De üodergeteekeaden be- vet.-n zich san voor allo in het vak voorkomende e* f SCHOONHOVEN. EN. CLOSETS. aanleggen '»n öa»- en W*ter« leidingen, maken van Pompen, l.eldekken, Hontcementbe- dekklug. slaan van JNorton> plfpwellen etz- Verteger woordurers van Bnbï» rold-Dakbedekklng voor Schoon hoven en Oms'reken. Havenstraat 420, TE KOOP: een Dieuwe en een gebruikte TILBURY twee KAASBRIKKEN, een nieuw en een ge bruikt UTRECUTSCH WAGENTJE, een KOOPMANSKAR. een BAKKERSKAR met Deksel en twee HANDWAGENS, b« L. VAN ZEVENHOVEN, KattenatngelGOUD4. beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten en SIEBPLA2VTEH voor Tuinen en Boomgaarden. is verkrpgbaar eene groete partU (afval der fabriek A 8,5rt Gld. per ftOO K.G.) Het stroo is geperst in pakken van 40 k 50 K.G. Levering geschiedt franco erbip of spoor. HET GOEDKOOPST ADRES VOOR te Graat-immer». Uit Made (N.-Br.) bonn i»et volgende bericht tot ons„M"jnffr. WILHELMINA DE GROUW te Made had baar voet verbrand door kokeode olie. Zeven weken heeft zp daardoor met den voet op een kussen moeten zitten en stood daarbij onuitstaanbare pynea uit. Ze wist geen raad meer. Door het gebruik van zes po'jes KlooaterbalMvm klooster Sar.eta Paulo is zp totaal ge nezen." M-juffr. De Grouw beeft onzen verslaggever persoonlpk verzocht dit belangrpke feit in het belang der lydende menschbeid bekend te maken. DE KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo geneest onde en nieuwe wonden, brand en SDpwonden, rheumatiek, rheumalische zenuwppneD, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid iu de ledematenverstui kingen, lendeppn, pPu in den rug, spierverrekkingen, winterhanden en wintervoeten. Prps per pot: ES 89 Ct., 79 Ct., f 1,80 en f 8,90. LET OPI Alleen de echte Kloos- ter bal Hein geneest; deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de bandteekening L. I.AKKER, Rotterdam, voorkomt. Alle aodere is namaak. Verkrpgbaar bp: A. N. van ZESSEN) SclZ'ZZr G. van der WOUDEN te Lekkkrkehk; G. S. ROSS te Ouo-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Hleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilbndam; T. TERLOUW te Goüdriaan; J. van DIJL te Giesen-iNieuwkerk; J. ZONNEVELD Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G J. de JONG te Ameide; H. COL JE t« Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langebak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co te Gouda; H. v. d DOOLteisLiEDRECHT, Boveneinde; W. G. van STEENIS te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSUMPz. te Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lmxkerlaxd Mej. KORTE WEG te Alblnsserdam; F. AMS1NG te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOÜDRIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, Slikdrecht. biedt aau ROZEN, CONIFEREN; uieen groote party LIGUSTRUM en HEsSENBOOMEN, zeer biilyk; Hoogstam APPELBOOMEN vanaf f 1,— per st zwaar dere vaDaf f 8,ftO tot en mei f 8,— perst.; PYRAMIDE-PEREBOOMEN vau af f 0,8© per at.enz. op langen irrmqn en roet maandelyksche en driemaandelpksche afl jsaingenworden ge sloten van af f tot tik bedrag, met en zonder borgen (naar omstandigheden voor handelaren, particulieren en ceriegdoeuden), onder billpke voorwaarden en rente. Geld voor le en 2e hyprlbeeb, op erfenissen en vruchtgebruik. Belast zicb met aan koop en verkoop van Incourante Fondsen enz. Brieven met aanvrage „STEDELIJKE COMMISSIEBANK", Hugo de Grootstraat 43 te 's-Gravenhage (Kantoor 8—8 -8 uur) TE KOOP AANGEBODEN: (HIJFJJE), doordat de Geut gestorven is. Te bevragen bp JOUs. NOBEL JOBsz. Lek kerker k (Schuwagt). bp ladingen van tien tot twintigduizend Kilo, franco voor den wal, op verschillende plaatsen geleverd. Brieven franco, adres G. GROENENBOOM, Ridderkerk. Tegen sterk concnrreereude prijzen bp G. KOOIMAN te Ond-Alblas. Do Notaris N. F. CAMB1ER VAN NOOTEN te Lopik zal Don- derdag 25 Januari 1906 v.m. 10 ure, ten huize van H. CODE te op hot Dorp, wegens sterfgeval, publiek verkoopen Tooubaik, Weegschalen, Bussen, Trommels, Bakken, diverse W'pu, eenig Aardewerk en verdere Winkelwaren. Voorts een Hit, Winkelwagen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Vóór den verkoop le bezichtigen. op Woensdag 24 Januar 1906, voorm. 10 uur, op STAUHUISBRUG te door den Deurwaarder F. H. SWAM, van een greet® partU als: Planken, Delen, Ribben, Palen,Latten, Dorsch vloeren, BrugdekkeD, Hekkenschrooten en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. h«**1 sterk gebauwd, naar de eischen des tpds ingericht, en zeer mooi gelegen aan den Tel, w(jk A, No. 5, te Nader te bevragen ten kantore v»n de Firma A. J. VAN DER KOP te Bcheen heven. op Donderdag 8 Febrnari 1906. bp opbod, en op Don derdag 15 Februari 1906, bp verbooging, afslag en com binatie, beide dagen dss voor middags te elf uren, in bet Hótel „DE ZALM", ten overslaan van de Notarissen J. KOEMAN te Haastrecht en H. M. DE VOS te Capelle aan den IJssel, van Een geed enderhenden enz., genaamd „Welgelegen", getekend B Nos. 50 en 51, bestaande nit HEEREN HUIS met anuexe BOUWMANSWONING met Stalling voor dertig sfuks Vee,ZOMER HUIS met KARNSCHUUR, KOETSHUIS met PAARDENSTAL, zes-roeden HOOI BERG enz., geteekend B No. 58, geteekend B No. 59, en eenige perceelen uitmuntend te zamen groot alles staande en liggende aan en langs 'sGravenweg, in de Essepolder en Gansdorp- polder, te en zulks in twaalf perceelen, welke om schreven zpn in Notities, die vanaf 25 Ja nuari 1906 te bekomen zyn ten kantore van voornoemde Notarissen. De Notarissen A. P. A. VINK te Hillegersberg en NIC.TREUR- NIET te Moordrecht zullen op Vrpdag 2 Februari 1906, 's morgens te 11 uren, in „DE ZWAAN" te BlelawUk, krachtens ait. 1123 B. W., bp veihug, verbooging en afslag, publiek verkoopen: gemerkt Nr. 38, roet WINKEL, ZIJ KAMERTJE, BAKOVEN enz., overdekt PLAATSJE met WATERPUT, WAGEN SCHUUR. VARKENSSCHUURTJE, KIPPEN HOK, ERF. TUIN en BLEEKVELD, le BlelawAJk, aan de Dorpstraatkad. Sectie C Nr. 238. groot 8 Aren90 Centi aren en sedert jaren gediend hebbende tot Breedbaltkerp. Betaling en aanvaarding op 10 Febr. 1906. Na afloop dezer verkooping, omstreeks half een, zullen aan voormeld Woonhuis, ten verzoeke van den Curator in het Faillissement van de Wed. MULDER Bos te .Blelawllk, om con tant geld, publiek worden verkocht: Ilroedkar en verdere llakkerfj- en Win bel Iu ven taria eenige waaronder Secretaire, Naaimachine enz. Breeder bfj biljetten. Bezichtiging 's morgens van 10 tot li urea. Inlichtingen geven genoemde Notarissen. De Notaris D. TEIJINCK te zal op Donderdag 1 Februari 1906, 's morgens 9% uur, in het Koffiehuis „DE LANDBOUW" aldaar, in het openbaar, contant geld, verkoopen: nagelaten door Wed. B. DE JONG en JOH. WENDELS, waaronder ZILVERSMIDSGEREEDSCHAP en eenlg bewerkt en lk)u ZILVER. Alles daags te voren te bezichtigen, van 's morgens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur. De Notaris D. TEIJINCK I. aal op Vrpdag 2 Februari 1906, 's avonds 7 uur, in het Koffiehuis „DE LANDBOUW" aldaar, in het openbaar ver koopen: Ten verzoeke van de Erven Wed. B. DE JONG: get. A 106, met ERF te Schoon heven, aan de oostzyde van de Nes; kad. Sectie B, na 1153, groot 44 Onttaren. Ten verzoeke van Mevr. Wed. W. KOOIMAN: gelegen onder de gemeente Wllllge-I<na- gerak; kad. Sectie A, nos. 61 en 1510» groot 88 Aren, 80 Centlaren. De perceelen zpn te aanvaarden bp de betaling der kooppenningen op 28 Februari 1906, terwpl bet Woonhuis te bezichtigen ia op 25 en 26 Januari a. s., waartoe men zich gelieve te vervoegen bp den afslager C. VAN baaren, Nader onderricht ton kantor* van dag Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2