H. C. JONKER Biascomissia Tweede Baflerswiit, Opiate YergadBring op Maandag 5 Febrnah a. s, e0& Kurkvuurmakers Motorrijwielen. BANDEN. fietiooiimtttiir, KAPITALEN Eiip éi va iiell9i 1906 Bjjvielea parrrord. een Directeur. Paviljoenschuit, Afbraak te koop Zondagsschool Huisbewaarders Boerenarbeider, Dienstbode de Heer A. BOS, ondergoederen Schoonhovensche Rijwielhandel, D. SCHAKEL, Schoonhoven. HOMAN's Klierendrank Gouderak, is populair, zijnde HET aangewezen Tijdschrift voor het BESCHAAFD publiek. De zéér 60EDK00FE prqs van slechtsf5,- per jaar, franco per post f 6,50maakt voor DIT Tijdschrift het gebmik van circnleerende porte feuilles OVERBODIG. Een complete jaargang vormt een Standaardwerk van den HEEST VEELZIJD1GEN inbond. Per jaar 1200 pagina'splm. 1200 ReprodnctiënPortretten en Illnstratiën, neert D op het Tijdschrift „OP DE HOOGTE" bjj de Boekhandelaars S, itiën, prachtige L W. (f. VAN Knnstbijlagen enz. enz. Abon- NOOTEN te Schoonhoven. 1 Zie verder het Tweede Blad. Advertentien. 50-jarige Echtvereeniging 125-jarige Echtvereeniging m Gevestigd te Stolwijk: Med. Doet", Arts. Wijk-bij-Duurstede. Een Meisje, Eiken Wisselhouten J. OUWENEE Hkz. Te koop aangeboden: H.H. Landbouwers! Cementsteenen LANDRQLLEN Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afdeeling Krimpen a/d IJssel en Omstreken ten huize van J. BROERE te Ouderkerk a/d IJssel. „De Coöperatie op Landbouwgebied". GOUDA, GEREF. KERK Spreekster: Mej. Tb. A. v. EGK beste Waakhond, OPENBARE UITVOERING „Prijst den Heer" te Benschop, Zangvereeniging „Crescendo" te Langerak. UITVOERING Vraagv* normaal W.BengerSöhne Dépot bj w. BRANDWIJK, de 20 vuurmakers 5 Centen A. hl. VAN ZESSEN, Verder nog eenige gebruikte Rijwielen, f 35,- RIJWIELEN f 35,-. Gebr. BESSËLAARl^SS^uSi' TE KOOP: Een goede gebruikte TILBURY, TE KOOP: RIJTUIGEN bU W. van MEI JEREN te Stol wjjk. Een TREKHOND en KAR H.Ha Landbouwers! Veeverlossings-Toestellen, Voor Kinderen. Vijf- of Zes-roeden HOQIBERC. TE HUUR teo ARBEIDERSWONING ÜIOEHAbDTE^KOOP Schoonhoven BOUWTERREIN Opeobare Vrijwillige Verkoopiog Een HUIS, Een HUIS, •Alblasaer waard en Y IJ f heeren- landen, 2 Febr. De handel ta kaas gaat matig, prjjs onveranderd vaat. Boter met meer vraag dan aanbod en bljjft duur. Men besteedt thans in deze streken voor: kaaa f 23,60 ik f 28,50, naar wicht en kwaliteit; gcêboter f 0,75; weiboter f0,671/» per V» kilo. Ameide, 31 Jan. Maandag jl. werd de eerste huishoudelijke vergadering in dit jaar gehouden van werkende leden der zangvereemging .Kunstliefde cn Vriend schap" alhier. Door den penningmeester werd rekening en verantwoording gedaan van zyn beheer over het afgeloopen jaar. Nadat die rekening was nagezien en goedgekeurd, werd overge* gaan tot het verkiezen van een penning* meester, in de plaats van den heer J. G. Diepenhorst, die aan de beurt van aftrediug was; in zjjne plaats is gekozen de heer A. E. van Staveren. Door bet bedanken van den heer W. G. Degeubardt, hetwelk met leedwezen was vernomen, moest ook in de vacature van voorzitter worden voorzien. Nadat eenige hartelgke woorden van achting en waardeering tot den afgetreden voor zitter waren gesproken, werd in zqne plaats gekozen de heer A. W. G. van der Llardt Aberson. De heer Degenhardt is hierna tot eere-lid der vereeniging benoemd. *Anifuerj»i»I, 2 Febr. Tot het doen van de noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarden van perceelen voor de perso neels beiasnng zgu voor het oelastingj aar 1906 voor deze gemeente aangewezeu de heeren B. Formjjue, inspecteur te Gouda en D. Kleingeld, kommies b|j de belastingen te Schoonhoven. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester op de jaarvergadering van het fanfarecorps .Oefening kweekt Kunst" bleek, dat de lukomsten hadden bedragen f 117,85, de uilgaven f 176,11 V», alzoo een tekort van f 28,Ï61/». •Benschop, 2 Febr. Bljjkens in dit nummer voorkomende advertentie zal de Christel, zangvereemgmg „Prijst den Heer' alhier eene uitvoering geven in het Ned. Herv. kerkgebouw op Donderdag 8 dezer. Eene uitvoering door de zangvereeniging van de Weesmnchting te Neerbosch, waarvan sprake was, zal met plaats hebben. Gedurende het jaar 1905 werden aan het telephoonkantoor alhier ontvangen 178 telegrammen, waarvan er 115 binnen den kosteloozen besteiiiugskring werden bezorgd en 58 daarbuiten. 'Bleskensgraaf, 1 Febr. De kohieren der grondbelasting op de gebouwde en on gebouwde eigendommen der kadastrale ge meente Bleskensgraaf en Hofwegen bedraagt voor de eerste in totaal t 5384,50, waarvan f 3710,76 voor de ongebouwde en f 1673,74 voor de gebouwde eigondommeo, terwql het totaal vaa de tweede f 837 32 bedraagt, waarvan f 580,92 voor de ongebouwde en f 250,40 voor de gebouwde eigendommen. 6 jongelieden hebben zich voor de nationale militie aangemeld. Glesen-Nieawkerk, 1 Febr. Bq de gehouden verkiezing van een lid van het bestuur van den Nederpulder, noodig gewor den door het ovcriqden van den beer J. Baan, werden uitgebracht 128 stemmen. Hiervan verkregen de heeren: J. van Houweimgen Az. 123, L. Harrewqn 4 eu U. Muilwqk zoodat eerstgenoemde is gekozen. {jüaaderak, 1 Febr. De loterij vereeni ging «de Hoop" alhier vierde Dinsdag 30 Januari j.i. op du bovenzaal van deu heer C. Ooms, haar 20-jarig bestaan. Na een openingsrede van Uen voorzitter, den beer P. van Tiggeleo, en een passelqk web komstlied gezongen door de leden mei hunne dames, traden de bekende Holt. humoristen, de heeren Solser en Husse van Amsterdam, met een prachtig programma op. Vooral met de voornaamste voordracnten, als .De twee klantjes van de Diaconie", „Het vertrek van den Hecruut" en „de Bruiloft van neef Janus" behaalden zjj eeu groot succes. Bq elk Dommer vau het programma gaven zq nog een paar kleinere stukken ten gehoore. Kortom gezegd, ze hebben de aanwezigen doen schuddeu van het lacheu. Na dit optreden kwamen de verrasaiugen, die den feestvierenden eeu feestelqk aanzien gaven en waarmede zq nog geruimen tqd gezellig bfleeu bleven. ••Growfc-Aminers, 1 Febr. Het aantal vergunningen tot verkoop van sterkendrauk bedraagt in deze gemeente 4; bier van wordt jaarlijks aan vergunningsrecht be* taaid f 112,60. Verloven tot verkoop van alcohol-houdende, andere dan sterkedrank, bestaan m deze gemeente niet. 'Befceudorp, 31 Jan. Met ingang van i Februari 1906 is lot brievengaardsier dezer gemeente beuoemd mej. S. J. van der Viist, alhier. Door het gloeiend worden van een kachelplaat ontstond Zaterdag j.i. eeu begin van brand ia een d«r lokalen van de scnool alhier, tengevolge waarvan een gedeelte van den vloer verbrandde. Met eenige emmers water kon men er in slagen verdere ouüeileu te voorkomen. -Jltt.g-Ulvk.laud, 1 Febr. lie couiffiiaue tot wering van scnoolverzuim alhier ueeft ia hare vergadering van Woensdag j.i. Uurbe- noemd als voorzitter en secretaris de heeren A. den Hartog en J. W. van D verhagen. "Krimpen H/tl iLek, 2 Febr. Dins- dag-avoud j.i. trad in de School met deu Bqoel alhier op Os. van Grieken van Ameide, die een rede hield iu het belang voor Cbr. Onderwijs. Uq sprak uaar aanleiding van de woorden die geschreven staan ia Jota* 24 Tra. 15. De vergadering was druk bezocnt. Door de ani.-rev. kiesveruemgiag zqn herkozen tot secretaris en penning' ter de heer A. de Jong Az. en C. Kooi- n; tevens werd besloten den 8. Februari een openbare vergadering te houden, waar voor als spreker hoopt op te treden Ds. F. J. Hage, Geref. predikant te Ridderkerk. "Krimpen a/d IJsel, 1 Febr. la hare Zaterdag avond gehouden vergadering heeft de anu revolutionaire kiesvereemging „Nederland en Oranje" besloten geen caudi- daat te stellen voor de vacature—Van der Giesseo, terwql voor de vacature—Mflnln ff gesteld zal worden de beer F. Slappen del. Zeifs de oudsten van dagen kunnen zich niet heugen een winter, dai op de ver schillende fabrieken eu werkplaatsen zooveel werk te doen viel als nu. Men komt, vooral op de scheepswerven, handen te kort. Werkte men aldaar in vorige winters zoolang het dag was, nu neemt 's morgens te 6 uur het werk teeds een aanvang, en gaat men door tot 's avonds 7 of 8 uur. Valt er dan nu al eeuB, teugevolge van slecht weder, verlet, men voelt het Zaterdags natuurlijk, maar toch niet zoo gevoelig ala wanneer tevens de werkuren gering z<jn. 'Lugerak, 1 Febr. Tot bestuursleden der zangvereemging „Crescendo" alhier werden gekozen de heeren S. Baron te Nieuwpoort en J. van Genderen alhier. BJjjkens achterstaande advertentie zal deze vereeniging op 8 Febr. e. k. een uitvoering geven in de kerk der Ned. Herv. gemten bate van het bestaande fonds voor den bouw eener nieuwe kerk. Het is te verwachten, dat deze uitvoering door velen bezocht zal werden, én om het goede doel, èn om den goeden naam, dien deze vereeniging zich in den loop der jaren heeft verworven. "Langerak, 1 Febr. Het aantal ver gunningen tot verkoop van aterkendrank n het klein bedraagt in deze gemeente 3; twee eigenaren van zoodanige vergunning hebben eene verklaring afgelegd, niet te zullen tappen tusBchen Zaterdagavond en Maandagochtend, in velband waarmede het vergunningsrecht f 50 opbracht. Aan één persoon werd op zqn verzoek verlof verleend tot verkoop van alcohol houdende, andere dan sterkedrank. •Lekkerkerk, 2 Febr. Uitgenoodigd door het bestuur der Werklieden-vereeDi- ging „Onderling Belang" trad Zaterdag avond alhier op de heer J. L. v. d. Voorden, van Kraliogen, met het onderwerp: „Arbeiders- pensionneering." Spreker begon met de ver houding te schetsen tusschen patroon en werkman in den tijd van het gildewezen. Hjj stipte daarbq tevens aan de voor- en nadoelen van het gildewezen. Aan de groot-industrie komende, besprak bjj de moeilijke positie, waarin vele personen verkeerden, die daarbq werkzaam waren. Aan den eenen kant de aaudeelbouders, die steeds meer divideud vragen aau den anderen kant de arbeiders, die hooger loon eischen. Hierbij deed bq duidel jjk uitkomen de noodzakelqkheid van een ouderdom»- pensionneering. Tnans kwam spreker aan arbeiderspensionneeriDg Op bevattelijke wjjze besprak hij de verschillende denkbeelden over dit onderwerp. Na eerst stil te hebben gestaan bjj wat de Bond voor Staats- pensionneering wil, gaf hjj ook een overzicht van wat de S. D. A. P. en het A. N. W. V. wilden. Ten slotte stond bjj ook nog even stil bjj verplichte verzekering. De rede werd met aandacht gevolgd en zal voorzeker veel bjjdrageu om de kennis van dit belangrijk onderwerp te vermeerdereu. Woensdag j.i. hield de vrijzinnige kies vereemging „Lekkerkerk" haar verplichte jaarvergadering. Btf opening werd door deu voorzitter met een enkel woord gewezen op den guQstigen uilslag van don verkiezings strijd van het vorige jaar en ook dat onze afgevaardigde, de heer Van Doorn, zeker met tot een der mmste Kamerleden mag gerekend worden. Door deu penningmeester werd rekeniDg en verantwoording gedaan en het afgetreden bestuurslid, de heer J. de Jong Jr., werd weder als zoodanig herkozen. Onze gemeente wordt in den laatsten tjjd „bewerkt" door een reiziger, wiet a manier van optreden nu niet altjjd in den geest valt. „Mqoheer" maakt vergrootiogen naar be staande portretten, doch de wqze, waarop bq soms in het bezit van portretten tracht te komen, is niet alljjd even net. Zqo de vergrootiogen, soms zonder toestemming, ver vaardigd, en komt „Mqnbeer" er mee, och, dan is men wel verplicht te koopen, vooral wanneer het vorgrootingen van afgestorveuen betreft. Een ieder zq dus op zjjn hoedel •JLoplk, 1 Febr. De heer H. C. Kooi, candidaat-uotaris alhier, is aangewezen als plaatsvervanger van den heer N. F. Cambier van Nooten, teneinde gedurende de vacature het notariskantoor te Lopik waar te nomen. •'JLoplk, 1 Febr. Tot tqdelyk hoofd de openbare lagere school te Lopikerkapei is benoemd de heer C. J. Voortman van Apeldoorn. •Mleewerkerk a/d IJsel, 1 Febr. Uit het verslag vau de commissie tot wering van schoolverzuim over bet dienst jaar 1905 blijkt, dat zjj zes vergaderingen hebben gehouden, terwql 12 verzorgers en verzorgsters zqn aaDgeecnroven om voor de commissie te verbchqnen. In de Maandagavond j.L gehouden ver gadering zyn herkozen de heer T. Kaptein tot voorzitter en de heer J. Terdu tot eecretariB. Gisteren werd in het café „De Zwaan' van den heer G. van Reeuwijk voor den heer W. Zuidmeer te Rotterdam aanbesteed het bouwen van een nieuwe boerenwoning in den Zmdplaspolder. Do uitslag was als volgt^ Hoogendqk, Capelle a/d Usel, f 11.666 C. v. Leeuwen, Nieuwerkerk a/d IJ., 11.700 C. Buis, Capelle a/d IJsel, 11.820 P. don Toom, idem, 11.935 W. van Verre, idem, 12.000 G. v. d. Sterre, Nieuwerkerk a/d IJ., 12.200 C. van der Kujj, Moordrecht, 12.348 C. van Hemert, idem, 11384 G. Bos, Ouderkerk a/d IJael, 12.390 A. Mooten, Moordrecnt, - 12.568 Aangezien het inscnrjjvingsbiljet van deu heer Hoogendijk niet iu orde was, werd tiet werk gegund aau den heer C. van Leeuwen te Nieuwerkerk a/d IJsel. Voor de Nationale Militie hebben zieh ter secretarie aangegeven 36 personen, Waar- ouder slechts twee met een vrqstelliog. "Aleuwpaort, 1 Febr. Het aantal ver- gunuiugeu tot verkoop van sterkeudraok iu det klein bedroeg in het afgeloopeu jaar 4 gewone en 2 bqzoudere, waarvoor aan verguuuiugsrecht f 112,50 werd betaald. Het aantal lokalen, waar krachleus verlof alco hol-houdende, andere dan sterkedrank wordt verkocut, bedraugt 1. Noordeloos, 1 Febr. In de laatst ge boudeu vergadering der Piaalseiqke Com missi e tot weriug vau scuool verzuim werden herkozen de heer G. v. d. Heuvel tot voor zitter eu de beer K. L. Volker lot secretarie. "Ouderkerk a/d IJael, 1 Febr. De muziek-vereeniging „Excelsior" heeft Dinsdag avond hare leden en introducés wederom een genoeglgken avond bereid, door een keurig muziek- en tooneel programma ten beste te geven en de gelegenheid te geven tot dans en gezelschapsspelen. De zaal Was goed gevuld en de aanwezigen hebben zich beat geamuseerd. De viascher A. K. had ongeveer 400 pond visch geborgen in de met een slot ge sloten bun vau zqn viacbbool. Woensdag den voorraad ter markt willende brengen, kwam hq tot de ontdekking, dat zjjn boot beimelqk verlegd en de gansche voorraad visch des nachts gestolen was. Deze diefstal moet dus te water gepleegd zjja, en wel door iemand, die ter plaatse en met de gewoonten van A. K. bekend was. Tot voorzitter der commissie tot wering van schoolverzuim is door die commissie benoemd de heer A. Goudnaan Wz., tot secretaris de heer M. van Tol. Volgens de ter visie liggende ljjst van stemgerechtigde ingelanden van den polder Kromme, Geer en Zjjde bedraagt hun aantal 69, te zamen uitbrengende 1041 stemmen. Oude water, 31 Jan. B|j Komnkijjk besluit van 22 Januari 1906, do. 27, zqn de Statuten der sociöteit „De Eendracht" alhier goedgekeurd. •Papekop, 31 Jan. Tot lid van het algemeen burgerlijk armbestuur alhier is herbenoemd de heer J. Nedereod. •TsUbrtek, 2 Febr. Het kohier der grondbelasting voor 1906 van Noord Pols broek bevat 70 aanslagen tot een totaal be drag van f 3096,85 en dat van Zuid Polsbroek 96 aanslagen tot een bedrag van f 2931,84. De opcenten voor de gemeente bedragen f 424,62 van N.-P. en f 393,52 van Z.-P., totaal f 818.14. •Beeawyk, 1 Febr. Da afgeloopen week heeft uch voor deze gemeente geken merkt door hoog bezoek. Kwam toch alhier in het begin der week de ingenieur van bet hoogheemraadschap van Rijnland ter inspectie vau de djjken gelegen om de polders de Vrjjenhoef en de Broek velden en Vetlenbroek, j 1. Donderdag werden we vereerd met een bezoek van den nieuwbenoemden district-schoolopziener uit Gouda, die bet schoolgebouw in de afdeeling Sluipwijk inspecteerde en nog al aanteeke- ningen maakte van hetgeen aan het gebouw op en aan te merken viel. Met de belofte spoedig terug te komen om het onderwijs gade te slaan, vertrok Z.Ed Gestr. naar Driebrugge. Het aantal stemgerechtigden in den polder de Broekvelden en Vettenbroek be draagt 27, vertegenwoordigende 156 stemmen. *£cbellninen, 2 Febr. Door eigen onvoorzicmigbeid kreeg onze dorpsgenoot E. de Kuiper bjj 't afgaan van een oud geweer, geladen met los kruit, de lading m de oogen. Direct is de ongelukkige naar t ziekenhuis in Utrecht vervoerd. Streefkerk, 27 Jan. Heden hield de vereemgiug Het Faufarecorps de „Oranje- vaan" aihier baar jaarljjkscbe algemeeue ledenvergadering, welke door den Bescherm heer werd bijgewoond, terwjjl éen werkend lid door ernstige ziekte en één bestuurslid door lichte ongesteldheid wettig verhinderd waren tegenwoordig te zqo. De voorzitter opende met hartelijke woorden van welkom de vergadering en herdac it daarin tevens het vqf-jarig bestaan van de vereeniging op 17 Januari J.I., waarna de notulen der vorige algemeeue ledeuvergade ring werden gelezen en goedgekeurd. De secretaris las daarna het verslag be treffende het ve-'CénigiDgsjaar 1905 voor, dat aller goedkeuring wegdroeg. De vereemgiug had in dat jaar wederom veel steun ontvangen en was vermeerderd met donateuis en kunstlievende leden, zoo dat op 31 December aan haar verbonden waren 108 personen. De penningmeester deed rekening van de door hem ontvangen en uitgegeven gelden, waarna de rekening werd onderzocht en goedgekeurd. Daarna werd de begrootiog voor 1906 behandeld en vastgesteld. De toestand van de vereeniging was vooruitgaande. Vervolgens werden de overige op het convocatiebiljet vermelde zaken afge handeld, waarna aan den penningmeester een geldelijk geschenk werd overhandigd. Met een woord van dank aan Bescherm neer, penningmeester, commissaris, werkende leden en anderen, die, mede aan de vereeniging ver- bondeo, hunne belangstelling in 1905 opnieuw hadden betoond, sloot de voorzitter de ver gadering, waarna de aanwezigen nog eenige oogenblikken gezellig bijeen bleven. •Mlreef kerk, 1 Febr. Ter iuschrijvinj: voor de nationale militie hebben zich li jongelieden aaugemeld. Het kohier der grondbelasting op de gebouwde eu ougubouwde eigendommen bedraagt voor deze gemeente een totaal van f 7391,21, waarvan f 4397,51 voor de onge bouwde en f 1991,70 voor de gebouwde eigendommen. Watldlugsveen, 1 Febr. Tot voorzit ter en secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim zgu herkozen de heereu Jongenburger en Van Drimmeien. De heer J. L. Huqzer alhier is met ingang van 1 April a. s. beuoemd tot ien on derwijzer te Nqkerk. Gister herdacht de heer G. Spruqt den dag, waarop hq vóór 25 jaar de be trekking vau gemeente-ontvanger in deze gemeente aaavaardde. Dat het den alge meen geachten en humaneu ambtenaar bq deze gelegenheid niet aau bewijzen vau sympathie zou ontbreken, was wel te voor zien. 's Morgens om elf uur werd de jubi laris door twee ledeu van den raad per rjituig van zgu woning afgehaald en voor- afgegaan door de muziek vau bet Wadd. faufarecorps „Concordia", de met groen ver sierde raadzaal binnengeleid, waar zich ook de overige gemeenteraadsleden met deu voorzitter, den edelachtb. heer Tuqmeiaar bevonden. Na door dezen gecomplimenteerd te zijn, keerde de heer Spruqt op dezelfde wqze weder huiswaarts. Van tai van particuliere woningen wapperde de vaderlandscUe drie kleur, terwql van avond, naar we vernemen, bem nog een serenade door genoemd fan farecorps zal worden gebraent. Dat net den heer Spr. gegeven moge zqn, nog Ul vau jaren met denzelfden qver eu nauwgezetheid zqn taak te vervuilen, zal zeker wel een ieders wensch zqn. Waddingtveen, 2 Febr. De sinds 4ty» jaar amicr nesiaaude Voikskiesvereeni ging is door al te geriuge belangstelling onthouden. *Zev«nbalzes,3l Jan. Voorde nationale militie nebbeu zich dit jaar 22 jjugelmgeu aaugegeveu. Drie hunner hehoeu moeder- dienst, vier gebrekeu eu één is te klein. Van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. aimer was de wensen uitgegaan aau het bestuur vau de „Scnool met deu Bfjoel", om een Herv. houfj te beuoemen. Hel genoemd bestuur heeft echter gemeend aau dien wensen uiet te moeleu voldoen en heeft benoemd den heer U. Asscuetnan, hoofd der Geref. school te Rjzeuourg. ▲uoop vau fuiilieao teraaaplageu vau Uuraereude Uaedereu. Het door notaris U. Teqinck te Schoouuoven op 27 Jauuari j.i. geveilde woonhuis is NieuWpoort, aau de wesizqde der Buitenhaven, is, toegewezen aan den neer P. J. Voormolen te, Nieuwpoort, voor f 1250. Bij de doior den notaris A. Castelequ te Streefkerk op den 1. Februari 1906 gehouden openbare vetkooping te Laugerak, zijn de houwmanswouiug met landerqen aldaar, ter grootte van 10 Hectaren, 12 Aren, 64 Centiaren, in massa gekocüt door den heer G. Siob te Süedrecht, voor f 12175. efiHBROD NIEUWS. De heer X. en zjjn vrouw zaten in den schouwburg heel ongelukkig. Vlak vóór heu hadden ze een polsteilqk toege takelde dame met een grooten hoed op, die blqkbaar meuw was, en een grooten vogel tusschen een volledigen btoemiuiu bevatte. Telkens bewoog die dame hootd en hoed, zoodat de heer X. en zija vrouw niet veel van het tooneel konden zien. Maar mevrouw X., die met op baar toog was gevaileu, wist er dadelqk raad mee: „Ik heb dienzelfden Hoed gepast,' fluisterde zjj goed hoorbaar lot haar man, „maar ik wilde hem met hebben, hjj kwam me veel te goedkoop voor om chic te zqn." „Hoe weet ge, dat dit dezelfde hoed ia?" „Wel, omdat 't kaartje met deu prjjs er nog aanhangt 1" was het triomfanteiqk antwoord. De glimlach op de lippen der dame met den grooten hoed verdween en een oogen- blik later verliet zjj Ijlings de tooneeizaal bet kaartje te zoeken.... dat er IliDSIimWB. BshMikaTea, a Febr. f Bij de voorloopige sluiting van het inschrijvingsregister op 31 Januari J.I., hebben zich in deze gemeente 29 personen voor de Nationale Militie aangegeven. Hiervan zjjn er reeds 3 in dienst en hebben 2 recht op vrijstelling op grond van broe- derdienst. t J. den Boer, afkomstig van 's-Gra- vendeel, vroeger volontair der Instructie- Compagnie aihier, is 6 jaar geleden, op 19jarigen leeftijd, als kanonnier naar Iodifi vertrokken, en in December j.i. tot sergeant* lajoor kwartiermeester bevorderd, t Dinsdag 30 Januari trad voor het departement „Schoonhoven" der Maat schappij „tot Nut van 't Algemeen" de beer Alb. Vogel van Delft op met het drama „Koning Svend", vervaardigd door den heer Hendrik van der Wal en opgedragen aan den Bpreker van den avond. De beer Vogel was voor Schoonhoven geen onbekmde, daar bg het booren van zjjo naam onwillekeurig de voordracht van zjjn „Starkadd" in onzen geest herleeft, thans ver gezeld *an het laatst genoten drama. Wat de beer Vogel als declamator is, behoeft niet meer gezegd: van alle kanten wordt hem, waar bq ook optreedt, de hoogste lof toe- gezwaaid. Ei het moet dan ook verklaard worden, zjjn kunst is bewonderenswaardig in alie opzlcbieo. Hoe zwaar moet niet de studie geweest zjjn om te bereiken, wat de heer Vogel deed hooren, deed gevoelen, deed meeleveD 1 Maar ook, wat zeldzame gave is hel. te mogen beschikken over eene zoo krachtige en toch zoo buigzame stemt „Koning Svend" eisebt veel van deu declamator, die zóóvele personen sprekende moet opvoeren, zóó, dat het publiek ze tot het einde toe bljjft onderscheiden. Muchten velen bevreesd zjjn geweest, dat het groot aantal optredenden bezwaren zou bieden tot recht verstaan van het geheel, thans is geblekeD, dat het volgen van den spreker verre van moeilijk was. Hieruit spreekt ontegenzeggelijk het beste bewjjs. dat de beer Vogel met zqn voor dracht volkomen geslaagd ia. Hartelijk was dan ook het applaus vau het dankbare gehoor, toen de voorzitter, Dr. A. F. P. van Son, met een kort af scheidswoord den begaafden spreker een welgemeend „lot weerziens!" toeriep. f Het bestuur van de afdeeling „Schoonhoven" van de vereeniging „Volks onderwijs" is voor 1906 samengesteld als volgt: W. C. van der Kop AJz., voorzitter; mevr. Joh. Mak Smith, secretaresse; P. A. A. Ooms, penningmeester; M. R. ten Hagen en P. Koppenol, commissarissen. f Wordt uit den aard der zaak van eene 30-jarige ambtsvervulling minder notitie genomen dan van een zilveren jubi leum, toch is voor mej U. J. Schless, on derwijzeres aan de openbare school le soort, de le Februari niet onopgemerkt voorbij gegaan. Reeds vroeg op den dag werd de sympathie van het bestuur der vereeniging. „Volksonderwijs" vertolkt door een sierljjk bloemstuk. Den geheelen dag door werden tatrqke bewjjzen van belangstelling, ook van de zijde der ouders gegeven en de naai cursus, waaraan mej. Schless mede zulke belangrijke diensten bewqstliet zich even min onbetuigd, daar zoowel personeel als leerlingen een stoffelijk blijk van vriend schap aanboden. Met alle recht kan alzoo getuigd worden, dat ook de le Februari 1906 voor die ijverige jubilaresse eene aangename herinnering zal achterlaten. t Op 15 Jan. j.i. bedroeg het aantal leerlingen op de bqzoudere scholen ala volgt Bijzondere school (hoofd de heerJ. Emous) 61 jongens en 80 meisjes, samen 141 leerlingen. Bqzondere school (hoofd de heer J. Fafié) 56 jongens en 56 meisjes, samen 112 leerlingen. t De „Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Scbooaboven"hield Vrijdag 26 Jan. j I. hare achtste jaarvergadering. De voorzitter wees er in zjjn openings woord op, dat de vereeniging een belang rijk jaar is ingegaan, door de iu werkiDg treding op 1 Jan. van de nieuwe Wet op bet Lager Onderwijs. Vele veranderingen en verbeteringen bracht die Wet. Geen geringe moeilijkheden heeft zq echter, voor het loopende jaar, voor de vereeniging doen geboren worden, vooral op financieel gebied. De handen znllen meen geslagen moeten worden, om de moeilijkheden te boven te komen. Het getal leerlingen bedroeg op 15 Januari 1906 141. Met weemoed werd het overlijden van twee leerliogen in het afgeloopen jaar herdacht. Door bet a. s. vertrek van den onderwijzer D. Verboef naar Ameide, zal met 1 Maart eene vacature ouder 't onderwqzHnd perso neel ontstaan. Ook in deze zullen er zich, naar te vreezen is, moeilijkheden voordoen, door het gebrek aan onderwijzers. Da rekening van den penningmeester wordt goedgekeurd. De ontvangsten bedroegen f 5871,19. De uitgaven- 6782,30. PMtluuUesr bcbssubsven. LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aau onbekenden, over de 2e helft der maand Januari 1906. Brief: N. Daaliemejjer, Schiedam. U. de Balbian van Doorn, te Utrecht, en A. Vosmaer te Zeist; tot plaatsvervangende leden Mr. C. Neytzell de Wilde, te Utrecht, en Mr. H. J. van Heqst, te Wqk bfi Duurstede. Te Gorinchem is in den ouder dom van 52 jaar heden-morgen overleden de gep. majoor der artillerie C. Hoekwater. De overledene diende geruimen tijd bij bet korps rijdende artillerie. Tot heden was het de gewoonte, dat, wanneer een militair beneden den rang van officier een generaal tegenkwam, balt en front werd gemaakt, evenals dit geschiedt voor H. M. de Koningin en de overige leden vad het Vorstelijk Huis. Thans is, volgens „De Tel." bjj ministerieels beschikking besloten, dit saluut voor gene raals af te Bchoffm, zoodat in den vervolge de militairen met het gewone eere-salnut, den meerderen verschuldigd, zullen kunnen doorloopen. De jaarvergadering van de ver- eenigiDg van „Volksweerbaarheid" zal in Juui a. s. te Arnhem gehouden worden. Te IJselstein zal de nieuwe school met den Bijbel worden ingewijd op 28 Februari e k. Bjj die gelegenheid zal Ds. S. H. Buitendijk de feestrede bouden. Ds. C. Bouthoorn, predikant bjj de Ned. Herv. gem. te Dordrecht, heeft voor het beroep naar Hasselt bedankt. •—Zondag-morgen werd in de Ned. Herr. kerk te Kraliogen door Dr. J. Tb. de Visser, van Amsterdam, bevestigd de door haar beroepen predikant van Leerbroek, Ds. J. E. vao der Valk, met eene ieerredè over Matth. 18 51 Des avonds verbond de leeraar zich aan zjjne nieuwe gemeente met eene rede van Mattli. 16 15 en 16. Aan het einde van den dienst zong de ge meente haren nieuwen leeraar toe Gezang 91, vers 3. Beide godsdienstoefeningen was de opkomst van belangstellenden zeer groot. •Berianabacht, 2 Febr. De heer G W. Schout, hoofd der lsie openbare lagere schooi alhier, heeft tegen 1 April a, s. eervol ontslag aangevraagd wegens zjjae benoe ming tot onderwijzer aan een school voor m. u. 1. o. te Rotterdam. In het op deu 31. Januari afgesloten register der nationale militie voor de lich ting 1907 komen voor 29 personen, waarvan er 7 reden tot vrjjstellmg hebben opgegeten wegens broederdieust. De beer H. Boomer, onderwjjzer met verplichte hoofdakte aau de 1ste openbare lagere scnool alhier, is in geljjke betrekking benoemd aan de school voor m. u. 1. o. te Oudshoorn. •Glebea-Nleawkerk,! Febr. Het aan tal ingeschrevenen voor de Nation. Militie be draagt dit jaar 9, waarvan 2 met gebreken. Bij Kon. besluit van 6 Jan. 1.1. is aan J. D. C. VV. baron d'Abiaing van Giessenbnrg te Soesterberg voor den tjjd van 25 jaar, ingaande 29 Jan. 1906, concessie verleend tot tolheffing aan de brug over de Gieseu. 'tiieaen-Oadekerk, 2 Febr. Op het verzoek van eenige ingezetenen van Giesen- Oudekerk, Peuraum en Gieaen Nieuwkerk tot instelling eener derde bestelling van brieven, I is ifwqzend beschikt. Evenwei zal een voor- stel in gunstige overweging genomen worden, de thans bestaande tweede bestelling te doen vervallen en deze te doen plaats hebben na aankomst van den trein van 4.60 te Giesen- Nieuwkerk en na aankomst van den om ongeveer 5.40 passeerenden sneltrein, zoodat couranten, brieven enz. reeds 'jMuwnds zul- len worden bezorgd. 1 "Fearsaoa, 2 Febr. Het aantal inge- schrevenen voor de Nationale Militie bedraagt 6, waarvan niet één vrijstelling. Op 1 Jan. 1906 in kasf 88,89. Aangezien er echter in eene som van f 1190,29, aan nog openslaande posten, zal moeten voorzien worden, bljjkt bet, dat de rekening van 1905 met een aanzienlijk tekort sluit Getracht zal worden om door vrijwillige bjjdragen het tekort, zooveel mogeljjk, gedekt te krjjgen. Het aftredend bestuurslid, de beer P. de Heer, wordt als zoodanig herkozen. Herkozen werden ook de leden der com missie tot het nazien der rekening, de heeren C. L. van Willenswaard, J. Valkenburg en P. J. de Hoog. Vjjf aandeelen der rentelooze leening, de nos. 59, 200, 208, 246 en 403, werden nitgeloot. De vergadering, geopend met gebed en met het lezen van Psalm 138, werd met dankzegging gesloten. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN- De Tweede Kamer is thans bijeen geroepen tegdu Dinsdag 13 Februari, des namiddags 2 uur. Aan de orde zai dan zjjn de trekking der afdeelingen en regeling van werkzaamheden. Wielrjjden. 1 Februari j.i. is de nieuwe Motor- en Rq wiel wet in werking getreden. Men zjj daarom bedacht op de volgende punten: 1. Elk rjjwiel moet voorzien zjjn van een op 50 meter hoorbare schel. 2. Aan wielrijders is het verboden van een hoorn gebruik te maken. 3. Motorrijwielen moeten voorzien zjjn van een op 100 meter hoorbaren hoorn. 4. Aan motorwielrjjders is het gebruik van een schel verboden. 5. leder wielrijder is verplicht naar rechts uit te wjjken. 6. Een half uur na zonsondergang moet elk rjjwiel, waarop gereden wordt, voorzien zjjn van een helder wit licht uitstralende lantaarn. 7. Het gebruik van lampions is verboden. Tot leden der Kamer van Toe zicht op Notariaaen in het arrondissement Utrecht zjjn gekozen de heeren: Mr. E. C. VAUArUJtEttfcitlJtfEJY op Zondag 4 Febr. 1906. ttUif Scbeenhevea. AMMERSTOL 'a Nam. Da. Leendertz, van Stolwijk. KRIMPEN a/d LEK. 's Nam. Ds. Van Willenswaard, van Krimpen a/d 1 JaeL Hing Mledrecut. OTTOLAND. 's Voorm. 9V» uur Ds. Prins, van Papendrecbt. VISSCHEK1J -BERICHTEN. Na een stilstand van 6Vi maand is tüaua op de zegenzaimvisscherq „Oranje- Naseau," op de rivier de Nieuwe Maas, het visscheu hervat. 'laiiaerttel, 2 Foor. Van Zaterdag 27 Januari lot en met Vrjjdag 2 Februari zjjn aluier ter markt aangevoerd 21 winter- zalmenprjjs per kilo van f 1,70 tot f 2,10. "KraJlageat, t Fobr. Deze week werden ter markt aangevoerd 72 zalmen; prqs f 1,70 k t 130 per 6 ons. BEURSBERICHTEN. 1 Febr. Gert. Neder 1. Werkl. Schuld. iVi 791/» Dito dito .8 98Va oostenrijk, ObL pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 102 Dito zilver Jau.-Juu. 4 100l/i Portugal, Obhg. le Sene 8 68"/4 Dito 3e 3 Wi Rust. ObL Binnenland 1894 4 779/it Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 8i3/i« Dito 1880 4 8lJ/« Dito Nicol&I Spoorw. 4 86 Dito Gr. Kuub. spw.-mjj. *98 4 8l'Vu Dito Orel-Griaai. öOOalOOO M. 4 80»/< Spanje Oblig. BuiteuL Perp. 4 87 Haan. Hyp.-Uank pandbrieven. 4 101 AmaL Hyp. Waarb. Maatacb. Obl 4 99Vi Auid-ltai. Spoorw.-mq. Obhg. 3 681/* Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 86*/i Loten Brussel Vk 1D61/» Loten Hong. Hyp.-Bank 4 127 Loteu Madrid8 56 Loten Turkjje 1870 8 86 MARKTBERICHTEN. Badefraven, 30 Jan. Kaas. Aangevoerd 85 wagens, te zamen 1769 stuks, wegende pL m. 9 402 kilo; le soort Goudsche f27,— 28,-, zwaardere f 30,50, 2e soort f 15,— a 26,—, Derby-kaas, le soort f 4 Edammer-kaas, le soort f 19,—,le soort f 26,—. Handel matig. Uaada, 1 Febr. Kaas, le quaL f 27,50 a f ie quaL f 14,— a 16,—zwaardere f Aangev. 17 partijen. Handel vrfiweJ. Boter: Pr\js der goe- f 1,45 k f 1,55, weiboter f 1,26 4 1,35 per kilo. BaUerdaat, 30 Jan. Aangevoerd 47 paarden, 1054 magere eu 753 vette rundi 172 vette, 248 nuchtere en graskalvi 8 varken?. Koeien en ossen 25 tot 87 et., kalveren 40 tot 63 c. per kilo. SeJi*«aJi*vea, 81 Jan. Boter, le quaL 75 et, le qual. 70 et per half kilo. Kaaa f 26 a f 19 per 50 kilo. Belegen kaas f 82 a 85 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 82 ct. per Vi kik). Vette varkens 14 a 26 ct. Biggen f 9 a f 11 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 8.50 (poters) f 160 Eieren f A— per 100 81 Ji Weerden, 1 an. Kaaa, De aanvoer OP «ME ter markt op heden bedroeg 28 partijen, prjjs van Goudsche le soort f26,— 4 f27,—, le soort f 13.— a f 25, zwaardere f n Edammer le soort f le soort f per 50 kilo. Handel matig. BUBUEHLIJKE STAND. NflhMnhaveii. Van 30 Jan.—1 Febr. Geboren: Geertrui Adriana, d. van P. den Butter en P. de Langen. AlblaaMrdan. Van 18—25 Jan. Geboren: Centina, d. van W. de Brujjn en N. Veen. Jan, z. van A. Twigt en A. Verzee. Arie Aothoni, z. van J J. Tujjtel en H. van Oosterwjjk. Jacomjjnlje.d. van A. Borsje en A. H. Erkelens. E«erina, d. van A. Verkerk en B. C. de Kok. Getrouwd: G. Zane, oud 23 j. en A. Schaarman, oud 22 j. Overleden: J. van Kujjk, oud 81 j.. weduwnaar van J. Rek P. 't Hoen, oud 67 j.. echtgenoot van J. Neef. S. Hork, oud 86 j., weduwe van A B-iele. DüUtlerdag 8 Fe Or. a. a. geliefde Ouders DANIËL DE JONGH TEUNTJE DEMPER nopen jj^ te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. g(q Tien hoven bfl Ameide. Vrjjdag den 9. Februari a. s. hopen onze geliefde Ouders M| ANDRIES VAN ESSO gtf en SR ANNA FRANKFORTER hunne te herdenken. Jw* Ut Hunne dankbare Kinderen. Meppel, Februari 1906. Oudertrou wd: ARIE VAN RESTEREN en ANTJE DE KOGEL. Groot-Ammers, 2 Febr. 1906. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder JAAPJE ZWABTBOL, Wed, van N. Zwjjnknbubg, ia den gezegenden ouderdom van 94 jaren. Uit aller naam, TEUNIS ZWIJNENBURG. Streefkerk, 31 Januari 1906. Heden overleed, na een langdurig ffldenmjjn geliefde Broeder, de Heer TEUNIS BOELL44BD, in den ouderdom van ruim 68 jaar. Wed. A. BLOM, geb. Boellaabd. Afbtasserdam, I Februari I9t<6. Heden overieed, zacht en kalm, na een kortstondige ziektevoorzien vai de H.H. Sacramenten, onze geJirfdt Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN BOUBE, Weduwnaar van Mahia vak Vliet in den gezegenden ouderdom van 92 jaar en 10 maanden. Zjjne Kinderen, Behuwd en Kleinkinderen. Ka bauw, 2 Februari 1906. Heoeu-moigt-u teu 61/» ure overleed, na eene langdurige ziekte, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder BI A BI A HABKUN, Weduwe van J. Eerland, in den ouderdom van 81 jaren eu 6 maanden. Ons avertnigd houdende van uwe deelneming in dit voor on a zoo droevig verlies. Uit aller naam, W. EERLAND. Krimpen a/d Lek, S Februari 1906. Voor de vele bewjjzen van belangstelling, ondervonden op 1 Febr. j.L, betuigt Onder- getoekende haren harteljjken dank. H. J. SCHLESS, Schoonhoven. Onderwijzeres. Voor de zeer vele bljjken van deelneming, ondervonden tjjdens de ziekte en bjj het overijjden van onzen dierbaren Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader JACOBUS HENRICUS VAN DEN BERGH, betuig ik, mede namens mjjne Kinderen, mjjnen harteljjken dank. Wed. J. fl. v. n. BERGH Hkinerman. Schoonhoven, 1 Febr. 1906. Voor de talrjjke bewjjzen van deelneming, zoowel van bier als elders ontvangen bjj het overijjden van onzen geliefden Vader, Be huwd-, Groot- en Overgrootvader DIRK LEENDERT WENDELS, Weduwnaar van G. vak Vooren, betuigen wjj onzen harteljjken dank. In 't bjjzonder ook onzen dank aan den WelEd. ZeerGel, Heer Dr. J. A. GALLANDAT HUET, voor de zorgvuldige behandeling tjjdens zjjne ziekte. Uit aller naam, J. H. WENDELS. Schoonhoven, 8 Febr. 1900. Voor de vele bewijzen van deelneming, bjj en na het overijjden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Uit aller naam, A. VERHOOG Az. Bergambacht, Zuidbroek, 2 Febr. 1906. gezeteld te OPENBARE VERGADERING op Zater dag dei lOen Februari a. des VOO- tmddagfl »e elf urein het STADHUIS te Wjjk-bil-DuRratede. Ter behandeling en vaststelling van het Verslag harer bevindingen en handelingen in het jaar 1905. De Gezondheidscommissie voornoemd, W. J. PONT, Voorzitter. T. BRANDSMASecretaris. Bem. Geref. Gem. te Scheeoheven. AANGIFTE VAN LEERLINGEN op Zondag-morgen 4 Februari a. van ïa-tai/s ure, in de BESTUURSKAMER van bovengenoemde Gemeente. BET BESTUUB. gevraagd tegen 1 Maart, die bet huis schoon moeten houden eu daarvoor vrty woning genieten. Br. fr., onder no. 10, aan het Bureau van dit Blad. De Chr. Zangvereeniging „DE LOFSTEM" te Alblasserdam vraagt, wegens bet aan den Heer J. J. SITTON te Rotterdam op diens verzoek verleend eervol ontslag, tegen 1 April a. s. Brieven, met opgave van voorwaarden, aan den Secretaris J. VAN DE MER WE Pz. Gevraagd met Maart een P. G.„ niet beneden 16 jaar, bq de Wed. J. A. ZIJDERLAAN, Polobroelt. Gevraagd tegen half Maart een goed kunnende melkeD. Woning met bouw land beschikbaar. Tevens een BOERENKNECHT, door L. RIETVELD, Bouwman, aan de Wetering te Lekaerkerk. GEVRAAGD: boven 16 jiar, P. G.om te woelen op geleid m 'f Drogistvak, Ljj A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. Wegens tiuwelqk der tegenwoordige wordt tegen 1 Mei a. s. gevraagd: Zich te vervoegen, liefst in persoon, bjj J. SCHILT te blolwUk. Gevraagd een bekwame bjj T. BROUWER DE KONING, Mr. Bakker, Haaatrecht. TE HOOP: voor Brugleggers, bjj J. v. DELFT, Haaotrecht. H.H. LANDBOUWERS. Ondergeteekende, Agent ui Hnlpmeat- ■toffen uit de CENTRALE GUANOFA- BR1EK aan 't Kraltngsche Veer, beveelt zich, met verwqzing naar de Runstige resul taten van het gebruik der MESTSTOF FEN, beleefd tot levering aan. te NIEUWPOOBT. Een in goeden staat zijnde groot 19 last, met volledigen Inventaris. Te bevragen bjj C. MUDDE Az.Schipper te JLekkerkerk. worden op bestelling in alle afmetingen gemaakt. Vraagt prjjsopgaaf aan j. A. DEN BOER, Cement-Steenfabriek «e ffUmw-Lekkerlaad. dei avonds te 7 uren, Als spreker zal optreden: Znivelconsulent van Zuid-Holland, met het Onderwerp: Namens bet Bestuur, B. KOREB Jz., Voort. HoLLAdDSCHE MAATSCHAPPIJ VAK LANDBOUW. Afdenlibg Woada u Umalrekea. lezing door den Heer H. M. KBOON, Rjjks-Veearts te Dsventer, op Woensdag 7 Februari lUütt, '8 avonds 7 uur, in het Café „HET SCHAAKBORD" te over „Verbetering der Rundveestallen in verband met de behandeling der Melk". Nameoe bet Bestuur, W. C. van de STOLPE, Stcretaris. Toegankelijk voor leden en belangstellenden. Ouderkerk a/d IJssel. Zondag 4 Februari, vin. 9»/a uur en nm. 61/» uur: de WelEerw. Heer U. BU- Y^ALDA, Candidaat te Ooster-Njjkerk. Afdeeling „STOLWIJK" v/d. NED. PROTESTANTENBOND. Openb. Vergadering op VrUdag V Febr. KMMI, 's avonds 7 uur. te OegBtgeest. HET BESTUUR. P.S. Toegang voor niet-Leden f O,MO. Te koop voor f 15,— een 14 maanden oud. Te bevragen bjj JILLES STUURMAN, AmmerHtol. der CHR. ZANGVEREEMGING Directeur: de Heer A. FRANKE, op Donderdag 8 Februari 1906, des avonds 7 uur, in het KERKGEBOUW der HERV. GEM. te Benocbop. met medewerking van den Heer J. POSTHUMUS, Organist te Oudewater. Programma's a 25 Cents te verkrjjgen bjj den Directeur, het Bestuur en aan het Kerkgebouw. op Donderdag 8 Februari e. k. in de KERK der NED. HERV. GEMEENTE, ten voordeele vau het Bouwfonds eener nieuwe Kerk. Aanvang 's avonds half acht. PROGRAMMA'S (tevens Bewjjs van Toe gang) aaa den ingang 4 25 Cis. verkrijgbaar. aangeboden als le hypotheek op Landerijen. Adres Notaris REUMER, Gorinchem. het beste voorbe hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming. Alleen OChtwnnneer mnt nevenstaand waail.orgme k ge stempeld met het opschrift en onder de hAndteekcnlng Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd. Schoonhoven. geeft groote tjjdabespanng, is zindeljjk en zonder brandgevaar, branden I-maal zoo lang dan gewone vuurmakers en met veel grooter vlam. Verkrj/gbaar in nette pakjes: bjj den Gonoraal-Agent R. VERMEULEN, Langerak. W. VERWAAL, Vliet. A. R v. d. BERG, BtolwUk. A. STOLWIJK. Lopik. C- HAARS, Jaaravcld. Grootste sorteering 1ste klaa B(jwleibanden, in ille maten verkrjjvbaar, vanaf f 10,— tot en met f NU,— per stel (2 buitenb. en 2 binnenbanden), vanaf 6 tot 15 maanden garantie. COMCIJBBEEBEMD9TE PRIJ8. Komt, ziet en oordeelt, en gjj zult verbaasd staan wat prjjs en quali- teil aangaat. n waaronder I eerste klas machine met nog O maanden garantie, spotprijs f 40,—, n n pnlke banden SO,—, en eenige In prj|zen vanaf f 7,50 tot f 25,-, Goedkoopst eu soliedst adres voor KIJWIELEN en OAOEBOEELEM. Rjjwielen v. af f 35,— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voet pompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,60. Kettingen V. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prijzen bjj Vraagt (raUi PrUactrut.' HuM k.rUnf. VIJF verschillende DOGKARREN en een makke 5-jarige HIT. Te bevragen bjj H. BOUTER, Wagenmaker, Groot Assers. Mleawe en soo goed als nlenwo TE KOOP: bjj P. WINGELAAR, Kralingsche weg 278, Botteriiain- Veel PUDDING heb ik geproefd, Veel goeds heb ik gegeten, Maar nu 'k van THOMSON'S heb gehoord Wil ik van de rest niets meer weten. Bekroond prijsvraag f 10,— Verkrijgbaar bjj H. BONGEBS, Capelle a/d IJssel: die bijzonder voldoen. voor f8,50, SPUITEN met Ringen voor Moerziekte f 8,50, PHOSPHORZURE KALK, 5 Kilo fl,50. maakt gezond en krachtig. Vraagt en leest prospectus met tal rjjke attesten. De Heer G. J. GROOTHUIS te En schedé schreef ons: M. H.l Onderget. verklaart bjj deze gaarne dat zjjn Zoontje JAN, oud 6 jaar, na het gebruik van vier flesechen HOMAN's KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé, 11 Oct. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prjjs f 1,— per flesch. Verkrijgbaar bjj: G. ELSENAAR, Süedrecht, J. PLOMP, ZWIJNDRKCHT. J. F. BIJLEVELD, Leerdam. Te keep gevraagd een gebruikte doch nog in goeden staat verkeerende Aanbiedingen, met opgaaf van prjjs en grootte, in te zenden bjj deu deer A. J. FIJAN te Nieuwerkerk aan den IJsel, onder letter M. van de in stooping zjjode Lekkerscbe Moiem als: Eiken PALEN en PLANKEN. SCHOTTEN enz. Te bevragen aau deu Muien en bjj J. BOL te Meerkerk. veer billijken prijs: met ruim tto KeeUeu Bouwland en eenige Vruehtbeemen. Te bevragen, ouder letter V, aan het HULPPOSTKANTOOR Genderak. ERF, BOOMGAARD en BOUWLAND, aan den Ouden Singel te kad. Sectie C, uo. Iu99, ter grootte van 1848 Üeuilar«n; eigeudom van de Erven H. DE JUNG; bq uitstek geschikt om als te worden gebezigd. Te bevragen bjj den Notaris TEIJLNCK te 8ehwwnkwven. É.a op Vrjjdag den 16. Februari m 1906, des morgens ten 10 ure, in bet Koffiehuis van C. OOMS te Gwnderak, ten overstaan van den Nutans J. VaN DEK LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: in twee gedeelteu bewoond, geteekend wjjk A, ara. 76 en 75a, staande ouder de gemeente in bet Dorp, buitendijks; en ingericht tot DRIE WONINGENgeteekend wqk B, ore. il—ila ea ilb, met TUIN* of BOUWLAND, siaande en gelsges als- voren, in den polder Middelblok. Te aanvaarden bjj de betaling dar koop penningen op den 19. Maart 1906. Breeder omschreven in biljetten en intteb- tingen hjj den Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2