sSbJAÜERMKT, Lood-iZiiMeD, E.Br^ndsm^ isten- SGhuimaarde te loop, gegoed BergenoobMs, I- Mook to Blerajt Minis bjj bat Step. noer, SJOUWERS. KAPITALEN KOFFIEHUIS L. G. VAN OW ME, IJZERWERKERS. Vaste Arbeider vaste Arbeider, een Boerenarbeider Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenarbeider een Boerenknecht, Boerenknecht, een Boerenknecht, Boerenknecht, Boerendienstbode, Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode, UITVOERING ALB. VOGEL Geldleeningen, J. DE GRUIJTER, Schoonhoven, Vraagt VAN DE BUNT's BESCHUIT. WESSANEN LAAN, Wormerveer. 50. Slechts Vijftig Cents I 50. Hebt U nog geen VULPEN? Een Broodbakkerij Schuimaarde. TARWESTROO, Luister even Kloosterhonig Langerak, Bouwmanswoning, Bergambacht, Een WOONHUIS, Advertentién. 150-jarige Echtvereniging f Dankbetuiging. DANKBETUIGING. Dankbetuiging. te Ouderkerk a/d IJssel, Remonstr. Geref. Gemeente Protestantenbond te Ameide. GEREF. KERK Een Schildersknecht Halfwas-Smidsknecht, DRIE NOTENBOOMEN, H.H. Landbouwers! Cementsteenen LANDRQLLEN Paarden- en Veeverzekering- Maatschappij te Zwolle. C. PLOMP Az., DUIZENDEN GULDENS Een zware Vrachtbrik, Rjjtuig- en W&genmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rjjvielh&ndel „De Goncnrrent". „0. K. V, ZIJN EERSTE SPREEKUUR, Depart. „SCHOONHOVEN" Fanfarecorps „EUTERPE", Oudewater. Na afloop BAL H.H. Zuivelbereiders I JAC. BOUTER, Lekkerkerk. Een paar NATTE WASSCHEN JOHN BUNYAN, Boek-, Muziek- en Papierhandel. LIJNZAADKOEKEN, H.H. WIELRIJDERS PERSAN RIJWIELEN (J. ROME 1JN, 50. J. DE GRUIJTER, Schoonhoven. 50. Het PONT-en SCHUITENVEER Gonderak op Moordrecht. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedsteden, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. H.H. Landbouwers I HOOIÜ! FOKVARKENS te koop, H. ASBERG C*. Een driejarige ZWAAN TE KOOP: Eerste kvaliteit BERGAMBACHT, TE HUUR OF TE KOOP d 't centrum van Lekkerkerk: BERICHT VAU INZET. Ipenbare Vrijwillige Verkooping BERGAMBACHT. Bouw-, Griend- en Rietland, PAARD en WAGEN, «Ren schap, f5 Jan. JJ. Maandag werd te IJselsteiu voor rekening dier gemeente en bet waterschap „Benschop" aanbesteed het leggen van een hulpbrug over het Kar- nemelksche gat te Ilselstein, Iaschrjjvers waren J H. Kolman f 365, de Graaf f 359, H. Peek f 350, A. J van Kleef f 298, Adrs. van Kleef f 290, M. Hartman f 290, Chr. van Delft f280, A. Cooimau f270 en B. Voorend f 245. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver. Het kohier van de grondbelasting dezer gemeente, dienst 1906, bevat 250 aauslagen tot een gezamenlijk bedrag van f 11858 61. De opcenten voor de gemeente bedragen f 1589,89. «Bergambacht, 26 Jan. Dinsdag-mor gen geraakte het 8 jarig zoontje van Jobs. V. alhier, voor de stoep naast de woning te water. De moeder van het knaapje, die het on heil bemerkte, sprong gekleed te water en bracht hem op het droge, waarna men eerst dacht dat het leven geweken was, doch door toepassing van de voorschriften tot redding vau drenkelingen, mocht het geluk ken de levensgeesten weder op te wekken, waarna terstond een dokter werd ontboden. Heden den 27. Januari is voor onze dorpsgenoot C. Nieuwpoort een feestdag. Het is toch heden 25 jaren geleden dat hg bjj onze doctersfamilie, de familie Fauël, als koetsier in dienstbetrekking trad, de eerste 15 jaar bjj den hier P. L. Fauël en na diens dood, de laatste 10 jaren bjj den zoon, den heer E A. Fauël. Een dergelijk zilveren feest in een zelfde dienstbetrekking is zeker wel ter vermelding waard. Moge de jubilaris nog lange jaren als sieraad van trouwe plichtsbetrachting op den bok van het doctersrjjtuig prijken. Woensdag j,l. trad voor de vereeniging „Winterleziugen" alhier als spreker op de heer C. Eller van Kinderdijk, die tot lezing had eene novelle van Therese Hoven, getiteld „Kleine Gerrit". Met bijzondere aandacht word spreker gevolgd, die door zjjne uitmun tende voordracht al het treffende uit deze schoone 'novelle, een ware greep uit het menscheljjk leven, prachtig deed uitkomen. Na de pauze boeiden .Eene Vlaamsche verkiezing" van Justus van Maurik en een paar schetsen van Samuel Falkland (Herm. Hejjermane) al evenzeer. De hartelijke woorden van dank den spreker door den voorzitter gebracht, wer den met zijn .tot weerziens" door alle aan wezigen met applaus begroet. «•Groot-Aminers, 25 Jan. Op het kohier van de grondbelasting dezer gemeente voor den dienst 1906 komen 347 aange- alagenen voor. Het kohier beloopt voor de gebouwde eigendommen f 2645.47. voor de ongebouwde f £021,13, totaal f 7666 60. «Graat-Ammers, 26 Jan. In de afgo- loopen week werd de jaarvergadering ge houden van het fanfarekorps .Excelsior" alhier. Door den penningmeester werd rekeniog en verantwoording van de gelden gedaan. De rekening sloot met een tekoit van f 6,77i/i. Ia de vacaturen werden herkozen de heeren J. Mounk en W. van As rn in de plaats van den heer A. den Uartog werd gekozen de heer C. Tnytel. 'JHaaatreeht, 25 Jan. De tweede uit voering, tjjdens baar nog korstondig bestaan, mochten we van de gemengde zangvereeni- ging .Eendracht maakt Macht" hooren. Ook deze vereeniging, evenals zoo vele barer zusters, is in dien tjjd niet van tegen spoeden bevrjjd geweest. Beste krachten vertrokken, nieuwe, nog in 't geheel niet geschoold, kwamen in hun plaats. Voeg daarbjj nog zooveel andere wederwaardig heden, waarmee een vereeniging soms te kampen heefr, en men kan beseffen, welk een ontzaglijk moeieljjke taak het voor een directeur is, er zich voor te spannen, er zich geheel aan te weiden, om met een vereeniging voor den dag te komen, waarvan men zeg gen kan: .Dat ze nog zooveel presteeren Muc, hadden we niet gedacht I" gg,Eendracht maakt Macht" kan trotsch zjjn £fiSp een directeur als den heer J. J. Wens- ^tfeen, waut het heeft in hem .den rechten man op de rechte plaats" gevonden. Doch men moet nu niet denken, dat alles, wat wjj op deze uitvoering hoorden, vol maakt was! Dat is immers onmogelijk 1 De hoofdzaak: stemming en uitspraak, was teer goed. Gaarne zouden wij meer gloed in de geheele voordracht willen hebbeD. Vooral in de meer ingewikkelde stukken dienen de respectieve partijen genoeg zelf vertrouwen te bezitten eu zich niet te laten afschrikken door de gedachte: .zou dit of dat wel goed van stapel loopen." Maar dit z|jn altemaal dingen die we van een nog zoo jonge vereeniging niet kunnen eischen. Laat ze slechts voortgaan op den ingeslagen weg en laat ze trachten, boven haar leus: .Eendracht maakt macht" ook die van .Exel- sior", steeds hooger zjj ons doel, te bereiken. Na afloop dankte in juist gekozen bewoor dingen Ds. H. E. Knappert voor den genot vollen avond, dien het publiek ook heden gesmaakt bad. ««Hoenkoap, 26 Jan. In deze gemeente doet zich eeu geval voor van roodvonk. Het kohier der grondbelastiug dezer gemeente voor 1906 wjjst aan een totalen aanslag van f3820,65. De opcenten voor de gemeente bedragen f 502,17. «Krimpen a/d Lek, 25 Jan. Woens dag jj 1. hield de Ger. Jongelingsvereeniging „Eben Haëzer" een feestelijke jaarvergade ring. Het jaarverslag van den secretaris en de rekening en verantwoording van den* penningmeester werden goedgekeurd, waarnA door den eere-voorzitter, den heer C. Vermeer, een feestrede en door de leden voordrachten werden gehouden, welke zeer in den smaak vielen. Ds. Taal hield de slotrede. Op de werf van de firma J. en K. Smit zal worden gebouwd voor rekening eener firma in Rusland een goederenboot lang 87.50 M., breed 5.50 M., hol 2.40 Mmet een inhoud van 495 kub. M. De machine heeft een sterkte van 250 P.K. Het schip zal voordien worden van stoomlieren, ver hoogde stuurbrug, kompas enzalles van de nieuwste constructies. ««Langerak, 25 Jan. Het kohier van de grondbelasting dezer gemeente, dienst 1996, bevat de namen van 261 personen, terwijl het bedrag der aanslagen is f4539,66, zjjnde f 1338,36 voor de gebouwde en f3201,30 voor de ongebouwde eigendommen. ILdprbrwek, 26 Jan. Zondag j.l. nam Ds. J. E. van der Valk, predikant bjj do Ned. Herv. Gemeente alhier, die het beroep aannam naar de gemeente Kralingen, na een 4>/t- jarigen arbeid, afscheid van zjjne gemeente met eene predikatie over Handelingen 20 86. Aan het einde spraken Ds. Van der Valk waardeerende woorden vau afscheid toe Ds. A. A. Vermeer, van Oosterwjjk, de heer D. Gelderman, boofd der Chr. School aldaar, en de burgemeester van Leerbroek, terwjjl de gemeente haren scheidenden leeraar Psalm 184, vers 3 en Psalm 121 vers 4 toezong. Een groote schare vulde het kerkgebouw. «Lakkerkerk, 26 Jan. Dezen avond trad voor bet Nutsdepartement op de heer P. J. G. Nell, van de firma Nell en Stutter- helm te 's-Gravenhage. In korte trekken gif b| eene uiteenzetting van de1 verschillende lichtsoorten, welke thans voor 't platteland te verkrjjgen zjjn, in gebouwen en in de dorpen. Onder die deed bjj speciaal uit komen het Benoid luchtgas en verklaarde, hoe het gevormd en aangewend wordt, n.I. als lichtgas, voor kookstellen en drjjfkracht. Een toestel voor 10 pitten had bjj in werking en daarbjj wees hjj de inrichting en exploitatie aan. Sprekend was het effsct van dit licht bjj dat van de, overigens goode, lampe Beige, waarvan er enkele in de zaal brandden. In eene berekening van kosten deed bjj uit komen, dat het licht gemakkeljjk in prjjs kan mededingen met de andere thans bé kende lichtsoorten, terwjjl het tevens als het minst schadelijke of gevaarlijke voor dè gezondheid werd aangeduid Nu de inrichting en werking is al heel eenvoudig en voor buren in combinatie, ia groote gebouwen, als straatverlichting, en die van booten etc. kan het uitstekende diensten bewjjzen. Dat onze uitnemende petroleumlampen ons nog niet het beste geven, bleek zeer duideljjk: wjj ten plattenlande zjjn ook in dit opzicht nog niet in geDot van bet meest geschikte 1 «Nlenwerkerk a/d IJsel, 25 Jap. Gisteren-avond werd in het café „De Zwaan" van den heer G. van Reeuwjjk een vergade ring gehouden van de vereeniging „Het Groene Kruis", die door ruim een dertigtal leden werd bijgewoond. Uit het verslag van deu magazgumeester, den heer J. C. Bom, bleek, dat de vereeniging steeds meer en meer hulpmiddelen verkreeg. Hierna deed de penningmeester, de heer A. J. Fjjan, rekening over het dienstjaar 1905. De ontvangsten hadden bedragen f 316,66 en de uitgaven f 177,45s, zoodat bet batig saldo beliep f139,105. Op verzoek van den voorzitter, den beer L. Tot, werd de rekening met al haar be scheiden nagezien door de heeren A. van Leeuwen en J. Terdu, die bjj monde van eerstgenoemde verklaarden haar in orde te hebben bevonden, waarom zjj voorstelden haar goed te keuren, 't geen dan ook zonder stemming geschiedde. Doordat m het vorige jaar de vereeniging zich afgescheiden had, was reglementswijzi ging noodig geworden. Hiermede werd een groot gedeelte van den avond doorgebracht Eindelijk nog werden tot bestuurleden her kozen de heeren C. H. Pjokse en A. J. Fgan en gekozen in de plaats van den heer J. van der Ham, overleden, de heer G. van Reeuwjjk, ««Nieuwpoort, 25 Jan. Door R. van Scbaik, kleermaker alhier, is wegens ver trek uit de gemeente ontslag genomen als besteller van telegrammen en als klokluider. Het kohier van de grondbelasting dezer gemeente voor den dienst 1906, be vattende de namen van 123 aangeslagenen. bedraagt in totaal f 1015.81, zjjode f 826,19 voor de gebouwde en f 189,62 voor de onge bouwde eigendommen. Door Burg. en Weth. dezer gemeente is aan G. van der Heiden, molenaar te Langerak, vergunning verleend tot het op richten van oen graanmalerjj, gedreven door een zuiggas-motor van 20 paardekracht, in het pand, staande aan de Westbuiten haven no. 190. «Ouderkerk a/d IJael, 25 Jan. liet bestuur der werklieden-vereeniging „Werk- manszorg" alhier hield Zaterdag 20 dezer met de leden de gewone jaar-vergadering. Uit de presentielgst bleek, dat er 100 leden tegenwoordig waren, Bigkens de rekening van den penning meester bedroegen de ontvangsten als volgt: Aan contributie der leden f 846,94. bijdragen donateurs - 126,50. rente loopend kapitaal 43,13. reglementen2,70. boeten3.—. Totaal f 1022,27, En uitgegeven: Aan zieke leden bodeloon en verdere benoo- digdheden Totaal deze de sterkte beproeven van het jjs om het Vaartland. Daartoe waagde bjj zich 1 op eene sloot, doch kwam er niet over, want iddenin ging hjj tot aan de borst toe naar meden. Nu wist hg, hoe diep het daar as en onder groot gejuich zjjner toe- j schouwers werkte hjj den natten peilstok op het droge en haastte zich zjjn koude, druipende pakje voor een meer verwarmend 4e verwisselen. Voor onzen grutter De V. is de dag van heden geen bijzonder voordeelige geweest. Een zjjner paarden toch, gespannen voor een vrachtwagen, viel dezen middag op weg naar het pakhuis plotseling dood neder. fVUat, 26 Jan. Op de ter visie liggende Ijjst van stemgerechtigde ingelanden der polder Vlist-westzjjde, Vlist-oostrgde en Bonrepas komen voor 66 personen, te zamen kunnende uitbrengen 897 stemmen. 1078,08. 104.84. f 1182,92. Zoodat do dienst 1905 sluit met een nadee- lig slot van f 160.65 en einde December in kas was f 1805,38, in verband met de batige sloten der vorige dienstjaren. De rekening werd nagezien en in orde bevonden. Vervolgeus werden herkozen tot bestuurs leden Ab. Goudriaan Pz., penningmeester, L. H. van Duren, secretaris, P. van Walsum, H. van Herk en C. Bouter, commissaris. Gekozen voor de vacature B, Bos werd Job. Lagerwaard; die allen hebben hun benoeming aangenomen; bet ledental bedraagt thans 161. Moge menigeen deze allernuttigste ver eeniging zjjn steun vcrleehen. De cjjfers zjjn welsprekend en toonen voldoende aan hoezeer Werkmanszorg" aan haar doel beantwoordt. Een onguustig jaar was 1905 voor de vereeniging, doqr de vele uit kee ringen die gevorderd wedden en die totaal beliepen f 1078,08 Wie kan, vinde hierin eene aanleiding om „Werkmanszorg" te ge denken en in haar nobel streven te steunen. «Ondewater, 25 Jan. Gisteren werd door Burg. en Wetb. alhier aanbesteed het onderhoud der gemeente-eigendommen over 1906. Ingeschreven alk volgtErven Wed. W. de Waal f 1292; G. Hoefs f 1269; R. J. Dionisius f 1213 en p. v. d. Poll f 1206 gegund. Mede of onderaannemers zjjnTim merwerk Jac. de Vast; (Schilderwerk A. Gudée; smidswerk Wed. A. jr. Vliet en loodgieters- en Icidekkerswerk G. J. J. Vlek, allen alhier. Woensdag a. h. zal in de concertzaal van den heer D. Bóer alhier een buitenge wone uitvoering gögeven worden door 't Fanfarecorps Euterpe", onder leiding van den heer Posthumus, met medewerking van de familie Nieuw^nhujjzen uit Rotterdam. (Zie advertentie iij dit blad.) «Palsbraek, 26 Jan. Woensdag middag raakte hier een 8jarig jongetje in de Ben- schopsche wetering. Onder de poging om te zwemmen raakte het ventje hoe langer hoe verder van den kant en was hjj op het punt van te verdrinken, toen eindelijk hulp kwam opdage^. Of juister: er kwamen menschen, miar hoe ze den drenkeling zoMden reddep, niemand die het wist. Toch daagde er redding: een vrouw, mej. Zuidervliet—Verbree, begaf zich te water; stapje voor stapje naderde ze het veege knaapje, tot ze tot de schouders in 't water stond. Ea gelukkig kreeg ze den jongen, die reeds telkens kopje onder ging en dan weer boven kwam, te pakken. Nadat ze hem naar den wal had geloodst, brachten hulpvaardige handen den drenkeling en zjjn kloeke redster op den kant. $Bld<|erkerk, 25 Jan. Tot ijjdeJjjk ouderwjjzer aan de Chr. School alhier, om met 1 Maart a.s. in dienst te treden, is benoemd de beer P. Neven, thans werkzaam aan de, Chr. School voor Lager en meer uitgebreid lager onderwjjs te Amersfoort. «StflwUk, 25 Jan. Het kerkbestuur onzer Herv. Gemeente werd j 1. Zondag verbljjd met een bankbiljet van f 25, dat in dé godsdienstoefening als extra-gift ge collecteerd was. 't la toch een moeilijk te verklaren verechjjnsel, dat sommige menschen bjj voor keur de diepte eener sloot peilen, als deze mét een dunne laag jjB bedekt is, en ook, dat ze dan liefst bun eigen lichaam als peilstok gebruiken. Zoo alweer in het begin dezer week, toen het nog nauwelijks gevroren had. Een schippersjongen zou ten aan- schouwe van een deel der schooljeugd en zeker tot waarschuwend voorbeeld van GEMENGD NIEUWS. In den Haag is overleden in den ouderdom van 100 jiar de wed. Zomerfreugt, geb. Siegler. Er in geloopen. Bjj gelegenheid van den brand bjj notariB Van S'ockum te Lisse, zjjn, naar bet „L. D." meldt, door den agent van politie W. Willemse twee perso nen, die bezig waren flesschen wjjn uit den kelder van het brandende perceel weg te nemen, op heeterdaad betrapt. Tegen deze personen is proces-verbaal opzemaakt. Het eigenaardige van dit zaakje is, dat de persoon, die in den kelder stond om de flasschen aan den tweeden over te geven en natuurljjk niet anders dacht of zjjn mak ker stond gereed ze te ontvangen, de fles- schen overgaf in ds^feanden van de politie in plaats van zjjn kameraad, die intusschen de plaat bad gepoetst. Een tweejarig jongetje te Veen- dam dat in 't vuur viel, is reeds deu anderen morgen aan de gevolgen overleden. Toen de moeder het kindje brandende vond, liep zjj met het wicht buitenshuis, waardoor de gloed verergerde. Het Ijjkje is als geroosterd. Een strooper in Friesland beloofde een vriend een haas op diens ver jaardag, 23 Januari, dus verboden jachttijd. De vriend wees er op, dat het moeieljjk zou zjjn hem den haas te zenden, de politie ziet zoo streng toe. De strooper lachte. De 23ste Januari kwam. Vóór het huis van den vriend hield een kinderwagen stil, waarin een kindje van ongeveer drie jaar zat, terwjjl een meisje van 13 jaar den wagen duwde. Het kind in deD wagen zat op een kussen en dat kussen moest aan het adres vau den vriend bezorgd worden, zoo zei het oudste meisje. Ja het kussen zat de beloofde haas, een dikke van bjjna 9 pond. Het kinderwagentje was de «roDingen van twee veldwachters gepasseerd en twee marechausséss tegengekomen. Brusselsche loten. Naar men weet worden de premies (boven de 100 frs), die bjj de vervroegde trekkin gen nu reeds uitkomen, coDtant betaalbaar gesteld, maar natuurljjk onder aftrek van rente op rente. Zoo zal 1000 frs., uitgeloot tegen J911, thans met ongeveer 862 frs. betaald worden, uitgeloot tegen 1931, is de contante waarde dier 1000 frs. slechts 471 frs.; wanneer men er over 50 jaren recht op heeft, dan is thans de waarde 228 per 1000; en de prjj*.en, uitgeloot voor 't laatste jaar, d. i. over 70 jaren, zjjn 126 per 1000 waard. M. a. w.100 000 frs, op een lot geval len in de trekking van 1976, kan men direct uitbetaald krflgen met 12.630 frs. Men heeft natuurljjk ook 't recht, het te bewaren en in hst uitgelote jaar den vollen prjjs te gaan incasseeren. IT4DRIIEU W fiahMBktTen. 86 Jan t Bjj Kon. Besluit is met ingang van 20 Jan. 1906 aan J. de Voogt, op zjjn verzoek, eervol ontklag verleend als plaats vervangend voorzitter van de commissie als bedoeld in art. 86 der Ongevallenwet 1901, welke haar zetel heeft in de gemeente Schoon hoven, en met ingang van denzelfden datui als zoodanig benoemd A. R. Veenstra, secre taris der gemeente Schoonhoven. f Door den heer J. van der Rejjden havenmeester alhier, is tegen 1 Maart a. s. als zoodanig ontslag aangevraagd. f Bljjkens een bjj de Kamer van Koophandel en Fabrieken albi«r ingekomen missive van den DirecteurGeneraal der Posterjjen en Telegrapbia, zal het Rjjks- Telefoonkantoor vermo-deljjk tegen het einde van Februari worden geopend. De aanleg van de rechtBtreeksche aan sluiting aan dit kantoor zal niet lang daarna gereed zjjn. t Door de directie der Naaml. Vennootschap „Stoomhootdienst op de Lek", gevestigd alhier, is te Rotterdam als wslbaas geplaatst M. A. van den Haak, vroeger besteller alhier. t Met 1 Februari 1906 zal het dertig jaren geleden zjjn, dat onze geachte stadgenoote mej. H. J. Schlesz bjj he» open baar onderwjjs in deze gemeente in functie trad. Nog altjjd is zjj trouw op haar moei lijken post en gaat onafgebroken voort de Schoonbovensche Jeugd de beginselen van Kunsten en Wetenschappen te onderwijzen, zonder welke niemand zjjn verdere studie zou kunnen opbouwen. Nog steeds is zjj dezelfde als toen zjj haar zilveren jubileum, onder zoovele bljjken van sympathie, mocht vieren. Dat dit nog vele jaren zoo moge bljjven! f Den 8. Februari a. s. herdenkt de Rjjksveldwachtef H. Haaks man, hier ter stede gestationneerfi, den dag, waarop hjj vóór dertig jaren als rijksveldwachter in dienst trad. Was hjj reeds vele jaren hier werkzaam, ook h eft hjj Krimpen a/d Lek als standplaats gehad, zoodat hjj in dit dis trict lang geen onbekende is. Voorzeker zal die dag voor hem niet onopgemerkt voorbijgaan. t Zooals te verwachten was, het 2de Volksconcert vanwege de Com missie voor de VolksbjjeeDkomsten op Maandag 22 dezer ééu groot succes geweest. Leenen de instrumenten, waaraan bier de liefeljjkste tonen werden ontlokt, zich bjjzonder tol een enzemble, dat indruk wekkend mag heeten, de bezieling kan er alleen worden ingebracht door buitengewone talenten, zooals we op dezen a road mochten genieten. Kritiek tot in bijzonderheden kan van ons niet verwacht worden en zou ook mis plaatst zjjn; echter willen wjj gaarne groote hulde brengen aan ieder der mede werkenden voor het samenspel, dat hoe groot ook de bezwaren mogen zjjn met het oog op de onderscheidene woonplaatsen,—over het geheel goed mocht heeten, uitstekend zelfs in no. 5, „Trio" van H&ndel. Mej. W. Sproyt a it Gouda bad de vaak ondankbare taak van het piano-accompagne- ment, maar eerbied dwong ze ons af voor haar gevoelvol spel, terwjjl mej. J. Mispelblom Bejjer, hoewel pas hersteld, de harten won ▼an allen, die baar bescheiden optreden mochten bjjwonen en de met liefeljjke stem helder uitgesproken woorden mochten mee gevoelen. Hulde vooral ook zjj haar ge bracht voor de keuze der zangnummers, die meerendeela Hollandsch waren. Onze stadgenoote, mej. A. Schaljj, noemen we bet laatst, omdat haar behalve dank voor de uitmuateiidu wjjze, waarop zjj haar gevoelvol instrument - bespeelde nog een woord van hulde toekomt voor het aandeel, dat zjj had in de voorbereiding vau dit corcert. Immers, zonder die voorbereiding zouden we het zoo geestig voorgedragen karakterstuk van Popper „Arliqnin" gemist hebban! De heer Benj. Stad heeft oos insgeljjks buitengewoon voldaan, zóó zelfs, dat be voegden op muzikaal gebied iu zjjn spel buiten gewone gaven, j%, iets geniaals, meenden te ontdekken. Geen wonder, dat we hopen te zien verwezenljjken, wat thans nog g< fl ïisterd wordt, n.I. dat er kans bestaat dezen violist in dit seizoen nog op een Nuts-avond te zien optreden. We eindigen met de woorden van den heer J. G. Tielenius Kruythoff over te nemen, toen hjj de medewerkenden o. m. zeide: „ik zou niet kunnen zeggen, welk aandeel ieder uwer toekomt van het succes door u allen thans behaald." f Dinsdag 30 Januari zullen de leden van het Departement „Schoonhoven" dtr Maatsch. „tot Nut v. 't Algemeen" wederom het voorrecht smaken te kunnen genieten van de zeldzame talenten des heeren Alb. Vogel, die reeds op zoo menige plaats zelf voor H. M. Konmgin Wilhel- mina optrad en dan steeds lauweren oogstte. Als onderwerp van a. s. Dinsdag noemen we het zooveel besproken drama in 5 be- drjjren door Hondr. v. d. Wal, getiteld „Koning Svend", opgedragen aan Alb. Vogel. Daar het aantal personen, die in het stuk gevoerd worden nog al groot ia, waaruit volgt, dat sommigen der toehoorders den draad van het verhaal verliezen, heeft het Bestuur gezorgd, dat ieder der aanwezigen in het bezit van een programma kan worden gesteld, zoodat men zich dan beter zal kunnen oriënteeren. u t Op 15 Januari 1906 bedroeg het aantal leerlingen op de openbare lagere scholen als volgt: School le soort (hoofd de heer M. R. ten Hagen) 435 teerlingen (244 jonge na, 191 meisjes); School 3e soort (hoofd de heer F. M. Hemmes) 94 leerlingen (60 jongens, 34 meisjes). f Daar in de laatste maanden alhier de werkzaamheden schaarsch zjjn, hebben eenige personen zich naar Rotterdam verplaatst, alwaar zjj door tusschenkomst van een geacht ingezetene alhier bjj het bootwerkers bedrjjf een ruim bestaan ge vonden bobben. t Door de gladheid van den weg slipten Donderdag namiddag de achterwielen van de omnibus van den heer H. Brussen alhier, welke van Utrecht kwam rjjden, la de Krom, nabjj deze gemeente, waardoor de omnibus omsloeg en de inzittende passagiers over eikaoder vielen en z<ch verwondden. Gelukkig bekwamen zjj geen zwaar lichame lijk letsel, zoodat allen hun weg te voet naar Schoonhoven konden vervolgen. De materiëele schade is echter belangrjjk, daar er eenige kisten met gouden sieraden in den wagen aanwezig wareD, welke nog al hebben geleden. 1NUEZONDEN. Buiten veruntumroelykheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur I Io no. 2684 van uw blad komt een stukje voor van een belanghebbende, om te betoo- gen dat de heer Bos in zjjn rede over kaas- fabrieken, te Giesen-Nieu wkerk, de zaak een zijdig heeft voorgesteld en te mooi heeft voorgespiegeld. Beboorende, tot eendergenen die dea heer Bos hebben Uitgenoodigd, ver zoekt ondergeteekende een klem plaatsje in uw blad om d«-ze bewering tegen te schrgven. Het ware m. L beter geweest als de schr jj- ver van dat stukje (waarom zgn naam er niet onder geplaatst?) op de vergadering bad gesproken, er was daar ruimschoots gelegenheid voor. Geheel ben ik het met den schrjjver eens om in deze zaak niet te lichtvaardig en ondoordacht te werk te gaan, daar behoeft dan ook niet de minste vrees voor te bestaan. Er is door eenige landbouwers alhier al heel wat moeite gedaan en t jj J voor opgeofferd, om van deze zaak op de hoogte te komen. Van alle kanten hebben zjj deze zaak bezien, en met volle vrijmoedigheid durven zjj deze zaak aan te bevelen, als zjjnde een belang- rgke vooruitgang voor den boerenstand. De schrjjver zegt, dat de heer Boa de cjjfers heeft gegeven van de meest ren- deerende tabntk te Hóóg-Karspel. Bjj ons vroeger vermeld bezoek aan 4 kaasfabrieken in Noord-Holland hebben wj) bevonden, dat ook anderen een goed resultaat verkrggen. Zoo die te Beemster, waar bljjkens de netto opbrengst der melk (5ty* cents per kilo behalve de wei) de kaasprjjren Diet voor die te Hoogkarspel behoeven onder te doen. Ook eeu grootere fabriek te Binnen- wjjzend bjj Hoorn, waarvan hieronder de cjjfers van de ka&sprjjzen volgen, over het jaar 1905, levert het bewjjs, dat kaas- fabrieken goed kunnen werken. In Januari Februari 29,50. Maart 28,50. April 27.-. Mei 25,-. Juni 23,60. Juli 25,-. Augustus 27,60. September 28 50. October 28.50. November 29,50. December 30,—. Hierbjj dient opgemerkt, dat in de maand Juni de melk Bterk was afgevet, ongeveer tot 1 8 pCt. vet, zoodat de opbrengst ook over die maand zeer goed geweest Is. Op deze fabriek wordt ongeveer 7000 liter per dag verwerkt. Mjj duDkt, met deze cjjfers voor oogen zal de schrjjver zelf wel tot de overtnigiDg komen, dat de boerenstand financieel heel wat vooruit zou gaan. Het zal hem ook wel btkend zjjn, dat de gemiddelde kaas- prjjzen in deze streek op de boerderjjen heel wat lager zjjn. Heel naiei zegt de schrjjver ook nog, dat de toestanden, die op de boerderjjen on gunstig op de kaasmakerij werken, met een klein kapitaaltje te verhelpen zouden zjjn en bjj oprichting van een kaasfabriek een groot kapitaal noodig is. Het zal toch zeker den schrjjver uiet behoeven gezegd te worden, dat, wanneer alle boerderjjen aan de eischen, die aan een goede bereiding gesteld moeten worden, zullen voldoeo, men misschien een kapitaal zou noodig hebben, waarvoor ge makkeljjk fabrieken konden gebouwd worden. Bovendien is niet iedereen op de hoogte van bet juiste adres om zoo'n klein kapitaaltje te verkrjjgen. Het afroomen van de xnelk, waar de schrjjver van spreekt, raakt de kwestie niet, waar het over gaat, men kan dit op de boerderjj, zoowel als op de fabriek, doen en laten als men wil. Harteljjk dank voor de plaatsing, Uw dw. dienaar, C. M. VAN HOUWELING. Peur sum, 23 Jan. 1906. VACATUREBEUBTEN op Zondag 28 Jan. 1906. BI uk ficbMDbaven. AMMEKSTOL. 's Voorm. 9Va uur Ds. H. Brujjel, van Willige-Langerak. KRIMPEN a/d LEK. 's Voorm. Ds. Ver- bager, van Gouderak^ Hing Mledrechl. OTTOLANÜ. *s Voorm. waarschjjnljjk geen dienst. 's Nam. tyi uur de Heer Chr. Hejjne, Agent der Ned. Zend. Vereen. itlug lianen. GROOT-AMMERS. 's Voorm. 9V« uur de Heer Vau Vliet, van Rotterdam. 's Avonds 6 uur de Heer Van Vliet. PROTESTANTENBOND ts AMEIDE. 's Avonds 5'/« uur Dr. Van der Meulen, predikant der Ned. Herv. Gem. te Bergen- opZoom. V1SSC11EH1J-BEH1CHTEN. «Am me ra tol, 26 Jan. Van Zaterdag 20 tot en met Vrjjdag 26 dezer zjju alhier ter markt aangevoerd 29 wioterzalmenprjjs per Vi kilo van f 1,85 tot f 2.25. «Krallngen, 26 Jan. Deze week werden ter markt aangevoerd 50 winterzalmen; prjjs f 1,95 f 2.40 per 5 ons. MARKTBERICHTEN. Bwdegraven, 23 Jan. Kaas. Aangevoerd 69 wagens, te zamen 3451 stuks, wegende pl. m. 19 046 kilo; le soort Goudsche f27, él 28.—, zwaardere f 26.2e soort f 25,— a 26,—, Derby-kaas, 2e soort f k Edammer-kaas, le soort f 29,—. 2e soort f 27,—. Handel matig. Gsada, 25 Jan. Kaas, le quaL f 27.50 a f—2e qual. f23,— a 26.— zwaardere f Aangev. 26 part jjen. Handel vlugger. Boter: Prjjs der goe- f 1,40 k f 1,60, weiboter f 1,30 k 1,35 per kilo. Batterdani, 23 Jan. Aangevoerd 52 paarden, 856 raagore en 613 vette runderen, 165 vutte, 213 nuchtere en graskalveren, 0 varkens. Koeien en ossen 24 tot 37 cL, kalveren 40 tot 55 c. per i/i kilo. fitoiiwwiiliwvea, 24 Jan. Boter, le qual. 75 cL, 2e qu«l. 70 cL per half kilo. Kaas f 26 a f 29 per 60 kilo. Belegen kaas f 82 a 35 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 31 ct. per Va kilo. Vette varkens 24 a 27 ct. Biggen f 9 a f 11 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 3,25 (poters) f 2,50 Eieren f 4,— per 100 stuks. W werden, 24 Jan. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 75 part jjen, prjjs van Goudsche le soort i 26,50 f 29,—, 2e soort f 23,— a f 26, zwaardere f a Edammer le soort f te soort f per 50 kilo. Uaodel traag. MUAKUEHliUKB STAND. Halteen lieven. Van 23 —26 Jan. Geboren: Pieter Johanues, i. van A. van Os van Abeelen en C. Mejjer. Getrouwd: J. Sieders, oud 25 j. en A. Jongevos, oud 25 j. Overleden: E. Orelio, oud 62 j. Alblaaserdam. Van 11—18 Jan. Geboren: Janna Willemina, d. van H. v. d. Haspel en J. H. van Vliet. Adriaan, x. van M. van Zessen en E J. Jonker. Overleden: M. K. Twigf, oud 49 j., echtgenoote van J. Bouter. C. P. de Haan, oud 2 j. J. Rek, oud 83 j., echtgenoote vau J. van Kuj)k. qB Op DouUurUag 8 Febr. a.s. nopen Kr Kg onze geliefde Ouders DANIËL DE JONGH 88 en BB vgg TEUNTJE DEMPER hunne m te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. KB j£(| Tienhoven bjj Ameide. Getrouwd: A. CORBUü VAN WILLENSWAARD E. E. DUYM, die, mede namens wederzjjdsche Familie, hun harteljjken dank betuigen voor de vele bljjken van belaogstclliDg, bjj hun Huweljjk ondervonden. Schoonhoven, - 10(W. Haastrecht, J 95 Jan' ig°*' Heden overleed, na een langdurig doch geduldig Ijjden, onze innig geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster HENDRIK A, in den ouderdom van 22 jaren. Uit aller naam, H. STUURMAN. Gouda, 22 Januari 1906. Heden overleed te Doorn, tot onze diepe droefheid, onze geliefde jongste Zoon, Broeder en Behuwd broeder, de Heer 6. J. NEDEBHOB8T, in den leeftjjd van 26 jaren. Gouda, H. J. NEDERHORST. G. NEDERHORST- ZWAHT. H. J. NEDERHORST Jr. M. G. NEDER HORST- VAN Vrkuhinoen. Heerenveen, G. ADAMA— NEDERHORST. H. ADAMA. 26 JaBuari 1906. Bezoeken kunnen niet voorden afgewacht. De Ondergeteekenden gevoelen zich ge drongen open 1 ijk hun dank te betuigen aan Familie en Vrienden en ook aan het Polderbestuur voor de vele bljjken van belangstelling, zoowel van buiten als binnen de gemeente ondervonden bjj hun 60 jarig Huwelijksfeest. G. STOPPELENBURG. C. STOPPELEN BURG-ta* Dam. 't Beiersche, gem. Stolwjjk, 24 Jan. 1906. Voor de veelvuldige bewjjzen van belangt stelling, ondervonden bij one 16jarig Hu welijksfeest, betuigen wjj, ook namensoeze Dochter, onzen harteljjken dank. JOH. OOSTROM. W. OOSTROM -Kam, FIJGJE OOSTROM. Lopikarktpal, i/d. Uitweg, MJu. KM, Ondergeteekenden betuigen door deze innen welgemeendnn dank voor de vele harteljjke bewjjzen van vriendschap en voor b vele gelukwensclien, door hen bjj gele enheid van bun Zilveren Huweljjks- eest op 21 dezer ontvangen. C. DE VRIES en Echtgenoote. ^angerak, 24 Januari 1906. Ondergeteekenden gevoelen zich gedrongen jpenljjk baa dank te betuieea aan Familie en Vrienden voor vele bljjken van belang- jtelling, ondervonden bjj bun 25-jirig Uuweljjksfeest. A. BURGER en Echtgenoote. Benschop, 26 Jan. 1906. Voor de vele en barteljjke bewjjzen van deelneming, ondervonden gedurende de tiekte en bjj het overljjden mjjner geliefde Echtgenoote, betuig ik mqa oprechten dank. K. LODDER. Lekkerkerk, 25 Januari 1906. De bekende en onpekende t-cbuld- eisctiers der onder net voorteent vau boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schap van wjjlen den Heer JAN GERKIT M\RÏS, in leven Notaris, gewoond hehhende te Meerkerk en aldaar op den 21. Maart .1905 overleden, worden bjj deze opveroepen om op Weentdag deu 7. Februari 1000des voormiddags om elf uur, te verschijnen ten kantore van den Notaris H. ANDERSON te Gwriuchem, tot het aanhooren en opnemen der REKENING en VERANTWOORDING, welke alsdan namens de erfgenamen dier nalatenschap zat worden afgelegd; zullende, indien er geen verzet plaals heefl, worden overgegaan tot de vol doening der schulden, voor zoover de baten den nalatenschap toereikende zjjn. Med. Dcctz., Art» is vanaf 88 Janaarl TEBHVI8D naar het S.reekuur- I Uor«eos uur- Spreekuur, j t> A,onds 7_8 uur te Schoon heven. GODSDIENST-OEFENING op Zondag 28 Januari 19U0, 's morgens lOVs uur, ouder leiding van Ds, P. W. VAN DOORN, Predikant der Herv. Gemeente te Hoorn. GODSDIENST-OEFENING op Zondag 88 Januari 1806, 's avonds ten half zes uur, onder leiding van Dr. VAN DER MEULEN, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Bsrgen-op-Zoom. Oaderkerk a/d 1J«hm»L Zondag 88 Januari, vin. 9>/« uur en nm. 6>/i uur: de Heer H. HIENSCH, van Veenendaal. Donderdag 1 Februari, nm. GV« uur: Ds. W. W. SMIDT, van Asten. Gevraagd een bekwame TIMMERMANS KNECHT. voor vast werk, goed bekend met Boerenwerk, huis met schuur en tuin beschik baar, bjj JOHs. VERMEER te Hekeadori». TERSTOND GEVRAAGD: EN EEN HALFWAS. Liefot van het platteland. Adres G. v. t VLIST, Mr. Schilder te Gonderak. Bjj de Firma A. J. OTTO Sc Zonen., Krimpen a/d IJMel, kunnen direct geplaatst worden enkele bekwame IJZEBWFK4KEB8, benevens Gevraagd met 1 Februari een die een paard kan beslaan, legen kost en inwoning. Loon naar bekwaamheid, bjj A. TF.EUW, Goudriaan. gevraagd, P. G.; Huis en tuin disponibel. Fr. br., lett. B, aan Wed. KREUPELING, Boekb., Waddlnxveen. Gevraagd tegen half Maart een liefst met een of meer zoons in huis, P. G., vereischte goed melken, bjj J. RIJLAARS DAM Jzn., Aarlanderveen, Dorp. Gevraagd terstond en een tegen half Maart, beiden P. G. goed kunnende melken. Voor beiden huis met grond beschikbaar. Adres J. VAN DEN BROEK te Moordrecht, nabjj het Station. Tegen half Maart gevraagd een vaste goed kunnende meiken, bjj D. ZUIÜER- VAART te Mieuwerkerk a/d IJ «el. Terstond of met Maart a. s. gevraagd die goed kan melken. Huis met tuin disponibel. Adres H. DE JONG Li., Land bouwer te Tegen half Maart gevraagd een P. G., goed kunnende melken, bjj M. MOLE NAAR, N'leawerherk a/d IJael. Terstond of met 15 M»art gevraagd een of BOERENKNECHT, P. G.goed kunnende melken en met boerenwerk bekend, vrjje woning en een stuk bouwland beschikbaar, bjj M DE JONG, Landbouwer, Ouwelandscheweg te Onder- kerk a/d IJbhcI. Gevraagd tegen half Maart of eerder goed kunnende melken, bjj J. VAN WITTELOOSTUIJN, Hoofdweg, Oapelle a/d Uuel. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een goed kunnende melken, tegen hoog loon. bjj J. BONS, Landb.Molenaamgraaf. Gevraagd tegen ba>f Maart of M<-i P. Ggoed kunnende melken. Br. fr., Dommer 7, H L'LPPOSTKANTOOR Mieuwerkerk a/d IJael. H. VAN BEMMEL, Boazendaal bjj Haastrechtvraagt een P. G.goed kunnende melken. TERSTOND GEVRAAGD: leeftjjd tusschen 45 60 jaar, liefst uit den BoerenstandP. G. of G. G. Br. fr., onder do. 4, Bureau van dit Blad. Door sterfgeval gevraagd een (linke goed kunnende melken. Adres G. OOMS, aan de Sluis te Lekkerkerk. Door ziekte der tegenwoordige terstond gevraagd een flinke van goede getuigen voorzien, bjj A. J. DE GROOT, Mr. Vleeschbouwer, Krimpen a/d Lek. Tegen 1 Mei a. s. te Schoon heven gevraagd, bjj een oude Dame, eeu nette boven de 23 jiar. Brieven fr., onder no. 5, Bureau dezer Courant. Gevraagd een flinke tegen half Februari of 1 Maart. Adr.'s H. DE VAAL, Lopikerstraat Schoenhoven. TE KOOP: flink van Ftim. Te zien en te bevragen bjj C. JONGKIND te Stolwijk, Rovenkerk. worden op bestelling in alle afmetingen gemaakt. Vraagt prjjsopgaif aan J. A. DEN BOER, Cement-Sleet fabriek Ie Mleuw-f.ekherland. Verzekert alleen tegen vaste premiën. Dankbetuigingen, Attesten en Tarieven op aanvrage verkrjjgbaar bjj HleekersstngelGOUDA. liggen nog onafgehaald, doordat de houders van Premiefoten hunne loten niet geregeld nazien, koopt daarom een Ijjat der geheele altloting, welke na ontvangst van f 0,11 per stuk, m postzegels of per post wissel, van iedere soort loten, zJoals Weer baarheid '71, Witte Kruis '88, Paleis'67, Paleis '69, Congo '88, Milaan '66, Rotterd. Schouwburg '94, Servische Tabaksloten '88, franco wordt toegezonden door C.VANI DEM BEBGEM, in Effecten, Middelburg. Ook raden wjj allen, die loten Barletta 1870, Bev. la Masa 1870 of Rott. Schouwburg 1882 bezitten, in hun eigen belang aanom hun adressen ons op te geven, daar wjj over deze loten zeer veel belangrjjks kunnen berichten. Ook zien wjj alle loten en waarde-papieren Di a 0,05 per stuk. TE KOOP: een nieuwe en een gebruikte TILBURY, twee KAASBRIKKEN, een nieuw en een ge bruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een KOOPMANSKAR, een BAKKERSKAR met Deksel en twee HANDWAGENS, bg L. VAN ZEVENHOVEN, Kattenslngel, GOUDA. AMMERST0L. Directeur: E. VAN WAGENINGEN. op Zaterdag 87 Januari 1606, afgewisseld door: Bljjspel in ééu Bedrjjf (9 personen), in de Zaal van den Heer JAN STUURMAN. EDtrée voor niet-Leden f 0,85 per per soon. der MaatochappU „Tot Mat van 't Algemeen". Dingdag SO Jannarl 1900 in het HEEREN LOGEMENT optreden van den Heer Onderwerp: „KOMIMG 8VEND". Drama in 5 bedrjjven door H. v. d. Wal. Aanvang 8 uur precies. Entrée voor vreemdelingen 50 Cents per ptrsoon. HET PESTUUR. te geven door 't met medewerking van de Fam. NIEUWEN HUIJZEN en Miss BETSY GRAY, Engliscb Song and Dance, uit Rotterdam, op Woensdag 81 Jannarl 1900, in de Concertzaal „DOELEN" te |f* Aanvang 7 uur. Entróe f 0,50 per pertoon. HET BE8TUUB. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten op langen termjjn en met maandeljjkache en driemaandeljjksche n (lossingenworden ge sloten van af f ÏOO,— tot elk bedrag, met en zonder boigen (oaar omstandigheden voor handelaren particulieren en neriDgdoendep), onder billijke voorwaarden en rente. Geld voor le en 2e by pot heek, op erfenissen en vruchtgebruik. Belast zich met aan- hoap en verkaap van Incourante Fondsen enz. Brieven met aanvrage „STEDELIJKE COMMISSIEBANK", Hugo de Grootstraat 43 te 's-Gravenhage (Kantoor 9—8 en 6-8 uur) aangeboden als le hypotheek op Landerijen. Adres Notaris REUMER. Gorlnchena Een elk die dikwjjla PUDDING at, Vond THOMSON'S steeds de beste, En zelfs de felste concurrent Erkende dit ten leale. Bekroond prfisiraag f 10.— uit de bekende Stoomfabriek van B. MINKEM A te Groot-Ammers, als: KAASVORMEN met ingelegen Banden, KARNS, WRING- TOBBEN, KUIPEN. STAREN, VLOTEN, KAASVORMTAFELS, EMMERS enz. Aanbevelend, aan huis. Te bevragen bjj Wed. F. STE- KEI.ENRURG, Kerkstraat. De Ondergetekenden be velen zich aan voor alle in het vak voorkomende aanleggen van Gas- en Water leidingen, maken van Pompen, l.eldekken, Hontcementbe- dekklng, slaan van Norton- i pUpwellen enz. Vertegenwoordigers van Balie- rold-liakbedekking voor Schoon- hoven en Omstreken. Havenstraat 420, SCHOONHOVEN. i tïuoiu»r* AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrjjgbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k f.1,30 per 5 ons. geïllustreerd met 50 nieuwe Penteekeningen292 bladzjjden, flink formaat, voor slechts f 1,85, gebonden f 1,65. Nog nooit voor dien prjjs aangeboden Wie dus BUNYAN voor zoo'n fabelachligen prjjs, fraai en goed uitgevoerd, wenscht te hebben, vraagt prospectus of bestelt bet bjj DAGELIJKS VERSCH, OPGERICHT 1765. KOMIMKLIJKË FABBIKKKM. Voedert uw Vee met de ZniTere Murwe Merk „STEK" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Rere-IMplama Pftrlls IttOA. Wegen Gewtlen WaJalllM. brengen wjj ter kennis, dat de nieuwe modellen 1ste klasse met 8 JAAB GABAMTIE gereed zjjn; zonder overdrijving kunnen wjj ver klaren, dat er geen fraaier Rjjwiel voor 't volgende seizoen zal worden a&Dgebodt-n. De afwerking is prima; dubbel clockenlagerinwendige verbindingen; stuur met binnen- sluiting; prachtig diep zwart geömailleerd met of zonder gouden Ignen afgezet; gemonteerd met Persanbanden. Kortom, alle goede eigenschappen vereenigen zich in onze Rjjwielenwat voor 1906 verlangd zal wordeB. De prijs van f 75,— Is geer zeker lager dan één concurrentie-machine. Alvorens U een Bjjwiel aanschaft, is het zoowel uw belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rjjwiel op zicht te vragen. Overal AGEMTFM gevraagd. Waterpoort, Gorlnchem. Filiaal Kerkbnnrt, Nlledrecht. Agent voor Moleniu»ri»8raaf en Omstreken L. MObENAAB. Probeert er dan e®D8 ^d, bg kobt slechts 50 CENTS, en gjj zult er over voldaan zjjn. Verkrjjgbaar bjj BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouderak zjjn voornemens op Vrjjdag den 9 Februari 1906, bjj publieke in- schrgving voor deu fjjd van 8 Jaren, ingaande 1 Mei a.s te verpachten: van Conditiën liggen ter Gemeente-Secretarie ter lezing iederen werkdag van 9—12 uur v m. Inschrjjvingsbiljetten op zegel en op het adres dragende de woorden „Verpachting Veer", moeten op den dag der verpachting, des voormiddags vóór elf uur, aan hen worden ingeleverd. Gonderak, den 22. Januari 1906. De Burgemeester, JOH. J. RUPKE. De Secretaris. Th. H. van HOUWENINGE. mamOf- Wegens verandering van zaken ter overn. aangeboden een net CAFÉ-BILLABD, aim* x STALLINGop een welvarend dorp in Z.-H., voor de som van f 1400,—. Br. fr., lett. "G G, aan SW ARTSENBURG'n Adv.-Burpau <-»u<ta. f 89,—, 85,—, 4©,—50,fr. n. stat.; id. kapok f 84,—i 87,50, 32,50, 40,—. Zending ramkaara. VrU zicht. van.Diit te grooten omvang gevraagd op een Dorp, tegen Maart of later. Brieven fr.No 50, aan DE GRUIJTER's Boekb. Nchoonhoven. 500 laat Mchatinaarde tegen zeer lagen prjjs te koop. Te bpvragen bjj E. v. d VLIST, Groot-Ammera. Tegen sterk concurreerende prUzen n G. KOOIMAN Ie O.d-AlblM. MIJM HOOI BAAKT OP!!! Welnu, dau naar H. ASBERG Sc Co. te BU»wUk, 'L U- Het beste adres voor puik Paarden- en Koehnoi, gfperst en los, per waggon en scheepslading. Franco iedere plaats. H. A8BEBG ét Co., BijnwUk, Z.-H. JONGE, VOLLE ZEUGEN, 2e en 3e worp, gekruisd HolL met Yorks hire beer. VarkennfokkerU» Nieuw Vinken- Htelu, ItjJ»wjjk, Z.-H. TE KOOP AANGEBODEN: (WIJFJE), doordat de GisLt gestorven is. Tm uevragen bjj JOLls. NOBEL JOUsz. Lekkerkerk (Schuwagi). bjj ladingen van tleu tot twintigduizend Kilo, franco voor den wal, op verschillende plaatsen geleverd. Brieven franco, adres G. GROENENBOOM, Ridderkerk- „S T. L A U R A", bereid volgens een oud en beproefd recept, is een onfeilbaar middel tegen Hoest, Ver boudheid. Aandoening op de luchlpjjpeu en longen, Kinkhoest en As'hma. Thans verkrjjgbaar in flacons van f0,00, f 1,— en f 1,75 bjj de h.h. A. N. VAN ZESSEN E.Taselaar. Drogist, K. VAN WIHGEIWMII J. DEN OüDJN T. Vonk, B. Boiisjk, H. Wepstkr, J. v. d. Werken, A. van Limbohgh J. OOSTLANDEH, A. P. van Nes, Van Pessei.se, C. Sc G. Dubbelman, H. Verwoeru, T. BENDEnS, P. Kooninos, D. J. Boon. J. J. Drooglever, Centrale Drogisterij, straat, Rotterdam A. Stufkens. C. Barendrecht. J. v. d. IIejjden, M. v n. Berg, j. OEN OlTER J. J. Uitdenbogerd, J. van Toll, C. G v. n Berg, B. Stolk. A. VAN WALSEM. T. oe Haas, L. Conjongh, P. de Bont J. de Jong, C Versluis, W. Brouwer, T. Molenaar, A. den Boer, H. J. Scholten, W. Verwaal, R. Vermeulen, G. Elsenaar, J. Plomp, J. F. Bijleveld. Schoonhoven en Culemborg. IJselmonde. Bolnes. Nieuw Lekkerland. Slreefkerk. Groot-Ammers. Krimpen a/d Lek. Lekkerkerk. Opperduit. Hendrikldo- Ambacht. Sliedrecbt. Giesen Oudekerk. Slikkerveer. Giesendam. Hardingsveld. Werkendam. Leerdam. Leerdam. Wes'e Wagen- Gorinchem. Spjjkenisse. Lopik. Benschop. Nieuwerkerk a/d IJ. Zevenhuizen. Móerkapelle. Bergambacht. Capello a/d IJsel. Ouderkerk a/d IJ Molenaamgraaf. Brand wjjk. Oud Al bias. Ameide. Brandwjjk. Meerkerk. Leksmond. Alblaaserdam. AmmerstoL Vliat. Langerak. Sliedrecbt. Zwjjndrecht. Leerdam. deMTCrklezend© dadelijk of met Mei te aanvaarden: Een gunstig gelegen en druk bezocht met VERGUNNING. Br. fr. aan JOHs. SCHOUTEN te Benachap. waarvan de ruimte zich ook leent tot diverse bedrjjven. Gebouwd in 1905. Te bevragen bjj Hk. KAPTEIN, Krim pen a/d Lek. met SCHUREN en LANDERIJEN te in het Bovpneind, van G. VAN MIDDELKOOP Gr.., Ier grootte vhii IO Hectaren, 18 Aren, 64 Centiaren, geveild «en overs'aan van deu Notaris A CASTELEIJN te Streefkerk dm 25. Januari j I., zjjn u-gezet verhoogd als volgt: Het le perc. op f 2400. 2e 2000 3e 1300. 4e 2100 Te zamen op f 11425. De tocalaK bljjft bepaald op Donder- ag den 1. Februari 1906, 's voormid dags t«n 10 ure, bjj H. VAN ES te Lan- gerak. Nadere inlichtingen geven de eigenaar en genoemde Notaris A. CASTELEIJN. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht zal op Woens dag 31 Januari 1906, des voormiddags 10 uren, aau het Huis geteekend No 608, in Benedenberg, onder i cantant geld, publiek verkoopen: DIVERSE EEN Het 5e perc. op f 900. 6h 1600. 7e 525. 8a 600. waaronder: 2 Kasten, T-tfols en Stoelen; Kachel. Bedden, Waschtobben, Handwerk, een Schouw, Brandhout en hetgeen verder te voorschjjn zal worden gebracht. Alles één uur vóór de verkooping te be zichtigen. Do Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht is voorne mens op Woensdagen ten 7. en 14. Februari 1906, telker-s des voor. middags ten 10 ure, in bet Kulfianuis van T. VAN ZOEST aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen EENE geteekend Ne. 589, met HOOIBERG, SCHUUR, ERF en TUIN, ln BE.ÜEDEMBEKU, becevens diverge perceelen j staande en gelegen onder de gemeente te zamen groot 20 HECTAREN, 48 AREN, 82 CENTIAREN. Te aanvaarden: de Bou«mauswoning met verdere Getimmerten en E'f den 1. Mei 1906; de Landerjjen bjj de toewjjzing. Nadere inlichtingen geeft genoemde Nota ris, bjj wien tevens veiliDgboekjes verkrjjg baar zjjn. De Notarissen A. P. A. VINK teHillegerebergen NIC. TREUR NIET to Moordrecht zullen op Vrjjdag 2 Februari 1906, 's morgens te 11 uren, in „DE ZWAAN" te BlclswlJk, krachtens art. 1223 B. W., bjj veiling, verbooging en afslag, publiek verkoopeu: gemerkt Nr. 38, met WINKEL, ZIJ KAMERTJE, BAKOVEN er z.overdekt PLAATSJE met WATERPUT, WAGEN- SCHUUR. VARKENSSCHUURTJE, KIPPEN- HOK, ERF, TUIN eu BLEEKVELD, te hlclzwyk, aan de Dorpstraat; kad. Sectie C Nr. 238, groot 3 Aren, 50 Centi aren en sedert jaren gediend hebbende tot Itroudhakkerl). Betaling en aanvaarding op 10 Febr. 1906. Na afloop dezer verkooping, omstreeks half ten, zullen aan voormeld Woonhuis, ten verzoeke vau den Curator i f het Faillissement fan de Wed. MULDER Bos ie UletawUk, om con tant geld, publiek worden verkocht: Broad kar en verdere Bakkerij- en Wlnkellnventarte; eenige MEUBILAIRE GOEDEREN, waaronder Secretaire, Naaimachine ent. Breeder bjj biljetten. Bezichtiging 's morgens van 10 tot 11 uren. Inlichtingen geven genoemde NotariMen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2