1EËCHTE ABDIJSIROOP f- 35 f! Op' elt natje sM ml flints Mors SODEX. A. N. VAN ZESSEN, Drogist en Ass.-Apotheker, SCHOONHOVEN en CULEMBORG. WISTE R-A R T I HE L EN. iÜvander KOP, “9i Stoomboot „JOHAN IIT. ta* bMsDBwiDOR ttenezen! DE GORINCHEMSCHE BANK TE CORINCHEM neemt gelden a deposito ili-ij1 J. H. A. GOGARN, Rotterdam, Telefoon 1231, Fabriek Goevernestraat 68, 70, 72. Afdeeling Desinfectie. De Dropsoorten: kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, jsc“- GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. solide RIJWIELEN Het Woonhuis, A 92, met ERF en OPEN GROND, groot 1 Are, 58 Centiaren, en een perceel BOUW LAND, groot 14 Aren, 80 Centiaren, te Krimpen aan de Lek Te aanvaarden en te betalen 9 Maart 1906. Het Huis is dagelijks, behalve Zondags, te bezichtigen. De Inboedels, nagelaten door Wed. B. DE JONG JOH. WENDELS, waaronder Een HUIS, SCHUUR, ERF. MOESLAND. BERM en KADE, groot 46 Aren, 75 Centiaren, bezet met Steenaarde, onder Hoenkoop, a/d IJsel, nabij Oudewater. Het Woonhuis, Steenkolen. Hooi- en Bouwland, gelegen onder W1JNGAABDEN, in den Ruybroekschen Polder. een Woonhuis, geletkend B No 58, een Arbeiderswoning geteekend B No. 59, en eenlge perceelen uitmuntend Wei- en Hooiland, te zamen groot 23.30.26 Hectaren, alles staande en liggende aan en langs '8 Graven weg, in de Essepolder en Gansdorp- polder, te Ond-Alblas, in 11 perceelen. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 7A Dienstregeling 1906. 8 :5 8 8 :2 EN A. LOKKER, Plantageweg 54, Rotterdam, Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. Beleefd beveel ik mjj aan voor het ontsmetten van alle goederen in mijne geheel naar de eischen ge bouwde ovens. Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden. Scheikundig, Bacteriologisch, Hygiënisch Laboratorium, Stadhuissteeg 12, Rotterdam, ^cbeikundige-. Dr. S. S. COHEN, Gediplomeerd Handels-essaieur. ESSA AIL A BORATORI UM. TARIEF.UITTREKSEL: GODD-ESSAAI (Goud- en Zilverbepaling) fl. ZILVER- 0,60 Aan de STROOHULZEhFABHIEK te OUDEftBOSCH is verkrijgbaar eene groote party ROGGESTROO '.K :S :S J E I :S 5 e f I I J 2 7 14 U uit het klooster SANTA PAULO te G&rthagena, met handteekening van L. 1. AKKER te Rotterdam, A. DE WIT, Kweeker te Boskoop, beveelt zich beleefd aan tot het j leveren van alle sóórten T VRUCHTBOQMEN eu N1EKPLAN1EN en REPARATION F. VAN ZESSEN te Graat-Ammeri. Voor Winterhanden en Voeten: lij heeft waarde. - 5 gulden aan bons worden tegen 25 CENTEN ingewisseld. I Een Reuzenvangst I 35,- RIJWIELEN f 35,-. Gebr. RESSELAAR EISCH UW BON, want Openbare Vrijwillige Verknoping. ZILVERSMIDSGEREEDSCHAP en «enig bewerkt en fijn ZIEVEB. Openbare Vrijwillige Verknoping. Li- M ,E.BoFaèeNse:‘T.’"5:”,,B: no. 1153, gioot 44 Crntlaren. OPENBARE VERKOOPING SCHOONHOVEN, door den Deurwaarder F. H. oen grwwl* »»rlU Nioiv jszaatf Hooi, ,le- planken. Delen. Ribben, Palen, Amer. iienen Aduima Planken roer Scboedngen, SXchvloeren, Brugdekken, Hekkenachrooten m wat verder ten verkoop aal worden aan- DIRECT TE HUUR: Circa 2’/* H.A. Openbare Verkooping te GOUDA Nieuwerkerk aan den IJssel, en zulks in twaalf perceelenwelke om schreven zjjn in Notities, die vanaf 25 Ja nuari 1906 te bekomen zjjn ten kantore van voornoemde Notarissen. Openbare Vrijwillige Verknoping. 9'/, Hectaren uitmuntend fa-, Hori-aaBonwlant, gelegen op de Zuidzjjde, onder de gemeente Centraal-Depót L. I. AKKER, V» Alkenradestr. II, RitterdaiD. Specialité’s voor Hoest en Verkoudheid: Openbare Vrijwillige Verkooping BARENDRECHT. BDITE] Goedge OaderdOM. OtMm. S8 M - 40 80 ScHOONIIOVKN. staande (D Gele Jujubes per ons 18 Cts. 40 =3 LanolinezeepLana- 17 is by Telef. 853. en A 28 Februari Vo< jn.LjrYig.jS Met één dag apvragen Met veertien dagen opvragen Voor drie maanden vaat Voor één Jaar vaat van den a.a. ver Buitenbanden v. af f 0,95. 8B 60 68 12 25 15 18 18 a a a1/» a Bjj abonnement bijzondere conditiën. Onderzoek van Meststoffen, I-andbonyvprodnctenLevens middelen enz. 90 80 10 20 40 80 c. T. oegen onder No. 2, lad. Duderde en :eelziekten borat- en 12 12 en 16 Cts. 16 Cts. 12 20 >or do watch en huishouding |l onmisbaar. 43 e De Heer Rikhof, volgens portret. potje 35 voor- 31 Ja- en op *f»l»g, icies, in las, ten ver- fW aldaar, in de inde aan om aar la dat b I her! klooster Sancta Paulo voorkomt de terin) 'watrloosde verkoudhedei f 1000,— tegen den aandeel in de winst Katjes-Drop'per ons 12 Cts. W. H.-Drop Zoute Drop Gecandeerd Zoute Drop Zoute Knoopjes-Drop Witte Drop Melange-Drop Salmiak-Pastilles Hièmta Glycerinol Toilet-Lanoline Manill Glycerinum Lanolinum Vaselinumwit en geel Boorzalf Zinkzalf Kloosterbalsem Dennebalsem (afval der fabriek A 8,50 Gid. per 900 K.G.) Het stroo is geperst in pakken van 40 50 K.G. Levering geschiedt franco "chip nf «nnnr. Dadelijk lanaade JaarlIJkiche lUfraata vm< I f 100 .reetort kapitaal. 1 toot aiaaaea. roer nww« a— td A A <p c, 1' van 1 van het K 1881 en 190 De Keizer [verjaardag, 'les denken i Koningin SWAM, ,:i r jpi .u i Let hier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er S 0 D E X op staat garandeeren wjj de onschadelijk heid en zuiverheid. voor Tuinen en Boomgaarden. HET GOEDKOOPST ADRES VOOH Notaris KRUISWIJK Ie Oudewater zal V r jj d a e 9. Februari 1906. voormidd.’ 101/s uur, in ’t Koffi-buis „DE ROOS” aldaar, publitk ver- Glycerine-, Vaseline- en 1 crèmezeep, Cacaoboter Glycerinezeep. C. VAN WIJK te Oudswatrr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sukdricht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudmak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrrckt; H. POT te Nikuw-Lkkkkrlakd; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkkfkkrk; C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d Usn.; G. ELSEN AAR, Drogist te Sukdricht; W. J. VAN DAM, Haastrkcht. te Gelderland. 1 De Boschwachter van den WelEd. Gestr. Heer Mr. J. G. WURFBAIN. Advocaat en Procureur te Worth Khedeu, meldt mij. dat hij na het gebruik van WILLEM KRAAL’s RATTENDOOD doode ratten heeft gev twijfelt niet dat nog wel dwenei wordei Hö JAARUJKSCBS premie voor f 1000.- na 20 Jaren aa 16 laren SI. a-gHU*- 41 10 41 60 ;5 1? :S Goedkoepat en soliedst adres voor KIJWIELEM en ONDEBDEELEM. Rijwielen v. af f 35.— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. r> v v. af f 3,50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen Verder alles tegen scherp concurrerende prijzen bjj Vraagt gratis PrUsconra Handel korting. Asthma-Poeder Boom per doos 65 Cts. Asthma-Sigaretten K. 11. 50 en 90 Cts. t>e Notaris A. J. DE MOOIJ te m^fe Lekkerkerk zal op Vrijdag- 9 Fe- bru&ri 1906, voorin. 10 uur, in het Sociëteitsgebouw te Krimpen Mn de Lek, ten verzoeke van P. BREED- VELD en Kinderen, in het openbaar veilen en verkoopen: Nadere inlichtingen geeft de Notaris. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donderdag 1 Februari 1906, *b morgens 91/» uur. in het Koffiehuis „DE LANDBOUW" aldaar, in het openbaar, om contant geld, verkoopen: te bezichtigen, van des namiddags van uiucBi, publitk koopen Voor D. VAN DEN BEHG te Hoenkoop: in 2 perceelen en in massa. Het perceel van de Wed. DE KORTE' wordt niet geveild, als zijnde UIT DE HAND VERKOCHT. Aanvaarding 1 der WoD‘DK 1 Mei 1906. Aanvaarding vaB hfll Land dadelyk Bezichtiging alle werkdagen vóór de veiling eenig bewerkt i Alles daags te voren ’s morgens 10 tot 12 en S tot 4 uur. De Notaris D. TEIJINCK te O SCHOONHOVEN LANDBOUW” aldaar, in het openbaar ver koopen Ten verzotke van de Erven Wed. B. DE JONG: Ten verzoeke van Mevr. Wed. W. KOOIMAN: Eene partij Bouwland, 00t aa Are., «O Ueetlare.. De perceelen rfo Ie «en..eHen bjj de betaling der kooppenningen op IS Februari 1906 Nader onderricht ten kantore van den Notaris. op Woensdag 31 Januari aJz 1906, voorm. 10 uur, op de STADHUISBRUG te Zegt het vwrtt IN LOOSING een lading grove KACHELKOLEN, eerste kwaliteit. Afgehaald van ’t schip 90 Cent, Thuisbezorgd 95 per HL. Aanbevelend, G. OKHUIJZEN. Zich schrifielgk te vervol aan het Bureau van dit BI& op Donderdag 8 Februari 1906, bjj opbod, en op Don derdag 15Februari 1906, bjj verhooging, afslag en com- binatie, beide dagen des voor- middags te elf uren, in het Ré lel „DE ZALM”, ten overstaan van de Notarissen J. KOEMAN te Haastrecht en H. M. DE VOS te Capelle aau den IJssel, van Een gned enderhenden enz., genaamd „Welgelegen”, getekend B Nos. 50 en 51, bestaande uit HEEBEN- HUIS met annexe BOUWMANSWONING met Stalling voor dertig s'uks Vee, ZOMER HUIS met KARNSCHUUR, KOETSHUIS met PAARDENSTAL, z-s roeden HOOI BERG enz., Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdamis nemens op Woensdag nuari 1906 bjj inzet Woensdag 7 Februari 1906 bjj telkens des morgens te half elf pree het RAADHUIS te <>«d-Albla«, h zoeke van T. en N. DEN BOUW het openbaar te verkoopen: Ongeveer Aanvaarding bjj de betaling der koop penningen op 15 Maart 1906 Nadere inlichtingen ten kantore Notaris, alwaar vanaf 21 Januari koopboekjes verkrj'gbaar zjjn. 45 15 en 25 Cts. Pijpen-Drop per pijp 5, 7, 8, 10 en 12 Overige daageu bek. Zendag: 7.— en 13.80 n. ;en bek- Zendag: i en 5.80. DE DIRECTIE. MT PRIJ*(OrRIM OP AANVRAGE. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880,No. 28. D1RBCTMUMN Dr.S. K. J. i. SekiTlchawe,, B. W. 8c« 11 J. F. L. Blaiknkwg Secretaris der Directie-. Br. J. 7. SthtTickam. Voltoekond MaateohappeHjk Kapitaal f Vereekerd Kapitaal18l.M7.888.a6 Veraekerde Rente a 1^64.860.18 Ontvangsten in 1904 9.882.042.801 Reserven op 81 December 1904 - 88.946.819.00 -- Tot 31 Decomb. 1904 aan verzekerden betaald. 24-4Oft.848.2U Maandag: Dinsdag: Vsn SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 18.80. 5.8Oen8 8O. DlnsdaMK: Overige dag< Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.80. 0.45 De Beer JOHANNES ANTONIUS RIKHOF, Wulhofaweg No. 2 te Enschedé, deelt ons mede: „Ik had veel last van bloedspuwingen en daarbjj deden zich de volgende verscbjjnselen voor: Ik had pjjn in de borst, steken in de zjjde, gekriewel in de keel, een droge kuch, een zoeten smaak in den mond, hartklopping en belemmering der ademhaling. Voordat' ik bloed moest opgeven had ik een gevoel alsof er een ketel kokend water in mjjn borst werd gegóten en daarna gaf ik onder onaf gebroken hoesten een groote hoeveelheid bloed op, dat schuimend en helder rood van kleur was en met lucht blaasjes bedekt. Ik was zeer lusteloos, had hevige krampen en bracht slapelooze nachten door. Tot mjjn geluk maakte ik kennis met de wonderbare ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo en gevoel mjj verplicht U met innige dank baarheid mede te deeleu, dat ik door 1 flacen AbdUrirMp van f 8,— tataal genesen ben. De Abdjjsiroop is een onbetaalbaar geneesmiddel. Maak dit bekend, opdat de talrjjke zieken er van kunnen profiteered Belangstellenden kunnen bjj mjj inlichtingen bekomen.” ABDIJSIROOP tering, geneest bronchitis, veroi verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpjjpontsteking, pleuris, ke kinkhoest, longontsteking, bloedbrakingen en bloedspuwingen en alle longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—f 8,— en f 3,50. Verkrjjgbaar bjj: A. C. FIJN vak DRAAT te Schookhovkm; G. vam dzr WOUDEN te Lkkkkrkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskznsgraaf; J. SCHUTTE te Molknaarsgraaf; n van ZESSEN te Vuilkndam; TERLOUW te Goudrlaan; J. van DIJL te Gixskn-Nikuwkkkk; J. ZONNEVELD-Pikk te Hoornaar; C. BROUWER te Mkkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. db JONG te Ajoodb; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. dkn OUDSTEN te Groot-Ammkm; T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langzrak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d IJskl; gevonden en t nog wel 50 ver- ;n zjjn, die hier en daar zullen )n gevonden. beveelt het BATTENDOOD alom aan en betuigt zjjn dank. (w.g.) W. MATSER, Boschwachter, HeuvenWorth Rhed en. Verkrjjgbaar 5 80 Ut. p. carton bjj A. N. v*s ZESSEN, ™- Echte Abdijsiroop uit het Klooster Santa Paulo, vanL.I. Akker te Rotterdam, kleinste flacon 90 Cts. KloosterhonigKlooster St. Laura, 60 en 100 Cts. per flacon. Poncelet-Pastilles, per doos 75 Cts. Salmiak-Pastilles, per doosje 6 Cts., per flacon 18 Cts. Mentha-Pastilles K. H., per flacon 25 Cts. Emser-Pastilles met en zonder Staatscontróle, per doos 42 Cts. TeercapsulesThevenot 50 Cts., Guyot f 1,10 per flacon. Pastilles Geraudel, per flacon 75 Cts. Pastilles du Dr. Dumont, per doos 65 Cts. Melianthe of Druiven-Borst-Honig-Extract, per flacon 40, 70 en 100 Cts. Roode Hoest-Siroopper flacon 100 Cts. Kreosoot-Capsulesper doos 50 Cts. De Notaris L. A. DE RAADT, standplaats hebbende te Baren- drecht, zal ten verzotke van zjjnen principaal, op Woensdag 31 Januari 1906, des voormiddavs 10 ure, ten Koffhhuize van E. M. DE WEERD aldaar, in het openbaar verkoopen: No. 1. Een voor korte jaren nieuw gebouwd KOETSHUIS met PAARDENSTAL en ZOLDER, van hout op steenen voet en met planken beschoten kap, gedekt met panneu, lang 12.60 M.breed 8 30 M. en hoog vanaf den steenen voet tot den zolder 3.20 M., staande achter de woning, bewoond door den Heer PHILIPPUS, aan den Voordjjk onder N«. 8. Een SUHUUBTJE vau hout op steenen voet, eveneens met beschoten kap en pannen daklang 6.10 M.breed 3 10 M. en hoog van uit den steenen voet tot den zolder 1.90 M., staande achter perceel 1. No. 8. Een KIPPENHOK met BEN, achter gemeld schuurtje. Alles om vóór 1 Maart 1906 te worden afgebroken en vervoerd. Betaling kooppenningen en kosten con tant. Nadere information bjj den Heer C. VEGT, Bouwkundige te Barendrecbt en ten kan tore van genoemden Notaris DE RAADT. per doos 12Vi Cts. tube 25 25 flacon 30 ons (Credlet-, Hypotheek-, Effecten- en Administratiekantoor). HOOFDAGENTSCHAF dn. Verleent voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers. Kooplieden en anderen. Heeft geld beschikbaar van Particulieren, voor hypotheek op Linderjjen en Huizen; rente vanaf 3% naar omstandigheden Verstrekt voor geldbelegging, in stukken van f 50,— tot f 1000, koers van 100 pCt.de 4Vs rentegevende schuldbrieven met a.ud<» van gemelde Crediet-Bank Sluit diverse Ongevallen-Verzekeringscontracten, speciaal tarief voor het landbouwbedrjjf. 8 S Over De Engelsche vei gens de jongste bericl reeds 361 zetels bezoi unionisten. Voorts w< en 41 werklieden-car Rdgeeriugnpartg ia z<j eemgden al de andere nog eene meerdarhei stemmen. O reral is m gestemd en er werd kiezers naar de stemb district waren door 1 mobielen voor de ki< steld. De liberalen ha voertuigen voorhanden gewoon in de auto’s v die dus tegen wil en den liberalen candidaa Onder de jj verige I district w*s er ook e« zich op een plankje twee politie-ageuten m om zjjn biljet in de b Te Kingstown, waar didaat gekozen werd fabrikant direct na zj comité, om te vragei wilde koopen, welke alvast van te voren opluistering te dienei had, maar nu waren u De oud-Minister-Pn geljjk men weet te Ma leed, heeft het aanbot densche City gekozei om voor hem plaats Hier moet dus later plaats hebben. Wordt dan komt bjj met den Cnamberlain, benevel Arnold Forster en A eerste rjj der oppositie ment te zitten. Maar wat er van het vorige Kt Den 19den Februari door Koning Edward pl den 13den van dit Lagerhuis bjjeen om t In Zuid-Afrika spanning het oogenbl Transvaal en Oranje-.1 worden verleend. De de Kaapkolonie, Dr. Ja aangekondigd hebben al verwachten. Jameson rust te worden nu bjj de partjjen in ’t vaderiao Het bekende Kaaps zegt met het oog o; nissen: „Het tjjdperk Jameson’s sluiptocht w der nieuwe Regeeringet aftreden als Premier t het politieke leven vai De kosten van het 1 congres ter verkiezii President der Eran dragen 30.000 francs. Faillières is te Pai groet door den geme leden treffend, eenvou President der Republit ben”, zeide hjj, „denk staat steeds voor u op Men ie in Frankrjjk regeeringswege de kt inventeriseeren en stui sen op moeiljjkneden Les Sables d'Olonne, die in de kerk getnv een troep woedende vi mishandeld werd. De aartsbisschop vai geesteljjken last gegev satie van de kerkeljj aan de mannen der nadat dezen de bewj heid hebben o vergeleg Ter gelegenheid va huwljjkafeest van den zullen stukken beeldenaar jaartallen 1 gebracht, zjjn 47sten De aan alk sterfdag van I door den Duitschen j haar graf leggen. In het Pruisisch H Regeering de vraag g staat acht met de b< „tegen het vaderland sociaal-democratie met En door Minister-Pres hierop geantwoord, dal daad plicht der Regeei evenwel acht de Regee bevoegdheden in deze toogingen der partjj 1 als hare bedreigingen Ijjke bevoegdheid za gevorderd een vastben Dringend noodig acht deze ernstige tjjdenalk ten uit de burgerjj ziel naire sociaal-democrati luide toejuichingen w van den Minister-Presii Een commissie uit di voor het onderzoek der door de Regeering in( bet bier in den Regeei maar overgenomen in e voorgestelde redactie. In B»land is bjj termjjn van inschrjjvi de Rjjks Duma verleng In de a. s. amnestie zjjn personen, bjj wie werden gevonden. In de bladen van zeer geklaagd over heid op straat. Bei soenljjke lieden wat de politie mai Als een bewjjs rustigen toestand overal in Rusland de 1 naar de spaarkassen bi In de Ooetzee-provini werk genoeg om den honden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3