JOP N°. 2689. Woensdag 7 Februari. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. M’S tertam. irveer. dteekening Paulo. boonhoven, lemborg, enten. rdam, Bkaiitaar). KVLEESCH. tUIJT, ■ekkerkerk. BINNENLAHD. BU ITBMLAHD. Oversight. 7. 9 II1M. den Uitoavi van S. dc W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. indbouwbedrjjf. einden, U. Pjjl! van VOOI •edig van an de ‘geei de r te klMM IAR. Ri ien rden deiyk- ÏD, dam, P. H. ma» de jjn. Het is rnatlg geen enkel ondervolle RD AM; roori Ei zegt dat dit n r», m worden be- v. d. Heuvel. de vraf" benoeming en Wetb. bet liefst inbare _ie zich kinderen *1 kohier, jr, mjjn- de worden. e n de in bet voor de it zoowel WW of een R# wiel Schiedam. b IJskl; tDRKHT'; k? iveneinde; dkloos; t< eel i BK A/D IJ.; irkcht; en pul dat de garde Geriachem. r. C. v. d heeren Vro sg met den Raad. 01: Dat is nog beter. Vroege: Het is het beste, en Wetb. over te laten, lus behoudens beroep op SGHOOÏÏHOVEÏfSCHE COURANT. en 4 irep Job. Laan en j a. pyi ■oege, H. maakt Onder- lan zgn klanten hg weer voor- ivensgevaarljjk •“•ondbeid 1ste kli U0v4ier C. R. - “"i Ceram: sneuveld, de fuselier H. J. L. van Ofereem 58878); kriebeling Q moeieljjk lusteloos? ontstoken? usschen de iw gemak? rvelend STEN!! .erdi- 7 uur. ive. en A. G. tfnheer Wetb. 5 tegen stemden de beei Leis. f Degen de Smit, A. M. ,1 gewond, de officier .ste klasse C. K. Gölluei* en Schmidt (no. 57905); - tegen in de winst ten doel de jongens leepsbouw in zjju ge- 1 en de teekeningen s van Zaken im: Zeker, bet is een Het is geen kohier f loopers langs eenigep weder- nderdUk. van buiten >k gebruik u4g. en kunnen oordeelen lang der gemeente eu Wetb. behartigen. Mqnheer de voorzitter, ledoeling van den beer sloot met een begrooting voor is vastgesteld op en uitgaven. De aan effecten en commissie voor bet gymnasium i commissie voor de repliceerden de heeren naals bet verlof Kraus in besprak, Van 'ontwikkelde illinge eu meldt ons ortdurend au wd heid, ivensdagen erking der >en na het gewond, de sergeant 359), en gewond, de korporaal B. >9051). en Zaterdi Koloniën oi>.< fungeerenden int van Cel comité n. mg hechtte hare goedkeuring de voorloopige commissie plan. De tentoonstelling zal igedeeid worden in 12 rubrieken, zuivel, paarden, klein kongoen, bijenteelt, pro- uinbouw, heideontginning, 1 enz., landbouw- togen) en hoefbeslag. de vergadering voor waardoor absoluut vast- aanwezigen een nationaal comilé van tentoonstellingen van den President van Alice Roosevelt, onder laatsten tjjd als aanstaande de onaangename zjjde er van, het algemeens belangstelling te zgn. inses der Vereenigde Staten” ;enwoordig in de straten van de hoofdstad van bet land van vrtybeid en gelgkheid bjj uitnemend heid, gevolgd en aaugegaapt door eene groote menigtevooral ook liefhebbers- pbotografeo maken bet haar lastig, en dezer dagen werd de baar volgende menigte zóó groot, dat zij io het huis van een vriendin de wijk moest nemen. Biunenlaadscbe Zaken de voorgei Grondwetsherziening en het blanco-a Aan bet slot van zjjn keurige rede klaarde spreker, dat de r-1 trouwde, dat zy een meerdei beginsel zal viuden, was, zou zjj nog doei De Minister van Oorlo, spoedige afwerking van de Ab sielliug toe, terwijl de Mn Landbouw enz. partement zoowel revisie zal zjjn. Spreker was een tegen stander van centralisatie en hjj hoopte op den steun der Kamer. Na de repliek der heeren Wolljer, Reekers en Van Nierop schorste de Kamer hare werkzaamheden. Zaterdag d.a.v. 't Hooft, die nogmaals bet ver alles behalve malscbe termen b< Houten, die op zgn vroeger' denkbeelden terugkwam, W H a v e 1 a a r. Na de dupliek der Minister Financiën en Binnenlandsche volgde de sluiting der algemeens betcuou- wiugen. Aisnu werd Hoofdstuk II (colleges van Staal) gotdgekeurd en kwam Hoofdstuk Hf (Buiteulaudscbe Zaken) in beüaudeliug. Hierby ontwikkelde de heer Woujer zgn denkbeelden over de Berner Converentie in verband met de motie-Van der Vlugt in de Tweede Kamer, gaf de heer Van Welderen Rengers zgn vertrouwen in hei beleid van dezen Minister van Muiten- landscne Zaken te kennen eu spraken ook de heeren Michiels vau Kessenicb, De Jong, Hovy en Bultman een enkel woord. Op een en ander werd door den Minister van Buitenlandsche Zaken uitvoerig geantwoord. Daarna werden dit bootdstuk eu het traclaat met Portugal betrekkelgk de arbitrage z. b. s. goedgekeurd. Aisnu kwam de begrooting van Justitie aan de beurt. Wegens het ge- voiderd uur kon alleen de heer Water schout v. d. Gracht zgn denkbeelden ontwikkelen op enkele punten. O a. be treurde deze afgevaardigde de intrekking der Sirafooveile. Toen werd besloten het debat Maandag voort te zetten. unnen w|j ver- mgeboden. De r met binnen- gemonteerd zich in onze ia neer de commissie ongewijzigd goe Sultan van Mi sloten, de voorgeel treffende de politie vaarden. Hjj wil de ouder toezicht van t verscheidene mogent hg het onbeperkt behouden. In de Italiaangclie Kamer hebben een aantal sprekers de Regeerings-verklaring bestreden, waarna zich bet ongehoorde feit voordeed, dat men tot de sluiting van het debat besloot, ondanks het verzet van den Kamer Voorzitter en van de Regeering. Een motie van vertrouwen in de regeering werd daarop met 33 stemmen meerderheid «HWeigerd en toen heeft Minister President Fortis medegedeeld, dat bet Kabinet den Koning zgn ontslag aanbood en dat Z. M. zich zjjne beslissing heeft voorbehouden. Inmiddels zal het Ministerie de loopende zaken afdoen. Ook de Kamer Voorzitter, de heer Marcora, het ft zgn ontslag genomen. De dochter van den Presiden Amerika, Miss vindt in den bruid zeer de voorwerp der De „Pril wordt tegi Washington, ”-n vrijheid uvid, gevolge posten, te laag geraamd enz f- en over te schrjjven. de voorzitter de vergadering ‘irer J. U. Smit nog het dit. J. U. Smit vraagt den voorzitter ;t mogelgk is, thans spoedig eene le verschillende klanten te intercommunale telepboou daar bet thans nog slicht gt- Ook zou spreker voor geregelde .ting zjjn, van 's morgeus 8 tot 's avonds daar dit thans slechts kan geschieden gewone kantooruren. Spreker zou "''’rzitter willen verzoeken met die een conferentie te teling van die uren, zooveel mogelgk in handelen en sluit is, en toen de stemmen staakten. Burg, en Wetb. stel<en alsnog voor om aan bet ver zoek toe te geven. De heer A. Pjjl (le weth): U spreekt toch van minderheid? De voorzitter: Neen, mjjohei me>rderhiid van Burg, en Wordt verworpen met stemm. voor. Vóór st Jonker (le Welh.), P. H. v. Walbeek. Tep (le Wetb), J. U. L- Kam en W. *t Hoen. 10. Verzoek van mej. Vale ton, om haar in de 4e klas van den Hj O. terug te bren gen. Goedgekeurd. 11. Schrijven van den heer A. W. Broere, om wéér voor één jaar het buis naast school III te buren, met 1 jaar opzegging. Goed gekeurd. 12. Brandi zonder lezing, 13. Verordi 0 de cursus Ien en anderen. Landerijen en einatin, op f 624,371/» af- en over te scl Alvorens de vooi sluit, verzoekt de br woord en verkrggt di De heer of bet niet moge aansluiting bjj dt verkrggen met de ii verbinding, regeld is. aansluitior 9 uur, op de den voorzitter willen i andere burgemeesters willen beleggen tot regi De voorzitter belooh i dien geest te zullen daarna de vergaderirg. indwerken >edgekeurd. loeming leden Burg. Armb. Aftreden moeten de heeren C. J. Vroege, F. H. v. d. Lee, J. C. Stans en H. J. te Bovelt, welke allen met algem. stemm. her kozen worden. In de vacaturen noemd de heeren C. de Jong en J. 20. Mededeeling van het Burg. Armb., dat z(j, door het bidanken van den heer H. v. Walbeek, genoodzaakt waren een penningm. te benoemen, tegen een salaris van f 100 over 1906, daar men niet meer iemand kon kr(jgen, dié dit belangloos deed. Benoemd was de heer P. P. Stans. 11. Benoeming 4 leden voor de school commissie. De voorzitter zegt, dat het toch gelukt is er menschen voor te vinden, die zich de benoeming zouden laten welgevallen. Van een dubbeltal worden g -kozen de heeren J. M Prins Visser, Dr. A. de Haan Az., H. J. te Bovelt en W. *t Hoen. De heer W. ’t Hoen zegt, op de vraag van den vooizitter of hg zich de benoeming laat welgevallen, ja, maar voorloopig voor één jaar. De voorzitter zegt nog een woord van dank te moeten brengen aan de heeren Joh. Jonker en H. van Walbeek, welke eerste ruim 25 jaar belangloos met de meeste opoffering is werkzaam geweest en de laatste ruim 20 jaar in de schoolcommissie. Spreker vertrouwt namt-ns den Raad te spreken, wanneer hg hun heengaan betreurt. De beer Job. Jonker zegt den voorzitter dank voor deze welwillende woorden, even eens de beer H. van Walbeek. 21. Benoeming van één lid in de com missie tot wering van schoolverzuim, vacature de beer Martens. Met algemeene stemmen wordt de heer L Zevenbergen benoemd. 23. Af- en overschrjj ven. De voorzitter zegt dat dit zoo de jaariykscbe schoonmaak is, en stelt roer, voor verschillende doel* der citadel gefusileerd. Uit Wladiwostock wordt bericht dat de rust nu hersteld is. Waarschjjnlgk zal aan de deelnemers der ongeregeldheden amnestie worden verleend. De kosten van Rusland in den oorlog met Japan, de schade aan de vloot niet meegerekend, worden op 207 millioen p. st. geschat. De totale schuld van Rusland moet 800 millioen p. st. bedragen. De HarwkkauauMclie conferentie te Algtsiras heeft de voorstellen der Marok- kaansebe gedelegeerden in zake de belas tingen voor onaanneembaar verklaard. Het door de commissie opgemaakt reglement werd ODgewgzigd goedgekeurd. De Sultan van Marokko schijnt vast be itelde maatregelen be- in Marokko niet te aan- i politie in Marokko noch ééo, noch onder dat van idheden stellen. Zelf wil gezag over de politie STATE» -GES El€ A A JL. EERSTE KAMER. Woensdag 1 Februari werden de alge- meene beschouwingen over de Staatsbegruo ÜDg voorlgezet. De beer *t Hooft verklaarde zich tegen Grondwetsherziening eu legen algemeen kiesrecht en keurde de reis van Minister Kraus naar Chili ten scherpste af. De heer Van Leeuwen had dit Kabinet met genoegen zieu optreden, terwgl ng het in den Minister van Financiën prees, dat deze op versterking der middelen bedacut was. De heer v. d. Does de Willebois besprak èa bet kiesrecht en den Midden- Europeeschen tgd, terwgl de heer Sic ken ga met vreugde de wisseling van Kabinet gezien had. Nadat de heeren Ha velaar en Godin de Beaufort den financiëeied toestand nogmaals besproken hadden, beantwoordde de Minister van Financiën de verschil lende bedenkingen. Uit diens antwoord putter, we, dat de vrgziunig-demucrateu óók lot de regteriugspang gerekend moeten Voorst werd de locale uitvoering der ouder wgs wet geheel vry willig toegezrgd en verzekerd, dat de regeering ernstig zou overwegen, wat hun te doen stond, zóó de mterderheid der Kamer met het gesprokene van den beer ’l Hooit medegiug. Toen werd het debat tot dei dag verdaagd. Dien dag verdedigde de Minister van -artikel. ver- regeering, ver- jrheid voor haar doch, als dit niet zóó in, wat haar plicht was. log zegde de kinsterdamsche w mister van verklaarde, dat zgn de- een van actie als van Kamer, die toch uit elkaar moet ker niet op tegen zjjn dat jaderzaal kwam. igelsche pers wordt druk gede- i ’t meeste recht heeft als leider der oppositie op te treden, Chamberlain of Balrour. Eerstgenoemde behaalde voor zjjn persoon tenminste een schitterende overwinning, ten?jjl Balfour gevallen is en eerst den 21 Febr. herkozen kan worden, in bet district te Londen, waar de beer Gibbs voor hem opstond. Zoolang Balfour met gekozen is scbjjnt Chamberlain genegen de leiding op zich te nemen, doch voor T vervolg schjjnt Joe meer heil te zien in zjjn vroegere dubbel zinnige positie. Het is nu bepaald, dat Koning Edward niet naar Kopenhagen gaat, waarheen Koningin Alexandra reeds vertrokken is, voor de begrafenis van Koning Christiaan van Denemarken. De begrafenis zal waarscbjjnljjk eerst half Febr. plaats hebben. Het ljjk zal te voren eenige dagen in bet paleis voor bet publiek te zien zjjn. Mei groote plechtigheid is het stoffdlgk over schot, in tegenwoordigheid van al de te Kopenhagen aanwezige leden der familie, gekist. Ia een gedeelte van bet Deénsch gebied, namelijk Groenland, weet men nog niets van Koning Christiaans overlijden en bet zal daar eerst over drie maanden bekend zjjn. omdat dit noordelijke land zoo moei lijk door schepen te bereiken is. Zoo zullen de Groenlanders den 8sten April op de gewone wgze den verjaardag vieren van den grgzen Koning, die dan al zoo lang in bet graf rust. - De Czaar van Baalaad zal de begrafenis van zjjn grootvader, Koning Christiaan, niet b|j wonen. In Moskou moet een samenzwering z|jn ontdekt om het Kremlin in de lucht te laten vliegen. Te Warschau werd weder een arnarebist, zonder vorm van proces, ep de binnenplaats Op verschillende plaatsen in Frankrijk hebben ernstige botsingen plaats gehad bjj de voortgezette inventarisatie der kerken, eene formaliteit, welke door de invoering der nieuwe sebeidingswet noodig is geworden. Den 3. Jan. zou in Par Ijs de inventarisatie beginnen en stuitten de ambtenaren in de St. Rocbus-kerk, io de Madeleine, op hevig verzet. Meu ontving de ambtenaren met scheldwoorden en met mishandelingen, zoo- dat zg zich onverrichterzake moesten ver wijderen. Er hadden vele inhechtenisnemin gen plaats. Den volgenden dag was de kerk van St. Clotilde aan de beurt. Hier hadden formeeie vechtpartijen plaats tusschen ambtenaren en publiek. Het verzet was zoo hevig, dat de politie, door de Repu- blikeiosche garde versterkt, zich met ge weld toegang moest verschaffen. Er werden niet minder dan 50 agenten en manschappen der garde gewond. Ook uit bet publiek werden velen gekwetst en omstreeks 150 personen, onder welke een priester, in hechtenis genomen. De prefect van politie, de heer Lépine, had, om het weerspannige publiek bang te maken, een brandspuit laten aanrukken. Het bleef bier echter bjj een bedreiging. De pastoor der kerk raadde den in de kerk vergaderden aan, tot bet uiterste tegenstand te bieden en het gevolg was, dat de kerk na afloop der met geweld doorgedreven formaliteit er van binnen treurig uitzag. Alle vensters waren ge broken en er was geen stoel meer heel. Bjj bet heengaan werd afgesproken in de kerk St. Pierre du Gros-Caillon op dezelfde wgze tegenstand te bieden. En dit geschiedde. Toen de ambtenaren van den fiscus kwa men om hun plicht te doen, vonden zg de kerk gesloten. De prefect van politie Sepiue liet driemaal tommeeren en daarop door brandwachts de deur inslaan. Nu stuitte men op een baricade van stoelen en er werd van binnen met allerlei geworpen en zelfs met revolvers geschoten. Toen vol voerde de prefect z|jn bedreiging van den vorigen dag en het door het kerkdak héén de menigte nalspuiten. Ondertusschen werden ook de binnen deuren met geweld geopend. Maar niettemin hield bet verzet aan. Druipnat, met ge scheurde kleederen en gewond dikwjjls, werden een aantal gearresteerden naar het bureau gebracht Eindelijk konKde vertegenwoordiger van den fiscus binnenkomen en zjjn plicht ver vullen, na nog een protest van den pastoor. De geheele formaliteit was toen in een paar minuten afgeloopen. In de Kamer werd de Regeering over deze gebeurtenissen geïnterpelleerd door de afgevaardigden Allard en Ramel. Laatst genoemde verweet de Regeering, dat zg de wet overdreef en moorden bad begaan. Hjj werd voor deze woorden tot de orde geroepen, en de Minister-President verklaarde dat de tegenstand ook voor de Regeering onverwacht was gekomen en dat hier onge twijfeld staatkundige drgfveeren in het spel waren. Mapr de Regeering zou met alle haar ten dienste staande middelen er voor waken dat de wet geëerbiedigd werd. Ten slotte nam de Kamer met 182 stemmen meerderheid een motie aan, waarin met vertrouwen de handhaving der wet aan de Regeering wordt overgelaten. De Emgelnche Parlementsverkiezingen zjju nu bjjna afgeloopen. Volgens «Daily News” komen in bet Lagerhuis 899 liberalen, 155 Conservatieven, 84 Nationalisten en 29 arbeidsvertegenwoordigers. De oude klacht dat het gebouw voor het Britsche Lagerhuis te klein is, wordt thans weder vernomen. Voor de 670 leden zjjn slechts 428 plaatsen. Daarbij zjjn nog 108 plaatsen op de gaande rijen gerekend en vandaar mag een Parle mentslid niet het woord voeren. Hjj moet spreken van den vloer van het Huis. Figenljjk zjjn er dus maar 320 plaatsen. Reeds ia 1868 werd met 't oog op deze gebrekkige gelegenheid tot vergaderen, een commirsie benoemd: toen is ook een plan voor verbouwing opgemaakt, doch dit is onuitgevoeid gebleven. De voorzitter van de al 320 nieuwe gezichten houden, zou er zeker niet er een flinke vergt In de Engelschi batteerd wie Genseeateraad vaa Alblasncrdam. Vergadering op 25 Januari, nam. Voorzitter Jhr. V. H. de Villenem Afwezig de heeren W. Goedhart lijkee. Na het openen der vergadering en den gebruikeljjken nieuwjaarsgroet brengt de voorzitter in herinnering wat in 1905 zooal in hej belang der gemeente is tot stand ge komen, o. a. waterleiding en straatverlichting van aerogeengas, zoover thans de leiding ligt, en hoopt voorts ook dit jaar met de leden tot bloei der gemeente saam te werken. Hierna leest de secretaris de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd wor den goedgekeurd. 1. Goedk. van Ged. Staten tot het aan gaan van een geldleening ten laste der ge meente van f 675. 2. Goedk. van Ged. Staten tot af- en over schrijving van f 675. 3. Schrjjven van den heer K. Boersma, dat hjj zjjne benoeming als lid van het Burg. Armb. aanneemt; van de heeren Arie Blom en Job. Jonker Az. dat zjj bedanken. 4. Schrjjven van den schipper W. Tim merman om ontheffing van den H. O., aan gezien adressant in de voordeelen, welke de burgers van de gemeente genieten, niet deelt en hjj nog 4 cent per ton havengeld moet geven. De voorzitter stelt namens Burg, en Wetb. voor, de heffiug te handhaven. Algem. stemm. goedgekeurd. 5. Schrijven van de gezondheidscommis sie, dat de inspecteur bezwaar maakt tegen het genomen raadsbesluit om de bouwver ordening op de voetpaden voor 3 woningen op 1.75 M. breedte te brengen, en verzoekt alsnog op dit genomen raadsbesluit terug te komen. De heer A. Pjjl heeft alle respect voor den inspecteur, doch wil op diens beslissing niet ingaan en stelt voor, het eerst nog in hooger beroep te probeeren. Daartoe wordt met algem. stemm. besloten. 6. Scbrjjven van het bestuur der Ned. Herv. kerk, waarin het den Raad dank zegt voor het aanbod van f 2500, voor afkoop begrafenisrecht en mededeeling, dat het col lege later over het aanbod zal beslissen. 7. Schreven van de gemeente Vlissingen, in antwoord op een schrijven van deze ge nat ente, dat de wed. D. Praag met haar 5 kinderen, waarvan twee geplaatst zgn bg het spoorwezen aldaar, f 15 trekt van die twee zoons; dat één dier zoons verkeering beeft en naar een betrekking in Indië uitziet. Mocht deze daarin slagen, zoo zou de weduwe dus maar de verdiensten van één zoon over houden en zou zg ernstig getroffen worden, indien men baar pensioen iotrok. De voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor, dit pensioen voorloopig toe te staan. De heer H. Kam is van oordeel, dat, als dan die eene zoon er uitgaat, ze wel com mensaals kan houden. Vervolgens ontspint zich eene discussie over de vraag, of het in den vorm van toe lage of pensioen moet gegeven worden, waar uit blgkt dat het eene lid dit hetzelfde noemt en het andere daar groot verschil in ziet. Op voorstel van den heer J. U. Smit wordt het in stemming gebracht en voor één jaar wéér f 100 toelage aan de wed. D. Praag toe gekend met 7 tegen 2 stemm.; tegen de heeren H. Kam en J. U. Smit. 8. De voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor, om Dr. Van 't Hof vah Rotter dam f 100 per jaar te betalen, waarvoor 13 onderzoekingen Daar het water der water leiding gedaan worden en 4 scheikundige. De heer A. M. Vroege: Hoeveel betalen andpre gemeenten, mjjoh. de voorzitter? De voorzitter: Ook zooveel, mjjoheer Vroege! En voor een bacteriologisch onder zoek f 25 extra. 9 Stemming of er al of niet van ge meentewege eene muziektent voor beide fanfarecorpsen zal gebouwd worden. De voorzitter zegt: dat dit in de vo rige vergadering reeds breedvoerig besproken De opper-ceremoniemeester maakt bekend, dat het Hoi, ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin, den rouw zal aannemen voor den ijjd van zestien dagen, ingaande op Zaterdag 3 Febr. 1996, ep wel: twee dagen middeloaren en veertien dagen lichten rouw, wegens het overleden van Zgue Majesteit den Koning van Denemarken. Blgkens uit Indië ontvang telegrafische berichten zgn sedert jongste mededeeliugeu dienaangaande in de NtderlandbChe Staatscourant van 5 Januari 1906, no. 3 bg de krijgsverrichtingen: a. in Aijeh en Onderüoorighedeu zwaar gewond, de sergeant C. G. Assling (no. 48313); licht gewond, de korporaal J. J. W. M. van Liempt (no. 38725) en de fuseliers P. J. Stfjos (no. 54950/4799) en J. C. A. Schilder (<io. 39267), en onbeduidend gewond, de fuselier D. A. Lancel (oo. 51730) en de hoornblazer H. Takke (no. 50961); b. op Celebes: gesneuveld, de kapitein der infanterie P. J. de Gruyier, en niet lei van gezoi de fuselit c op C gesoei” (do. overleden, de fuseliers M. Verboom (no. 58213) en J. de Kort (no. 54762); licht gewond, de sergeant A. Sparreboom (no. 38359), en onbeduidend Dolleman (no. 51 Blgkens een Zaterdag j.J. bg het departement van Koloniën ontvangen tele gram van den fungeerenden gewestelgk militairen commandant van Celebes en on- derhoorigheden is in bet bivak te Marobo in Loewoe een militair beneden den rang van officier levensgevaarlijk gewond, en is Djaladja in Loewoe vermeesterd, waarbjj 15 militairen beneden den rang van officier werden gewond, en wel één levensgevaarlijk, één niet levensgevaarlijk en 13 licht door randjoes. Bg Kon. besluit is J. P. Chr. ten Geurendam beroemd tot burgemeester der gemeenten Achtfienhoven en Westbroek. Naar de «Leeuw. Ct.” verneemt zal de beer Mr. I’. J Troetstra, tengevolgezjjner benoemmg lot directeur der brandwaarborg- maatschappij «Nftrlandia” te Leeuwarden, vermofdelgk bedanken voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. - Met nummer 28 der Stsct. zjjn verzonden afdrukken vau de akten betref fende de Coöperatieve boerenleenbank te Stolwjjk. Tot rjjks'veldwachter ter stand plaats Krimpen a/d Lek is benoemd L. Lou- werse, gemeen te veld wachter te Oud Beierland. Door de Hollaadsche Maatschap pij van Landbouw was Zaterdag j.l. in het Zuid Hollandfch Koffiehuis te 's-Graven- hage een vergadering samengeroepen van vertegenwoordigers van' alle vereenigingen op het gebied van Nederland. Door den voorzitter, den heer Repelaer, werd medegedeeld, dat de voorloopige commissie voor het houden van een nationale en internationale zuiveltentoonstelling. even tueel in 1907 aldaar te houden, een concept plan had ontworpen, hetwelk bjj aan de vergadering in behandeling gaf. Vooraf wenschte hjj dank te zeggen voor de medewet king, door bjjna alle maatschap pijen en vereenigingen gegeven. Vervolgens deelde hjj mede, dat het plan bestaat en naar hjj hoopte het gevolg dezer tentoonstelling zal zjjn, het vormen van een nationaal comité voor het houden van m volgenden j ten.oonsteliing» i De vergaderii aan het door ontworpen daardoor int te weten: rundvee, vee; pluimvee en ducten en zadentuinbouw, net zóó enJ; landbouwonderwijs, werktuigen (nieuwste vindir^ De voorzitter dankte de hare medewerking, staat, dat de aanwez voor het houden wenschen. De kassier uit Goriochem, die onlangs door de rechtbank te Dordrecht tot 6 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld, met aftrek van het ondergane voorarrest wegens gebruikmaking van een valsch ge schrift, heeft zoowel als het O. M. hooger beroep vau dat vonnis aangeteekend. De eisch was een jaar. Het hoofdbestuur dezer Neder- landsche Maatschappij tot bevordering der ge neeskunst is thans samengesteld als volgt: Dr. M. W. Pijnappel, Zwolle, voorzitter; prof. Dr. B. J. Kouwer, Utrecht, plaatsvervangend voorzitter; Dr. C. F. Schreve, Amsterdam, secretaris; Dr. C. E. Daniëls, Amsterdam, bibliothecaris en plaatsvervangend secretaris; Dr. M Juda, Amsterdam, p'-nningmeeater; Dr. P. VV. Mari, Moordrecht, plaatsvervangend penningmeester; prof. Dr. M Straub, Amster dam, plaatsvervangend bibliothecaris; Dr. P. H. van E Jen, Leeuwarden; J. W. Deknatel, Breda, Dr. J. A. Tbomas, Baarn; Dr. H. J. L. Struyeken, Breda. De j tar vergadering der Maatschappij wordt in den zomer van dit jaar gehouden te Groningen. Tot onderwijzeres aan de open- .bere scnool voor m. u.ff. o., te Woerden is banoemd mej. A. Tolk te Woerden. Ten aanzien vau deze benoeming verdient vermeld te worden, dat de benoemde niet voorkwam op het drietal, hetwelk voor deze vacature was opgemaxk», en dat in den ge meenteraad te vergeefs op uitbreiding der voordracht was aangedrongen. Dientenge volge was het raadsbesluit van 25 Aug. 1995, waarbij deze onderwijzen s werd benoemd, door H. M. de Koningin tot Januari 1906 geschorst. Thans echter heeft .mij. Tolk officiö-d bericht van hare benoeming ont vangen. De benoemde, die dezer dagen huwelgk zal treden, heeft inmiddels benoeming bedankt. Volgens het kort verslag van den staat en de werkzaamheden van den Nederlnodschen Protestantenbond over het jaar 1904-1905 telt de Bond 18 730 leden, verdeeld over 164 afdeelii.gen en 16 corres pondentschappen; werd er in dat tgdperk aan 6 dames een akte van bevoegdheid tot het geven van godsdienstonderwijs uitge reikt; verleende de commissie voor gods-’ dienstonderwga, godsdienstprediking en col portage aan 23 afdeehogeu subsidie en ver kocht zjj 2322 boekrn; leverde de commissie voor de liederenbundels 3325 exemplaren af; verstrekte de commissie voor het gymnasium- en studiefonds voor hooger onderwjjs toe lagen aau 20 personen tot een geiamenljjk betrag van f 2240; verzond de commissie voor de propaganda 2631 boeken en klom het aantal iuteekenaars op «Nieuw Leven” lot 8188. De rekening van het dienstjaar 1904—1905 overschot van f 1943,55; de r het dienstjaar 1905—1906 f 24 756,61 aan inkomsten algemeene kas bezit thans a spaarbankgeld f 13.500; de godsdienstonderwijs f 13.250 gymnasium en studiefonds f 9785, de immissie voor de Zondagsscholen f 2000, de commissie voor de vrijzinnigen in de Hervormde kerk f 2400 ea de commieue voor de propaganda I 1000, Iweer-verordening, wordt en bloc, goedgekeurd. lening vakteekenscbool. duurt 3 jaar. b. de lessen worden Maandag, Woensdag en Vrijdag gegeven. c. de lessen stellen te leerea teekenen, echt heel, werktuigteekenen goed te begr|jpen. d. met toezicht zjjn belast de heeren, A. Pgl, J. U. Smit en J. M. Prins Visser. Voorts staat ze onder het Ministerie van Binnenlandscbe Zaken. De heer H. Kam: Is dat enkel voorzonen of worden ook vrouweljjke leerlingen aan genomen De voorzitter: Als er een meisje lust in mocht gevoelen ook teekeules te ontvangen, zal daar wel niets tegen wezen. De heer J. U. Smit. Wie stelt de school gelden De voorzitter: Deze zjju in 3 klassen verdeeld, voor niet, half en heel schoolgeld, de heffing op te dragen aan Burg. De h«er J. U. Smit: Ik zou die aan den Raad overlaten. De voorzitter: Ik geloof dat Bu4f Weth. daar beter over I- dan de raad, en het beh zullen ook zeker Burg, e De heer P. Leis: Mgi ik geloof dat dit de bt» Smit niet is. Maar in overleg De heer A. Pgl De heer A. M. om het aan Burg, t De voorzitter: Di den Raad. De heer J. U. Smit: Ter goedkeuring van den Raad. De voorzitter: Dus door den Raad vast gesteld. De heer H. Kat De voorzitter: heer Kam! De heer J. U. Smit: Ik zou het vastgia- steld willen zieu door den Raad. Daartoe wordt met algem. stemm. besloten. 14. Programma van de lessen. Deze lessen zullen worden gegeven door de heeren A. Schouwenaar en C. Lichaam. De voorzitter hoopt, dat de leden van den Raad zich er eens van zullen gaan overtuigen. De heer Job. Jonker zou elk jaar eene tentoonstelling van de teekeningen enz. willen houden. 15. De kosten voor den verbouw van de teekenschool bedragen f 500. 16. Mededeeling van een nieuwe verorde ning op bet berhalings onderwjjs. De beer H. Kam zou geen tusschentjjdsche leerlingen willen aannemen. De voorzitter: Wanneer bljjkt, dat ze niet aan de eischen voldoen, worden ze niet toegelaten. De beer P. Leis: Dat is op de opei Lchool immers ook zoo voor hen, die in de gemeente komen vestigen; die worden ook tot gelaten. De heer J. U. Smit: Leerlingen de gemeente mogen die er ooi van maken? De voorzitter: Neen, mfjnheer Smit. 17. Benoeming onderwijzeres aan school II. Met 8 van de 9 stemmen wordt mej. C. M. E. Muller benoemd. Op één briefje kwamen 3 namen voor, die der voordracht. 18. De voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor, mi j. J. Bloem als onderwijzeres in de handwerken te benoemen. Algem. stemm. goedgekeurd. 19. Benoeming ledi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1