DE ECHTE ABDIJSIROOP fl. J. van der KOP, 2*/2 Loten Brussel 1886. 'II ei KLEIAARDE. A. N. VAN ZESSEN. Drogist en Ass.-Apotheker, SCHOONHOVEN en CULEMBORG. WIKTE R-A RTIKEIEN. - Bel talmis od Erf, binnen de Gemeente r !w INFLUENZA GENEZEN door twee flacons ABDIJ Ml MO OP. Op elk nakjfi siaai nel Ba leners SODEX. Dn BodïdwwIm met LANDERIJEN onder WADD1NXVEEN, RIJWIELEN. KAPITALEN til'5 ‘S1 II Biljarten, irjjs. Te bevragen, onder ..eer Courant. Dienstregeling 1906. Dropsoorten: Wijnhandel j kost bij A. N. van ZESSEN, GEEN GULDEN; doch slechts 90 Centen. WESSANEN LAAN, Wormerwer. Groot Winkelhuis. De ABDIJSIROOP Hooi- en Bouwland, r^ÊRD1^: iü de" Straatklinkers, u Een Winkelopstand. Nieuvpoort; Bouwmans woning, staande te Langerak, Oud-Alblas, Burgerwoonhuis, ▼oor alle doeleinden geschikt; benevens eenig BOUWTERREIN. Bouwmanswoning „MARGARETHA’N HOEVE», onder IJselstein, EN 4 4 RIJWIELEN w I Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. TE KOOP: C. DE GIJSELAAR Co., de Gorinchemsche Bank. EISCH UW BON, want Concurreerende prijsopgaaf gevraagd van plm. 500 Is. A. LOKKER, Plantageweg 54, Rotterdam, fitnnmhnnt ..,1(111418 redlef-, Hypotheek', Effecten* en Administratiekantoor). 01UV1UUVUI» fjlIVlUUi Notaris M. DEN BLEKER te IJsselstein T. DE GROOT, Ameide. uit het klooster SANTA PADLO te Carthagena, met handteekeuing van L I. AKKER te Rotterdam, LIJNZA AOKOEKEN, Specialité’s voor Hoest en Verkoudheid: MELKZAAK, me^h s’raat; desverkiezende Voor Winterhanden en Voeten: ABD IJ SIROOP Centraal-Depót 1.1. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. AMEIDE: diverse Meubilaire Goederen, waaronder KOFFIEHUIS-INVENTARIS BILLARD met to>-hehooreii; SOOO halve K.G. Hoal; 25 KIPPEN; den geheelen INBOEDEL, beslaande in MEUBILAIRE GOEDEREN, en een WINKELOPSTAND. HOOI II! INBOEDEL; DIRECT TE HUUR: Circa 23/t H.A. bende te Baren- 11 I J TE KOOP: FOK VARKENS te koop, JONGE, VOLLE ZEUGEN, s lij heeft waarde. - 5 gulden aan bons worden tegen 25 CENTEN ingewisseld. ^^855 Openbare Verkooping. Openbare Vrijwillige Verkooping. WEI-, HOOI-, BOUW EN RIETLAND, 10 Hectaren, 12 Aren, 64 Centiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping. 9’/a Hectaren uitmuntend Wei-, Hooi- ooBoowlani, gelegen op de Zuidzijde, onder de gemeente Scheikundig, Bacteriologisch, Hygiënisch Laboratorium, Studbuisstccg 12, Rotterdam. .Séikundige-, Dr. S. S. COHEN, Gediplomeerd Handels-essaieur. GOHD-BSSAAI (Goud- en Zilverbepaling) fl, ZILVER- - 0,60 BU abonnement bUaondere conditiën. ƒ35,- RIJWIELEN ƒ35,-. Gebr. BBSSELAAR, BERICHT VAN UIZET Openbare Vrijwillige Verkooping. KOETSHUIS met PAARDENSTAL en ZOLDER, van bout op steenen voet en met planken beschoten kap, gedekt met pannenlang 12 60 M., breed 8 30 M. en hoog vanaf den steenen voet tot den zolder 8 20 M-, staande achter de woning, bewoond door den Heer PHILIPPUS, aan den Voordjjk onder BARENDRECHT. per ons 48 Cts. Glycerine-, Vaseline- en LanolinezeepLana- crèmezeep, Cacaoboter Glycerinezeep. I >T leIJselatcin Notaris H. A. M. I 1 Telef. 853. en, gebrek aan ee ichten bracht ik sla) en do ttid Mr PBIJ8COUBANT OP AANVRAGE. B Gebouwc 1 het ov en IDg- D 1 1 1 de betaling der koop* ▼an den a.*. ver* --en i de land, Des voormiddi A. I- TWEE goed- ■••pende Berichten betreffende bovenstaande Loten zUn verkrUgbaar bU en met een ik totaal ladende 1 1 tegen No. 14 2 22 Januari 12 uur en i. ..uurc>. cu gewacht Woensdi roormiddags Koffiehuis „DE ▼óór dien d noemen Noti Inlichtingen te bekomen bjj den Opzichter HENDRs van MONTFOORT ie 1 Jselstein en ten kantore van den Notaris IMMINK te Houten. 42 42 en 46 Cts. 46 Cts. 42 20 45 45 en 25 Cts. dan naar H. ASBERG Co. te ga, Z.-H. beste adres vooi >oi, geperst en lo psladirg. Franco i hoofdpjja, pjjn in ledematen, hevige 1 e spijsvertering. rtdurend zweette i einde raad, Asthma-Poeder Boom per doos 65 Cts. Asthma-Sigaretten K. 11. 50 en 90 Cts. Kleiaarde, die zuivere gele Steenen uitbakt. Te leveren per Kub. Meter franco in het schip; grootscheepsvaarwater. Betaling A contant. Offertes, onder no. 1, Bureau dezer Courant. Voor de WHFcb en huishouding anlibaar. Dl—..: V.n SCHOONHOVEN n«r ROTTERDAM 4.45 en 12.30. 5.30 en 3.30. 1.— eo 13.30,. Dln.da,Overige beh. Sm4m V.nR0TTERDAMnwSCH00NH0VENll.«enS.»O. 0.45 en3.30. DE DIRECTIE. „Hiermede heb ik de eer u mi de totale genezing van een hevige i middel wakende, mjj voortdurend aldus vangt Beneden-Achti Katjes-Dropper ons 42 Cts. W. H.-Drop Zoute Drop Gecandeerd Zoute Drop Zoute Knoopjes-Drop Witte Drop Melange-Drop Salmiak-Pastilles Pijpen-Drop Gele Jujubes 42 25 45 48 48 potje 35 40 zal aldaar, in de PASTORIE der R. C. P.-Kerk, op Dinsdag 23 Januari 1906, *s voormiddags precies 10 uur, publiek, «na contant geld, verkoopen, wegens sterf geval: N.V. BERGEN-OP-ZOOMSCHE v./h. J. O. VAM DEB HIVL. Agent en Depothouder de Heer Men vrage onze algemeene Prijscourant. C. VAN WIJK te Oddiwatzr; Firma WOLFF 4c Co. te Gouda H. v. n. DOOL te Slizdrzcht, Boveneinde; W. G. VAN STEENIS te Noobdmloos; FRANS VAN DAM te Goudmak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudkrkkrk a/dU.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lik; C. C. VAN. GENNEP te Moordrzcht; H. POT te NlKUW-I.KKKWlT.4Mn; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam: F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkkfkkrk; C. SPELT te Nikuwpoort; F. J, BATS te Stolwijk; J. ALES te Zivkmhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; Let hier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er S 0 D E X op staat garandeeren wjj de onschadelijk heid en zuiverheid. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „BTEB” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-DIplama Parlls 1900. Negen Gouden Medailles. Echte Abdijsiroop uit het Klooster Santa Paulo, vanL.I. Akker te Rotterdam, kleinste flacon 90 Cts. Kloosterhonig, Klooster St Laura, 60 en 400 Cts. per flacon. Poncelet-Pastilles, per doos 75 Cts. Salmiak-Pastilles, per doosje 6 Cts., per flacon 48 Cts. Mentha-Pastilles K.t& IJ., per flacon 25 Cts. Emser-Pastilles met en zonder Staatscontróle, per doos 42 Cts. Teercapsules, Thevenot 50 Cts., Guyot f 4,40 per flacon. Pastilles Geraudel, per flacon 75 Cts. Pastilles du Dr. Dumont, per doos 65 Cts. Melianthe of Druiven-Borst-Honig-Extract, per flacon 40 70 en 400 Cts. Roode Hoest-Siroopper flacon 400 Cts. Kreosoot-Capsules, per doos 50 Cts. T^overnameaaugeboden een goed beklante Adv’Bureau*G LdG’ aaD J0NGENEEL’8 Te koo;i of fe huur een groot WINKELHUIS met veel bergruimte, op eersten stand bjj de Markt te Schoon- heven, met opstand voor manufacturen, doch ook voor andere zaken geschikt. Deaverlangd kan kooper flinke hypo theek er op gevestigd krijgen. Fr.br., No. 20, Bureau van dit Blad. i matigen prjj [4, Bureau dezt Hiièmtaper doos 42^» Cts. Glycerinol tube 25 Toilet-Lanoline .1 25 Manill .ik. Glycerinum Lanolinum Vaseiinum, wit en geel Boorzalf Zinkzalf Kloosterbalsem Dennebalsem flacon 30 ons j» per pijp 5, 7, 8, 40 en 42 ijjn dank te betuigen voor totale genezing van een hevige influenza, die, voor geen Idel wjjkende, mtj voortdurend zoo kwelde, dat ik dag nog nacht rust had,” aldus vangt de Heer GIJS^ERT VAN SWAM, wonende Beneden-Achterstraat te Lkkuwkn, aan. Hfj voegt er bjj: „Ik gevoelde mg koortsachtig, ik had 1 den rug en schouders, p(jo op de borat en led hoestbuien, gebrek aan eetlust en slechte Mjjue nachten bracht ik slapeloos door, voort-., ik en had steeds koude voeten. Ik was ten toen wendde ik mjj tot de zoo zeer geroemde Klo«ater Bancta Paul» De Heer Vak Swam, en met een paar flacons, volgens de opgave gebruikt, ben naar een portret. ik totaal genezen. Maakt dit vrjj alom bekend, opdat ieder lijdende het zal probeeren.” LET OP d,l 8S soort AM||elr»»p bekomt, die de Heer VAN SWAM gebruikt heeft, dene alleen geneest en is kenbaar aan een f*? vvv O<* om de fle8ck’ waar°P de handteekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak en geneest •••it! klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zfl is altijd onscbadelgk, zp versterkt de lucbtp^pen en longen en geneest on voor waar delfik den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, heeschheid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f en f 3,50. Verkrijgbaar bQ: A. C. FIJN vak DRAAT te Schoonhovzn G. vam dkr WOUDEN te Lkkkkkkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te QuD-Ai.BT.Aia; W. van REES te Blkskknsgraat J. SCHUTTE te Molknaarsoraat; C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERLOUW te Goudriaan; J. van DIJL te Gikskn-Niiuwkkrk; J. ZONNEVELD—Pikk te Hoobmaam; G. BROUWER te Mkbbkkbk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkm; P. G. I. ra JONG te Amkidi; H. COLJI te Lom; G. d. HOEK te Cabauw; Jb dkn OUDSTEN te Gboot*Ammkbs T. MuLENAAR te Ldxmomd; R. VERMEULEN te Lanokbak; K. VAN DAM te Bkroambacht; J. VUIJK te Krimpkn a/d IJszl; De Notaris SICHTERMAN te Meerkerk zal op Donderdag 25 Januari 1906, «m con tant geld, PUBLIEK VERKOOPEN: „a voormiddags 10 uur, ten huize van LANGERAK te b. Na afloop daarvan, ten huize van J. UITTENBOGERD aldaar; Te bezichtigen één uur vóór de verkooping. MIJN HOOI IUAHT OP!!! Weltu, RUswUk, Het beste adres voor puik Paarden- en Koehooi, geperst en los, per waggon en scheepsladirg. Franco iedere plaats. H. ASBERG êt O»., RUswUk, Z H. vooru. 10 uur, publiek verkoopen, wegens Een zeer Belleden breeder cinschreven bjj alom verspreide biljetten. Te bezichtigen op Maandag 1906, ’s morgens van 10 tot 's namiddags van 2 tot 4 uur. Zich schrifteljjk te vervoegen onder No. 2, aan het Bureau van dit Blad. Aan alle solide personen worden HEEREN- en DAMES RIJWIELEN »p afbetaling geleverd. De betaling wordt geregeld in overleg met de koopers. Stipte geheim- handing w»rdt verzekerd. Op ver langen kom ik U bezoeken. Brieve,n franco, letters K K, Bureau van dit Blad. Circa 100.000 gebruikte doch goede alsmede een partjj oude 1JSSELSTEEN. Aanvragen, ook voor gedeelten, bjj H. J. NEDERHORST Jn Aannemar to (J«uda. aangeboden alg le hypotheek «p LanderUen. Adres Notaris REUMER, Gorlnehena. 2e en 3s worp, gokruisd Holl, met Yorks hire beer. VarkensfakkerU» Nieuw Vinkeu- steln, RU«wUk, Z.-H. H. ASBERG C*. Te bevragen met franco brievenonder lett. S A, Bureau van dit Blad. s a u W CQ 42 A A A A Q V—C3 A A A <D d.® C De Notaris D. TEIJINCK te Schoon- hoven zal in bet openbaar verkoopen MhI op Zaterdag 20 Januari a.s. bjj K-kS inzet en op Zaterdag 27 Janu ari d. a. v. bjj afslag, telkens des voor- middags 11 uur, ia de Herberg van de Weduwe BARON te Nieuwp»»rt: aan de Wcstzgde der Buitenhaven; kad. bekend No. 118, groot S3 Centiaren. Eigendom van R. VAN SCHAIK aldaar. Aanvaarding bjj de betaling der koop penningen op 21 Februari 1906. Nader onder richt ten kantore van den Notaris. De Notaris k A. CASTELEI IN te Streef kerk is voornemens op a Donderdagen den 25. M Januari en 1. Februari JJ1906, telkens ’s voormid dags ten 10 ure, bjj H. VAN ES te Langerak, bij inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor G. VAN MIDDELKOOP Gz.: EENE in het Boveneind, aan den Lckdjjk. be staande in een WOONHUIS met ACHTER HUIS en afzonderlijk staande SCHUREN alsmede ERF, TUIN, STEEG en DIJK, te zamen groot De veiling geschiedt in 8 perceeler, welke bjj den afslag eerst afzonderlek en daarna in massa’s zullen worden afgeslagen. Te aanvaarden: De Gebouwen met' Erf den 3. Mei 1906 en al het overige bjj de toewijzing. Betaling der kooppenningen op den 7. Maart 1906. J Nadere inlichtingen geven de eigenaar genoemde Notaris, bjj wien mede veilii boekjes gratis verkrijgbaar zijn. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdamis voor- nemers op Woensdag 81 Ja- suari 1906 bjj inzet en op idag 7 Februari 1906 bjj afslag, telkens des morgens te half elf precies, in het RAADHUIS te Oud-Albl»s, ten ver zoeke van T. en N. DEN BOUW aldaar, in het openbaar te verkoopen: Ongeveer In 11 perceelen. Aanvaarding bij Notiri», v.n.f H J.nuin kwpboekjea verkrljgbur it|n. (Oredlet-, Hypotheek., Erfecteu- en Admlnl.tratlekanl.er). HOOFDAGENTSCHAP der ^Xl^AlX V.Kri:"giBrDk ,e Verleent ▼••rschetten en bedrUfiakapitaal aan Landbouwers. Kooplieden en anderen. Heeft geld betichikbaar van Particulieren, voor hypotheek op Landerijen en Huizen; rente vanaf 3% naar omstandigheden; Verstrekt voor geldbelegging, in stukken van f 50,— tot f 1000,— tegen den koei;s van 100 pCt.de 4V< rentegevende schuldbrieven met aandeel in de winst van gemelde Crediet-Bank Sluit diverse Ongevailen-Verzekeringscontracten, speciaal tarief voor het landbouwbedrijf. Op een flink Dorp, drukkei handel, gelegen kort aan rivier, prov. Zuid-Holli wordt te koop aange beden een flink Br. fr., letters H B, Bureau van dit Blad. ESSAAI-LABORATORIUM. T A RIE F-UI T T R E KStEL: Onderzoek van Meststoffen, Lan d bouw prod netenLevenz- middelen enz. Goedkoopst en soliedst adres voor RIJWIELEN en Oi%DEBDEELFN. Rijwielen af 35.tot f 8»,met 1 jiar garantie. Binnenbanden v. af 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompen v. »f 0,75. Pedalen v. af 1,50. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen FcherP concurrerend*» prjjzen bjj Vraagt gratis PrlhrourasL Handel korting. voor den tUd van zes Jaar: DE NIEUW GEBOUWDE a a» >n de Achtersloot, nabjj de stad, QMigSu met b roeden HOOIBERG en FanVjJ^b groote SCHUUR, waarin Paarden- IKRS stal, Pinkenstal, Kalverhok en afzonderlijke Varkensechuur. In het achterhuis der Bouwmanswoning kunnen 24 stuks VEE gestald worden. Voorloopig slechts met ruim 5 H.l. Boomgaard en Weiland, onder IJselstein, achter de Bouwmanswoning en 9.39.3S H.4. Wel- en Hooiland, Weg en Water, onder Benschop, nabjj het Hemeltje. Thans in buur bjj den Heer G. H. le NOBLE. Te aanvaarden: de Landerijen dadelijk en de Gebouwen en het Erf 1 Mei 1906. Er bestaat uitzicht, dat binnen korten tÜd eenige perceelen WEL en HOOILAND bij de Hofstede kunnen worden gevoegd. Inschrijvingsbiljetten, onderteekend door den huurder en 2 soliede borgen, worden ingewacht Woensdag 34 Januari 1900, ’s voormiddags tusschen 11 en 12 uur, in het „u£ STRIK” te IJselstein, of datum teu kantore Van na te taris. ‘n den polder Bloemendaal, SOmSI «in het Jaagpad, samen groot 43 Hectaren, den 17. Januari 1.1. ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen, geveild, is toen in bod gebracht als volgt: Perceel Nommer Een op f 7900,-. o Twee 3160,". De nadere veiling, bg verhooging, afslug en combinatie bljjff bepaald op Woensdag 24 Januari 1906, des voormiddags te elf urenin hel Koffiehuis van N. VAN DIJK, aan de Goudkade te Waddinxveen. De Notaris L. A. DE RAADT, standplaats hebbende te Baren- drecht, zal ten vei principaal, op I Januari 1906, des voormiddags 10 ure, ten Koffhbuize van E. M. DE WEERD aldaar, in het openbaar verkoopen: No. 1. Een voor korte jaren nieuw gebouwd No. 3. Een SCHUURTJE van hout op steenen voet, eveneens met beschoten kap en pannen dak, lang 6.10 M.breed 3 10 M. en hoog van uit den steenen voet tot den zolder 1.90 M.staande achter perceel 1. No. 3. Een KIPPENHOK met BEN, achter gemeld schuurtje. Alles om vóör 1 Maart 1900 te worden afgebroken en vervoerd. Betaling kooppenningen en kosten con tant. Nadere informatiën bjj den Heer C. VEGT, Bouwkundige te Barendrecht en ten kan tore van genoemden Notaris DE RAADT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3