Apotheker, N°. 2686. Zaterdag 27 Januari. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. A. DE WIT, meeker te Boskoop, beveelt zich beleefd aan tot het jL leveren van alle soorten 5 VRUCHTBOOMEN en 8IEBPLANTEM uinen en Boomgaarden. or kokende olie verbrand. ■N ingêwisseld. jeten: g Brievei van een Oud gediende. XXXVIJI. Bé - Ss r- S S Belangrijk nieuws Varkenshouders. DE KLOOSTERBALSEM xjster Sancta Paulo geneest oude en iiiwe wonden, brand- en snywonden, aumatiek, rheumatische zenuwpynen, ht, podagra, ischias, kneuzingen, amheid in de ledematen, verstui- igen, lendepyo, pijn in den rug, ierverrekkingenwinterhanden en ntervoeten. BIBBEBLAMD. Uw Vriend BAREND. vern kan I 8. W. N. VAN NOOTEN ra Sohookhovik, Uitgevers. men om genot F. J. Sch weinsberg. Ginter. I van tOZSO s H omomsM coïïraht. zullen den 17 en den 30en Januari Lana- :eep. 12Vi Cts. 25 25 30 12 25 15 18 18 35 40 T.n Toe- Rotterdam P. J. van Wan- 15 Jan. bet Hul| i de Ryk t totale be< De. P. N. 1891 prei te Dierei 15 Mei heer F” te E en Di’ Pr|s der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlik tot Dinsdags- sn tot Vrgdags-namiddags 4 uren. Alle b’.nnenlandsche AdvertentiënVoor t-maal plaatsing opgegeven/, worden slechts 3-maal in rekening gebracht. )or de in bet le district tn lid van den gemeen- officiéél candidaat gesteld van der Torren (liben 'intirev. en katb mi. plaats hebben Vrgdag t” van „de Holland- Landbouw" heeft vrjje nsjaarspaarden- en wel des Vrijdags paardenmarkt, terwjjl rkt voortaan niet meer op Woensdag voor de daarvan zal jaarmarkt, op ijaars-paarden- Daar zgn eenige dagen voor noodig, en in dien tusschentyd zou misschien een kleine vyandeiyke macht kunnen aanrukken om zich meester te m^ken van belangrijke punten op de verkeerswegen, waardoor de mobilisatie onmogelgk gemaakt of ten minste zeer bemoeieiykt werd. Daar moeten nu die blijvers voor zorgen; zy rukken dadelijk naar de plaatsen die bedreigd kunnen worden, om tot degenen, die komen mochten om er hun booze plannen uit te voeren, te zeggen: Mis, vrinden, wg zyo er ook nog! Al geef ik hier, met mgn eigen woorden, het een en ander terug van hetgeen Minister Staal zoowel bg de algemeene beraadsla gingen over de geheele begrooting als bg de behandeling van die voor zijn eigen Departement heeft gezegd, de gevolgtrek king, als zou Z. Exc. staan vlak tegenover de militaire paragraaf van bet Januari- program, is er niet uit op te maken. Ik als oud soldaat voel veel voor bet standpunt, door hem ingenomen: eerst onderzoeken en daarna handelen. Van een anderen kant zou men ook kunnen beweren, en niet zonder recht, dat een opper-officier, die zoo goed met alle takken van den dienst bekend is, wel bet een en ander weet, dat met veel minder kosten toch goed kan zijn, en hy dus wel de Kamer met een wat lager cijfer bad kunnen tevreden stellen, in af wachting van latere inkrimping, waartoe bet toch zal moeten komen. In dien zin zou men kunnen zeggen, dat deze Minister niet goed past in het Regeeringscollege, door den heer Goeman Borgesius „gefor meerd". Eu zoo beeft zich dan ook, 4ïy de eind stemming over Hoofdstuk VIII het merk waardig verschijnsel voorgedaan, dat de Minister, door zijn politieke tegenstanders gesteund, door een groot deel van de party- genooten in den steek gelaten werd. Dat de sociaaldemocraten tegen de oorlogsbe- grooting stemden, laat ik buiten beschou wing; dat doen zg altgd, welke Minister er ook bg betrokken is. Maar ook de vrgzinuig-democraten keerden Generaal Staal den rug toe, welk voorbeeld nog door twee liberale-unie-mannen werd gevolgd. De an dere leden dezer party hebben een jaar uitstel gegeven; zy wilden den Minister de gelegenheid niet ontnemen om de uit komsten zjjuer overwegingen, wellicht ge sterkt door die welke voortvloeien uit het on derzoek, dat aan speciale commission wordt opgedragen, in tastbaren vorm aan de Kamer voor te leggen. Het was een soort van „uitstel van executie”. De houding van den Minister, de eenvou dige en rondborstige wyze, waarop bg zijn denkbeelden voordroeg, de toon van ge- moedeigke overtuiging, die hy aansloeg bg de vaststelling van de eischen, aan welke de landsverdediging moet voldoen, zg konden met nalaten een goeden indruk te maken. Daarom spyt het mg, dat bet zoo geloopen is, dat ook niet de vrgzinnig-demo- craiische groep met heeft kunnen afzien van het plan, het vertrouwen nu reeds op te zeggen. Want nu is het eigenlijk aan de reenterzijde toe te schrijven, dal het Kabinet met reeds in het begin van zgn optreden een slag beeft gekregen, waardoor bet mis schien niet zou zgn bezweken, maar die loch tot bet einde toe zgn kracht niet weinig zou hebben verminderd. Onze meer geavan ceerde geestverwanten moeten wat voor zichtig zfjndoor roet in het eten te werpen maakt men ook voor zichzelven de spijs oneetbaar. Wat verder die volksleger-quaestie aan gaat: ik zal nu niet herhalen wat in deze mijn ideaal is, gg, geachte vriend Redac teur, weet daar sinds lang alles van en misschien zijn er ook wel onder de lezers die het zich nog wel herinneren, maar wjj loopen kans eenigszins in een kringetje te gaan loopen, en dan raken wy er heele- maal niet meer uit. Het volksleger zal eerst dan ingevoerd kunnen worden, als de volks geest anders wordt; maar het volksleger moet den volksgeest aanwakkeren en ver- htffen. Met de altgd in de lucht zwevende vooroefeningen is het evenzoo; zij zullen niet tot baar recht komen, als de ware belangstelling ontbreekt, en men wil ze vooral aanwenden om de belangstelling te wekken. Wat van de twee moet eerst er zijn? *t Lgkt wel de geschiedenis van kip en ei. Wat wil men toch met die vooroefeningen Reeds met de gebrekkige wijze, waarop zij thans worden gehouden, kunnen zij dienstig zgn aan bet doel, als maar vaststaat, dat onder alle omstandigheden het brevet, het welk aan bet eind wordt uitgereikt recht geeft op verkorting van den oefeningstyd, dus in ieder geval een afslag is op het ge dwongen verblijf in de kazerne. Meer zou den zy tot haar recht komen, als wij den algemeenen oefenplicht hadden, en de jon- A p de roei- gelui dus wisten dat zjj hebben te kiezen tusschen vooraf vrijwillig of later vefplicht de eerste exercitiën temaken; nu bouwen zjj nog te veel op de kans van vrjjloten en laten daarom na zich voor deelneming aan te melden. Men praat er ook van reeds op school een aanvang te maken. Ik heb er vrede mee, mits men de gewone schooljeugd, de twaalf- of dertien-jarigsD, die geen ander dan het eenvoudigste lager onderwijs ontvangen, er tot dien leeftijd buiten laat. Men brenge verbetering in het gymnastiek onderwijs, dat tot op den dag van beden in allertreurigsten toestand verkeert; verder kan men voors hands niet gaan, en dan zouden de kos ten dier verbetering ook ten laste van het Rjjk moeten komen, daar bet in hoofd zaak een lands-belang geldt. Eu daar na, als de jongens de gewone school hebben afgeloopen, dan kan men hen vereenigen tot groepen, die zich op meer militaire wjjze oefenen, ook in het marcheeren en in het schieten, die door hun ge zamenlijke werkzaamheden doordrongen worden van den geest van gemeenschap, die van een volksleger de kracht uitmaakt, door hun stipt ten uitvoer brengt van bevelen, onder leiding van personen hun sympathie weten te wekken, zonder dwang zich de discipline eigen maken, waarvan het gemis ieder leger een kudde zou doen worden. Doch laat ik mg niet begeven op een terrein, dat van het onderwijs, waar zoo’n oud schutter niet thuis boort. Ik wil alleen maar zeggen, dat ik zeer benieuwd ben wat generaal Staal zal doen om van de militaire vooroefeningen te maken besliste stappen in de richting van het volksleger. En daar mee, mijnheer de Redacteur, groet u en uw lezers s Sedert m(j uit mgn gewichtige en veel- ^vattende betrekking van sergeant-majoor bg de dienstdoende schutterij emeritaat is verleend en ik dus als militair een wel verdiende rust geniet, houd ik my meer dan vroeger met de politiek bezig, als een voortreffelijk middel om den vrijge vallen tijd nuttig te besteden. Bovendien hebben tot die meerdere belangstelling ook de omstandigheden bijgedragen; als het er zoo warm toegaat in den atr|jd der part|en, moet ieder man zorgen, goed op de hoogte te zijn en zich rekenschap te geven van hetgeen hjj bjj de stembus doen zal. Het is verkeerd dat w|j, om warm te loopen voor de vaderlandsche zaak, het oog moeten hebben op naderende verkiezingen; zijn die niet in het gezicht, dan laten wjj gewoonlyk violen maar zorgen en doen niets om onze troepsa en troepjes bjj elkander te houden. Nu en dan moet er inspectie zjjn, al is er geen tydperk van strjjd in het naast ver schiet, en aangezien er ieder jaar een nieuwe lichting van kiezers klaar komt om ingedeeld te worden, hebben de leiders der kiesvereenigiDgen er voor te waken, dat die nieuwbakken mondigen in staatsburger lijken zin niet belanden bjj een regiment of bataillon, dat eigenljjk het hunne niet is. Ook vergete men niet, dat reeds toe komend jaar de poppen weer aan het dansen tollen gaan, niet om een nieuwe Tweede Kamer by elkander te krygeo, maar om de helft van de leden der Provinciale Staten hun zetel te doen behouden of te doen verlaten. Wy in Zuid-Holland vinden dan werk aan den winkel, dat weet ieder, wien het niet onbekend is dat juist by’ ons de knoop ligt vau de politiek, die de samen stelling van de Eerste Kamer beheerscht. Kortaf gezegd: wy moeten zorgen,aanstaand jaar de Staten om te zetten, en daarom is het zaak, af en toe verzamelen te blazen ▼oor de kiezers van vryzinnige denkwyze. Over dat punt thans verder uit te weiden, ligt niet in mgn bedoeling; een klein uit- ■tapje op militair gebied is al hetgeen ik my voor vandaag tot taak heb gesteld. Toen het nieuwe Kabinet optrad, werd verwacht, dat wy aan het hoofd van het Departement van Oorlog een man zouden I krjjgeo, die gansch en al doordrongen was van den geest, die zich uitdrukt in het programma, waarop een jaar geleden de overeenstemming van de twee bekende groepen der liberale party was verkregen, en de woorden bezuiniging en volksleger zouden, zoo dachten velen, nu eens hun beteekenis krygen. Het werkte dus, zooals in Januari een koud waterstraal zou doen op iemand, die by de heete kachel een middagdutje had zitten doen, toen reeds by de eerste aanraking van Ministerie en Tweede Kamer Generaal Staal niet gezind scheen met volle scheppen uit die twee vaatjes te tappen. Bezuiniging, nu ja, erg best, een zuigeling in de wieg praat er al over, maar ik, belast met de ver- antwoordeiykheid voor de verdediging des lands, moet eerst overtuigd zyu dat er be zuinigd kan worden, dat ik het, met het oog op mgn plicht, doen mag. Het is niet onmogelgk, dat er hier of daar wat minder kan worden uitgegeven, maar ik ben nog te kort aan het bewind om dat in byzonder- heden te onderzoeken. De heeren moeten I my wat tyd lateneen volgend jaar spreken I wy elkander nader. En wat het hooggeroemde volksleger betreft, men make zich daarover niet te veel illusies; de aanleg en het karakter onzer natie, zy zyn er niet naar om te ver wachten dat in betrekkeiyk korten tyd een geest zal zyn aangekweekt, die de verdediging van de onafhankeiykheid veilig kan doen achten in de hoede van een leger, op dusdanige wyze samengesteld als de bewonderaars van het Zwitsersche stelsel wenschen. Maar, de heeren zullen niet geheel en al worden teleurgesteld. Aan verkorting van den eersten oefeningstyd valt vooreerst niet te denken, we zullen evenwel zien of er van de vooroefeningen wat meer werk kan ge maakt worden, opdat wellicht in de toekomst het aantal van hen, die proflteeren van een verkorten diensttyd, uitgebreid kan worden. Inmiddels zal ik myn best doen om het biyvend gedeelte zooveel mogelyk in te korten, mettertyd geheel af te schaffen. Dat laatste zal eerst dan kunnen plaats hebben, ah de landweer goed en wel op de beenen staat. Zjj is nn aan het groeien, nadert ieder jaar haar voltooiing, en eerst als zy geheel klaar is kunnen wy oordeelen hoe zy er uitziet. Dat biyvend gedeelte heeft nog iets anders te doen dan te zorgen dat de kazernes niet wegioopen. Oorlogsgevaar kan plotseling opkomen, en dan moet onze strydmacht natuurlek gemobiliseerd worden. leer D. J. VAN BRUS bericht ons I wende: Ik Ondergeteekende Dirk Jan van Brus ir volgaarne, dat de Zogdrank van U, ik by de Firma A. VAN OFFERDEN l genaaid heb. een heilzaam middel in Zogziekte by Varkens. Terstond 'diening van den Zogdrank kwam er ’ring bg het Varken, terwyi ook de ing beter werd. D. J. VAN BRUS. Ericheni by Tiel. 1DR4WKE1Ï voor de Varkens, uitnemend middel tegen Vlekziekte. Verkrijgbaar b|j: VAN ZESSEN te Schawwh» vew en VAN ZESSEN te Culembsrgi Honfda gent: B4MBEB6EB, Gr^alngew, Uts. per fl-wch. »Kt»t«rU VIERSEM dk Ce. invoer- aiitaru, ri. H. P. J:r directe belastingen Iselstein. der Kamer m zyn te Mr. F Rotterdam, notaris te inde leden de II, notaris te Gorincl Deze Courant wordt des Woensdags- en dee Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per poet door het geheele rgk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bg alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaardere. ingang van 17 Februi mt ester der gemt lumen, H. H. D. gemeenten. Bg Kon. besluit zyn benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Boskoop, G. W. Worst, ontvanger derzelfde middelen te Wommels; tot ontvanger der belastingen, i rechten en accynzen te Sittard, B. Janssen, ontvanger der en accynzen te IJselstein. Tot leden zicht van Notarissei benoemd de heeren gaarden, notaris te Rotterdam, en O. W. 1 P. van Tussenbroek, notaris te Dordrecht. Tot plaatsvervangende leden de heeren Mr. V. G. A. Boll, notaris te Gorinchem, en A. Knottenbelt, notaris te Vlaardingen. De kapitein der infanterie F. H. van der Kop, thans te Utrecht, komt met Mei a. s. te Ede in garnizoen. By de aanbesteding van het bouwen en leveren van een yzeren herstellings toestel voor de gemeentedokken te Rotterdam was eenige insebryver F. Kloos en Zonen’s werkplaatsen te Kinderdyk, voor f 23.120. In de op Woensdag j.l. te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (ongevallenver zekering) had o. a. de uitspraak plaats in het hooger beroep vau D. G. te Gouda tegen de uitspraak vau den Raad van Beroep te Dordrecht, waarby hy niet ontvankelgk is verklaard in zyne vordering ten behoeve van zyn zoon A. G., tot toekenning eener tydelyke uitkeering en hem is ontzegd zgn vordering tot toekenning eener rente aan dien zoon, terzake het aan dezen overkomen ongeval. De Raad overwoog dat, waar ge troffene alleen mist den linkerpink, dit verlies zyn arbeidsgeschiktheid niet noemenswaard vermindert, zoodat hem daarvoor geen rente kan worden toegekend. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. In de op Donderdag j.l. gehouden zitting van het gerechtshof werd verminderd de straf van 8 maanden tot 8 maanden, op gelegd by vonnis der rechtbank te Rotterdam lil Made (N.-Br.) komt het volgende icht tot ons„M«*juffr. WILHELMINA GROUW te Made bad haar voet brand door kokende olie. Zeven ren beeft z(j daardoor met den voet een kussen moeten zitten en stond rby onuitstaanbare pynen uit Ze it geen raad meer. Door bet gebruik i zes potjes KI ••ster balsem osier Sancta Paulo is zy totaal ge ien.” M»juffr. De Grouw heeft onzen -slaggever persoonljjk verzocht dit angryke feit in bet belang der lydende nscbheid bekend te maken. Prys per pot: :S Ct., 7B CL. f 1,110 en f S,S«. I.ET OP! Alleen de echte Kl«os- rbalsem geneest; deze is kenbaar n een rooden band om den pot, tarop de bandteekening L. I. AKKER, itterdam voorkomt. Alle andere namaak. Verkrygbaar bg: n '/rcGï?N 1 Schoonhoven kn N. va» ZESSEN] CoLmBORa; VAN DIB WOUDEN le Lekkkburk; S. ROSS te Oud-Alblas; L. VLOT te Oud-Alblas; van REES te Bleskeksoraaf; SCHUTTE le Molenaarsgraaf; van ZESSEN te Vuilkndam; TERLOUW le Goudriaan; van DHL Ie Giesen-Nieuwkerk; ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; BROUWER te Meerkerk; BOUWMEESTER te Tienhovkn; G J de JONG te Ameide; COLJE te Lopik; v. d. HOEK te Cabauw; MOLENAAR te Leksmond; VERMEULEN te Langkrak; van DAM te Bergambacht; van WIJK te Oudewater; irma WOLFF Co Gouda; v d DOOL»eSliedrecht. Boveneinde; L G. van STEEMS Noordkloos; RANS van DAM te Gouderak; de KLUIVER le Ottoland; v WAI.SUM Pz. Ie Ouderkerk A/D IJ.; L DONKER te Krimpen a/d Lek; C. van GENNEP te Moordrecht; POT te Nieuw Lekkerland; ej. KORTE WEG te Alblasserdam; J AMSING te Alblasserdam; HILGEMAN te Streefkerk; SPELT te Nieuwpoort; J. BATS te Stolwijk; AN ALES te Zevenhuizen; GOUDRIAAN te Capellk a/d IJ.; ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht. aan een koopman te Schoonhoven, wegens heling van 3 kongnen. Ook werd tot op de helft teruggebracht de straf van 6 maanden by vonnis der rechtbank te Dordrecht opgelegd aan een koopman te Papendrecbt, wegens heling van henneptouw. De Rotterdamsche rechtbank heeft Dinsdag j.l. vrygesproken L. G. C. W. B. te Gouda, tegen wien 3 weken gevangenis straf werd geëischt omdat hy door roekeloos ryden met zyn motorfiets le Gouda een winkelierster zou hebben aangereden. Bovendien werd ontzegd de civiele actie van f 150 door de benadeelde ingesteld wegens bekomen letsel. De afdeeling „Woerden" der „Hollandsche Maatschappy van Landbouw” beeft besloten in den loop van den zomer bier eene tentoonstelling te houden, waaraan tevens na bekomen goedkeuring eene ver loting zal worden verbonden. Tot onderwyzeres aan de open bare lagere school te Vreeswyk is benoemd mej. W. G. A. Meilink, onderwgzeres te Otterlo (gem. Ede). —Beroepen tot predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Nieuwveen de heer K. Hendriks, cand. tot den H. D. te Kampen. Pikaar Sr., sedert idikant bg de Ned. Herv. Gemeente m. heeft na 40jarigen dienst met 1906, emeritaat aaogevraagd. De Pikaar was achtereenvolgens predikant Kofijwyk, Hoog-Blokland, Renen, Goes DieWb. By het Departement van Kolo niën is Woensdag jl. ontvangen bet volgende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch ludië. „Een bende uit Tanahboenboe viel in Barabei en werd met verlies teruggeslagen door den controleur Marie Knappert, die daarbg sneuvelde.” H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden hebben het voor nemen zich ter gelegenheid van den verjaar dag van H. K. H. de groothertogin Marie van Mecklenburg* jvoor eenige dagen naar Schwerin te begeven. H. M. en Z. K. H. zullen den 17en Ja nuari vertrekken en den 30en Januari te ’s-Gravenbage terugkeeren. H. M. de Koningin heeft benoemd tot kamerheer in buitengewonen dienst C W. T. P. baron Sweerts de Landas Wyborgh te Rotterdam. By Koninkiyk besluit is aan Mr. A. J. Roest, commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, op zyn verzoek, met ingang van 1 Mei 1906, op de meest eervolle wgze uit gemelde betrekking ont slag verleend, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan den lande bewezen. Bg Kon. besluit is benoemd met - «n Fobruari 1906, tot burge- leenten Peursum en Schel ven Slgpe, secretaris dier De Man, directeur der zangvereeniging„De Lofstem" alhier, heeft als zoodanig bedankt. De heer P. Los, hoofd der Christelgke school is zyn opvolger. tiiesen-Oadekerk, 25 Jan. Tot on derwgzeres aan de openbare lagere school alhier is benoemd mej. J. F. Moens te Hoofdplaat. Langeraigeweide, 25 Jan. In *t afgeloopen jaar werden op bet Hulppost- kantoor alhier 237 inlagen in de Rykspost- spaarbank gedaan, waarvan ’t totale bedrag was f 6787,101/» en 47 terugbetalingen, totaal f 5258,86, Alhier doet zich een geval van Typhus voor. *Nieaw*Lekkerlaud, 24 Jan. „Beter laat dan in *t geheel niet.” Met deze woorden opende de voorzitter-directeur der zang- vereeniging „Amicitia”, de beer P. G. Streef- land, Zaterdag avond haar eerste uitvoering in dit seizoen. Hy verklaarde, waarom die, V'gen de gewoonte der vereeniging in, zoo laat viel dit jaar, maar drukte den wensch uit, dat zy daarom niet minder welkom zou ryn. Dat die wansch vervuld werd, toonde reeds dadelijk do groote opkomst van be langstellenden. die de bovenzaal van den heer J. de Klugver geheel vulden. Het programma, dat uit tien» met zorg gekozen, nummers bestond, werd, ondanks de minder gunstige omstandigheden, waarmee de ver- eeniging hot vorige jaar te kampen had, over ’t geheel flink en con amore ten ge- hoore gebracht. Voor de noodige afwisse ling was gezorgdkoornümmers werden afgewisseld met een kwartet, ernstige num mers door een aardige potpourri en als nieuwtje, dat zeer in den smaak viel, werd gegeven „die Post im Walde", solo voor cornet A piston met gemengd koor, waarin de heer E. van Wageniogen uit Schoonhoven zyn zeer gewaardeerde medewerking ver leende. Dit nummer werd zoodanig geap plaudisseerd, dat een herhaling moest volgen. Na de uitvoering der zangnummers werd door een viertal leden op keurige wyze op gevoerd: „Een voorstander van de Leer plichtwet”, klucht in éés bedryf, een stukje, dat om inhoud en opvoering aller by val ver wierf. Daarna op verzoek, de komische voor dracht „Twee klantjes van de Diaconie”, door den heer en mej. K., op een wyze, die de vergadering vaak in een onbedaariyk gelach deed uitbarsten. Voeg bierby dat de pauzen werden aangevuld door het verdienste- lyk muzikaal kwartet onder leiding van den heer B. T. Bouma, alhier, dat na afloop ook voor de balmuziek zorgde, dan kan men nagaan, dat de goede geest in het publiek bleef, tot het traditioneels uurtje van schei den sloeg. „Amicitia" heeft haar leden een prettigen avond bereid die als zoodanig gewaardeerd wordt. Dankte de heer P. G. Streiflind in zyn sluitingsrede de verschillende personen, die hun medewerking verleenden, een woord van dank aan hem voor de vele moeite, die by zich voor de vereeniging getroost, vinde hier een plaats. Moge „Amicitia” onderzyn leiding nog lang boog houden het devies: Het doel van ons eendrachtig pogen Is zang en vriendschap te verhoogen. Op de laatst gehouden ledenvergadering van het nutsdepartement alhier werd de beschry vingsbrief behandeld voor de alge meene vergadering der maatschappy, te houden te Amsterdam op Woensdag 28 Februari e. k. Deze vergadering zal worden voorafgegaan door de herdenking van den 100 jarigen sterfdag van Jan Nieuwenhuizen, den stichter der maatschappy „Tot Nut van ’t Algemeen”. Deze herdenking zal bestaan in een bede vaart naar en het leggen van een krans op het graf van J. Nieuwenhuizen in de Herv. kerk te Monnikendam, hy welke gelegen heid een korte toespraak zal worden gehouden door den voorzitter der maat- schappy, terwyi de noodige medewerking zal worden gevraagd voor de bespeling van het orgel en de uitvoering van een paar toe- passeiyke zangnummers. Voorts zal op den avond van dien dag, 27 Februari, in het concertgebouw te Amsterdam gehouden wor den een gedachtenisrede door den beer Dr. D. Bos te Winschoten. Deze rede zal wor den afgewisseld door de uitvoering van een cantate onder leiding van den heer Daniël de Lange. Als afgevaardigden van het departement Nieuw-Lekkerland naar deze byeenkomsten werden benoemd de heeren J. Smit Jz. en H. J. D. Bakkes, die de benoeming aannamen. Oud-Alblas, 25 Jan. Ter inschryviqg voor de militie hebben zich alhier aange meld 18 jongelingen, onder welke niet één vrijstelling. Dit mag zeker eene byzonder- beid worden genoemd. Onderkerk a/d IJsel, 25 Jan. Ds. G. H. van Kasteel te Oppenbuizen heeft voor het beroep by de Geref Gem. alhier bedankt. Ridderkerk, 23 Jan. By bet te Dord recht voor deze gemeente gehouden examen tot verkryging van een bewys van militaire bekwaamheid en lichameiyke geoefendheid, werden beide bewyzen verworven door J. Giesselbacb, J. Pors, F. Slooff, F. de Zeeuw en R. A. P. van der Woude en het bewys van militaire bekwaamheid door H. E. Oolgaardt. *Tlenh«ven, 25 Jan. Het kohier van de grondbelasting dezer gemeente over het jtar 1906 bedraagt in hoofdsom f 1719,33; 12 opcenten voor de provincie f 206,31; 40 opcenten op de gebouwde en 10 op de ongebouwde eigendommen voor de ge meente f 291.28. Waarder, 25 Jan. Ds. B. Batelaan, pre- predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft een beroep ontvangen naar IJselmuiden. Waddlngeveen, 23 Jan. In de ver gadering van de commissie tot wering schoolverzuim werd tot voorzitter geil de heer C. Jongenburger en tot secretaris de heer H. van Drimmelen. G*uda, 23 Jan. Vo< opengevallen plaats var teraad zyn heden de heeren J. H. R. U. Jongenburger(ai De stemming zal p 2 Februari e. k. De afdeeling „Gouda* sche Maatschappy van besloten een tweede vi” markt op te richten vóór de Gorkumsche j de vrye najaarsveemarl zal worden gehouden r, groote najaars paardenmarkt thans worden gemaakt een Donderdag voor de groote naji markt. ‘AlblaMerdam, 25 Jan. Op de voor dracht als onderwyzeres aan school II alhier komen voor: 1. mej. Muller, Rotterdam; 2. mej. M. van Deventer, Leerdam; 3. mej. G. Mattbysen, Dordrecht. Mochten w(j reeds vroeger melden dat alhier de* gemeente thans is voorzien van waterleiding, nu kunnen wy er by voegen, dat de gemeente (voor zoo ver de leiding ligf) wordt verlicht door aerogeen-gas. geëx ploiteerd door particulieren. Als eene byzonderheid kan worden gemeld, dat bjj den slager T. Deelen alhier een varken is geslacht van het kolossale gewicht van 614 halve K.G. Dezelfde slager betrok uit Bergambacht één hok varkens, welke met hun achten 3712 halve KG. wogen. •Alblaaaerwaard en VU fbeereu landen, 26 Jan. De handel in kaas gaat redelyk, prys onveranderd; boter met goede vraag by weinig aanbod zeer vast in prys. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 23 A f 28 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goéboter f 0,75; weiboter f 0 67Vt per Vs kilo. •Ameide, 24 Jan. De fanfarevereeniging „Unie” alhier, onder directie van den heer Cb. de la Rosiè'e te Gorinchem. gaf heden avond in „Lekzicht” eene uitvoering voor leden en introducé’s, met het navolgende programma: l.Lily (Marsch). G. Delfort. 2 Coofl lence (Ouverture) W. van Perck. 3. Rosalie(Valse deConc.) G. Falier. 4. Velleda (Fant. Origin.) A. Torelli. 5. Souvenir de Nieuwerk. a/d IJsel (Marsch) F. J. Schw 6 Koningin Wilh.-Marsch Anton W. 7. Maritana (Fantaisie sur 1* Opéra)Jos. Kessels. 8. Gitana (Potp. sur l’Op Balfe. 9. Potpourri Popul. No. 8G. Renaud. 10. Herinnering aan Hil versum (Marseb) T. J. Odyk. Scboone, maar moeielgke stukken zyn onder deze Nos.voor de wgze waarop ze werden ten geboore gebracht komt directeur en leden hulde toe; mogen zy met onver- fltuwden jjver en toewgding het schoone pad der kunst biyven betreden en spoedig de gelegenheid openen om opnieuw enkele uren van muzikaal genot ais heden-avond in „Lekzicht” te kunnen doorbreogen. Bergambacht, 25 Jan. De heer C. W. Schout, hoofd der openbare lagere school no. 1 alhier, is benoemd tot onderwyter aan de school voor meer uitgebreid lager onder- wys 3e kl. no. 5 te Rotterdam. Balnea, 25 Jan. De werkman v. sedert een paar weken werkzaam op werf der firma Gebrs. Pot, viel uit een re boot in de Maas en verdween in de diepte. Men heeft zyn Ijjk tot nu toe niet kunnen vinden. Hy laat eene weduwe en 3 kinde- deren na. BrandwUk, 25 Jan. Vrydag-avond j.l. hield de commissie tot wering van school verzuim haar gewone jaarvergadering in het raadhuis tot *t opmaken van een jaarverslag voor bet gemeentebestuur. Gelukkig kon dat heel kort zyo, daar geen enkel strafbaar verzuim heeft plaats gehad. Of dus de leer plichtwet geen uitwerking heeft. By de ge wone jiariyksche verkiezing van voorz. en secret, werden respectievelijk herkozen de heeren L. v. d. Giessen en W. Vermeer. Na een leerzame discussie werd de vergade ring gesloten. •GHenen'Oadekerk, 13 Jan. De heer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1