M-eiiStoDBjprjj, Brandverzekering. Timmerlieden. Werkpaard, Hit, Wagentje, Een Karnmolen. Haastrecht, Stein Vlist. Schuldvorderingen. Advertentian. 50-jarige Echtvereeniging Rijwielen en Naaimachines. Agenten gevraagd. Wordt te koop gevraagd: TE KOOP: W. J. VAN DAM. motiveer en. Ik wil vertrouwen stellen in de commissie van bgstand en daarom stem ik tegen publieke aanbesteding. De hoer A. A. Graves Kooiman: Ik wenscbte een vraag te doeu aau de commissie. Ik neb die teekeningen gezien, maar ik heb er mets van gemerkt, dat ook verbouwd Ml worden de woniog van den directeur. Lr is hier meermalen uitgemaakt, dat de woning van den directeur niet voor een directeur geschikt ia. Ik stel mjj voor, dat de hoeren later daarom zullen komen vragen. Kan dan met evenveel kosten diewoniDgnu met verbouwd worden Nu we toch verbou- wen gaan, gaat het niet om een nieuwe gasfabriek te bon wen en over jaar weer een woning. De voorzitter: Dat is niet aan de orde. JJ kunt later daarover met een amendement komen. De heer A. A. Graves KooimanIk dacht anders kom ik er te laat mede, maar dan Ml ik er ter gelegeneri jjd mede komen. De heer P. van Saosbeek: Volgens de plannen is het de bedoeling de stokerij te plaatsen noordwaarts, dus betrckkelyk dicht in de omgeviug van de gashouders. Is dat geen punt van beteekenis voor het heiwerk en, omdat ook die stoker jj vuil afwerpt, voor het in die buurt geplaatste water reservoir? De heer H. A. Sctmmder: Zooals de heeren gezien hebben uit bet rapport is de commissie er in geslaagd iemand te vinden, die van het oogeoblik af alle mogelyke risico wil dragen voor eventueeie stagnatie in het bedrit en alle risico gedurende den bouw van schade, dus ook aau de gas houders; wauneer die mocbteu verzakkeD, is de aannemer verplicht die terstond in ocdfeAe breugen. Dat is aan de commissie gezegd in een officiëele vergadering van de gascommissiehjj heeft dat op zien genomen en dat is ook zoo genotuleerd. Het reservoir vau de waterleidiug is van alle kanten volkomen uitgesloten, dus dat kan geen bezwaar oplevereD. De heer A. A. Graves Kooiman: Ten op- zichte van de verklaring van den heer Schreuder, dat diegene, waarmede we dan een overeenkomst zouden aangaau, verklaard heeft alle risico op zich te willen nemen, «egt de heer Sein t ude. wel, dat hjj dat gezegd heeft in een officiate vergadering van de gascommissie, maar jk wenscbte te vragen, of by zich echrifleijjk verbonden heeft en daardoor kraetit van wet er aan gegeven heeft, of dat hy het alleen maar verklaard heeft in de gascommissie. De voorzitter: Ik zal u aanstonds ant woorden, maar wenscbte eerst dat de Raad een besluit nam. Er zjjn verschillende aanbiedingen gedaan. Hoofdzaak, is nu heeft de Raad nog te beraadslagen over de verschillende aaubio- t dingen, of heeft hjj er een, waar hg zich speciaal mede wil bezig houden? De heer H. A. Schreuder: Wanneer de Raad uit die verschillende aanbiedingen wil gaan kiezen, dan geef ik in overweging eerst over te gaan iu eea zitting met ge sloten deuren. Wanneer we over die ver schillende nuusch.n gaan spreken, dan kragen we, wat ik zou willen voorkomen, dat de een wordt afgekamd ter wille van den ander. Het is alleen de vraag: weike inschrijver is voor het gemeentebestuur het meest gewenscht: De heer J. W. Valk: Hoe heeft de zaak zich toegedragen? Toen de gemeente in overweging nam om uitbreiding te geven aan de eigen bedrijven, is men begonnen een deskundige te nemen, waar alles op dreef. Die heeft den weg aangewezen om te bewandelen. Dat ia reeds geschied, die onderhandsche inschryvingen zyn gekomen en ondtrworpeu aan het oordeel van dien deskundige. Dm deskundige geeft rapport daarover, zijn bevinding, en wat hjj de gemeente aanbeveelt in 't belang van de Mak. Nu kwam til met 2 iirma's en zegt «dat zjjn de firma's, die ik kun aanbevelen, ze zjjn beiden als even solied bekend iu de fabriekswereid en zjj kunnen bet even goed maken. Zie bier 2 tirma's, zoek uit." Hjj heeft ook nog aaügegeveu, dat de een de resico op zich neemt, de ander niet. Hg wil daarmede zeggen, dat die risico zeer wenscbeljjk is voor Schoonhoven, maar dat we dat zelf moeten weten. O ier dat onder werp heeft de gascommissie uren ver gaderd en gesproken; de details zyn voor ons aangezicht gegaan en ten slotte was naar onze meening dat de tnaD, dien wjj met volle vrijmoedigheid kunnen aanbevelen. De Mak is feitelijk gekomen in de rechte bedding, een bedding, zoo makkelyk moge lijk. Het is zoo helder als glas. Mjj dunkt, wjj behoeven over de geheele zaak niet te redeneereo. De heer G. J. Niekerk: Hoe hel loopt, ik moet mjj verzetten tegen een geheime ver- fadering. Iedereen mag het toch wel weten. (et gaat niet over de personen, maar over de cyfers en dan is het niet meer dan plicht, dan om dat in het openbaar te besprekeD, dan kan ieder zien wat er gebeurt. De voorzitter: Volgons art. 44 van de ge meentewet mag in een besloten vergadering niet beraadslaagd, noch een besluit genomen worden over bet onderhands aanbesteden van werken. Wanneer het tchier de be doeling is om in een besloten vergadering nadere inlichtiogen te geveD, dan is daar geen bezwaar tegen, mits men niet beraad slaagt over het concrete geval van aanbe steding. De heer H. A. Schreuder: Er zijn ver- schillende inschrijvingen eu dn gascommis- sie beeft, na langdurige beraadslagingen, ge meend een firma te moeten aanbevelen voor het werk, waarbjj de eigenaardigheid zich voordoet, dat het niet de laagste inschrijver is. Er is een lager, maar toch heeft de gas commissie gemeend, niet dien lageren (e moeten nemen. Da overweging, die de com missie daartoe geleid heeft, kau alleen in be sloten zitting gezegd worden. Is men het er echter mode eens, dan is er geen gebeune vergadering noodig. De voorzitter: Kan de Riad daarop ingaan om enkele besprekingen te houden volgens bet ingediend advies? De heer G. J. Niekerk: Ik ben er tegen. De voorzitter: Dan i9 u er dus voor, om ook de andereu te bespreken? De heer G. J. Niekerk: Ik wensch de ge heele zaak in Hopenbaar te besprekep. D« heer J. W. ValkDaar ben ik ook voor, maar de heer Niekerk wil ook dat rapport van Burg. en Welh. behandeleD, niet waar mijnheer Niekerk? De heer G. J. Niekerk: Ik ben er voor,om de geheele zaak in het publiek te behande len; ik houd niet van geheimeD. De heer A. A. Graves Kooiman: Voorde overige leden valt er allicht iets te vragen; wanneer we dat in besloten vergadering kunnen doeD, dan zjjn we veel spoediger aan een eind dan in 't openbaar. Namen noemen vaat niet aan in een openbare vergadering en in een besloten vergadering kunnen we zeer huishoudelijk inlichtingen vragen aan de commissie of ssn Burg. en Wetb. De voorzitterIk voel het bezwaar met, waarom het niet hesproken kan worden «onder namen te noemen. We kunnen hen EX."duiden met A, B, C, D Iu een besloten vergadering daarover erg huis houdelijk te spreken mag niet; men mag niet beraadslagen daarover in besloten ver gadering. Ik zie er geen bezwaar in, om die cjjfers te besprekeu. Wanneer het nog verandering kon brengen in de mededingingen, maar de Ijjd daaivoor is verstreken. De Raad neemt er een aau of verwerpt iemmd; die naar zjjn volle overtuiging billqk hoeft inge schreven, behoeft de publitko opinie niet te vreezen. De heer J. W. Valk: Al weer moet ik er op terugkomen. Er_ zjjn 2 firma's, die door onzen des- kundigo zjjn aargewezen. Nu is voorgesteld aan de eene firma het werk te gunnen. De heer Schreuder heeft al terecht gezegd, dat de eigenaardigheid zich voordoet dat de firma die booger is, aanbevolen wordt. Nu is er niets tegen, dat de heer Schreuder, als onze rapporteur, dat in 't publiek zegt; daar sta ik zelf op, want wjj zjjn geroepen om die firma, die bet laagste is, bet werk te gunnen, maar er kunnen byredenen zjjn, waarom het niet aan den laagsten inschrijver wordt gegund en daarom vind ik hetgoed.dat de heer Schreuder in 't publiek zegt waarom niet de laagste inschrijver wordt annbevolen. Doet hjj dat, dan is het voor den Raad duidelijker. De heer G. J. Niekerk: Ik sluit mij daarbjj aan. De gemeente heeft het recht te weten waar het geld bijjft. WauDeer er besloten wordt om het aan een duurderen inschrijver Ie gunnen en er wordt gevraagd Waarom, dan heeft ieder het recht om dat te weten. De heer H. A. Schreuder: Ik geloof, dat we die zaak niet meer kunnen behandelen in eene zitting met gesloten deuren; daar voor is er reeds te veel geredeneerd en ik meen toch ook dat het mogeljjk is. zonder namen te noemen, te zeggen wat wjj bedoelen. De adviseur heeft aanbevolen, nadal ge durende 3 weken de verschillende inschrij vingen met teekeningen onder zijn berusting zjjn geweest, dat twee firma's in aanmerking kwamen om het w«-rk uit te voeren. De eene is ongeveer f 4000 hooger dan de andere. Die beide firma's zijn even solide en zjjn de beste menschen, die op dat gebied iu ons land gevonden worden. Het eenige verschil, dat de adviseur daarbij opmerkt, is, dat wanneer de gemeente alle risico voor zich neemt, bjj dan den laagsten aan beveelt, die geen enkel risico wil dragen; wil de gemeente geen risico op zich nemen, dan beveelt hjj den ander aan. Daarop heeft de commissie alles ook nagegaaD, want behalve de adviseur heeft ook zjj haar eigen opinie. Die commissie heeft nagezien en onderzocht wat zjj hebben ingeschreven. Nu is er gevraagd voor zuiversysleem „Jaegerhorden". Do laagste inschrijver heeft niet ingeschreven voor Jaegerhorden", maar voor een ander systeem, dut wel voldoet aan war gevraagd wordt, maar liet zou onmogelijk zjju, zijn zuiverkist in het zuiver- huis te plaatsen, omdat zjj van grooten omvang is. We roaden dus minstens f2000 meer aan het gebouw te besteden hebben. Hjj wil ook wel leveren .Jaegerhorden", maar dan wordt het bedrag met f 3000 verhoogd. Het verschil is dus eigenljjk f 2000. We weten allen, dat we ejk oogenblik stagnatie kunnen krjjgen. Vóór 14 dagen hebben we ook al zoo'n moeite gehad, toen er retorten zjjn ingezakt, waardoor we niet meer aan de vraag kunnen voldoen, en waar de tweede inschrijver alle risico voor stagnatie iu het bed»yf, alle risico, dat aan de bestaande totstellen beschadiging zou kunnen komen, op zich neemt, en waar bovendien de niet laagslo ioschrjjver op zich genomen heeft, om gedurende den ombouw alle noodh-idirgen te maken, die de laagste ioschrjjver niet op zich genomen heeft, hetgeen, naar onze directeur heeft gezegd, minstens een uitgaaf vau f 2000 is, tiaar meen ik voldoende aangetoond te hebben het standpunt van de commissie,-waarom zjj den laagsten ioschrjjver passeert en den niet laagsten prefereert boven den laagsten. De heer A. van Lomwei: Dan zou ik maar voorstellen, het aan dien inschrjjver te gunnen. De heer P. Greup: Klaar is Kees. We zjjn nu tot dusver gevorderd. Ik heb lang gehoopt, dat hei niet noodig zou zjju en dat wjj, cónform het advies van den deskundige van verleden jaar, het met den kleinen reserve oven zouden kunnen stellen. In deu laatsten tjjd heb ik mjj er niA verder tegen kunnen verzetten; waar somwjjlen Rurg. en Wetb. het mes op de keel werd'gezet, daar hebben zjj zich er bjj neergelegd en dat heb ik ook gedaan. Nu heb ik van verschillende zjj den gehoord, boe die zaak geloopen is. Ik wil beginnen met het eiudrapport van ODzen deskundige, die 2 firma's aanbeveelt. De eeu is aan massa f 66410 booger dan de ander. Nu zit dat, volgens het rapport van de commissie, door het risico, dal hjj op zich neemt. Ten Tweede omdat hjj geen .Jaeger horden" gebruikt. Ik dacht van wel, maar dat ze kleiner van omvang waren en dan 4. Vervolgens dat bjj de noodleiding er niet bjj geeft. Ik hoor tot mjjn verbazing, dat dat alleen f 2000 is; ik dacht niet, dat dat zoo veel was, maar ik zal mjj er bjj neerleggen. Als ik goed ingelicht ben. is de hoogste inschrjjver menigmaal op de fabriek geweest, Waar onze adviseur 2 firma's aangeeft, die als solide bekend zjjn van de overige onthoudt hjj zich van aanbeveliing, daar was het toch de weg geweest van de com missie, desnoods met Burg. en Weth., om die twee op alle puoten te hooren, om hun te vragen wat de reden is, dat de een het risico niet op zich wil nemen, wat de reden is van die uoodh-idiug, zuiverhuis enz. Daarom zou ik nog willen voorstellen, dat wjj bljjven tusschen die twee Iirma's, maar dat die andere ook gehoord wordt op al die punteD, die we welen willen. De beer J. W. Valk: De heer Greup schjjot goed op de hoogte te zjjn, dat die inschrjjver telkens maar op de fabriek komt om poolshoogte te nem*o, maar er zjjn er Yersch«?iden<>n geweest. Ik heb er ook, als voorzitter van de gascommissie, verschei- denen gehad. Juist over 'de zaak, waarvan de heer Greup spreekt, dat risico, daarover kan ik u mededeelen, dat er zelfs een in schrjjver was. die hot niet voor f 5000 wilde doen. Daar komt nog bjj. dat de laagste inschrjjver van die twee geeft ia zjjn inschrjj- ving niet op den naam van de oiersendat is juist een machtige factor. De gasovens zjju de ziel van het geheele bedrjjf en juist omdat de commissie weet wat zjj krjjgt, heeft bjj haar voorgezeten om dien aau te bevelen. Ea daarbjj het risico en bet zuiverhuis, dat misschien wel ingeschreven is volgens de maat. maar hjj wist z«*lf ten minste dat moest hjj weten, dat het zuiverhuis de helft to klein is, dus zou hjj de gemeenle daar nog in laten loopen. Dat heeft de ctfmmissie er toe geleid om Ie zeggen, wjj dragen de verantwoordeljjkbeid daar niet voor. Daar staat of valt de gemeente mede, dus we moeten niet over een nacht jjs gaan. We hebben uren en dagen er aan besteed om te weten wat in 't belang vau Schoonhoven is en wat de beer Greup nog zeide, dal hjj gehoopt had dat het niet noodig zou zjjn geweest, de ovenbouw is riet alleen noodig omdat de ovens op zjjn, maar ook te klein. Wij kunnen niet aan de afuemers voldoen en daarom kwjjot bet bedryf. Al was het mjjn eigen zaak, ik zou niet anders handelen. De heer P- Greup: Ik tal zoo kort mo geljjk zjjn. De biiijjkbeid brengt mede, hem er over te hooren. Ia bjj in .zjjn opgaaf niet voldoeride, dan rest ons alleen die ander. Die man is niet gehoord, hjj is niet hier geweest om te spreken over dat risico, daar is maar één mau op gehoord. De heer H> A. Schreuder: Dat is niet juist. Ik meen u al gezegd te hebben in de vergadering van de gascommissie en Burg. eo Weth., dat er één inschrjjver was, die op dat risico gerekend had, en toen hebt u nog gezegd: dat zal niet waar zjjn, die man Ijjkt wel gek. Hjj is daarna hier geweest en toen het hem gevraagd werd, was het wel degeljjk zoo. Het staat dan ook in het rapport van den adviseur. De heer J. W. Valk: Het is den heeren bekend, dat wjj in onze voorwaarden dat risico gezet hebben. Het is nog een groot verschil hoe het opgevat wordt en alle in schrijvers behalve de laagste, hebben het risico zóó opgevat, dat wanneer met het bouwen stagnatie zou ontstaan, zjj er voor inslaan. Diegene, dien de gascommissie aan beveelt, neemt ook het risico in het oude bedrjjf op zich. Nu zou de gascommissie er niet tegen zjjn om den ander te hooren, maar ik wil alleen dit nog zeggen, dat elk uur, dat men uitstelt, kau het Schoonhoven eenige duizenden guldens kosten. De heer P. van Sonsbeek: Ik wenschte nog even vau den rapporteur te vernemen, of die garantie en risico naar de wet zjjn. De heer H. A. Schreuder: Het antwoord daarop kau ook dienen op wat de heer Kooiman gevraagd beeft. Die mynhtier is bereid, zoo'n scherp mo geljjk gesteld contract daaromtrent te onder teekenen. Dat hjj dat nu nog a&et gedaan heeft, daarvoor is ook geen enkele reden, maar hjj heeft zich bereid verklaard eeu zoo scherp mogeljjk gesteld contract Ie onderteekenen. De voorzitter: Wanneer de Raad een besluit genomen heeft, hebben Bu*g. fln Weth. te zorgen voor da uitvoering. Dat brengt mee de overeenkomst, dat wjj er niet zoo vluchtig overheen zullen loopen eu alles gestipuleerd wordt. Mocht dat afstuiten op iets, dan komen we bjj den Raad. Na deze ampele besprekiog wilde ik gaarne hoorep of de Raad bezwaar maakt, om verder over die zaak te spreken en om ook de aangeboden sommen te noemen van allen. Ik heb in de vorige vergadering het verslag van Burg. en Weth. zelf voorgelezen, en toen heb ik overgeslagen die punten be treffende de eijfers en de namen. Dus dan wil ik die nu aan de openbaarheid prjjs geven. Do heer H. A. Schreuder: Ik weet niet waarvoor dat noodig is. De voorzitter: Het publiek heeft daar ook recht op. Toestellen: Maalschappjj „Dordrecht" f 23150,— zonder risico en langeren termjjo; Louis Pajjens 6c Co. f 25899,— met risioo; Julius Pintsch f 27394,67 zonder risico; Aug. Klönne f 30875,— met risico; Elster 6c Co. f 34040,32 met risico en langeren termjjn. Gebouwen: Elster 6c Co. f 23900,— met risici en langeren termjjn; Julius Pintsch f 24045 zonder risico: Au*. Klöane f27710,— met risico; Louis tfijjans 6c Co. f 35200,— met risico; H. Bürgemeisler f 7800,— enkel voor ovens; G. Völker 6c Co. f 7950,— enkel voor ovens. In massa: Julius Pintsch f51439,67 zon der risico; Elster 6c Co. f 67940 32 met risico en langeren termjjo; Aug. Klöune f5858»,— met risico; Louis Pajjens 6c Co. f 61099,— met risico. Nu heeft de Commissie van Bjjstand haar oordeel, zooals we gehoord hebben, weer gegeven in een rapport, dat aan Burg. en Weth. is aangeboden, die het in 't kort opgenomen hebben in een verslag. Ouder terugzend» g van de ia ouee handen om advies gestelde stukken, belrtffdude den ombouw der gasfabriek, hebben wy de ser uw collega beleefJ in overweging te geven, den Raad voor te stellen, dien ombouw op te dragen aan de firma Elster 6c Co. te Rotterdam, overeenkomstig hare inachrjj ving vermeld onder letter B van het inschrjjviegs- biljet voor de som vau f 57940,32. De commissie is tot dat voorstel gekomen op grond van de volgende overwegingen. Nu de diverse inschry vingen om bericht den raad in handen zjjn gesteld geweest van den adviseur meenen wjj, dat in hoofdzaak de conclusies van dat rapport moeten worden gevolgd. Daargelaten de inschrjjving van de gas- meester maatechappjj te Dordrecht, die alleen voor de machines insc ireef en daardoor huiteD aanmerking kan bljjven, bepaalt de keuze zich tusschen de reeds genoemde firma en de firma Julius Pintsch te Utrecht. Het totaal verschil in inschrjjving is, dat laatstgenoemde firma f 6500 'lager is. Ouder die inschrjjving is evenwel niet begrepen bet maken en leveren van nood- leidingen. Ook is door de firma Julius Pintsch een zuiverhuis gedacht geheel afwjjkende van de voorwaarden die zjjn gesteld. Bjj aanneming daarvan worden 4 grootere zuiverkisten in stede van 3 gefiischt, waar door ook het gebouw belangrjjk zou moeten worden vergroot. Daarenboven beeft de Directeur der firma Elster 6c Co. namens die firma zich ver bonden om vanaf den dag waarop de levering wordt opgedragen tot aau de oplevering van de nieuwe fabriek, alle risico van het bedryf op zich te nemen en dit aldus te verstaan: dat zq terstond alle maatregelen tot voor- komiug vau stagnatie in het bedrjjf zal nemen en alle kosten zal dragen die eene eventueeie storing in het bedrjjf met zich zal brengep. Bovendien werd deze firma bereid ge- ▼oaden zoo noodig den thans bt-staanden meter door eene van grootere capaciteit te doen vervangen, zonder daarvoor koiiten te zullen berekenen. Een en ander samenvattende, bljjkt heb one dat de lagere aanbieding vao de firma Jullins Pintsch slechts schjjnbaar is en afgezien nog van het risico dat Lhter 6c Co. geheel voor zich neemt en Julius PiulBch geheel Ivoor de gemeente laat de inschrjj ving vau Elster 6c Co. als de laagste kan beschouwd worden. Evenwel moet de fl-mi met het oog op den steeds stjjgenden prys van het jjzer op eene spoedige beslissing aandringen en ver klaarde haar bod tot 81 December a. s. gestand te kunnen doen. Waar nu van den kant der inschrjjvers een natuurljjke drang tot bespoediging is te verwachten en de behoefte aan de nieuwe fabriek met den dag grooter wordt, meenen wjj met klem te moeten aandringen op eene spoedige behandeling en verzoeken u het daarheen te leideD, dat nog in deze maand de beslissing door den Raad wordt genomen. Wq gevoelen evenwel het bezwaar dat tegen eene zoo spoedige behandeling mis schien door uw college zal worden gemaakt, maar merken dan loch op, dat wanneer zooals reeds is geschied de jjzerprjjzen nog eens worden verhoogd, de inschrijvings sommen zeker met een niet onbeduidend bedrag zullen moeten worden verhoogd, wat, nu toch tot verbouw zal moeten worden besloten, een zuiver verlies voor de gemeente zoude zjjn. Reeds nu hebben de voornaamste jjter- handelaren in ons land hunne clientele ken nis gegeven dat 1 Jan. 1906 alle jjzerprjjzen met f 1 pC'. verboogen. Ook hebben wjj onder de oogen gezien den tjjd die noodig zal zjjn voor inachtneming van alle noodige formaliteiten, waardoor aan een definitieve beslissing voor 1 Jan. a. s, niet te denken valt. Wjj zjjn echter in de gelegenheid gesteld uw college dienaangaande de verklaring te geven dat de firma Elster 6: Co. genoegen zal nemen met eene voorloopige opdracht behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Tegen dusdanige opdracht kan naar het ons voorkomt geen bezwaar bestaan, want, al moge ook over leening, aflossing en andere vraagstukken moeiijjkheden rjjzen, dat de fabriek zal moeteu worden gebouwd, zal wel niet worden ontkend. Wjj geven u daarom in overweging, tor- stond na de machtiging van deu Raad, de opdracht te verstrekken. Voorts vestigen wjj er uwe aandacht op dat het raadzaam zal zjjn op eenig bjjwerk en andere noodzakeljjke kosten als grati ficatiën enz. reeds nu te rekenen en geven u daarom in overweging den Raad voor te stellen eene leening aan te gaan van f 65000, waaronder f 54)00 voor uitbreiding van het buizennet. Omtrent de mogeljjke draagkracht door do fabriek vau deze leening deeleu wjj u ten slotte het volgende mede. In verhouding tot de verbruikcjifers van kolen in het vorige jaar wordt berekend, dal do nieuwe fabriek eene kolenbespariDg van 2800 HL zal opleveren. Immers Elster 6t Co. garandeeren eene gasproductie van 28 kub. M. per HL, kolen, thacs wordt hoogstens 22 kub. M. verkregen rekenen wjj dat op den duur slechts 26 kub. M. verkregen wordt, dan levert dat de volgende uitkomst: 396000 kub. M. gas thans benoodigd 18000 HL. kolen en dan voor de dezelfde hoeveelheid gas slechts 15230 HL alzoo in ronde cyfers eene besparing van 2804) HL; benevens 10 ct. per HL. wegens mindere kwaliteit kolen, die dau m»-t evengroot succes zullen kunnen worden gestookt; verder zouden 6000 HL. cokes meer verkocht kunnen worden, door dat de fabriek zelf zooveel mioder zal eiscben. Di< alles geeft de volgende uitkomsten. 2800 HL. kolen minder f 2520, 15400 10 ct. minder 1544). 604)0 cokes verkoop meer - 2404). f 6464). Hierbjj is dan nog buiten beschouwing ge laten de meerdere opbrengst van ammomak- water, teer enzterwjjl op meerder gasver bruik niet is gerekend. Mede aan de hand van bovenstaande cjjfers meenen wjj, dat de rendabiliteit voldoende is aangetooud." De commissie1 hoeft dus de verdienste berekend op f 6400 en Burg. en Wetb. op f 4800; daar tusschen is het dus f 6600. Dat is nu van de baan; bet was maar om aan te toouen de mogeljjkheid om die stichting le doen. We zyn dus bezig met beraadslagen over onderhandsche besteding. Zjjn er nog leden die daarover het woord verlangen? (Wordt vervolgd.) tiEMËNGUNIEUWS. De campagne der beetwortel- suikerfabriek „Hollanuia" te Gorinchem is Woensdag avoud geëindigd. Niet minder dau 62.820.314 K.G. suikerbieten zjjn in bet afgeloopen seizoen verwerkt. In de Kerkbuurt te Papendrecht is gisternacht een blok van drie woningen afgebrand. Van de drie gezinnen waren er twee verzekerd. Alleen de niet-verzekerde meubelen zjjn gered. Do heer en mevrouw H., die onlangs te Twellco een-nieuw huis hadden betiokken, hadden Douderdag-avond bjj het naar bed gaan de groole onvoorzichtigheid in hunne slaapkamer voor de koude en vocht een pot met gloeiende bnkbtten te zetten. Deu volgenden ochtend werden belden op hun bed bewusteloos gevonden en daar de toestand vrjj ernstig bleek, werden zjj dadeljjk naar het ziekenhuis overgebracht. Vrjjdag avond keerde het be- wusizyn bjj den beer U., en den volgenden morgen by mevrouw terug. Hun toestand is echter nog ver van gunstig. De jonge Friesche vereeniging „Stanfries", le Leiden, wier ledental steeds toeneemt, hield gister-avond in de bovenzaal van „In den vergulden Turk" een zeer eigenaardig Friescben avond. De leden en hunne gasten zaten aan een lange tafel, gebruikten op oud-Friesche manier koffie met koek eu krakelingen, door vrouwen met Fnesche kap bediend, terwjjl de man nen uit Gouwenaars rookten. Er werden allerlei Friesche zang en andere voordrachten gedaan, terwjjl aan bet bestuur een fraai vaandel in de Friesche kleuren werd aangeboden, door een der ieden zelf vervaardigd. In Engeland richt men vereent- giugen op voor alles. Zoo bestaat er een Vereeniging tegen bet tevroeg begraven. Een Anglikaansche aartsdeken vertelde giste ren te Londeu op een vergadering van die ver eeniging boe bjj zelf in zgu jeugd 2fi» dag voor dood m eeu lykkist Dad gelegeu. Een verpleeg ster zag toen zyn hand bewegen, een dokter werd geroepen en hjj kwam weer bjj. Een paar jaar geleden, zeide de spreker verder, was in zjjn eigen gemeente een graf geopend, en uit de ligging vau bet geraamte bleek, dat de begraveue in de kist nog geleefd en zich bewogen had. De aarstdekeu beeft voor alle veiligheid met de uuiversiteit van Bir mingham afgesproken, dat zy zyu lyk voor de suykamer kiygt. llADHlillllilltk HefeMiiavM, 80 Jan, f Omvang van het verkeer op hel post- en telegraafkantoor te Schoonhoven over het jaar 194)5: Aantal verzonden aangeteek. stukken 2596 ontvangen 84)02 gestorte postwissels 1294)8 uitbetaalde 11294 verzonden pakketten 2184)5 ontvangen 194)07 ter invord. aangebod. quitantiën 7995 ontvangen 1054)8 inlagen Rykspostspaarnank 2777 terugbetal. 926 aangiften van ongevallen odz. aan de Ryksverzekeringsbank 49 ontvang, preunëu Kjjksverz.bank 283 uitbetaalde schadeloosstellingen Ryks verzekeringsbank 271 verzonden telegrammen 3941 ontvangen 3740 opgenomen en verder ge seinde telegrammen 13 Het totale bedrag der gestorte en uitbetaalde postwissels bedroeg f 349.860,44)0 Het totale bedrag denugevorderde eo uitbetaalde q aiUntiën bedroeg 252.200,76® Het bedrag der ialageu iu de Rijks postspaarbank bedroeg 87.611,638 Het bedrag der terugbetalingen in de Rijkspostspaarbank bedroeg- 84.438,33s Het aant. nieuw nitgegev. boekjes bedroeg 264. Het aantal v. elders ontvang, brieven bedroeg 159328 gefrankeerde en 1042 ongefrankeerde. Het aantal stadsbrieven bedroeg 2288 gefran keerde en 62 ongefrankeerde. Het aantal van elders ontvangen briefkaarten was 107224 Idem briefkaarten m. betaald antwoord 2276 Idem nieuwsbladen en drukwerken 381420 Idem monsters 6812 Idem dienstbrieven 19500 f Met nader te bepalen datum zal een vjjfde postrit worden ingevoerd, welke is opgetfrngon aan den heer J. A. C. de Goejj, stalhouder te Gouda. Het vertrek uit Schoonhoven zal plaats hebben 8.30 v.m. spoot tjjd en uit Gouda 10.55 v.m. spoortjjd. Alzoo eeu belangrijke verbetering ook voor bet reizend publiek. f De afdeeling „Schoonhoven" der vereeuigiDg „Volksweerbaarheid" hield Vrijddg 26 dezer hare jaarljjkséhe algemeene vergadering. De secretaris bracht een zeer uitvoerig jaarverslag uit, waaruit bleek, dat de afdeeling zich nog voortdurend iu een zeer bloeienden toestand bevindt; van elk der onderafdeelin- gen werd een resumé der werkzaamheden gegeven en de toestand meegedeeld, waarin zjj zich bebinden. De penningmeester deed rekening en ver antwoording van het beheer der geldmiddelen. Wel sloot da kas met een nadeelig saldo van f 2,47i/i, maar met het oog op vroegere uitkomsten mag de huidige toestand der kas reden tot groote tevredenheid geven. Thans was verkieziog van bestuursleden aan de orde. Vervangen moesten worden de heer M. P. Diemel, dia de gemeente metterwoon gaat verlaten, de heer G. Jan Niekerk, die bedankt hail en de secretaris, J. G. Tielenius Kruythoff, die periodiek moest aftreden. Hun plaatsen werden inge nomen door de heeren L. Reins, F. A. Hoogendjjk en J. J. Hogepdoorn. De algemeeue vergadering, die in het begin van Juli te Arnhem zal gehouden worden, zal de afdeeling vertegenwoordigd zien in den beer J. G. Tielenius Kruythoff, als wiens plaatsvervanger de heer H. G. Geelhoed zal optreden. Wie door de afdeeling tot hoofdbestuurs lid zullen gekozen worden, kon uiet worden uitgemaakt, daar de voordrachten nog niet waren ingekomen. De vergadering vereenigde zich echter meteen voortel om deze kwestie aan het afdeelingsbestuur over te laten. Na een harteljjk afscheidswoord tot de aftredende bestuursleden gericht te hebben, wat door de beide aanwezigen met eeu gevoelvol woord van dank werd beantwoord, sloot de voorzitter de vergadering. t Het toelatings-examen voor de Ryksuormiallea-ien en de daaraan verbonden Voorbereidende Klasse alhier zal plaats hebben op Zaterdag 3 F-br. (schriftelyk) en Woens dag 7 Febr. (moudeliug). Het aantal candidaten bedraagt in 't geheel 17. f Het zal zeker onzen stadge- nooten aangenaam zjjn te vernemen, dat de sergeant Van Marie, gediplomeerd zieken verpleger en geplaatst in 't Militair Hospitaal altlier en die zich in den korten tjjd van zjjn verbljjf alhier reeds eenige malen door zjjne hulp aan verschillende patiënten ver dienstelijk gemaakt beeft, door de Vereeni ging tot Verbetering der Ziekenverpleging is aangesteld om in alle voorkomende ge vallen de doktoren bjj te staan. t Het Departement „Schoonhoven" der Maatschappg „Tot Nut van het Algemeen" zal een concert orgamseeren, waarin 0. m. ook zal optreden de heer B inj. Stad. die als violist in het onlangs gehouden concert van wege de Commissie der Volksbjjeenkomsten zooveel eerbied voor zjja uitstekend spel dwong. Als datum van dit concert is vastgesteld 20 Februari a. s. f Zaterdagavond j.l. werd door de diaconie der Ned. Herv. Gemeente een extra gave geschonken aan de armen dier gemeente. Bovendien werd aan alle Protestantsche armen geld, kolen eu brood verstrekt. Dat een eu auder de 100 huisgezinnen zeer welkom was iu dezen tjjd des jaars, behoeft zeker geen betoog. f Door den heer E. Noteboom alhier, correspondent van de Vrjje Universi teit te Amsterdam, zjjn de navolgende gelden toegezonden voor genoemde Universiteit: uit Bergambacht f 22, uit Groot-Ammers f 2,50; uit Nieuwpoort f3; uit Polsbroek f 13; uit Scboonboveu f36 (eu voor de Medische Faculteit f 0,50); uit Vlist f 2,50; uit Willige-Lmgerak f 25; uit Zevender f 0,50; te zamen f 104,50. t Zaterdag-middag om drie uur geraakte de 9 jarige B. van der Hek, daar hjj zich op bet jjs wilde begeven, te water in de Uavensloot alhier. Op het hulpgeroep van buren werd hjj door zjjn grootvader uit bet water gehaald. t Door H. J. J. v. A. alhier, die door het gereéhtshof te 's Gravenhage is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, is cassatie aaogeteekend tegen dit vonniB. fin den nacht van Zaterdag op Zondag werd alhier door de Rykspoiitie gevankeljjk binnen gebracht T. v. E., van Jaarsveld, die aldaar op UbI van den Officier van Justitie te Rotterdam gevangen was genomen. Maandag morgen werd by naar Rotterdam getransporteerd. Onder de dienstdoende predikanten zjjn Ds. W. H. Gispen, van Amsterdam (1856), Ds. J. van Andel, van Gorinchem, en Ds. W. J. Thjjssen, van Siddeburen, Friesland, (1861), Ds J. Hessels, van Zwolle, Ds. L. Negens, ran Amsterdam en Ds. A. P. Lan- ting, van Andel, N.-Brabant, (1862) en Ds. B. Veenstra, van Vlissingen (1863) de oudsten. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN- Bjj Kon. besluit van 6 Decem ber j.l. no 65, zyn met ingang van 16 Jauuari 194)6 Oenoemd tot plaatsvervangers vau den distnctsveearis, wieu Uordrecut als standplaats is aangewezen, de veeartsen A. J. van Hemert ie Sommelsdyk, J. La«y te Ridderkerk, M. C. van der Poel te Nieu- wenüoorn en M. de Ridder te Leerdam. De oud-minister Dr. Kuyper wordt medio April, vóór of l& Paacueo, van zyn reis in bet Oosten hier te lande terug verwacht en is voornemens de eerste jareu nog inwoner van de residentie te mg ven. Eerst kort geleden is de, nuiir vau zjju woouuuia kn de Kanaalstraat met twee jaar verlengd. De Hooge Raad deed Maandag j 1. uitspraak ia de ztalt van F. S. W. G. gewezen burgemeester en secretaris vau Berken woude eu Gouderak, veroordeeld wegens valscbbeid in een authentieke acte tot 6 weken gevangenisstraf. Oe requiraut had g»fingeerde processen- verbaal der kasopueming in afschrift aan God. Siateq gezoudeo, terwyl die kasopnemiug niet had plaats gehad. Iu cassatie was aangevoerd, dat die afschriften mot waren aan te merken als authentieke acteu, daar nergens aan den gemeentesecretaris is opgedragen dergeijjke afschriften af te geven, zoodat deze stukken door een oobevoegde zonden zyu opgemaakt. De Hooge Raad was het hiermede oneens. Art. 179 f der gemeentewet draagt B. en W. op het opnemen der boeken en kas van den ontvanger. Art. 181 zegt: proces verbaal wordt daarvan opgemaakt. Dit stuk maakt deel uit van het gemeente archief, waarvan de secre taris is de verantwoordelyke bewaarder, als hoedanig bjj bevoegd is afschriften te geven van de in zjjn archief berustende stukken, al zwjjgt de gemeentewet hierover ook. Derhalve is een afschrift van een proces verbaal van kasopneming geteekend door den secretaris, een stuk bestemd om tot bewjjs van de daarin vermelde feiten te dienen tegenover Ged. Staten. Art. 181, voor- schrjj vende het „mededeelen" dier processen- verbaal aan Ged. Staten, eischt met dat die stukken in originate worden overgelegd. Hat cassatieberoep werd dus verworpen. •--BlQkeos het Handboek van de Gere lor m. Kerken tellen deze ruim 560 dienstdoende en emeriti-predUunten. Gonda, 29 Jan. Ds. J. G. Deur, pred. bjj de Ned. Herv. Gedi. alhier, heeft toezegging van beroep ontvangen naar Genemuiden. In de Donderdag-avond in de „Reünie" gehouden vergadering van het departement „Gouda" der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" werd na ampele bespreking goedgekeurd het geven van een subsidie om eenige jongens van den werkenden stand en van alle richt'ingen wederom den cursus in handen arbeid le doen bjj wonen. Verder werd besloten om den bode Delchambre, uu het leden-aantal van bet departement stjjgende bijjft, het oude tractement weder toe te kennen. Voor afgevaardigden ter algemeene ver- gaderiug werden gekozen de heeren A, H. Teepe en C. J. M Kroon. *Alblanserdaoa29 Jan. Bjj de vele reeds bestaande vereenigingen en clnbs, is thans ook nog opgericht de christ voor drachtenclub „Da Costa". Het doel dezer club is, zich op aangename en nuttige wjjze te oefenen in het voordra gen en spreken. Secretaris is de beer J. W. Rouw. Donderdag avond trad voor de Ger. vereen, voor Drankbestrijding op, voor de afd. „Alblasserdam", Da. C. Ousaoren van Baarland, met bet onderwerp: „Een strjjd uit liefde". Na gebed en een kort openingswoord van den voorzitter las Ds. üussoren Roin. 1413 tot 23. Iu deze woordeu ziet spr. een ernstige vermaning tot liefde eo ioschikkeljjkheid jegens den naaste. Spr. bespretkt daarna in een gloedvolle rede het drankmisbruik en haar gevolgen, en welken weg de Ger. ver eeniging daartegen inneemt, en behandelde daarom een drietal stellingen. 1. Het begiosel van dezen strjjd. 2. Het motief of de beweegredenen tot dezen strjjd en 3. De roeping als Christen in dezen strjjd. Nadat deze stellingen door spr. uiteen ge- zet waren, eindigde spr. zjjn rede, met de vereeniging een volharden in hun strjjd toe te roepen. Principiöele tegeostauders gaven zich niet op voor het debat. Alleen werd nog eenige oogenblikken ge meenschappelijk over het onderwerp gespro ken. Hierop sloot Ds. Ousaoren de vergade ring met dankzegging. Zaterdag-avond 27 dezer gaf het fan farecorps „Excelsior" in de Harmonie alhier, eene uitvoering, onder leiding van haren directeur den heer L. Dresaelaars van Dordrecht. Op het programma kwamen een zevental muziekstukken voor, welke uitmuntend wer den ten gehoore gebracht. Ook was voor dezen avond door de ver eeniging de heer C. Candel en mej. X. uit Dordrecht geëngageerd, die het publiek kos- teljjk amuseerden. *Anaeide, 29 Jan. Tot voorzitter der commissie tot wering van schoolverzuim in deze gemeente is herbenoemd de heer A. van Staveren en tot secretaris de heer A. W. G. van der Hardt Aberson. Zes malen moest de commissie ia bet afgeloopen jaar bjjeenkomen ter waarschuwing van ouders of verzorgers van kinderen, die zich aan schoolverzuim schuldig maakten, telkens had die waarschuwing een gunstig gevolg. Het kohier der grondbelastiog op de gebouwde en ongebouwde eigendommen dezer gemeente over bet jaar 1906 bedraagt in hoofdsom f 2595,04. 12 opcenten voor de provincie f 311,40, 40 opceuten op de ge bouwde en 10 op de ODgebouwde eigen dommen voor de gemeente f 618,34. 'Amaerilel, 29 Jan. Woensdag 1.1. trad aimer in de vereeniging „Nut eu Ge noegen" als spreker op de heer H. A. West broek, hoofd eener school te Stotwjjk, met een lezing, getiteld: „Majesteit" van Louise Stratenus. De heer Westbroek wist door ztfa groote gave van declamatie eea schoonen avond aan zjjae hoorders te bezorgen. Vrjjdag en Zaterdag gaf het fanfare- korps „Oefening kweekt Kunst" haar jaar- lyksche uitvoering in de zaal van den heer J. Stuurman. Beide avonden was de zaal goed bezet. Zoowel do muziek als het kluchtspel „Zyn Eerste Spreekuur" verschaf ten deu aanwezigen een aangenamen avond. Aan het bal werd druk deelgenomen. Het fanfarekorps begint onder de uitmuntende leiding van zjjn directeur, den beer E. van Wageningen, weder te bloeien. Eenige per sonen lieten zich als kunstlievend lid ia- schrjjven. "Bergambacht, 23 Jan. Het kohier der groudoeiasting op de gebouwde eu on gebouwde eigendommen voor het jaar 1906 in de kadastrale gemeente Zuidbroek, be draagt f 1261,52. Het kohier der grondbelasting, dienstjaar 1906, voor de gemeente Bergambacht, geeft aan in totaal een bedrag van f 12628,96, waarvan ten behoeve der gemeente geheven worut een bedrag van f 2204,12. Uit het verslag van de commissie tot we ring vau schoolverzuim hiykt, dat iu het jaar 19l)5, 11 vergaderingen werden gehouden en DeUaudeld 4 gevallen vau betrekkelijk leer- verzuim; 2 malen verscheen de opgeroepene voor de commissie en m de andere 2 ge vallen werd de aansprakelyke persoon schrif telyk vermaand. Iu 2 gevallen werd door den heer schoolopziener op advies van de commissie vrystellug verleend tot verder acnooibezoek. De tuascheukomat des rech ters is in bet afgeloopen jaar niet noodig geweest. Het aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klem, bedroeg het vorige jaar 10, waarvoor aan vergun ningsrecht een bedrag van f 237,50 werd betaald. Het aantal lokalen waar, krachtens verlof, alcoholhoudende dranken, andere dan sterke drank, mocht worden verkocht, bedroeg 3. Ais een bewys dat in deze gemeente ook zwaar vee wordt gemest, kan dienen, dat verleden week door den bouwman C. v. d. H. alhier een vette koe werd verkocht, welke de kolossale som van 335 gulden opbracht. Aan de Hoeksche Sluis alhier doet zich een geval van typhus voor. "UIchcu-N leu wlterk, 30 Jau. Vrijdag avond werd in 't koifieUuis van den heer A. Muilwyk eene vergadering genouden van landbouwers over 't al of niet oprichten van een 'stoomzuivelfabriek. Em achttal besloot tot de oprichting. Zoo spoedig mogeljjk zal wederom vergaderd worden, ten einde meer deren in de gelegenheid te stellen, toe te treden. "Uieaen-OHdekerk, 30 Jan. De be- mesiiog der 10 perceelen van 't Rjjksproef- veld zal zjjn: Perceel een bijjft onbemeet: perceel twee krjjgt 100 K.G. Thomaspbosphaat; perceel drie 80 K.G. Algiersphosphaatperceel vier 100 K.G. Thomaspbosphaat en 60 K.G. kaïaiet; perceel vyfSl) K.G. Algiersphosphaat en60KG. kal.net; perceel zes ais vier, doch bovendien 10 K.G. Ctuiisaipeter; perceel zeven als vjjf en bovendien 10 K.G. Chihaalpeter; perceel acht 100 K.G, Thomaapboaphaat, 60 K.G. kaïaiet en 10 K.G. Chilisalpeter; de perceelen negen en tien krjjgen elk 100 K.G. Tbomasphosphaat, 60 K.G kaïniet en 10 K.G. Chilisalpeter. De begrootiog der koéten is f 42,55. •Bavdriaan, 29 Jan. Als voorzitter en secretaris van de commissie tot weriDg van schoolverzuim zjjn herkozen de heeren W. J. van Sljjpe en A. Kars. Onze gewezen dorpsgenoot de heer C. Kars, klerk bjj de post en telegraphie, is als zoodaBig met 1 Febr. a. s. overgeplaatst van Terborg naar Roermond. $Haaatrecht, 29 Jan. Door den rijks veldwachter H. alhier is proces verbaal op gemaakt tegen den bouwman v. D. alhier, verdacht van melkvervalsching. Hardingsveld, 29 Jan. Gekozen tot leden van den gemeenteraad alhier de heeren H. Kjmpsteeg Wz. en C. Versteeg, beiden lib., respectievelijk met 212 en 198 st. De heeren Van der Hoff en P. van *t Verlaat verkregen 126 en 137 st. •Haarnaar, 19 Jan. Gedurende het jaar 1905 werden aan het hulppost kantoor alhier ontvangen 2827 brieven, 1940 brief kaarten, 1 brief expresse bestelling, 717 dienstbrieven, 37 monsters en 22269 nieuws bladen en drukwerken, totaal 27781 stuks. Gestort werden 263 postwissels, te zamen een bedrag van f 4608,34Vs. Terugbetaling: ontvangen werden 117 post wissels tot een bedrag van f 1108,9(5. Ter invordering ontvangen werden 284 quitantiën, waarvoor e»u bedrag was ie innen te zamen f 6614,94l/t. Ter invordering werden aangeboden 13 quitantiën tot een bedrag van f 474,02. Verzonden werden 89 postpakketten, ont vangen 277 stuks, 47 verrekenpakketten, waarvoor een bedrag was te iuuen van f 274,68. Verzouden werden 43 en ontvangen 30 aangeleekende brieven, te zamen eeu aange geven waarde van f 6170. Iu de rykspostspaarhaLk werden 120 in- Ingeo jredaan, te zamen eeu bedrag van f 6855,60. Terugbetalingen hadden 31 plaats tot een bedrag van f 451)9 85. Uitgereikt werden 15 spaarboekjes ten behoeve van nieuwe iuleggers. Kinderdijk, 28 Jan. Van descheeps- werf van de firma Gebr. Jonker alhier, is met goed gevolg te water gelaten, de stalen sleepkaan „Pauline", groot 750 ton, voor reke ning vau schipper H. Fhpsen te Grauw. De kiel werd daarna o. in. gelegd voor een stalen tankschip, groot circa 600 ton. •Krimpen H/d Lek, 30 Jan. Vrjjdag j.L zou het dagelyksch nesiuur der gemeen le het jaarljjkscb wei k van de openbare gebouwen uitbestedeu. Men had zitting genomen op de secretarie om de inschry viugs-hiljetteu iu ont vangst te nemen. Doch noe men wacntte, geen enkel biljet werd ingediend. En de oorzaak van dit alles? Waar men vroeger er op uit was elkaar zooveel mogelyk een vlieg af te vangen, had men nu, na de benoeming van den gemeente-architect, eendrachtig beslo ten als protest hiertegen niet in le schrjjven. In een keet, slaande op de Kleine Zaag, waar het werkvolk hun gereedschappen in opbergt, heeft men getracht in te Dreken. Met een zwaar stuk hout heeft men gepro beerd de deur open te loopen, wat met is gelukt. De politie, die gewaarschuwd was, mocht het met gelukken de daders te ach terhalen, daar ze de politie hadden opgemerkt en toen aan den baal gingen. H. Alblas, jjzer werker alhier, had het ongeluk bjj zjjn werk tusschen de scbeeps- spanten bekneld te raken. Hierdoor werd het been zoo ernstig verwond, dat genees kundige hulp hoogst noodzakeiyk was. Per roeiboot werd de patiënt huiswaarts gebracht, waar onder hevige pqnen de eerste hulp ver leend werd door Dr. W. Mars. A. Ooms, werkzaam bjj de heeren J. en K. Smit alhier, had het ongeluk van een atelliDg te vallen met het ongelukkig ge volg dat hjj den arm uit de kom viel, hem brak en in de hand een wond bekwam. Dr. N. J. van Dam, die ter hulp werd ge roepen, heeft den arm gezet en verbonden. $Langeruigewelde, 30 Jan. Het ge val van lyphus, waarvan Zaterdag j.l. melding werd gemaakt, beeft een doodeljjkeu afloop gehad. *JL«kkerkerk, 30 Jan. Leest men af en toe in groote plaatsen van trouwplechtig heden per fiets of per automobiel, ook op het platteland ziet men soms vreemde dingen. Wjj hebben bier de vorige week een trouwer jj gehad per... schouw. In dne vaartuigen werd de reis ondernomen en zonder onheilen volbracht. En waarom dit vervoermiddel gebezigd werd? De weg waarlangs men moest (de Tiendweg) was zoo vuil en onbegaanbaar, dat er ook met rjjtuigen geen doen aan was. De schouw waa bet eenige redmiddel. •Lwpik, 29 Jan. 't Ging van mond tot mond Z iter dag- och tend, het groote nieuws ,de notaris gaat weg, bjj is benoemd te Gouda". Verslagenheid op veler gezichten en algemeen was de verzuchting: „jammer dat ook hjj heeDgaat, wat danken met ge meente en kerk aan de familie Camnier van Nooten, gezwegen nog van de vele gezinnen waaraan de notaris werk en brood verscnafi." Met den beer N. F. Cambier vau Nomen verdwjjnt een van de ouuste en meest ge achte families nit onze gemeenle. Gesi&cnt op geslacnt was het notariaat en ook üet burgemeesterschap te Lopik in handen van die familie. Van 1766 tot 1813 was notaris te Scnoonhoven SeDastiaao van Nooten Adriaanszoou. Deze gaf in 1813 zyn protocol over aan zyn zoon Sebastiaan van Nooten, Keizerljik notaris, resiüeereude te Lopik, kanton Schoonhoven, desljjds arrondisse ment Utrecht, departement vau de Zuiderzee. Ia 1838 trad in de plaats van zyuen vader, Wilhelm Hendrik Joan Cambier van Nooten. Laatstgenoemde werd iu 1884 opgevolgd door zjjoen zoon Nicolaas Fredenk Cambier van Nooten. ••Meerkerk, 29 Jan. De commissie tot weriog van schoolverzuim alhier heeft uit haar midden lot voorzitter herkozen de heer C. Oidemans en tot secretaris de heer H. van Hof. In de Donderdag-avond j.l. gehouden vergadering van het fanfarecorps „Eupbonia" alhier is tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering van den bond van harmonie- en fanfarecorpsen in Zuid-Hollaod, welke op Zondag 4 Februari a. s. te Rotterdam Zal worden gehouden, gekozen de heer A. L. van rHMften, en tot plaatsvervangend afgevaar digde de heer G. J. van der Heiden. $tfleaw-L«kkerlau<l, 29 Jan. Uit de ter visie liggende lyst van stemgerechtigde ingelanden van den polder „Nieuw-Lekker- land" bljjkt, dat hnn aantal 76 bedraagt, te Mmen uitbrengende 928 stemmen. A. s. Zaterdag treedt in de bovenzaal van den heer J. de Klujjver alhier op de heer R. K. Kuipers uit Gorinchem. Men wil in deze gemeente eene vrjjzinmge kies- vereenigiDg oprichten en de heer K. heefi zich bereid verklaard om de kiezers op te wekken tot zulk eene vereeniging toe te trèden. We hopen, dat velen van deze ge legenheid gebruik zullen makenom den geochten spreker te gaan hooren. (Zie ach terstaande advertentie.) «Aleuw-Lekkerland, 29 Jan. Ten- gevolge van den gedrukten koers der effecten op 31 Dec. j.l. mist het Nutsdepartement alhier dit jaar de gewone toelage van de spaarbank, voortspruitende uit 3 pet. der reserve, mits deze sinds het vorige jaar met 3 pet. is toegenomen en minstens 10 pet. bedraagt van het aan de deelhebbers der spaarbank verschuldigde kapitaal. Daar het departement tot dekking van deze op f 1500 geraamde post geene vol doende andere inkomsten had aan te wjjzen, scheen het. dat de exploitatie zjjner instel lingen in 1906 belari gr jjk zou moeten worden ingekrompen. Om dit te voorkomen nam het eerelid, de heer J. Smit Jz. op zich, pogingen aan te wenden om in dit tekort te voorzien. Dezer dagen vernamen we, dat ZEd. daarin zoo goed geslaagd is, dat in het tekort door vrjjwillige hjjdragen ten behoeve van het departement gehetl is voorzien. Voorwaar wel een bewjjs van belangstel ling in en instemming met den arbeid van bet Nutsdeparlement. ^Ouderkerk a/d IJsel29 Jan. Door den heer B. Hoogendjjk alhier is als nagift voor het 25jarig jubileum van de Vrjje Universiteit te Amsterdam f 40 toegezonden. Oadewater, 29 Jan. Op de scheeps timmerwerf der firma wed. H Stofberg alhier is de kiel gelegd van een jjzeren aak, te bou wen voor rekening van den heer G. de Vreede, uit Bunnik. •Ondewater, 30 Jan. De afgeloopen week was voor de smeden alhier een recht ongelukstjjdsperk, daar de gezel v. Z. een oog erg bezeerde en B. een hand vreeseljjk klemde, zoodat voor beiden geneeskundige hulp werd ingeroepen en zjj heden nog niet in staat zjjn werk te verrichten. •Palubraek, 30 Jan. In de op gister avond gehouden vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim in deze ge meente werden tot bestuursleden herkozen de heeren W M. Boerkoel, voorzitter, S. van den Berg, tweede voorzitter, D. J. van Rujjswjjk, secretaris, en A. Slugs Az., tweede secretaris. •Ridderkerk, 29 Jan. De heer J. C. de Back, hoofd der school te Rjjsoord, onder deze gemeente, heeft om gezondheidsredenen eervol ontslag aangevraagd tegen 15 Mei e. k.; 32 jaar is de heer De Back in deze ge meente werkzaam geweest. •Ntolwjjk, 29 Jan. Donderdag j.l. hield de commissie tot wering van schoolverzuim hare gewone jaarvergadering tot het vast stellen van haar verslag aan den gemeente raad. Nu afloop daarvan werden tot voor- I zitter en secretaris herkozen de heeren D. C. de Koning en K. A. J. Klerks. Het was Vrjjdag j.l. voor de leden onzer afdeeliog van d n Protestantenbond eene groote teleurstelling, dat door het bestuur een telegram ontvangeu werd; inhoudende de mededeeling, dat mej. Van Eek te Oegst- geest door plotselinge ongesteldheid verbin- derd was, des avonds als spreekster op te j tredc-n. Nadere berichten doen echter hopen, dat het slechts een uitstel van eene week geweest zal zjjn en zjj dus Vrjjdag a.s. aau 1 hare bel ofte zal kunnen voldoen. Zekerheid daaromtrent bestaat er echter nog niet. t Door het bestuur der hier bestaande „Gereformeerde Vereeniging tot Evangelisa- 1 tie" is aan den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente het verzoek gericht, om van af 1 April om de twee maanden in de namiddag godsdienstoefening een predikant van de rechtzinnige richting te laten optrudeD, in welke godsdienstoefening dan tevens de doops- bediening zou plaats hebben. De voorloopig goedgekeurde rekening Gemeenle Schoonhoven. Op last van Heeren GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Zuid-Holland brengen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven de volgende verklaring ter openbare kennis: De Ondergeteekende Dr. W. P. RUIJSCH. Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland en Zeeland; gezien den onvoldoenden toestand waarin de lokalen van de Openbare Lagere School le soort te Schoonhoven verkeeren; indachtig dat heihaaldelyk dpor de daartoe bevoegde autoriteiten te vergeefs op ver betering dezer lokalen is aangedroDgeD besluit, ingevolge art. 5 der wet van den 27. Augustus 1878 (Stbl. no. 127) tot regeling van het Lsg?f Onderwjjs, dat de Openbare Lagere School le soort te Schoonhoven, als schadeljjk voor de gezondheid, wordt gesloten, op grond van slechte liggingen slechte inrichting der privaten, waardoor de lucht in de Schoollokalen wordt ver ontreinigd; onvoldoende inrichting van de middelen voor ventilatie, waardoor geen voldoende luchtververscbing der lokalen, zonder voor de gezondheid der kinderen scbadeljjken tocht te veroorzaken, kan worden toegepast en onvoldoende verlichting van sommige lokalen in het bjjzonder der lokalen 2 en 3 en dat de sluiting za] plaats hebben «p 15 JhII 19U6. Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan U.H. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hnlland, Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven, den Districtsschool opziener te Gouda en bet Ho^fd der Open bare Lagere School le soort te Schoonhoven. 's-Gra venhage, 18 Jan. 1906. (Kef.) Dr. RUIJSCH. Schoonhoven, 30 Jan. 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven uoodiKeD een ieder, die (en lasle vau het Rgk, de Provincie of de Gemeente eenige vordering heeft, uit, deze binnen den termyn vau verjarmg in te dienen en zich te vrjjwaren voor ecbade, als gevolg dier verjarmg. Schoonhoven, 30 Januari 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. VlfSSCHEKlJ-BERl (JUTEN. De uitkomsten der zalmvis- scher jjen op de Waai en de Merwede waren in de laatste 8 dagen vrjj bevredigend. Id het traject van Tiel tot Woudrichem werden 12 zalmen gevangen, bjj Gorinchem 2 en te Hardingsveld 3. De besomming aan andere rivier- en poldervisch was weder slecht loonend. Zalm deed f 1.85 tot f2,10, paling 50 tüt 60, snoek 'i3 tot 25, bliek 12 tot 15 cent, alles per Vs K.G. ,ufvi.c»riiiu. .....iu, N D,e ..lm .egen vis.eher jj .Oranje der diakooie der Ned. Her., kerk west op 1 keoft tare Werkzaamheden herval. i cm 1 Mftn trprnriirnr t eene ontvangst van f 2781,32, waarin is be grepen een batig saldo over 1904 van f 467,66. De uitgaven bedroegen f 1786,141/», zoodat de rekening over 1905 sluit met een batig saldo van f 995,17V». De Kerning van Denemarken, f KOPENHAGEN, 29 Januari. Heden middag om 10 minuten vóór vieren is koning Christiaan overleden. KOPENHAGEN, 29 Januari. Nadat de koning in den voormiddag zjjn gewone groote Maandugs-audiëatie had gehouden, gevoelde hjj zich moede en ging te bed om nog wat voor het diner te rusten. De keizerin-weduwe van Rusland begaf zich te drie uur naar den koning, die zich niet wel gevoelde. De keizerin liet de leden der koninkljjke familie verwittigen, van welke ook ver scheidene verschenen. Te ruim tien minuten vóór vieren stierf de koning zacht en kalm. Christiaan X werd 8 April 1818 geboren als de vierde zoon van hertog Friedrich van Sleesw jjk - Ilolstein Sonderbnrg - Glücksburg. Hjj huwde met een dochter van koniDg Ctiristiaan VIII van Denemarken, die in 1848 overleed. In den oorlog van 1848 tot 1850 koos hjj de zjjde van Denemarken, wat aanleiding gaf, dat bjj, bjj het uitsterven van het Deensche vorstenhuis, tot troon opvolger werd benoemd volgens het protocol van Warschau van 1851. het tractaat van Louden (Mei 1852) en door de Deensche wet van 1853. Deze wet werd echter niet ia Sleeswyk—Hoisteia erkeud. Op 15 November 1863, oa den dood van Fredenk VII, aanvaardde bjj de regeering en vaardigde een grondwet uit, waardoor het hertogdom Sleeswjjk met het koniukrjjk Denemarken werd vereemgd. De erfprins Ffederik van Sleesw jjk- Hol- steiu-Sonderburg-Augustenburg liet echter zyn rechten op de regeenog van Sleeswyk— Uolstein gelden en werd bieriu door de meerderheid van de bevolking gesteund. Duitscfiland koos de zyde van het hertog dom, en in het laatst van 1863 namen Saksische troepen de hertogdommen Holstein en Lauenburg in bezit. Ook Oustenryk eischte, met Duitschland, intrekking der grondwet, en toen dit niet gebeurde, trokken de Duitscbe en Oosten- ryksche troepen de grensrivier, de Eider, over en veroverden Jutland. Koning Christiaan was toen in October 1864 gedwoDgen afstand te doen van de her togdommen Sleeswjjk-Holstein en Lauenberg aan Duitschland. Hjj had drie zonen en drie dochters. Zjjn opvolger wordt kroonprins Christiaan Frederik Willem Cnarles. Hjj werd in 1843 te Kopenhagen geboren en huwde in 1869 met Louise, prinses van Zweden. Hjj heeft zeven kinderen, vier zonen en drie dochters.* De tweede zoon van den overleden vorst is onder den naam Georges I in 1863 koning van Griekenland geworden. Koning Christiaan's oudste dochter, Alexandra, is koningin van Engeland. De jaarljjksche bjjeenkomsten der vorste- ljjke familie op het kasteel „Frederiksborg" zyn langzamerhand vermaard geworden. De „schoonvader van Europa", zooals koning Christiaan wel eens genoemd werd, en vooral zjjn grjjze echtgenoote, die hem 29 September 1898 in den ouderdom van 81 jaar ontviel, heeft er heeiwat dreigende crisissen bezworen en geschillen bjjgelegd en men kan veilig zeggen, dat over het lot van Europa meermalen in den familieraad te Kopenhagen is beslist. Men verwacht dat de zaimvisscherjjen „Prins Hendrik" en „Merode" Spoedig zullen volgen. BEURSBERICHTEN. 7. 29 Jan. Cert. Nederl. Werkl. Schuld. S1/» 79'/» Dito dito 3 93Viö Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 96%« Dito goud 1881/1893 4 957/8 Oostenrjjk, ObJ. pap. Mei-Ifov. 4 100g/ifl Dito zilver Jan.-Jnli. 4 101 3/b Dito Apr.-Oct. 6 101 s/s Portugal, Oblig. le Serie. 3 643/* Dito 3e 3 65'/» Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 78 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 82 Dito 1880 4 807/s Dito Nicolaï Spoorw. 4 868/s Dito Gr. Russ. Spw.-mjj. '98 4 83 Ha&rl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 101 Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 99J/s Zuid-Ita). bpoorw.-mjj. Oblig. 3 683/i# Loten Amsterdam f 100..3 lil1/» Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 107 MAKKTBMÜOHTEN. GwrLnclieMi29 Jan. Aangevoerd 275 runderen, 6 nuchtere kalveren, 5 vette varkens eu 83 biggen. Prjjzen: zware kalf koeien f 280 a 300, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 170 a 210, lVi-jarige ossen f 80 a 100, guiste vaarzen f 90 a 120, pinken f a graskalveren f 30 a 60, nuchtere kalveren f 12 a 18. Vette varkens 25 a 27 ct. per V» kilo, biggen f 12 a 15. lUlterdam, 29 Jan. Tarwe f tot f-,-. Per 100 kilo f8,15 tot f9,-. Rogge f 5,25 tot f 6,70. twcterdttia, 29 Jan. Aangevoerd 348 vette runderen. 0 magere dito, 114 vett» en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 268 schapen ol lammeren, 517 varkens. Runderen 25 a 37 ct; kalveren 36 a 55 ct.; schapen 24 a 27 ct.; lammeren 30 a 34 ct.; varkens 25 a 28 ct. en lichte varkens, voor export, 24 a 25 ct. per fit kilo. BUUMtJCLUkE,, flïAAU. SehMuhaven. Van 16-30 Jan. Geboren: Jacobus Willem, z. van J. W. Mugs en M. Siubbe. L G lenen da iu. Van 20-27 Jan. Geboren: Maria, d. van J. van Drenth en M. de Bruin. Fop, z. van P. van den Heuvel en G. Romego. Jaapje, d. van J. Trapman en P. Muilwyk. Getrouwd:. W. A. Laurense, oud 34 j. en E. M. Boelhouwer, oud 20 j. Overleden: C. C. Paliea, oud 76 j, wed. van W. Kalis. D. Verschoor, oud 2 m. L. van Tilborg, oud 7 j. Meerdreclit. Van 8—29 Jan. Geboren: Kiazioa, d. van W. O. Ge- neugelyk en C Hogendoorn. Neeltje, d. van H. Tober en A. vau den Dool. Getrouwd: J. de Krujjff en J. de Joode. WaddlngMveeu. Van 1—27 Jan. Geboren: Aatje, d. vkn G. de Ruiter en D. A. Ryneveld. Hendrik, z. van L. F. Sol en A. van Dyk. Jan, z. van C. van Triet eu C. Honkoop. Johanna, d. van W. Oudjjk en J. Strijdborst. Maria Agatha, d. van J. Dekker en E. Dullemejjer. Klara, d. van P. Slingerland en I. Schouten. Wilheimina Hendrika, d. van W. H. AJphenaar en T. Bras. Cornells, z. van J. van Willigen en S. Uahndiek. Johanna Hennëtte, d. van G. G. J. van der Zwaard pn L. M. Bujjs. Ljjnlje, d. van L. Schouten. Hendrik, z. van D. Bikker en S. de Jong. Pieter Corstiaan, z. van D. J. Oudjjk en A. Verheul. Getrouwd: D. van Vredendaal, oud 49 j. (won. te Barwoutswaarder) en N. van Ejjk, oud 83 j. Overleden: H. Metselaar, oud 17 d. H. Sol, oud SO d, Op Djnderdag 8 Febr. a. s. hopen onze geliefde Ouders DANIËL DE JONGH en TEUNTJE DEMPER hunne te herdenken. j. Hunne dankbare Kinderen, Ëjë Behuwd- en Kleinkinderen. hoven bjj Ameide. Sn Heden uutaliep, zacht en kalm, na eene kortstondige ziekte, onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster, Mejuffrouw iNNACOKWELIA HOOGENDIJK, in den ouderdom van ruim 41 jaar. Uit aller naam, Wed. C. J. ADDICKS- VAN SOLINGE Schoonhoven, 22 Januari 1906. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. Heden overleed te Doorn, tot onze diepe droefheid, onze geliefde jongste Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer G. J. NEDERHOR8T, in den leeftjjd van 26 jaren. Gouda, H. J. NEDERHORST. G. NEDERHORST- ZWART. H. J NEDERHORST Jr. M. G. NEDERHORST- VAN VrEUMINGEN Heerenveen, G. ADAMA— Nederhorst. H. ADAMA. 26 Januari 1906. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Heden behaagde het den Ueere van onze zjjde weg te nemen, na een korte ongesteldheid, zacht en kalm, onze innig geliefde Dochter en Zuster ELIZABETH DEM HOEK, in den jeugdigen leeftjjd van ruim 23 jaren. At DEN BOER. W. DEN BOER. N. DEN BOER. W. DEN BOER. A. DEN BOER. A. W. DEN BOER. Langeruigeweide, 26 Jan. 1906. Heden overleed, na een smarteiyk Ijjdenonze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. FLORIDA VAM DE KOPPEL, Wed. G. P. van Slijpe, in den ouderdom van 78 jaar en 8 maanden. W. F. van SLIJPE. W. van SLIJPE—den Ouden, C. D. A. de BOCK - van Slijpe Zeist. J. T. WILLEMSE de BOCK,) G. P van SLIJPE, N. van SLIJPE— Littel, E. M. M. van SLIJPE, F van SLIJPE, C.G. van SLIJPE—den Boer, Nieuw- Lekkerland, 28 Jan. 1906. Auaterlitz. Schoon- j hoven. I Nieuw-Lek kerland. Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer H. VAM MIDDELKOOP, in den ouderdom van ruim 77 jaren. Uit aller naam, P. BOON Jz. Meerkerk. 28 Jan. 1906 H. den overleed, tot ouze d ene <«ro» f- heidin de Stichting „Eudokia" te Rotterdam, onze geliefde Echt genoote en Moeder KLAANJE DEKKER, in den ouderdom van ruim 61 jaren. J. VAN DAM Gz. G. VAN DAM Jz. M. VAN DAM Jd. A. VAN DAM Jz. L. VAN DAM Jd. J. VAN DAM Jz. N. T. VAN DAM Jd. Lekkerkerk, 28 Januari 1906. Herten overleed, zacht en kalm, in „Eudokia" te Rotterdam, onze ge liefde Zuster en Behuwdzuster KLAANJE VAN DAM, geb. Dekker. in den ouderdom van 61 jaren. T. DEKKER. A. DEKKER Nobel. JJE. DEKKER. A. SLINGERLAND Tz. B. NOBEL JOÜs.z. Lekkerkerk. 28 Jan. 1906. Geb oren: JAN HERBERT NICOLAAS, Zoon van P. C. HOOI.TKAAS en G. W. HOOIJKAAS Wijnman. Njjmegen, 27 Januari 1906. Voor de vele bljjken van deelneming, ondervonden hjj het overljjden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwdvader en Grootvader, den Heer ARIE CORNELIS MIJNLIEFF Jz., betuig ik, mede namens mjjne Kinderen, mjjnen harteljjken dank. Wed. A. C. MIJNLIEFF Mijnlieff. Krimpen a/d IJssel, 26 Jan. 1906. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het overljjden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder WILLEMIJNTJE v. d. VELDEN, Wed. van Joh. Smit, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Gouda, A. M. SMIT. A. SMIT Zuidam. W. SMIT. A. SMIT Zuidam. L. J. SMIT. Reeuwyk,] A. SMIT van Wingerden. M. A. v. d. BOON Smit, JOH. v. d. BOON. Reeuwjjk, A. SMIT. Reeuwjjk, Aalsmeer, j Reeuwjjk, 27 Januari 1906. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het overljjden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader CORNELIS VAN BUREN, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Wed. C. VAN BUREN, geb. Middelkoop. A. VAN BUREN. Groot-Ammers, 30 Januari 1906. De Arrondissement8- Rechtbank Ie Dordrecht heeft op de vordering van de vrouw als eischeres, bjj vouuis van den vierden October 1900 en vjjf vi rklaard onthouden door echtscheiding het huweljjk deu zeventienden Augustus 1800 negen en negentig te Buuulk gesloten tusschen ANTONIUS JOU ANNES FRANCISCUS MAR- TINUS GEKARÜUS VAN WaLSUM, Korporaal-Schi jj ver in garnizoen te PadaDg (Nederl. Oost-Indië), wonende te '■•Gravendeel, en JACOBA BERGINA WILDBERGH, zonder beroep, wonende te 'a-Gravendeel, vtrtoeveude te Ondewater. Dordrecht den twee eu twintigsten December negentien honderd en vjjf. De Procureur van eischeres, J. M. UENN. Het BESTUUR van de Onderlinge Brand verzekering voor Polubroek, Vliat en OniHtreken brengt ter kennis van belang hebbenden, dat van af 3 Februari tot 10 Februari 1006 ten huize van den Directeur-Penningmeester ter inzage ligt de Rekeulng van Ontvangsten en Uit gaven over lOOO. Het Bestuur voornoemd, A. DE GROOT, Direct. J. UITTENBOGAART, Secr. Vlist, 29 Jan. 1906. Voor den verkoop van RIJWIELEN en NAAIMACHINES, contant en op af betaling, worden op alle plaatsen Personen, die zich hiermede eenige bjj- verdienste willen verzekeren, zenden hunne brieven, onder no. 8, aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd door U. BERKHOF &Zn. te Ondewater: TWEE BEKWAME bekend met buitenwerk. Mat Miart gevraagd een P. G., niet beneden de 16 jaren, bij F. GOUDRIAAN, Mr. Bakker te Oader- kerk a/d IJssel. Voor spotprjjs baur, een te koop, ook te gelegen aan weg eu rivier eu zeer gescaikt voor Maalderjj. Te bevragen met franco brieven, onder No. 7. Bureau dezer Courant. EEN FLINK van i0 of U j«ar oud. Brieven franco, met opgaaf van prjjs, aan Gebr. DERCKSEN, Gouda. Wegens verandering van zaken te k^op aangeboden: KAR EN TUIG. Te bevragen met fr. br., onder no. 6, aan het Bureau van dit Blad. Te bevragen H U L P P OSTKANTOOR Ntreefkerk. V..rb.ud.n: Mwodejj/ks verscb: MOLEMAAH's KINDERMEEL. Vo.r Geb.k: Prima Zaauwache Tarwebloem, uit de Stoom Meelfabriek Tan de Hee* red P. MOLENAAR de Co. te Weatzaan en uereiniude Rozijnen en Krenten. VERKAOE's Koek en Beschuit. 0-erheerlijke Penning beschuitjes! T..r de Kinderwereld: VERKADEa lekkere Korstjes. Kleingoed, nienw. soorten Biscuits. Alcoholvrije Likeuren. Puddingpoeders. Anijstabletten en Aufiastiiker Specialiteit In Nlgnren en Prentbriefkaarten. Geneesmiddelen voor het Vee, als: Blnedmiddel, Kwslaterpoeder Wachtend: Keur van SCHOONMAAKARTIKELEN. In be.telling: Uitgebreide collectie VOORJAARS BENOODIGDHEDEN Aanbevelend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SC | 1906 | | pagina 2