heker, Iffl! I1 53 fl j. 1 I ID”. islilM, N°. 2687. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1906. jfrente =a SCH •C I 0 I, Rotterdam. 5,-. I hi )l terdam, ratiekanteer). k j te Schiedam. BINHEHLAHD. sseld. .JDITBRLAHD. Gemeenteraad van Schoonhoven. ZHU De rVRAUF.. won chin tot den >r bet landbouwbedrijf. in ventariseerd bad, door vrouwen aange< niltvuur igend en 70 88 87 40 /wdig. die irlaag jteri.-- Kamer der in nen Bui hebben I tot aanbei OÜDEI A HOTTERUAM. twrtlng. Jam bjj Uitgavk van S. 3c W. N. VAN NOOTEN nt Schoonhovin. d. c LG.) g geschiedt franco HOF, Wulhofsweg wool Di one secretaris] Uiterwr en Hagestein, is - Droogleever, irdn SGHOOMHOVEHSCHE CÖÜRAJT. jiwatxr; te Gouda; richt, Boveneinde; i te Noordiloos; i Goudirak; ttoland; OUDKRKKRK A/dU.; m A/D Lu; te Moordricht; xirland; Alblassirdam; ssirdam; inreiHx; hjrt; di; unc; AFILU a/d IJsc. iat te Suidrjkht; LASTRZCHT. In het afge- militie voor ingeschreven ling is, dat wg onderhandache Er moet nog onderhandache lien houden, omdat wat na op geen raadsbesluit is ge- dat dus maar besluiten, is dijk fa naad» lehe lUfraat* raar rtutort kapitaal. aaa. raar rraawaa. 87 8 00 98 M HA 11 ilgke hoogte Zwaar gewont Dr. Reuse mdige hulp. wegens het gevorderd ng der nieuwe verordening irde en veiligheid verdaagd i vergadering. IWEBDEELEI. ;n ban den v. af 1,50. af f 1,50. Kettingen van 12 opcenten gebouwd J provincie, zijnde f 13 voor gebouwd en 10 gemeente tot een bet Overige dagen beh. Zendag: 7.— en 18.80 en beb Zendag: en 5.80. DE DIRECTIE. 1000,— tegen i! I aandeel in de winst -3 - - Q van de Tweedt in lid van Co t, te Utrecht; ooplieden en anderen, ek op Landerijen en secretaris, Mr. R. J. H. Patgn, ede Kamer der Staten Gene- Gravenhage; J hr. Mr. D. R. de Marees Swinderen, wethouder van Groningen, roningen L. Tak, lid van den gemeenteraad van en van de Tweede *al, bet een besteding besteding Gehoord Schreuder, onderhandse! maar daarmede is nog ni openbare een onmogelijkheid Burg, en Weth. ingaan op de dat die machinerieën het beste kunnen zy die in De 'correspondent van de „N. Rott. Cour." te Batavia seinde Zaterdag j 1.: Kapitein Phaff nam zonder verliezen de stelling Koelawi en luitenant Franssen de zwaar versterkte kampong Ltngga in Sawietto, bewapend met 20 vuurmonden. De hoofden in beide streken onderwerpen zich. Vermoedeiyk is het verzet in Midden-Ce- lebes gebroken. De kapitein der infanterie A. C. L Phaff is den 25sten December met luitenant F. Halkei"1 der en trokken ondervonden deze opdi De in I ima, officier van gezondheid P. J. Rin- m 100 bajonetten naar Donggala ver- met opdracht om den in de bergstreken tegenstand te breken. Aan Iracht is blgkbaar voldaan. het telegram genoemde luitenant is E. Franssen Herderschee van de compagnie marechaussee van bet 4e bataljon. Blijkens een Zaterdag j departement van koloniën ontvi gram van den gouverneur g< Indië is het verzet bezuiden in Midden Celebes, waa het bericht van de SI gebroken. Bg het departement van koloniën is, ten vervolge op het in de Sict. van 21/25 dezer vermelde telegram betrtff-nde zware o verst room in gen inPekaloi.gau8emaraug ont vangen het volgende van Zaterdag j i. ge- dagteekende telegram van den gouverneur- generaal van Ned.-Iudië: „De schade in de residentiën Pekalongan en Madoera is weinig oeteekeneud. In de residentie S<-marang worden door het bestuur en particulieren gelden verstrekt voor voeding en huisvesting der noodlijdende bevolking en tot aankoop van padizaailiugen. Andere maatregelen zgn voorshands on- noodig.” BQ Koninklijk besluit van 24 Januari 1906 no. 39 zgn lo. benoemd in de bjj Koninklgk besluit van 1 Juli 1903 no. 40 ingestelde Staatscommissie voor een onder zoek naar den fioauciëelen toestand der ge meenten en ter voorbereiding van wettelgke maatregelen, waardoor die toestand op duur zame grondslagen kan worden gevestigd: a. tot voorzitter, bet lid der commissie Mr. S. T. (lees: F. S.) van Nierop, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam; b. tot lid en lid vsn de T wee< raai, te ’s I. c. tot leden, te Gror P. I- Amsterdam en Staten-Generaal, Mr. I' gen Vói meente e eventueel nen worden van avond te gaai Rotterd pen, dat ongeveer f 50.000 zou Een tweede voorstel voorzitter ambtshalve van ’t gemeenti imen werd i len wethouder ■n. Een Gv, wethoudei te Parijs zeer harteljjk be- m gemeenteraad en sprak de roudig aan. „Als ge den spubliek noodig mocht heb- „denk er aan, het Elysée voor u open”. i Frankrijk nu begonnen om van >ge de kerkelijke goederen te en stuit daarbg op vele plaat- l jkneden en verzet. Zoo te I De beer H. A. SchreuderHet is gemakke lijker, wanneer u het aldus formuleert, dat wjj zullen besluiten tot de verbouwing, zooals die thans wordt voorgesteld dolor Burg, en Weth. Dan is het niet een nieuwe bouw, geen overbouw, maar verbouwipg van de fabriek, zooals zg thans wordt voorgesteld. De voorzitter: De heeren het plan. Of we het nu bg naam noemen, ik meen, tot de zaak afdoet. Als krijgen we een nieuwe fabr wordt omgebouwd. Er komen nieuwe ma chines en zg wordt andr Wie verlangt het woc.. Dus dan mag ik aannei het er over eens zgn en over te gaan tot dien bouw en ombouw? Zonder stemming? Dan is dat aangenomen. Nu de Raad daartoe besloten heeft, wensch ik dat hg ook bepaalt de wgze waarop het werk tot stand zal komen, want het raads besluit brengt in zgn gevolgen mee, dat Burg, en Weth. een aanbesteding in het openbaar znllen uitsebrgven. De Raad bepaalt, of het een openbare aanbesteding of een onder- bandsche zal zjjn. De heer H. M. den Uyi: Ik vind dat het niet aangaat, weer een nieuwe besteding te houden. Die heeren zgn uitgenoodigd om in te schrijven en er staat in art. 18, dat de besteding geschiedt bg enkele inschrijving. Wanneer dat nu weer als niet gedaan be schouwd wordt, z(jn die menschen misleid. De beer H. A. Schreuder: Ik meen, dat de heer Den Ugl niet goed begrijpt de be doeling van den voorzitter. Ik geloof, dat uwe bedoelii nu zullen bepalen of we een aanbesteding zullen houden, bepaald worden, dat we een aanbesteding zullen houden, gebeurd is, nog grond. Als wti t bet gebeurd ook. De heer A. A. Graves Kooiman: Alvorens daarop in te gaan, zou ik gaarne van de commissie vernemen, wat de commissie ge leid heeft, of liever Burg, en Weth., om de voorkeur te geven volgens die rapporten, aan de onderhandsche aanbesteding. Wan neer de heeren mij kunneu duidelgk maken, dat dat in het belang van de zaak is, zal ik mjj daarbg neerleggen, maar niet als het gaat als op 't oogenblik, want dan ligt het op den weg van de gemeente in de eerste plaats om den gemeentenaren de kans open te stellen om mede te dingen om dat werk uit te voeren. Zgn er overwegende redenen voor, dan zal ik mg er bg neerleggen. De voorzitter: Nooit en nimmer mag voor zitten officiëel, dat wg een werk gaan uit voeren met de bedoeling, dat men uit de gemeente kan mededingen. Er moet een ander motief zgn en dat is, dat het vrgwel onmogeigk is een openbare aanbesteding te houden van dergelgk werk; er moeten te veel inlichtingen ingewonnen worden, te veel opgaven verwerkt worden, zooals dan ook is geschied. Dan hebben we gegevens om te zeggen: nu zouden we de voorkeur wil len geven aan een openbare boven een onder- handsebe aanbesteding. Gewapend met die verschillende gegevens, hebben we neiging dat werk te doen uitvoeren bg onderhand- sebe aanbesteding, wellicht wanneer een open bare niet is gelukt. Morgen wordt ook te 's-Gravenhage een openbare besteding gehou den van een nieuw stookhuis en zuiverhuis, dus het kan wel openbaar. Misschien heeft de voorzitter of een ander lid van de com missie neiging om er nog iets aan toe te voegen. De heer H. A. Schreuder: Dat heeft in de commissie een langdurig onderwerp van bespreking uitgemaakt. Wanneer wg te dezen opzichte een openbare aanbesteding zouden houden, dan moet te voren beslist worden aan wien we bet werk zullen op dragen. Het is eenmaal bg het bouwen van gasfabrieken een eigenaardigheid, dat elk zgn eigen machines beeft, waar hg patent op heeft, zgn eigen ovens, zuiver- toestellen enz. Dus wanneer de commissie een volledig bestek wil maken, dan zou reeds van tevoren uitgemaakt moeten zgn: dat is de man die het hebben moet. De commissie heeft zich doen voorlichten en uit die aanbiedingen heeft zg gemeend het beste te moeten uitzoeken. Duideiyk is aangetoond, dat het met mogeigk is een openbare aanbesteding te houden, waarbg mi gedongen kan worden. Wel kan ik goed begrypen, dat een stookhuis en een zuiverhuis openbaar aanbesteed kunnen worden. Maar dat is maar een onderdeel, het minst gewichtige van hetgeen wg voor nemens zgu te doeo. Het groote gewicht ligt in de ovens en zuiveringstoestellen. Ik denk dat de heer Kooiman hiermede vol doende is ingelicht. De heer A. A. Graves Kooiman: Nog niet geheel. Ik ben het niet met de rede- neering van den heer Schreuder eens, dat het een onmogelgkheid is, een openbare aan- te houden, want daar beeft de toch niemendal mee te maken, de inlichtingen van den heer geloof ik wel, dat we een :he aanbesteding zullen houden, liet gezegd, dat een js, wanneer ingaan op de redeneering, rieën het beste zgn, dan het bestek voorsebrgven. Ik dank voor de inlichtingen, maar ik ben het er niets mede eens. De voorzitter: Verlangt nog iemand het oord? Dus de heeren vereenigen zich met een Jderhandsche besteding, overeenkomstig het voorloopig bestek? We hebben de verschillende aanbiedingen gezien. Verlangt de commissie nog het woord? De heer H. A. Schreuder: Ik geloof dat het wenscbelgk zal zgo, wanneer we hierover vruchtbaar willen beraadslagen, dat de raads leden, die buiten de commissie staan want die in de commissie zgn hebben zich er aan alle kanten ingewerkt nadere inlichtingen vragen als zg die wenschen. De heer P. vanSonsbeek: Vóórdat anders leden inlichtingen verlangen met bet oog op inrichting enz., wensch ik mgn stem te 53 A A A A 5 A m m De stad Karmat (met 10.000 inwoners) moet in handen der opstandelingen zgn gevallen, die de Regeering afzetten en gevangen namen, de stad onafhankeigk verklarende. Te Riga werden 30.000 patronen in beslag genomen. In niet minder dan 25 Russische gouver nementen dreigt hongersnood wegens het mislukken van den tarweoogst. De conferentie te Algesiras (Hpauje) heeft het reglement tot wering van den sluikhandel in wapenen nagenoeg onver anderd aoejfaekeurd. De MsNrwkkaaneche afgevaardigden hadden nog wel bezwaren, maar zullen den Sultan spoedig berichten dat alle Mogend heden het ten deze eens zgn. Thans is het belasting vraagstuk aan de orde en hoopt men ook spoedig een regeling daarmede te treffen. Algemeen is de trent het suci de M&rokkaai een dagblad rapporte zg niet met geweld wi „Als de Europe werkelijk willen ht open armen, vaderen, onti dat alvorens de onderwerpen welke nog met den Minister van Waterstaat vóór z^n vertrek naar Chili zullen worden afgedaan, in be handeling komen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft aan Mr. H. Goeman Borgesius op zgn verzoek, met iogang vau 1 Februari a. s. eervol ontslag verleend ah luien voorzitter van de Gezond heidscommissie te 's Gravenhage. De Directeur-Generaal der pos tergen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 1 Februari 1906 te Oudewater een rgkstelefoonkantoor voor het algemeen verkeer zal worden opengesteld. De diensturen zgn: op werkdagen van 7 30 voorm. tot 12 uur midd., van 2.30 tot 5.30 uur nam. en van 7.30 tot 8-30 uur nam. (Greenwictitgd) op Zon- en Feestdagen geen dienst. Bg de door het departement van Koloniën te Amsterdam gehouden aanbeste ding had o. a. het minst ingeschreven voor perceel 9, diverse gereedschappen, de firma wed. J. Oolman te Vianen, voor f 1176,35. Door dgkgraaf en hoogheem raden zgn benoemd om bg de verkiezingen in 1906 in het 2d district van de Alblasser- waard c. a. het stembureau te vormen de navolgende heeren: tot voorzitter de heer W. H. van Haaften te Sliedrechttot leden de hoeren: A. Koorevaar Gz. te Giesen-Oude- kerk en J. Prins Adr. Jos zn. te Sliedrecht; tot plaatsvervangende leden de heeren: Sander van Harten te Giesendam, Bastiaan Nederlof te Wgngaarden en Kors Versteeg te Giesendam, welke allen die benoeming hebben aangenomen. Hare Majesteit de Koningin heeft, als blgk van belangstelling in het nuttig streven der Christelgke Vereeniging van Jonge Mannen, te 's-Gravenhage, aan het bestuur f 100 doen toekomen. H. M. de Koningin heeft f 300 geschonken voor de Werkverschalfijg" van den Christeigken Volksbond te 's Gravenhage. In de Vrgdagj.l.gehouden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zgn o. a. veroordeeld D. P. te Giesendam, wegens mishandeling tot 6 weken en P. V. te Sliedrecht, wegens wederspannigheid tot 10 dagen gevangenisstraf. Wegens het gebruik maken van een kwitantie tot een hooger bedrag dan waarop hg recht had, veroordeelde Vrgdagj.l. de Dordrechtsche rechtbank den oud-directeur der Holl. Geld. Hypotheekbank te Gorinchem, P. M., tot een halfjaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. De eisch was 1 jaar. De „Dordr. Ct.” verneemt, dat de heer P. M., oud directeur van de Holl. Geld. Hypotheekbank te Gonnchem, van het in zgu zaak door de rechtbank te Dordrecht gewezen vonnis in hooger beroep zal gaan. Naar men verneemt, bestaat bg de directie Fop Smit 3c Co. het plan om van 1 Maart a. s. af elk uur een boot van Dordrecht naar Rotterdam te laten varen, maar de dienst Dordt—Gonnchem te beperken. Naar aanleiding van dit voornemen heeft de Koopmans vereeniging te Gonnchem be sloten pogingen aan te wenden denbestaanden automobieldienst tusschen Papendrecht— Sliedrecht—Giesendam tot die gemeente te laten doorloopen, teneinde de verbinding met de tusscheniiggende plaatsen vollediger te maken. Jubileumfonds Vrg'e Universi- teit. Door de commissie voor het jubileum fonds voor de Vrge Umversiteit is aan den directeur penningmeester afgedragen een som van f 104.591,86. j.l. bq het zangen tele- ;eneraal van Ned.- i het Liodoemeer larvan sprake was in 3tct. van 18 Jan. j.l., Overaicht. De Engelnclie verkiezingen hebben, vol gens de jongste berichten, aan de liberalen reeds 36f zetels bezorgd, tegen 146 aan de unionisten. Voorts werden gekozen 81 Ieren en 41 werklieden-candidateu. De nieuwe Regeeringspartg is zóó sterk, dat al ver- eenigden al de anderen zich tegen haar, zg nog eene meerderheid zou hebben van 93 stemmen. O veral is met buitengewonen g ver gestemd en er werd alles gedaan om de kiezers naar de stembus te krggen. In een district waren door de unionisten 41 auto mobielen voor de kiezers beschikbaar ge steld. De liberalen hadden daar juist weinig voertuigen voorhanden, doch ze reden dood gewoon in de auto's van de tegenparty mee, die dus tegen wil en dank de verkieziug van den liberalen candidaat bevorderde. Onder de gverige kiezers in een ander district was er ook een zonder beenen, die zich op een plankje voortbewoog en door twee politie-agenteo moest opgetild worden, om z<jn biljet in de bus te doen. Te Kingstown, waar de Unionistische cau- didaat gekozen werd, kwam een fakkel- fabrikant direct na zyn verkiezing by het comité, om te vragen of het 1000 fakkels wilde koopen, welke de liberale candidaat alvast van te voren besteld had, om ter opluistering te dienen als hg overwonnen had, maar nu waren ze voor hem niet noodig. De oud-Minister-President Balfour, gelgk men weet te Manchester de nedei leed, heeft het aanbod van den in de Lom densche City gekozen partggenoot Gibbs, om voor hem plaats te maken, aanvaard. Hier moet dus later een nieuwe verkiezing plaats hebben. Wordt Balfour dan gekozen, dan komt hy met den ouden en den jongen Caamberlain, benevens de oud-Ministers Arnold Forster en Akers Douglas, in de eerste rg der oppositie in het nieuwe Parle ment te zitten. Maar dat is dan ook alles wat er van het vorige Kabinet is overgebleven Den 19den Februari wordt het Parlement door Koniug Edward plechtig geopend. Reeds den 13den van die maand komt het Lagerhuis bgeen om een spreker te kiezen. In Zuid-Afriku ziet men met eenige spanning het oogenblik tegemoet,dat aan Transvaal en Oranje-Staat zelfbestuur zal worden verleend. De eerste Minister vaü de Kaapkolonie, Dr. Jameson, zou het reeds aangekondigd hebben als over enkele dagen te verwachten. Jameson begint zeker wat onge rust te worden nu hg den omkeer der politieke partyen in 't vaderland ziet. Het bekende Kaapsche blad „Ons land" zegt met het oog op de jongste gebeurte nissen: „Het tgdperk van 10 jaren sedert Jameson’s sluiptocht wordt door het optreden der nieuwe Regeering straks afgesloten met zgn aftreden als Premier en rgn verdwgnen uit het politieke leven van Zuid-Afrika. De kosten van het te Versailles gehouden congres ter verkiezing van den nieuwen President der Franache Republiek be dragen 80.000 francs. Faillières is groet door dei leden treffend, eenvi President der Rep"r ben”, zeide hy, staat steeds v"" Men is in 1 regeringswege inventariseeren sen op moeiiyi Les Sables d'Olonne, waar een ambtenaar, die in de kerk geïnventariseerd had, Jw. een troep woedende vrouwen aangevallen en mishandeld werd. De aartsbisschop van Tours heeft aan z^ne geesteiyken last gegeven, wat de inventari satie van de kerkelgke goederen betreft, aan de mannen der wet te gehoorzamen, nadat dezen de bewgzen hunner bevoegd heid hebben overgelegd. Ter gelegenheid van het a. s. zilveren huwiyksfeest van den Daitschen Keizer zullen stukken van 2 en 5 Mark met den beeldenaar van het Keizerigk paar en de jaartallen 1881 en 1906 in omloop worden gebracht. De Keizer vierde den 27sten Jan. zyn 47sten verjaardag. De aan alles denkende Keizer liet op den sterfdag van Koningin Victoria van Engeland door den Duitschen gezant een krans op haar graf leggen. In het Pruisisch Heerenhuis is tot de Regeering de vraag gericht, of zy zich in staat acht met de bestaande wetten het „tegen het vaderland gerichte" streven der sociaal-democratie met kracht te bestryden. En door Minister-President Von Bülow is hierop geantwoord, dat die bestrijding inder daad plicht der Regeering is. Tot dusverre evenwel acht de Regeering uitbreiding harer bevoegdheden in deze niet noodig. De be- toogingen der party laten haar even koud als hare bedreigingen en van hare wette- lyke bevoegdheid zal de Regeering des gevorderd een vastberaden gebruik maken. Dringend noodig acht hy het echter, dat in deze ernstige tgden alle ordelievende elemen ten uit de burgery zich tegen de revolution- naire sociaal-democratie aaneensluiten. Met luide toejuichingen werden deze woorden van den Minister-President begroet. Een commissie uit den Duitschen Rgksdag voor het onderzoek der belasting-voorstellen, door de Regeering ingediend, heeft dat op het bier in den Regeeringsvorm afgewezen, maar overgenomen in eene door het Centrum voorgestelde redactie. In Bwaland is by Keizeriyk besluit de termyn van inschrgving van kiezers voor de Ryks Duma verlengd tot 14 Febr. In de a. s. amnestie zullen niet begrepen zyn personen, by wie ontplofbare stoffen werden gevonden. In de bladen van St. Petersburg wordt zeer geklaagd over de toenemende onveilig heid op straat. Benden gespuis houden fat soenlijke lieden aan om hen geld af te persen, wat de politie maar laat begaan. Ata een bewys dat het vertrouwen in den rustigen toestand herleeft, kan dienen dat overal in Rusland de lieden hun geld weer naar de spaarkassen brengen. In de Ooetzee-provinciën is er echter nog werk genoeg om don opstand er onder te honden. verwachting gunstig om- :ces der conferentie. El Mokri, insche afgevaardigde moet U» irter gezegd hebben, dat -rillen gedwongen worden, leesche Mogendheden ons lelpen, zullen wg hen met in armen, met de gastvryheid onzer voor leren, ontvangen. Onze eenige wensch is, Europa met ons zal zyn en niet tegen ons." De verloving van den Koning van Spanje schgnt er door te wezen, maar zal niet worden openbaar gemaakt, voor in de Cortes de officiëele mededeeling zal zgn geschied. Uit de Zwitsehache Alpen komen be richten van zware sneeuwvallen, die dorpen overstelpen en bosschen vernielen. By Domodossola zgn vgf reizigers onder de sneeuw bedolven. 25 Jan. is de eerste gewone passagierstrein door den Simplon-tunnel gereden. Hg werd met gejuich ed kanonschoten begroet en de doorrit liep in de beste orde af. De Belgische Kamer van Afgevaardigden heeft de wet betreffende de Antwerpsche haven en verdedigingswerken in zyn geheel met 81 tegen 77 stemmen aangenomen. Dó voordracht gaat nu naar den Senaat. Voortgezette vergadering op Woensdag 16 Jan. 1966, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden P. Greup, P. van Sonsbeek. J. G. Doesburg, A. van Lomwel, A. Kuyienburg, J. W. Valk. A. A. Graves Kooiman, G. J. Nit kerlo, H. M. den Uyi, C. L.’van Willenswaard en H. A. Schreuder. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering zegt de voorzitter: Aan de orde zyn de voor stellen betreffende de gasfabriek. Den 2den Februari 1904 besloot de Raad om niet over te gaan tot stichting van een reserveoven, maar gaf de voorkeur aan vernieuwing. Die vernieuwing vond geen bgval en werd gemulleerd tot 27 Juli 1965; toen werd besloten in beginsel om tot verbetering en vernieuwing over te gaan, overeenkomstig de aangeboden zeer globale voorstellen, die tot een avant-project zouden worden verwerkt en waarover een deskundige zou worden gehoord. De plannen van 1961 bleven den grondslag vormen van de plannen van 1905, maar de voorbereiding heeft een ander verloop ge kregen, die was vervat in een verslag van Burg, en Weth., aau het slot waarvan wordt voorgesteld tot stichting van een nieuwe fabriek en tot het bepalen van de wgze van aanbesteding, met de mededeeling, dat daarna het bestek zou worden vastgesteld. Na al wat in de laatste jaren over de fabriek gezegd is, na de meterlange be sprekingen over de levensvatbaarheid, mee- "irg. en Weth. de zaak voldoende te toegelicht, dan dat het noodig zou zyn -jveling nog meer aan te voeren. Ik noodig den Raad uit, om in de be schouwingen zich te willen beperken tot het noodzakelgke, beknopt en niet meer dan tweemaal het woord te voeren over dezelfde onderwerpen en ook geen sprekers in de reden te vallen. Achtereenvolgens zuilen 4 4 5 voorstellen worden behandeld, in de eerste plaats een voorstel om tot stichting van een nieuwe fa briek te besluiten. Dat is nu aan de orde en ik verzoek de leden te bepalen, of zg een nieuwe fabriek verlangen door ombouw van de bestaande. De heer P. van Sonsbeek: Ik wensebte eens te weten of het de bedoeling is, dat de oude fabriek wordt omgezet in een nieuwe; dus dan is een nieuwe niet de bedoeling? De voorzitter: Volgens de voorbereidings- plannen zou er gesticht worden een nieuwe fabriek door ombouw van de bestaande. Ik weet er geen andere explicatie aan te geven. De beer J. W, Valk: Het ta overbouw, ’Gieacu-NietiWMerk, 29 Jan. Degebr. Koopman, van de erven U. Kuogmau aimer, waren Vrgdag bezig met bet laten springen van stukken bout door middel van buskruit. Het hout was afkomstig van den gesioupten Doetschen watermolen. Bg de laatste ont ploffing van een groot stuk hout kon Adr. Koogman, die bg dit gevaarlgk werkje bet vuur m het kruit stak, niet ver genoeg uit de voeten komen, met oit gevolg, dat een stuk hout van ongeveer 26 halve kilo’s van een aanzienlijke hoogte op zgn hoofd terecht kwam. Zwaar gewond stortte hg bewusteloos neder. Dr. Reuse verleeude de eerste ge neeskundige hulp. De verwonde is nog den- zelfden avond aan de gevolgen overleden. *Goaderak, 29 Jan. Door den raad dezer gemeente is aan mej. A. P. A. Hagers, onderwgzeres alhier, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit die betrekking met ingang van 1 April a. s. Benoemd tot administreur van het bur- gerlgk armbestuur alhier, de beer A. Rad der, zulks in de plaats van wyien den heer W. Radder. Besloten werd het pont- en schuitenveer van deze gemeente naar Moordrecht, met ingang van 1 Mei a. s., by inschrgving te verpachten voor den tgd van drie jaren. Met de tgdelgke waarneming van het secretaris-peoniogmeesterschap van den pol der „Kattendgksolok" is belast de beer A. Gautier alhier. Bg het te Gouda plaats gehad hebbende onderzoek naar de geoefendheid van lote- lingen, werd door P. van Dorp en W. Oostrom het diploma voor lichamelijke ge oefendheid verworven en door A. J. Verkerk dat voor „militaire bekwaamheid." "tlraot-Ammer», 29 Jan. Voor de Nationale Militie hebben zich alhier 14 jongelingen aangegeven. Eén hunner meent, op grond van broederdienst, aanspraak op vrystelling te hebben. *11 ••g*Blokland, 29 Jan. Voor de eerstvolgende loting voor de nat. militie hebben zich in deze gemeente 5 jongelingen aangemeld. “Krimpen a/d IJael, 29 Jan. Mej. Vis, onderwgzeres aan de bgzondere school alhier, is als zoodanig benoemd te Wad dings veen, alwaar zg 1 Mei a. s. hoopt in functie te treden. Het aantal jongelieden, dat zich dit jaar heeft aangemeld voor de Nationale Militie, bedraagt 33. Naar aanleiding van het bedanken van den heer C. van der Gieseen Sr. als raadslid, vergaderde Zaterdag-avond de vryünnig* n en daarby deden Ik had pgn in de de keel, een droge I, hartklopping en t’ ik bloed moest ketel kokend water gaf ik onder onaf- sid bloed op, dat was en met lucht ad hevige krampen mgn geluk maakte 1IBOOP klooster F met innige dank- AbdUalrwwp A bdysiroop is een bekend, opdat de :htingen bekomen.” )P is, verouderde en turiskeelziekten en alle borat- en Sliedrecht, 29 Jan. Io de Dinsdag -avond 23 dezer gehouden zitting van den gemeente raad werd, nadat nieuwe verordeningen waren vastgesteld op de heffing en invordering van schoolgelden op de vgf openbare scholen en daarna een geheime zitting was gehouden, die meer dan anderhalf uur duurde, een voor deze gemeente zeer belaogrgk besluit genomen. Vóór enkele maanden waren door de ge- een paar panden aangekocht, waarop el een nieuw gemeentehuis zou kun- i gebouwd. De raad besloot nu in beginsel tot dien bouw over an. Door den architect Verheul te -dam was inmiddels een plan ontwor- zou vorderen, vervolgens door den gedaan om voor den bouw van 't gemeentehuis f 56.666 te be stemmen werd met 11 tegen 1 stem, die van den wethouder, den beer Van Haaften, verworpen. Een derde voorstel, gedaan door de beide wethouders, om voor den bouw f 36.666 uit te trekken, werd daarop met algemeene stemmen aangenomen. Discussiën werden in openbare zitting niet gevoerd, zoo- dat ook de motieven, die tot de besluiten hebben geleid, niet werden vernomen en niet kunnen worden meegedeeld. Vianen, 29 Jan. Bg besluit van Ged. Staten, d.d. 23 Januari 1966, is goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit, d.d. 23 November 1.1., tot vaststelling van eene verordening als bedoeld bg artikel 1 der woningwet. Benoemd tot secretaris penningmeester van den polder de Uiterwaarden gemeenten Vianen en Hagestein, is de heer W. J. Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, z.gnde no. 1 der voordracht. Willeskop, 29 Jan. Bg de Vrgdag j.l. gehouden verkiezing voor een lid van den raad wegens vertrek van den heer J. van Schajik, werd bg enkele candidaatstelling gekozen de heer C. W. Pauw. *ZevenhHizen, 29 Jan. In de jongste vergadering van de coöperatieve vereeniging „Oos Belang” ia tot bestuurslid gekozen de heer W. Verhurg, zulks in plaats van den heer W. L. Preuyt, die als lid van 't be stuur bedankt heeft. Het bestuurslid W. van Dorp is als voorzitter gekozen. Dinsdag 23 dezer trad alhier in het café van den heer J. in 't Hout als spreker op de heer G. Rgnders te Amsterdam met het onderwerp: „Het anarchisme en wat er van gezegd wordt”. De spreker, die zeer vloeiend sprak, behandelde verschillende wen schee van de landbouwbevolking in 't alge meen, o. a. de opneming in do ongevallen wet en bepleitte het propaganda maken voor zgue wenschen. Van de gelegenheid tot debat werd door niemand gebruik gemaakt. Alhier is weer een koe aan mi gestorven bg T. H. De koe is onteig wordt verbrand op rykskosten. Woensdagavond werd één onzer inge zetenen in den Zuidplaspolder door twee menschen aangehouden en eerst om tabak en sigaren en later om geld gevraagd. N_adat de onbekenden het eerste en tweede ont vangen hadden, werd hun het laatste ge weigerd, waarna hy aangegrepen werd. Tot zelfverdediging greep hg een mes, waarop de aanranders het op een loopen zetten. De daders zgn onbekend gebleven. De korenmolen in deze gemeente met woonhuis en machinegebouw is Zaterdagj.l. by publieke verkooping in eigendom over gegaan aan den heer A. de Baan te Oudshoorn, voor de som van f 9860. van den van de 1 •ueneraat, te Amsterdam; M. W. F. Treub, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Schevenin- genen J. H. de Waal Malefijt, lid van de Tweede Kamer der Staten Geueraal en lid van Ge deputeerde Staten van Utrecht, te Utrecht; en zyn 2o. aan die commissie toegevoegd als adjunct-secretarissen: Mr. J. A. van Hamel, advocaat en procu reur te Amsterdam, en Mr. G. L. de Vries Fegens, adjunct-commies bg het Centraal Bureau voor de Statistiek, te 's-Gravenhage. Bg Kon. Besluit is banoêind tot notaris binnen het arrondisseiadM Rotterdam, ter standplaats de gemeente Gouda, N. F. Cambier van Nooten, thans notaris te Lopik. Bg Kon. Besluit is goedgekeurd, dat aan J. F. B. van Hasselt, destgds burge meester der gemeente Willeskop, bg besluit van den raad dier gemeente, dd. 26 December 1965, op zyn verzoek, eervol ontslag is ver leend als secretaris dier {gemeente. De president van de Tweede Kamer wordt tegen 6 Februari van zyn reis naar het Zuiden in den Haag terug ver wacht. Als de Kamer op 13 Februari haar werk zaamheden zal hebben hervat, zullen er na die byeenkomst nog wel eenige dagen ver- loopen, bestemd voor afdeelingaonderzoek, democr. kiesvereeniging Volksbelang”. Met algemeene stemmen werd voor deze vaca ture candidaat gesteld de heer C. van der Giessen Jr., terwgi voor de vacature, ont staan door het overlgden van den heer Mgnlieff, na ingekomen antwoord op eene voorloopige candtdeering, de heer W. M. Blom, arts, gekozen werd. De heeren Z. de Jong en L. J. Olto wei den respectieveiyk tot afgevaardigde en plaats vervanger naar de algemeene vergadering van den vrgzinnig-democr. bond benoemd. Door den secretaris werd medegedeeld, dat.het ledental steeds stggende is, dat Mr. S. i. L van Aalten van Rotterdam eerstdaags voor de kiesvereenigiog zal optreden. 't Was Donderdag j.l. de derde maal, dat, in korten tgd, een boot omhoog voor in dat gedeelte van den IJsel, dat algemeen bekend is onder den naam van Zandrak. Dat gedeelte van de rivier is verbazend bochtig en als dan, zooals in dezen tyd, het riet vau de gorzen is gesneden, dan moet men, vooral bg hoog water, genoemd gedeelte op zgn duimpje kennen, om niet de kluts kwgt te raken. 't Was Donderdag-avond dan hoog water, toen de „Salland” van Deventer buiten zgn koers stoomde en op een rik zitten bleef. Toch is de „Silland” een stoomboot, die geregeld door den IJsel komt. Men ziet, het beste paard struikelt wel eens. Den anderen dag, nadat de vracht ge- deeltelgk met aakjes naar Rotterdam was gebracht, en met behulp van een sterke sleepboot, mocht het bg hoog tg gelukken de „Salland” weder op het rechte pad te brengen. **L<angerak, 29 Jan. Het aantal jonge lingen, dat zich alhier voor de Nationale Militie heeft aangegeven, bedraagt 7, waar van er één, nuit hoofde van broederdienst, vrgstelling heeft. Blgkens de vastgestelde Igst van stem gerechtigde ingelanden van den polder Langerak kunnen door de 136 ingelanden 935 stemmen worden uitgebrucht. Zaterdagmorgen omstreeks 8 uren waren eenige werklieden bezig met het leggen van een z.g. pril op de steeufabnek „de Valk”, van de firma Schalg 3c Bekker. Eén hunner, G. Oosterling te Schoonhoven, had daarbg het ongeluk met zgu rechterpols tusschen een balk en een rail te geraken, tengevolge waarvan hg dezen zoodanig kneusde dat hg geneeskundige hulp moest inroepei en voorloopig zgne werkzaamheden niet kaï verrichten. “Lekkerkerk, 36 Jan. sloten register der nationale de eerstvolgende lichting zgn 36 personen, waarvan 3 redenen tot vry- steiling hebben opgegeveu. Het kohier van de grondbelasting in deze gemeente bevat 584 aanslagen tot een totaal bedrag vau f 13649,97. Hieronder zgn begrepen 12 opcenten gebouwd en 12 ongebouwd voor de provincie, zynde f 1236,33 en 46 opcenten voor gebouwd en 16 onge bouwd voor de gemeente tot een bedrag van f 2116,92. “Mieawpwort, 29 Jan. In deze gemeente hebben zieti voor de Nationale Militie 15 jongelingen aangegeven, waarvan er één vrgstelling bezit op grond van broederdienst. Bg het bujart-concours, in het café van L. van Campen alhier gehouden, werd de eerste prgs, f 56, behaald door L. Gelder- I blom te Groot-Ammers. De tweede, een I gouden horloge, verwierf C. Ouwerkerk te Nieuwpoort, terwgi de derde, een zilveren horloge, ten deel viel aau H. Baron alhier. Om den vierden prgs, f 5, zal moeten worden overgekampt door T. van Sigpe en J. Baron Dl, beiden alhier en E. van Wagemogen te Schoouhoven. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is tot telegrambesteller benoemd A. Bol aimer ’Ouderkerk a/d IJsel, 29 Jan. De Zalerdag-morgen gehouden raadsvergadering, die door aile leden werd bggewooud, werd geopend met een welkomstgroet van den voorzitter, waarin deze zgn beste wenschen uitsprak voor het welzgn van gemeente en ingezetenen en hunne vertegenwoordigers, daarbg tevens gewagende van de sterk toenemende eischen, die de uitbreiding der rgkswetgeving stelt aau bet bestuur en de administratie dezer in bevolking toenemende gemeente. Uit de voorlezing der ingekomen stukken bleek de ougewgzigde goedkeuring van de gemeente-rekemng, dienst 1964, en van de begroeting, dienst 1966. Wegens vermindering van het getal leerlingen aan de o. 1. school II, tengevolge van de opening eener tweede bgzondere school, werd, voor- behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, besloten aan den onderwgzer J. M. Verboom op de meest eervolle wgze ont slag te verleenen uit zgne betrekking, met ingang van 1 Mei a. s., zoodat deze vau rgkswege tgdelgk een wachtgeld zal be komen. Op het adres der beide gemeente veldwachters, om eene verhooging hunner jaarwedde met f 56, werd gunstig beschikt. Hierna ving de behandeling aan van de nieuwe verordeningen op de algemeene begraafplaats en op htffmg en invordering van begrafe nisrechten, alsmede op het vervoer en be; graven van Igken. Alvorens vastgesteld te worden, zal hierop het ad vies worden gevraagd van de gezondheidscommissie, gezeteld te Schoonhoven. Ten slotte werd, uur, de behandelinr op de openbare oi tot eene volgende Peuruuua, 29 Jan. Door de commissie tot wering van schoolverzuim is tot voor zitter herkozen de heer A. vau den Heuvel en tot secretaris de heer P. van Gmkel, hoofd der school. Alhier hebben zich zes jongelieden aan gegeven voor de Nationale Milme lichting 1906. *Pkl«br»ek, 29 Jan. Bloedvergiftiging. Een jongedochter in deze gemeente had langen tgd een klein wondje aan de hand, dat wel eens dicht, maar ook telkens weer openging. Eindeigk begon de hand op te zwellen en zette ook de arm zoo onrust barend op, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, 't Meisje is nu reeds drie weken onder behandeling en ofschoon het gevaar als geweken mag worden be schouwd, zal ze waarscbyniyk nog eenigen tyd het gebruik van baar hand moeten missen. o kennen allemaal >q dezen of genen dat dat wéinig '•s het doorgaat, oriek; die andere ders ingericht. »ord Niemand :men dat de heeren dat de Raad besluit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1