DE ECHTE ABDIJSIROOP BroodbattBrslaarlinfi, Op pit 881)8 slaat tast liale Mars SODEX. f dfea JAC. VERKROOST, N°. 26 Vmvolg öer Advertentie! Hoe gevoelt gij SJOUWERS. Boerenknecht, Boerenknecht een Boerenknecht, Timmerlieden, bekend met buitenwerk. Timmerman. Vaste Arbeider WESSANEN LAAN, Wormerveer. Slagersknecht Dienstbode, Bloedmiddel, met ’t bekende, gedeponeerde merk varken in een driehoek) en weigert waardelooze nanoaak. VerkrgBbaar in fles- schen van 1 L. a 65 C». bjj de bekende Depothouders en het Hoofddepót Dienstbode, een Boerenknecht, Een Karnmolen. IJZERWERKERS. Vaste Daggelders, Schuimaarde. 4 I Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. 1: TWEE BEKWAME Rijwielen en Naaimachines. Agenten gevraagd. uit het klooster SANCTA PAULO te CarthageDa, met handtekening van L. I. AKKER te Rotterdam, kost bij A. N. van ZESSEN, «rouw, IjKffi GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. LIJNZA AOKOEKEN, 917 Huwelijken 4. Levenloos aan ge ge ven 1. eerste kwaliteit ROOKVLEESCH. C. A. PRUIJT, PaardenslachterjjLekkerkerk. H.H. Landbouwers! J. ZON te Woerden, waar tevens ialrjjke getuigschriften ter inzage liggen. BOERENARBEIDER b. z. a. Rjjtuig- cd Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent”. Een zware Vrachtbrik, een nieuwe en oen gebruikte TILBURY, twee KA ASBRIKKEN, een nieuw en een ge bruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een KOOPMANSKAR. een BAKKERSKAR met Deksel en twee HANDWAGENS, bü L VAN ZEVENHOVEN, Kaltensingel, «OUDA. ABDIJSIROOP Klooster Sancta Paulo. Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. H.H. WIELRIJDERS C. 110 MEUN, TE KOOP: BUIT o> A. LOKKER, Plantageweg 54, Rotterdam, (Crediet-, Byptlbeek-, Effecten- en Adminiatratlekant««r). Bevolking op 31 De- V. SI 333 868 335 4871 4711 9591 519 358 476f 1905. 543 5304 510 Bevolking 1 Januari 1906. 4784 ONIN, direct Ea. V| 1*1» van zyt gy ernstig hg z’n (een alle eem wel 31 December 1905 444 81 December 1905 De V' voorgeel heer 991 63 945 1936 G. G. 304 88 1015 98 574 63 51 54) moet gaan, zullen zyn 19) 108) 18| 85) 10| 53) 164 379 mo< iet ie goed, De voor over Tot. 1807 49 80 R144«rkork. ceinber 1904: 66 454 de al M 160 11 33 Tot. 931 17 57 W. Vi J. SC C. V. 116 10 34 afwer sluitii met R| Vermindering Overlijden 71 Vertrokken 447 434 881 9 ronde 3000 hg Die Met Maart gevraagd een P. G., niet beneden de 16 jaren, bjj F. GOUDRIAAN, Mr. Bakker te Ouder kerk a/d IJwel. Bev. op 31 Dec. 1905: Vermindering in 1905 •Waddingaveen. Bevolking 1 Januari Geboren Gevestigd: Overleden in 1905 141 Vertr. naar and. gem. 49) Bö de Firma 4. J. OTTO ic Zor- Krimpen a/d Unacl, kunnen d... geplaatst worden enkele bekwan IJZER WEEKKERS, benevens De v voor, d paar di woord De t de redenee,__o hebben de t dachte f bedrag L men toch eenmaal *i voórdeeligst leenen. aan /het al f Gevraagd, terstond of met 1 Mei, een P. G-, goed kunnende melken, bjj J. D. BUI TENHUIS te ReeawUk, afd. Middelburg. Zoo spoedig mogelijk gevraagd goed kunnende melken, tegen hoog loon, bij J BONS. Landb.Molenaarsgraaf. Tegen 1 Maart a. s. of eerder gevraagd P. Go goed kunnende melken, bij R. DE LANGE. Landbouwer te Vital Terstond gevraagd door H. BERKHOF Zn. te Oude water: tevolking 877 22 46 op 477 16 17 Overleden: Vertrokken De dief was r1 1 mee ene bewaï ringen is ireau. De j; doch f voordel die goed melken, ploegen en zaaien kunnen, kunnen nog tegen half Maart of eerder ge plaatst worden bjj Ph VAN DER BREGGEN te Waddingaveen, Zuidplaspolder. “Polsbroek. Looi 1905: 81 December 1904 Geboren in 1905 Gek. uit andere gem. m en anderen. Landerijen en 1905: 81 December 1904 Geboren in 1905 Gek. uit andere gem. den, want dat beeft; wie voert lurg. en Weth. lie onkosten j verondi door: V. T. 73 145 Voor de wafch en huishouding nmiabaar. 170 Voor den verkoop van RIJWIELEN en NAAIMACHINES, contant en op af betaling, worden op alle plaatsen Personen, die zich hiermede eenige bij verdienste willen verzekeren, zenden hunne brieven, onder do. 8, aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een ongehuwde TIMMERMANSKNECHT, voor vast werk. Adres A. L SCHIPPERS, Nienwpoort. gevraagdP. G.; Huis en tuin disponibel. Fr. br., lelt. aan Wed. KREUPELING, Boekh., Waddlnxveen. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „8TER” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere-Dlptoma Parila 1900. - Negen Gewdea Medaille* b,- - -WK Let bier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er SODEX op staat garandeeren wjj de onschadelgk- (J heid en zuiverheid. èSK C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sukdrkcbt, Boveneinde; W. G. VAN STEENIS te Noobdkloos; FRANS VAN DAM te Goudkmak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt, Oudkrkkrk a/dIJ.; W. DONKER. Krimpkn a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Niauw-I.uKKRt.aMn; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; F. AMSING te Ai.blasskrdam; E. HILGEMAN te Strutkuk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknbuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist te Slikdrkcbt; W. J. VAN DAM, Haastrbcbt. Wegens dienstplicht der fegeowoordige wordt tegen 1 Maart gevraagd een aan kamende Adres J. v. d. HEK, Ameide. I December 1905 166 145 511 Huwelijken 4. Levenloos aangegeven geene. der bevolking in V. 454 11 30 amber 1905 928 886 1814 jljjken 11. Levenloos aangegeven 3. der bevolking in Tot. 486 11 67 Door deze maakt Onder- geteekende aan zijn klanten bekend, dat bij weer voor- zien is van Dat hjj geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zjjn eenigep weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend Balthai in well aan hl werd. Be Dj te 1 Boeddbi werd V( ter geworu. .mocht komei wandelen me gebuid in 1 aan Amt De Door ziekte der tegenwoordige terstond of later gevraagd een fliqke van goede getuigen voorzien, bjj A. J. DE GROOT, Mr. Vleeschhouwer, Krimpen a/d Lek. Overleden in 1905 6| Ver tr, naar and. gem. 31) 510 «l 47 M. V. T. 4538 4886 8924 Gebruikt als voorbehoed- en als genees middel voor uw varkers alleen Vermeerdering door: M. V. T. Geboren 183 176 859 Gevestigd 150 159 309 Voor direct, goed kunnende melken enz. Fr. br., lelt.S, aan JONGJSNEEL’s Adv.-Bur., «•■da. TE KOOP: Zjjt gjj zwaar verkouden? Hoest gjjKucht gjj? Hebt gjj kriebeling in de keel? Zjjn uw fluimen paarlgrjjs of geelachtig? Haalt gjj moei el ijk adem? Voelt gij steken in de zjjde? Hebt gij pjjn op de bnrst Zjjt gjj lusteloos? Hebt gjj zware zinkingen in het hoofd? Zjjt gjj koortsachtig? Is uw keel ontstoken? Hebt gjj een drogen mond, zeer dikwjjls hevigen dorst? Hebt gg pjjn tusschen de schouderbladen? Zjjt gtj zweetachlig, slapeloos, onrustig en slecht op uw gemak? Zjjt gjj droefgeestig, prikkelbaar, slecht geluimd en voelt ge U overal vervelend? PAST DAN OP, UW LEVEN NIET TE VERWOESTEN!! Want dat zjjn kenteekenen, dat uw ademhalings-organen ontredderd zjjn. Het is een teeken, dat uw longen, borst en slijmvliezen zjjn aangedaan. Het Is dw« ■••dig een goed geneesmiddel te nemen. Welnu, dageljjks wordt het in de geneeskunde ondervonden, dat geen enkel geneesmiddel vergeleken kan worden met de echte Het voorstel om er nog f van den Directeur, f 70000. Ik zal dat voorstel in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 10 stemmen; vóór de beer A. A, Graves Kooiman. De voorzitter: Ten slotte is bet volgend voorstel aan de orde. Besluiten tot bet sanvrsgen van een ver gunning in zake hinderwet, goedkeuring tot het aangaan van de geldleening en van de onderhandsche aanbesteding. De heer G. J. Niekerk: Als dat afgehan deld is, rou ik in overweging willen geven om die firma Elster 6c Co. een telegram te zenden, dan is bet risico voor haar. De voorzitter: Officiéél treed ik niet op vóórdat wg bfj boogere machtiging goed keuring hebben gekregen. De heer H. A. Schreuder: Ik meen dat het niet ongewenscht is om eens te bedisselen over de vraag hoe bet verder over de stappen, die het gevolg van bet besluit dst genomen is. Is bet niet wenschelgk. dat de Raad be paalt dat het aan de firma Elster Co. wordt opgedragen onder voorwaarde, dat zjj te voren, vóórdat het contract gepas seerd wordt, levert een volledig stel teeke- ningen met aangifte wat geleverd wordt. De voorzitter: Dat behoort tot de uit voering en is dus aan Burg, en Weth. Wanneer de Raad daarmede niet tevreden is, zal de Raad daar wel op terugkomen. Als de Raad zich wil voorbehouden de goed keuring van het bestek, dat is wat anders, daar zullen Burg, en Weth. mede in de vergadering komen. Alleen wil ik den Raad rog wel officiéél in kennis stellen, dat die firma bevestigd heeft, dat door'baar het bedrijfsrisico is overgenomen, dit is van af bet oogenblik, ook behoudens nadere goedkeuring Ged. Staten. De heer J. W. Valk: U hebt zoo juist gezegd, dat u verder niets asn de zaak zoudt doen zonder hoogere goedkeuring te hebben gekregen, maar ik geloof, volgens haar schrjjven, dat de firma Eister <fc Co. op de hoogte gebracht moet worden, want nu bet gegund is, is bet bedrfjf voor haar rekening. De voorzitter: Uw bedoeling maar u drukt het verkeerd uit. waardeljjke opdracht kan worden medege deeld. Niets meer voorzitter de Gjj zult vetstomd staan over hare uitwerking, verbaasd ,over hare wondervolle genezing. Onder de duizenden dankbetuigingen vermelden wjj het volgende: „Door het pakken van eene zware koude werd ik kortademig,” aldus meldt ons de Heer B. DE BOODT VAN DIJK te Dussen (N.-B.). „Ik hoestte voortdurend, zonder iets te kunnen opbrengen. Ik had dikwjjls aanvallen van benauwdheid, waardoor ik hjjna geen voet kon verzetten. Ik wist geen raad en mjjne levensdagen gingen nnpleirierig voorbjj. Veel vernomen hebbende van de goede werking der ADBIJSIROOP klooster Sancta Paulo, wendde ik dit middel aan en ben na het gebruik van 5 flacons, Goddank, geheel genezen.” Prjjs per flacon f 1,—, f en f 3,50. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN van DRAAT te Scboonbovkn van dkr WOUDEN te Lkkkkrkkrk; S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; van REES te Blkskknsgraav JCHUTTE te Molknaarsoraav van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERLOUW te Goudriaan; van DIJL te Gikskn-Nikuwkkrm ZONNEVELD—Pm te Hoornaar; C. BROUWER te Murkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknbovin; P G. J. 0K JONG te Amjupk; G. COLJE te Lopik; G v. n. HOEK te Cabauw Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammxrh T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langkbak; K. VAN DAM te Bkrgambacbt; J. VUIJK te Krimpen a/d IJskl; VARIA. Te Waalwjjk is icgebroken bjj een...... bedelaar. De dief was aan een goed kan toor: hg nam f 4500 mee uit een oude kous, die de arme bestolene bewaard hield onder z’n bed. Te Wageningen is een jas gestolen uit het politiebureau. De dader kwam vra gen om voeding; doch even alleen gelaten, vond bjj wel zoo voordeelig er met de over jas van een der agenten van door te gaan. Een aannemer te Berljjn moest 2 maanden brommen, doch omdat bjj z’n tjjd slecht kon missen, zond bjj z’n boekhouder. Deze werd ziek; *t bedrog kwam uit en nu brommen ze beiden. Het grootste woonhuis van Berljjn wordt in de voorstad Charlottenburg ópgetrokken en nadert zjjn voltooiing. Het is een huurkazerne met behuizing voor 180 gezinnen. Het gebouw beslaat 7000 vierk. meters oppervlakte, het heeft 16 ingangen en biedt woningruimte voor ruim 1000 per sonen. ’t Rasphuis te Arnhem herbergt op ’t oogenblik ruim 200 gevangenen. Alle plaatsen zjjn bezelbjj mepr «invoer moet bet overcompleet overg»UuNuJht-worden naar andere plaa/sen. T^Jffikbuizen deed een vader aangifte vjuB^dtf geboorte van een zevenden koow. ’t Kind is genoemd naar Prins Hendrik en drlagt alzoo de namen Hendrik, Wladimir, ^nbrecht, Ernst. Een vrouw te Kampen/schonk driemaal achter mejraar aaneen/tweeling het levende f 100 000 uitw^JStaatsloterjj is driemaal achtereen te Zaandam gevallen. —Een jarig kind te Oost er lil tens, Fr.; is behekst, meenen de ouders. De melkvrouw kreeg de schuld en verloor de klandizie. In ’t zelfde Oosterlittens schreef 250 jaar geleden "'azar Bekker zjjn „Èetooverde wereld”, sik werk zoo krachtig tegen het geloof aeksen en spoken te velde getrokken Een jong Nederlander, de heer igendhal, zoon vap een bekende familie Amsterdam, is onlangs op Ceylon tot ja priester gewjjd. De plechtigheid rerricht door een Boeddhaïstisch pries- "orden Duitscher. Wie eens op Ceylon en, zal den beer Bergendhal zien iet geschoren hoofd, barrevoets en een lang, wit opperkleed. De Itali- 1 Garavaglia is veroordeeld wegens e*-n te isterdam plaats gehad hebbenden diefstal, zaak zal inhooger beroep worden behandeld voor het Hof te Arnhem en nu heeft mjjnheer Garavaglia aan de betrokken autoriteiten in pen keurig in het Fransch geatelden brief verzocht tjjdens zjjn overbrenging naar Arnhem zjjn „hoogezjje” temogen opzetten. Z’n gewone „dopje” leek hem voor deze gelegenheid niet netjes genoegt Een ge wichtige zaak heeft de Amsterdamsche po litie bezig gehouden. Uit een smidswinkel D.l. was een 150 pond zwaar aambeeld mee gepakt. De dief bracht het bjj een-Opkooper en ontving er f 8 voor. Het kraohtmensch is ontdekt en krjjgt nu voor z’n zwoegen zeer waarscbjjnljjk een poosje gratis logies achter de tralies. Bjjzonder waakzaam zjjn de Amsterdammers niet. D« particuliere nachtveiligheidsdienst had in 1905 922 maal te waarschuwen tegen niet gesloten deuren en vensters en vond 47 maal, dat een sleutel in" de huisdeur stak. Iemand te Scbeveningen had eenige quitanlies voor z’n firma te innen. Thuis gekomen, kwam hjj tot de ohtdek- king, dat bjj twee lapjes van f 100 voor één had ontvangen, ze zaten aan mekaar geplakt. Hjj ging er terstond op uit om den persoon te vinden, die hem f 100 te veel gegeven had, wat hem na veel moeite gelukte, en deze erg in z’n nopjes en de eerlijkheid van den kantoorlooper willende beloonen, schonk hem de vorsteljjke gift van.... vgf si garen! ’t Gebeurde te Vlisaingen. Een mjjnheer bad een partijtje meegemaakt en ging na afloop een luch'je scheppen. Op de Noordzeeboulevard viel bjj neer op een der banken, raakte in een zoeten dommel, en ei'ndeijjk nog slaapdronken opgestaan, stapte bjj over het hek van den Zeedjjk, meenende. dat hjj zoo in 't lekkere bed zou vallen. Hjj rolde ook werkeljjk, niet in *t bed, maar 15 meter naar beneden tot bjj bleef liggen op de harde bazaltsteenen. Boven wonder bjjna ongedeerd, werd bjj hier door eenige sloeproeiers opgepikt. ‘t Stedeke Vollenhoye wordt 's nachts be waakt door een klepperman, 's Avonds, als hjj z’n eersten rondgang dget, zingt hg: Dooft vuur ed licht, Sluit deur en vensters dicht Gjj moet slapen, Ik zal waken; Dat is mjjn plicht; Met mjjn ratel en mjjn stok, Elf uur heeft de klok. En ’s morgens besluit bjj zjjn nachtwaak met de dichterlijke ontboezemieg: Ontwaakt, gjj die slaapt, t Want de dag die genaakt. Vreest God, Onderhoudt zjjn gebod Vjjf uur heeft de klok. V» *t Dorpje Linde, in den Gelderschen Ach terhoek, had vroeger een kapel, die in 1815 werd afgebroken. In ’t laatst der 18e en in 't. begin der 19e eeuw heeft ze als school dienst gedaan, doch eenmaal in 't jaar werd er in gepreekt en wel op de Lindensche kermis, welk feest naar ouden trant kerke- Ijjk werd gewjjd. Door een der ramen hield de predikant zjjn toespraak tot de kermis gasten, die op den Lindenschen heuvel ver zameld stonden, en nauweljjks had hg „Amen” gezegd, of de viool begon Ie spelen en de kermispret nam een aan vang. Een week geleden, Zondag-avond, tegen halfzes. Op den Zjjlweg te llaarleD). heerenbuis, vlak naast de buitenplaats bjj de spoorbrug. Opgetrokken gordijnen. Op de piano bran dende kaarsen. Vóór de piano de dienst bode, in ambtscostuum, katoentje en wit schort, virtuoseljjk spelende, beschenen, fan tastisch, door het twee kaarsenlicbt. Buiten nieuwsgierigen, een dame, wat jongens. „Ja juffrouw," zegt een der jongens wjjsgeerig tot de dame, „zóó zjjn onze dienstboden tegen woordig I Kon u het maar zoo, hè Dame af. Teratwnd gevraagd een flinke, goede van goede getuigen voorzien. P. G., bjj A. VERBREE, Mr. Bakker te Papendbecbt. brengen wjj ter kennis, dat de aieaire ■•dellen late klaaae PERSAN RIJWIELEN met 3 JAAR GARANTIE gereed zjjn; zonder overdrijving kunnen wjj ver klaren. dat er geen frseiët Rjjwiei voor 't volgende seizoen zal worden aangeboden. De 'verking is prima; dubbel clock en lagerinwendige verbindingen; stuur met binnen- ing; prachtig diep zwart geémailleerd met of zonder gouden Ijjnen afgezet; gemonteerd Persanbanden. Kortom, all<e g«ede eigenachajspen vereenigen zich in onze rielen, wat voor 1906 verlangd zal worden. De prtfs van f 75,— la aeer ger dan één concurrentie-machine. Alvorens U een Rjjwiel aanschaft, is het zoowel aw belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rjjwiel op zicht te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Water paart, G*rincliem. Filiaal Kerkbuurt, Rliedrecht. Agent v»«r M«lema*rmCraar en Omatrekea I- MOLENA AH Gevraagd tegen half Maart of Mei P. Ggoed kunnende melken. Br. fr., nommer 7. HULPPOSTKANTOOR Nleuwerkerk a/d IJael. Te bevragen HULPPOSTKANTOOR Streefkerk. 507 1026 Het is maar een gedachte, die ik even bespreek. voorzitter: De heer Schreuder stelt dat bedrag nog te verboogen met een .luizend gulden. Verlangt iemand bet 1 diarover? hper A. A. Graves Kooiman: Volgens redieneering van den heer Schreuder de heeren, nadat zjj reeds van ge- gewisseld hadden, bevonden dat bet krap gerekend is en dat, wanneer imaal aan bet leenen is, het i is om in den eerste goed te Maar nu de heer Schreuder toch verboogen is, waardoor bet bedrag al f 67000 wordt, wenschte ik te vragen, waar de heeren dan naderhand het geld voor de directeurswoning vandaan willen haten. Daarom zou ik zeggen: leent een 1 som van f 70000, dan is er nog f 3Ci voor het verbouwen van die woning, man verdient het bepaald, het is een flinke directeur, want na die genomen raadsbe sluiten bljjkt duideljjk, dat bjj het twee jiar geleden zoo bjj bet rechte eind bad, toen bfi zeide, dat hjj onmogeljjk met die fabriek kon doorwerken. De voorzitter: De heer Kooiman etelt voor het bedrag te verhoogen tol f 70000. De beer P. Greup: Alleen wensch ik aan '*9 commissie te vragen, of die f 5000 niet heel ruim genomen zjjn voor die pjjpen. De heer J. W. Valk: Er beeft bjj de commissie telkens voorgezeten, om bet met zoo weinig mogeljjk te doen. Vandaar dat we ten slotte gekomen zjjn aan die f 65000. Dan heeft ook bg de commissie voorgezeten, wie tocsicht op dat werk zal houden, want het maakt een groot verschil wie en nu heeft de commissie gezegd dat werk uil? Dat doen Burg. l_ Wanneer du bleek, dat die onkosten te klein waren gerekend, zooals wjj veronder steld hebben, dan kwamen Burg, en Weth. voor het moeiljjke geval, om bjj den Raad te moeten komen voor een leening. Daarom dacht de commissie dat bet beter was om f 2000 meer te vragen; wanneer ze niet noodig zjjn, behoeven ze niet gebruikt te-Worden. voorzitter: De heer Schreuder heeft ^Bsteid er nog f 2000 bjj te doen; de beer Kooiman wenscbt er nog f 5000 bjj te doen. Het laatste voorstel strekt om dat meerdere te doen dienen voor een betere woning voor den directeur. Het eerste voorstel strekt om zeker te zjjn dat de bjjkomende kosten voor toezicht beboorljjk kunnen worden bestreden. De heer J. W. Valk: De heer Schreuder maakt er geen voorstel van, maar hjj geeft bet in overweging aan den Raad. Wjj lallen het aan de prudentie van Burg, en Weth. over, boe die over die zaak denken. De voorzitterIk stel voor om die f 2000 met de helft te verminderen, dus er f 1000 bjj te doen; het bedrag wordt dus f 66000 Kunnen de leden zich daarmede vereeni- gen? Zonder atemming? Dan is dat aangenomen, ratel van den f 4000 bjj te doen voor een woning dus een roi 81 December 1905 Huwei;i._ ••H«eiiik.»*p. Looi 1905: 81 December 1904 Geboren in 1905 Gek. uit andere gem. Op verschillende hebben ernstige bi de voortgezette ic eene formaliteit, 1 der nieuwe scbeidin Den 3. Jan. zou beginnen en stuit! St. Rochus-kerk, h verzet. Men ontv) scheldwoorden en dat zg zich onver wjjderen. Er hadd gen plaats. Dun volgenden St. Clotilde aan formeeie vechtpai ambtenaren en p zoo hevig, dat d< blikeinsche garde weid toegang moes niet minder dan 56 der garde gewond werden velen gek personen, onder hechtenis genomen de heer Lépine, hs publiek bang te laten aanrukken, een bedreiging. De den in de kerk 1 uiterste tegenstand was, dat de kerk 1 doorgedreven forn treurig uitzag. Al broken en er waa Bjj het heengaan we St. Pierre du Gros tegenstand te bied Toen de ambient men om hun piict kerk gesloten. De liet driemaal torn brandwachts de d men op een baric werd van binnen zelfs met revolver voerde de prefect vorigen dag en lie de menigte natspui Oudertusschen deuren met geweld hield bet verzet 1 scheurde kleederei werden een aantal bureau gebracht. Eindeljjk kon de den fiscus binnenk vullen, na nog een De geheele formali minuten afgeloopen In de Kamer v deze gebeurtenissen afgevaardigden Al genoemde verweet wet overdreef en Hjj werd voor de geroepen, en de Min dat de tegenstand onverwacht was ge twjjfeld staatkundii waren. Mor de haar ten dienste c waken dat de wet slotte nam de Ki meerderheid een vertrouwen de ba Regeering wordt o De JEsgelschc zjjn nu bjjna afgi News” komen in h< 155 Conservatievei arbeidsvertegenwoc dat het gebouw vo te klein is, wordt Voor de 670 leden Daarbjj zjjn nog 10 rjjen gerekend en mentalid niet het spreken van den Figenljjk zjjn er Reeds in 1868 wi gebrekkige gelegen commirsie benoem voor verbouwing on uit gevoeld geble De voorzitter v al 320 nieuwe ge houden, zou er zei er een flinke vergt In de Eugelschi batteerd wie 't me der oppositie op of Balfour. Eerst] zQn persoon tem overwinning, terwi eerst den 22. Féfc in bet district te Gibbs voor hem o| Zoolang Balfour Chamberlain genei nemen, doch voo meer heil te zien zinnige positie. Het is nu bepi niet naar Kopei Koningin Alexam voor de begrafeni van Denemark waarscbjjnljjk eers Het Ijjk zal te v paleis voor bet p groote plechtigbei schot, in tegen wi Kppenhagen aanw gekist. In een gedeelte nameljjk Groenlai van Koning Chris ul daar eerst 01 zyn. omdat dit n< lyk door schepen Zoo zullen de April op de gew vieren van den g zoo lang in het gt D« Czaar van H van zyn grootvade by wonen. In Moskou 1 ontdekt om h< laten vliegen. Te Warschau w tonder vorm van HOOFDAGENTSCHAP der Ve^k’eri^^k Verleent v«er*chetten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers. Kooplieden Heeft geld beschikbaar van Particulieren, voor hypotheek op L. Huizen; rente vanaf 38/< naar omstandigheden; Verstrekt voor geldbelegging, in stukken van 50,— tot f 1000,— tegen den koers van 100 pCtK. de rentegevende schuldbrieven met aandeel in de winst van gemelde Crediet-Bank Sluit diverse Ongevallen-Verzekeringscontracten, speciaal tarief voor bet landbouwbedryf. 500 laat Schuimaarde tegen zeer lagen prjjs te k»*p. Te bevragen by E. v. n. VLIST. Groot-Anamer*. 4352 4214 8566 186 172 aan de orde zynde, sluit de vergadering. BEVOLKING. De bevolking van Amsterdam bedroeg op 1 Jan. 1906 557.614 zielen (266.881 mannen en 291.233 vrouwen). •Benschop. Loop^der beyc 980 27 34 495 heer Kooiman ia, or ee-- aide som van Overleden in 1905 Vertr. naar and. gem. 41 478 een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4