DE ECHTE ABDIJSIROOP Een MboowerswoDiDg met VRUCHTBOOMEN en BOUWLAND, bjj L GROENEVELD te Hergauibackt, Hoogendgk. Stoomboot „JOHAN Hl”. Dienstregeling 1906. Kurkvnurmakers Winden Sioomzaserij. Het Woonbiis M Sctanr, ERF. BOOMGAARD en BOUWLAND, aan den Ouden Singel te WafiïÖwiïiiË Oj alt jatjs staal nol fth Nors SODEX. Hoe gevoelt gij U???? Afbraak te koop van de in als: Eik< enz. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN/ Vraagt VAN DE BUNT’s BESCHUIT. W. ROUS Wzn., Hit, Wagentje, Het Woonhuis, A 92, met ERF en OPEN GROND, groot 1 Are, 08 Centiare»en een perceel BOIIW- ImAND, groot 14 Aren, 80 Centiaren, te Krimpen aan de Lek. Werkpaard, van 10 of' 11 jaar oud. Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. r I TE KOOP: Een Karnmolen. Gevestigd te Stolwijk: H. G. JONKES, Med. Docts, Arts. HERINNERING TE KOOP: Een TREKHOND en KAR beste Waakhond, TE KOOP> bUW. van MEIJEREN te Stolwijk. TE KOOP: Een goede gebruikte TILBURY, Molenstraat bij den Wal, SCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Goud en Zilver, Heeren- en Dames-Horloges, Klokken, Wakkert Rijwielen en Naaimachines. Agenten gevraagd. KAR EN TUIG, voor alle doeleinden ire-cbikt. Ta bevragen bjj J. DEELEN <e Streefkerk. uit het klooster SANCTA PAULO te Garthageua, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, ;“°rgei’ GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. 1LH. 'Landbouwers! Veeverlnssings-Toestellen, I die bijzonder voldoen. voor fN,5Ov i SPUITFN me’ Binven voor Moerziekte f 8,50, PHOSPHORZURE KALK 5 Kilo fl.5<>. neert U op het Tijdschrift „OP DE HOOGTE” bij de Boekhandelaars S. 4 W. H. VAN NOPTEN te Schoonhoven. de 20 vuurmakers 5 Centen A. N. VAN ZESSEN, Cnïymberg?** is populair, zijnde HET aangewezen Tijdschrift voor het BESCHAAFD publiek. De zéér GOEDKOOPS prjjs van slechts... f 5,-per jaar, francr per post f 6,50, maakt voor DIT Tijdschrift het gebrnik van circuleerende porte- I feuilles OVERBODIG. Een complete jaargang vormt een Standaardwerk van den HEEST VEELZIJDIGEN inbond. Per jaar 1200 pagina’spLm. 1200 BeproductiënPortretten en Illustratiënprachtige Kunstbjjlagen enz. enz. Abon- Vijf- of Zes-roeden HOOIBERG. Centraal-Depnt L. I. AKKER, Van Alknmadestr. II, Rotterdam. ABDIJSIROOP Klooster Sancta Paulo. Openbare Vrijwillige Verknoping. Openbare Vrijwillige Verknoping. BLESKENSGRAAF, MEUBILAIRE en andere Roerende Goederen, als: Antiek Mahoniehouten Kabinet, dito Schrijfbureau, dito Linnenkast, Eikenhouten Khérkist, alles zeer oud, Antieke Boeken kast met Glas, Linnen- en Kleerkasten, Schilderijen, waaronder zeer oude, dito Klokken, Stoelen, Tafels, verschillende ipen, Kachels, waaronder een Sterkman's rd. gGEEN GRIJS HAAR GEER!® UIT DE HAND TE KOOP; Schoonhoven BOUWTERREIN Hef PONT-en SCHUITENVEER Gouderak op Moordrecht. A. N. VAN ZESSEN buroeklukk stand. Haastrecht, Stein, Vlist. W. J. VAN DAM. 4 kalfdragende KOEIEN, Bonw- en Helkgereedschappen enz. te GOUDRIAAN, bjj de Herberg van N. MAAT; en op Vrjjdag 16 Februari 1906, morgens 10 ure, te PINKEVEER, bjj de Herberg van D. VONK, publiek verkoopen: Een prachtige party 1 NIEUW GEZAAGD HOUT, als: Ribben, Palen, Balken, Delen, Latten, Heinschrooten, zware Amer. grenen Planken voor Bruggen, Schoeiiogen enz., Eikenhout enz. enz. enz. OTft TE HUUR Een ARBEIDERSWONING Wordt te koop gevraagd: DE KL008TERBAL8EM klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wonden, brand- en snjjwonden, rheumatiek, rheumatische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen stramheid in de ledematen, verstui kingen, lendepijn, pijn in den rug, spier verrekkingenwinterhanden wintervoeten. DP DE HOOGTE ••k te ren Aanbevelend sm T. EEN WARE FOLTERING. lanhiejdi en leratel ernstig k I SCHOONHOVEN, ICULEMBORG, jlte van Ie Erven inden hunne lureau van iet opgaaf van prjjs, f, tiend». V, aan bet lerak. A. C. FIJN G. VAN DER Te bevragen HULPPOSTKANTOOR Streefkerk. dit het kamp vian Oldebraek. Teunis 3 W. Laker- Mejjdam en i. van J. de J. BOI Over! beh. in 1—81 Jan. i Hendrik, z. van J. A. TE K O O P: bjj P. WINGELAAR, Kralingsche weg 178. Ralterdam. Te keep veer f IS,— een 14 maanden oud. Te bevragen bjj JILLES STUURMAN, A na na era tel. van E. C. laas, z. van in, z. van itterdam). oen LEE te Aar- en W. A. DE FA- Bodegraven rullen 1 1906, Mej. de Schoonhoven en Culemborg; oud 68 j., echtg. Groot, oud 65 j., uit de Stoom Meelfabriek van de Hee- i en Krenten. iniljes! [orstjes. Kleingoed, nieuwe nH A O, 1. A Vai Marius Westdjjk. van Kekei d. van 1 I met hardsteenen een bardsteenen I. Bijenkorven ■edschap I worden en Dinsdi ’s voormi. Nlenwe en sea goed ale nienwe RIJTUIGEN VIJF verschillende DOGKARREN en een makke 5jirige HIT T<‘ bevragen bjj H. BOUTER, Wagenmaker, Groot-Ammers. *1 rand Leeuw Bjjlen, en hetgeen aangeboden, dag 13 Fe- liddags tot Schouten van K. Voor de waseb en huishouding enmlsbaar. van J. 1 Arie, - Dirk en K. den Burggraaf j. van W. Gerard, Rijswijk. Pater en T. de Hoop en DAGELIJKS VER8CH. EN PARAPLUIES. >re prUsen vaar aad tiO(JI> e» SII.VEB. Reparatie en geeft kaeplleden 11 lake karting. Voor den verkeap van RIJWIELEN en NAAIMACHINES, cantant en op af betaling, worden op alle plaatsen Perponen, die zich hiermede eeoige bij verdienste willen verzekeren, zend"" hnnno brieven, onder no. 8, aan bet Bi dit Blad. i Wegens verandering van zaken te kaap HMDgebaden: Verkrijgbaar bj| H. HUNUEHN, (Japelle a/d IJsael: V.n SCHOONHOVENn.ir B0TTERDAM4.4B«n 1S.SO. S.SOenS.SO. 7 -«d 1» »o DinsdagOverige dagen Zendag Van BOTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.4S en B.SO. 0.43 en S-»O. DE DIRECTIE Bergi Gebor van Buren z. van G. Cornells, z. v Hoed. Jai en J. C. Schouten z. van C. Hendrika, Let bier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er S 0 D E X op staat garandeeren wij de onschadelijk heid en zuiverheid. geeft groote tijdsbesparing, ia zindelijk en zonder brandgevaar, branden Smaal r.oe lang dan gewone vuurmakers en met veel grooter vlam. Verkrijgbaar in nette pakjes: bü den Generaal-Agent en verder bil: A. H. v. d. RERG. Hl.lwUk. H. VERMEULEN, I.angerak. A. STOLWIJK. I...lk. W. VERWAAL, Vliet. C. HAARS. Jaarsveld. M DE HEER te Pelsbreek. C. VAN ZESSEN Breud.llk. J. SPEIJER Meerkerk. B. VERMEULEN l.aoverak. o m w TT aar iinnim Te ka•P gevraagd ren gebruikte doch nog in goeden slaat verkeerende Aanbiedingen, met opgaaf van prjjs en j j grootte, in te zenden bjj den tieer A. J FIJAN te Nieuwerkerk aan den IJ wel, J, onder letter M. Cq zutt verstomd staan over bare uitwerking, verbaasd over bare wondervolle genezing Onder de duizenden dankbetuigingen vermelden wjj bet volgende: .Door het pakken van tene zware koude werd ik kortademig,” aldus meldt ons de Heer B. DE BOODT VAN DIJK te Üus«en (N.-B). Jk hoestte voortdurend, zonder iets te kunnen opbrengeu. Ik had dikwgis aanvallen Van benauwdheid, waardoor ik bjjua geen voet kou verzetten. Ik wist geen raad en mjjne levensdagen gingen onplezierig voorbjj. Veel vernomen hebbeude van de goede werking der ADBIJSIROOP klooster Sanc'a Paulo, wendde ik dit middel aau en beu na bet gebruik van 5 flacons, Goddank, geheel genezen." Prjjs per flacon f 1,—f S,— en f 8,50. Verkrijgbaar bjj vak DRAAT teScHOOMHowi; WOUDEN te Lkkkirurk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te BLKsKKNsoRAAr J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; J. van DIJL te Giesen-Nieuwkerk; J. ZONNEVELDPin te Hoornaar: C. BROUWER te Meereerk; G.'BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameiöe; G. COLJE te Lopik; G. v n HOEK te Caeauw; Jb den OUDSTEN te Groot-Ammers; t. molenaar 'e Lkmono; R VERMEULEF te Lanuerae; K VAN DAM te Bersamracht; J. V L’IJK ie Krimpen a)d IJbkl; 2(jt gjj zwaar verkouden? Hoest gjj? Kucht gq? Hebt gq kriebeling in de keel? Zqn uw fluimen paarlgrqs of gedachtig? Haalt gjj moeieljjk adem? Voelt gjj steken in de zjjde? Hebt gq pqu op de borst? Zqt gq lusteloos? Hebt gjj zware zinkingen in bet boofd? Zqt g(| koortsachtig? Is uw keel ontstoken? Hebt gq een drogen mond, zeer dikwqls hevigen dorst? Hebt gq pjju tusschen de schouderbladen? Zqt gjj zweet,achtig, slapeloos, onrustig en slecht op uw gemak? Zqt gjj droefgeestig, prikkelbaar, slecht geluimd en voelt ge U overal vervelend? PAST DAN OP, UW LEVEN NIET TE VERWOESTEN!! Want dat zqu keuteekeoen, dat uw ademhaiiugs-orgaueu ontredderd zqu. Het is een leeken, dat uw longen, borst en sljjmvliezen zqn aangedaan. M Hei ia <1 naadlg een goed ei (eneeiiaiddel te nemen. Welnu, dageljjks wordt het ia de geneeskunde ondervonden, dat geen enkel geneesmiddel vergeleken kan worden met de echte Voor spotprjjs te huur, een gelegen aan weg en rivier en zeer geschikt voor Maalderq. Te bevragen met franco brieven, onder No. 7, Bureau dezer Courant. De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op Vrjjdag 9 Fe bruari 1906, voorm. 10 uur, in het SaciëteitHRebouw te Krimpieu *an de I^ek, ten verzoeke van P. BREED- VELD en Kinderen, in het openbaar veilen en verkoopen: Te aanvaarden en te betalen 9 Maart 1906 Het Huis is dagelijks, behalve Zondags, te bezichtigen. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Woensdag den 14. Februari 1906, ’s voormiddags ten 9>/t ure, ten woonbuize van den Hetr T. VAN DEN HEUVEL te Wjjk B 17, wegens vertrek naar Barendrecht, om kontant geld, in het openbaar te verkoopen an Médi ge vel vei o.. tuinversü De NIEUWE EONDON doet X x b*' WÜze baar binnen enkele dagen W M verdwijnen, maakt bet glanzend en Q) zacht en ia onschadeljjk voor de huid, m Val Prjjs 85 Cent de flacon. W f(fè Verkrqgbaar te Hehoonhoven S bij A. HOEFNAGEL, Markt, en te ZZ VW Alblamerdam bjj J. J. KLOP- (0 HOGGIL Q) kad. Sectie C, no. 1099, ter groot 1818 Centiaren; t-iget dom van de H. DE JONG; bq uitstek geschikt om als ie worden gebezigd. Te bevragen bjj den Notaris TEIJINCK te Ncheaahaven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van tiauderak zjju voornemens op Vrjjdag den 9. Februari 1906, bjj publieke in- schrjjving voor den tjjd van 8 Jaren, iogaande 1 Mei a.s., te verpachten: van Conditién liggen ter Gemeente-Secretarie ter lezing iederen werkdag van 9—12 uur v m. InschrfjviDgabiljetten op zegel en op het adres dragende de woorden .Verpachting Veer”, moeten op den dag der verpachting, des voormiddags vóór elf uur, aan hen worden ingeleverd. tiauderak, den 22. Januari 1906. De Burgemeester, JOH. J. RUPKE. De Secretaris. Th. IL van HOUWENINGE. C. VAN WIJK te Oudbwatkr; Firma WOLFF A Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slizdrkht, Boveneinde. W. G. VAN STEENIb te Noordzloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland, A. VAN WALSUM Pz., Oud«rm<rm a/dLL; W. DONKER, Krimpkn a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Niiuw-Lkkurland; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam F. AMSING te Alblasszrdam; E. H1LGEMAN te bTHuraaRM; C. SPELT te Nuuwpoomt, F. J. BATS te Stqlwuk; J. ALKS te ZaviNHüiuN P. GOUDR1AAN te Cato Li a/d IJsil; G. ELbENxAH, Drogist te Sludhicht; W. J. VAN DAM, Haastrecht. A-pi« dat aagenblikkelUk bclpt en Ih verkrijgbaar in flacons van 25 Cta. bij den tieneraal-Agent vaar Nederland en voorts bjj: Mej. TRAPMAN te tiaudriaan. A. R. v. d BERG NtalwUk. II. J. SCHOLTEN Ammeratal. Wfd VEHWOERD WliMt. Vervo’g van pag. 3. {ambacht. Van 1 Ja».—1 Febr. ren: Teuotje Hendrika, d. i en H. Verkerk. Jan de Brujjn en C. Vlot. van P. van den Dool Jan Cornelis, z. van 1 Stubb1. Cornelia, en N. T. de Joug. van Vli^t en G. van d. van A. de Schouten. Janna, d. van J. S. Hoogendoorn. Getrouwd: C. Castelejjn, oud 25 j. en L. C. Ros, oud 25 j. W. L'ogen, oud 17 j. en H. Noorlander, oud 20 j C. Slinger land, oud 25 j. en H. Langerak, oud 20 j. Overleden: A. v. Vliet, oud 11 m. D. Zuiddam, oud 16 d. A. Verboog, weduwnaar van C. Rooken, oud 78 j. A. Zuiddam, oud 24 d. P. Blanken, oud 44 j. Bcrkenvraade. Geboren: Jai>fj« Molenaar en H. Grai van D. B. Oudenes en Bastiaan, z. van L. Loei Getroi A. de Bri Voorhanden: Maandelijks versch: MOLENAARS KINDERMEEL. Voor Gebak: Prima Z«»>uwsche Tarwebloem, uit ds Stsom P. MOLENAAR Co. te West zaan en gereinigde Rozjjnen en Krenten. VERKADE's Ko»k en Beschuit. O’erheerljjke Penning beschuitjes Voor de Kinderwereld: VERKADE's lekkere Korstji soorten Biscuits. Alcoholvrije Likeuren. Puddingpoeders Anjjstabletten en Anjjssuiker. Npecialiteit in Sigaren en Prentbriefkaarten. tieneewmiddelen voor het Vee, als: BIo*dmiddel, Kwalsterpoeder en andere. Wachtend: Keur van SCHOONMAAKARTIKELEN. lu benteliing: Uitgebreide collectie VOOR JA ARS BENOODIGDHEDEN. Lamp Haan Een Médusaboofd voor gevelversiering, voor tuinversiering, Snoeimessen, Tuingerei verder ten verkoop zal Kjjkdagen Maandag 12 bruan 1906, van 10 uur 3 uur 's namiddags. De Notarissei Mr. C. VAN DER L. landerveen VAUGE te op Woensdag 28 Februari 's morgens 10 uur, ten huize van Wed. B. ZAAL, op Broekveid (gemeente Zwammerdam), •m contant geld, publiek verkoopen: 1 PINK, eene partij HOOI, 1TONMOLENS, SCHOUW, PALEN, PLANKEN, Alles I uur vóór den verkoop te bezichtigen. Houtverkoopingen. J. KUIJ.TERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal op Woensdag 14,Februari 1906, 's morgens 10 ure, UHuB voar billijken prjja: met ruim «O Roeden Bouwland en eenige Vrnchtboomen. Te bevragen, ond«*r letter HULPPOST KANTOOR Oo»d< Van 1-81 Jan. Martjjntje, d. van M. C. iveland. Cornelia, d. “T M. van Mejjeren. z. van L. Loeve en J. van der Wal. luwd: P. de Bruin, oud 25 j. en .min, oud 24 j. Overleden: M. van Mejjeren, oud 28j., eebtgenoote van D B. Oudenes. T. Koot, oud 21 j. M. Both, oud 78 j., weduwe van T. Baas. tieudriaa». Geboren: Jansen en G. - Hei- en Boeicep. Van 1-81 Jan. Geboren: Cornells, z. van A. Kers en W. Soejjer. Leerbroek. Van 1—31 Jan. Geboren: Antje, d. van W. en H. van Mourik. Klaas, i i Schrjjver en H. van Klei. Leksmond. Van 1—31 Jan. Geboren: Wilhelmina, d. van A. V. j Maaike, d. van D. T J. Kon en K. Ver sluis. - Cornelis, z. van H. P. van Eek en L. Verschoor. Getrouwd: D. Termond, oud 22 j. en G. Kersbergen, oud 20 j. Overleden: T. van Dieren, oud 72 j. en 11 m weduwe van C. Bassa. Lopik. Van 1—31 Jan. Geboren: Dirkje Cornelia, d. van P. R»*bergen en R Lakerveld. Wouter, z. van T. de Vaal en veld. Adrianus, z. van B. 1 A. Verburg. Gerrit Teunis, L Gier en G. H. Lekkerkerker. Getrouwd: G. Versluis, oud 46 j. en M. A. Oskam, oud 38 j. Overleden: G. Sterk, oud 8 j. G. Aerts, oud 5 w. Meerkerk. Van 1—31 Jan. Geboren: Antje, d. van Ctir. en P. van Daalep. Metje, Kortlever eo S Sp“jjer. Getrouwd: T. de Groot, oud 28 j. (won. te Ameide) en M. Vink, oud 23 j. Overleden: G. van Veen, oud 75 j., Kletj. W. van luwnaar van A. j. G. W. te Gorinchem), - G. van Ringele- stqn. oud 69 j weduwnaar van H. Vuurens. B. Kok, oud 73 j., echtgenoot van G. Kok. van Midd Ikoop, oud 77 j., weduwnaar m N. de Jon;. Nlenwerkerk a/d IJ. 19 Jan.-2 Febr. Geboren: Eldert Cornelis, z. r— van Vliet en J. van Boven. Kil J. Heikoop en M. van Dam. Jan, J. Roskam en C. Kreuk (won. te Rot. Nieuwland. Van 1—31 Jan. Geboren: Klaas, z. van J. Bron en A. Broere. Nierj», d. van H. Vroege en B. Rietveld. Overleden: K. Bron, oud 21 d. O Ba laad. Van 1—81 Jao. Geboren: Pietronella Riat laantje, d. van A. van Vuuren en J. Sterkenburg. Ond-Alblaa. Van 1—31 Jan. Geboren: Jan Cornelis, z. van K. de Koning en N. de Vries. Gerrit, z. van K. Trapman en J. de Vos. Getrouwd: B. H. v. d. Werke (won. te Alblasserdam), oud 23 j. en A. Breed- veld, oud 22 j. Overleden: M. Rietveld, oud 14 d. O»derkerk a/d IJ. Vaa 1—81 Jan. Geboren: Elisabeth, d. van W. T. >Oosterom en T. v. d. Voorden. Battinus, z. van M. Doctors v. Leeuwen en M. de Jong. Pieter, z. van B. Burggraaf en A. Pols. Barend, z. van H. Rehorst en M. v. d. Wal. Klaas, z. van K. Joogeneel en J. v. d. Wal. Jan, z. van S. Bos en J. Heuvelman. Dirk, z. van P. Speksnijder en C. Berkouwer. Arie, z. van J. de Redelijkheid en A. Krijgsman. Nelis, z. van D. Speksnijder en N. Verwaal. Gerrit, z. van A. Hofland en A. Heuvelman. Margje, d. van J. Speksnijder en M. Vink. Adriaantje, d. van A. Graveland en W. Both. Jannigje, d. van H. Demper en A. Speksnijder. Getrouwd: P. Pols en M. Bloot, eden: J. Deelen, oud 48 j., van D. T iken PALEN en PLANKEN. SCHOTTEN Te bevragen aan den Molen en bij IL te Meerkerk. EEN FLINK Brieven franco, mr aan Gebr. DERCKSEN Ds Heer HENRICUS VAN HEES te Dussen verklaart, dat hfj na zjjn verblijf >n kamP te Oldebroek lijdende is geworden aan Bheuma- tlache aaudeealngeD, die zóó hevig waren en zóó aanhielden, dat het oen ware foliering werd. De pijnen, die bij daarbq uitstond, waren onuit staanbaar; het was zóó erg, dat hfj dikwerf van de pijn dacht te bez.wjjken. Hjj wendde den KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo aan en kan thans met vreugde verklaren, dat hq door dien uitstekenden balsem totaal genezen is. Prjjs per pot: 35 CL, 75 CL, f 1,80 en f 3,50. LET OP! Alleen de echte Klaoae* terbaleem geneestdeze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rottkrdam, voorkomt. - Alle andere is namaak. Verkrijgbaar bjj: A. N. VA» ZESSEN G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud Alblas; J. L. VLOT te Oud Alblas; W. van REES te Bleske*sgraaf; J. SCHUTTE ’e Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan: J. VAN DIJL te Giesen Aieuwkerk; J. ZONNEVELD Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. HOUWMEESTER te Iienhoven; P. G. J de JONG te Ameide; G. COLJE t»- Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langehak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK Ie Oudewater; Firma WOLFF Co. tr Gouda; H. v. d DOOL te Sliedrecht, Boveneinde; W. G. van STEENIB te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSUM Pz. te Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER te Krimpen a>d Lek; cX- VAN GENNEP t» Moordrecht; H. POT te Nieuw Lekkerland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam, E. H1LGEMAN te bTHEEFKERK; C. SPELT tp Niiuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht. P. Pols Overleden: J. Deelen, oud 48 j., echt- genoote van D. Deelen Cz. M. Pek, oud 3 j. C. Kalkman, oud 13 m. J. Veen, oud 11 m. N. Verwaal, oud 17 j., echtgenoote van D. Speksnijder. r. Kreuk, oud 87 j weduwnaar van N. Zwjjpen- burg. A. de Groot, oud 75 j., weduwe van Job. Trouwborst. z Reeawyk. Van 1—81 Jan. Geboren: Gjjsberta, d. van W. Schriek en M. Hejj. Marrigj Johanna, d. van R. Verwoerd en W. den Houdjjker. Adrianus Joseph, z. van J. van der Kletj en C. A. Blonk. Willemke, d. van R. Buitenhuis en G. Djjkstra. Albertus, z. van J. Ravenhorst en J. van Duuren. Neeltje, d. van N. Vogelaar en P. Stigter. Franciscus Joseph, z. van E. van Meurs en M. Groenendijk. Cornells, z. vqp P. van Es en B. Verwejj. Adrianus Cornelis, z. van J. C. Hendriks en J. van den Heuvel. Klaas, z. van J. A. Verkaik en W. Burger. Pietnrnella Geertruida, d. van G. R. Boon en T. van der Staajj. Overleden: W. Oosterwjjk, oud 5 m.— W. van der Velden, wed. van J. Smit, oud 80 j. J. T. den Houdjjker, oud 5 j. NtalwUk. Van 16-81 Jan. Geboren: Aaltje, d. van H. de Jong en C. de Leeuw. Hendrikus, z. van P. van den Heuvel en A. Molenaar. Aagje, d. van K. Baas en M. Snoek. Adrianus, z. van M. Verkaik en W. Zanen. Overleden: R. Boon, van P. Verwaal. C. de echtg. van E. van der Hee. Willlge-Langerak. Van 1—81 Jan. Géboren: Pieter, z. van B. van der Pijl en D. Ver burg. Willem jjnt je, d. van G. Rjjneveld en C. Eikelenboom. Marinua, <k. van A. de Kruqk en A. Kortenhoeven. Cornells, z. van G. Slob en J. Verkerk. Getrouwd: C. Verboom, oud 81 j. en P. Versluis, oud 14 j. Overleden: G. de Hoop, oud 9 m. W. Hogendoorn, oud 87 j., weduwnaar van F. Schouten. H. de Boer, oud 81 j^ weduwe van A. Ojeterliug. M. van Klaren, owd 18 j. S. W M. VAM NUOT1UI.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3