iir. nTTW ffl UHUl I0P zen! 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. het Eerste Blad. PIJN, bij den N°. 2688 Zaterdag 3 Februari. Een Protest. HUIT. IS I xtnhoTen. teekening tterdam. oonhoven, emborg, anten. B1HBBBLAÏD. G0ÏÏRAN smkanit- Deze Cwurant bestaat uit Jt Bladen. leltfk- in, bekomen.” een den twoc )ebei 1 s; S. &W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhovin, Uitgevers. opblazen der ontevredenheid, die de levens adem is van het socialisme, tot het leveren van het bewijs voor die „stelling” zich niet heeft ontzien, een blaam van opzettelijk be drog te werpen op de nagedachtenis van een man, die door duizenden in den lande hoog wordt vereerd, en tot wiens karakterhoogte hjj, de privaat-docent, niet reiken kan, dat mag niet worden voorbijgegaan zonder een woord van nadrukkelijk protest. Als anderen het zwijgen er toe doen wq niet. Franco neeren m er vooi i voor 1 ge en OVEN, RG, SBDAM. a/d IJsil; .izdrzcht; n. IDEEXEM. i v. af f 1,50. 0. Kettingen Vulhofsweg i; loveneinde irdkloos; fux; urk a/dIJ.; wricht; o; HMDAM; irs te ;adei voorstellen moet ri. de heer J. de vact.—, candidaten en P. C. r ge dsgea Zendag: en 1H.SO n. i. Zendag: )IRECTIE. ouderde en teelziekten borst- en der postergei barrières wej gang in stonden. examens postbode Generaal. Alle ambtenaren en beambte: aanstelling kunnen zonder beper. leeftijd aangaat en zonder nade. imers, A. Jong- i Meerkerk tot n „de Neder). dien bond, ng Amster- it de weer- i aan T. Edel- Ist door hem Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. per post door het geheele rjjk 0,90. Men kan zich abon- bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Pr|s der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterljjk tot Dinsdags- en tot Vrjjdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor S-maal plaatsing opgegeven, worden slechts S-maal in rekening gebracht. vaste zat den leeskun- examen w. ifie. Bij i komen zjj iog van de imerking. rant-klerk, hoogste 8 SCHOONHOVEN!! arbjj deden pgn in de een droge lopping en oed moest kend water onder onaf- :d op, dat met lucht ge krampen luk maakte 'P klooster inige dank- dUalrwwp roop is een opdat de Geprotesteerd moet worden tegen de wijze, waarop de wetenschappelijke leider der socialisten, de heer F. van der Goes, in hun orgaan „Het Volk” zich heeft uitge laten over den beer Van Marken en zijn stelsel, nadat de groeve zich had gesloten over het lijk van dezen uitnemenden, diep betreurden industrieel. „Een levensleugen" noemt bjj dat stelsel. Men begr jjpe goed wat dat woord beteekent. Geen dwaling, ter goeder trouw begaan, in de meening, dat men den juisten weg be wandelt, geen vergissing, door verkeerd inzicht veroorzaakt. Neen, een voortgezet, levenslang volgehouden bedrog, gepleegd met opzet, tegen beter w.eten in, een leven, gewjjd aan baatzuchtige misleiding. En dat de schrijver het ook niet anders heeft opgevat, blijkt uit eiken regel van zijn dubbeltal opstellen, die genoegzaam bekend zjjn geworden, doordien schier alle groote bladen er in hun persoverzicht uit treksels van gegeven hebben en waarvan we dus maar weinige volzinnen hebben aan te balen om te doen uitkomen onze veront waardiging over zoo gruwelijke miskenning. De naam Van Marken is in geheel Neder land en ver daarbuiten bekend geworden. Door ernstig nadenken en voorbeeldelooze toewijding heeft hij de door hem beheerde fabrieken te Delft het tooneel doen worden van een proefneming op maatschappelijk gebied, waarvan allen, die er bij betrokken waren, dezegenrijke gevolgen hebben onder vonden, de goede vruchten nog steeds ge nieten. En algemeen, behalve in socia listische kringen, zou men nu moeten zeggen, overal bewonderde men het beleid, de volharding, de toewjjdmg, door den heer en mevrouw Van Marken betoond, om dat Delftsche stelsel aan te wenden, tot heil van al hun onderhoorigen. Men kan van oordeel zijn, dat het in zjjn werking te ingewikkeld was, om algemeen te worden toegepast. Er kan plaats gelaten worden aan de meening, die ook de onze is, dat dergeljjke proefnemingen en in stellingen wel invoerbaar zjjn bjj zeer uitgebreide ondernemingen, die in bijzonder bloeienden toestand verkeeren, zoodat zjj ruime winsten opieveren, waaruit de kosten betaald kunnen worden, maar niet houdbaar zijn bjj dezulke, die verreweg de meerderheid nitmaken, waarvan de zeer matige winsten heel weinig beantwoorden aan de socialis tische voorstelling van de „millioenen, den aandeelhouders toestroómende uit het karig beloonde arbeidsvermogen van de loon slaven”. Dat alles neemt niet weg, dat wjj eerbied hebben voor het karakter en voor de werkzaamheid van den man, die in zijn omgeving een geest van samenwerking heeft weten aan te kweeken, niet weinig bijdragende tot allgr geluk. Alles vertooning, voor-den-gek-houderij, leeraart Van der Goes. Zelfs de begrafenis past in het kader van dat komediespel. Vertooning van eenvoud bjj het grafwaarts brengen door de „Kameraden", die gezamen lijk naar het doodenveld zjjn gegaan, gehoorzaam aan het hun dertig jaar lang opgedrongen parool: „Allen voor de fabriek”. Thans „allen achter den fabrikant”. Die „kameraadschap”, in den zin dat ook bjj, directeur, als zoodanig een arbeider was, heet een leugen. Hjj kan dat niet zjjn, bjj, de lasthebber, de uitvoerder van de bevelen, de drager van de belangen der aandeel houders. Dat er overeenstemming kan worden gelegd in de belangen van de werk lieden en van hen, die het kapitaal aan- brengen, zonder hetwelk het arbeidsver mogen geen bestaansmiddel zou kunnen zjjn, is geheel en al in strjjd met de socia listische leer; wie er anders over denkt en naar dat inzicht handelt, is een leugenaar, van wiens bedrog die arme, tot tevredenheid opgefokte werklieden de slachtoffers zjjn. „De voorspoed, het geluk van den kapitalist heeft tot grondslag de ellende, de rampspoed van den arbeider”. Dat is het dogma, en wie er anders over denkt is een slaaf of een drjjver. Niet meer en niet minder dan anderen was Van Marken een uitbuiter van zjjn volk, maar het erge bjj hem is geweest dat hjj den schjjn aannam van het niet te zjjn, en dit deed, zoo insinueert Van der Goes verder, tegen beter weten in. Dat moet hem toch weleens benauwd hebben, zóó zelfs, dat zjjn physiek weerstandsvermogen er onder leed, „In zjjn binnenste, onder- «tellen we, werd somtjjds een strjjd gevoerd van leugen en waarheid, waartegen zjjn lichamelijke krachten op den duur niet bestand waren.” Worden in gewone fabrieken de menschen gewoon uitgezogen, zonder dat er iets gedaan is om die treurige waarheid te bemantelen, modelfabrieken zjjn er op aabgelegd om haar te verbergen, daar worden de menschen niet enkel uitgezogen en vaak erger dan in andere fabrieken, maar bedrogen bovendien. Het is de kracht van bet socialisme, die theorie van uitbuiting voortdurend te pre diken, zoo in het oneindige te herhalen, dat er geen t wjj fel aan haar waarheid mo- geljjk is. Elke verbetering, die in het lot der werklieden wordt gebracht, in loon regeling, in werkljjdsbepaling, in tegemoet koming aan sloffe!jjke en zedeljjke behoeften, staat vjjandig tegenover het socialistisch streven, dat geen ander is dan de ontevre denheid aan te kweeken, die op te voeren tot een zoo hoog peil, dat een gewelddadige uitbarsting wel volgen moet. Sociale her vormingen zjjn erger dan lapwerk, zjj zjjn daarenboven hinderpalen tot het bereiken van dat doel, en wie er zich met het meeste succes tegen verzet, speelt het best in de kaart der heeren, die zich opgeworpen hebben om den arbeiders den weg naar een betere maatschappij te wjjzen. De tactiek, om alles verdacht te maken wat ten bate der werklieden gedaan wordt, is doorzichtig genoeg om ons niet te verwonderen dat zjj wordt gebezigd. Waar zouden de heeren leiders moeten bljjven, als hun volgelingen tot een staat van tevredenheid waren ge bracht? Misschien hielden zjj nog iets bjj zich van de alleronderste laag der bevolking, van hen die wegens totaal gemis van be kwaamheiden arbeidslust niets prestoeren, maar met zulk een schamel overbljjfsel kan men geen invloed uitoefenen, geen positie verkrjjgen, geen Kamerzetels veroveren. Daarom is het dringend noodig den model- fabrikant af te breken, hem te berooven van de achting, die hem wordt toegedragen, hem voor te stellen in een gedaante, die den tevreden gestelde afkeerig maakt van een man, voor wien hjj eerst dankbaarheid gevoelde. Dat is de grondtoon van het schrjj ven van Van der Goes. De directeur der Delftsche fa brieken is slim genoeg geweest om den werk lieden een deel toe te kennen van hetgeen hun rechtens toekomt, ten einde van het andere deel, dat natuurljjk het grootste is, zichzelven en zjjn mede-kapitalisten, de aandeelnouders der oifderuemuigeu, kolossaal te bevoordeelen. En die arme loonslaven, zjj zjjn er blindelings ingeloopeu. Zelfs de betere verzorging, goede voeding, goede woning, die zjj zich door de bemoeiingen des directeurs konden ver- schblfdD, wat zjjn het anders dan middeltjes om te maken dat ze b'eter kunnen produ- ceeren aangezien de moderne voort brengingswijze steviger krachten eischt. Geloofj het maar gerust, vrienden, op het woord van Van der Goes, den wetenschappe- Ijjken socialist, alles wat ooit door eenigen kapitalist gedaan wordt om het lot van den werkman zoogenaamd te verbeteren, het vloeit voort uit hetzelfde beginsel dat een man leidt die voor de slachtbank een koe prepareert door uitmuntend voedsel te geven, of voor den vrachtwagen zjjn paard geschikter maakt door goede verzorging. „Een warme stal en minder slecht voer zou de tapime huisdieren ook harder doen werken”. Het ergste in dit samenstel van hedrogs- middelen is nog de organisatie van het toe zicht: deze verlaagt zekere uitverkoren slaven tot de rol van slavendrijvers. Dat is tevens een bezuiniging, want bet spaart apparte, hooger bezoldigde opzichters uit. Wel krjjgen die „gegradueerden onder de arbeiders, half spion, half blank-offlcier,” eenig aandeel in de winst, maar dat wordt door hun optreden ruimschoots uitgehaald. Ja, dat winstaandeel, dat is een mooie uitvinding, een fijne vorm van bedrog. Den arbeiders, wien alles toekomt, geeft men maar een klein loon, maar zeker percentage van de winst mogen zjj onder elkander ver- deelen. Dat spoort hen niet alleen aan tot groote krachtsinspanning, maar het maakt ook, dat zjj op dat veranderlijk beetje inkomen al hun aandacht richten en niet meer letten op de karigheid van bet schrale loon. Of zoo'n modeifabrikant zjjn belangen ook goed be grijpt! En al die tevreden werklieden, die hem als hun weldoener vereeren, zjj azen op het stroop, als de vliegen op de kleef stof van verraderlijke stokjes, aan welke zjj spartelend bun leven zullen eindigen. De conclusie, waartoe Van der Goes komt, is deze: „De modelfabrieken vertoonen ons de volle glorie van den heilstaat der kapi talistische bourgeoisie, een heilstaat waarin de arbeider tweemaal uitgebuit en tienmaal bedrogen wordt.” Dat hjjin zjjn dweepziek jagen naar het De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht beeft benoemd tot lid der gezondheidscommissie voor de ge meenten Wjjk-bjj-Duurstede c. a. den heer M. W Barrevoets, kameraar van den Lek- djjk Benedendams en van den IJsseldam, te Jaarsveld. Door den Dir ecteur-Generaal -“an en telegraphie zjjn thans alle weggenomen, welke aan den over- hoogere betrekkingen in den weg Na het afleggen van de noodige is de mogeljjkheid geboden van op te klimmen tot Directeur- Alle ambtenaren en beambten met aanstelling kunnen zonder beperking wi leeftjjd aangaat en zonder nader geni dig onderzoek deelnemen aan het e voor klerk der posterjjen en telegraf gunstigen uitslag van het examen in de eerste plaats voor vervullito beschikbaar gestelde plaatsen in aam Zjj werden aangeduid als adspira ontvangen een opleiding van ten t maanden in den telegraafdienst en van 5 maanden in den postdienst en worden daarna op de mioimum-jaarwedde benoemd tot klerk. Zoolang echter de jaarwedde als klerk min der zou bedragen dan in de vorige betrek king genoten, wordt het verschil door een toelage tot geljjk bedrag vergoed. Eenmaal klerk zjjnde kunnen zjj deelnemen aan het examen voor adspirant-commies, dat den weg opent voor de hoogere betrekkingen.' —Door djjkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard zjjn benoemd tot leden van het stembureau in het 5e en 6e kies district: 5e kiesdistrict: J. Aan'jes Dz. te Ottoland, tot voorzitter A. de Vos te Goudriaan en H. van Es te Noordeloos, tot leden; Gerrit van Gils te Ottoland, Adrianus Vink te Noordeloos en H. de Baat te Goudriaan, tot plaatsvervangende leden; 6e kiesdistrict: D. Verlek te Groot-Ammers tot voorzitter D. de Jong te Tienhoven en A. Goedhart te Langerak tot leden A. Hakkesteegt te Groot Arm kind te Ameide en J. Bijl te plaatsvervangende leden. Deze benoemingen zjjn door allen aan genomen. In de Januari-vergadering van de gezondheidscommissie te Bodegraven, .werd mededeeliug gedaan van hetgeen ter uitvoering van in de vorige vergadering ge nomen besluiten was verricht. lugekomen is een schrjj ven van Oudewater in zake de onbewoonbaarverklaring van som mige perceelen in die gemeente, waaromtrent besloten wordt het eenmaal genomen be sluit te handhaven en wjjziging te brengen ïn de vermelding van de huisnummers wjjk A, 5-8. Verder is ingekomen het verslag over 1903 van den centralen gezondheidsraad, dat bjj de leden zal circuleeren. Van Woer den, Rjjnzaterwoude en Nieuwkoop zjjn eenige opgaven ontvangen van verhuurde perceelen, ingevolge art. 9 van de Woningwet. Van Waddingsveen is ingekomen eene mededee- ling, dat door het gemeentebestuur zooveel mogeljjk gevolg zal worden gegeven aan de opmerkingen tengevolge van het plaatsbezoek gemaakt; van Boskoop een schrjjven hou dende kennisgeving dat op de begrooting voor 1906 een bedrag zal worden uitgetrok ken voor kosten van spuiing van de sloot in de Ridderbuurt, en van den Hoof inspec teur een missive in zake de aansluiting aan de waterleiding te Woerden. Behandeld wordt een klacht uit Waddings veen over onvoldoenden toestand van een perceel aldaar, een mondelinge klacht over vervuiling van een perceel te Woerden en een herhaalde klacht over een mestvaalt op den overtocht te Zwammerdam. Wordt medegedeeld dat in December zjjn aangegeven de navolgende gevallen van be- smetteljjke ziekte als: Te Waarder, Waddingsveen, Woerden en Zwammerdam ieder 1 geval van febris typh.; te Bodegraven 4 febr. typh. en 2 roodvonk en te Boskoop 7 febr. typh. en 3 diphtheritis. Daarna wordt overgegaan tot de behande ling van het concept jaarverslag over 1905. Ten slotte wordt besproken de wjjze waarop in dit jaar zal worden gewerkt, waarna de vergadering gesloten wordt. Na een kortstondige ziekte is te Dordrecht overleden de heer F. J. Jonkheer, schoolopziener in het arrondissement Dord recht. De overledene was vroeger hoofd der school te Harderwjjk, daarna instituteur te Velp en sedert 1903 schoolopziener. Hjj had zich door zjjn humaniteit en welwillend heid de sympathie van velen verworven. Dinsdagj.l. isteLeeuwardenover* leden in den ouderdom van 73 jaar, de heer J. Troelstra, gep. rjjksontvanger, lid van dg Prov. Staten en vele jaren wethouder dier gemeente. De ontslapene was de vader van het Kamerlid Mr. P. J. Troelstra. Q.e heer Dr. D. Bos te Win- schoten, in de jongste algemeens vergadering W. was de vergunning ge it de bouw- en woningverorde- louwen zonder paalfundeering buiten ichten verbiedt en dispensatie alleen - gebouwen van geringen omvang, ...er niet bestaat, daar de loods -vlakte zal hebben van ongeveer De gemeenteraad was van 'en en stond de afwjjking Ie 12 aanwezige stemmen, igen bjj het plantsoen van de die angstig scheef staan en ten zjjn, werden krachtens onbewoonbaar verklaard en :lamatie. jesloot de raad dat de gemeente, die krachtens uiterste wilsbeschikking van de dames Van Iterson, te Brussel overleden, met vier aaudeelen deelgenoote is geworden in de naamlooze vennootschap de Stearine kaarsenfabriek Goudh, in die qualiteit vertegen woordigd zal worden door den burgemeester. Een stuk gemeentegrond te Gouwsluis werd aan den tegenwoordigen opstalhouder afge staan voor den prjjs van f 232, zjjnde het twintigvoud van de jaarljjksche retributie, terwjjl een strook grond in de Boelekade alhier kosteloos en om niet werd overge nomen van den heer H. J. van Straaten, onder voorwaarde dat de gemeente den grond met de openbare straat zal verheelen en als opehbaren weg zal onderhouden. De vereeniging Jeruël zal, behoudens nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten, eene subsidie van f 200 over 1906 ontvangen voor het verstrekken van voeding (een ontbjjt in den meest barren wintertjjd) ten behoeve van daaraan behoefte hebbende schoolgaande kinderen. De subsidie wordt verleend met inachtneming van art. 35 der Leerplichtwet en onder de voorwaarden en bepalingen van het Koninkljjk besluit van 19 November 1900. De bedoeling der vereeniging „Jeruël” is aan kinderen der vier openbare scholen voor gewoon lager onderwjjs en der vier bjjzondere scholen, voor wie daaraan behoefte bestaat, zonder onderscheid van gezindte en volkomen op geljjken voet, een ontbjjt te verstrekken. Van mevr, de wed. Fortujjn Droogleever De Jong kwam bericht in, dat zjj haar ontslag wenschte te nemen als regentes der beide gasthuizen en van den heer I. IJssel de Sctiepper als lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwjjs. De voorzitter uitte de verzekering, dat de ver gadering met leedwezen dit bericht heeft vernomen. .De heer H. J. W. Huber vroeg ontslag uit zjjne betrekking van hoofd der 1ste burgerschool voor jongens tegen den 16den Mei e. k. Een waardeerend woord van den voorzitter, waarmede de vergadering instemde, vergezelde het voorstel van Burg, en Weth., om het gevraagde ontslag op de meest eervolle wjjze te verleenen, met dank betuiging voor de goede diensten door hem, die een zeer jjverig, bekwaam en uit muntend hoofd was, aan de gemeente en een groot aantal barer ingezetenen bewezen. Het ontslag werd overeenkomstig het voor stel verleend. Aan het einde der zitting deed de heer IJssel de Schepper het voorstel om uit overweging dat bjj den brand op de Westhaven in den nacht van 13 op 14 Januari j.l. de onvoldoende inrichting en werking van de stedeljjke brandweer duidelijk gebleken was, Burg, en Weth. uit te noofli- gen, om met bekwamen spoed voorstellen tot verbetering van dezen toestand bjj den raud iu te* dipnen. Over de bedoeling en de strekking dit voorstel waren alle leden, ook die het dageijjksch bestuur, het eens; de voor zitter achtte het voorstel overbodig, aange zien voorstellen tot verbetering binnen den kortst mogeljjken tjjd den raad zullen be reiken. Ten allen overvloede werd het voor stel met algemeene stemmen aangenomen. Gisteren-avond had een vergadering plaats van de kiesvereeniging „Burgerplicht”, waarin rekening en verantwoording werd gedaan van het gehouden beheer over 1905. Tot bestuursleden werden herkozen de hh. Dr. A. van IJsendjjk en C. W. van de Velde en in de vacature, ontstaan door het over- Ijjden van den heer E. Oo«tenrjjk, werd ge kozen de heer J. Vergeer. 31 Jan. Gedurende het jaar 1905 zgn op het hulpkantoor in de rjjkspostspaarbank 278 inlagen gedaan, te samen bedragende f 9266,76i/z28 nieuwe boekjes werden uitgereikt. Aan het te Gorinchem gehouden examei tot het bekomen van bewjjs van militair geschiktheid en geoefendheid is uff deze meente deelgenomen door J. Blokland J. Kras, beiden met gunstig gevolg. Weerden, 31 Jan. Bjj de Vrjjdag j 1. gehouden verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad is voor de vacature Boers bfl enkele candidaatstelling gekozen 5r G. van der Linden en zjjn voor iature-Jac. Brunt Wzn. (aftr. 1907) tot >n gesteld de heeren N. Brunt -Dpi Januari van ditjaarwaren in ons land 1085 r.-k parochiën en rectoraten, bediend door 2481 r.-k. priesters en wel verdeeld als volgt: in het bisdom Utrecht 287 parochiën met 542 priesters; bisdom ’s Hertogen bosch 266 parochiën met 601 priesters; bisdom Haarlem 238 parochiën met 676 priesters; bisdom Roermond 200parochiën met 429 priesters en bisdom Breda 99 parochiën met 233 priesters. Gouda, 30 Jan. In hooger beroep ver leende de raad in zjjne vergadering van Vrjjdag j.l., na eenige discussie, waarin de heer Dercksen de zjjde van B. en W. koos, aan den heer J. Vergeer vergunning buiten de stadssingelgrachten eene jjzeren loods op steenen voet te bouwen zonder paal- fundeering. Door B. en wtigerd, omdal niog het b< die gra< toelaat voor gel welk geval hiel eene oppen 120 vierk. M. een ander gevoelei toe met 8 van dt Twee woninge Crabethstraat, gevaarljjk kunm de Woningwet wel bjj acclar Voorts bc die krachtei ames V vier 4»; naamlooze ifabriekGo van Volksonderwjjs gekozen tot lid van het hoofdbestuur, heeft medegedeeld, dat zjjn vele werkzaamheden hem verplichten, die benoeming niet aan te nemen. Het hoofdbestuur is thans samengesteld als volgt: C. A. Zelvelder te Sneek, voor zitter; C. de Vries, Amsteldjjk te Amsterdam, secretaris; KI. de Vries Sz„ alg. penning meester Mr. W. Dolk, ’s GravenhageG. A. C. van Goor, Amsterdam, en Mr. Z. W. Straatman, te Almelo. Bljjkens een artikel in Bode”, orgaan van de Bonden van L Onderw., stelt ’t hoofdbestuur van dir met instemming van de afdeelinj dam, aan de bondsleden voor, uit standskas een steun te verleenen man, van f 1200 ’sjsars, het laait genoten salaris (f 1100) plus de verhoogmg van f 100, waarop hjj 1 Januari 1906 aan spraak zou hebben gehad; en aan,K F. Traan- berg, van f 1300 ’sjaars, het laatst door hem genoten salaris. De stemming over deze i geschieden vóór 26 Februari Het eerste nummer is ver- schenen van Volksonderwjjs, orgaan van de vereeniging van dien naam, welke zich ten doel stelt de bevordering van het volks onderwjjs en bet schoolbezoek in Nederland. Het hoofdbestuur deelt mede, dat aan de stemming over het voorstel om te besluiten tot de uitgave vau een periodiek (veertien- daagscb) orgaan, is deelgenomen door 74 afdeelingen. Slechts 38 van haar hebben gestemd vóór het voorstel, en daaronder komen er voor, die slechts schoorvoetend zich voor het denkbeeld hebben uitgesproken. Het hoofdbestuur bljjft van meening, dat wil het doel, dat met de uitgave van een periodiek orgaan beoogd wordt, bereikt worde*. niet kan worden getreden in het van enkele zjjden aaogegeven denkbeeld, om het al of nigt ontvangen van het orgaan facultatief te stellen dus te doen af hangen van de meening van elk lid der vereeniging afzonderljjk. Integendeel meent het hoofd bestuur streng te moeten vasthouden aan den eisch, dat, als een periodiek orgaan wordt uitgegeven, dit ook in handen moet komen van elk lid. Waar nu ongeveer van het aantal afdeelingen niet aan de stemming heeft deelgenomen en een bjjna even groot aantal zich voornamelijk op grond van fioanciëele bezwaren tegen het voorstel heeft uit gesproken, meent het hoofdbestuur, dat het Diet in het belang der vereeniging zou zjjn, om die afdeelingen toch te verplichten de gevraagde fioanciëele off-ra te brengen. Io zjjn jongste vergadering heeft het daarom besloten, dat voorloopig van de uitgave van een periodiek (veertiendaagscb) orgaan moet worden afgezien. Het ligt in de bedoeling van het hoofd bestuur dit jaar zes nummers van het orgaan te doen verschijnen, zooveel mogeljjk met geljjkê tjjdsruimte. Te Piershil (Z.-H.) is aan de ge volgen eener beroerte overleden Ds. W. van Dis, emeritus-predikant, die achtereenvolgens werkzaam is geweest te Heikop 1868, te Hoornaar 1870, te Aalst 1873, te Cillaarshoek 1876 en van 7 Oct. 1883 tot 1 Jan. 1901 te Piershil. Bjj den Scriba-Q uaestor van de classis Gouda der Ned. Herv. kerk zjjn ge durende 1905 ingekomen de volgende gelden De Q iota van al de gemeenten ad f 830 voor de Alg. Wed. Beurs f 571,841/j; voor het Hulppensioenfonds 10 plaatsen f 100 voor het fonds ter voorz. in de geesteljjke behoeften: van Gouda over 1904 f40, id. 1905 f 31.20; Vianen f 6,90, Oudewater f 5, Aspereu f3,40, Hekendorpf8,62. Totaal f95,12; voor het fonds tot verb, der schraalste predikantstrakt.Ameide f 3, Waddingsveen f 5, Gouderak f 2,50, Haastrecht f 3, Moor drecht f 5, Vianen f 10, Gouda f 12, Ooster- wjjk f 1,85, Everdingen f 3. Totaal f 45,35, 5 Exempt Handel, der Synode f 33,75; voor het fonds voor noodl. kerken en per sonen: Gouda f 63,80. Oosterwjjk f 2,42Vï, Vianen f 8,25, Hei- en Boeicop f l,22ifc, Ber- kenwoude f 5,55, Leerdam f 8,49, Schoonre- woerd f 5, Gouderak f 10 20, Wiihge-Langerak f 7,48l/j, Moordrecht f 14 67, Waddingsveen f 9,64‘/ï, Krimpen a/d IJsel f 13,30, Oude water f 8, Everdingen f3. Sluipwjjk f 6 381/a, Hagestein f 3,60, Nieuwpoort f 2,50, Nieuw- land f 1,85, Heuaeium f5,70, Waarder f8,10, Reeuwjjk f 17.38Va, Langerak bez. de L- k f 2,50, Meerkerk f 4,86V«, Bergambacht f 8, Asperen f 3,05, Lekkerkerk f 5, Krimpen a/d Lek f 4,09, Noordeloos f 9,58i/a, Schoon hoven f 9,70, Kedichem f 2,04, Haastrecht f 15, Stolwjjk f 2,60, Nieuwerkerk a/d IJsel f 2,50, Groot-Ammers f 8,10, Leerbroek f2 50, Leksmond f 7. Totaal f 293,09; Ammerstol, Ameide, Ouderkerk a/d IJsel en Zjjderveld zonden niets; voor het fonds voor noodl. kerken en per-, sonen nagekomen over 1904: Ammers'ol f 1,23, Kedichem f 1,95, Groot-Ammers f 11,20, Waddingsveen f 13.09, Leerbroek f2 50, Krim pen a/d Lek f 4,75, Henkelnm f4,40, Nieuw- land f 1,56, Ameide f 3,50. Schoonhoven f 7 90, Stolwjjk f3,13, Leksmond f8,40, totaal f63 63; voor de Generale Kas: Waddingsveen f3 75, Leerbroek f 1,75, Noordeloos f 5,50, Ooster- w(jk f 9,30, Moordrecht f 87,35, Gbuda f 450, Willige-Langerak f 9,22V», Heukelum f 9, Leerdam f 9,30, Reeuwjjk f 27, Sluipwjjk f 27,35, Schoonrewoerd f 25, Langerak bez. de Lek f 19, Vianen f21, Asperen f 41,50, Kedi chem f 26, Krimpen a/d IJsel f 1, Nieuw poort f 2,50, Leksmond f 19. Hekendorp f 10,20, Gouderak f 9 25, Oudewater f 10, Everdin gen f 1,50, Meerkerk f 18,15, Leerbroek fl,50, totaal f 857.Hi/i. Zeventien gemeenten deden voor de Gene rale Kas niets. Voor de Generale Kas, nagekomen over 1904: Ammerstol f 41^0. Leerbroek f 1,50, Meerkerk f 19,90, totaal f 75,10.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1