Afdeeling Desinfectie. Stoomboot „JOHAN UT. Een Landboiwarswoniig PiDd- en Staomzaprü 1. J. van der KOP,m '.nRSJÜ-"11 A. N. VAM ZESSEN, j S=EN' lui-, Hooi- ei iemand, MeimuiipartitÉo VurpaditiDi Orarzetvasr. Lid- i Miartei, nmn com «iiiu s fm ik - r nu gegoed Birprvülmis, Een Broodbakkerij Een Winkelhuis, Een Winkelhuis Het Woonhuis, A 92, Bergambacht, een Woonhuis, Wei- en Hooiland, KOFFIEHUIS Werkpaard, Kraal's Pleisters Tweede Blad. J. H. A. GOGARN, Rotterdam, Vraagt VAN DE BUNT's BESCHUIT. Bouwmanswoning, is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, Aanbesteding Openbare Vrijwillige Verknoping. BLESKENSGRAAF, MEUBILAIRE en andere Boerende Goederen, GOUDA. Een Pakhuis en Erf, Een WOONHUIS, VIER WOONHUIZEN, Een WOONHUIS, Gouda, (hieobare Vrijwillige Verkooping. te Krimpen aan de Lek. Telefoon 1231, Fabriek Goevernestraat 68 70 72. beveel ik mjj aan voor het ontsmetten van mpe geheel naar de eischen ge- alle goederen in bouwde ovens. Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden. Dienstregeling 1906. tSttLSST TE KOOP: Openbare Vrijwillige Verkooping BERGAMBACHT. Bouw-, Griend- en Rietland, Openbare Verkooping te GOUDA een Arbeiderswoning, 23.30.26 Hectaren, Nieuwerkerk aan den Ussel, Bon HUIS, bezet met Steenaarde, onder Hoenkoop, dat oogenblikkelijk helpt en is verkrijgbaar in flacons van 25 Cts. bij den Generaal-Agent voor Nederland f 1000 ter leen gevraagd, Aan de STROOHULZEtiFABRIEK te OUDENROSGH ROGGESTROO TE HUUR OF TE KOOP in 't centrum van lekkerkerk: ÉLdk 91/* Hectaren nitmnntend Ood-Alhlas, HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Redstellen, Veerenbedden net Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Wordt te koop gevraagd: H.H. Zuivelbereidersl JAC. BOUTER, Lekkerkerk. een WOONHUIS en SCHUUR Voor Likdoorns of Eeltgezwel Het PONT- en SCHUITENVEER Gouderak op Moordrecht Kuijlenburg Woudenberg, Varkenshouders. HERINNERING BUITIILAHD. BISKEILAIB. Gemeenteraad ran Schoonhoven. ▼an niet te grooten omvang te keep of te kaar gevraagd op een Dorp, tegen Maart of later. Brieven fr., No. 50, aan DE GRUIJTER'i Boekb. Scheen haven. tfs De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op AJfefip Woensdag den 14. Februari 1906, 's voormiddags ten 9Wi ure, ten woonbuice van den Heer T. VAN DEN HEUVEL te Wyk B 27, wegens vertrek naar Barendrecht, ken tan t geld, in bet openbaar te verkoopen als: Antiek Mahoniehouten Kabinet, dito Schrijfbureau, dito Linnenkast, Eikenhouten Kltérkist, alles Eeer oud, Antieke Boeken kast met Glas, Linnen- en Khérkasten, Schilderijen, waarouder zeer oude, dito Klokken, Stoelen, Tafels, verschillende Lampen, Kachels, waaronder een Sterkmau's Haard. Een Médusaboofd met hardsteeneo raad voor gevelversiering, een hardsteeneo Leeuw voor tuin versiering, Bijenkorven, Bijlen, Snoeimessen, Tuingereedschap en hetgeen Verder ten verkoop cal worden aangeboden. Kijkdagen Maandag IJ en Dinsdag 13 Fe bruari 1906, van 10 uur 's voormiddags tot 8 uur 's namiddags. De Notaris J. J. A. MONTIJN te Gouda is voornemens om op Maandag 5 Februari 1906, v.m. 11 uur, in .HET SCHAAKBORD", aan den Kleiweg aldaar, publiek te veilen en te verkoopen: Perc. 1. voorzien van Gas- en Waterleiding, met PAKHUIS, ERF en OPEN PLAATSJE, op den hoek van de Prins Hendrikstraat en de Heerenstraat, P no. 381, te Perc. S. achter en naast het vorige perceel, in de Heerenatraat, P no. 686, te Gaado. Perc. S. voorzien van Waterleidingmet ERF en PLAATS, naast perceel 1, in de Prins Hen drikstraat, P no. 380, te Ganda. Perc. 4. UIT DE HAND VERKOCHT. Perc. 9, 6, 7 en 8. alje voorzien van Waterleiding, met ERVEN en GROND, aan de Boeken bei gstraat, P nos. 786, 787, 788 en 789.' Perc. 9. voorzien van Waterleiding, met ERF en GROND, in de Heerenstraat, P no. 679, te flraia. Aanvaarding by de betaling der kooppen ningen op 7 Maart 1906. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd, aan den Kleiweg, E no. tlte Gonda. Breeder by biljetten. De Notaris J.J.A. MONTIJN te Gouda voornemens om op Maandag 19 Februari 1906, v.m. 11 uur, iu .HET SCHAAKBORD", aan den Kleiweg aldaar, publiek te veilen en te verkoopen: Perc. 1. met ERF, SCHUUR en PLAATSJE, met afzonderiyken opgang hebbende BOVENWONING, voorzien van Gas- en Waterleiding en velerlei gemakken, aan den Lznge-Tiendeweg te D nos. 70a, 70b en 70c. Perc. 8. met ERF en GROND, met afzonderlijken op gang hebbende BOVENWONING, ▼oorzien tan Gas- en Waterleiding en velerlei fmakken, aan de Gouwe te Gaada, nos. 104 en 104a. Aanvaardingde Bovenwoning van perceel 1 op 1 April a.s., overigens by de betaling der kooppenningen. Perc. S by de betaling der kooppenningen op 1 April a. s. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd, aan den Kleiweg, E no. tl te Gouda. Breeder by biljetten. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op Vrydag 9 Fe bruari 1906, voorm. 10 uur, in het beciCteltogebenw te Krimpen non de Lek, ten verzoeke van P. BKEEÜ- VELD en Kinderen, in het openbaar veilen en verkoopen: met ERF en OPEN GROND, groot 1 Are, 98 Centiarenen een perceel BOUW- JLAJVD, groot 14 Area, SO Centlaren, Te aanvaarden en te betalen 9 Maart 1906. Het Huis is dagelijks, behalve Zondags, te bezichtigen. Nadere mllchtingen geeft de Notaria. Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM4.49en 12.30. 9.80en2.S0. 7.—en 12.20 a. Dinsdag: Overige dagen beh. Zandag: Van ROTTERDAM Daar SCHOONHOVEN 11.49 en 9.80. 9.49 en 9.80. DE DIRECTIE. DAGELIJKS VERSCH. met VRUCHTBOOMEN en BOUWLAND, by L. GROENE VELD te Bergambacht, Hoogen dijk. Voor spotprys te kaap, aak te haar, een gelegen aan weg en rivier en zeer geschikt voor Maaldery. Te bevragen met franco brieven, onder No. 7, Bureau dezer Courant. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht is voorne mens op Woeosdagen don 7. en 14. Februari 1906, telkens des voor- middags ten 10 ure, in het Koffiehuis van T. VAN ZOEST aldaar, in bet openbaar te veilen en te verkoopen EENE gctcekend Ma. 989, met HOOIBERG, SCHUUR, ERF en TUIN, lm BENEDENBEBG benevens diversie perceelen staande eu gelegen onder de gemeente te zamen groot 20 HECTAREN, 48 AREN, 82 CENTIAREN. Te aanvaardende Bouwmanswoning met verdere Getimmerten en Erf den 1. Mei 1906; de Landerijen bg de toewyzing. Nadere inlichtingen geeft genoemde Nota ris, by wien tevens veilingboekjes verkrijg baar zgn. op Donderdag 8 Februari 1906, by opbod, en op Don derdag 15 Februari 1906, bg verbooging, afslag en com binatie, beide dagen des voor middags te elf uren, in het HOtel „DE ZALM", ten overstaan van de Notarissen J. KOEMAN te Haastrecht en H. M. DE VOS te Capelle aan den IJseel, Ecu goed •mlerboiiden enz., genaamd „Welgelegen", geii-taend B Nos. 50 eu 51, beslaande uit HEEREN- HUIS met annexe BOUWMANSWONJNG met Stalling voor dertig stuks Vee, ZOMER HUIS met KARNSCÜUUH, KOETbHUiS met PAARDENSTALzes roeden HOOI BERG enz., geteekend b No. 58, geteekend B No. 59, en eenlge perceelen ullmantcud te zamen groot allee staande en liggende aau en langs 'e Graven weg, in de Esaepolder en Ganedorp- polder, te en zulks in twaalf perCeeleu, weike om schreven zyn iu Notities, die vauaf S5 Ja nuari 2906 te bekomeu zgn ten kantore van voornoemde Notarissen. Notaris KRUISWIJK te Oudewater zal Vrydag 9. Februari 1906, 's vooruiidd. 10tyz uur, in 't Koffiehuis „DE ROOS" aldaar, publiek ver- koupeii Voor D. VAN DEN BERG Ie Hoenkoop: SCHUUR, ERF, MUKsLANU, öERM en KADE, groot 4<f Areu, 79 Centiaren, a/d IJsel, nabg Oadcwater. in 1 perceelen en in massa. mmga*- Het perceel van de Wed. DE W^W KORTE wordt alet geveild, als zgade UIT DE HAND VERKOCHT. I a«r Woiiuij 1 Mc. IM Aunudu, m b(| Bezichtiging alle werkdagen vfiör de veiling. PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. PIN en voorts bij: Mej. TRAPMAN te Geadrlaam. A. R. v. d BERG Stolwijk. H. J. SCHOLTEN Ammerstal. Wed. VERWOERD Vllaf. M DE HEER te Palsbraek. C. VAN ZESSEN Brandwijk. J. SPEIJER Meerkerk. R. VERMEULEN Langerab. tegen 4V> a 5 voor den tyd van één jaar. Brieven franco, onder no. 9, aan het Bureau van dit BI ad. deeverkfeseiide dadeiyk #f met Mei (e aanvaarden: Een gunstig gelegen en druk bezocht met VERGUNNING. Br. fr. aan JOHs. SCHOUTEN te Benechep. is verkrggbaar eene greete partU (afval der fabriek k 8,90 Gld. per 900 K.G.) Het stroo is geperst in pakken van 40 4 60 K.G. Levering geschiedt franoo schip of spoor. waarvan de ruimte zich ook leent tot diverse bedryven. Gebouwd in 1905. Te bevragen bg Hk. KAPTEIN, Krim pen a/d Lek. Mr. J, P. VAN DEN WUNK, Notaris te Alblasserdamia voor nemens op Woensdag 7 Fe bruari 1906 by afslag, des morgeus te half elf precies, in het RAAD HUIS te Oad-Alblae, tea verzoeke vaa T. en N. DEN BOUW aldaar, in het openbaar te verkoopen: Ongeveer gélegeu op de Zuidzijde, onder de gemeente in 11 perceelen. Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 15 Maart 1906. Nadere inlichtmgeu teu kautore van den Notaris, alwaar vanaf 21 Januari a.s. ver- koopboekjes verkrggbaar zyn. 89,-, 40,- f 29, 90,-, fr. n. slat.id. kapok f 24,—, 27,90, 82,99, 49,—. Zending rembean. VrJJ zicht. EEN FUNK van 10 of 12 jaar oud. Brieven franco, met opgaaf van prys, aan Gebr. DERCKSEN, Gauda. Oudergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten uit de bekende Stoomfabriek van B. MINKEMA te Graal-Aminereals: KAASVORMEN met ïngelegt-n Bauden, KARNS, WRING- TOBBEN, KUIPEN, STAREN, VLOTEN, KAASVORMTAFELS, EMMERS enz. Aanbevelend ▼on het afbreken van een bemr- manewanlng en het beuwen van ▼eer deu Meer A. VERMEULEN, Ir. Wagenmaker te Lexaend. Bestek en teekeuiog rija uè 5 Februari tegen betaling van 40 Ct* bestek alleen en 60 Cts. bestek en teekeiüng, te verkrygen by den Boekdrukker L. VAN DIJK te W lanen. Inlichtingen geeft de Heer A. DE JONG te Lexmend. Aan wg zing 8 Februari, v.m. 10 uur. Iuschrgvingabiljetteu worden ingewacht by den Heer A. VERMEULEN te Lexmend tot en met Donderdag 15 Februari, n.m. 6 uur. zgn DE BE81E1 DE DESiEl DE RENTE! DE BESTE! Bg lederen Drogist te bekomen A 29 Ut. per doos. Vraagt vooral de Likdoorupleisters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper'" te Kampen, dan hebt gg de ecnte,eubj A. N. t« ZESSEN, De Oudergeteekeaden be velen zicb aan voor alle in pj bei vak voorkomende q BURGEMEESTER en WETHOUuERS van Geuaerak zgn voornemens op Vrgdag de'n 9. Februari 1906, by publieke ia- achieving voor deu tjjd van 8 jaren, ingaande 1 Mei a.s., te verpachten: vau Conditiën 'liggen ter Gemeente-Secretarie ter leai^yederen werkdag van 9—12 uur v.m. Ins^Vringsbiljetten op zegel eu op het adresWagende de woorden „Verpachting Veer', moeten op deu dag der verpachting, dee voormiddags vóór eif uur, aan hen worden ingeleverd. Gauderak, den 21 Januari 1906. De Burgemeester, JOH. J. RUPKE. De Secretaris, Th. H. va* HOUWENINGE. aanleggen vau fata»- en Haler- leidingen, maken vau Jt*empen, JLeideknenBeaCcemenihe- p dekking, «laan van Aartan- r 1 pUpweilen euz. fa Vertegenwoordigers van Bube- raid-Dakbedekking voor Schoon- - 2 hoven tn Omstreken. gg fi A Havenstraat 420, a SCHOONHOVEN. BAUKN. tlEUSEIH. De Heer D. J. VAN BRUS bericht ons het volgende^ Af.ik Ouaergeteekende Dirk Jau van Brus verklaar volgaarne, dat de Zogdrank vau U, welke ik by de Firma A. VAN OFFERDEN te Tiel gehaald heb, een heilzaam middel is tegen Zogziekte by Varkens. Terstond na toediening van den Zogdrank kwam er verbetering by het Varken, terwijl ook de ontlasting beter werd. D. J. VAN BRUS, Erichem by Tiel. ZOGDRAMKEN voor de Varkens, terena uitnemend middel tegen Vlekziekte. Verkrggbaar by: A. N. VAN ZESSEN te 8ehaanhaTen en A. N. VAN ZESSEN te CJnlemharg) Hoofdagent: L BAMBERGERGraningen, 4 89 Ctz. per flescb. DraglaterU WIEB8EN ék Co. nlt het kamp Tan Oldebroek. EEN WARE FOLTERING. De Heer HENRICUS VAN HEES te Dusseo verklaart, dat hy na zyn verbiyf in het kamp te Oldebroek ïydende is geworden aan Rkeumo» tlzche oandaeningendie zóó hevig waren en zóó aanhielden, dat het een ware foltering werd. De pijnen, die by daarby uitstond, waren onuit staanbaar; het was zóó erg, dat hy dikwerf van de pyn dacht te bezwyken. Hy wendde den KLOOSTER BALSEM klooster Sancta Pauio aan en kan thans met vreugde verklaren, dat by door dien uitstekenden balsem totaal genezen is. DE KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wouden, brand- en suywonden, rbeumatiek, rheumatische zenuwpguen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstui kingen, lendepgnpyn in den mg, spier verrekkingenwinterhanden en wintervoeten. Prys per pot: 89 Ct., 79 Ct., f 1,29 en f 8,99. LET OP! Alleen de echte Klaofri terbalsem geneest; deze is kënbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam voorkomt. Alle andere Verkrygbaar by: A. N. VAK zessen) Sc— G. van der WOUDEN te Lekkerkerk: G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilen dam; T. TERLOUW te Goudriaan; J. van DIJL te Giesen-Nieuwkerk; J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Lanokrak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda;* H. v. o. DOOL teSiiEDREcuT, Boveneinde; W. G. van STEENIS te Noordelooi; FRANS van DAM te Gouderax; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSUMPz. te Ouderkerk a/d U.; W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C van GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lekkerland; Mej. KORTE WEG te Albllsserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELsENAAR, Drogist, Sued recht. Overaleht. Geheel onverwacht is den 29. Jan. de ruim 87-jarige Koning Christian» van Denemar ken vry plotseling overleden. De gryze vorst hield in de laatste oogenblikken van zyn leven nog de gewone Maandagsche audiën tie, welke zeer druk waa en hem nogal ver moeid had. 's Middags om drie uur was deze afgeloopen en wilde de Koning vóór den maaltyd nog wat rusten, waartoe by zich te bed begaf en zich plotseling onwel gevoelde. Zyn tweede dochter, Dagraar (Keizerin-weduwe van Ruslandl, zag ter stond het ernstige van den toestand in en riep zoo spoedig mogeiyk de familie bijeen. Een groot halfuur later was alles afeeloopen. Algemeen eu groot is in Dene marken de droefheid over dit sterfgeval. Ofschoon by deo hoogen leeftyd des over ledenen van verslagenheid geen sprake kan zyn, toeh zal men den geliefden Vorst zeer missen. Zyn zoon, de reeds 62jarige Prins Fre- derik, volgt hem onder den naam van Frederik VIII ep. Den volgenden dag reeds 's middags om twaalf uur maakte de Minister president, vanaf het balkon van het paleis den dood dee Koning8 bekend met de bekende woor den: „Koning Christiaan is dood. levo Ko ning Frederik!'' welke woorden met een daverend gejuich door de groote menigte ontvangen werden. Koning Frederik trad daarna in Generaals uniform zelf op bet balkou en hield eene toespraak tot de menigte, die aan het slot daarvan,eindigend met: „Leve het vaderland!'' andermaal een krachtig gejuich deed hooren. In een prbclamatie heeft Koning Frederik verder kennis gegeven van zyne troonsbestij ging, als zyn vast besluit aankondigend, getrouwelijk en krachtig de wet te handha ven en een beroep doende op het vertrouwen zyner onderdanen. De gemalin van den nieuwen Koniog is, zooals men weet. een kleindochter van wyien Prins Frederik der Nederlanden. De overleden Koning is weieens schert send de „schoonvader van Europa" genoemd, door de voorname huweiyken zyner dochters. Zyn oudste dochter, Alexandra, is Koningin van Eogelaud, z(jn tweede dochter boven genoemd, Keizerin-wed uwe van Rusland. Koning Christiaan was dus grootvader van den Ctaar. Zyn derde dochter is gehuwd met deu Hertog vau Cumberland. George, '■Konings tweede zoon, is sinds 1869 Koning van Griekenland en de jonge Koning Haakom van Noorwegen is een der klein zoons van wyien Koning Christiaan. In vele der Europeesche hoven beerscht dus rouw, met name in Eagelaad'n Ko- niogafamilie. De oude Koning placht daar veel te komen en was er zeer geliefd. Het Kooinkiyk paar zal waarschijnlijk naar Kopen hagen gaan om de begrafenis by te wonen. De opening van het nieuwe Parlement, door H.H. M.M. op 19 Februari bepaald, zal wel niet doorgaan. De verkiezingen in Engeland loopen nu ten einde. De belangstelling wordt er, als 't zoo lang duurt als in Engeland gebruike- iyk is, niet grooter op. Dan heFeentonige van steeds meerdere overwinningen van de party, die toch reeds over een groote onaf- nankeiyke meerderheid beschikt, doet er ook geen goed aan de publieke aandacht lang te boeien. Gekozen zyn 384 liberalen, 153 unionisten, 83 nationalisten en 42 arbeiders vertegen woordigers, zoodat nog slechts eenige weinige afgevaardigden te verkiezen zgn. Men schat de onaf hankeiyke meerderheid, door de liberalen te verwerven, nu reeds op 111 stemmen, en op 338 met de werklieden en de Ieren er bg. Het Engelsche weekblad „The Speaker" zegt van de verkiezingen: „Het land heeft getoond bepaald vyandig te zyn tegen be schermende rechten. Chamberlain had ge dacht met zyn B'cale plannen de vorige Regeering, die op het punt stond van te verdrinken, een reddingsgordel toe te werpen inderdaad heeft hy haar een steen om den hals gebonden. Het land heeft gedaan wat het kon, n.I. Bannerman een overweldigende meerderheid te bezorgen en Chamberlain beeft misschien voor alt yd afgedatD." DattücMlaud. Ter gelegenheid van den veijatrdag van den Keizer, hield de Duit- sche Rijksdag een feesteiyke hyeenkomst, waarna de voorzitter graaf Ballestein den Keizer huldigde. Hg besloot zyn rede met deze woorden: „Myne heeren, wy hebben een' heerlgken Keieer, dien andere natiëo odb bengden. Ea toonen zy ook dikwyis zekere ergernis, dan is dit slechts, omdat zy zeiven óók niet zulk eenen monarcfc bezitten!" Ook wees graaf Ballestein in zyne rede nog op de „steeds toenemende vloot" en noemde het Duitsche leger „het eerste der wereld." Keizer Wilhelm heeft ook een bewge ge- geven van de sterkte der vloot, door aan President Loubet te laten overhandigen eenige door hem zeiven gemaakte fabelen, de verschillende oorlogsvloten der Mogend heden vergeiykende. Eigenaardig dat de Keizer deze tabellen juist aan Frankr(Jk schenkt, waar men reeds wat wrevelig is over den hoogen toon dien de officieuse Duitsche pers aanslaat. Loubet was zeker met het geschenk in genomen en verzocht den Keizer vriendelgk te dankeD. Te Parys werd een gedenkteeken onthuld voor de dappere luchtreizigers, die tydene bet beleg van Parys per luchtballon be richten naar verschillende plaatsen over brachten. Naar den nieuwen President Fallières zal door den Paus een byzondere gezant worden afgevaardigd, belast met eene vredelievende zending. Een aantal Middelbare Scholen in Bas- laad, waar het onderwys sinds November stilstond, worden weder geopend. Een goed toeken! Minder gunslig is echter het be richt, volgens „The Times", dat in Zarskoje Zelo een bommenaanslag tegen den Czaar zou zyn ontdekt. Twee nonnen, zoo verhaalt dat blad, zyn in hechtenis genomen, die bommen hadden verborgen onder haar geestelgk gewaad. Ook moet graaf Witte weder verscheidene brieven hebben ontvangen, waarin hg met bommen bedreigd wordt. Het gerucht, dat Witte zou aftreden en door Durnood vervangen worden, wordt van Regeeriugswege officiéél tegengesproken. De Regeering is, volgens „The Standard Voornemens een leger van 250 000 man in het Verre Oosten te onderhouden. Te Wladiwostock moet nog steeds bitter gevochten worden tusschen de Kozakken eo de uit Japan teruggekeerde Russische krijgsgevangenen. Er zouden honderden dooden en gewonden zyn. Aan de hoogeschool te Rome (Itollft) zyn onlusten voorgekomen wegens de ver hooging der examengelden. Bg professor Pierantoni werden de glazen ingeworpen. De politie kwam er aan te pas en de uni versiteit werd gesloten, waarop de studenten er een bordje hebben aangespykerd met „Een buis te huur". 8TATEN-GEIERAAL. EERSTE KAMER. DiDsdag 30 Januari werden de algemeeue beschouwingen over de Staatsbegrootiug voor 1906 geopend. De heer Ha vel aar was tegen de voor- genomen grondwetsherziening, waardoor de politieke hartstochten opgewekt zullen wor den. De rechterzyde wilde echter geen op positie quand-méme, maar zy wenschte, dat ook met bare beginselen rekening zou worden gehouden. De heer Wolfjer bracht de bestryding van het vorig ministerie en de antithese ter sprake. Daarna achtte hy, tot de volks eenheid gekomen, aaneensluiting by een ander volk om eenheid van ras bedenkelgk. Eindelijk besprak by oog ons belasting stelsel en het onderwys. De heer Van Lëben Seis wensebte homogeniteit op militair gebied. Z. i. was de gebeele organisatie van onzen dienst beneden peil. De heer Reekers achtte dit Ministerie slechte een cabinet d'affaires, al verklaren zgn leden zich ook homogeen. Voorts be sprak de heer R ego ut de sociale politiek eu achtte een deugdeiyke sociale wetgeving onmogelyk zonder een degeiyke, krachtige en zelfstandige reorganisatie. De heer Vermeulen was van meening, dat dit ministerie tot op heden verzoenend is opgetreden. Met kracht bestreed hy het blanco-artikel. Ten slotte verdedigde de heer Laan het ministerie en de ministers. Hg sprak de hoop uit, dat dit bewind een ministerie van vooruitgang op economisch gebied zal zyn. Daarna scheidde de Kamer tot den vol genden dag. Woensdag d. a. v. kwam de heer v. d. Bi e sen met klem voor de voltooiing der Amsterdamsche stelling op. Hy vroeg hoe lang het nog duren zou eer men met alles gereed was. Ons land met zyn havens was toch zeer aantrekkelyk voor een buiten- landscben vijand. De heer Van Houten ging den stryd der liberalen tegen de levensbeschouwing van Dr. Kuyper, tegen diens kamp tegen de vryheid van geest en der gedachte na. Dit Ministerie achtte hg alleen verzoenings gezind tegenover den iremeenschappeiyken vqand, nl. de rechterzyde. H|j betreurde het. dat de formateur buiten het Ministerie gebleven was. Z. i. waren Kuyper en Borgesius twee handen op één buik. Ook de Schoolwet kreear nog een beurt. De heer Van Nierop kwam tegen de splitsing van gewone en buitengewone uit gaven op, terwyi de heer Stork de meening van den heer Regout omtrent de nood- zakeiykheid eener zelfstandige organisatie van een arbeiders-afdeeling steunde en tevens vóór het Ministerie opkwam. Voor 't overige was spreker geneigd het bl&DCO artikel als het dessert, niet als het menu van den njaaltqd te beschouwen H|j was geneigd den hoofdmaaltyd af te wachten. De heer Willinge wilde geen godsdienst in de politiek brengen. Hy gaf de regeering geiyk, dat zy datgene buiten het debat heeft geplaatst, dat tot bet gebied der Kroon behoort. De beer Hovy besprak de demping der Zuiderzee, terwyi de heer Van Vel zen verklaarde de verzoeningsgezindheid van dit Ministerie te waardeereo. Donderdag d. a. v. zoo besloot men zou het debat worden voortgezet. De Commissaris der Koningin in de provineie Zuid-Holland heeft bepaald, dat de aflevering van de by de Militie a voor de lichting van het jaar 1905, ingevolge art. 99, lo en fo der militiewet 1901 en b voor de lichtiDg van bet jaar 1906, inge volge art. 96 dier wet, in te Igven man- schappen uit de navolgende gemeenten, zal geschieden op de plaatsen, dagen en uren iu de hierna volgende staten A. B en C vermeld, nevens den naam van iedere kantonnale hoofdplaats. Staat A, houdende tgdsbepaling der afle vering van de manschappen, voor de lich ting der militie van het jaar 1905, opge roepen krachtens art. 99, le en 2a alinea der militiewet 1901, tot inlyving voor vol ledige oefening. 16n kanton Woerden (voor de gemeenten Bodegraven, Reeuwgk, Oudewater en Woer den), te Gouda, op Zaterdag 3 Maart, 's morg. 9 uren. 17e kanton Gouda (voor de gemeenten Krimpen ad IJsel en Gouda), te Gouda, op Zaterdag 3 Maart, 's morg. 9V* uren. 18e kanton Schoonhoven (voor de gemeen ten Bergambacht en Schoonhoven), te Gouda, op Zaterdag 3 Maart, 's morg. 9Va uren. 19s kanton Zevenhuizen voor de ge beenten Bleiswyk. Nieuwerkerk a/d IJsel, Capelle a/d IJsel en Zevenhuizen), te Gouda, op Zaterdag 3 Maart, 's morg. 93/a uren. 21e kanton Vianen (alleen voor de ge meente Meerkerk), te Dordrecht op Woens dag 14 Maart, 's morg. 9 uren. 22e kanton Gorinchem (voor de gemeenten Gorincbem en Schoonrewoerd) te Dordrecht, op Woensdag 14 Maart, 's morg. 9V| uren. 23e kanton Sliedrech» (alleen voor de ge meente Sliedrecht), te Dordrecht, op Woens dag 14 Maart, 's morg. 9»/i uren. 24e kanton Alblasserdam (alleen voor de gemeente Alblasserdam). te Dordrecht, op Dinsdag 13 Maart, 's morg. 9Vi uren. Staat B. houdende tydsbepaling der afleve ring van de manschappen, voor de lichting der militie van het jaar 1905, opgeroepen krachtens art. 99. le en 2e alinea der militiewet 1901. ter inlgving voor kor te oefening 16e kanton Woerden (alleen voor de gemeente Reeuwyb), te Gouda, op Dinsdag 22 Mei, 's morg.'9 uren. 17e kaaton Gouda (voor de gemeentel) Gouda, Krimpen a/d IJsel, Ouderkerk a/d IJsel en Moordrecht), te Gouda, op Dinsdag 22 Mei. 'a morg 9Va uren. 18e kanton Schooohoven (voor de gemeen ten Schoonboveo, Bergambacht en Krimpen a/d Lek), te Gouda, op Diusdag 22 Mei, 's morg. 9Vï ureo. 22e kanton Gorinchem (voor de gemeenten Leer Jam en Gorincbem), te Dordrecht, op Woensdag 16 Mei, 's morg, 9Vi uren. 23e kauton Sliedrecht (voor de gemeente Langerak en de gecombineerde gemeenten Ottoland en Goudriaan), te Dordrecht, op Woensdag 16 Mei. 's morg, 10 uren. 24e kanton Alblasserdam (alleen voor de gemeente BleskeDsgraaf en Hofwegen), te Dordrecht, op Dinsdag 15 Mei,'amorg.9t/« ureo. Staat C, houdende tgdsbepaling 4er «fleve- ring van de manschappen voor de lichting der militie van het jaar 1906. ongeroepen krachtens art. 96 der militiewet 1901. 16e kanton Woerden, te Gouda, voor voll. oef. op Zaterdag 3 Maart, 's morg. 9 uren, voor korte oef. op Dinsdag 22 Mei, 's morg. 9 uren. 17e kanton Gonda, (e Gouda, voor voll. oef. op Zaterdag 3 Maart, 's morgens 91/* uren, voor korte oef. op Dinsdag 22 Mei, 's morg. 91/4 uren. I80 kanton Schoonhoven, te Gouda, voor voll. oef. op Zaterdag 3 Maart, '8 morg. 9Vi uren, voor korte oef. op Diusdag 22 Mei, s' morg. 9V» uren. 19e kanton Zevenhuizen, te Gouda, voor voll. oef. op Ziterdag 3 Maart, 's morg. 9»/< uren, voor korte oef. op Dinsdag 22 Mei, 's morg. 9s/* uren. 21e kanton Vianen, te Dordrecht, voor voll. oef. op Woensdag 14 Maart, 's morg. 9 uren, voor korte oef. op Woensdag 16 Mei, 's morg. 9 uren. 22e kanton Gorinchem. te Dordrecht, voor voll. oef. op Woensdag 14 Maart, 'e mor». 9V/j uren, voor korte oef. op Woensdag 16 Mei, 's morg. 9l/s uren. 23e kanton Sliedrecht, te Dordrecht, voor voll. oef. op Woensdag 14 Maart, *s mor*. 98/4 uren, voor korte oef. op Woensdag 16 Mei. 's morg. 10 ureo. 24e kanton Alblasserdam, te Dordrecht, voor voll oef. op Dinsdag 13 Maart,'s morg. 9Vi uren, voor korte oef. op Dinsdag 15 Mei, 's morg. 9Vt uren. In de op Dinsdag j.i. te Utrecht gehouden openbare tefwhtsitting van den Ontralen Raad van Beroep (ongevallen-ver zekering) had o. a. de uitspraak plaats iu bet hooger beroep van J. F. v. d. W., te West- IJselmonde, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Rotterdam, waarby by niet ontvankelgk is verklaard in zyne vordering tot uitkeering over den tyd van 20 Juni tot 1 Juli 1905 ter cake van een ongeval, dat hem in de onderneming P. Smit Jz. cou zyn overkomen, zijnde de schadeloosstelling, w«arop hg aanspraak maakte, hem door de Ryksverzekeringsbank geweigerd. De Raad overwoog dat de vordering eene tydeiyke uitkeering betrof, eo ten aanzien de beslis singen daaromtrent beroep is uitgesloten. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. In de op Dinsdag j.l. gehou den zitting der arr.-rechtbank te Rotterdam is o. a. veroordeeld C R 51 jaar, arbeider te Krimpen a/d IJsel, wegens mishandeling, tot eene maand gevangenisstraf. Voorts werden o.a. behandeld de volgende zaken: In de buurtschap Sluipwyk, gemeente Reeuwgk, had de 59jarige F. J., vjsscher te Zwammerdam, op den 18<Ien October een tamme zwaan geschoten. Deze behoorde toe aan T. van den Heuvel. Beklaagde be weerde in de meening verkeerd te hebben, een wilde zwaan te hebben geschoten Hg had echter, toen hem het tegendeel gebleken was, niet de minste moeite gedaan om er achter te komen, wie de eigenaar was. Beklaagde had de zwaan evenwel ten verkoop weggebracht. Naar de meeniog van het O. M. had bekl. zich de zwaan, toen hem gebleken was, dat het een tamme was, wederrechteiyk toe geëigend, waarom ter zake diefstal veroor- dueling werd gevraagd tot f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Terzelfder plaatse als in de vorige zaak vermeld had de 27 jarige A. J., visacher te Rnenwyk, den 19den November een aan Van den Heuvel toebehoorende tamme zwaan geschoten. De zwaan was komen aanvliegen en in de wetering neergestreken. Hy dacht toen, dat het een wilde was. Toen echter het tegendeel was gebleken, had deze be klaagde evenmin als de beklaagde uit de vorige zaak moeite gedaan den eigenaar uit te vinden. Eisch: als in de voriare zaak. De 26-jarige D. H. B.. grofsraid te Ammerstol, was op den 10den December zoo aan het opspelen, dat op verzoek van zyn ouders de veldwachter J. Herrema was ontboden om hem tot bedaren te brengen. Hg had toen deu veldwachter met de vuist een slag in het gezicht gegeven, tengevolge waarvan deze verwond was geraakt, en hem tegen de linkerdg en het onderiyf getrapt. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. - In de op Vrydag 26 Jan. j.l. ge- houden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zjjn o.a. behandeld de volgende zaken: Pieter Antonie Maas te Gorinchem had de verkeering met zyn meisje afgebroken en liep op Nieuwjaarsavond met een auder liefje laDgs Gorinchem'e straten te wandelen. Onderweg ontmoette by echter een broeder van zyo eerste meisje, den varensgezel Isaac T., die in woordenwisseling geraakte met Maas en hem ten slotte eenige stomppn in het gelaat en trappen tegen het lichaam topMfacht. Tlgen T. requireerde het O. M. f 5, subs. 5 dagen hechtenis. Op 26 December j.l. kreeg het Frans Eiken bout te Gorinchem. toen hy op de straat liep, te kwaad met Pieter van R. en Frederik Albertus G. aldaar, die hem te zamen aan grepen en een aantal slagen toebrachten; deze twee persone^ waren te dier zake heden gedagvaard. Het O. M. requireerde tegen ieder f 4 boete, subs. 4 dagen hechtenis. Wegens het weigeren om een borrel te schenken aan den koopman H. ten H., wonen de te Ameide, op 28 Dec. j.l.. had deze zich hy verkeerde in beschonken toestand boos gemaakt op den berhergier G de Jong aldaar, en om aan zy» boosheid lucht te geven had bg een paar glasruiten der herberg vernield. Eisch 14 dagen gevangenisstraf. Op 75jarigen leeftyd is Woens dag j 1. te 's Graveobage in de kliniek van bet „Roode Kruis", waar hy wegens zenuw- lyden verpleegd werd, overleden de oud- hoogleeraar prof. Dr. S. S Roseastein, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en ridder 3e klasse der orde van den Gouden Leeuw van Nassau. Prof. Rosenstein, die vele jaren aau de Leidsche universiteit het hoogleraarsambt in de faculteit der geneeskunde vervulde, bad zich vooral een grooten naam verworven als specialiteit ia nierziekten. Als zoodanig werd by dan ook by het ziekbed van wglen Z. M. Koning Willem III geconsulteerd. Toen hy wegens het bereiken van deu 70- jarigen leeftjjd zyo ambt als hoogleeraar moest vaarwel zeggen, bleek hem in ruime mate, hoezeer b(j e(jn ambtgenooten, leer lingen en oud leerlingen z(jn verdiensten werden op prys gesteld. Naar men uit goeder hand ver neemt, werden door vrouwe W. M. Arriëne, douairière Jbr. Mr. H. G. C. L. Jauseens, onlangs te 'a-Gravenhage overleden, oa. ge legateerd aan Prins Hendrik slicht ing f 25 000; Ooglgders. Utrecht, f 15.000; Blinden, Deo Haag. f 1000; Redding Maatschappy, Ter schelling, f 2000; Kon. Instituut vau Inge nieurs f 30 000; Ned. Herv. Diaconie, Dm Haag, f 2000; Noord- en Zuid Holt. Redding- Maatschappij, f 10 000; Kinderziekenhuis, Amsterdam, f 10 000; Zeemanshuis f 10 000; Zaterpta f 10.000; Cbr. Vereeuiging tegen vallende ziekteu f 10.000; Rembrandt behoud der kunst f 10 000; Hedendaagsche kunst f 10.000; Sanatorium Teringiyders f 10000; Diaconessen-arbeid, Hilversum, f 10.000. GEHEN6D NIEUWS. De. automobieldienat Papen- drecht—Hardingsveld gaat wederom zeer ongeregeld, wyi de machine telkens defect is. De vrouw van den werkman A. Kros te Sliedrecht ontving dezer dagen bericht uit Laeken (by Brnssel). dat haar man aldaar op het werk van de fi'ma Acker- mans Van Haren sedert Zaterdag 20 Jan. vermist werd. H(j had dien dag nog geld ter post gebracht, dat ook te Sliedrecht ont vangen is. Sedert is bericht gekomen, dat zyn ïyk gis teren uit het water iu de uabybeid van zg u werk is opgehaald. De man laat eene weduwe met vyf kin deren achter. Dinsdag-voormiddag trof den 19-jarigen Joban Cap»lle in de fabriek van de firma W. B. Messiüg te Bocbolt een verschrikkeiyk lot. Ia de fabriek zou eeu nieuwe machine geplaatst worden, waarvoor een stuk yzer- werk, waarin de as zou ioopeD, op een muurwerk moest geplaatst worden. Capelle zou dit ten uitvoer brengen, maar werd van achteren door een kamwiel gegrepen, eenige malen mede rondgeslingerd en vreeseiyk verminkt en levenloos opgenomen. De Amerikaanscbe dokter Selwfin Russell, te Pough Keepsie, die zeer gverde voor voedselbeperking, is overleden als slachtoffer van z(ja theorie. Hy was van oordeel, dat de menschen veel te veel éten en dat men zyn hoeveelheid voedsel tot een minimum moest beperken, en hy ging zelf daarin voor. Maar het is nu gebleken, dat hy zichzelven beeft gedood door die oothoudiog. Hy had, geiyk men by onderzoek constateerde, geen enkele kwaal of organisch gebrek en alleen onvoldoende voeding was de oorzaak van zyn ,dood. De overleden Koning Christian van Denemarken was met zga kaarsrechte, eebt militaire gestalte, een zeer bekende figuur in de straten van Kopenhagen. De leden van het Deensche Koningshuis zyn vryer in hunne bewegingen dan andere Vorsten, en de burgers der hoofdstad waren gewoon den Koning te zien wandelen als een gewoon voetganger, zonder ander gevolg dan zyn bond. De Koning had ook de gewoonte met dezen en gene een gesprek aan te knoopen. Op een van zgn wandelingen door de straten van Kopenhagen heeft Koning Christi aan eens twee kinderen gered, die hy nog juist intyds wegrukte van het spoor van een electriscbe tram. De Koning was altyd gemakkëiyk te genaken voor zgne onderdanen en hy hield er een zakboekje op na, waarin hy allerlei gevallen opteekende van liefdadigen of anderen aard, welke h(j persoonlijk wensebte te onderzoeken. Voortgezette vergadering op Woensdag 10 Jan. 1906, nam. 2 uur. (Vervolg en slot van No. 2687) De heer H. A. Schreuder: Ik wenschte een voorstel te doen, om het werk onders hands op te dragen aan de fi ma Elsler Co. te Rotterdam voor f 67.940.32, terwyi later verschillende voorwaarden er aan kunnen worden toegevoegd. De heer H. M. den Ugl: Er moet toch nog een definitief bestek komen? De voorzitter: Ja. De heer A. A. Graves KooimanIs het nu al de tyd om ter sprake te brengen waarvoor bet straks nog geen tfjd was? Nu wordt er over besloten om dat werk te gunoeo, maar ik heb de opmerking ge maakt of het geen bezwaar zou zyu en of dat later weer niet meer zal kosten om dan nog een directeurswoning te bouwen. Daar voor heb ik inlichtingen aan de commissie gevraagd. Anders zou ik willen voorstellen dat geiykertyd te doen. Mjjn bedoeling is dus: kan, zonder bezwaar dat het meer zal kosten, later de directeurs woning verbouwd worden? De heer J. W. Valk: Hetgeen de heer Kooiman zegt, daar is wel wat van aan. Enkele jiren geleden is er over gesproken, dat de directeurswoning niet beantwoordde aan het doel; maar aangezien we nu toch al groote uitgaven te doen hebben, heeft by de commissie dit voorgezeten, om geen uit gaven meer in het leven te roepen waar wy buiten kuaoen. Maar wanneer eenmaal het bedryf in orde is, dan is er na eenige jaren geen bezwaar om daarin te voorzien, dat kan buiten dit werk om. De heer H. A. Schreuder Ik denk dat de beer Kooiman de motieven, die ons daartoe geleid hebbeu, zal moeten biliyken. We krygen straks, wanneer we een nieuwe fabriek heb beo, het euiverbuisen de machine kamer vry en kan het kantoor dan daar komen, wat nu iu bet huis van den Directeur is. Als er dus van verbouwing sprake is, kan het pas na deze; het kan niet tegeiyker- tyd, wei daarna. Meent de Raad dat het goed is er nu reeds over te besluiten, dan kunnen we er straks, waaneer over de leening moet besloten worden, er rekeaiDg mede houden. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik dank de heeren voor bun iulichtiogen. De voorzitter: De b««r Greup heeft voor gesteld ook de heer Julius Piutsch uit te noodigen en met hem een bespreking te houden over de verschillende punten. De heer G. J. Niekerk: Ik kan niet be grijpen, dat de heer Greup niet de gelegen heid waargenomen heeft om hem nog vanmiddag hier te hebben. Waarom heeft bg dat voorstel niet in de commissie gedaan Met een kwartje voor een telegram was hy hier geweest. De voorzitter: De heer Schreuder heeft voorgesteld dat de Raad besluite de levering op te dragen aan de firma Elster Co., voor f 57.940 32. Ik zal het voorstel van deu heer Greup eerst in rondvraag brengen. De heer P. Greup: Ik zou met den meeaten spoed den heer Pintsch in de gelegenheid willen stellen om zich te verantwoorden. Hy wordt evengoed aanbevolen. Misschien, wanneer h(j alles gehoord heeft, is hg' nog duurder, maar dan is hy in de gelegenheid gesteld om zich te verdedigen. De voorzitter: Ik breng dat voorstel in rondvraag. Wordt verworpen met 8 stemmen: vóór de heeren P. Greup, A. van Lomwei en A. Kuijlenburg. De voorzitter: Dan breng ik in rondvraag bet voorstel van den heer Schreuder, om de levering van het werk op te dragen aan de ft'ma Elster Se Co. te Rotterdam, voor f 57.940,32 eu overeenkomstig het voorloopig opgemaakt bestek. Daar zal dus by dienen bepaald te worden, dat bet bedrag niet mag worden overschreden. De heer H. A. Schreuder: En dat de kosten van de onderbandsche aanbesteding voor rekening zyn van den inschrijver. De voorzitter: Dat staat in de algemeen* voorwaarden. Het bedrag van f 57.91032 zal das niet mogen overschreden worden. Ik breng dat voorstel ia rondvraag. Wordt aangenomen met 9 stemmen; tegen de heeren P. Greup en A. Kuyienburg. De voorzitterAan de orde is een voorstel tot verbetering en uitbreiding van het buizennet in verschillende gedeelten van de gemeente en daartoe een crediet toe te staan van ten hoogste f 5000. De heer H. A. Schreuder: Het is gebleken, dat op verschillende plaatsen ons buizennet niet voldoende is om te voorzien in d» behoefte. Er zyn gedeelten, waar wy niet kunnen voldoen aan wat gevraagd wordt; er zyn andere gedeelten, waar het in de naaste toekomst ook zoo zyn zal. zoodat de commissie by den Raad moet komen om te vragen, in de gelegenheid gesteld te worden om tersfond daarin verbetering te brengen. Ik heb my er van vergewist, hoe het op verschillende plaatsen, die aanleiding tot klachten geven, gesteld is en voorby de Lopiker- straat waren de buizen niet wyd genoeg. Het is daarom van 't hoogste belang, om terstond verbetering daarin te brengen, vooral daar ook iemand zgn pakhuis nog wil verlichten met 10 4 12 lichten. Ook aan den Op weg hebben we een dergelyk geval: oude yzeren buizen en waar «elk 1 maal Iu oe week het water weg moeten pompen om de menschen van gas te voorzien. Ook in de Molenstraat is men stirfmoederiyk bedeeld. Verder ligt op den Ouden Singel van af de nieuwe woningen van den heer Niekerk tot aan den D(jk een 5/4 getrokken pyp. Er zyn wel niet veel aansluitingen daar, n.I. 4 gasverbruikers en 19 voor muntgas en 4 lantarens, maar voor een goede circulatie van het gas ie het zeer gewenscht, dat dat gedeelte veranderd wordt in een 3 duims gegoten yzeren buis. Verleden jaar js er ook reeds een klein crediet voor toegestaan, maar nu moet het ook verder. Ook is het driugend noodig in de Oranjestraat. De voorzitter: De commissie stelt dos voor, dat de Raad besluit een crediet toe te staan van f 5000 voor verbetering en uitbreiding van de gasbuizen. De beer H. A. Schreuder: Die f 5000 zyn wel niet heelemaal noodig voor wat ik ge noemd heb, maar f 3000 zyn argent, het overige kan in den loop van het jaar. De voorzitter: Dus het voorstel is een crediet van f 5000. Verlangt nog een van de leden het woord De beer P. Greup: Ik vind het noodig op verschillende punten, maar ik zie er geen behoefte in voor dat groote eind buiten de Lopikerpoort. Die woningen staan niet eens in Schoonhoven. Tot nog toe zyn er geen klachten ingekomen, maar denkelijk is bet omdat er een motor bg zal komen; een zuigmotor zal worden een gewone motor. Ea moeten daarvoor zulke kosten gemaakt worden, wanneer wy uit dat rapport geboord bebben dat het gas met verlies geleverd wordt aan motoren? Die villa heeft geen gebrek aan gas en wat zal daar nog achter komen? Ik acht het dus niet urgent, mis schien na verloop van jaren, maar om nu die kosten te maken voor die huizen in Wi|lige-Langerak, waar w)j Diets geen reve nuen van hebben, vind ik onnoodig Die andere kunnen verbeterd worden, diepypen liggen in de kom van de gemeente. De heer J. W. Valk: De heer Greup schynt niet op de hoogte te zyn en dat is by ook niet. Ik als voorzitter weet tenminste wel. dat we eiken dag klachten krygen, dat men geen licht genoog heeft en ook de motoren hebben te weinig gas. We bebben ook nog aanvragen voor gaslicht, waarvoor men 8 cent betaalt. Dan kunnen die lantaarns niet bran den; dus al zegt de beer Greup dat bet niet noodig is, ik zeg dat het hoog noodig is. Al wat de heer Schreuder gezegd heeft is volkomen waar. Het gebrek is dat mqn ouden rommel in den grond heeft. De heer H. A. Schreuder: Het heele eind, waar het om gaat, is 280 M. Als de heer Greup luistert, zal hjj opmerken dat het dus zoo verschrikkeiyk met is. De heer P. Greup: Ea dan verder? De beer H. A. Schreuder: Verder is het niet noodig. De heer A. van Lomwei: Ea dto die hui zen naast my? De heer H. A. Schreuder: Die zjjn daarbjj inbegrepen. De heer J. W. Valk: Rationeel zou zyn om het door te trekken tot de Acht Zalig heden. Ook daar is het noodig. Die lichten kunnen we uiet aanhouden. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik hoor door den heer Valk zeggen, dat het tot de Acht Zaligheden uitgebreid moest worden. Nu stel ik voor, dat de commissie dat over neemt eu opneemt iu de uitbreiding om ook daar voldoende licht te verzekeren, anders hebben, we dat over 3 maanden weer. Das, commissie, neem dat over. En wat de heer Greup zeide, dat die menschen in Willige-Laugerak wonen, dan bad men zich vast moeten houden aau de gedachte, om geen gas buiten de gemeente te leveren. Wanneer het dus met kleine kosten kan, dan wil ik daar overheen stappen. De voorzitter: De commissie kan later met voorstellen komen zooals we die ge hoord hebben. Nu is urgent een bedrag van f 3000, die andere f 2000 later. De heer J. W. Valk: Wanneer de Raad die f 5000 toeslaat, dan zal de g&scommissie, in overleg met den directeur, allea vaa gas voorzien, zoo goedkoop mogeiyk. Wan neer de Raad bet aan de gascommiasie en Burg. eu Weth. overlaat, dan zullen die het wel ia het reine brengen. Voorts wenschte ik nog, dat we Bergambacht en Vlist ook van gas konden voorzien, dat komt ten bate van de fabriek. De voorzitter: Ik zal in rondvraag brengen het voorstel, om een crediet te verleenen van f 6000 voor verbetering en uitbreiding van het buizennet. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Aan de orde is een voor stel om te besluiten tot bet aangaan van een geldleening, ter bestryding van de kosten van de stichting, n.L een ronde som van f 65000, tegen een rente van ten hoogste 4 pet., de rente en aflossing te vinden uit alle inkomsten en bezittingen van de ge meente, voor zoover niet in openbaren diénst. De heer H. A. Schreuder: Zonder er een bepaald voorstel van te maken, wilde ik het volgende in overweging geven. Nadat de gascommiseie rapport heeft uit gebracht, hebbeo we nog eeos over dat totaal-bedrag vau de leeoing met elkaar gesproken en er is de vraag gerezen, of die f 2000 werkeiyk voldoende zouden zyo om daaruit te betalen het noodzakeiyk toezicht, dat zal moeten worden gehouden, alsmede gratificatiën aan verschillende ambtenarer, die zouden kuanen blglcen noodzakeiyk g<- wenscht te zyn en of het daarom niet wenscheiyk was, om het bedrag nog f 1000 f 2000 te verhoogen, opdat wy niet later met een of andere kleinigheid nog extra moeten vragen om den boel klaar te krygen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3