I i N°. 2690. Zaterdag 10 Februari. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. (1 I I KARAKTER. BINNENLAND. I in, oud 15 j. en S.&W. N. TAN NOOTEN ri Schoonhovmn, Uitgaven. Deze Courant bestaat uit 3 Bladen. j.l. gde be un T. i I 1 Werke en A. 1 ichte uOrp. ihte itraf re- an iren: r e B. vier uur mlppost- Schoon- IOO iden 8 Febi zondbf sle< (won. Breed lag j. 1. in jelmg over- essayuur bjj reren werken SCHOONHOVEN8GHE COM. jer, Ho- egr oo raken, E. C. tas, z. van in, z. van itterdam). d. Van 1—31 Jan. Wilhelmi— d. van D. T pa- van die i kleine BF8 bet „Post- voortaan penning- terd even- 1 op voor- .de harmo ny ver heid in deeere- geplaatst, .Concordia” te Krim- tot de 3e afdeeling cht. huishoudelijke bespre- «paloten. Jus’ 3n. Hing te Ammersto), ambtenaar, i het beroep Herv. Gem. te Nii Hendriks, cant. Wanneer was er ooit meer beweging op elk gebied, dan in onze dagen Dat krachtige .leven, dat allen voortstuwt in versnelden gang, het ontstaat niet uit zichzelf, bet moet zjjn opgewekt door woord en voor beeld, het heeft leiding noodig door mannen en vrouwen van de daad. Daar zjjn er lo. pas v m uzi el lo. _rD der statuten (het medewerken aan wedstrij den met gebuurde krachten). Een v Fanfare’ het jaar meester eens aan( stel van L_. niekapel der afdeeling I’ terwjjl de pen a/d IJt zal worden ten— Na nog enkele kingeo, werd de n tot iieuw- id. tot geweest en daar zjjn er nog, wier verstand verwierp wat algemeen als waar was aan genomen en wier gevoel in verzet kwam tegen geldende zedelijkheidsbegrippen. Zjj hebben bun meening uitgesproken en onderzoek geëischt en zgn niet teruggetreden toen zjj tegenstand ontmoetten. Wjj achten ons niet geroepen iets af te dingen op de groote verdiensten van voorgangers en baanbrekers uit vroegeren tgd, maar het mag niet worden toegelaten, dat hun roem een schaduw werpt op onzen goeden naam, als zouden wjj, kinderen uit de negentiende eeuw, hunner geheel onwaardig zjjn. De vormen, onder welke wjj optreden, zgn niet meer dezelfde van toen, en de middelen, waarvan wg gebruik kunnen makenver schillen van die, welke hun ten dienst ston den, doch optreden doen wjj met niet minder nadruk dan zg. Het is waar, onze leiders loopen geen gevaar meer als brandstof gebe zigd of in de diepte van een kerkerhol tot zwjj- gen gebracht te worden, maar wg hebben geen recht, dit een nadeel van onzen tgd te noemen. Machtsmisbruik kan zich ook nog wel doen gelden, al tast het noch het leven, noch de bezittingen aan, en er steekt nog immer moed in, bet te trotseeren, als men gelooft voor de goede zaak te moeten opkomen. Durft iemand nu werkelijk vol houden, dat die moed in mindere mate aan wezig is dan het voorgeslacht deed bljjken? Zonderling staat naast de klacht over gemis van karakter een andere, die gewaagt van te ver gedreven zucht naar zelfstan digheid. Dat rjjmt volstrekt niet. Het een sluit het andere uit. Het op den voorgrond plaatsen van het eigene is niet zelden een belemmering van samenwerking daar, waar deze volstrekt noodzakeljjk is, en dan is het niet onge rijmd, van „te veel karakter" te spreken. Laten wg echter wèl onderscheiden. Gelgk altgd het geval was, zgn er voorgangers, die leiding geven, die eigen denken als ééuig richtsnoer volgen; hun meesterschap staat gegrondvest op de macht van hun weten en hun kunnen. Te" beweren, dat er zulke veel minder zgn dan in eenig ver leden tjjdperk, zou zjjn een miskenning van de werkelijkheid. Om dezen heen groepeeren zich de zeer velen, die door den drang der omstandigheden of door eigen erkenning in die richting zgn gebracht en die mede de dragers van eenig nieuw denkbeeld, de uit voerders van een sterke wilsuiting worden. Zjj helpen het gebouw optrekkende bouw meester alleen zou dat onmogelgk kunnen doen. Er zgn opzichters noodig, maar vooral ook metselaars en opperlieden. Zal men nu dezen laatsten, al moeten zg zich stellen in den dienst en schikken naar den wil van anderen, het bezit van karakter ontzeggen Dat ware de grootste onbillijk heid. Niet slechts de leiders, ook de ge leiden zgn „zichzelf*. Dit nu is het vermaan, door de nieuwere inrichting der samenleving tot allen gebracht Weest uzelf, hebt eigen overtuiging, eigen gevoel, hebt karakter. Maar laat u dat niet afzonderen, niet maken tot een een zame, die zgn weg aflegt zonder naar anderen te zien. De onderlinge verhoudingen der menscben ondergaan belangrijke wijzigingen, en dat is wel de meest waardevolle vrucht der bedendaagscbe beschaving; wg beginnen meer en meer in te zien dat de groote vraagstukken, tegen welke reeds sinds eeuwen is opgekeken, een oplossing moeten - vinden, die alleen door de samenwerking van duizenden en van millioenen kan ver kregen worden. Nu gaan de overtuigingen van hen, die de richting meenen te kennen, naar verschillende kanten heen, en dat zal wel altijd zoo blijven, zoolang de leiders der openbare meening een eigen karakter behouden; toch scheidt zich, door het* natuurlgk proces der overeenstemming, een gezamenlijk streven af langs een Ign, die men beeft te volgen om een schrede verder te komen. Op die wjjze komen de maat schappelijke verbeteringen tot stand, gerijpt door de warmte en helder gekleurd door het licht, die uitgaan van de gemeenschappe lijke bron, de menschenliefda. Wie zal ontkennen, dat in dien geest sinds een honderdtal jaren veel meer 'is gedaan dan gedurende vele eeuwen, aan den modernen tijd voorafgaande? Ja, laten wjj ons bepalen tot een periode, die met den blik der eigen ervaring is te overzien, wat zgn er dan niet wijzigingen ten goede gekomen in allerlei toestanden, die men vroeger liet voortbestaan als iets onver mijdelijks, ofschoon erkennende, dat zjj niet zijn overeen te brengen met de begrippen van menschelgke waardigheid. En wij zjjn nog maar aan het begin van een arbeid, die wel kloeken en atandvasligen moed, doch vooral ook bezadigd overleg vereischt. Jan Arie, Dirk en K. den Burggraaf z. van W. Gerard, Rijswijk. nter en T. 9 Hoop en i 1—81 Jan. iter, z. van B. van der Pijl Willemjjnije, d. van G. Eikelenboom. Marinua, A. Kortenhoeven. J. Verkerk. 81 j. en i de Minister van Marine word, om de verschillende beden- beantwoorden. Na re- en dupliek begrooting eveneens goedgekeurd 'gadering tot den volgenden dag Wat onder dat woord verstaan moet worden, is meer af te leiden uit het spraak gebruik, dan dat er een nauwkeurige omschrijving van te geven is. Niettemin twgfelen wjj nooit aan de beteekenis, als het wordt gebezigd. Zeggen wjj dat iemand geen karakter bezit, dat hij of zjj is een karakterloos menseb, dan wordt daarmede een scherpe afkeuring bedoeld wegens het gemis van hetgeen nergens mag ontbreken. En toch, in tegenspraak hiermede is alweer de onder scheiding, die wjj maken tusschen een goed en een slecht karakter, evenzoo het vermelden van karaktereigenschappen en karakterfouten. Hieruit zou dus moeten volgen, dat bet altijd aanwezig is, zjj het ook niet altgd met aanspraak op waardeering. Dit komt dan ook overeen met de oor spronkelijke en meer stoffelijke beteekenis, die vaif een letter, een merkteeken. Dat is evenwel iets, dat van buiten werd aange bracht, niet aan de zaak waarvoor het dienst moest doen, eigen was. En dit nu is de overgang in de toepassing van het woord, dat het uitdrukt het eigene, het persoonlijke, datgene wat vaststaat, dat bepaalt wie en wat wjj zgn. Wanneer in onzen tijd geklaagd wordt over gemis van „karakters”, dan beduidt zulks dat er gebrek is aan menscben die de aanbeveling van den leekedichter: „Wees uzelf” in acht nemen, zich niet laten meevoeren op den grooten stroom, niet slechts datgene doen wat de wereld van hen verlangt en op een manier, die hen houdt buiten bet gevaar van in botsingen te komen, niet spreken naar den mond der menigte en geenszins bang zgn zich in iets te onderscheiden. De algemeene gelijkmaking en gelijkwording, die in de zich beschaafd noemende maatschappij blijkt uit kleeding, uit stoffelijke omgeving, uit manieren, en de gedachte zou rechtvaardigen, dat nabootsing de wereldmacht bij uitnemendheid is, wischt voor het uitwendige allerlei onderscheidende kenmerken uit, en is ook de weerspiegeling van den geestestoestand. Wie staande wil blijven moet leunen: eigen beenen zijn onvoldoende steunsels. Wie door de wereld wil komen moet den algemeen gangbaróh pas kunnen vertoonen, gewaarmerkt met de handteekening der openbare meening, die vaststelt hoe* wij ons moeten bewegen, wat wij denken en zeggen mogen. Het eigene ligt onder verdenking van uit den booze tezijn. Zoo, ongeveer, luidt de beschuldiging, waarmede „onze tjjd” wordt overstelpt. Hjj is karakterloos, dat is uigemaakt. En om dat te meer te doen uitkomen, wordt ge wezen op het voorgeslacht, dat mannen van sta-vast telde, mannen die durfden staan of vallen met bun persoonlijke overtuiging, die niet verkozen te buigen voor het dreigend gebaar van den machthebbende, mannen met vastberadenheid in het oog en met daden in de banden, die strijden wilden en lijden konden, en onder alle omstandigheden bleven wie zjj waren. Als wjj dan aan de nagedachtenis dezer uitstekende personen rechtmatige hulde hadden gebracht, was al weer een vastere grond gegeven aan de klacht, die wjj telkens moesten herhalen: Ach, zulke zijn er niet meerl W}j noemden hierboven de nabootsing een heerschappij voerende macht, en een harer uitingen is de mode. Mode, niet slechts in het uiterlijk, maar ook in bet zoogenaamd denken en het ingebeeld ge voelen, ontneemt ons veel van de moeite tot Aen eigen meening te komen, wjj praten JKvoudig na wat algemeen beweerd wordt jK een toon van gezag- en in een vorm die ^Jmptemming afdwingen. Ook dat zou als een blijk van karakterloosheid zgn aan te merken. Maar is het inderdaad zoo Is ieder vastelgk overtuigd, dat het maatschappelijk, het staalkundig, het zedeljjk en godsdienstig leven van onzen tijd overgoten wordt door het slib der gelijkmaking, dat de drang om uit te steken zich terugtrekt, dat het eigene zich niet dürft vertoonen, dat er geen „karakters” meer zijn? Gelukkig behoort er geen buitengewone moed toe om dat beweren beslist tegen te spreken. Het is onwaar, dat onze tgd karakter mist en karakters miskent. irgadering van lenigingen in Zuid- e Rotterdam, welke afgevaardigden van - werd geopend den voorzitter, iven. t jaarverslag zijn vereenigingen, met bibliotheek zal, met i door den Boud, ingenomen it bg de Ned. I ,ar den heer K. D. te Utrecht. G. Versluis, oud 46 j. en -j oq - G. Prjs der Advertentién: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar, plaatsruimte. Inzending franco uiterljjk tot Dinsdags- en tot Vrjjdags-namiddags 4 nrea. Alle binnenlandsche Advertentiénvoor 8-maal plaatsing opgegeven, worden slechte >-maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: vjor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rjjk f 0,90. Men kan zich abon- neeren bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. voorstel van de vereeniging 9” van ’s-Gravenhage, om v- irverslag en dat van den r gedrukt te verspreiden, wei (genomen. Evenzoo werd het bestuur, besloten dat Delftsche nijverheid i Harmonie zal worden vereeniging „C< Isel van de ie t a teruggebracht. enkele meer L_ vergadering van De heer Van •ak de premie- Lo terg wet; de protectie aan; de d. Gracht wees van herziening der te komen tot een L en de heer noemde de registratie-wet- -nxer wetten en wees tenlandsche suiker. itwoord eerst van ititie en toen van Na re- en dupliek van Justitie itgaven goed- (geoefend Juni d. a. v. Aan het C e n t r a a 1 b u r e a u te Utrecht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is o. a. aanbesteed: Bestek no. 1041. Het maken van eene dubbele ploegbaaswoning aan den overweg naar den Daalschenweg. op het emplacement Utrecht. Begrooting f 7000. Ingekomen zgn 22 biljettenlaagste aanbieding van W. Bokhoven te Gouda, voor f 6319. Te Amsterdam is Dinsd. den ouderdom van 65 jaren plotse leden de heer J. P. Wieling, i den waarborg der gouden en zilvi aldaar. - De heer E. D. d onder vele blijken dacht, dat hg 25 werd tot notaris te Met eene toespraak van den burgemeester, den heer J. C. van Eek, werd hem door eene commissie uit de ingezetenen van Driel, Heteren en Randwijk een fraai Amerikaansch eikenhouten kantqpr-ameu- blement aangeboden, bestaande uit twee archiefkasten, tafel met stoelen, bureau- ministre met leuningstoel en inktstel. De archiefkasten, het bureau en de stoel zgn geheel-automatisch ingericht. De beer De Meester schonk bjj die ge legenheid f 300 voor de algemeene armen, f 200 voor het Burgerlijk Armbestuur en f 160 voor eene bibliotheek der openbare en bijzondere scholen. De algem. jaarver; Harmonie- en Fanfarevereenigingen Holland van den Bond te Rotterdam werd bjjgewoond door afgevaardigi 24 aangesloten vereenigingen, werd met een welkomstwoord van den heer P. H. van Abshov*" Volgens het uitgebracht ji lid van den bond 31- ongeveer 500 leden; de 1 een nieuwen aankoop ongeveer 300 nummers tellen. Uit het financiëel verslag bleek, dat de wedstrjjd te Oud Beierland, in 1905 gehouden, een batig saldo van f 800 opleverde. Niet tegenstaande de inkomsten door contributie verlaging zeer verminderden (vroeger werd betaald per lid f 0,50, thans per vereeniging f 5, terwjjl ook het entréegeld ad f 6 is vervallen) sloot het verslag toch met een tegoed van f 896. De heeren W. Keereweer, F. van Rossum en W. Machen, welke respectievelijk als vice-president, secretaris en le penning meester periodiek aftraden, werden met algemeene stemmen herkozen. In dit jaar zal de jaarljjksche wedstrjjd worden gehouden te Krimpen a/d IJsel en wel op twee dagen, n.l. op Hemelvaartsdag en op den len Pinksterdag. Besloten werd dat de wedstrjjd zal zjjn behalve de gewone niet Verplichte en vrjje nummers, ook in Lectura 4 Vue en in marschen, marcheerende geblazen. Tot leden der jury werden aangewezen de heeren N. A. Bouwman, Bart Verballen, W. Hutschenruyter, D. A. Bolten, .L. F. .Brandts Buy^, M. H. van *t Kruys,*P. A. ’Stenz, Corn, van Aken, Van Dam, bchweins- berger en Ogier. Aangenomen werden de voorstellen der afdeelingen Van het fanfarekorps „Excelsior" te Alblasserdam: „Wanneer in een der afdeelingen meer dan zes vereenigingen aan den wedstrjjd deel nemen, die afdeeling te splitsen.” Van het harmoniegezelschap Apollo” te ’s-Gravenhage: De verplichte stukken te kiezen uit verschenen of nog niet uitgegeven Meer te letten op naleving van art. 5 B., 26 jaar, grofsmid mishandeling van een maanden gevangenisstraf. ."“sproken werden: F. J., 59 jaar, vis- scher te Zwammerdam, A. J., 27 jaar, visscher te Reeuwjjk, beklaagd geweest van diefstal van een tamme zwaan. Voorts werden o. a. behandeld de volgende zaken Tusschen 30 October en 2 November van het vorig jaar was de 24-jarige W. de J., landbouwersknecht te Moordrecht, werkzaam geweest te Reeuwjjk, in de nabijheid van het erf van L. A. Verwejj, waar 5 grauwe schieteenden, zjjnde 3 eenden en 2 waarden waren. Met beklaagde waren toen ook de eenden verdwenen en bjj onderzoek bleek, dat ze werkelijk door beklaagde waren ver kocht voor 60 cent per stuk. Beklaagde ontkende ze weggenomen te hebben en be weerde ze van een hem onbekend! persoon te hebben gekocht. i Het O. M. dacht er echter anders over en eischte 3 maanden gevangenisstraf. Den 5den December was de vrachtrijder A. Schmidt m“degereden met de 18jarige J P. v. d. B., melkrjjder te Nieuwerkerk a/d IJsel. Onderweg hadden zjj ruzie met elkaar gekregen. Beklaagde beweerde n.l. dat S. hem nog geld schuldig was voor ge leverde melk, wat S. pertinent tegensprak, zeggende dat zjjn vrouw steeds direct betaalt. Van woorden was het toen tot daden ge komen; beklaagde had S. eenige malen in zjjn aangezicht geslagen, hem op den grond geworpen, met de klompen tegen het hoofd getrapt, waardoor hjj verwond was. Vier dagen bad de verwonde het bed moeten houden en thans nog ondervindt hjj de gevolgen van de verwonding. Beklaagde staat bekend als een echte woesteling en als de schrik van het dorn Ter zake van de vrjj ernstig toegebracL.» verwonding werd een jaar gevangenisste.f geëischt. Aar predikant veen dooi den H. -o vy *1 aan o Ijjkspensioenfonds op; rerklaarde een tegen- algemeene bezuinigings- de heer H a velaar ver- irtement van Waterstaat vorigen spreker, uitvoerig antwoord van den Minister —erden de algemeene beraadslagingen ge sloten en werd de eindstemming op den volgenden dag bepaald. - De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht brengt ter kennis van belanghebbenden: 1. Dat de visscherjj in de binnenwateren,— waaronder ook worden verstaan rivieren, door aluisen afgesloten, binnen de provincie §Amei<le, 8 Febr. Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie, zal de tooneelvereeniging „Kunstmin" alhier op Donderdag 15 Februari a. s. eene openbare uitvoering geven in de zaal van de Gebrs. Diepenhorst. Als we het programma nagaan mogen we verwachten, dat „Kunstmin” ons een recht genoeglijken avond zal verschaffen. Moge het weer er toe medewerken, dan wordt een goede opkomst verwacht, ook uit om liggende plaatsen, zooals we hier trouwens altijd gewoon zjjn. *Gwuderak, 8 Febr. Voor de Nationale Militie zjjn ingeschreven 18 jongelieden, van welke 5 vermeenen reden tot vrijstelling van dienst te kunnen doen gelden, 1 wegens broederdienst en 4 wegens gebreken. Op het terrein van de voormalige steen fabriek van den heer A. C. van Houweninge, thans gedeeltelijk in eigendom overgegaan aan den heer E. A. J. J. Rupke, burgemees ter dezer gemeente, werden heden de noo- dige opmetingen gedaan, ten einde, zoodra de weersgesteldheid het toelaat, met den bouw van een heerenhuis voor Z.E.A. te kun nen aanvangen. Zoo spoedig mogeljjk nè de voltooiing zal de burgemeester zich alhier metterwoon vestigen. Hei- en Beeicep, 8 Febr. In het ge not van een goede gezondheid, van een scherp geheugen en van slechts weinig ver zwakte zintuigen vierde de wed. H. de Klein j.l. Zaterdag haar 99sten verjaardag. Wat gebrekkig ter been, brengt zjj den heelen dag op haar stoel door, maar wanneer men haar zoo ziet zitten en een gesprek met haar 'aanknoopt, kan men zich moeiljjk voorstel len een bjjna honderdjarige voor zich te zien. bekkerkerk, 8 Jan. Bjj beschik king van den heer directeur der directe be last. enz. is tot uitvoering der wet van 26 Mei 1870, houdende regeling der grondbelasting voor het doen van opnemingen aangewezen de adjunct controleur van het kadaster, de heer A. J. Maas Geesteranus te Rotterdam. Door den heer Ant. van der Graaf, ambtenaar van den burgerlijken stand, spe ciaal voor- het voltrekken van huwelijken, is aan den raad dezer gemeente ontslag uit die betrekking aangevraagd. *I*olabr«ek, 7 Febr. Door den sur- veiileerenden gemeente-veldwachter alhier werden gisteren-middag te Polsbroekerdam twee bedelaars opgepakt en overgebracht naar het hoofd van politie te Benschop. Op een kennismaking met dit hoofd scheen de een niet bijzonder gesteld, althans bjj zette het onverwachts op een loopen, sprong vier kant over een hek, doch had buiten den waard, in dit geval buiten den onbezoldigd- rjjksveldwachter Bejjen te Benschop gere kend, die hem achterhaalde en te pakket kreeg. De burgemeester gelastte de over brenging der beide kerels naar ’t arrestan tenlokaal in deze gemeente, waar ze onder geleide van den rjjksveldwachter en den gemeente-veldwachter gisteravond per rjjtuig arriveerden. Heden-morgen werden ze op transport gesteld naar Rotterdam. *t Was Vrjjdag-middag ruim noodweer op den Slangenweg. De hulp"' bode, die van hier op weg was naar hoven, werd door den hevigen wind i onzacht tegen een langs den weg staam boom geslingerd, dat hjj vrjj ernstig zjjn been bezeerde. De man is nog altjjd niet in staat den dienst waar te nemen, en daar ook de vast aangestelde postbode ziek is, zjjn we nu aan onzen tweeden hulpbode. Ridderkerk, 7 Febr. Tot onderwijzer aan de bijzondere school (Dorp) is benoemd de beer P, Neven te Amsterdam. RGEBUIJKE 8TAMD. Vervo’g van pag. 3. ambacht. Van 1 Jan.—1 Febr. en- Teuntje Hendrika. d. van J. en en H. Verkerk. - Jr“ S. de Brujjn en C. Vlot, z. van P. van den Dool Jan Cornelis, z. van A. Slubbi. Cornelis, z. i en N. T. de Jong. L van Vliet en G. van i, d. van A. de Patel i. Janna, d. van J. de endoorn. juwd: C. Castelejjn, oud 25 j. en >s, oud 25 j. W. Ltegen, oud 27 j. Üoorlander, oud 20 j C. Slinger- id 25 j. en H. Langerak, oud 20 j. leden: A. v. Vliet, oud 11 m. Idam, oud 16 d. A. Verhoog, aar van C. Rooken, oud 78 j. A. oud 24 d. P. Blanken, oud 44 j. ienwaade. Van 1—81 Jan. Jaofj» Martjjn!je, d. van M. C. r en H. Graveland. Cornelia, d. B. Oudenes en M. van Mejjeren. j, z. van L. Loeveen J. van der Wal. ouwd: P. de Bruin, oud 25 j. en kuin, oud 24 j. rieden: M. van Mejjeren, oud 28j., loote van D B. Oudenes. T. Koot, j. M. Both, oud 78 j., weduwe Baas. idriaan- Van 1—81 Jan. oren: Marius Hendrik, z. van J. A. en G. Westdjjk. en Bweicep. Van 1-81 Jan. oren: Cornelis, z. van A. Kers en ejjer. irbreek. Van 181 Jan. oren: Antje, d. van W. Schouten van Mourik. Klaas, z. van K. rer en H. van Klei. asmond. Van 1—31 Jan. >or^n: Wilhelmina, d. van A. V. e, d. van D. T J. Kon en K. Ver- - Cornelis, z. van H. P. van Eek en ™ohuwd: D. Termond, oud 22 j. en rsbergen, oud 20 j. er led en: T. van Dieren, oud 71 j. m., weduwe van C. Bassa. pik. Van 1-81 Jan. boren: Dirkje Cornelia, d. van r. ■gen en R Uker.eW. - Teuni. er. r. T. de Veel en W Ukor- Adrianne, i. »en B. M. jjd.m en er burg. Gerrit Tennis, z. van J. de en G. H. Lekkerkerker. trouwd: C Oskam, oud 38 j. erleden: G. Sterk, oud 8 j. s, oud 5 w. eerkerk. Van 1—31 Jan. boren: Antje, d. van Chr. van Kekei P. van Daalei». Metje, d. van lever en S Sp-ijer. etrouwd: T. de Groot, oud 28 j. (won. imeide) en M. Vink, oud 23 j. t verleden: G. van Veen, oud 75 genoot van M van Klejj. W. van {elestejjn, oud 79 j., weduwnaar van A. e J. Smits, oud 69 j. G. W. jêrs, oud 65 j. (won. te Goriochem), uwnaar van G. Mitser. G. van Ringele- i. oud 69 j weduwnaar van H. Vuurens. £ok, oud 78 j., echtgenoot van G. Kok. van Midd Ikoop, oud 77 j., weduwnaar N. de Jon?. leuwerkerk a/d IJ. 19 Jan.-lFebr. eboren: Eldert Cornelis, z. van E. Vliet en J. van Boven. Klaai Heikoop en M. van Dam. Jan, loskam en C. Kreuk (won. te Rot» bieuwland. Van 1—31 Jan. reboren: Klaas, z. van J. Bron en A. .ere. Nierj», d. van H. Vroege en B. itveld. verleden: K. Bron, oud 21 d. Dttolaad. Van 1—81 Jan. ieboren: Pietronella Bistiaantje, d. van van Vuuren en J. Sterkenburg. Oad-Alblaa. Van 1-31 Jan. Se boren: Jan Cornelis, z. van K. de ning en N. de Vries. Gerrit, z. van Trapman en J. de Vos. Getrouwd: B. H. v. d. Alblasserdam), oud 23 j. ld, oud 22 j. Overleden: M. Rietveld, oud 14 d. Ouderkerk a/d IJ. Van 1—81 Jan. Geboren: Elisabeth, d. van W. T. >sterom en T. v. d. Voorden. Battinus, van M. Docters v. Leeuwen en M. de mg. Pieter, z. van B. Burggraaf en A. ,]s. Barend, z. van H. Rehorst en M. d. Wal. - Klaas, z. van K. Joogeneel i J. v. d. Wal. Jan, z. van S. Boe en Heuvelman. Dirk, z. van P. Speksnijder i C. Berkouwer. Arie, z. van J. de edelgkheid en A. Krijgsman. Nelis, z. van Speksnijder en N. Verwaal. Gerrit, van A. Hofland en A. Heuvelman. argje, d. van J. Speksnijder en M. Vink.' driaantje, d. van A. Graveland en W. oth. Jannigje, d. van H. Demper en Speksnijder. Getrouwd: P. Pols en M. Bloot. Overleden: J. Deelen, oud 48 j., echt- enoote van D. Deelen Cz. M. Pek, ud 3 j. C. Kalkman, oud 13 m. J. een. oud 11 m. N. Verwaal, oud 27 1, chtgenoote van D. Speksnijder. P. >euk, oud 87 j weduwnaar van N. Zwjjnon- urg. A. de Groot, oud 75 j., weduwe an Joh. Trouwborst. BeeuwUk. Van 1—81 Jan. Geboren: Gflsberta, d. van W. Schriek n M. Hejj. Marripj Johanna, d. van R. ferwoerd en W. den Houdjjker. Adrianus oseph, z. van J. van der Klejj en C. A. Monk. Willemke, d. van R. Buitenhuis m G. Dijkstra. Albertus, z. van J. Ravenhorst en J. van Duuren. Neellje, 1. van N. Vogelaar en P. Stigter. Franciscus Joseph, z. van E. van Meurs en M. Groenendijk. Cornells, z. v^p P. van Es en B. Verwejj. Adrianus Cornelis, t. van J. C. Hendriks en J. van den Heuvel. Klaas, z. van J. A. Verkaik en W. Burger. Pieternella Geertruida, d. van G. R. Boon en T. van der Staag. Overleden: W. Oosterwjjk, oud 5 m. W. van der Velden, wed. van J. Smit, oud 80 j. J. T. den Houdjjker, oud 5 j. Stolwjjk. Van 16—31 Jan. Geboren: Aaltje, d. van H. de Jong en C. de Leeuw. Hendrikus, z. van P. van den Heuvel en A. Molenaar. Aagje, d. van K. Baas en M. Snoek. Adrianus, z. van M. Verkaik en W. Zanen. Overleden: R. Boon, oud 68 j., echtg. van P. Verwaal. C. de Groot, oud 65 echtg. van E. van der Hee. Willlgc-Langerak. Van Géboren: Pieter, z. van B. en D. Verburg. Rjjneveld en C. van A. de Krujjk en Cornelis, z. van G. Slob en Getrouwd: C. Verboom, oud P. Versluis, oud 24 j. Overleden: G. de Hoop, oud 9 m. W. Hogendoorn, oud 87 j., weduwnaar van F. Schouten. H. de Boer, oud 81 j., weduwe van A. Oxterling. M. van Klaren, oud 18 j. StMnMMiperWks. W N. VAN NOOTEN. Utrecht wordt gesloten van Zaterdag 10 Maart a. smet zonsondergang, tot en met 31 Mei d. a. v., met uitzondering: a. van de visscherjj door middel vkn lingfuiken, aalkorven en aaldobbers, met het schepnet of de gebbe, om visebjes te vangen tot aas voor de aaldobbers b. van de visscherjj op spiering met ho. kruisnet, welke geoorloofd bljjft tot en met den 21. April a. s., doch slechts zal mogen worden uitgeoefendte Utrecht buiten de Weerdbarrière tusschen de Groote Sluis en de Roode Brug; te Amersfoort van de Koppeipoort tot aan het gebouw, genaamd „de Spijker”; en te Vreeswijk tusschen de groote sluizen van dos middigs 12 tot des avonds 10 uren; 2. Dat de jacl Utrecht voor dit op Zaterdag 10 1 gang, na welken tgd o^k het kooien niet meer zal mogen worden uitgeoefend, terwjjl de kooieenden opgesloten of gehokt moeten zjjn tot 1 Mei a. s. 3. Dat de jacht op ander waterwild in de provincie Utrecht zal worden gesloten Zaterdag 14 April 1906, met zonsondergang; 4. Dat de jacht op houtsnippen in de provincie Utrecht zal worden gesloten op Woensdag 28 Februari 1906, met zons ondergang; 5. Dat het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 2 Mei e. k. tot en met 27 Met grgpen naar den moker, die slechts dienst kan doen om af te breken, komen wjj er niet. De arbeiders moeten zjjn bezield van een ernstige overtuiging niet alleen, maar tevens doordrongen van de begeerte om samen te bljjven. Karakters dus. En deze aan te kweeken, is van alle opvoeding het hoogste doel. Kinderen en volwassenen ondergaan haar, huisgezin en school, kerk^ en maatschappij en staat, al die groepeeringen, die we hebben helpen vormen of die zonder onze hulp tot stand zjjn gekomen, werken samen aan dien al- gemeenen, dien grootschen arbeid. Alle menscben brengen eigenschappen mede ter wereld, die tot een macht ten goede zjjn aan te kweeken of tot een oorzaak van zedelgke ellende te misvormen. De natuurlijke drang naar zelfstandigheid wordt een drijf kracht, die tot goede daden aanspoort, uls hjj niet de begeerlijkheden der zelfzucht, maar het welzjjn van anderen tot doel kiest. Daar komt het ten slotte op aan: al wat voor karaktervorming gedaan wordt, zjj en bljjve een huldiging van de leus: Niet voor ons zelven alleen leven wjj. NT AT EN-REMERAAL. EERSTE KAMER. Maandag 5 Februari werd het debat over de Begrooting van Justitie voortgezet. Hierbjj dankte de heer H o v y den minis ter voor de handhaving van het wetsontwerp betrekkelgk het onderzoek naar het vader schap. Voorts wemchte de heer Merkfel- bach beschikbaarstelling van een stoom- sloep voor de marechaussées aan den. Moer dijk, ten einde het ergerlgk stelen in de dokken en op het water tegen te gaande heer Van der Does de Willebois drong er op aan de commissarissen van politie onder de burgerlijke ambtenaren op te nemen de heer Van Houten bestreed het verband brengen tusschen het misdrjjf van den abor tus provocatus en de vereeniging voor het Nieuw-Malthusianisme, op zgn beurt bestre den door de heeren v. d. Biesen en Hovy, waarna het antwoord van den Minister van Justitie volgde en de begrooting van Justitie aangenomen werd. Toen spraken nog de heeren Woltjer, v. d. Feltz, Van Wassenaer van Ro- sande.Hovy en Dojer over de Be, ting van Binnenlandsche Z& welke vervolgens aan de beurt kwam. Daarna werd het debat tot den volgenden dag verdaagd. Dien dag kwamen de heeren v. d. Does de Willebois en Bultman aan het woord. Nadat de Minister van Binnenland- schjB Zaken deze sprekers en die van den vorigen dag uitvoerig beantwoord had en na gehouden re- en dupliek werd de begroo ting van Binnenlandsche Zaken goed gekeurd. Nu kreeg Marine de beurt. De heer Van Wassenaer van Ro- sande stelde het beleid van den minister niet hoog en betreurde bet, dat deze den Matrozenbond als vakvereeniging gequalifi- ceerd heeft. Voorts verheelde de heer Ra- husen zjjn ergernis niet, dat het rapport over het onderzoek in zake de stranding van de „Evertsen” niet gepubliceerd was en wees tevens op Engeland, waar een dergeljjke enquête niet geheim gehouden wordt. B(j een en ander sloot ook de heer Van Löben Seis zich aan. Thans kwam aan het woord, kingen te L«.u. werd deze en de vergadering verdaagd. Woensdag werd de Begrooting Financiën afgehandeld. Zinnicq Bergman besprak de loten in verband met de I heer Waller roerde de heer Waterschoot v. op de noodzakelijkheid i kadastrale wetgeving, om kadaster met bewijskracht v. d. Biesen noem' geving de ellendigste om op den invoer van buite Daarna volgde het ant’ den Minister van J dien van Financië werden de begroot en de Onvoorziene gekeurd. Nu volgde de beraadslaging over de be grooting van Oorlóg en de Vesting- begrooting. De .heer Bultman drong op een spoedige voltooiing der Amsterdamsche stelling aande heer Van Löben Seis viel het beleid van het departement van Oorlog aan; de heer Hovy kwam voor de opname der werklieden aan de inrichtingeni te Hembrug in het Rjj’ de heer Reekers vi stander van een alg< commissie te zjjn en c dedigde het depai tegen den aanval van den Nu het uitvoerig antwoord van werden de algemeene beraai sloten en werd :ht op eenden in de provincie lit jaar zal worden gesloten Maart e. k., met zonsonder- oók litgeoefend. of gehokt In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam zjjn o.a. veroordeeld: D. H. B., 26 ja wegens i tot 2 i Vrjj gesp - te shot ital e Meester heeft van belangstelling her- jaar geleden benoemd Heteren (O ver-Bet uwe). iirgei rd hl cetenen een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1