r, l 10 pjilro BOOIEK. Twee psrcsÉi LAND, Boerenarbeider, Dienstbode, Boerendienstbode, Dienstbode Timmerlieden, Slagersknecht. een Boerenknecht, Boerenknecht, Vaste Daggelders, Canada-Poten. Afbraak te koop, Bergambacht. TIMMERLIEDEN, Burgerwoonhuis, Gemeenteraad van Schoonhoven. Coöperatieve Protestantenbond te Ameide. Protestantenbond. - Afd. Stolwijk. HANDNAAIMACHINE Advertentiën. 25-jarige Echtvereniging aankomend Bakkersknecht w Tem pils an Schoonhoven, 4 Febr. 1906. Eiken Wisselhouten Melkzaak aangeboden. MOES- EM BLOEMTUIN Eerjvol ontheven van het be heer van het post- en telegraafkantoor te Alblmssurdam de directeur van dat kantoor C. de Wit, en verplaatst naar Rotterdam. Bg de uitreiking van een der bewaren van militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid, dan wel van militaire bekwaamheid alleen, zil in het bijzonder op de geoefendheid in het bchieten worden gelet. Jongelieden, die aan do daarvoor gestelde eischen niet voldoen en die te geschikter plaatse aan vorenbedoelde schietoefeningen hadden kunnen deelnemen, ral tekortkoming in het voldoen aan de voor schietvaardig heid gestelde eischen van het eventueel vorkrügen van de hiervoren bedoelde be wijzen uitsluiten. Bij de te 's-Gravenhage gehou den internationale tentoonstelling vau pluim gedierte, watervogels, koDjjuen enz., georga niseerd door de Ned. vereeniging „Avicul- tura", werden o. a. bekrooud: Zilveren medaille voor de beste collectie zwarte orpiugtons hanen 1905 M. L. Sprujjt te Gorredgk. De heer A. J. Overdjjkink te Voorburg verwierf een zilveren medaille, uitgeloofd door' H. M. de Koningin-Moeder, voor de beste collectie Holl. kroppers; een wissel- beker voor den besten Hoil. kropper en nog tal van andere medailles. Verder bekwamen nog eerste prijzen de heer B. Koker Jl. te Krimpen a/d IJsel en een zilveren medaille de heer H. van Eeten te Ameide. „IJaelmonde's Harmoniekapel", (directeur de heer C. K. L. Burgdoiffdr), zal Maandag 4 Juni (Tweeden Pinksterdag) een natioaalen wedstrijd houden voor harmonie- en Canfaregezelschappen. IndeopVrjjdag 2 dezer gehou den zitting der arr.-rechtbank te Dordrtcbt zijn o.a. veroordeeld: U. ten 11. te Leerdam, vernieling, 8 dagen, en tot f 10 voor schade vergoeding aan de beleedigde partij. P. van R. eu F. A. G., beiden te Gorin- chem, mishandeling, ieder f 4 of 4 dagen. J. C. D. en M. D., beiden te Papendrecht, wederspannigheid, no. 1 1 maand en no. 2 14 dagen. 1. T. te Gorinchem, mishand., f 5 of 5 dagen. Te Alkmaar is gisler-n acht, in den ouderdom van 40 jaren, de heer W. F. Andriessen overleden, redacteur van .de Atkmaarsche Courant", bokeu 1 als schrijver van kinderboekeu en van de rubriek voor kinderen in dagbladen. Het voornemen bestaat, om aau de openbare onderwgzers voor te schrijven bü de indieuiug van eeue aanvrage om pen sioen, een staat van dienst over te leggen, waarop alle diensten, die bjj de berekening van een onderwgzerspensioen ia aaumerkiug kunnen komen, zgn vermeld. in afwacuting daarvan heeft de Minister van Binnenlandactie Zaken verzocht bjj do behandeling van aanvragen van openbare onderwijzers om pensioen, waarop nè 1 Ja nuari 1906 aanspraak ontstaat, te doen nagaan, of belanghebbenden opgaaf hebben gedaai van alle diensten als onderwijzer in den ruimsten zin des woords, zoowel bjj het open baar als bjjzonder ondarwjjs, en in burger lijke betrekkingen bewezen, ook al bestaat voor den belanghebbende niet de zekerheid, dat de dienstjaren, in eonige betrekking door gebracht, bjj do berekening van het pensioen ia aanmerking zullen komen, en of allo be- wjjzen van benoeming en ontslag, daarop betrekking hebbende, zjjn overgelegd. Dezelfde behandeling is gevraagd ten op zichte van wachtgelden aan ouderwjjzurs. Ds. H. Haspers, predikant bjj de Geref. Gem. te Hardingsveld, beeft voor het beroep te Hoogvliet bedankt. Ds. D. van Popta, predikant bjj de Ned. Uerv. Gem. te Bunnik, hoopt 6 Maart a. s. zjjne 25jarige ambtsvervuiling te herdenken. Da. Van Popta was achter eenvolgens werkzaam te Domburg 6 Maart 1881, Papeudrecht 1885, eu sinds 15 Sept. 1901 te Bunnik. Gaadn, 2 Febr. Uitslag der Vrjjdag j.L alhier gehouden verkiezing van eeu lid voor den Gemeenteraad in district 1. Aantal kiezers 903. Uitgebracht 756 stemmen. Van ouwaarde 10 Geldige 746 stemmen. Daarvan verkregen do heereu J. H. van der Torren (lib.) 878 stemmen R. U. Jongenburger (a.-r. eu r.k.) 368 Zoodat gekozen is de heer J. H. vau der Torren (tib.) Aan de universiteit te Bom promo veerde 2 Febr. tot Doctor in do Veeartsenij kunde, op een proefschrift gotitold „Tuber kelbacillen ilud Typhilsbazillou in Kehr", de heer A. ten Sandq, ltgkskeurmeester eu plautavervaugeud Distnctsveearls alhier. Tot predikant bjj de Cbr. Geref. Gem. alhier ia beroepen Ds. C. Wgdoogeu te Elburg. 8 April a. s. herdeukt Ds. A. Warleua alhier zjjn 40 jarige evaugoliebediemug. Sedert 4 Mei 1890 te Gouda, stond h(j vóór dien nog te Amersfoort, Dedemsvaart, Doesburg en Lichtenvoorde, waar hy op 8 April 1866 werd bevestigd. •▲lbliwiaerdaui, 5 Febr. Voor de lichting der Nationale Militie 19t)7 hebban zich alhier in de afgeloopen maaud 55 lotehngen opge geven, waaronder 4 vrjjstelimgdn wegens broederdienst. •Amiuerstwl, 6 Febr. Tot leden van de Commissie tot wering van schoolverzuim zjjn herbenoemd debuerenS. van der Wegde en Adr. Stuurman Jz., reaptc'ievdgk als voorzitter eu secretaris. De kinderzangvereenigin* „Da jeug dige Zanger", onder leiding vau den heer P. Zaneu Az., het fi in studie genomen „De Woudkoningin". •Auielde, 6 Febr. Bljjkens de in dit no. voorkomende cdverteutiu is Dr. van der Meulen, Ned. Herv. predikant te Bergeu- op Zoom, voornemens alhier op Vrjjdag 9 Febr. e. k. eene voor ieder gratis toe gankelijke lezing te houden; hut onderwerp zal zjjn: „De sociale kwestie méér dan een brood- on ioonkwestie". Op 1 Januari jl. bestonden in deze gemeente 7 vergunuiogon tot kleinhandel in sterken drank, zjjude 1 boven bet maxi» mum; een dier vergunningen staat eerstdaags te vervallen. Aan vergunningsrecht werd iu het afgeloopeu jaar betaald f 126. la 1905 werd een verlol verleeud tot het schenken vau alcoholboudendeu drauk, andere dan sterken drank. 'Berkenwende, 5 Fely. Verleden week Vrgdagavund sloeg, bjj eeu kortston dig maar hevig onweder, de bliksem iu de woniug van S. de J., zonder brand te ver st oorzaken. Aan den schoorsteen en eenige voorwerpen in de kamer werd schade toe gebracht. Onder de kinderen heerschen do ma zelen, zoodat bjjua de helft der leerlingen op de school afwezig is. iUenkenngriMt', 5 Febr. De commissie tot wering van scnool verzuim vergaderde in dit jaer voor de eerste mtal deu 30. Januari. In die vergadering werden de heeren J. H. Minders en J. Verlek als voorzitter en secretaris herkozen. Gaal het dit jaar als het vorige, dan kan de commissie zeker niet klagen over te drukke bezigheden. In bet afgeloopen jaar toch kwam zjj slechts eenmaal bjjeen, om te voldoen aan art. 11 2 der Leerplichtwet, zeker wel een bewjjs, dat het school verglim aan de openbare school alhier geen groóte afmetingen aanneemt. De ruim vier-en-tachtig jarige weduwe R. alhier had zich in den avond ven den leu Februari nog even naar buiten begeven. Toen haar lang wegbljjven de aandaebt der huisgenooten trok, ging men haar zoeken en vond haar ljjk drijvende in den Graafstroom. Brandwijk, 5 Febr. Door het Polder bestuur vae Brandwjjk en Gjjbel&nd is de naamljjst an stemgerechtigde iogelanden herzien en de secretarie des polders veer tien dagen ier visie gelegd. Uit deze ljjst bljjkt, dat er 91 kiesge rechtigden zjjn, vertegenwoordigende 1014 stemmen. 'üiesendani, 6 Febr. Giesendam en Giesen-Oudekerk waren Maandag in feest dos. Men vierde den dag, waarop Dr. Grafidyk vóór 25 jaren in deze gemeente artA werd. Honderden vlaggen wapperden lustigjes, ja, in 't nachte ijk uur was in alle stilte een eereboog voor de woning vau den jubilaris opgeslagen. 'I Fanfarecorps bracht hem een serenade. Prachtige ge schenken werden den algemeen beminden man overhandigd. Dr. Grafidyk liet zich ook niet onbetuigd; zoo heeft nq ouder de beboeftigeu iu deze gemeente wollen dekens doen uitdeelen, ter waarde van circa f 1000. Gleeen-Nleawkerk, 5 Febr. Vrjjdag j.l. werd alhier in „de Polderkamer" door toet polderbestuur, op lastgeving van de meerderheid der ingelanden, ondershands aanbesteed het daarstellen vaneen machine- gebouw en een heulbrug in den Kerkweg. Aan den heer Abraham van der Haven is het werk voor de som van f 3892, zjjnde ongeveer de bpgrootingssom van den archi tect vau den polder, gegund. •Haastrecht, 9 Febr. Door do ver- eeoiging „Gemeentebelang" is tot candidaat gesteld als lid van den Gemeenteraad, in da vacature—H. Uittunbogaard, de heer P. C. den llartog (lib). De Maatschappjj tot Exploitatie van Tramwegen heeft op hiro ijjn Gouda— Haastrecht—Oudewater, ter golegenheid van het uitgeschreven concours door de Rede rjjkerskamer „'t Ontluikende Bloempje", op Donderdag 22 Februari a. s. een extra dienst regeling aaugekondigd. Na all )op van het concours zullen in beide richtingen extra-trams rijden. 'Krimpen a/d Lek, 5 Febr. Maan dag-avond werd in het sociéteits gebouw alhier een groote „Heils demonstratie" go- houden door het Leger des Heils. onder leiding van Ensign Chr. G. Röoitz. Tal van toespraken werden gehouden, afgewisseld door zang en muziek van het korps van „Rotterdam I". De zaal was flink bezet en alles had een uitstekend verloop. De reeds jaren hier gestatiouneerde rijks veldwachter A. de Boer is bevorderd en overgeplaatst naar Pernis. In zjjn plaats is benoemd, met standplaats in onze gemeente, de politieagent L. Louwerse van Oud- Beierland. De heer K. Smit Jz., oud-industrieel alhier, heeft, ter gelegenheid van zjjn 80*len verjaardag aan alle armen zonder onder scheid een extra bedoeling doen houden. I)at dit voor hen een hoogst aangename verrassing was, laat zich wel begrjjpen. "Krimpen a/d IJsel, 5 Febr. In de gisteren gehouden vergadering van den Uond vau Harmonie- en Fanfaregezelachappen is besloten dit jaar het concours te houden in Krimpen a/d IJael, en wel op Hemelvaarts dag en 2en Pinksterdag. Tot voorzitter en secretaris van de commissie tot wering van schoolverzuim zjjn benoemd de heeren A. A. van WalBUtn en J. Maasdam. Mwwrdrecht, 5 Febr. Voor de afdee* liug „Moordrecht e. o." vau den Ned. Prot. Bond trad gister-avond op Ds. Oldeman, met het onderwerp: „Godsdienst en Weten schap." Wel behoorde daar volgens spreker moed toe om deze twee zaken zoo mot en bjj elkander te noemen. In den loop der tjjden zjjn godsdienst en wetenschap maar al te dikwjjis met eikander in botsing ge komen. 't Was dan niet zoo zeer de gods dienst, als wel de godsdienstvormen, die ntrjjd voerden met do wetenschap. Toch toonde spr. in zjjne boeiende rede duidelijk aan, dat godsdienst en wetenschap best kunneu samengaan. Na de pauze gaf Ds. O. nog een paar bjjdragen ten beste, n.l. „Nieuwejaarswen- schen en nog wat", en „Om en bjj Kerst mis", beide stukjes van Werumeua Buning. De voorzitter, Ds. J. F. v. d. Meer v. Kuflfuler, bedankte don geachten spreker voor zjjne gehouden leziog, waai uit men veel kou leeron en die heeft bijgedragen om het godsdienstige leven te bevorderen. Tevens deeldo de voorzitter aan de uan- wezigen mede, dat deze bjjeenkomst van de afdeeling de laatste was geweest, die hit had geleid, daar hjj deze gemeente lot onze groote spjjt dit jaar gaat verlaten, en uitte zjjn b-.sto wenschen voor het welzjjo van allen en voor den bloei van de afdeeling Moordrecht e. o." van den Nederl. Prof. bond. Tot bestuursleden van de zangvereni ging „A.d.v.e.n.d.o." alhier, zjjn herkozen de heeren P. J. v. d. Stelt, A. v. d. Graaf en L. v. Tilburg. ftleuw-Lekkerlaud, 6 Febr. Het aantal ingeschrevenen voor de nationale raili'is bedraagt in deze gemeente 34. Na gehouden inschrijving, is hot rfls- gewas, staande op den Middelweg en be- hoorende aan den polder Niouw-Lukkerlaod, verpacht aan U. Koojjman te AlbUsserdam, voor f 18.10. Zaterdag-avond trad in de bovenzaal van den heer De Klujjvor alhier als spreker op de heer R. K. Kuipers, voorzitter vau het vrjj- zinnig contraal-comitó te Goriuchem, met h<'t onderwerp „De invloed van du kerkeljjke heersc tappjj op de vrijzinnige gedachte." la eene keurige improvisatie, toegelicht met verscheidene voorbeelden, deed spreker duidelijk uitkomen, hoe, van af de vroegste tijden tot op heden, de kerk met haar ver schillende dogma's er steeds op uit is geweest om do vrijzinnige gedachte tegel te houden, ja, zoo mogelgk te ondordrukken, terwjjl hjj in 't slot van zjjn rede nog iu herinnering bracht de verkiezing in Juni van 1905. De vergadering werd geleid door deu heer Murk Leis uit Kinderdjjk, die er op wees, hoe noodzakelijk het was, dat de vrijzinnigen zich beter organiseerden, zich nauwer aan eensloten en er daarom op aandrong, dat ook in deze gemeente een vrijzinnige kies- vereenigiug werd opgericht. Dit voorstel vond bjjval, want staande de vergaderiDg traden 20 personen als lid toe, welk getal binnen korteu tjjd zal toenemen. 'NesrdeleM, 5 Febr. De vorige week eindigde de heer A. Kars, hoofd der school te Goudriaan, den hier gegeven cursus in bemestingsleer. Niet rniuder dan 41 land bouwers namen er aan deel, en dat bet hun beviel, is zeker wel het beste te bewjjeen dotr de trouwe opkomst op de zeveu avonden. Gemiddeld waren 35 deelnemers tegen woordig. Geen wonder, de belangstelling in het landbouwbedrijf moet voor landbouwers wsl groot zjjn, en daar waar te leeren valt moet geen landbouwer de gelegenheid onge bruikt laten voorbijgaan. En er viel hier bjj de lezingen en onderlinge besprekingen veel te leeren. De heer Kars boeide zjjne hoorders door gemakkelijke wjjze van spreken voor de vuist, door zjjn eenvoudige voordracht, en door den rjjken inhoud. Gezellig, aangenaam en nuttig waren dan ook die zeven avonden. Alles wat op gebied san bemesting viel te behandelen, is achter eenvolgens behandeld, en menige goede wenk, bjj hetgeen tot biertoe was nagelaten of verkeerd gedaan, werd ton beste gegeven. Geen wonder, dat de heer Dr. C. J. van Beekum, die. evenals Dr. De Haan, trouw de lezingen beeft bijgewoond, de tolk der aan wezigen was, toen bjj na afloop der laatste lezing den heer K&rs in ha; tel jjke en gevoel volle woorden dankte^ voor de opoffering die da heer Kars zich had getroost, om zoo belargeloos nuttig werkzaam te zjjn. H|j verzekerde dat de deeluemers dezen winter veel hadden geleerd, en hoopte dat de uitkomst zou bewjjzen, in proefnemingen, dat de lessen vruchten hadden gedragen. Een krachtig handgeklap bevestigde de inateinmiug der aanwezigeu met de woorden van onzen geachten geneesheer. Wjj kunnen niet auders dan wenschen dat do heer Kars oak op andere plaatsen zal worden uit- genoodigd tot het houden van dergelijke lezingen. Oudewuler, 5 Febr. Onze stadgenoot de WelEerw. pater C. Pieters". is benoemd tot pastoor te Vorden en Lochem. en in zjjne plaats alhier benoemd de WelEerw. pater E. B. V. Savenjje uit 's-Gravenhage. Voor de nat. mil., lichting 1907, zjjn in deze gemeente ingeschreven 23 jonge lieden, waarvan drie,reden van vrijstelling hebben wogen» broédeidienst. •Donderdagavond gaf hel fanfarekorps „Euterpe" alhier voor eeu talrjjk publiek, met medewerking van de alom bekend staande familie Nieuwenhuijzen uit Rotter dam, eene welgeslaagde uitvoering. Groot was hun program en zonder dat er eenige aanmerking op te maken was, werd het ten uitvoer gebracht. Zoowel muzieknummers als voordrachten vielen goed in den geest en de laatste wekten menigmaal den lach lust van het publiek op. Na afloop had een gezellig bal plaats. Moge „Euterpe" ons nog menigmaal op zoo'u gezeliigen avond onthalen. Papeudrecht, 5 Febr. Ds. A. Prins, predikant bjj de Ned. Horv. gemeente alhier, die het beroep aannam naar de gemeente te SI. Maarteusdgk, hoopt op 25 Fubruari, des namiddags te 2 uur, afscheid van zjjn gemeente te nemen en 4 Maart intrede te doen te St. M lartensdjjk, na des morgens te zjjn bevestigd door Ds. C. Bouthoorn, uit Dordrecht. •Heeuwjjk, 6 Febr. Als hjjzondurbeid kan zeker wel vermeld worden dat meu hg den landbouwer T. S. in „do Twaalfmorgen" de niet alledaagscho verzorging kan zien van een katje door een hond. Moederpoes stierf en liefdevol trok moedorhond zich het lot der kleine aan. Het pleegkiud maakt 't uitstekend en toont tot nog toe veel dankbaarheid. Volgens de ter visio liggeuda stem ljjst van het waterschap Sluipwyk bedraagt het aantal stemgerechtigden in dien polder 56, vertegenwoordigende 656 stemmen. Ridderkerk, 5 Febr. De heer J. Ver heul alhier is benoemd tot onderwijzer aan de school mot den Bjj bel te Nieuw Helvoet en de heer A. Kranendonk tot onderwjjzer aan de Cbr. school voor m. u. 1. o. (Elout- school) te Rotterdam. l3s. T. J. Hagen, predikant bjj de Geref. Gem. alhier, beeft een beroep ontvangen naar Scberpenzeel (Gelderland). 'gulwjlk, 6 Febr. In de gemeenteraads vergadering yari( Vrjjdag j.l. werden in de eerste plaats dè' nieuwbenoemde leden, de heeren L. Boere en G. de Jong, door den voorzitter beéedigd en met hunne benoeming geluk gewenscht. Medegedeeld werd, dat waren ingekomen: lo. een schrjjvén van den heer J. D. Leunis te Haarlem, inhoudende dankbetuiging voor het vroeger door den raad verleende verlof, om gebruik te mogen maken van een gedeelte gronde, grenzende aan het raadhuis; 2e. het verslug vau de Commissie tot wering van schoolverzuim over 1905; 3e. goedkeuring door Ged. Staten van de begrootiug voor 1906 en van de verbooging van het subsidie aan het Burgerigk Arm bestuur van f 600 tot f 800. Aangeboden werd de gemeeute-rekening over 1904, waaruit bljjkt, dat de ontvangsten dat jaar hebben bedragen f 29.457,71 en de uitgaven f 27.088, zoodat het batig saldo bedroeg f 2369,71. Eindelgk werd de borgtocht van den nieuw te benoemen gemeente-ontvanger onder nadere goedkeuring vastgesteld op een bedrag vau f 3500 notumaa!, in te echrgveu op het Grootboek der N. W. S. Het was op Vrjjdag den 2den Februari tjjdens eeue korte, maar hevige onweersbui uit het N. W., dat ons plotseling een vreeselgk licht omscheen, waarop direct een donderslag mot het geluid van een kanonschot volgde. Niemand twjjfelde er aan, of de bliksem was ingeslagen en ja, zjj, die op dat oogenbhk builen waren, zageo, dat ODze toren getroffen werd. Een straal vuur schoot neer eu even daarna vloog een zee van vonken uit de galmgaten het luchtruim in. '1 Was een oogenbhk een zeldzaam mooi gezicht, een prachtig vuurwerk, toen het scheen, of een gordjjn van vuur van de spits naar beneden afdaalde. Vreemd mag bet zeker heeten, dat later geen spoor van brand kou ontdekt worden. Als eene bijzonderheid mag zeker wel gemeld worden, dat den 29. Januari, dus iu bet hartje vin dien winter, een kip van deu landbouwer A. Scheer Az. de gelukkige moeder is geworden van een dertiental flinke kuikens, die zjj met de meeste zorg had uit gebroed. Kraamvrouw en kinderen zjjn zoo welrarend mogelgk. De volgende week reeds hoopt onze muziekvereemging „Onderling Genot" een tweetal uitvoeringen te geven. Tot afwisse ling zal telkens na de pauze worden opge voerd de allerliefste en zoo gunstig bekende kinder-operetta „Jantje in Modderstad". De zorg, waarmede deze opvoering wordt voor bereid, en de moeite, aan hel oefenen van een groote 40 kinderen besteed, doen ons de beste verwachtingen voor de uitvoeriDg koesteren. Een genotvolle avond staat zeker deu bezoekers te wachten. •rienhwven, 5 Febr. In deze gemeente was op 1 Januari j 1. aanwezig ééa vergunning lot verkoop vau sterken drank in 't klein, zgnde het maximum; aan vergunningsrecht werd ia 1905 ontvangen f 25 Verloven tot schenken van andere dan sterken drank bestaan hier niet. Vinnen, 1 Febr. Bjj besluit van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland van 23 dezer is goedkeuring onthouden aan het gemeenteraadsbesluit van den 23. November 1905, tot vaststelling der verordening als bedoeld btj artikel 1 dèr Woningwet. Du raad beeft met op f na algeraeene stemmen besloten ingevolge artikel 7 sub. 8 voorziening bjj de Koningin te vragen. De twee tegenstemmers wafen de beide wethouders, die volkomen meegaan met de zienswjjze en de overwegingen van de Ge deputeerde Staten. ijWaddiDgsveen, 6 Febr. Ds. D. E. J. Hupkes, beroepen predikant bjj de Ned. Herv. Gemeente alhier, hoopt Zondag 25 Februari e. k. te G°nemuiden zjjn afscheid to prediken en deukt Zondag 4 Maart d. a. v. in zjjne nieuwe gemeente zjjn intreerede te houder. Zevenhuizen, 5 Febr. De lib. kies- vereeniging „Burgerplicht" alhier ram Vrjjdag-avoud met algenieene stemmen en drie onthoudingen het besluit zich aan te sluiten bjj de centrale kiesvereeniging in het kiesdistrict Delft. A Hoop vau Publieke Verkoepingen van Onroerende Goederen. Bij de op Maandag 5 Februari 1906 te Gouda gehouden verkooping ten over staan van den notaris J. J. A. Montjjn aldasr werd perc. 1 en 2 verkocht voor f 2400; perc. 3 voor f 1173; perc. 4 uit de band verkocht en perc. 5, 6, 7 en 8 voor f 5240. BEVOLKING. Glenen-Nleuwkerk. Loop der bevol king gedurende 1905: 1 Januari 1905: 806 iuw., waarvan 398 m. en 408 vr. Ingekomen 11 m. en 14 vr. Geboren 8 m. en 19 vr. Vertrok ken 17 m. en 25 vr. Aantal gesloten huwe lijken 9. Stand op 1 Januari 1906 801 inw., waarvan 391 m. en 410 vr. Penrsuin. Loop der bevolking ge durende 1905: 1 Jan 1?05: 405 inw., waarvan 207 m. en 198 vr. Iugt komen 5 m. 4 vr. Vertrokken 10 m. en 9 vr. Geboren 5 m. ea 5 vr. Overleden II m. en 13 vr. 1 Jan. 1906 bestond de bevolking uit 400 inw., waarvan 206 m. on 194 vr. GEMENGD NIEUWS. Dezer dagen is de oudste inge- z tene van Wilhelminadorp, de 99jarige weduwe Dumes, naar Rotterdam vertrokken, om daar haar verdere levensdagen bjj bare kinderen te sljjten. Ondanks haar hoogen ieeftgd is de krasse vronw, zonder dat de vermoeienissen der reis haar hebben ge deerd, iu welstand op haar nieuwe bestem ming aangekomen. Spel des toevals. Dr. Brants is een bgzonder vurig strjjder voor de geheel onthouding. De tegenwoordige secretaris van de gemeente Schiedam, de heer Sic- kings is geheel-onthouder. En nu moeten die beide heeren volgens gemeenteraads besluit de fusten eu flesscben jeuever, die ouder de gemeentelijke contróie zjjn gesteld, met hunne handleekeniog den waarborg vau echtheid guven. Eeu jeneverflesch, prjjkende met de hand- leekuning van twee geheel onthouders, is zeer zeker een curiosum. De heer Stegeman (het Staphor ster Boertje) is voornemens voortaan elders geen zitdagen meer te houden, wegens het overljjden van Dr. Foreman, met wien hjj den zitdag elders hield. Vrjjdag-morgen, ougeveer 11 uur, had op de Waal, juist tegenover de Dalemsche Sluis, eene aanvaring plaats, tengevolge waarvan een afkomend schip, zwaar met grint geladen, oumiddellgk zonk. De opvarenden konden zich nog juist hjjtjjds redden.< Vrijdagmiddag is door den sterken wind en golfslag op de Merwede, onder Sliedrecht, een vaartuigje met hoepels geladen, van de flrma J. de Jong Bzn. al daar, vol water geslagen. De opvarenden werden gered en vaartuig en hoepels, die inmiddels overal heendreven, later hier en daar opgevischt. Vrjjdag-ochtend omstreeks 7 uur is onder Barendrecht een ernstig onge luk gebeurd. De koopman in gebak P. Ouborg uit Rotterdam, die geregeld de weekmarkt te Dordrecht bezoekt en ook thans met zjjn geladen wagen op weg daarheen was, werd onder Barendrecht door de stoomtram aan gereden toeu bjj den overweg wilde over steken, met het gevolg, dat zjjn wagen ge heel vernield werd en O. en diens vrouw verwondingen opliepen. De man kon te voet huiswaarts kei-ren; de vronw scbjjnt ook iuwendig gekneusd te zjjn. Het paard werd een been afgereden. Het bezoek der weekmarkt moest natuurijjk achterwege bljjven, wat de schade nog aanmerkelgk verhoogt. In den middag van 29 Jam 1.1. zjjn ten nadeeie van den goud- en zilver- kasbouder Hallerbeek, aan de Oude-Gracht te Utrecht, door oplichting verkregen: 4 gouden heeren-remontoirhorloges en wel 1 Wallbam no. 831.918, de overige gemerkt International nos. 330540, 312208 en 286908. Een baljapon van postzegels is dezer dagen door eene daine gedragen bjj gelegenheid van een dansfeest te Bermuden. Dat kleed bostond uit niet minder dan 30.000 postzegels van allerlei kleuren, in fraaie fl/uren. Het ljjf was van voren ver sierd met een adelaar van bruine Columbia- postzegels, met een wereldbol in zjjn klau- wen, welke uit zeer zeldzame blauwe post- ze gels bestond. De zeer groote hoed der dame was ver sierd met zeer fraaie figuren van roode en blauwe postzegels. Volgens de weervoorspellingen van den meteoroloog Hallauar, door „le Figaro" medegedeeld, zal het over het ge heel goed weder zjjn tot 11 of 13 Februari toe; maar dan komt er slecht weder, tot het eind van de maand toe: koude, storm, regen, sneeuw enz. Vooral de 23e zal een kwade dag zjjo. Het alen Hnl gebruik In de ver- schillende lauden. In het Januari nummer van bet Reichs- arbeilsblatt komt een artikel voor over aard en omvang van het alcoholgebruik in de verschillende landen. Het artikel bevat o. a. een vergeljjkiog van het alcoholverbruik in de verschillende landen, wuarbjj de verbruikte hoeveelheden tot zuiveren alcohol herleid zjjo, daarbjj aannemende dat wjjn in Duitscbland en Zwitserland 10 pet., in Frankrjjk, België, Nederland en Italië 11 pet., in Groot-Brit- tannië en de Vereenigde Staten 15 pet. alcohol bevat; dat bier overal 4 pet. alcohol houdt, behalve in Groot-Brittaunië, waar 6pcl. en de Vereenigde Stateu waar 5 pet. is aan genomen, en dat gedistilleerd allerwegen eeu sterkte hetft van 50 pet. alcohol. De cjjfers hebben betrekkiug op 1902, het laatste jaar waarover volledige opgaven ten dienste stonden. Voor Denemarken, Noorwegen en Zweden is de omvang vau het wgnverbruik niet bekend, en dus in cjjfers niet mede- gerekend. Verbruik in 1802 en in liters per hoofd van wjjn aicoh. bleralcoh. godist. alcoh. tot, België 0.6 Denemarken üuitschland 6.5 Frankrjjk .13 0 Gr.-Bnttannië0 3 Italië 14.6 Nederland 0.2 Noorwegen Oostenr.-Hong. 1.2 Rusland Ver.-Staten .<>0.1 Zweden Zwitserland 7.0 Bovenaan staan dus Frankrjjk, Italië en België, terwjjl one land een vrjj lage plaats inneemt. 8.6 4.3 13.6 88 7.4 112 4.6 4.2 9.8 0.9 3.26 17.16 83 14 11.- 008 062 15.25 1.10 4.0 5.4 0.7 1.7 2.4 1.7 5.5 9.4 0.1 1.4 2.6 34 28 6.4 13 8.9 6.2 25 11 11.7 STADS9IBUWS. Heberahetrea, O Febr. f De reserve-sergeant M. P. Diemei is vau de instructie-compagnie alhier over geplaatst bjj het 3e rog. vest.-art. te Gorinchem en ingedeeld bjj de 7e comp. t Door den Commissaris der Koningin in deze provmeie is aan de ge broeders Heioeman, postiljons van den post dienst' tusschen Gouda en Schoonhoven (directie C. A. J. de Goetj), vergunning ver leend in dienst een revolver bjj zich te dragen. f Het op 2 Februari j.l. door notaris D. Tejjinck alhier geveilde woonhuis get. A106, met erf, aan de Oostzjjde vau de Nes, is in koop toegewezen aau den heer C. Vermejj Pz. alhier voor f 1340. f Namens de firma Elster Se Co. te Rotterdam is de bouw der gasfabriek op gedragen aan den heer A. Bouter, metse laar alhier. f By de te 's-Gravenhage gehouden internationale tentoonstelling van pluimge dierte, watervogels, konjjuen enz., georgani seerd door de Ned. vereeniging „Avicultura", werd de heer Jac. G. J. Niekerk albier be kroond met eeu zilveren presse-papier ter waarde van f 160, voor den fraaisten Wyan dotte haan of hoD, eigendom van een Neder lander en lid der „Ned. Wyandotte-Club", benevens 4 eereprjjzen, o. a. voor de beste collectie Witte Wyandottea. f Naar wjj vernemen zullen de zaugvereeniging „Aürora" eu de gymnastiek- vereeniging Adolf Spiesz" eene gecombi neerde uitvoering geven op 23 Februari a.s. t In de Maandag-avond gehouden buisboudelgke vergadering vau de afd. „Schoonhoven" van „de Soc. Dem. Arb.- Parljj" werd besloten op 1 Mei een feeste lijke avond betooging te houden, onder de leus: «Op voor den wetteljjk geregelden uebt-uurs-dag en het algemeen kiesrecht", en verschillende andere vereenigingen tpt deelneming daaraan uit te noodigeu. Voorts zal men pogingen aanwenden om tot de oprichting van een plaatseljjk comité voor algemeen kiesrecht te geraken. f Tegen eenige leden van de sociëteit „Concordia is in de afgeloopen week proces-verbaal opgemaakt, daar zjj des avonds na elf uur, zgnde het sluitingsuur volgens politie-reglement, in hunne lokalen a&Dwezig waren, welke lokalen gevestigd zjjn in het gebonw van den heer J. P. Leening. ■f Gedep uteerde Staten van Zuid- Holland hielden Maandag middag tene open bare vergadering, waarin, behalve eeu viertal militiezaken, behandeld werden de beroepen van bet Burgerlijk Armbestuur te Schoon- hovcu tegen de besluiten van den Raad dier gemeente, ten aanzien van de rekening over 1904 en de begrooting voor 1906 van genoemd armbestuur. Hut lid van Ged. Staten, de heer IJzerman, bracht eeu uitvoerig rapport uit over deze beroepen, terwgl van de zjjde van het Bur gerigk Armbestuur en namens het gemeen tebestuur, de zaak mondeling werd toegelicht. Aan de rekening van het armbestuur over 1904 was door den gemeenteraad goedkeuring geweigerd, op grond van bezwaren, ontleend aan slordige, onregelmatige en ongeregelde wjjze van het beheer en de boekhouding betrtffende het armbestuur en wegens over- BchrgdiDg van begrootingaposten bjj het doen der uitgaven. De eeratvermeiae be zwaren nagaande, meende rapporteur, de heer IJzorman, dat op grond daarvan de weigenng van de goedkeuring niet gewettigd was. Wegens de overschrijding van de begrootingsposten zou evenwei het gemeen teraadsbesluit dienen gehandhaafd te worden, maar, ofschoou de leden van het armbestuur voor de tekorten aansprakelijk zjja, behoefde hieruit nog niet te volgen, dat zjj die tekorten moeten betalen. Zjj zouden n.l. die tekorten bjj een latere begrooting alB uilgaven aan de goedkeuring van den Raad kunnen onderwerpen. Opdien grond coocludoerde de rapporteur tot hand having van het raadsbesluit tot niot goed keuring der rekening, met dien verstande, dat bjj do behandeling der begrooting zon worden besliBt of en in hoeverre restitutie van de boven de begrooting uitgegeven gelden, toelaatbaar is. Daarna werden de verschillende posten op de begrootiog voor 1906 besproken, zooals zjj door het Burgerljik Armbestuur waren gesteld en door den Raad gewjjzigd. De Raad had verschillende posten ver minderd en o. a. het salaris van den boek houder van het Armbestuur van f 80 teruggebracht tot op f 50. Dit werd door het lid vau het Armbestuur, ter vergadering aanwezig om de beroepen van dat bestunr toe te lichten, bestreden, terwjjl de boek houder, zelf mede ter vergadering aanwezig, mededeelde dat hjj bjj die vermindering voor hem persoonlijk geen belang had, maar - dat bjj bierdoor alleen wat minder aan de liefdadigheid kon doen. Overigens deed by evenwel nog opmerken, dat, in verband met het aantal uren dat hjj aan deu arbeid vau boekhouder had te besteden, het salaris dat de raad hem toedacht nog minder zou bedragen dan het loon voor een opperman in Den Haag bepaald en dat dezen aanleiding gaf het werk te sta ken. Overigens verdedigde de boekhouder de bandelwyze van het armbestuur, daarbjj er op wjjzende dat de leden van het bestuur steeds gelden in voorechot gaven, omdat ze geen voldoende geld in kas hadden. Nog bleek, dat de Raad termen tot ver mindering van verschillende posten vond, o. a. in het feit, dat zou gebleken zjjD, dat iemand ondersteuning had genoten, die op de ljjst van aaDgeslagenen in de vermogens belasting voorkwam. Dit kon echter nog slechts worden medegedeeld onder geheim houding van den naam van bedoelden persoon. De beslissing van Gsd. Staten wordt later medegedeeld. Vergadering op Maandag 21 Jan. 1906, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden A. Kujjlenburg, P. van Sonsbeek, G. J. Niekerk, P. Greup, J. W. Valk, C. L. van Willenswaard, J. 6. Doesburg, H. A. Schreuder, A. van Lomwei, H. M. den Ugl en A. A. Graves Kooiman. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Slo ten, burgemeestersecretaris de heer A. R. Veenstra. Na opeuiug der vergadering door den voor zitter, deelt deze mede, dat de notulen der vorige vergadering nog niet gereed zjjn. Ingekomen is een adres van M. Pruyt, dat straks aan de orde is. Ingekomen is een adres van L. F. Redeker, verzoekende ontslag uit zjjne betrekking. Bjj Burg. en Weth. is ingekomen een schryven van Gedeputeerde Stalen betref fende het beroep van J. H. Weeda, R. J. de Ruiter, H. Schilt en Mr. A. Oudegeest inzake den hoofdelyken omslag, waarbjj de Staten vragen, of de Raad zich dóór een gemachtigde wil doen vertegenwoordigen, om te verschijnen in hun college den 16. Februari. Wenscht de Raad eén gemachtigde aan te wjjzen Dan stel ik voor, daarvoor den voorzitter van de Financiëele Commissie af te vaar digen. De heer P. Greup: Ik moet mjj daarvoor "Ds^heer1 A. Schreuder: Waar de Raad besloten heeft tegen het advies van de Finan- c ëele Commissie indaar kan toch onmo- Keljjk een van de leden dier commissie het besluit van den Raad gaan verdedigen? De Raad heeft een besluit genomen tegen het advies van de Financiëele Commissie, dat dient dus een van de andere raadsleden ^De*heer J. W. Valk:- Het zal wel aan mjjn geheugen liggen, maar wat de heer Schreuder betoogt, geloof ik niet dat zoo is. Ik meen niet dat de Raad anders besloten heeft, het kan misschien met een het geval zjjn. Ik acht het wenscheljjk, dat die zaak bljjft binnen de Commissie van Financiën en daarom stel ik voor, den heer Schreuder af te vaardigen, om de belangen van de ge meente te bepleiten. De voorzitter: We zullen even nazien hoe de Raad besloten heeft. Ik geloof echter niet, dat het zoo'n be zwaar is. Wanneer de Raad al afgeweken is van bet advies van de Commissie van Financiën, dan kan toch de gemachtigde het standpunt van den Raad mededeelen en de motieveu aanvoeren, die de commissie had, en, zoo noodig, de belanghebbenden steunen. Het zjjn maar inlichtingen, die men te geven heeft; verdedigen van het raadsbesluit, ja, dat kan in sommige gev&llea voorkomen wanneer daarvoor motieven zyn die men niet kent. De Raad behoeft geen gemachtigde te sturen. In de eerste plaats is het dus de vraag: wenscht de Raad zich te doen vertegen woordigen door een gemachtigde? Ik zal dat in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitter: Nu de kwestie om er een aan te wjjzen. Ik heb voorgesteld den voorzitter van de financiëele commissie. De heer P. Greup: Ik verzoek mjj te excuseeren, ik heb het al een paar keer gedaan. De voorzitter: Mag ik den heeren Kujjlen burg en Van Sonsbeek verzoeken de stemmen op te nemen? Bjj eerste stemming worden uitgebracht op de heeren P. Greup 3 stemmen, J. W. Valk 3, G. J. Niekerk 2, A. Kujjlenburg 1, A. A. Graves Kooiman 1 en H. A. Schreuder f. Bjj de daarop volgende nieuwe stemming: J. W. Valk 4, P. Greup 3. G. J. Niekerk 2, H. A. Schreuder 1 eu A. Kujjlenburg 1; waarna bjj de herstemming tusschen de heeren Greup en Valk (die beiden buiten stemming bleven) gekozen wordt met 5 stemmen de heer P. Greup, tegen 4 op den heer J. W. Valk. De heer P. Greup: Dan wil ik het wel op mjj nemen, mits by ontstentenis de heer Valk die plaats vervult. De voorzitter: Vinden de heeren het goed, dat de heer Valk bjj ontstentenis die plaats vervult? Zonder hoofdelijke stemming? Dan is dat aangenomen. Ingekomen is de rekening 1905 van het Burgerlijk Armbestuur. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. Ingekomen is een brief van Gedeputeerde Staten in zake het armwezen, dien ik aan stonds aan de orde zal brengen. Eerst is nog aan de orde het proces-verbaal van kasopname, gehouden deu 18. Januari j I., waaruit bljjkt dat de ontvangsten over 1905 geen gemakkelijke taak is. Men kan ook soms te veel vergen van den ambtenaar, wiens betrekking niet uitsluitend aan het belang van de gemeente gewjjd is geweest. De heer Redeker heeft als ieder onzer zjjo gebreken. Men heeft hem wel eens niet vrjj gepleit van zekere hooghartigheid; maar dan dient daarbjj de vraag gesteld, of men dat kwaljjk meet nemen. Hoe het zjj, hjj heeft 12 jaar, nadat hjj zjjn zilveren jubileum gevierd heeft, waarbjj de Raad hem geëerd heeft, nog gediend, maar nu gemeend te moeten heengaan. Hjj vraagt ontslag uit zjjn betrekking en Burg. en Weth. adviseeren (zooals ook reeds een stem uit den Raad is opgegaan), hem dat ontslag eervol te verleenen onder dank betuiging voor de goede diensten^ in zjjn veeljarigen diensttjjd bewezen. Wordt dat zonder hoofdelijke stemming goedgevonden? Dan is dat aangenomen. Aan de orde zjjn de adressen van E. Sta lenburg en M. Pru|jt, die beiden verzoeken in aanmerking te komen als helpster op de bewaarschool, met ingang van 1 Maart. Verlangt de Raad over te gaan tot be noeming? De heer P. Greup: Ik zou wel even in besloten vergadering daarvoor willen gaan. De voorzitter: Dat is niet noodig. Het is geen voorstel, het is een adres, dat wjj ter tafel brengen. De heer P. GreupDan breng ik, als wet houder, een voorstel daarvan ter tafel. Van de eene wist ik dat het verzoek was ingekomen, van de andere wist ik niets daarvan. Ik vind het dus beter, om in een volgende ver gadering te benoemen. De voorzitter: De heer Greup stelt voor, om deze zaak in een volgende vergadering te behandelen. Gaan de leden daarin mede? Ik zal in rondvraag brengen hel voorstel, om in een volgende vergadering op die adres sen te besluiten. Wordt verworpen met 6 stemmen; vóór de heeren P. Greup, J. W. Valk, C. L. van Willenswaard, H. A. Schreuder en A. van Lomwei. Alsuu tot stemming overgaande, wordt gekozen tot helpster aan de bewaarschool mejuffrouw E. Stalenburg, met 5 stemmen; mejuffrouw M. Prujjt bekwam 4 stemmen, terwjjl 2 stemmen in blanco waren uitge bracht. De voorzitter: Dat is dus met ingang van t Maart, op een jaarwedde van f 60. De agenda is daarmede afgehandeld. Er is echter nog ingekomen een adres van de flrma H. A. Schreuder Se Co., waarbjj gevraagd wordt om opheffing van eeD, op de bjj haar in eigendom behoorende gronden, rustend servituut. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Fabricage. Mag ik den heer Schreuder, als afgevaar digde naar Den Haag, nog even mededeelen, dat de stukken tot 31 Januari op de griffie van Gedeputeerde Staten ter inzage liggen. De heer H. A. Schreuder: Ik moet dus tweemaal naar den Haag. De voorzitter: We gaan over in besloten vergadering. Na heropening der vergaderiDg wordt deze gesloten. tot dien datum bedragen en over 1906 Samen De uitgaven beloopen over 1905 f 83843,77» over 1906 600,60 Nadeeüg saldo 190* - 8629,21 f 88202,44 795.30 f 88997,74 87973,59» Bljjft mitsdien in kasf Voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter: Ingekomen is een brief van Gedeputeerde Staten betreffende de rekening 1904 en de begrooting 1906 van het Burger igk Armbestuur, waarbjj wordt bericht dat I op 5 Febr. a.s. des namiddags ten lVi uur verslag zal worden uitgebracht in zake de beroepen ingesteld door het Burgerigk Arm bestuur tegen de besluiten van den Raad tot het onthouden van goedkeuring aan de rekening 1904 en ten aanzien der begrooting voor 1906. Alzoo den 5. Februari zal het college van Gedeputeerde Staten een openbare zitting houden. Verlangt de Raad een gemachtigde aan te wjjzen om daar heen te gaan? Ik zal eerst in rondvraag brengen of de Raad een gemachtigde zal aanwjjzen om zich tp doen vertegenwoordigen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. Willen de heeren dan maar weer overgaan tot het verkiezen van een gemachtigde! Gekozen wordt met 6 stemmen de heer H. A. Schreuder. Verder waren uitgebracht op de heeren J. W. Valk 2 stemmen, A. A. Graves Kooiman 1, G. J. Niekerk 1 en P. van Sonsbeek 1. De heer H. A. Schreuder: Ik hoop op dien dag my van die taak te kwjjteD. Ik zeg verder hetzelfde als de heer Greup, dat het misschien ook wenscheljjk is een plaats vervanger te benoemen. De voorzitter: Dan stel ik voor, denzelfden plaatsvervanger te nemen, n.l. den heer Valk. De heer J. W. Valk: Ik heb mjj daar niet ingewerkt. De heer G. J. Niekerk: Moet het een lid van den Raad zjjn, anders zou ik zeggen laat ons den secretaris nemen. De voorzitter: Het moet zjjn een lid Van den Raad of de Burgemeester. De heer J. W. Valk: Dan zou ik zeggen de Burgemeester. De voorzitter: Dat gaat moeiljjk. De heer J. W. Valk: Dan zal ik het wel doen. De voorzitter: Het volgende punt, voorstel tót eervol ontslag veercommissaris, wordt voorloopig van de agenda afgenomen. Aan de orde is hut adres van den heer L. F. Redeker. Verlangt een van de leden ook het woord over dat adres? De heer G. J. Niekerk: Er valt weinig over te zeggen. Het zal zeker door Burg. en Weth. moeten worden afgedaan. Hjj vraagt eervol ontslag en aangezien er nooit klachten zyn ingekomen, stel ik voor hem dat eervol te verleenen. De heer P. Greup: Hjj vraagt alleen ontslag, maar er is geen motief, om dat niet eervol te geven. De heer G. J. Niekerk: Ik stel voor, hem eervol ontslag te verleènen. De voorzitter: Ik acht bet mjjn plicht, enkele woorden hieraan toe te voegen: De heer Redeker heeft van alle tegen woordige en vroegere ambtenaren de ge meente het langst gediend: 37 jaren is bjj hier werkzaam geweest, zjj het niet altoos ten genoegen van alle leden van het gemeente bestuur. Het is ook geen doen, om het ieder steeds naar den zin temaken. „Allen gefallen 1st schlimm", zegt de Duitscher terecht. Ofschoon ik die 37-jarige loopbaan van den architect niet kan overzien en slechts o Vér enkele jaren kan oordeelen of de titularis soms te streng of te toegeven^ ie opgetreden, toch veroorloof ik my op grond van eigen ervaringen mjjn oordeel te uiten en dan kan ik zeggen, dat het dienen in het algemeen, en vooral in deze gemeente, VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- •—Door den Commissaris der Koningin zyn aan do houders van motor- rywielen op hunne aandragen nommers voor hunne motorrywielen afgegeven, in verband met de motor- en rgwielenwet, welke op 1 Januari j.l. in werking is getreden. Men leest in de „Provinciale Gelderscho en Nymeegsche Courant: Njjmeeg'ii Mansenketr. Gisteren avond heeft „Nymeeg's Mannen- «aai «i« koor", onder leiding van den heer Leon C. 1024,14° j Bouwman, eene in alle deelen goed geslaagde uitvoering in dit seizoen gegeven. Wel kan het koor nog eenige versterking ondergaan, maar wat geboden werd, strekte èn den di rigent, die zich voor de instudeering zooveel moeite bad gegeven, èi den executanten tot eer. In het bgzoüder willen wy releveeren het „piano" en het „mezza voce", waaraan biykbaar zeer veel zorg was besteed en die harmonieus klonken; trouwens over het geheel hg eeu zekere distinctie en eene beschaafdheid, welke aan de uitvoering een nobel cachet verleenden. Maakte de ver eeniging een goede entréo met „Liebesbot- schaft" van Debois, bet later volgende „Avondlied'' van H. P Bouwman met zyn zeer mooi gezongen „piano", voldeed niet minder. En al was in dè a capella-nummers niet steeds de noodigo vastheid, misschien een gevolg van nog te weinig zelfvertrouwen by enkele zangers, toch werden zy niet zonder verdienste voorgedragen; het best bevielen ods Kjerulfs opgewekte „Braut- fahrt in Hardanger" en Hegar's „Rudolf von Werdenberg", welke mooie ballade zeer expressief werd vertolkt en een der beste nummers van den avond was. Een waardig slot was Von Weinzierl's „Grüss Gotf, du lieber Fiühlingswind". k»or met sopraar- solo en piano-begeleidiog, waarin het koor weer door zyne goede capeciteiten uitblonk. Maar tot het welslagen van dit nummer droeg ook niet weinig by de solo zangeres, mej. Coba Riedel uit Leiden. Mej. Riedel heeft een welluidende sopraan, al was die gisteren niet aliyd even zeker. Ook haar coloratuur behoeft nog wel eenige afroediog, hetgeen vooral bleek in de aria uit „Die torwHI tH pplukkiorer W èn zangers er ernstig naar streven dit doel te bereiken. Moge het hun vergund zyn in allen deele aan de goede verwachtingen te beantwoorden, welke de ware vrienden van „Mannenkoor" terecht van hen koesteren! "Alblauerdam, 3 Febr. Heden-avond hield het Departement Alblasserdam" van de Maatschappy „Tot Nut van het Alge meen" alhier de eerste vergadering iu haar nieuw gebouw, welk gebouw zeer keurig en netjes ingericht en voor 't doel uitstekend geschikt is. De ontwerpers en uitvoerders hebben ongetwgfeld eer van hun werk. De vergadering werd door den voorzitter, den heer J. Leis, met een zeer gepast wooi d geopend. Hg herinnerde o. m. aan de ver- gaderingen van vroeger, deed zoo nog 't een en ander de revue passeeren en gaf aan het slot zgner zeer toegejuichte reden het woord aan den heer E Heymans, uit Amsterdam. „Onderwerpen uit de Nat. Hist, met lichtbeelden" stond er op 't programma vermeld. Zeer interessant en prachtig was het, wat deze heer in ongeveer anderhalf uur ouafgebroken deed zien eu hooren. Daarna trad de beer Bas Visser, van Kiuderdjjk, op en gaf een schets: eerst van 't Zwitsersche bergland in 't algemeen en daarna van zgne reizen enz. door dit prachtige bergland. Ook dit werd ver- duidelgkt en aanschouwelgk gemaakt door fraaie lichtbeelden. Ten slotte kwam nog de voorzitter, de heer J. Leis, aan 't woord en vertoonde een gedeelte van Alblasserdam van vóór 50 jaar, zooals hjj dat zelf in dien tgd had op papier gebracht en lichtte een en ander op korte en aangename wgze toe. Het klokje van gehoorzaamheid had reeds lang geslageD, toen de voorzitter met een woord van dank aan de sprekers en ook aan den heer P. Leis, die zich zooveel moeite voor de totstandkoming van dit gebouw had getroost, de vergadering sloot, Do heer P. Leis droeg een deel van den dank, hem toegebracht, nog op anderen over. Waarlgk 't bestuur van het Departement „Alblasserdam" in de eerste plaats zyn voorzitter verdient een woord van lof en dunk voor den recht aangenamen en leerzamen avond, dien het haren leden en genoodigden heeft verschaft. •Bergambacht, 6 Febr. By de op Vrgdag 11. gehouden verpachtipg van het vischwater van den polder „Bergambacht" was de opbrengst f 137,50, terwyi het schoonmaken der vlieten van genoemden polder werd aanbesteed voor f89. In de laatstgehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd, op voorstel van Burg. en Weth., besloten om in dun loop van dit jaar een nieuwe brandspuit aan te koopen. Zaterdagavond gaf de heet Mesenus van Gouda op de bovenzaal vaji het café van J. Kok alhier eenige voorstellingen van lichtbeelden met zgn Casino Bioscope. Eenige beelden, vooral het afloopen van eeu schip van de werf van de firma Smit- te Krimpen a/d Lek en een goocheltoer waren zeer aardig te noemen. De heer J. A. Maas Geesteranus, adj controleur van het kadaster te Rotterdam is aangewezeu om gedurende het jaar 1906 zelfstandig mot de zetters werkzaam te zgn tot het doen vun opnemingen tot regeling der grondbelasting in deze gemeente. •BrandwilM, 3 Febr. Bg den heer V. Brandwgk albier is een postduif aan komen vliegen met een riugelje aan haar poot, waarop voorkomt E M B 146 05, Haastrecht, 5 Febr. Ds. S. de Vries, pruUikant der Ger. Kerk alhier, die het beroep aannam naar de Geref. Kerk te Purmerend, nam Zondag 28 Jan. 1.1. met eene predikatie over Romeinen 8 35 eerste gedeelte, af scheid van deze gemeente. Aan het einde van de godsdienstoefening werd Ds. De Vries op harlelgke wgze toe gespreken door den heer De Jong, ouderling der gemeente, en door den consuleut Ds. A. van Dgk, van Oudewater, terwyi de gemeente don scheidenden leeraar Psalm 121 vers 4 toezong. •Molenaarsgraaf, 5 Febr. In do laatst gehouden vergadering van de commissie tot wering van schoolverzuim zgn de heeren L. Loogen als voorzitter en A. Punt als secretaris herkozen. •Oudewater, 5 Febr. Aan het post en telegraafkantoor alhier en zgn reasortee- rende hulpkantoren is in de maand Januari j.l. in de rgkspostspaarbank ingelegd de som van f 9662,19; terugbetaald f 10848. Het laatst uitgegeven boekje draagt het nom- mer 4206. Waarder, 5 Febr. De bevolking dezer gemeente is naar de godsdienstige gezind heid verdeeld in 413 Ned. Hervormden, 383 Gereformeerden en 47 Roomsch-Katholieken. Voor de Nat. Militie bobben zich 11 personen aangemeld, waarvan 3 broeder- dienst hebben. Jabreszeiten", terwyi zy gelukkiger was in dell' Aqua's „Villanelle". Maar een beslist succes had zy met Cath. van Rennes' „Zon nelied" en vooral met het „Wiegeliedje", dat zy met zeer veel warmte eo glans voor droeg en waarvan zy, na nog het lieve „Lied" van Zweers gezongen te hebbeD, op het daverend applaus der begeesterde toehoor- dersschare, het slotcouplet herhaalde. Mej. Riedel schynt voor het „lied" gepredis poneerd te zyn, waarvoor zjj dan ook het noodige stemmateriaal bljjkt te bezitten. De zangeres heeft hier zeker een aangename herinnering nagelaten. En dat heeft ook hare kunstzuster gedaan, de andere soliste van dezen avond: mrj. Alide Schaiy, solo-violoncelliste uit Den Haag. Zy heeft in haar toon een zeer mooi timbre en daarby een voordracht, die bewonderens waardig is. Had zy reeds in het „Adagio" van Bargiel en in het „Andante" uit het celloconcert van Antoon Bouman getoond, welk een goede celliste zy is, in het vol gend nummer „Arhquin" van Popper en het toegif'je „Scherzo" van Van Goens legde zy een kolossale techniek aan den dag. Met groote meesterschap droeg zy deze beide nummers voor en het welverdiende applaus, dat haar ten deel viel, moge haar een bewys zyn voor de waardeering van haar kunst en een aansporing tevens om nieuwe lauwereu te plukken op den schoe nen kunstenaarsweg, waarvaa zy den aan vang zich nu reeds heeft gebaand. Aan het slot gekomen van onze vluchtige beschouwing, willen wy nog even melding maked van de harteiyke en ongekunstelde toespraak, welke de beschermheer van „Man nenkoor", de heer Mr. J. C. J. Riveaux. vóór het laatste nummer tot den dirigent richtte een toespraak, waarvan de quintessens was een wensch voor het geraken van „Mannen koor" tot een bloei, zooals het dien in vroeger» jaren gekend heeft. Eo die avond is dur om te bewyz»n, d»t èn dirigent J. A. M. van Vliet, oud 25 j. Overleden: A. vnn der Hek, oud 27 j., echtgenoot van W. Tempeimat Alblaegerdam. Van 25-3Ï JaD. Geboren: Willempje, d. vaif A. M. v. d. Rhee en R. de Kok. Adrianus, z. van Stigter en A. Wiekeraad. Overleden: Esn levenloos aangegeven kind van Antb. Helderop en J. Slreef kerk. J. Erkelens, oud 11 w. N. Vermeulen, oud 20 j. Hleiendam. Van 17 Jan.—3 Febr. Geboren: Jaapje, d. van J. Trapmanen P. Muilwjjk. Overleden: L. van Tilborg, oud 7 j. T. van de Minkelis, oud 60 j echlgenoole van J. Duke!. A. van Öogen, oud 75 j., weduwe van A. van Honwelingm. Hekendorp. Van 1—31 Jan. Getrouwd: G. A. Blook, oud 25j. (won. te Loosdrecht) en M. van der Grift, oud 23 j. Overleden: W. Stout, oud 66 j., echt genoot van H. van 't Hoog. Te Ülrecht: Job. Dekker, oud 70 j., echtgenoot van L van Eek. It E O L A 3 K. GEVOLGEN DER INFLUENZA. De beate behandeling la die met de Pink Pillen. Mejuffrouw VAN DER UEY, Biomgaard- straat 6 te Gouda, heeft aau de gevolgen der influenza ze«.r «eleden. Mejuff ouw VAN DER UEY is 57 jiar oud. Voor d« personen op dien leefiijd eu voor hen die Dog ouder zyn ia de ufljenza een werkelgk gevaar. Niet alleen is de ziekte op zich zelve gevaarljjk, maar de gevolgen zjjn eventoo te duchten. Een bejaard mensch zat minder weerstand aan de influenza kunnen bieden dan iemand in de kracht van zyn levenby een bejaard persoon zullen de gevolgen der influenza gemakkelijk storingen op de organen nalaten. Zelfs wanneer hun gansche leven vrg is geweest van onverschillig welke ziekte, zelfs als de influenza genezen zal zjjn, is deze zitkle een begin van allerlei ellende voor de personen op gevorderden leefgd. De influenza beeft het bloed vergiftigd en de Pink Pillen zuivereu en versterken het bloed. De influenza heeft u eene ziekte bezorgd, de Pink Pillen zgn het beste middel om u vau deze ziekte te bevryden. Het geval, waarom het bier handelt, is dat van Mejuffrouw VAN DER HEYzy leed n.l. aan rheumatbiek, zenuwuitputtiug en een algemeen onwe'zgn. „Ik was niet meer iu staat," zoo scbrgft zjj, „mgne gewone bezigheden te verrichte ik had hevige rheumatiek aanvallen en eene uitputting der zenuwen, die mg zulks ver hinderden. Ik heb de irfluenza gehad voor or-geveer zeven jaar geleden en ik, die nooit a.<n iets geleden heb, bemerkte dat rajjne gezondheid van dag tot dag achteruitging. Ik ben zelfs zoo ziek geweest, dat ik gedurende zeven weken verplicht was te bed teblgven en boven eu behalve mgu rheumatbiek en mgne verzwakking der zenuwen, had ik gebrek aan eetlust, maagkrampen, benauwd heid, slapeloosheid eu voortdurend had ik last van koud". Sedert zeven jaren was ik lgdende en naluuriykerwjjze heb ik niet na gelaten ray te verzorgen, evenwel zonder eenig succes. Op aanraden van vrienden, die de influenza gehad hadden, en die met de Pink Pillen het grootste succes bekomen hebbeD, heb ik ook de Pink Pillen genomen Zy hebben voor my gedaan, wat zg voor hen gedaan hebben, want zg hebben my veel goeds gedaan. Ai rnyn Igden is ver dwenen na gedurende eenigen t jjd de behande ling met de Pink Pillen gevolgd te hebben. Thans ben ik zeer welvarend en de opge ruimdheid, die ik wegens mjjn ïyden ver loren heb, is fcebeel ün aj teruggekeerd." Do influenza, de epidemische koorts, laat steeds een zekere vergiftiging van het bloed en .eeira groote verzwakking na zich. Do verwgderiog van het vergif zal zeer lang zyn en het igden duurt voort tot aan de algebeele verwödering van dat vergif. De verzwakking zal biyven bestaan totdat bet bloed geheel en al gezuiverd zy. Zuivert uw bloed dus terstond, er is geen praktischer, geen zekerder middel dan de behandeling met de Pink Pillen té volgen. Het is aan hare hernieuwende en zuive rende kracht van het bloed dat de Pink Pillen door de geneesheeren moeten aanbe volen worden tot genezing van bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, de gevolgen voor overspanning, influenza, rbeumatiek. Prys f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Vorkrggbaar by SnaSilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthonder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken bij A. N. vau Zksskn Drogist Voor de vele en harlelgke bewyzen ran deelneming, ondervonden by het overiyden van onze innig geliefde Moeder en Groot- l0ed8r GIJSBERTA PONSIOEN, Wed. van Leokardus Oxhuuzkh, betuigen wg onzen harteiyken dank. H. J. D. OKHUIJZENO. P., M<ss. Apost. M. J. STEKELENBURG. M. J. STEKELENBURG- Okhuuzeh en Kiüderen. Th. M. J. OKHUIJZEN. Schoonhoven, 6 Februari 1906. Aan allen, die ods den 3en Februari blgkeu van belangstelling hebben gegeven, MIen ""k- K. SMIT Jzn. en Familie. Krimpen a/d Lek. Gevraagd tegen half Maart een goed kunnende melken. Woning met bouw land beschikbaar. Tevens een BOERENKNECHT, door L. RIETVELD, Bouwman, een de Wetering te Lekkerkerk. Mevrouw A. v. n. GIESSEN Panüevis vraagtwegens huweiyk der tegenwoordige tegen 1 Mei een; nette liefst van goede getuigen voorzien. Krla»|i«a a/d IJeael, Stormpolder—„Nyverheid". Biykets acte, den 28. December 1905 verleden ten overstaan van den ündergeleekende, Notaris te Lekker kerk, is opgericht i' TE STOLWIJK, gevestigd te STOLWIJK. De acte is iu haar geheel geplaatst in de Nederlandeche Staatscourant van 3 Februari 1906, no. 28, onder het volgnommer 1696. Namens de Leden, A. J. DE MOOIJ. Gevraagd met Mei of eerder een P. G., goed kunnende melkenby de Wed. KERSSEBOOM te Zeveahaliea. Wegens huweiyk der tegenwoordige wordt tegen 1 Mei a.s. gevraagd: LEZING te Ameide op Vrjjdag Febr. o. 's avonds 8 uur, in de Zaal van Gebrs. DIEPENHORST, door Dr. v. d. MEULEN, Ned. Hurv. Predikant te Bergen- op-Zoom. Toegang vrjj- Gevraagd een bekwame hi T. BROUWER DE KONING, Mr. Bakker, Haaotrecht. Wegens voortdurende ongesteldheid van Mej. VAN ECK te Oogstfeest zal a. Vrjj- dag-avond te 7 uur als tpreker optreden Dm. H. E. KNAPPEBT, Prcd. te Haas) recht. Het Befttaar. II U IT E W niet verkrggbaar voor nieuwste model Gevraagd TWEE bekwauze by J. VAN met rond kokertje, alle apparaten en 8 jaar garantie; ook op 50 Cents per week. Oude Machines worden imrernild. Rpectale Inrichting vaar reparatie, by W. VERMEULEN, Haagstraat 78, Batterdam, A mn ter dam, 's-Gravenhage, Dard- recht, Calembarg en Ttel. voor geruimen tgd werk, DAM Az. te Stalwjjk. Terstond gevraagd door H. BERKHOF Se Zd. te Ondewater: TWEE BEKWAME bekend met buitenwerk. Gevraagd met Maart een P. G.Diet beneden 16 jaar, by de Wed. J. A. ZIJDERLAAN, Palsbraek. VISSCHEK1J-BERICHTEN. De zal m z e gettw isscher y „De Merode" heeft ua een rusttyd van ruim 5ty« maand Maandag hare werkzaamheden hervat. BEURSBERICHTEN. 5 Febr. Cert. Nederl. Werkl. Schnld. tV* 78,6/j<j Dito dito 3 93'/a Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 96»/s Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 ÏOO8/* Dito zilver Jau.-Juli. 4 100»/e Dito Apr.-Oct. 6 1017/g Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 leen le uitg. .4 81 Dito 1880 4 80»/i Dito Nicolaï Spoorw. 4 861/* Dito Gr. Russ. Spw.-my. '98 4 837/is Haarl. Uyp.-Bank pandbrieven. 4 101 Zuid-Ital. Spoorw.-my. Oblig. 3 68Vi# Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 86'/i Loten Amsterdam f 100..8 112 Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 I06lk Loten Antwerpen104'/« Loten Brussel21/! 106 Loten Madrid3 bllk MARKTBERICHTEN. Gwrlncheua, 5 Febr. Aangevoerd 113 runderen, 8 nuchtere kalveren, 22 vette varkens en 132 biggen. Pryzeu: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 150 a 110, melkkoeien f 170 a 220, lVi-jarige ossen f 80 a 100, gniste vaarzen f 90 a 110, pinken f a graskalveren f 30 a 60, nuchtere kalveren f 10 a 18. Vette varkens 25 a 26 ct. per Vi kilo. biggen f 8 a 14. BwUerdana, 5 Febr. Tarwe f tot f—Per 100 kilo f8.15 tot f 9,-. Rogge f 5,— tot f 5,70. Kwttcrdam, 6 Febr. Aangevoerd 397 vette runderen, 0 magere dito, 97 vette en graskalverenii 0 nuchtere kalveren, 336 schapen of lammeren, 611 varkens. Runderen 25 a 88ct.; kalveren 40a68ct.; schapen 20 a 35 et.; lammeren a ct.; varkens 25 a 28, ct. en lichte varkens, voor export, 24 a 25 ct. per 'h kilo. Den llen Februari a. s. hopen J. A. DEN OUDEN Tz M. DEN OUDEN Jd. hunne te herdenken. n Lekkerkerk, 7 Febr. 1906. BDlIOIIKLUkB KTAAD. 8ch«*ah*v«a. Van 2-6 Febr. Geboren: Johannes, z. van A. Sterren burg en D. de Hoog. Getrouwd: F. Groenen, oud 26 j. en Getrouwd: FRANCISCU3 GROENEN en JOHANNA A. M VAN VLIET, die, ook Damens wederzgdsche Familie, hun daDk betuigen voor de vele bljjken van belangstelling, by hun Huwelgk ondervonden. Schoonhoven, 6 Februari 1906 Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, voorzien van de U.H. Sacramenten, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAM BOKBE, Weduwnaur van Maria van Vliet, in deu gezegenden ouderdom van 92 jaar eb 10 maanden. Zjjne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Kabauw, 2 Fcbruiri 1906. Zoo spoedig mogelgk K*'»rHHg«l ei bg P. DE HOOG, of LEERLING Schoonhoven. Met Maart gevraagd een P. G., niet beneden de 16 F. GOUDRIAAN. Mr. Bakker berk a/d IJsscI. jaren, bg te Dader- Wegens dienstplicht der tegenwoordige wordt tegen 1 Maart gevraagd een aa kamende Adres J. v. d. HEK, Ameide. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken, bg W. VAN VLIET, Landbouwer, Bergambacht. Tegen 1 Maart a. s. of eerder gevraagd P. G., goed kuarende melken, bjj R. DE LANGE, Landbouwer to Vllst. Gevraagd, terstond of met 1 Mei, een P. G., goed kunner.de melken, by J. D. BUI TENHUIS to Keeawjjk, afd. Middelburg. die goed melken, ploegen en zaaien kunnen, kunnen nog tegen half Maart of eerder ge plaatst worden bg 1'h. VAN DER BREGGEN iu Waddlugsveeu, Zuidplaspolder. TERSTOND GEVRAAGD: Heden bedaagde hel deu H«-uru vau mgne zgde weg te nemen, na een kalm en geduldig Igden, mijn geliefden Echtgenoot ABIE VAN DER HEK, in den ouderdom van 27 jaren, my nalatende drie kinderen, te jong om bet smarteiyk verlies te beseffen Wed. A. VAN UfcR HEK- Eenige en algemeene kennisgeving I goed kunneudu unlken en met boerenwerk bekend; woning beschikbaar; kleiu gesin geniet de voorkeur, by J. v. D. BAS Bergambacht, Zuidbroek. GEVRAAGD: goed kunnende melken, bg AART MOüNS te Waddluxveeb, Jaagpad, waarbg een woning dispouibt' Tegen 15 Mdft gevraagd: Zich te vervoegen, liefst in persoon, bjf SCHILT te Stalwjjk. MIJ! r 38,90 TE KOOP: by J. v. vaar Bragleggers, DELFT, Haastrecht. waarvan een gedeelte is gerooid. Dageiykn te bezichtigen bg den landbouwer VERSTOEP le Krimpen a/d IJsel. TE KOOP GEVRAAGD: 800 tet OOO Canada-Pelen, franco Nienwerkerk a/d IJsel geleverd. Prysopgaaf wordt ingewacht aan het HULPPOSTKANTOOR te Nieawerkerk a/d IJael, No. 8. ah: 500000 WAAL- en IJSELSTEEN, PANNEN, DEUR- en LICHTKOZIJNEN in verschillende maten, meer dan 2500 M* VLOERDELEN, houten en yseren BINTEN, marmeren VLOERTEGELS, HARDSTEEN enz. enz. j Alles afkomstig van het solied gebouwde voormalige R. K. Weesbuis. Te bevragen op het werk, Schiedamschen djjk, no. 89, Rotterdamen by B. VAN EESTEREN Wegens vertrek naar Amerika eene Omrei 100 Liter per dug. Te be»r.«eo bü li. WINS, Sptjkeratrut U. Ulraehi. EEN ZOO GOEU ALS NIEUW bevattende Voor- en Ach terkamer, Slaapkamertje, drogen Kelder, Achterhuis met Pomp, Gootsteen, Aanrecht enz., een kleine SCHUUR, met Piramide-Vruchtboomen, zeer geschikt om stil te leven of voor een gezin zonder bü P. DUBBELDAM GAt., Ammeratel. P. G.goed kunnende melken ooerenwerk bekend; woning beschikbaar, by K. OOMS, Landbouwer, Oadarkark a/d IJsscl. gelegen onder Da Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht is voornemens op Vrydagen 16 en 23 Fe bruari 1906, telkens des voor- middags 11 uur, in het Koffiehuis van T. VAN ZOEST aldaar, in het openbeer te veilen en te verkoopen: 1. E.D6 p»rtü HOOI. «-BOCW. liiND. gelegen e— d-n .trekt met den K»d(k totd. Ree. be- teod «eet den He» 0. Bluken, oort den Heer D. Oiknm, poot m. pelend weet dee Beer I. 8. Eene pirtl over den K Verboog, ooi* de» Heer C venier Bee, groot 8.43.44 Heelarea. Nadere inUohttafoa «eeft genoemds Wetartoi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2