Oi alt palis sisal mi Mo leners SODEX. gspil Branmiliiis, waarvan de ruimte zich ook leent tot diverse bedrijven. Gebouwd in 1905. Stoomboot „JOHAN HF. Ihee Do Bommwiij met SCHUREN en LANDEBIJFM te flenBoöieróbaiaflr, DE ECHTE ABDIJSIROOP W-rtOWD, Bouw-, Griend- en Rietland, staande en gelegen onder de gemeente VortoopiDg 10 B181SWÜI. I. G. JOHS, Med. Doet8, Arts. Muis bij bel Slsiff VreeselijïB iedspnwi onezen! en KOFFIEHUIS E.Br^ndsm^ AMSTERDAM. Boerenknecht, Vaste Daggelders, die goed melken, ploegen en zaaien kunnen, kunnen nog tegen half Maart of eerder ge plaatst worden bg Ph VAN DER BREGGEN te Waddingsveeu, Zuidplaspolder. Vaste Arbeider SJOUWERS. Boerenknecht, Boerenknecht, Bouwmans woning, geteekend Nw. 589, met HOOIBERG, SCHUUR, ERF en TUIN, In BENEbENBERO, benevens diverse perceeleu Een WOONHUIS, gemerkt Nr. 38, met WINKEL, ZIJ KAMERTJE, BAKOVEN enz., overdekt PLAATSJE met WATERPUT, WAGEN SCHUUR. VARKENSSCHUURTJE, KIPPEN HOK, ERF, TUIN en BLEEKVELD, te BleiawlJk, aan de Dorpstraat; kad. Sectie C Nr. 238, groot 8 Aren, 50 Centi aren en sedert jaren gediend hebbende tot BraadbakkerlJ. De Inboedels, nagelaten door Wed. B. DE JONG JOH. WENDELS, waaronder Schuimaarde. N°. 26 is Eerst solide RIJWIELEN een Boerenknecht, Oud-Alblas, Dienstregeling 1906. Een 1 Dienstbode, Klierendrank maakt gezond en krachtig. kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, 1“?”"’ GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. Langerak, IJZERWERKERS. Vraagt VAN DE BUNTs BESCHUIT. Bergambacht, te zamen groot Hel Woonhuis j get. A 106, met ERF te Schoonhoven, aan de oostzyde van de Nes; kad. Sectie B; no. 1153, groot <4 Centiaren. De ABDIJSIROOP Voor Kinderen. Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. Daar gaat ie weer voor niets en REPARATIBH F. VAN ZESSEN te GroohAmmers. SJ in ’t centrum van Lekkerkerk EEN I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Wzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. Een paar NATTE WASSCHEN Openbare Vrijwillige Verknoping. 9*/a Hectaren uitmuntend lei-, BoohiiBowM, gelegen op de Zuidzijde, onder de gemeente HOMAN’s uit het klooster SANCTA PADLO te Carthagena, met handteekening van L I. AKKER te Rotterdam, BERICHT VAN INZET. gGEEN GRIJS HAAR MEERïg De NIEUWE LONDON doet S - DAGELIJKS VERSCH. ƒ35,- RIJWIELEN ƒ35,-. Goedkoopst en soliedst adres vook* BIJWIELEN en ONDEBDEELEN. W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Rotterdam, Amsterdam, ’g.Gravenhage, Dord recht, Culeinborg en Tiel. De Heer R. K. KUIPERS, NIEUW-LEKKERLAND, des avonds te 7 uur. Een Schildersknecht Openbare Vrijwillige Verknoping te BERGAMBACHT. 20 HECTAREN, 48 AREN, 82 CENTIAREN. PAARD en WAGEN, Broad kar en verdere Bakkerij- en Win kei inventaris; eenige MEUBILAIRE GOEDEREN, waaronder Secretaire, Naaimachine enz. ZILVERSMIDSGEREEDSCHAP en eenig bewerkt en flju ZILVJEB. Openbare Vrijwillige Verkooping. Gevestigd te Stolwijk: 1. G. VAN 0MME, te Ouderkerk a/d IJssel, is vanaf 32 Januari VERHUISD naar het A W ITAW TTGGVIU I schoonhoven, Ai Mi WAllI juJuddJbllIj CULEMBORG, Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. S( «edereu verven of uitsteemen In de Stoom knnat- koopboekjos verkrijgbaar zjjn. Dew Courant b Koffiehuis van het openbaar t( inli rien I** g< bi en is by sliedrecht. ZwiJNDRECUT. Leerdam. Voor den spotprijs van f 14,— Voor de wai-ch en huishouding onmisbaar. W. vj J. SC C. T. J. morgei HUIS T. en N. te verkoopen: HET GOEDKOOPST ADRES VOOR Let hier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er SODEX op staat garandeeren wjj de onschadelijk heid en zuiverheid. desver kiezen de dadelijk of met Mei te aanvaarden: Een gunstig gelegen en druk bezocht mei VEHUVANINU. Br. fr. aan JOHs. SCHOUTEN la Bengelaap. -f- TE HUUR OF TE KOOP Te bevragen bjj Hk. KAPTEIN, Hrim- pen a/d Eek. het gebruik van v{“' ÏNDRANL open klier bedé, 11 Trademark Alléén in verzegelde pakjes, voorzien v&n bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrQgbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f 1,80 per 5 ons. Overige dagen beh. Zendag: 7.—en 12.80 u. Wegens verandering van zaken ter overn. aangeboden een CAFÉ-BILLARD, een welvarend dorp in 1 van 1400,—. Br. fr. SWARTSENBURG’f H. VAN BEMMEL, Boozendaal bjj Haastrecht, vraagt een P. G.goed kunnende melken. Laat uw goederen verven of uitstee--- ververij en Chemische Wasscherfl van De goederen blijven in elkander, -behalve zijden Bluffen. Prijzen zijn billijk en spoedige aflevering. Agent veer Schoonhoven en Omstreken "De Heer Rikhof, ,7» porlret. GEVRAAGD: aan huis. Te bevragen bij Wed. F. STE- KELENBURG, Kerkstraat. Gevraagd tegen half Maart of Mei P. G., goed kunnende melken. Br. fr., nommer 7, HULPPOSTKANTOOR Nleuwerkerk a/d IJsel. Kiesvereeniglng „Alblasserdam en Omstreken**. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voor nemens op Woensdag 7 Fe bruari 1906 by afslag, des >ns te half elf precies, in het RAAD- te Oud-Alblas, ten verzoeke van DEN BOUW aldaar, in het openbaar Ongeveer in 11 perceelen. Aanvaarding bjj de betaling der koop penningen op 15 Maart 1906 Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris, alwaar vanaf 22 Januari a. s. ver- Maandag: Dinsdag: Van SCHOONHOVEN naar ROTTER DAM 4.45 en 12.80. 5.80 en 2.80. Dinsdag: Overige dagen beh. Zsndag: Van ROTTERDAM D*ar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.80. 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. Geprotesteerd moi waarop de weten: socialisten, de heei hun orgaan „Het laten over den hei stelsel, nadat de g over het lijk van c betreurden industrie „Een levensïeugen Men begr jjpe goed Geen dwaling, ter de meening, dat n wandelt, geen vi inzicht veroorzaakt, levenslang volgehoi met opzet, tegen 1 leven, gewijd aan En dat de schrjj heeft opgevat, bljjl zyn dubbeltal ops1 bekend zjjn ge word groote bladen er ii treksels van gegev we dus maar weinij te halen om te doei waardiging over zoo De naam Van Mar land en ver daarbu Door ernstig nadenl toewijding heeft hjj fabrieken te Delft h van een proefnemi gebied, waarvan all, waren, dezegenrjjke vonden, de goede nieten. En algemei listische kringen, zeggen, overal bev de volharding, de t< en mevrouw Van 1 Delftsche stelsel aan al hun onderhoorige Men kan van oori werking te ingewik te worden toegepast worden aan de me is, dat dergelijke stellingen wel uit’ uitgebreide ondernei bloeienden toestand ruime winsten opiev betaald kunnen wor< zyn by dezulke, die i uitmaken, waarvan heel weinig beantz tische voorstelling i aandeelhouders toesi beloonde arbeidsvet slaven”. Dat alles i eérbied hebben vooi de werkzaamheid va omgeving een gee heeft weten aan ti bijdragende tot all^i Alles vertooning, leeraart Van der Go past in het kader Vertooning van een’ brengen door de„Ki iyk naar het do gehoorzaam aan lang opgedrongen de fabriek”. - Tha fabrikant”. Die „kameraadscha directeur, als zoodar heet een leugen. H de lasthebber, de ui de drager van de houders. Dat er worden gelegd in dt |ieden en van hen ^brengen, zonder h mogen geen besta zyn, is geheel en al listische leer; wie e naar dat inzicht ba van wiens bedrog d opgefokte werkliedf „De voorspoed, het heeft tot grondslag v&n den arbeider”, wie er anders ov( eenr drjjver. Niet meer en ni was Van Marken volk, maar het dat hy den echyn tijn, en dit deed, Goes verder, tegen hem toch weleens zelfs, dat zijn phys er onder leed, „li ■tellen we, werd so gevraagd, P. G.*, Huis en tuin disponibel. Fr. br., lett. B, aan Wed. KREUPELING, Boekb., Waddinxveen. Door ziekte der tegenwoordige terstond of later gevraagd een flinke van goede getuigen voorzien, bg A. J. DE GROOT, Mr. VÏeeschhouwer, Krimpen a/d Lek. Deze Cour morgens uitge Franco per pot neeren bjj alle Vraagt en leest prospectus met tal* rijke attesten. De Heer G. J. GROOTHUIS te En schedé schreef ons: Af. Onderget. verklaart by deze gaarne dat zjjn Zoontje JAN, oud 6 jaar, na bet gebruik vau vier flesschen HOMAN’s KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé, 11 Oct. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prgs f 1,— per flesch. Verkrijgbaar bg G. ELSENAAR, J. PLOMP, J. F. BIJLEVELD, Ing v aangeboden een net annex STALLING,op Z. H.voor de som lett. G G, aan 's Adv.-Bureau, Gouda. in het Boveneind, van G. VAN MIDDELKOOP Gz., ter grootte van 10 Hectaren, 13 Aren, 04 Centiaren, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELE1JN te Streefkerk den* 25. Januari j.l., zyn ingezet en verhoogd als volgt: Het ie perc. op f 2400. i Het 5e perc. op f 900. 2000 1 - 1300. „2100 Terstond of met Maart ais. gevraagd die goed kan melken. Huis met tuin disponibel. Adres H. DE JONG Lz.Land bouwer te Gouderak. w het grjjze haar binnen enkele dagen RsJ (y verdwjjnen, maakt het glanzend en zacht en is onschadeiyk voor de huid. g Prys 85 Cent de flacon. vU MC Verkrijgbaar te Schoonhoven 6) by A. HOEFNAGEL. Markt, en te SC W Alblaaaerdam by J. J. KLOP Q ROGGE Q Bjj de Firma A. J. OTTO Zonen, Krimpen a/d IJssel, kunnen direct geplaatst worden enkele bekwame IJZEBWEBKER8, benevens Gevraagd, terstond if met 1 Mei, een P. Ggoed kunnende melken, by J, D. BUI TENHUIS te BeeuwHk, afd. Middelburg. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een foed kunnende melken, tegen hoog loon, J. BONS, Landb.Molenaarsgraaf. C. VAN WIJK te Oudewatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordxloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dU.; W. DONKER, Krimpen a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Niiuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Strkktkkrk C. SPELT te Nikuwpookt; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJsel; G. ELSENAAR, Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, Haastrxcht. Rijwielen v. af f 35.— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompeu v. af 0,75. Pedalen v. af 1,50. Kettingen v. af 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prijzen bjj Cnkf nEQQEÏ A AD l voorh. Fa. VEBOUDEN A Ca., WDE DBööDLaAD, j Bierhaven 80, ROTTERDAM. Vraagt gratia Prijscourant. Handel korting. Voor den spotprijs van 14,— een hage| splinternieuw Hrtaaimaclii van de nieuwste verbeteringen, schuitje zonder gaitjes, zelfwerkende garenwinden alle apparaten en 5 jaar garantie; ook op 50 Cents per week. Oude Machines worden ingeruild. Speciale inrichting voor reparatie, by Voorzitter van het Vr^zinnig Centraal Comité te Gorinchemzal spreken op Zaterdag 8 Februari 1906in het Lokaal van den Heer J. DE KLUIJVER te MT* Alleen toegankelijk voor personen boven 18 jaar. TERSTOND GEVRAAGD: EN EEN HALFWAS. Liefst van het platteland. Adres G. v. d. VLIST, Mr. Schilder te Gouderak. I Het 5e perc. op 900. 6s 1600. 7e 525. I 8e 600. Te zamen op f 11425. De toealag blijft bepaald op Donder dag den 1. Februari 1906, ’s voormid- dags ten 10 ure, by H. VAN ES te Lan gerak. Nadere inlichtingen geven de eigenaar en genoemde Notaris A. CASTELEIJN. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht is voorne mens op Woensdagen den 7. en 14. Februari 1906, telkens des voor- middags ten 10 ure, in bet i T. VAN ZOEST aldaar, in te veilen en te verkoopen EENE Te aanvaarden: de Bouwmanswoning met verdere Getimmerten en Erf den 1. Mei 1906; de Landerijen by de toewgzing. Nadere inlichtingen geeft genoemde Nota ris, by wien tevens veilingboekjes verkryg- baar zyn. De Notarissen A. P. A.VINK te Hillegersberg en N IC. TREU R- NIET te Moordrecht zullen op Vrfldag 2 Februari 1906, ’s morgens te tl uren, in „DE ZWAAN” te BleiswlJk, krachtens art. 1223 B. W., bjj veiling, verbooging en afslag, publiek verkoopen: Betaling en aanvaarding op 10 Febr. 1906. Na afloop dezer verkooping, omstreeks half een, zullen aan voormeld Woonhuis, ten verzoeke van den Curator in het Faillissement van de Wed. MULDER Bos te Bleiswljk, om con tant geld, publiek worden verkocht: Breeder by biljetten. Bezichtiging ’s morgens van lOtotlluren. Inlichtingen geven genoemde Notarissen. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donderdag 1 Februari 1906, *s morgens 9V« uur, in het Koffiehuis „DE LANDBOUW” aldaar, in het openbaar, om contant geld, verkoopen: Alles daags te voren te bezichtigen, van 's morgens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur. De Nol.ri» D.' TEIJINCK te SCHOONHOVEN zal op Vrydag 2 Februari 1906, 's avonds 7 uur, in bet Koffiehuis „DE LANDBOUW” aldaar, in het openbaar ver koopen: Ten verzoeke van de Erven Wed. B. DE JONG: Ten verzoeke van Mevr. Wed. W. KOOIMAN: Eene partij Bouwland, gelegen onder de gemeente Willlge-Lan- gerak; kad. Sectie A, nos. 61 en 1510, groot MS Aren, 00 Centiaren. DtL perceelen zjjn te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 28 Februari 1906. Nader onderricht ten kantore van den Rotaria 500 last Schuimaarde tegen zeer lagen prjjs te koop. Te bevragen bjj E. v. d. VLIST, Groot-Ammers. Med. Docts., Arts spreek: A'PIN is en blijft het |BI hB| eeni9 afdoend middel tegen KIE S P IJ N dat ©ogenblikkelijk helpt en is verkrijgbaar in flacons van 25 Cts. bij den Generaal-Agent voor Nederland en voorin bil: Mej. TRAPMAN te G.ndrla.o. M DE DEER te Pnl.br.nk. A. R. v. n BERG Nt.l„l|k. C. VAN ZESSEN Hr.ndwllk. D. J. SCDOLTEN Aiameralal. J. SPE1JER Meerkerk. Wed. VERWOERD VH.i. De Heer JOHANNES ANTONIUS RIKHOF, Wulhofsweg No. 2 te Enschedé, deelt ons mede: „Ik had veel last van bloedspuwingen en daarbjj deden zich de volgende verschgoselen voor: Ik had pjjn in de borst, steken in de zpde, gekriewel in de keel, een droge kuch, een zoeten smaak in den mond, hartklopping en belemmering der ademhaling. Voordat ik bloed moest opgeven bad ik een gevoel alsof er een ketel kokend water in mUn borst werd gegoten en daarna gaf ik onder onaf gebroken hoesten een groote hoeveelheid bloed op, dat schuimend en helder rood van kleur was en met lucht- blaaejes bedekt. Ik was zeer lusteloos, had hevige krampen en bracht slapelooze nachten door. Tot mjjn geluk maakte ik kennis met de wonderbare ABDIJSIROOP klooster Sancta Paulo en gevoel mg verplicht U met innige dank baarheid mede te deelen, dat ik door 1 flacon Abdijsiroop ▼an f B,— totaal genexen ben. De Abdysiroop is een geneesmiddel. Maak dit bekend, opdat de .-.rjjke zieken er van kunnen profiteered Belangstellenden kunnen by mjj inlichtingen bekomen.” klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpgpontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbr&kingen en bloedspuwingen en alle borst- en longaandoeningen. Prgs per flacon f 1,—, f S,— en f s,so. Verkrijgbaar by: A. C. FIJN tan DRAAT te Schoonhovkn G. van dkr WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J^L. VLOT te Oud-Alblas; van REES te Blkkknsoraaf; 1CHUTTE te Molknaarsgbaaf van ZESSEN te Vuilkndam; TERL0UW te Goudriaan; van DIJL te Gjukn-Nikuwkkrk; ZONNEVELD—Pikk te Hoornaar; C. BROUWER te Murkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. dk JONG te Am^i; G COLJE te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammuib T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Lanokrak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/p IJsel;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3