s.-Apotheker, russel 1886. mat Biota Iers EX. ARDE. 53 s --ih I0HAN isd on MM, DONHOVEN. GENEZEN I---- ft N°. 2685. Woensdag 24 Januari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1906 foeten: II TO I c enigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. USELAAR Co., Gorinchemsche Bank. a a rraagd van pl m. 500 Is. JSIROOP SIROOP Ikemadestr. II, Rotterdam. EN ingewisseld. 3S - BINNENLAND. Ing 1906. BUlTHÜLAMb. Overwicht. 8. 4t W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven, Uitgever». Betaald II. Anderson, Naar garandeeren wjj de onschadelijk- te Alblasskrdam; I ep, Lana- 3zeep. werd maar te IJselstein ia be- heer C. Brom, thana 18 dezer tank te Tiel i mets. 25 25 in 30 12 25 15 18 18 e 35 40 UBANT OP AANVRAGE. van ong len, werd. ver» iSBipiai! Ie Leten zU» verkrijgbaar bU t gei kies bende i uit. reekster terresss ikon •zitter en secre- school- heeren rq uitbakt. Te leveren per Kub. Meter rater. Betaling A centant. idering tter apra de toel notulen werden enkele in verband met de vorige verf waar zaken besproken waren, die 8GH00HH0VEK8GHE COURANT. "loeten Juister l hoofd i eenig laatste tweede dat maai Mézin, waar Fallièrt ?t zyne verkiezing l grooting vl de vereehifc leenen van een aan byzond hoef te antirevolutionaire kiesver- nul Koning” is 1 gemeenteraad de heer R. U. ï-_.„_iging „Concordia” het repetitielokaal in de te doen verlichten met zekerheid ver- Roest, commissaris ivincie Zeeland, tegen ag aaneevraagd. lert 1897 commissaris Donderdag ig der arr. rechtbi teld: op de He in f 200 en lortsachtig, ik had pijn op de borst en in eetlust en sleet k slapeloos door, '”ereeni- den heer de heer dat het als voot een in weder gelegd. Aangea Mei of Juni a. evenwel zeer tegenwoordigei een einde koi O Pr|e der Advertentiën: Van 1 tot 5 regela f 0,50. ledore regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiteriÈ'k tet Dinsdags- en tot Vrjjdags-namiddags 4 uren. Allo oinnf-nlandsche Advertentiên, voor 8-maal plaatsing opgegeven, worden slechte S-mual in rekening gebracht. TAN WIJK te Oudkwatkr; na WOLFF 4c Co. te Gouda d. DOOL te Slikdrkcbt, Boveneinde; G. VAN STEENIS te Noordkloos; LNS VAN DAM te Goudmak; IE KLUIVER te Ottoland; ’AN WALSUM Pz., Oudkrkkrk a/dU.; DONKER, Krimpkn a/d Lu; L VAX GENNEP te Moordrkght; ?OT te NlKITW-Ï.KKKCTT-ANn KORTE WEG te Alblasskrdam; LMSING te Alblasskrdam; IILGEMAN te Strkkfkkrk; 'PELT te Nikuwpoort; BATS te Stolwijk; LES te Zkvknhuizkn; rOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; ILSE NAAR, Drogist te Slikdrkcht; J. VAN DAM, HaLtrmmt. B DIJ Ni MUOP. de eer u mijn dank te betuigen voor een hevige influenza, die, voor geen voortdurend zoo kwelde, dat ik dag ddus vangt de Heer GIJS^ERT VAN oeden-Achterstraat te Lkkuwkn, aan. hoofdpQa, pgn in ledematen, hevige :hte spijsvertering. r, voortdurend zweette ide voeten. Ik was ten einde raad, t de zoo zeer geroemde ter Baacta Paale ns, volgens de opgave gebruikt, ben kt dit vrg alom bekend, opdat ieder ren.” •p bekomt, die de Heer VAN SWAM geneeat en is kenbaar aan een mdteekening van den Generaal-Agent iere is namaak en geneest naait! el voor jong en oud, zij is altfid longen en geneest onvoorwaardelgk dheid, asthma, keelpijn, heeschheid, e borat- en longaandoeningen. en f S^SO. 42 A A A A Q GS A A Q.A AjBjl cl r4! 11" iii-ir kiesvereeniging besloot, in 1 van de antirevolutionaire kies- niging, als candidaat te stellen den R. U. Jongenburger, oud-lid van den Ganda, 22Jan. Indertijd werd door den raad in handen van B. en W. gesteld om advies een adres van do vereeniging „Jeruel”, met verzoek om eene subsidie uit de ge meentekas voor het verstrekken van een outbqt aan daaraan behoefte hebbende school gaande kinderen, welk adres door de aldee- ling Gouda van den bond van Ned. onder wijzers wordt ondersteund. B. en W. herinneren den raad in een hem toegezonden stuk aan den inhoud en de op vatting van art. 35 der leerplichtwet en wonnen met bet oog hierop het advies in van de commissie tot wering van school verzuim. In overeenstemming met dat advies zjjo B. en W. van oordeel, dat aan de ver eeniging „Jeruel”, die zich het verstrekken van voeding aan kinderen ter bevordering van schoolbezoek ten doel stelt, eene subsidie uit de gemeentekas onder de bij Koninklijk besluit van 19" Nov. 1900 gestelde voorwaar den en tot wederopzeggens toe kan worden verleend, en wordt den raa'd dan ook voor gesteld, hiervoor uit te trekken -vOor 1906, een bedrag vai ,w.vJ.igiog „Jeruel” eene subsidie te ver- cü v-n 50 pCt. der kosten en wel tot maximum van f 200 'sjaars, ten einde kinderen der vier openbare en der vier indere scholen, voor wie daaraan be- Aa beslaat in den meest barren wintertijd, zonder onderscheid van gezindte en volkomen op gelijken voet een ontbijt te verstrekken. De vereeniging moet zich o. a. verbinden, om aau kinderen, die in weerwil van het genoten ontbijt toch ongeoorloofd de school verzuimen, geen ontbjjt meer te verstrekken en geregeld deugdelijk te onderzoeken of de nooddruftige toestand den ouders inder daad schoolverzuim wegens gebrek aan voe- ding moet doeu vreezen. In de Vrijdagavond L dering van de vrijzinnige kiesvereeniging «Gouda” is tot candidaat voor lid van den Deze Courant wordt dos Woensdags- en dos Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheels rgk 0,90. Men kan zich abon- aeeren bg alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. president, begc.^.v Minister-president, der voorzitter van extra-trein van V< trokken. Ia een oper dien trein en werd oi gejuicht. ia eenvoud evenaart de heer Falliéres den tegenwoo^digen President Loubet, wien bfj den 18. Februari a. s. op volgt. Hem, den heer Loubet, gold het eerste bezoek direct by aa»komst te Parfl-i. Hij op het Eiysé» met alle ceremonieel, daarna als oud vriend recht huiselgk en hartelgk ontvangen. Mevrouw Falliéres bracht op het Elysée, waar zij weldra zelve zal tronen, een bezoek aan mevrouw Loubet. De Fransche Republikeinsche pers juicht natuurlijk over de verkiezing van Falliéres. Nu kan men gerust zijn, zegt Clemenceau in „l’Aurore”, de Republiek blyft bestaan.” Jaurèi, de socialistische leider, schrijft in „l'Humanilé”: „Er is iets grootsch in de kalmte en zekerheid, waarmede in het Re- publikeinsche Frankrgk de heerschappij van het eene Staatshoofd op het andere overgaat. „Nu is alles goed," zegt de socialist Gerault Richard in „la Petite République”. „W|j Republikeinen en democraten hebben hem gekozen, omdat hg een der onzen is en blijven zal.” De blad en der oppositie spreken geheel anders. De „Republique .FrarQiise" schikt zich in de keuze, maar betreurt dat Doumer Diet is gekozen. „Le Figaro” zegt: „dat de lieden van het Republikeinsch bloc Falliéres, kozen, bewijst, hoezeer zij hun onmacht ge voelen. Maar de a. s. Kamerverkiezingen zullen de toekomstige politiek van Frankrijk bepalen.” „La Liberté” had liever „een man” da</ „een braaf mensch” gekozen gezien. Een braaf mensch is de heer Falliéres zeker. Eu geliefd en geëerd is hij ook. Vooral in de buurt van zgn landhuis te Loupillon, waar h|j 8 maanden van het jaar placht door te brengen en groote belangstelling toont in zgn wgnbouw. „Hg zou geen kind leed kunnen doen," zoo getuigde ztyu huishoudster van hem op een vraag van een bezoeker. „En er is in Frankrijk geen tweede man zoo liefdadig als hij. Geloof dat maar.” Het stadje Mézin, waar Falliéres werd geboren, heeft zijne verkiezing feestelijk gevierd, met algemeen vlaggen en kanon schoten te ztyner eer. De wtyngaardarbeiders en bedienden van den heer Falliéres te Loupillon, op 8 kilometer afstand waren te voet naar Mézin gekomen, om des te eerder het be richt te vernemen. De goede lieden stortten vreugdetranen, verzekert „Figaro”. Ook in het buitenland heeft de verkiezing van den heer Falliéres een goeden indruk lemukt. Vooral de DüiUiche pers is By het Departement van Kolo- nifin is Zaterdag j.l. ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsen ludië: „Zware overatoomingen in de resid«-ntiën Pekalongan en Semaraug. De Seraugdgk, de Toentaogdgk, de Babalandgk en de dgk van het Prauwvaarikanaal zgn doorgebroken. Volgens voorloopig bericht zgn geen men- schen omgekomen.” Naar men met neemt, heeft Mr. A. J. der Koningin in de proi 1 Mei zgu eervol outslaf De heer Roest is sede der Koningin in Zeeland. Z. K. H. de Prins der Nederlan den heeft het beschermheerschap aanvaard over de vereeniging „Het Generaal van Heutsz-Fonds” te Amsterdam. In de vergadering van aandeel houders der Hollandsche-Geldersche Hypo theekbank te Gorinchem werden tot direc teuren benoemd de heeren A. J. Tittel te Bussum en H. Philipse te Peursum. Tot geneesheer aan het gesticht voor krankzinnigen „Bloemendaal” te Loos- duinen is benoemd de heer Dr. J. A. Por tengen gezond! Jantaars te vermeerderen, werd met 2 tegen 3 stemmen verworpen. Aan de muziekverecnigii werd toegestaan, u~‘ openbare school aceti leengas. Donderdag avond trad in de Bijzondere School voor de antirevolutionaire kies vereeniging „Nederland en Oranje” op Ds. Prins van Papendrrcht, met het onder werp: „Oud en Mieuw Ministerie”. In een rede van ruim een uur verdedigde spreker het afgetreden ministerie, de grieven tegen het ministerie—De Meester breed uitme tende. Voor debat gaven zich op de heeren Z de Jong en S'enhuis, de laatste sociaal- demokraat. I.augeruigewelde, 22 Jan. De heer W. de Kramer alhier is door het college van zetters benoemd tot vaststelling der huurwaarde voor hel dienstjaar 1906. "’Lekkerkerk22 Jan. In de ver gadering van het bestuur van den polder „den Hoek en Schuagt” op 20 dezer gehou den, werd o. a. voorloopig vastgesteld de Ujst van stemgerechtigde ingelanden aanwgzende 173 stembevoegden uitbrengende te zamen 1996 stemmen. Verder werd nog behandeld een ingekomen adres van Dr. D. N. van Gelderen c.a. houdende het verzoek verbete ring te willen brengen in het onbegaanbare bewoonde gedeelte van den Schuagtschen Tiendweg. Na eenige bespreking wordt op grond van onbevoegdheid hunnerzijds beslo ten het. verzoek van de hand te wgzen, doch, met hit oog op den waarlijk slechten toe stand de meening uitgesproken, dat, mochten er van de zyde der aanwonenden en belang hebbenden b|j dien weg middelen worden beraamd, b.v. door het bijeenbrengen eener behoorlijke bijdrage in geld en het overleg gen van een plan tot verbetering, zg niet ongenegen zouden zyn hunnen financiëelen steun te verleenen. Op 20 dezer eindigde de cursus in het snoeien van vruchtboomen, welken de heer C. H Claessen. directeur der Rykstuinbouw- winterscbool te Boskoop hier voor de afd. dt-r Holl. Maatschappij van Landbouw hoeft gegeven. Een twintigtal leerlingen van ver- schillenden leefigd en werkkring namen aan die lessen deel, welke door den leeraar, naar nieuwe opvatting, zoodanig waren ingeriebt, dat, wat des avonds werd besproken en op modelplannen in de zaal werd aangewezen, den volgenden dag door de leerlingen zelve in den boomgaard en de tuinen zou worden toegepast. Met de meeste belangstelling, ijver en waardeering werden de lessen van den kundigen en met uitnemenden tact be- zittenden leeraar gevolgd, zoodat de leerlin gen dan ook slechts één woord hebben voor hem en zgn lessen, n. 1. hooge tevredenheid. Algemeen wordt bet verrichtte geroemd als een goed, degelijk werk, dat ongetwijfeld zgn heilzame gevolgen zal brengen in deze slreek, waar men tot nog toe in den regel vruchtboomen plantten, omdat men toch ook een appel of eene peer wilde hebben en er by de woning wel eeu plekje grond voor open was, doch zich overigens weinig om hun lot bekommerden. Thans is het inzicht verlevendigd, dat de fruitboomgaard iets meer moet zijn dan een groep boomen, waarvan men plukt, wat ze uit eigen sèhier ongesteunde kracht toevallig gaven. De door den heer Claassen toegezegde leiding en voorlichting bg het nu volgend planten en kweeken aanvaardde het bestuur der afdeeling gaarne en het besloot dan ook in overeenstemming met zijne wenken en ad viezen tot het aanschaffen van een pul- frimator, om daardoor in den aanstaanden zomer een besproeiing met bouilie Bordeau- laise op de vruchtboomen te bewerkstelligen en alzoo voor een jaarljjksche behandeling ter beschikking van de leden der afdeeling te stellen. Papekop, 22 Jan. Voor het dienstjaar 1906 is als zetter tot vaststelling der huur waarde voor deze gemeente aangewezen de héér J. de Vlieger. BeeuwUk, 22 Jan. Donderdag avond jl. hield het alhier gevestigde leesgezelschap in het café van N. J. van Dam aan de Reeu* wgkEche brug eene vergadering, waarin als spreekster optrad mej. G. de Boer alhier. Op zeer onderhoudende wgze las spreekster eene novelle voor van mevr. Van Heuvelinck, getiteld: „Verkeerd begrepen”, welke lezing met veel belangstelling door een weliswaar klein, vcornamelyk toe te schrijven aan het ongutslige weer en bykomonde omstandig heden, publiek werd aangehoord. Na een woord van dank aan de geachte spreekster gebracht te hebben voor hare interreasante lezing, sloot de voorzitter deze bijeenkomst. ’Stolwijk, 22 Jan. De vergadering van den gemeenteraad, Vrijdag j.l. gehouden, werd door den voorzitter geopend met een gelukwensch aan de leden op deze eerste samenkomst in het nieuwe jaar; hg hoopte, jaar 1906 zoowel voor de gemeente tr de raadsleden met hunne gezinnen, alle opzichten recht gelukkig jaar mocht zijn. Bealoten werd: io. met intrekking van het raadsbesluit van Dec. j 1-, waarbij aan het Burgerlijk Armbestuur eene subsidie van f 500 was verleend, dit subsidie te be palen op f 800 2o. tot realisatie van den borgtocht van onzen vroegeren gemeente ontvanger. Ten slotte werden de geloofsbrieven van de nieuwgekozen leden, de heeren G. de Jong en L. Boer, onderzocht en in orde bevonden, zoodat tot hunne toelating besloten Het aantal vergunningen tot den koop van sterken drank bedroeg het vorige jaar in deie gemeente 11, tengevolge waar van een bedrag van f 300 in de gemeente kas gestort werd. Aan 4 personen was ver lof verleend tot het verkoopen van dranken^ geen alcohol bevattende. gemeenteraad in het le district gekozen de heer J. H. van der Torren Kz. Tot bestuurslid van genoemde kiesvei ging werd gekozen, in de plaats van den Mr. M. M. Schim van der Lot ff, Gc J. v. d. Jagt. Door de antirevolutionai eeniging „Vreest God, eert den tot candidaat voor lid van den in het 1ste district gesteld Jongenburger. De R. K. navolging vereenigini heer L. raad. De jury voor den wedstrgd in de uiter- igke welsprekendheid, uifgeschreven door het bestuur der R. K. Leesvereeniging alhier, zal bestaan uit de volgende heeren: H. A. Westbroek, Stolwijk, C. J. van Iperen, Gouda en J. W. van der Maden, Gouda. Ds. T. Sap, predikant bg de Geref. Gem. alhier, heeft een beroep ontvangen naar Urk. ’Arkel, 22 Jan. Tot voon taris der commissie tot wering van verzuim alhier zgn herbenoemd de A. B. Bor en J. R. van Reekum. De commissie hield in dit jaar vier vergaderingen; vier personen werden opge- roepen om voor de commissie te verschijnen, waaraan twee gevolg hebben gegeven. De tusschenkomst des rechters is ook dit jaar ":?t roodig geweest. 15 leerlingen, dat is procent hebben eeu landbouwkaart aange- tagd, om gedurende zes weken op het te werken. iscliop, 22 Jan. raad van IJselsteia loemd de heeren H. Philipse te Pi geneesheer aan het gesticht ikzinnigen „Bloemendaal' is benoemd de heer Dr. te ’s-Gravenhage.gep. dir. officier van Iheid 2e kl. bg de zeemacht. In de op Vrgdag 19 deter ge houden zitting der arr.-recbtbank te Dordrecht zijn o. a. veroordeeld: J. K. te Vuren, belemmering ambtsbedie ning, f 25 of 10 dagen. A. V. te Schelluinen, mishandeling, 4 maand. J. H. te Gorinchem, idem, 14 dagen. C. de G. te Gorinchem. idem, vrijgesproken. W. H. S. te Bolnes, mishand, ambtenaar, 14 dagen. Voorts stond terecht: P. M., oud directeur der Hollandsch Gelder- sche Hypotheekbank, wonende te Gorinchem, ter zake „dat hg als directeur der Hollandsch- Geldersche Hypotheekbank, gevestigd te Gorinchem, in de maand Juh of Augustus 1905 te Gorinchem, Rotterdam of althans in Nederland opzettelgk van een quitantie zgnde een geschrift, hetwelk valscheljjk en in strgd met de waarheid was opgemaakt door notaris Anderson en welke quitantie bestemd was om tot bewgs te dienen van het daarin uitgedrukte feit van betaling, luidende aldus: „Declaratie van verschotten en salaris competeerende den notaris H. Anderson te Gorinchem van de Hollandsch-Geldersche Hypotheek te Gorinchem, 1905 Juni 24 in zake bet ontwerpen, minuteereu en pas- seeren eener hypothecaire obligatie ten laste van den heer C. A. Busch te Roozendaal, conferenties, correspondenties, kosten van doorhaling, van vier bestaande byp. inschrij vingen, het passeeren eener acte van roiement en het tweemalen inschrijven ten byp.-k*ntore Breda der leeniug, groot f 48.000, bij modnratie f 645. 8 Juh 1905.” Ofschoon aan den notaris in werkelijkheid als salaris en verschotten voor zijne werk zaamheden in zak» het ‘passeeren der be doelde hypotheek-akte een bedrag van f 150 door Heudrikus Pgnacker Hordijk, mede directeur der Hoilandsch-Geldersche Hypo theekbank was uitbetaald, gebruik heeft ge maakt als ware die quitantie echt en onver- valscbt, door die vatachelgk opgemaakte quitantie aan Mr. H. N. Kluyter. advocaat le Rotterdam, ter hand te stellen of op te zenden voor eene op te maken definitieve afrekening tusschen de Hollandsch Geldersche Hypotheekbank en voornoemden C. A. Busch, uit welk gebruik nadeel kon ontstaan." Verscheidene getuigen werden gehoord, onder wie de beeren H. Anderson, notaris te Gorinchem, Mr. H. M. Klujjver, advocaat te Rotterdam; C. A. Busch te Roosendaal; de mededirecteur van den beklaagde, de heer H. Pgnacker Hordgk, en de hoogleeraar Mr. A. C. Visser, uit Leiden, commissaris der Holl. Geldereche Hypotheekbank. Het openbaar ministerie, waargenomen door Mr. B. R. Royer, substituut offiicier van justitie, eischte tegen beklaagde eep jiar gevangenisstraf met onmiddellgke ge vangenneming. De verdediger van beklaagde, Mr. J.Salo- monson, advocaat te Dordrecht, vroeg voor zgu cliënt vrijspraak. De on middel! gke gevangenneming werd bevolen. In de op gehouden zitting veroordet... L. te Hei- en Boeicop, wegens mis veroordeeld tot f 8 boete of 8 dagen is o. a. J. d. handeling, hechtenis. Strgd tusschen den Bond van Nederlandsche Onderwijzers eu het Neder- landsch Onderwgzers-Genootscbap. Op de zgn. vóórvergadering, welke gehouden is te Zwolle op 29 December jl., eu een geheel huishoudelijk karakter droeg, is de volgende motie aangenomen met groote meerderheid van stemmen: De Boud van Nederlaudsche Ouderwijzers overtuigd, dat verdwgiiing vau het Neder landsen Oaddrwgzers Gaiiuutschap den Bond van Nederlandsche Ouderwijzers als vakver- eeniging voor klasse onderwgzers sterker zal imken; dat de klasse onderwgzers verkeerd doen door hun lidmaatschap Let totaal over bodige N. O. G. te versterken en te steunen; acht 't den plicht yap de leden van den Bond, zoo zg lid zgn van'^het N. O.-G., daarvoor te bedanken eu zoo ze geen lid zgn, zich niet bg bet N O.-G. aan te sluiten. Deze motie is thans voor het eerst gepu bliceerd en wordt nu aan een referendum onderworpen. Het hoofdbestuur van het Ne- derlandscb Onderwgzers Genootschap is voor bet jaar 1906 als volgt samengesteld: K. Andnesse, te Amsterdam, voorzitter, tevens voorzitter van de dit jaar te houden aigemeene vergadering; R. Staal te Hooge- veen, vice-voorzitterH. Douma, le secre taris, commissaris der paedagogisebe biblio theek eu lid van de commissie voor kinder lectuur; Tn. Lancés, 2e secretaris en lid van het bestuur van het Nederlandsche School museum; C. M. Soeters, le penningmeester, archivaris en gedelegeerde in de hoofdcom missie van het ondersteuningsfonds, allen te Amsterdam; F. H. Kleuke te lerseke, 2e penningmeester; J. Porte te Winkol (N.H.), 3e penningmeester; H. W. J. A. Schook te Amsterdam, lid van de commissie van be heer over het herstellingsoord van Neder landsche onderwgzers; en M. H. van der Horst te Loonschedyk (N.-Br.). De heer Th. L|ncés en M. H. vau der Horst zgn de nieuwgekozen leden. Tot pastoor noemd de ZeerEsn pastoor te Wehl. dafft IMWag: beh 12.80. B.8Oen 2.80. 7.-en 12.80 W. lag: Overige dafen beh.ZMMiacx 15.80. 0.40 «n 8.80. DE DIRECTIE. zeur er mede iogenomeo. Maandag werd de overleden Minister van Buitenlandsche Zaken, de heer Von Richt hofen, te Baden-Baden begraven. Keizer Wilhelm zond aan de familie een hartelgk telegram van deelneming. Te Hamburg hebben ernstige ongeregeld heden plaats gehad, tengevolge van eeu door het gemeentebestuur genomen besluit van het kiesrecht. Er werd ‘s avonds door een bende kiesrecht-betoogers heel wat schade aangericht. Eenige politieagenten werden gewond; een is er zelfs aan de ge volgen overleden. Er moeten ook heel wat burgers gewond zgu, hoeveel is nog niet bekend. Du BuiRglHche Regeering heeft besloten de befaamd» Staatsgevangenis van Schl(Is selburg op te heffen en de hierdoor vrij komende gelden te besteden ter versterking der gedetacheerde gendarmerie corpsen. Uit St.-Petersburg wordt verder bericht, dat de Czaar 19 Generaals, leden van den krijgsraad en vertegenwoordigers der hooge militaire bureaucratie, heeft ontslagen, die zich allen tegenstanders van de voorgenomen legerhervormingeu betoonden. Met het oog op de viering van den 22. Januari, den heriboeriogsdag van de bloedige tooneelen in ’t vorig jaar, neemt de overheid alle mogelgke voorzorgsmaat regelen, om wanorde te voorkomen. De werklieden verklaarden echter, alleen dien dag met te zullen werken en te „rouwen”. Te Moskou wil men dien dag doorwerken. Uit Siberië komen nog onrustbarende tijdingen. De opstandelingen schijnen nog meester van den spoorweg en schieten zelfs op passagierstreinen. Vele soldaten schijnen gemeene zaak met de opstandelingen te maken. In de Belgische Kamer van Afge vaardigden werd besloten de eindstemming over het Regeeringsontwerp, betreffende de Antwerpensche werkeo, op heden te doen plaats hebben. Men verwacht goedkeuring met een kleine meerderheid. De posttrein van Ostende is bg Gent in botsing gekomen met eenige op het spoor staande wagens. Einige personen werden gekwetst en eeu postrytuig is verbrand en met den geheeien inhoud verloren gegaan. Li den NpaauMciieu Senaat heeft de l Minister-President aangaande de Marok- kaausche Conferentie te Algesiras de veel zeggende verklaring afgelegd: „W|j gingen allen naar Algesiras met vredelievende be doelingen.” Het voorloopig behandelde ter conferentie schgnt deze uitspraak volkomen te wettigen. De Marokkanen verstaan blykbaar de diplomatentaal nog niet volkomen. AH hans toen bun tolk de openingstoespraak ver taalde, waarin gesproken werd van de staat kunde der „open deur", vroeg een hunner, El Bennis, of men daarmede de deur der vergaderzaal bedoelde. niet noodig 12 pr" vraagd veld h ’Benschop, 22 Jan. Door den ge- meenteraad van Uselstein is in zijne op 12 dezer gehouden vergadering besloten tot het leggen vau eeoe nieuwe brug O7er het Karnemelksche gat te IJselstein, waarvan de kosten zullen worden voldaan voor de helft door die gemeente en voor de andere helft door het waterschap Benschop. Op voorstel van het bestuur van dit waterschap zal weder een steenen boogbrug worden 1 szien dit werk echter eerst in s. kan plaats hebben en het gewenscht is, dat aan den in toestand zoo spoedig mogelgk >me, zaj binnen eenige dagen een aanvang worden gemaakt met het daar- stellen van een houten hulpbrug. De aanbe steding beeft den 22. dezer te IJselstein plaats. Bergambacht, 11 Jan. Dd heerC. W. Schout, hoofd der openbare lagere school no. 1 alhier, staat no. 1 op de voordracht voor onderwijzer aan de school voor meer uit gebreid lager onderwy-i 3e kl. no. 5 te Rotterdam. GieHen-NieHwkerk, 22 Jan. men verneemt is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het besluit van Ingelanden van de polders Doet en Nederpolder tot het aangaan eener geldleening goedgekeurd, zoo dat wel spoedig tot stichting van een stoom gemaal voor die polders zal worden over gegaan. ’Goudriaau, ‘22 Jan. Zaterdag j.l. ver gaderde hier ten huize van den heer N. Maat de leden der afdeeling Alblasserwaard” der „Hollandsche Maatschappij van Landbouw”. De vergadering was vrg talryk bezocht. De voorzitter sprak over het verleden, het beden en de toekomst der afdeeling. Na lezing der notulen werden enkele vragen gesteld in verband met de vorige vergade ring, waar zaken besproken waren, die niet in de notulen waren opgenomeo, zooals de aanvrage om subsidie voor den cursus in bemestingsleer. De rekening en verant woording werden ter tafel gebracht en na enkele discussiën goedgekeurd. Onder de ing komen stukken was ook een schrijven van de zusterafdeeling „Baverwgk” om steun in eenigen vorm voor de te houden alge- meene vergadering. Met groote meerderheid van stemmen werd dit van de hand ge wezen. De voorzitter spoorde nog niet-leden aan, lid der vereeniging te worden. Een paar meldden zich aan, maar niemand uit Goudriaan. Dat speet den voorzitter. Hg had zoo een gedachte, maar die hij nu maar niet zou uitspreken. Toch kwam die ge dachte, namelijk dat hg voor zich zoo gewild had dat zich hier wat leden zouden aanmelden, dan zou het goed zijn het bestuur aan te vullen met één uit Goudriaan. En de uitslag was dat twee nieuwe leden toe traden, namelijk de heeren A. de Vos en A. Vonk. By de stemming voor twee nieuwe leden in het bestuur werden ge kozen de heeren A. Vonk te Goudriaan en T. Kooyman Pz. te Giesen-Nieuwkerk. Het slot was de gebruikelijke verloting, waarvan de uitslag was: T. Kooyman Pz. een bit, N. Maat een zweep en J. J. Hendrikse een paardedeken. Voor de Nationale Militie hebben zich 5 personen aangegeven. Een er van is reeds in dienst, als hebbende eene verbintenis aangegaan bij de opleiding van machinist bg de marine. Hekendorp, 22 Jan. Door het college van zetters alhier is als deskundige voor het dienstjaar 1906 tot vaststelling van huurwaarde aangewezen de heer J. Vermeer. ’’Krimpen a/d IJgel, 22 Jan. In de Zaterdag gehouden zitting van den raad dezer gemeente was o. a. ook een schrijven ingekomen van den heer C. van der Giessen Sr., de mededeeliog bevattend», dat hij om reden van hoogen ouderdom ontslag nam als wet houder en als lid van don raad. De heer v. d. G. heeft ruim vjjftig jaren de belangen der gemeente als raadslid be hartigd, waarvan ruim dertig jiren als wethouder. Tevens was door B. en W. een voorstel ingediend tot herziening der onderwijzers gehouden verga- jaarwedden. Da behandeling van dit voorstel kieayereeniging werd uitgesteld tot de volgende zitting. Het voorstel om het aantal gemeente- Het nieuwe Engelnctie Lagerhuis zal niet te herkennen zg». Het is een volslagen omkeer, die de verkiezingen daar te weeg brengen. In de steden zgn zg grootendeels af- geloopen en die in de plattelands districten be ginnen, overal blfi v»n de liberalen aau den win- nenden kant. Volgens de laatste opgaven, zijp nu gekozen 232 liberalen. 35 arbeiders- candidaten, 96 unionisten en 72 lersche natio nalisten. Dit geeft voor de liberalen een winst van 100 zetels voor de arbeiders van 28, terwijl de Unionisten 4 nieuwe districten wonnen.. Het is vooral onder de leden vau het vorig Kabinet, dat duchtig opruiming wordt gehouden. Het is of de kiezers zich over het, „om den tuin leiden”, dat de vorige Regeering deed en dat zij zooveel jaren geduld hebben, willen wreken. Alleen Chamberlain wist zieb, zooals we reeds □jeldden, te beveiligen tegen den hoogen vloed, welken de vroegere regeerings- meerderheid heeft weggevaagd. „Daily News” noemt Birminghan, hetwelk Cham berlain met zoo overweldigende meerderheid herkoos, een ark in den zondvloed? Op merkelijk is ’t, zegt bet blad verder, dat het politieke leven „zoo vernieuwd is door den nieuwen toestand”. Een paar jaar ge leden vonden wij het al mooi, als 70 pCt. der kiezers naar de stembus werden gedreven. Thans stemmen 90 pCt. uit vrijen wil.” Zelfs de oud Premier Balfour heeft moeten erkennen, dat de nieuwe eerste Minister naar het Parlement gaat, „aan het van een grootere meerderheid, dan Britsch-Minister heeft gehad in de 1 70 jaren.” Voor Transvaal zal de omkeer op politiek gebied zeker goede vruchten af werpen. Hon derden Boeren, die besloten hadden het land te verlaten, willen nu blijven, verwach tende dat Transvaal zelfbestuur zal krijgen. Het „Pretoria News” bericht, dat de Britsche Regeering reeds tot het verleenen van zelf bestuur aan Transvaal besloten heeft en dat daarvan ia de Troonrede zal worden ken nis gegeven. D« nieuw gekozen President der Fran- ■che Republiek, de heer Falliéres, werd, na zijn verkiezing te Versailles, door den onder voorzitter vau het Congres, die inmiddels het presidium van hem had overgenomen, in een hartelgke toespraak als den uitver korene van het Republikeinsche Frankrgk welkom geheeten. Minister President Rouvier voegde den hartelyken gelukwensch der Regeering bierby. Zelfs Doumer, de tegen- candidaat kwam Falliéres gelukwenschen. De gekozene zelf verklaarde hierop ontroerd te zijn door de hem te beurt gevallen eer, waarvoor hij met dankbaarheid was vervuld. Met nauwgezetheid zal hg zich aan de Grondwet houden en de hem opgelegde verplichtingen vervullen, vol toewijding aan i het vaderland en zyne instellingen. In allen eenvoud is toen de nieuwe president, begeleid door den heer Rouvier en Antoine Dubost on- i het congres, met een Versailles naar Parijs ver- ?n rijtuig reed hy naar mderweg hartelgk toe-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1