iNK Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1 Offlciöflifl iBunisEDvmsflD. N°. 2691 Woensdag 14 Februari. 1906 IUIT. eenig PIJN, s 1 4 t De belasting der Honden moest vóór 81 Jan. 1906 betaald V, rlnekem. im, tataar), ledam. BINNENLAND. BUITENLAND. ouwbedryf. 8.&W. N. VAN NOOTEN ri Schoonhovin, Uitgeven. [•rak. n 4 M*MM| te klam 11. EN, en 1 «••rt. IwUk. il zoo lang jen: tegen den a de winst 8 Februari igrootingen lente* tjdag de heeren G. N. J. De heer K. èrwek. >dwUk. rkerk. franco aren. De Gemeente-Ontvanger, P. VERSLOOT. S\Cto. bU 7. »Vi 7. Gemeente Schoonhoven. 10» tel* 13 Febr. lo de Vergadering Leraad op 8 Febr. 1906 wer- de Wed* astrpcht bjj Dekking; Gebr. Van er; Nieuw* SCÏÏOONHOVENSCHE COURANT. heeren een dan chr. im. predikant by de Geref. Gem. (A) alhier beeft voor het beroep by de Geref. Gem. (A) te Urk bedankt. Hoen koop, 11Febr. Dat de leerplicht* wet' in doze gemeente goed werkt, biykt iwone Gezant- komt om de lende landen te *js te Marseille jnverwyld naar De meeste leden zyn ten trant gekleed, met hebben hun staart af* ig te voor hunne Heen 11 i een< gehouden .1 politie-l n anderen, ideryea en vin de commissie tot wering .im over 1905, waarin o. a. raadszitting werd, in de Ipereo, tot heer A. van opera ter rerd door coowel nw een Rywiel jen wy ver* i boden. De net binnen gemonteerd ich in onze - la koor ;apel, 11 Febr. Ds. Th. J. L. edikant by de Ned. Herv. Gem. leeft bet beroep naar Kerk-Driel zal 34 mïllioen roebels aan betalen hebben als schade- ine verwoeste goederen, millioen in de Oostzee* Uw iing Christiaan van werd Maandag van Cbristiaansborg gebi By Koninkiyk besluit is aan Mr. II. Th. van Geuns, op zyn daartoe ge daan verzoek, met ingang van 1 April e. k., eervol ontslag verleend als griffier by het kantongerecht te Dordrecht. De heer F. C. H. Rogaards heeft met ingang van 1 Maart eervol ont slag uit zyne betrekking van burgemeester der gemeente Loosdrecht verzocht. Te Kamerik (Utr.) is by enkele tot ju] van den Gemeente* Spyker) gekozen de heer Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele ryk f 0,90. Men kan zich abon nee ren bg alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Op gelyken tige Pieter van IJsel ontheffing verleend tot 16 1 Men deelt v aan het antir. Zwi rant” mede: „Dr. A. Kuyper is van Esypte overge stoken naar Griekenland. Reeds sedert eenige dagen houdt Z.H.E.G. verblyf in de hoofdstad Athene. Hg is voornemens na Athene, Corintbe te bezoeken; van Grieken land gaat de reis naar Sicilië en van Sicilië naar Tunis.” In het kiesdistrict voor de Tweede Kamer „Gouda" hebben de in dat dis trict gevestigd zgnde liberale propaganda- vereenigingen zich vereenigd tot een centrale. Door de a r r o nd.-r e c h t b a n k t e Dordrecht is Vrydag j.l. veroordeeld: A. B. te Sliedrecht, wegens mishandeling van ambtenaren, lot f 30 boete of 15 dagen hechtenis. x Door den architect J. C. Wen* tink te Schalkwyk werd Vrydag j.l. in de consistoriekamer van de Westerkerk aan de Beestenmarkt te 'sGravenhage aanbesteed: het bouwen van een kerk met toren, cite- chisatiekamer, kerkekamers en kosterswo- ning voor de Geref. Gemeente te 's-Graven- hage, op een terrein aan de 2de Schuytstraat. Minste inschryvers de heeren Z. Gelens en J. v. d. Wal te 's-Gravenhage voor f51.500. In den ouderdom van 91 jaar is te Utrecht overleden Dr. J. J. P. Valeton Sr., oud hoogleeraar in de wgsbegeerte en let teren aan de ryksuniversiteit te Groningen. Dr. Valeton deed voor de Waalsche com missie in 1839f|zyn candidaats-examen voor toelating tot de Evangeliebediening en werd 19 Juli 1840 te Middelburg in de Evangelie bediening bevestigd. 30 Juni 1845 werd by benoemd tot hoogleeraar te Groningen en eervol ontslagen en gepensionneerd in 1884. Hg vestigde zich toen metterwoon iu de gemeente Amersfoort en in 1902 te Utrecht. De overledene was een yverig bestryder van alcoholhoudende dranken. De heer S. C. Bruins, hoofd eener school te Leerdam, is benoemd tot hoofd van school C. (u. I. o.) te Weesp. Gouda, 12 Febr. In de 1.1. gehouden vergadering van de afd. „Gouda” der veree* nigiug van Chr. onderwyzers en onderwyze- ressen in N. en O. B. is besloten met April a. s. de gelegenheid te openen voor opleiding der normaallessen. Een voorloopig reglement werd vastgesteld, de lessen verdeeld; alles in afwachting van de aanmelding van kweekelii^en. Een commissie heeft zich als bestuur en onderwyzers dezer op te richten normaal school aldus samengesteld: Th. van Straalen, hoofd der chr. school, te Zevenhuizen (benoemd idem te Moerkap- pelle), directeur; P. M. Both, leonderwyzer a. d. ach. v. C. N. O. te Gouda, secretaris penningmeester; W. Verschoor, hoofd eener chr. school te Waddingsveen, J. Pieterson Moens, hoofd der vrye school op geref. grondslag te Gouda en R. A. den Ouden, onderwyzer a. e. chr. school v. L. en M. U. L. 0. te Rotterdai Ds. T. aap, (A) alhier heeft (A) te Urk familiescbaal, stallantaarn. j.l. had in het café van de laatste vergadering alhier gevestigde Lees gezelschap plaats. Als spréker voor dezen avond trad op de heer J. II. v. d. Spiegel Azn., die met een schets van Justus van Maurik, getiteld: „Een slot, dat pakt” het opge komen publiek wist te boeien. Na deze lezing volgde nog een tweetal bydragen, waarop de voorzitter onder de gebruikeiyke dankbetuigingen en mot Pén tot weerziens in het volgende seizoen de byeenkomst sloot. 'Zevenhuizen, 12 Febr. Op Donderdag 8 Febr. gaf de rederykerskamer „Onder Ons” eeue uitvoering in de kolfbaan van den heer J. A. Vos. Het programma bevatte: „Manus de Snorder”, een tooueelspel in één bedryf, en „De Drie Hoeden”, een kluchtspel in drie bedryven. Beide stukken werden goed op gevoerd. BH deze uitvoering is weder ge* bleken, dat „Onder Om" goede krachten beeft» Pr|s der Advertentiün: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groots letters naar plaatsruimte. Inzending ui ter lik tot Dinsdags- en tot Vrgdags-namiddags 4 Alle binnenlandsche Advertentiên, voor 1-maal plaatsing opgegeven, worden slechte 1-maal in rekening gebracht.. BTATEN-GENEBAAL. EERSTE KAMER. Iu de zitting van Donderdag f werden de Vesting* en Oorlogsbej zonder hoofdelyke stemming aangenomen, benevens de aanvullingsbegrooting voor Hoofdstuk VIII (snelvuurgeschut). Naar aanleiding van het volgende hoofd stuk, Waterstaat, voerden verschillende leden het woord De heer v. d. Feltz dankte voor de inlichtingen omtrent de exploitatie van den N. O. Lokaalspoorweg; de heer Brouwers betreurde bet, dat de verbetering van de Boven-Maas moet wachten op de voltooiing van het Noordzee-kanaal; de heer Breebaart wenscbte met den heer Hovy afsluiting en gedeelteiyke droogmaking der Zuiderzee; de heer Stork constateerde, dat door de Eerste Kamer nooit eenigen aandrang is uitgeoefend, om te komen tol Staatsexploitatie der Spoorwegen; de beer *t Hooft wees er op, dat de werken voor den Nieuwen Maasmond tot dusver teleurstellend zgn geweest voor het westelyk deel van Noord* Brabant; terwyl de heer Van Welderen Ren gets lotsverbetering vroeg voor de commiezen der telegrafie, die z. i. te laag gesalariëerd worden in verhouding tot bun ranggenooten by de posteryen. Nadat de Minister van Waterstaat zoo uitvoerig mogelyk op alle bedenkingen, wenschen en vragen had geantwoord en nadat gerepliceerd en gedupliceerd was, werd de Waterstaatsbegrooting goedgekeurd. Alsnu volgde de behandeling der begroo* ting van Landbouw, Handel en Nyverheid. De heer Stork zag met vertrouwen de wetsvoorstellen van dit departement tege moet en besprak uitvoerig de Onge vallenwet, de Ziekteverzekering en de in uitzicht gestelde Ouderdoms* en Invaliditeitsverzekering. De heer Dojes vond de samenvoeging van landbouw, ngverheid en handel een voortreffeiyke combinatie, daar zg de drie hoofdbronnen van ons volksbestaan vormen. Spreker hoopte op een latere wederindiening van een afzonderlgke landbouw vertegen woordiging, terwgl de heer R ego ut de practiscbe rggultaten der Bernsche arbeids- conferentie in Sèspreking bracht. Terwyi de heer Bultman het betoog van den heer Dojes onderschreef, hierin later door den heer Von Fisen ne gevolgd, bestreed de beer MichieIs van Kessenich een afzonderlgke landbouwvertegenwoordi- ging, doch vroeg maatregelen tot bcstrgding van bet miltvuur en meer vergoeding voor het afmaken van bet vee. Nog wees de heer Hovy op eenige gebreken in de Ongevallenwet, alvorens de Minister van Landbouw, Handel en Nyverbeic) de verschillende sprekers kon beantwoorden. Na een korte, re- en dupliek volgde de goedkeuring dezer begrooting. Vóór ons Hoogerbuis tot de goedkeuring van bet hoofdstuk Koloniën overging, releveerde de heer Van Wasseneer van Roeande de bekende uitlatingen van Dr. Paasche in den Duitscben Ryksdag over onze Oost-Indiscbe ambtenaren. Met klem kwam hg tegen die beschuldigingen op. Ook de Mi nister van Koloniën, later door den heer Van Houten gevolgd, kon getuigen, dat eeriykheid en integriteit deugden waren, die ónze ambtenaren byzonder kenmerkten. Daarna gaf, de Minister nog eenige mede* deelingen over den stand van den landbouw in Suriname ten beste. Toen werd ook deze begrooting goedge keurd en ging de Kamer tot op een nader te bepalen dag uiteen. candidaatstelling I raad (vacature-C. A. de Bruin. In de Vrydag j.L gehouden openbare terechtzitting der rechtbank te Rotterdam, is de heer N. F. Cambier van Nooten, notaris te Lopik, by Kon. besluit van 26 Jan. j.l. benoemd tot notaris.te Gouda, als zoodanig beëedigd. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben eene commissie benoemd, aan welke de volgende vragen zullen worden voor gelegd: lo. In welke behoefte aan gelegen heid tot opneming van krankzinnigen in gestichten beeft de provincie Zuid-Holland te voorzien, nadat het gesticht der gemeente Rotterdam onder Portugaal geopend en het nieuwe contract met de Vereeniging voor Christeiyke verpleging van krankzinnigen in werking zal zgn? 2o. Welke wgze van voor ziening in die behoefte, ook lettende op gezinsverpleging en verpleging van jeugdige idioten, is in het provinciaal belang bet meest gewenscht? Tot leden der commissie zgn benoemd; tot lid en voorzitter Mr. J. G. Patyo, Com missaris der Koningin in Zuid-Holland en tot leden de beide inspecteurs van bet Staatstoezicht op krankzinnigen Dr. J. H. Schuurman Stekhoven en J. van Deventer, de leden der Provinciale Staten Dr. W. P. Ruysch, hoofd inspecteur der volksgezond heid en Mr. A. C Visser van IJzendoorn, hoogleeraar te Leiden, voorts de beer Dr. L. Bouman, geneesheer van het krankz- gesticht Bloemendaal te Loosduioen eu tot lid en secretaris Mr. F. H. J. Tavenraat, griffier der Staten. Aan den militieplichtige Pieter Hoogendoorn te Oitoland is, op grond van de derde, in verband met de vierde zinsnede van art. 113 der Militiewet 1901, by Kooink- lyk besluit van 8 Februari, opnieuw onthef fing van den werkeiyken dienst verleend, thans tot 16 Maart 1908. grond is aan den militieplich- l Erkel te Nieuwerkerk a/d van den werkeiyken dienst Maart 1908. van bevoegde zyde rolsche blad „Onze Cou- bewaarheid. Toen zag den dyk van Langerak vreemd schouwspel, nameiyk eene trokken dooreen varken, bouwer uit déze gen rak een zeug, zetl plaatste zichzelf op de fieti door slagen en aanhoudt... en reed met deze vreemde equipage in draf naar buis. Haast ongeloofiyk en toch historisch. NwerdelooH, 11 Febr. Donderdagavond j.l. had alhier een lezing plaats, uitgeschreven door „Luctor et Emergo”. De heer Polderman, die optrad voor deze lezing, gaf ten beste bet stuk. get. Jacob de Veerman, een ware gebeurtenis tydens het beleg in 1813; daarna „Hoe Piet aau zyn vrouw kwam”. Beide stukjes, in echt Zeeuwsch dialect weergegeven, hield en dwong de toehoor ders tot gespannen aandacht. De voorzitter bedankte den heer Polderman na afloop dezer lezing en sprak den wensch tot weer zien uit. 'Owdewater, van den gemeente den ter tafel gebracht; Missive van J. v. Ameyde, kennisgeving aanneming lid der Lyudraaiersbeurs. Idem van de h.h. C. G. v. d. Lee en M. C. A. Thier, benoemd tot leden Burger- lyk Armbestuur. By Koninkl. besluit aan K. Sille ontheffing verleend om als raadslid grond van do ge meente te mogen koopen, voor f 140, groot 139 vierk. M., in de Bonte Paardestraat, thans door bein in erfpacht. Van Ged. Staten goedgekeurd terug ont vangen begrooting 1905, idem schoolgelden herhalingsonderwys 4e kwartaal. Kennisgeving van 't Burgerlyk Armbestuur, dat tot voorzitter van dat college is gekozen de heer M. C. A. Thier. Verzoek van dat college om verbooging van geldelyken steun. Wegens te laat ingekomen voor deze ver gadering stelt de voorzitter voor, deze aan vraag te verwyzen naar Burg, eu Weth. om advies; aangenomen. Burg, en Weth. stellen voor, het verslag der Commissie Schoolverzuim 1905 voor de leden van den Raad ter visie te leggen. Verzoek vau den heer H. L v. Delft, ambten, ter secretarie, om verhooging van jaarwedde wegens vermeerdering van werkzaamheden. Burg, en Weth. stellen voor op dat verzoek niet jn te gaan, doch bet verzoek by de be grooting 1907 ter sprake te brengen; aan genomen. Verzoek van bet R. K Kerkbestuur om 2 perceelen gem.-grond, groot 15 en 20 vierk. M., in de Kloosterstraat te mogen koopen voor f 2 per vierk. M. Burg, en Weth. stellen voor, behoudens goedkeuring Ged. Staten, er gunstig op te beschikken aangenomen. uit bet verslag v van schoolverzuii voorkomt „In den loop van het jaar 1905 werden, door het getrouw schoolbezoek, geen kennis gevingen ontvangen, geene waarschuwingen uitgereikt en geen enkele vergadering ge houden. 'Hesrnaar, 12 Febr. Ter voorziening eener vacature, ontstaan door het overiyden van den heer J. de Ridder, is tot notabel der Ned. Herv. Gem. alhier gekozen de heer W. van Beuzekom. LaDgeraigeweide, 12 Febr. Benoemd tot voorzitter en secretaria der commissie tot wering van schoolverzuim alhier zyn respectievelyk de heeren C. Kraag en T. Kool. *’Lopik, 12 Febr. Ons fanfarekorps „Hertog Hendrik” bereidde velen weer eenige gezellige uren; 't gaf Donderdagavond in het café van den beer W. Lekkerkerker een uitvoering. In weerwil van bet ongunstige wtér, 't stormde en ’t regende toen de tyd daar was om zich op te maken om naar *t feest te gaan, was de zaal flink bezet. Nu, zg die den moed hadden regen en wind te trotseeren, hebben geen spy t gehad. Een achttal muzieknommers, ééa blyspel en zeven komische scéies kwamen voor op het programma. Met aandacht werd naar de muziek geluisterd en dank zy den y vengen directeur, den heer J. A. Frommêlt, kon worden geconstateerd dat de vereeniging flink was gevorderd, de muziek was goed. En het biyspal enz neen, als lachen gezond is en ik geloof het, dan hebben al de aan wezigen een flinke gezondheidskuur onder gaan. Kolossaal was het succes met die extra leuke dingen. Toen het groote pro gramma ruim middernacht was afgewerkt, werd dan ook door menigeen getuigd „wat een mooien avond toch, *k wilde dat we er meer zoo hadden in een winter.” Eu het publiek laatst zei iemand me: „*k zou niet graag bg jelui op eeu feest zyn, *t deugt te Lopik en Jaarsveld met” was, als by vroegere uitvoeringen, in zoo’n prettige en feestrlyke stemming zonder een' wanklank te veroorzaken, dat bet de inwoners van menige andere gemeente zou beschamen. Eenige heeren uit de zaal, die in de pauze reeds een aardig lied hadden doen booren, waren dan ook zeker de tolk van al de aanwezigen, toen zy na afloop de vereeniging toezongen: „Zg leve lang!” Dat het zoo zgn moge! I.wptkerki Ruys, pre<‘‘‘ alhier, he aangenomen. Nieuw laud12 Febr. IndeGemet dezer gemeente Van j.l. Vry__w plaats van den heer J. W. van eersten wethouder benoemd de Meever, die reeds gerutmen tyd als loco titularis deze functie vervulde. ’Nieuwpaort, 12 Febr. Dat er niets nieuws onder de zon ia, werd Zaterdag j 1. L. l-.-j men .g morgen8 op naar Nieuwpoort een fiets, ge- Een land- imeente haalde in Linge rie haar voor de fiets, Iets, dreef bet dier lend bellen vooruit een een moordaanslag, weder door eene vrouw. De opperbevelhebber der Zwarte Zeevloot, Admiraal Tschukain, werd te Sebastopol in zyn Kabinet door eene onbekende vrouw met vier revolverschoten doodeiyk gewond. De daderes is door den wachthebbenden officier neergescboten. Te St. Petersburg werd een bom naar een herberg in een der voorsteden geworpen, waardoor het huis verwoest werd en twee menschen gedood en 17 gewond. De politie en de troepen hebben de plaats van het misdryf omsingeld. De nood onder de arbeiders te St. Peters burg wordt steeds grooter. Talrgke fa brieken in de boofdstad zgn gesloten. De werkloozen richten nu tot den Gemeenteraad dringende beden om hulp. Minister Witte heeft nogmaals verklaard dat het bekende manifest van 30 October zal gehandhaafd worden. Om echter aan de landbouwers de noodige gronden te kunnen afstaan, zou veel, zéér veel geld noodig zgn, meer dau de regeering beschikbaar heeft. Eerst de Volksvertegenwoordiging kan in dezen maatregelen nemen. Men moet dus geduld oefenen. De regeering landeigenaren looLstelling waarvan all provinciën. Het overschot van Konini Denemarken werd Maandag naar de slotkerk van Cbristiaansborg gebracht en vandaar zal het den 16sn naar Roskilde worden vervoerd. De geheele familie zal te voet er achter gaan. Het Ghiueeiiche buitengei schap, hetwelk naar Europa Staats-inrichting van verschdli bestudeeren, wordt eerstdaags verwacht, vanwaar het zich oc Pargs zal begeven. P reeds naar Europeeschi jekker of jas, en zy I geknipt. Verzoek van mej. A. G. v. d. Meer, Eer waarde Overste van het St. Franciscus ge sticht, am in den noordeiykon zygevel van dat gesticht tuimelramen te mogen maken en houden. Burg, en Weth. adviseeren gun stig; aangenomen. Voorstel der Gezondbeids-Commissie tot onbewoonbaar verklaring van een woning, staande wgk B no. 383. Na eenige bespre king verklaart de Raad de woning voor bewoonbaar. Burg, en Weth. stellen voor een woning, staande wyk C 110, bewoond door Kr. Hoogenboom en eigenaar Gt. Duis, voor onbewoonbaar te verklaren; aange nomen. De voorzitter zegt, dat het besluit, gem men in de vorige vergadering, tot vaalste ling der begrooting 1906, in ontvang en uit gaaf op f 55.051,24, nog niet door Ged. Staten is goedgekeurd, op grond over de wgze van geldbelegging van de som van f 25000, voor de tram uitgetrokken. Burg, en Weth. stellen voor aan Ged. Staten te verzoeken het besluit als ingetrokken te beschouwen en te willen machtigen de (25000 rentegevend te beleggen; aangenomen\~ /l Burg, en Weth. stellen voor, af- en over- schryving begrooting 1905, zijnde f ,76,046 aangenomen. Burg, en Weth. stellen voor primitief- kohier 1906, ten bedrage f 4220,66 vast te stellen, behoudens goedkeuring Ged. Staten. Burg, en Weth. stellen voor de Lgndraaiers- beurs voor 1906 het bedrag in ontvangst op f 233,78ó; in uitgaaf op f 190,75, batig slot f 43,035. Burg, en Weth. stellen*voor bet personen tarief voor de paardetram vast te stellen als volgt: van hier naar 't station enkele reis 15 cl., retour 25 ct.; van- of naar. Tap- persheul, zoowel van hier als naar 't station, 7>A ct.; strooken van 4 coupons 50 ct.; 10 ritten-kaarten f 1,25; aangenomen. Burg, en Weth. stellen voor om 63 wilge- en 4 populiereboomen te verkoopen, behou dens goedkeuring van Ged. Staten. De heer J. C. Verheul acht den tyd daarvoor le laat en stelt voor de verkooping tot het najaar uit te stellen. Het voorstel wordt met 4 tegen 2 stemmen aangenomen. Vóór stem den de heeren G. L. Geuting, D. H. Hoger- vors', H. Schep en J. C. Verheul; tegen de beide Wethouders, de heeren G. N. J. v. d. Pavoordt en A. Jonkheid. De heer K. Sille was afwezig. Niets meer te behandelen zynde sluit de voorzitter de vergadering. 'l’olabreek, 12 Febr. J.l. Dohderdag overleed op 73jarigen leefigd eeu algemeen geacht ingezetene, de heer J. Hogendoorn. De overledene bekleedde vele jaren geleden de betrekking van algemeen armmeester en was 35 achtereenvolgende jaren lid van het waterschapsbestuur. In 1903 werd by wéér in laatstgenoemde betrekking herkozen. Bg de j 1. Vrydag gehouden verkiezing van twee notabelen by de Ned. Herv. ge meente van Polsbroek en Vhst werden her kozen de heeren P. Schouten en G. Boer, beiden te Vlist, respectieveigk met 58 en 44 stemmen. Op een viertal andere candidaten waren meda stemmen uitgebracht, o.a. op den beer J. Schep te Vlist 11 stemmen. De door deu heer Dr. C. J. Rab, ryks- veearts te IJselstein, in onze gemeente ge houden cursus iu runderkennis is de vorige week geëindigd. De laatste les werd in tegenwoordigheid van den heer H. D. S. Hasselman, ryks landbouwleeraar te Utrecht, gegeven op de hoeve van mej. de wed. G. van der Heeden alhier. Vorige weken waren bezocht de stallen van de veehouders E. Erkel, C. Scheer en T. de Pater. De beide bedelaars, die j.l. Woensdag door onze politie naar Rotterdam werden overgebracht, herkregen daar hun vryheid, wyl er naar 't schynt geen termen be stonden om hen in voorloopige hechtenis tq houden. De beide mannen keerden nu op hun schreden terug, en, tot groote verbazing der ingezetenen, wandelden ze in den laten namiddag van denzelfden dag, waarop ze waren vertrokken, weer door onze gemeente. 'IteeuwHk, 12 Febr. Het aantal inge schreven inihtieplictitigen voor de lichting 1907 bedraagt alhier 28. Woensdagavond j.l. hield in het café vau den heer L. P. v. Leeuwen de afdeeling „Reeuwyk en Omstreken” van „de Holl. Maatschappy van Landbouw" eene vergade ring, waarin o. m. mededeeling werd gedaan van veRictiilleude ingekomen stukken, meest verslagen van het Departement vau Land bouw, Nyverheid en Handel. De penning- irieester deed vervolgens rekening en verantwoording van zyn beheer over het afgeloopen dienstjaar en de periodiek af tredende bestuursleden, de heeren A. v. d. Spiegel en F. H. Bulaeus Brack, werden als zoodanig met byna algemeens stemmen herkozen. Hierna had de gewone verloting plaats. Verloot werden: een familieschaal, een petroleumtoestel en een Donderdagavond j den heer N. J. van Dam in dit seizoen van het l. lap plaats. Als trad op de heer J. Overslckt. Frankrijk. De leden van den Londen- schen Graafscbapsraad, die nog steeds in Parys vertoeven, werden op vriendelyke wyze door den heer Loubet ontvangen. Op het Elysée, waar de gastmaaltyd plaats had, ver welkomde de President hen als boodschap pers van den vrede, en bracht in herinnering hoe hy, gedurende zyn nu ten einde spoe dend Presidentschap, er steeds naar had gestreefd harmonie tot stand te brengen tusschen de beide volken. De gala-voorstelling in de opera ter eere van de Eogelscbe gasten werd door vele notabiliteiten bygewoond. Het Engelsche en het Fransche volkslied werden gespeeld en daverend toegejuicht. Aan afwisseling ontbreekt het niet Om een bezoek te brengen aan de beroemde porceleinfabriek te Sèvres, werd van 50 electrische automobielen ge bruik gemaakt, waarna men te Versailles déjeuneerde. De Ftansche Minister van Binnenlandsche Zaken gaf een schitterend feest ter eere van de gasten eu heel het uitgaand Parys was hierby tegeuwoordig. De heer Cornwall bedankte voor de prach tige ontvangst. Met de verdere inventarisatie der Fransche kerken loopt het nogal rustig af. Slechts op enkele plaatsen, zooals te Besan^on, werd de kerk met geweld ontruimd. In de Kamer zal eerstdaags eene interpellatie over deze ontruiming gehouden gorden. In zake het politie-toézicht van Fransche zyde in Marwkk», waarover men op ’t oogenblik op de conferentie te Algesiras handelt en waartegen van Duitsche zyde tegen geprotesteerd wordt, heeft de Minister- PresHent Rouvier in de Fransche Kamer gezegd, dat de Regeering zich onmogeiyk over deze zaak kan uitlaten, daar dit onder werp door eene internationale conferentie overwogen wordt. „De pers", zeide hy, is vry er over ste zeggen wat ze wil, de regee ring behoeft hare artikelen noch goed, noch af te keuren. De toon in de Duitsche pers wyst er wel op, dat men op de conferentie aan een critiek punt is genaderd. Het officiëele Duitsche Wolff-bureau zegt dat Duitscbland niet voornemens is er in toe te stemmen, dat Frankryk het bewuste politie-toezicht en daarmede zeker overwicht in Marokko verkrygt. Dat is immers juist het kardinale punt, dat aanleiding gaf tot de tusscbenkomst van Keizer Wilhelm en tot het byeenroepen der conferentie geleid heeft. *t Is maar goed, dat de heeren in Algesiras er kalm en breedvoerig over redeneeren en een oplossing vinden kunnen zonder elkaar te verbitteren. De booge toon der agent schappen van de betrokken Regeering be hoeft nog niemand te verontrusten of vrees aan te jagen voor mislukking van het onder nomen werk. Keizer Wilhelm had een langdurig onder houd met den Rykekanselier, den Minister van Oorlog en verscheidene Generaals. Het behoeft echter volstrekt nog niet te hebben geloopen over de Marokkaansche quaestie. De BrlUiohe „Onafhankeiyize Arbei- dersparty zal op de aanstaande jaarlyksche conferentie van het „Comité voor arbeiders- I vertegenwoordiging” een resolutie ten gunste van den vrede voorstellen. In die resolutie wordt eenerzyds blydscbap betuigd over de vriendschappelyke verhouding tusschen Frankryk en Engeland, aan den anderen kant afkeuring uitgesproken over de pogingen om die vriendschap voor te stellen als een bedreiging tegen Duitsch- land. Aan het Duitsche volk wordt de verzekering gegeven, dat de Eogelscbe arbei ders zich krachtig zullen verzetten tegen elke poging om oorlog te verwekken tus schen Duitscbland en Engeland. In Engeland heeft verleden week een hevige storm met donder, hagel, sneeuw en regen gewoed,, en wel door nagenoeg het geheele land. Er werd veel schade aange richt Ook menschen werden door den bliksem getroffen en drie kerken werden door het heme4*4Mut beschadigd. De nieuwe regeering .heeft de lersche dwangwet nu ook ingetrokken en moet sterk van plan zyn ook de hinderiyke vreemde lingenwet in te trekken. Een der nieuwe Ministers, de oud-werk- man Burns, moet in zyu jongste onderhoud met Koning Edward vrystelling hebben ge vraagd van het dragen van den met goud geborduurden Hof rok, maar de Koning heeft gezegd geen uitzondering te kunnen maken. In Birmingham heeft men plan om het 80 jarig Kamerlidmaatschap van Chamberlain, hetwelk ongeveer-samenvalt met zyn 70en geboortedag, in Juli a. s. feesteiyk te vieren. Men weet, dat in 1901 het 25-jarig jubileum indertyd niet gevierd werd wegens den Boerenoorlog. Alweer wordt uit Ruland berioht van ^k-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1