finm (Has). «rit, ei U Humde. BOELHUIS UITVOERING Een Zilversmid. TIMMERLIEDEN, Molenaarsknecht, Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenarbeider Dienstbode, Huishondster, Meid-Huishoudster, Steenkolen, Boerenarbeider, B0UVMBID Burgerdienstbode, Dienstbode. Houtwerk te Haastrecbt Huizen en Erven Dienstbode, Een Dienstmeisje, te Lekkerkerk. PI Advertentiën. i 50-jarige Echtvereniging m ft ftftftftftftftftftftftftftft en Jacoba Elisabeth Antoinette de Vries, H.ll. Veehouders! Fanfarecorps „Hertog Hendrik". te POLSBROEK aankomend Bakkersknecht der Rederijkerskamer ,,'t Ontluikende Bloempje" te HAASTRECHT. WEDSTRIJD in uiterlijke Welsprekendheid, COKES en ANTHRACIETKOLEN. Firma A. KAPTIJN, Boerendienslbode Ter overname aangeboden: en Openbare Verkooping Notaris J. KOEMAN, te Haastrecht, Huizen of Pakhuizen, II Koeien, Boov- en Melkgereedschappen. Alhlaaserdam12 Febr. Van de werf der Naamlooze Vennootschap «Scheepswerf ▼oorheen Jan Smit Cz." alhier is te water gelaten het stoomschip „Termini". Dit schip is geheel van staal gebouwd naar de voor schriften van de Germanischer Lloyd. De afmetingen zjjn: 265 0" lang, 56: 0 breed, 20 9" diep, terwijl het schip een draagver mogen heeft van 3000 tons op summer freeboard. Het schip zal voorzien worden met machines en ketels van de Koninkljjke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen. Als eene grootn bijzonderheid kan wor den gemeld, dat bjj den landbouwèr J. van Asperen, in Koojjwjjk alhier, twee koeien geljjk elk twee kalveren wierpen, welke alle vier witkoppen en kuischen waren. 'imelde, 13 Febr. In de Donderdag avond in het lokaal „Lekzicht" alhier ge houden vergadering van het departement „Meerkerk—Ameide c. a." der Maatschappij „tot Nut An 't Algemeen" werden benoemd: a. in de commissie tot het nazien der boe ken en waarden van de spaarbank de heer P. Sichterman en H. van IJzeren te Meer kerk en A. van Staveren alhier; b. tot af gevaardigde en plaatsverv. afgevaardigde ter a. s. algemeene vergadering respectievelijk de heeren C. Oldemans en L. A. van Haaften te Meerkerk. Daarna traden voor een flink door leden en ook door dames en belangstellenden be zette zaal op de heer Delmonte en mevr. Kiehl, van Amsterdam, die den aanwezigen een gezelligen genotvollen avond bereidden met de navolgende voordrachten: Maria Antoinette De Suikertante door mevr. Kiehl. Teleurstelling Toon en Toos in de Opera I door den heer Neef Jan j Delmonte. Jean Marie en Admiraal Cadeljacq door oeiden. Vrijdag-avond hield Dr. H. A. van der Meulen van Bergen op Zoom in de zaal van Gebr. Diepenhorst alhier de aangekondigde lezing over het onderwerp „de sociale kwes tie niet alleen een brood- en loonkwestie", welke stelling Z.W.Eerw. in eene boeiende door tal van citaten, voorbeelden en ervaringen gestaafde rede verdedigde en ten slotte be toogde, dat, hoe voorname middelen tot ver betering der sociale nooden, meer brood en hooger loon, ook mogen zjjn, 't slechts lap middelen kunnen wezen, wanneer daarmede geen zedelijk gezond godsdienstige opheffing des volks en meer onbaatzuchtige belang stelling, toenadering en het geven van een goed voorbeeld in eenvoud, matigheid en spaarzaamheid door de meer bezittende klas sen gepaard gaan. *Ammerat«l, 12 Febr. Uit het jaar verslag over 1905, dat de penningmeester van het ziekenfonds „De Voorzorg" uitbracht, bleek dat de stand per kas gunstig was. De inkomsten hadden bedragen f 401,50; de uitgaven f 273,91, alzoo een batig slot van f 127,59. 'Bergambacht, 18 Febr. Voor de be trekking van onderwijzeres aan de 1ste openbare lagere school alhier hebben zich li sollicitanten aangemeld. Uit de ter visie liggende lijst van stemgerechtigde ingelanden van den polder „Bergambacht" bljjkt, dat hun aantal 274 bedraagt, te zamen uitbrengende 2253 stemmen. Aan Bergstoep alhier doet zich wederom een geval voor van Typhu3. Van den bouwman J. B. alhier is een koe, welke verschijnselen vertoonde als te zijn lijdende aan clinische tuberculose, door het Rjjk overgenomen en Zaterdag 1.1. vervoerd naar het abattoir te Rotterdam. §Driebrugge, 12 Febr. Hedenavond ontstond een begin van brand boven de machinekamer van de graanhandelaars Van Tujjl IJfT alhier. Dank zjj de spoedige aanwezigheid van vele hulp vaardigen met een brandspuit mocht men er spoedig in slagen den brand tot eenige ledige zakken en waterschade te beperken. Oorzaak onbekend. 'Greet-Aminers, 13 Febr. Omstreeks middernacht werden de slapenden bjj den toren alhier van Zaterdag op Zondag uit de rust gewekt, daar een stuk van den toren naar beneden stortte. Gelukkig dat zoo iets gebeurde, toen de jeugd in rust was. Dadeljjk is er een heining om- geplaatst om onheilen te voorkomen. "Krimpen a/d IJsel, 12 Febr. Tot onderwijzeres aan de bqzondere school is benoemd mej. A. Essenberg van 's Gra- venhage. De heer J. Th. Wolters, brievengaarder alhier, heeft tegen 1 Maart a. s. als zoodanig ontslag aangevraagd. $Langerutgeweide, 12 Febr. Als een büzonderneid mag wel genoemd worden het feit, dat een zeug van den landbouwer J. Boer alhier 17 biggen heeft geworpen, waarvan 1 dood was. 'Lekkerkerk, 13 Febr. Tot bestuurs lid van het departement „Lekkerkerk'' der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeeu" is in plaats van den heer D. N. van Gelderen, arts, die als zoodanig bedankt had, benoemd de heer H. Fqn. Donderdagavond hield de heer F. Sinninghe Damsté, predikant te Poortugaal, voor de hier bestaande afdeeling van den Nederl. Protestantenbond een lezing over „het profetisme in Israel". Duideljjk zette hjj uiteen, wat eigenlqk onder een profeet moet worden verstaan, hoe voor de verkla ring van het profetisme geen toevlucht moet genomen worden tot het supranatura lisme; hoe zjj, wars van vormendienst, voor echte relegie hebben geqverd, hoe zij bjj uitnemendheid de vromen onder Israël waren. Met een harteljjk woord van dank door den voorzitter voor de heldere, met gloed uitgesproken rede en een harteljjk gemeend „tot weerzien" werd de bjjeenkomst, die ten gevolge van het ruwe weder niet zoo druk bezocht was als zulks gewoonljjk het geval is, gesloten. "Meerkerk, 12 Febr. De 19 jarige F. van der Heiden Fz. alhier, bezig zjjndemet houthakken, had j.l. Zaterdag het ongeluk zich zoodanig in de pols te hakken, dat ge neeskundige hulp vereischt werd. 'Nleu werkerk a/d IJsel, 12 Febr. Zaterdag-avond ontstond in een schuur van den vrachtrjjder A. S. in den Zuidpias brand, tengevolge waarvan alles wat er zich in bevond tot de twee hitten toe verbrandde. De buren deden al hun best den brand te blusschen en te beperken. Omdat men op het dorp meende, dat de brand onder de naburige gemeente Zevenbuizen woedde tn omdat niemand/ naar het dorp kwam om te waarschuwen, rukte de brandspuit niet uit. Voor eenige weken had zekere W. V. alhier het ongeluk zich bq het rietsnjjden in het been te verwonden. Omdat de wond niet zeer groot, ja zelfs zeer gering was, werd er weinig of niets aan gedaan. De vorige week dacht hjj, dat het been genezen was; maar op eens kreeg hjj zulk een hevige pjjn, dat dokters hulp moest worden inge- geroepenop dit oogenblik bljjkt de toestand zeer ernstig. Ridderkerk, 12 Febr. De afdeeling „Slikkerveer" van het alg. Ned. werklieden verbond zal voor den gemeenteraad, vacature- J. Zwart, candidaat stellen den heer J. de Zeeuw, brievengaarder te Slikkerveer. •SUlwUk, 12 Febr. Namens H. M. de Koningin is verleden weck door bemiddeling van onzen Burgemeester aan den arbeider W. M. alhier, die door voortdurende ziekte niet in staat is zjjne gewone bezigheden fe verrichten, eene som van f 40. ter hand gesteld. Hjj zal daarmede een kleinen handel gaan beginnen, in de hoop, dat hjj daardoor in het onderhoud van zjjn gezin zal kunnen voorzien. Niettegenstaande het hoogst ongunstige weAr waren Vrjjdag j.l. vele leden van den Protestantenbond met hunne dames opge gaan naar de lezing van Ds. H. E. Knappert, predikant te Haastrecht, die zoo bereidwillig de plaats vervulde van mej. Van Eek te Oegstgeest. De voorzitter opende de bjjeen komst met den spreker daarvoor harteljjk dank te zeggen en nadat toen het zangkoor een lied uit den 'bundel gezongen had, hield Ds. Knappert eene lezing naar aanleiding van den in verschillende talen overgebrachten roman van Gustav Frenssen „Jirn Uhl". Het is natuurljjk niet' mogeljjk in een kort bestek een volledig overzicht te geven dezer belangrjjke beschouwing; laat het ge noeg zjjn te melden, dat ons het leven geschetst werd van een man, die, wars van verouderde godsdienstvormen, zich niet door de slagen van het lot liet ontmoedigen, doch wiens geloof hém sterkte, om voort te gaan op zjjn moeiljjken levensweg. Soms moest hjj van meet af weer beginnen en toch bracht hjj het ten slotte tot een eer volle en nuttige positie in de maatschappjj. Wat daaruit voor ons te leeren is, werd ons met tal van nuttige wenken en opmer kingen duideljjk gemaakt. Het koor, dat het tweede gedeelte detf lezing geopend had met een lied, besloot met een derde nummer de rede van den spreker, die daarna bjj monde van den voorzitter den harteljjken dank van alle aanwezigen ontving voor het schoooe en doorwrochte werk, door hem geleverd. Na ook het zangkoor den dank der vergadering voor zjjne medewerking gebracht te hebben, sloot de voorzitter de bjjeenkomst. §9tolwUk, 12 Febr. Door den heer Verdoorn klhier, secretaris der Schoonhoven- sche tooneelvereeniging, worden pogingen aangewend tot opriebtibg eener Stolwjjksche tooneelvereeniging. Een zevental j ongelieden gaven reeds blqk van toetreding en tot eenige anderen aal een ujtnoodiging tot deel neming worden gericht, zoodat binnenkort de oprichting eener nieuwe rederjjkerskamer wel zal kunnen plaats hebben. Vllst, 12 Febr. De commissie tot wering van schoolverzuim alhier heeft in hare ver gadering van Vrjjdag 2 dezer herbenoemd als voorzitter den heer J. A. Rooken en als secretaris den heer J. Uittebbogaart. Tot bet doen van de aoodige opneming tot vaststelling der huurwaarden van per- ceelen voor de personeele belasting zjjn voor het belastingjaar 1906 voor deze gemeente aangewezen de heeren B. Formjjne, inspec teur te Gouda en D. Kleingeld, kommies bjj de dir. belastingen te Schoonhoven. Atleop van Publieks Verkoeptngen van Onroerende Goederen. Vrjjdag j.l. werd door notaris W. Kruiswjjk te Oudewater in 't koffiehuis van den heer W. J. v. d. Meer, ten verzoeke van D. v. d. Berg te Uoenkoop, in 2 per- ceelen verkocht: 1. Een woonhuis met schuur, bouw- en grasland, samen groot 24 aren en gelegen aau den Provincialen weg ouder Hoeukoop; 't hoogst in bod gebracht door den heer G. Smit te Uoenkoop op f 2525; bjj afslag niet gemjjnd. 2. Een ps-ceel Bouwland daarnaast, groot 21.75 areD; 't hoogst in bod gebracht door den heer Van Wjj-.gaarden te Woerden op f 975; bjj afslag niet gemjjnd. Combinatie 1 en 2 niet gein jjad, alzoo ge gund aan de hoogstbiedenden. Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting van 8 Febr. Kommer van den H., kastelein Sliedrecht, drankwet overtr., 2 m. f 2 of 2 m. 1 d. Teunis M., kastelein Sliedrecht, idem, 2 m. f 2 of 2 m. 1 d. Bastiaan K., Streefkerk, leerplichtoverlr., f 2 of 1 d. Willem K., Giesendam, idem, f2 of 1 d. Jasper v. A., Groot-Ammers, idem, f 2 of 1 d. Aart van de G., Papend recht, idem, f 2 of 1 d. Aart de K., Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Arie MSliedrocht, jjkwet overtr., f 1 of 1 d., met verbeurdverkl. maat of gewicht. Matthjjs van der L, Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d., idem. Cornelia van N., Sliedrecht, idem, f 1,50 of 2 d., idem. Teunis B. H., Sliedrecht, idem, f 1,60 of 2 d., idem. Geerit van W., Sliedrecht, idem, 2 m. f 1,50 of 2 m. 2 d., idem. Johannes B., Sliedrecht, idem, 3 m. f0,50 of 3 m. 1 d idem. Dirk T., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d., idem. Leendert de H., Molenaarsgraaf, idem, f 1 of 1 didem. Jan K, Nieuwpoort, idem, fl of 1 d idem. Arie van W., Nieuwpoort, idem. f 1 of 1 d., id. Teunis N., Streefkerk, idem, f 1,50 of 2 d., id. Dirk A., Streefkerk, idem.fl of 1 d., idem. Bastiaan G., Streefkerk, idem, f 1 of 1 d., id. Uermanus van H. en Jan Arie R., Streef kerk, visscherjj overtr., ieder f 2 of 2 d. Gerrit den H., Streefkerk, idem, f3 of 2d. Jacob M. en Cornelis M., Sliedrecht, idem, iefler f 3 of 2 d. Arie van H., Sliedrecht, dragen van een wapen, f 3 of 2 d., met verbeurdverkl. revolver en patronen. Cornells H., Arnhem, overtr. prov. reglemt. op de wegen en voetp., f 1 of 1 d. Cornelis van Z., Brandwqk, idem, 3 m. f 1 of 3 m. 1 d. C'iristiaan de K., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Adriaan van V., Ottoland, idem, f2ofl d. Jan Hermanus B., Giesen Oudekerk, idem f 1 of 1 d. Hendrik van der H., Langerak, idem, f 1 of 1 d. Leendert de K., Groot Ammers, idtsm, f 1 of 1 d. Arie van der T. en Huibert de B., Papen- drecht, spelen met geld, ieder f 1 of 1 d. Jacob de B., Sliedrecht, straatschenderjj, f 8 of 2 d. Jacob V. en Jan E., Giosendam, buren gerucht, ieder 2 m. f 3 of 2 m. 2 d. Jacobus K., Sliedrecht, dronkenschap, 2e berh., 3 m. 7 d. Teunis L, Sliedrecht, idem, le herh., 2 m. 3d. Anth. Leendert O., Sliedrecht, Se herh., 7 d. Johannes de J., Sliedrecht, ordeverstoring, 2e herh2 m. 7 d. Jan E., Sliedrecht, idem, 3 d. Cornelis B., Alblasserdam, idem, 4 d. Dirk van R., Bleskensgraaf, dronkenschap, f 2 of 1 d. Pieter van T., Sliedrecht, idem, f5 of 2 d. Huibert S., zonder bek. woon- of verbljjfpl., idSm, f 1 of 1 d. Mittheu» H., Nieuwpoort, idem, f lof ld. Bart S., Molenaarsgraaf, idem, f 8 of 2 d. Johannes de J., Sliedrecht, idem, f5 of 2d. Andreas Hermanus de J-, 's-Gravenhage, f 3 of 2 d. Nicolaas S., Goudriaan, idem, f 8 of 2 d. Hendrik Johannes S., Goudriaan, idem, f0 Hendrik B., Papendrecht, idem, f 2 of ld. Pieter van T., Sliedrecht, idem, f5 of 2 d. Klaas B., Sliedrecht, idem, f 6 of 3 d. Arie van de G., Sliedrecht, idem,, f 0,50 of 1 d. Aart V., Giesendam, idem, f 2 of 1 d. Korstiaan van A., Sliedrecht, idem. f 1 of 1 d. Johannes P., Sliedrecht, idem, f.3 of 2 d. Gjjsbert B., Sliedrecht, idem, f 10 of 3 d. Mees de R„ Langerak, idem, f 2 of 1 d. Teunis Marinus Johannes L., Sliedrecht, idem, 2 p. f J of nj. 1 d. 'Pieter V., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Willem van D., Sliedrecht, idem, f2 of 1 d Johannes de J., Sliedrecht, idem, f 10 of 3 d. GEMENGD NIEUWS. Onweer enz. op Vrjjdag 9 Fe bruari 1906: Even na half vjjf is er in de gemeente Zieriktee zeer duideljjk een aardschok ge voeld, die vergezeld ging van een onder- aardsch gerommel, dat geleek op een vet verwjjderd onweer, of op het instorten van een groot gebouw. Overal trilden en -om- melden ramen en deuren. Kort daarna werden weerlicht en donder waargenomen, vergezeld van hagel. Tqdens een kort, maar zeer bevi^ oaweder, dat zich boven Delft cn onmiddellijke om geving ontlastte, werden op den Haagweg door een windvlaag twee boerenwagens maf hooi totaal opgenomen en 't onderstboven geworpen dver de rails der stoomtram. De dienst van deze had. daardoor ltyi uur vertraging. Te Noordwelle (Z.) werd de molenaar J. juist toen hjj den molen verliet, door dea bliksem getrofcnt,zóódanig, dat de ge- heele rechterzijde van zjjn lichaam verlamd werd. Bewusteloos werd de man in zjjne woning gedragen. Onder Oostburg zjjn twee personen door den bliksem gedood. n Een voor den tjjd van 't jaar ongewoon hevig onweer heeft te Waterland-Kerkje twee slachtoffers geëischt. De molenaarszoon Risseeuw werd op slag gedood, de molenmaker De Groot, van Nieuwvliet, ernstig gewond. Enkele dagen geleden werd te Amsterdam uit het Israëlletisch ziekenhuis een krankzinnige ontslagen. Hjj heette her steld en werd in een vigilante naar de ouderljjke woning gebracht. Maar daar bleek dat de ongelukkige vol strekt niet genezen was, want kort na tjju thuiskomst sloeg hjj alles stuk wat binnen zjjn bereik kwam, en dreigde ieder met een mes. H q vloog de straat op en mishandelde een politie agent, wien bet ten slotte ge lukte den kraukzinuige met de hulp van eeaige burgera naar een der politie-burau's te brengen. Den directeur van den gemeenteljjken ge neeskundigen dienst werd nu gevraagd hoe men met den ongelukkige aau moest doch het antwoord van dien hoofdambtenaar luidde, dat er nergens plaats voor hem was. Eq zoo moest men dezen krankzinuigb een paar dagen in een politie bureau opgesloten houden, vóór er plaats kwam in het Wil- heiunua-gasthuis, waar hjj zich thans bevindt. Zulke toestanden bestaan nog te Amster dam in het begin der 20e eeuw, scbrjjft het Hbl. Hoe voorzichtig men moet zjjn met huisdieren, leert het volgendeHet zoontje van den heer Varkevisser te Voor schoten, een aanvallig kind van vier jaar, dat de lieveling was van alle huisgenooten, zat op den grond te spelen. De hond lag op een stoel. Toen alle huisgenooten zich verwjjderd hadden en de kleine zich een oogenblik met dep hond alleen in de learner bevond, vloog de hond op het kind aan eu beet het in het gezjehtje, zoodat de neus en een oog vreeselgk verminkt waren. Met moeite kon men den hond van het kind los- krjjgen. Men vermoedt dat de hond jaloersch Qp het kindje is geworden, waarvan hjj reeds meermalen bljjkjm had gegeven. Het kind wordt in bet St. Elizabethsgesticht te Leiden verpleegd en uiterst zorgvuldige behandeling geeft nog eenige kans op behoud der beide lichaamsdcelen. Te Leicester, in Engeland, is een man in het gasthuis gebracht, dik toen hjj achttien jaar geleden zjjn vrouw ver loor, de gelofte aflegde om, als rouw over haar dood, twintig jaar lang niet op eeu bed te slapen en zich niet te wasschen. Achttien jaar heeft hjj dat volgehouden, slapende in schuren en stallen, zich voedende, voor een stuiver daags, met droog brood en soms wat boter er op. Hjj had zjjn gelofte wel twintig jaar volgehouden, als een hond hem niet gebeten had. De wond ontstak, het been werd stjjf en bg bleef aan den weg liggen. De politie braent hem naar het gasthuis. Daar ging bjj eerst vjjf- maal in het bad, waarbq de sterkste ont smettende zeep werd gebruikt. Het diner was wat laat. Een heer uit het gezelschap vroeg aan de gastvrouw iets te spelen. Zjj zette zich gedwee aan de piano en droeg een Nocturne van Chopin voor. Toen het uit was, hing er nog dezelfde atmosfeer van gelatene afwachting. In de stilte van het vertrek wendde zjj zich plotseling tot een ouden heer, die in een fauteuil zat en vroeg: „Wil u nog een sonate vóór het eten?" Deze schrok op en glimlachte toen, zicht baar verrast. „Nu daar zegt u zoo wat," zeide hjj, „ik heb er al twee gepakt op mjjn weg hierheen, maar ik kan er nog wel een'je verdragen." „—De invloed van thee op de maagsapafscbeidingin Over dit thema |l door een Japanschen geneeskundige een studie gemaakt in bet pathologisch anatomisch laboratorium te Burljjn. Zoo dikwj)ls is thee, als van zelf sprekend een onschuldig agens voor de maag genoemd, tenmiaste de slappe thee, terwjjl bjj gevoelige magen het gebruik van sterke thee in eenige hoeveelheid hinderljjk werd gevoeld. Van kolfie, die bjj eenige maag ziekten werd geschrapt, werd aangenomen, dai de roost-produkten hier de scbadeljjke bestanddeelen zouden uitmaken. Bjj een theeaflreksel bestaau nu deze niet. Als thee in groote hoeveelheid of als zeer sterk af treksel wordt genomen, dan kan het bg personen, die daar vatbaar voor zjjn, tot een theobromine-vergiftigiog komen, zich uitende in onrust, duizelingen, slapeloosheid en be klemmingen. Teneinde nu van de werking der thee op de maag eeu begrip te krjjgen, werd ge- experimenteerd op Pawlow'sche fbtelhonden. Dezen werd door den slokdarm-fhtel 300 gr. thee-aftreksel in de maag gebracht, het bleef 15 min. inwerken en werd daarna verwjjderd. Hierop werd de hond „scheingofüttert" en toen op de gewone wjjze om de 5 min. het maagsap gewonnen en onderzocht. Uit de kurven, opgemaakt door de be paling van hoa veelheid, verteringskracht en totaal zuurgehalte, bleek, dat de thee bljjkens contróle-onderzoekingen met gewoon water, de maagsapafscbeiding beperkt. Het is misschien in verband met deze waarneming te brengen, dat de Russische arts Kol Jagi, gedurende de laatste Russisch- Japansche veldtochten bjj zjjn soldaten een afneming van lichaamsgewicht vond bjj ge regeld theegebruik, tirwjjl onder overigens geheel geljjke conditiën, bjj gebruik van malzkoffie, het gewicht steeg. Ook de eiwit omzetting Ijjdt onder theegebruik. Daartegenover staat, dat een matig gebruik van niet jte sterke, maar geurige thee, door den geur en de opwekkende werking op het zenuwstolsel als een aangename drank aan te bevelen is. (Mbl. t. d. Verv.) STADSNIEUW». lekMBkavan, 18 Febr. t Met ingang van den 12den dezer is de heer J. J. Hogendoorn, Ie onderwjjzer aan de school le soort, tjjdeljjk overgeplaatst naar de school 3e soort alhier. f De Zee/Eer w. Heer H. J. D. Okhujjzen, pastoor te Curasao, thans met verlof hier ter stede, hoopt Donderdag 15 dezer den dag te herdenken waarop hjj vóór 12^ jaren het priesterschap aanvaardde. fin de Maandag-avond gehouden algemeene vergadering der R. K. kies ver- eeniging alhiér twerd rekening en verant woording door don penningmeester afgelegd, en door den secretaris verslag gegeven der werkzaamheden over het afgeloopan jaar. Het ledental is tot 110 gestegen. In het reglement werden eenige wjjzigingen ge bracht, ook met het oog, om jongelui, die 20 jaar hebben bereikt, in de gelegenheid te stellen reeds lid te kunnen worden, terwjjl de jaarljjksche contributie op minstens 25 cents is gesteld. Tot bestuursleden werden met groote meerderheid van stemmen herkozen de heeren C. B. van Baaren als voorzitter, J. G. Doesburg, 2e voorzitter, F. A. BrOring, secretaris en A. Pel ten burg als commissaris, terwjjl in plaats van wqien den heer J. U. van den Bergh als commissaris werd ge kozen de heer M. Hoefuagel. t Maandag-avond had in het „Heeren-Logement" alhier de tweede uitvoe ring plaats der muziekvereeniging „de Pa- rjjsche Bezetting". Nadat door den voorzitter, den heer L. de Knegt, een woord van dank gebracht was aan de aanwezigen voor hun flinke opkomst, wees hjj er op, dat, had men bjj de eerste uitvoering de hulp van vreemde krachten noodig, deze thans, wat het muzikale ge deelte betreft, ounoodig waren en dus uit sluitend met eigen krachten gewerkt werd, wel een bewjjs, dat de vereeniging, onder leiding van den jjverigen directeur, den heer Em. van Wageningen, flink vooruit gegaan is. Het programma, bestaande uit twee af- deelingen, ieder van zes nummers, bood veel afwisseling; vooral de verschillende solo's en duo's vielen bjjtonder iu den smaak. Iets nieu ws was de Febrbelhner- Reitermarsch, duo voor twee Herolds-Trompetten met Or- chest, wat een aardig effect maakte. Ter afwisseling gat de heer P. van Assum een van zjjn geestige voordrachten, getiteld „'t Feest op 't Durp", waarmede hjj veel succes inoogstte. Het tooueelstukje: „De Luitenant en zjjn Oppasser of Soldatenlist,kluchtspel in eóu bedrqf door Van Emmerik, dat na de eerste afdeeling gegeven werd en flink en vlug werd afgespeeld, viel zeer in den smaak, vooral Jau, de oppasser, en Trui, de keukenmeid, hadden eeu dankbare rol. Nadat het officiëele programma afgewerkt was, dankte de voorzitter voor de bjjvals- betuigingec, welke den leden der vereeniging te beurt vielen, een prikkel om op den ingeslagen weg voort te gaan. Gedurende de pauze van het bal, dat nu volgde, had de Cake-Walk, wedstrjjd voor heeren, plaats, waarbjj het publiek besliste. Uiervoor hadden zich zes heeren opgegeven. Dat hel hierbq lustig toe zou gaan, was niet te verwonderen, de een danste nog komieker dan den ander. Het was niet gemakkelqk voor het publiek direct reeds de uitgeloofde prgten te kennen, zoodat twee heeren nog eens hun kunsten moeeten vertoonen, wat nog geen btslissing gaf. Ten slotte werden de heeren P. van Assum en F. B. den Boc-r Jr. ieder een ptjjs toegekend. Het zeer geanimeerd bai^werd tot laat in den nacht voortgezet. t Gedurende de maand Januari 19U6 werden ter keuring aangeboden en goedgekeurd voor de consumptie 22 koeien, 6 kalveren, 2 schapen, 69 varkens, 2 speen varkens. Ingevoerd en goedgekeurd werden 560 K.G. vieesch en 456 K.G. spek, terwql 1 koe werd afgekeurd voor invoer, 4 monsters melk werden onderzocht en goed bevonden. t Zaterdag-middag ontstond door het valieu van vonken op een houten bint brand in den schoorsteen van het woonhuis van mej. A. B. v. d. Ree op den Korten Dqk. Door D.v.d. Bergh, die ter hulp was gesneld, werd het brandje gebluscht. t Zondag-middag geraakte het ze venjarig jongetje Peter de Wit al spelende te water in de Oude Singelgracbtwat gelukkig spoedig werd opgemerkt door A. v. Os v. d. Abeelen, die juist daar passeerde. Gedeelteljjk begaf hjj zich te water en moebt het genoegen smaken het fentje op het droge te brengen en aan zjjne ouders terug te geven. IN GEZONDEN. Buiten verantwoordelyfdieui der Redactie. Schoonhoven, 13 Februari 1906. Geachte Redactie 1 Hulde 1 Niet echter aan den onderteeke naar van het ingezonden stuk in uw blad van 10 Febr. j.l., schrjjvende „Namens de Com missie uit „Hulp in Ljjden", maar aan de respectieve voormalige besturen van die in stelling, die sedert de oprichting een kapitaal hebben weten te formeeren van f 16.000. Wat beoogt de geachte inzender toch met zjju stuk? Indien hjj meent, met dat doordrjjven ten slotte toch te zullen triomfeeren, dan geloof ik hem die itlussie gerust te kuuuen ont nemen, want hjj zal daardoor heusch zjjn doel met bereiken. Bedoelt hq echter alleen maar om openbaarheid te geven aan een bestaanden verkeerden toestand (die vooreerst nog zal blqven voortduren zooals hjj zich aau het eind van zjjn stuk uitdrukt waarmede hjj dus het huidige bestuur of de geheele Nqverheids-Vereemging een blaam denkt op te leggen, dan moei ik hem openljjk van opzettelqk willekeurige, onjuiste voor lichting bescnuldigen, door met geen enkel woord in zqn schrqven te gewagen van het ontworpen nieuwe concept reglement, dat zoo beshst de verouderde begrippen Ier zjjde stelt en de gelegenheid opent, om voor de leden van „Tot Hulp in Ljjden" te komen tot zelfoeheer. Eigenaardig tochl Tjjdens alle vroegere bestuursperioden heeft men nimmer den moed gehad, voor die vermeende rechten op te komen i bet was toen steeds: „ja wel, mjjnheer 1" „dank je, mjjnheer" enz. En nu sedert ongeveer 2 jaar een bestuur is opge treden, dat juist in den geest van den tegen- woordigen tqd wil werkzaam zjjn; dat den leden medezeggingsschap wil geven in het beheer van het niet onbelangrjjke fonds; dat echter daartoe langs geljjdeijjken weg wil overgaan, ten einde hen langzamerhand er mede vertrouwd te maken; maar dat ook beseft bet onverantwoordeljjke dat er in gelegen zou zjjn, wanneer den leden zoo direct een beslissende stem in alles wat het fonds betreft gegeven zou wordenna is men met de nieuwe regeling niet tevreden, maar begeert in eens alles. In de vergadering der Njjverheidsver- eenigiug van 29 Jan. jl. heb ik dan ook, onder meer, ongeveer het volgende gezegd: „Ik geloof dat die zaak dieper zit en dat „men door dat stemrecht eene omwenteling „zou willen teweeg brengen. Wjj, als be stuursleden zjjn gekozen door de Njjverheids- „Vereeniging en is ons als zoodanig het „vertrouwen geschonken. En wanneer nu „ik of een ander bestuurslid van dat fonds, „onverschillig wie, bjj zoo'n verkiezing door „de leden van „Hulp in Ljjden", hetzfi uit „dwarsdrjjverjj, hetzq uit een vermeend ge- „brek aan vertrouwen, gewipt zou worden, „dan zou men aan den eenen kant, om nu „eens heel erg optimistisch te zjjn, kunnen „zeggen: „zie zoo, ik ben gelukkig van dat „baantje af!" maar aan den anderen kant „zou de beleediging nog niet zoo gering te „schatten zjjn. Het zou dan wel eens kunnen „wezen, dat men in „Hulp in Ljjden''kwam „te staan voor eene regeeringloosheid, waar- „van het bestuur van de Nflverheidsver- „eeniging do dupe zou worden." Maar laat ik den geachten inzender even tegemoet komen met een goeden raad: Laat u met uwe andere collega's schrappen als lid van dat fonds, want daar behoort u als patroon eigenljjk niet meer in; het f^nds is voor gezellen(dat u indert jjd als lid zjjt gehandhaafd gebleven, is buiten de verantwoording van het tegenwoordige bestuur); wordt lid van de Njjverheids-Ver eeni ging,.... daar is uw plaats; en in een minimum van tjjd zit ge aan de groene tafel. Met dank voor de opname, Uw dienstwillige, L. A. RUSZ, Bestuurslid van de Instelling tot „Hulp in Ljjden". VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- Bjj Kon. Besluit is: lo. benoemd tot hoogleeraar in de facul teit der wis- en natuurkunde aan de rjjks- universiteit te Groningen, om onderwjjs te geven iu de artseojjbereidkunde en in de toxi cologie, Dr. C van Wisselingh, apotheker te Steenwjjk, en 2o. met ingang van den dag waarop Dr. C. van Wisselingh zjjne lessen als boogleeraar zal aanvangen, de boogleeraar aan de rjjks- universiteit te Groningen J. F. Eykman ontheven van het onderwjjs in de artsenjj- bereidkunde en in de toxicologie, en is hjj belast met het onderwjjs in de scheikunde. Bjj Min. beschikking zjjn met ingang van 16 Februari 1906 verplaatst de brievengaarders T. van den Heuvel van Bleskensgraaf naar Barendrecht en J. Piaisier van Barendrecht naar Bleskensgraaf. De Minister van marine beeft bjj brief aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd beeft goed te keuren, dat in dun vervolge in officiëele bescheiden, voor zoover zjj van het departement van marine en van marine-autoriteiten uitgaan, de oorlogs marine, tenzjj daarvoor de grondwetteljjke term „zeemacht" wordt gebezigd, bjj voor keur wordt aangeduid met „Koninkljjke Marine" en derhalve uitdrukkingen als Haar Majesteits zeemacht, 's Rjjks zee macht, Koninkljjke Nederlandsche zee macht, Koninklijke Nederlandsche marine, niet meer gebruikt zouden worden. In bjjzondere gevallen is de uitdrukking Haar (Uw) Majesteits Marine (vloot) toege laten, terwjjl het deel der zeemacht in Oost- Indië, dat Iudiache Militaire Marine werd* genoemd, ook in den vervolge met dien naam kan worden aaugeduid. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland brengt ter kennis van belanghebbenden: lo. dat het schieten, alsmede het vangen van eenden en duikers, vallende onder arL 15 f en h der Wel van 13 Juoi 1857 (Staats blad no. 87), wordt gesloten op Zaterdag 10 Maart aanstaande; 2o. dat de uitoefening der jacht op water wild, voor zoover die niet begrepen is onder de voorafgaande bepaling, wordt gesloten op Zaterdag 31 Maart aanstaande; 3o. dat de ^uitoefening van het weispel van kwarteien met steekgaren of vliegnet (art. 15 1». e der bovengfcnoeinde Wet) is toegelaten van 21 April aanstaande tot en met 2 Juli daaraanvolgende, doch dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseeren van kwarteien mag worden gebruikt 4o. dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van 1 Juli tot de opening der jacht op waterwild. De voorzitters van de gezond- heidscommissiën in Zuid-Holland zjjn, in- gevolge art. 17 der gezondheidswet, door den hoofdinspecteur der volksgezondheid voor Zuid-Holland en Zeeland op 21 dezer in het Gouvernementsgebouw te 's Gra venhage te zamen geroepen met de inspecteurs, ter bespreking der gezondheidsbelangen dezer provincie en de bevindiogcn der gezond - heidscommissiën in het jaar 1905. Het Bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht heeft met ingang van 1 Januari 1906 benoemd tot gewoon lid Mr. A. E. Schouten te Haastrecht. De netto-opbrengst der natio nale collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool te Utrecht, heelt tot lli Ja nuari 1.1. bedragen f 69.069,28. H. M. de Koningin schonk f 1009, Z. K. H. de Prins der Nederlanden f 500 en H. M. de Koningin-moeder f 400. Benoemd tot onderwjjzeres aan de Christeljjke school te IJseistein Mej. H. Correljé, onderwjjzeres aan de openbare school te Eemnes. 'Haastrecht, 13 Febr. Door de Katho lieke kies vereeniging alhier is in de vacature H. Uittenbogaard als lid van den gemeenteraad candidaat gesteld de heer Th. Jansen, bouw kundige. 'Oiidewator, 11 Febr. Heden morgen kwam men tot de ontdekking, dat een groote houten zandbak, benevens een jjzeren aakje van H. Zsvers te Linschoten, welke beide met zand geladen lagen voor het werk der Paardentram, gezonken waren. De roef van bet aakje was nog even zicht baar. Vermoedeljjk te kort aan den wal gelegen en met het sfloopen der riviej-onder water geraakt. De scheepvaart is niet be lemmerd. Voorwaar geen best begin bjj den aanvoer van het zand! Op j.l. Vrijdag vergaderde in 't hótel „Doelen" de aid. „Oudewater e. o." der „Holl. Maatschappjj van Landbouw", waarin de voorzitter, voor ter zake te komen, de zeer vele belangstellenden welkom heette iu dit pas begonnen jaar #n dank bracht aan de aftredende bestuursleden. Daarna werden de volgende punten door hem den leden aangeboden: I. Rekening en verantwoording over het beheer in 1905 en aanbieding begrooting voor 1906, welke beide werden goedgekeurd. 2. Benoeming van een bestuurslid. Bjj stemming bleek gekozen te zjjn de heer M. J. de Unt, i En 8. Voontel «a het bestuur, om in den nuomer ven dit je.r weder een tentoon stelling te bonden met verloting. Aantal loten 16000, 4 60 et. per lot. Na eenige be- snrefclng werd dit voorstel aangenomen, be- houdens aanvrage Koninklijke goedkeuring. VARIA. Iemand te OnBtwedde, Gr., verruilde i'n buis met Vit hectare grond voor een paard, een hond, een woonwagen en een draai- orgel Te Chicago ia overleden mgnheer Hanhall Field, eigenaar van miaecbicu het grootste modemagaign der wereld. De heer Field, eeu boerenzoon, begon als bediende in een winkel te Pittsburg op een salaris van 25 dollars per maand en laat thans een vermogen na van om en bjj 400 naillioen gulden. Voor de betrekking van bode bfl het provinciaal bestuur van Zeeland, tracte- ment f 600, zjjn 149 liefhebbers; tot adjunct- administrateur van de „Witte" in Den Haag is uit 600 sollicitanten benoemd de heer, R. Bronner te Amsterdam. Een goed be zoldigd baantje is kok bjj Koning Edward Vil van EngelandMenager, zoo heet de tegen woordige titularis, maakt 1 25.000 per jaar, veel meer dus dan een Minister, een generaal, een admiraal of eemg andere hooge oomt. Wat een hofleverancier, een hofprediker, ten hofzanger, een hofdame is, weten we. Maar wat is een hofzuiveraar? Deze betrekking staat vermeld op een naambordje in Den Haag. Een mooie titel vinden we "t niet. Men denkt onwillekeurig aan Dubbel spel. Toen Dinsdag de klokkenist van den Martinitoren te Sneek het carillon be»peel<h?< vloog rakelings een kogel langs zqn hootd. 't Is al meer gebeurd, dat zjjn spel door kogelgt(luit werd onderbroken en t schieten had steeds plaats uit dezelfde richting. Aan de oostzjjde is nu een pantserplaat aangebracht. - 't Gebeurde bfl Assen. Iets vretselqks. De dochter had gezien, dat de hond een in een klomp jjs vastgevroren Iqkje van een pasge boren kind op't erf bad gesleept. Vader gmg kjjken, en ja, 't was zoo. Hq naar de mare- chaussée, nadat hjj de griezelige vondst in den stal bad gebracht. De brigadier kwam haastig. De klomp jjs was intusschen gesmolten en 't lijkje bleek dat van eeu bunzing te zjjn. Onderzoek gestaakt. Jacob Hollander, de bekende marktschreeuwer, stond op het Amstelveld voor een zeer aandachtig gehoor, toen hjj een verdacht individu de hand zag steken in het vestzakje van eeu buurman. In een wip was Jakob van z'n verheven standplaats en had hjj den zakkenroller bjj den kraag. De bestolene kreeg z n horloge terug en de dief vah den „dokter" een Uk, die raak was. Om fortuin te maken begaven zich twee ongeveer 16 jarige knapen uit Enschedé stilletjes op reis naar Japan. De een nam een klein fortuintje mee op reis van vader, f 120. Te Genua kregen ze de politie aan 't Ijjf en was het: rechtsomkeert naar huis. Te btaphorst is men 's avonds weer druk bezig met glazen ingooien. Wie bjj de politie klaagt over zjjn gesneuvelde ruiten, kan vast rekenen op een da capo. In Staphorst regeeren de baldadigen door vrees. To Aalten heerscht 's avonds Egyptisch duister. Eenige vechtersbazen hielden er pas geleden weer eens een ouderwetsche snjjpartq in tegenwoordigheid van de politie, maar deze kon geen proces-verbaal opmaken, omdat ze niet in staat was geweest iets vaq, de kerfpartjj te zien. In 't Fnesche Goutum vermiste iemand zjjn haan. 's Andereu daags gewerd hem per briefje de volgende opheldering Is uw haan naar de maan, Welaan'k geef u te verstaan We bebbea der een twerlqk kluif je aan. Voor de Amsterdamsche rechtbank had zich dezer dagen een vrouw te verantwoorden wegens inbraak. Ze bad bjj een groenboer met een beitel een slot verbroken en uit de linnenkast f 1200 meegepakt. Een bejaarde weduwe te Geertruidenberg was de stad uit eu haar kinderen hoorden, dat moeder te Made verdronken was. Zou 't waar zjjn? Dat vroegen ze niet; ze gingen dadeljjk den boel maar deelen en toen de doodgewaande iu Geertruidenberg terug keerde, kwam ze in een leeggedragen huis. Iemand te Leeuwarden verhuist Mei a. s. naar eeu Zd.-Hollandsch stadje. Dezer dagen ontving bq een prachtige, expresse- ljjk vervaardigde fotographie van het door hem gehuurde huis; op de keerzjjde stond het kenrig uitgevoerde adres van deu af zender, een slager, die hem schreef: „Bjj dezen neem ik beleefd de vrjjheid UEd. een fotografie uwer toekomstige woning aan te bieden en beveel ik mq tevens be leefd aan voor de levering van varkeus- vieesch annex fijne vleeschwaren. Hopende een gunstig antwoord van UEd. te mogen ontvangen, verbljjf ik met de meeste Hoogachting, UEds. dw. Dn De „Barbiers- en Kappers courant" vertelt, dat in de Zutphenscbe strafgevangenis de ver oordeelden tegenwoordig geschoren worden door debewaarders. In hoeverre ons strafwetboek een dubbele straf toerekent, zegt de schrjjver, is mjj niet bekend, nog minder, dat de „straf aau den Ijjve" weer u ingevoerd. Hjj stelt voor bjj den betrokken minister te protesteeren tegen deze marteling, ook in 't belang van den vakgenoot, die van deze „pjjnljjke" bezuiniging de dupe wordt. Loosduinsche grappigheid. Voor 't post kantoor te Loosduiuen zag 't verleden week zwart van menscben. 't Was vinnig koud, maar ze bleven wachten tot het kantoor zou opengaan. Toen stormden ze naar binnen, brandend van ongeduld, en vroegen ze om d'r geld, want de post had huu üien dag een brief gebracht met de kennis geving, dat ze eeu aangetuekenden brief hadden te ontvangen en daaronder stond: Aangegeven waarde van hoogstens f 600. En aan 't kantoor nu ontvingen ze nu allemaal deu aangeteekendeu brief, eeu groote gele enveloppe, waarin, meenden ze, de begeerde bankjes zaten, maar waarin ze tot hun niet geringe teleurstelling vonden een blanco aangiftebiljet, dat zo mochten invullen om loonkiezer te worden. Te Haarlem had men een sergeant van de week, die de loffeljjke gewoonte van vroeg opstaan had. Hjj eiscüte van de manschappen, dat ze dit scboone voorbeeld zouden volgen: vóór de reveille moesten ze reeds uit de veeren en geheel gekleed zjjn, terwjjl dit anders eerst een kwartier na de reveille behoefde te geschieden. Eu de manschappen, met die nieuwigheid niet zeer ingenomen, besloten bun matineuzen sergeant eens een kool te stoven. Een half uur vóór de reveille werd opgestaan en in alle stilte werd het nachtleger zóó opgemaakt, dat het leek, alsof alle mannekens nog heer- ljjk sluimerden in Morpheus' armen. Toen allee ln orde was, trok men de kamer uit De St.-Bavo had juist vier minuten geleden zeven uur geslagen, toen de sergeant in quaestie de kamer kwam opstormen. „D'r uit, luie harken!" Sabelslagen en trappen van des sergeants model schoeisel tegen de onschuldige kribben verzelden het geroep. Maar alles bleef stil. Toeu werd de vroeg- oppe woedend; bjj wierp driftig de dekens ▼an een der kribben weg en zietdaar lag geen „laie hark", maar een keurige ▼enameling ransels, taBschen en andere uit- rustingsstukkenonder de wol. Zoo ging hjj verder 'tr jjfje langs Hel slachtoffer van z'n djenstjjver trok met een lang gezicht af on rapporteerde bjj de kazerne- wacht: compagnie present! RECLAME. FOOR DE SLECHTE MAGEN DE PINK PILLEN. Ziehier het attest van een te Schiedam, welbekend persoon, den heer J. J. Hoender kamp, Broersvest 145. „Ik verkeerde sadert langen tjjd zoo scbrjjft de heer Hoenderkamp in een be- treurenswaardigen gezondheidstoestand en zulks kwam alleen voort uit een slechte maag. Sedert langen tjjd inderdaad was ik na eiken maaltjjd zeer benauwd, mjjn maag zwelde too od, dat ik mjjne kif éren moest losmaken. Ik had een moeiel jjke spijsvertering, die mjj vreeseljjk deed ljjden. Ik leed zoo erg, dat De heer Hoïnderkamp. ik slechts vruchten kon eten; aardappelen noch groenteb kon ik verdragen. Zoo was mjjn leefregel gedurende een tameljjk langen tjjd. Ik was natuurljjk zeer mager en zeer zwak geworden. De geneesmiddelen, die men mjj voorgeschreven had, hielpen Diets voor mjjn maag. Eindeljjk besloot ik de Pink Pillen te nemen, die mq om zoo te zeggen eeu Dieuwe maag gegeven hebbeD. Thans eet ik alles met gemak en de spjjsverteriDg is ook goed." Een van de door den heer Hoenderkamp ajingeduide vr.rschjjnselen is bjjzoDder eigen aardig en dat wel bewjjst hoe slecht de wer king van zjjn maag was. De beer Hoenderkamp zegt inderdaad, dat zjj zoo opzwelde, dat bjj zjjne kleéren moest losmaken. Zjjn voedsel, in plaats van door do maag sappen verteerd te worden, bitefin de maag, daar begon het te bederven en ontstonden er terstond gasseo, die de maag zoodanig deden zwellen, dat de beer Hoenderkamp verplicht was zjjne kleèren los te maken. Zulks komt bjj de meeste menschen voor die onaangenaam uit den mond ruiken. Het voedsel, dat de maag niet verteerd beeft, bederft er, laat gassen ontsnappen die deu adem vergiftigen. De maag is een zeer teer orgaan, verricht een zeer samengesteld werk; zjj doet zulks verscheidene malen per dag en zulks zeer dikwjjls onder bjjzonder betreurenswaardige condities. Men vraagt van de maag haar raad niet, men noodzaakt baar onverschillig welk voedsel en onverschillig op welk uur te eten. Als uw maag niet goed werkt, neemt de Pink Pillen, gq zult tevreden zjjn, zjj zullen u, geljjk de heer Hoenderkamp zegt, eene nieuwe maag gevtn; dit is eene wjjze van aprekon. Het is evenwel zeker, dat de Pink Pillen, die aan het lichaamsgestel een nieuw, rjjk en zuiver bloed geven, terstond alle or ganen versterken en opwekken tot een zoo volmaakt werk, dat het den Ijjdenden per soon voorkomt alsof de organen veran derd zjjn gewordeo, alsof hjj een nieuw menscii is. Pr jjs f 1,75 de doos, f 9,— per doozen. Verkrjjgbaar bjj Satabiu*, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen post wissel. Ook echt verkrjjgbaar voor Schoonhoven en omstreken bjj A. N. van Zessen Drogist. VISSCHER1J-BLRICHTEN. *Aiuinerfitol, 12 Febr. Van 1 Januari tot en met 31 December 1905 zjjn alhier ter markt aangevoerd: 607 winterzalmeD, 743 zomerzalmen, 673 jakobzamen, 2688 elften, 1 steur. De uitkomsten der zalmvis- scherjjen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen vrjj bevredigend. In het traject van Tiel tot Woudrichem wer den 10 zalmen gevangen, bjj Gonnchem 14 en te Hardingsveld 5 stuks. De besomming aan andere rivier- en poldervisch was slecht loonend. Zalm bracht op f 1,90 tot f 2,15 per V» K.G. BEURSBERICHTEN. V. 12 Febr. Gert Nederl. Werkl. Schuld. 2^ 796a Dito dito 3 937/u Houg. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 96Vj Uostenrjjk, Uhl. pap. Mei-Nov. 4 10013,w Dito Feb.-Aug. 5 102'* Dito zilver Jan.-Juli. 4 1008/j Dito Apr.-Oct. 6 101 »/a Portugal, Oblig. lo Serie. 3 Dito 3e 3 66 Rust. übl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 82 Dito 1880 4 807's Dito Nicolaï Spoorw. 4 85Vie Dito Gr. Russ. bpw.-mjj. '98 4 8i8/a Haart. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 1607 8 Zuid-Ital. bpoorw.-mq. Oblig. 3 686/ia Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 1061B4s Loten Brussel2^ 1058/s Loten Houg. Hyp.-Bank 4 126Va Loten dito fl. 100 .3 114»/i« Loten Theiss Reg. Ges. 4 161a;i GleMnditm. Van 3—10 Febr. Getrouwd: K. Bakker, oud 27 j. en M. M. Verhoeff, oud 26 j Overleden: M. den Batter, oud 1 j. Lsngemi)t«welde. Van 1—31 Jan. Geboren: Sjjgje Marrigje, d. van G. J. van Nieuwpoort en H. Niermejjer. Overleden: E. den Boer, oud 23 j. Moordrecht. Van 29 Jan.-12 Febr. Geboren: Maria Stiena, d. van G. Dirk zwager en M. J. Koojjmah. Arie, z. van A. Molenaar en A. de Groot. MAarten, z. van A. van Kranenburg en G. van Vliet. Overleden: W. Steinvoort, oud 5 m. T. van de Velde, weduwe van J. P. Bos, oud 81 j. 'M Deo 19. Februsri a. s soo de jgt Sc Heere wil en ,g lesen. hopen onze igs jj* geliefde Ouders, Behuwd- en Groot- S "cORNELUS VAN DEN HEUVEL Sjf en m ANNA KARREMAN hunne te herdenken. ft 2jgC Hunne dankbare Kinderen, 2É| Behuwd- -n Kleinkinderen. 't Bejjersche, gem. Stolwjjk, 14 Febr. 1906. fljk 14 rebr. ïvuo. Heden overleed, na eene langdurige ziekte, onze geliefde Ecbtgenoote, Moe der, Behuwd- en Grootmoeder ADRIANA WILHELMINA FAN BCHIEFEEN, geb. Jonkers, in den ouderdom van 67 jaren en ruim 9 maanden. Uit aller naam, T. VAN SCHIEVEEN. Gouderak, 10 Februari 1906. Voor de vele blqken van belangstelling, ondervonden bjj het overljjden vau onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster ANNA CORNELIA HOOGENDIJKbetuigen wjj onzen harteljjken dank. Uit aller naam, Wed. C. J. ADDICKS VAN SOUNGE. Schoonhoven, 14 Febr. 1906. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, heeft op de vordering van de vrouw als eischeres, bq vonnis van den vjjftiendien november 1900 vjjf verklaard ontbonden door echtscheiding, het huweljjk den een en dertigsten july 1800 vier en tachtig te 's-Gravenhage, gesloten tusschen Johan Adriaan de Vries, Organist en Muziekleeraar wonende te Dordrecht, zonder beroep, wonende te Dordrecht. Dordrecht, den tienden january negen tien honderd en zes. De procureur vau Eischeres, J. M. R E N N. De Ondergelcekemle geeft bq deze kennis, dat door hem dit jaar GEEN verloa- lingen (ernstige gevallen uitgezonderd) kunnen verricht worden. J. J. HENDRIKSE, Rjjksveearts. Groot-Auiinem, 10 Febr. 1900. L O P I K'S MARKTBERICHTEN. Gorinchem, 12 Febr. Aangevoerd 295 runderen, 10 nuchtere kalveren, 11 vette varkens en 124 biggen. Prjjzen: zware kalfkoeien f 180 a 300, kalfvaarzen f 140 a 220, melkkoeien f 160 a 210, lVi-jarige ossen f 80 a 100, guiste vaarzen f 90 a 120, pinken f a graskal veren f 35 a 60, nuchtere kalveren f 10 a 18. Vette varkens 25 a 27 ct. per Vi kilo, biggen f 9 a 13. Rotterdam, 12 Febr. Tarwe f tot f—Per 100 kilo f 8,25 tot f 9,-. Rogge f 4.80 tot f 5,60. üottordam, 12 Febr. Aangevoerd 335 vette runderen, 0 magere dito, 123 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 131 schapen of lammeren, 513 varkens. Runderen 25 a 37 ct.; kalveren 40 a 60 ct. schapen 20 a 35 ct; lammeren a ct.; varkens 26 a 29 ct en lichte varkens, voor export, 24 a 25 ct per Va kilo. BURGERLIJKE (STAND. (Schoonhoven. Van 9-13 Febr. Geboren: Cornelia, d. van J. Staalen- burg en C. van Oosterom. verleden: J. C. van Baaron, oud 84j, weduwe van A. den Besten. J. van Buren, oud 40 j., echtgenoot van G. Snel. Directeurde Heel J. A. FROMMELT. OP FKIJDAG 10 FEB». 1006, in de Zaal van den Heer J. DE GILDE, afgewisseld door Foordrachten en Komische Scènes. Entrée f 0,50. Aanvang 6Vi uur. Het Bedaar. GEVRAAGD: Adres Schoolstraat 449, Schoonhoven. Gevraagd TWEE bekwame voor geruimeu tjjd werk, bjj J. VAN DAM Az. te HtolwUk. Terstond gevraagd twee bekwame liefst van buiten. Adres C. van LEEUWEN Jr. te Nleuwerkerk aan deu IJsel. P. A. VAN KEKEM, Aannemer te Loplk, vraagt zoo spoedig mogeljjk een TIM MERMANSKNECHT (halfwas). Loon naar bekwaamheid. Mef 1 Maart gevraagd een bekwaam P.G.ea ongehuwd, bjj P. v. d. STARRE te Lekkerkerk. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een of LEERLING bjj P. DE HOOG, Schoonhoven. Een gegageerd Militair Indisch leger, cavalerist, ongehuwd, 39 jaar, zoekt een betrekking als HERDENKING FAN HET flff-JARIG BESTAAN OP DONDERDAG 88 FEBRUARI 1606, des avonds te 7 uren, IN HET KUNST- EN SPORTGEBOUW „CONCORDIA", met welwillende medewerking der Muziek vereeniging „PRIMA FOLTA". Voor dezen Wedstrjjd zjjn o. a. MEDAILLES aangeboden door: H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder, Z< K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Mevr. de Wed. LE FÈVRE DE MONTIGNY— Bisdom van Filet. Mr. A. E. NO HOUTEN Burgemeester van Haastrecht en Flist. Belangstellenden en de uitschrijvende Kamer. De Jury zal bestaan uit de Heeren: L. AKKERHUIJS J.Ezn., Directeur der Rijksnormaallessen te Schoonhoven. M. BOOGAEBDT Bernz Industrieel te Krimpen a/d Lek. H. A. WESTBROEK, Hoofd eener School te Stolwjjk. ENTRÉE 75 CENTS. Kaarten verkrjjgbaar bjj de Heeren: P. VEERMAN te Haastrecht en J. T. SWARTSENBURG. Boekhandelaar te Gouda. Plaatsbespreking 16 Gent. 1^- Na ailoop Extra-Trammen ln de richting Gonda en Oudewater. Op aanvrage bjj den Secretaris worden PROGRAMMALS gratis toegezonden. J. KOEMA.N Sr., Voorzitter. H Bestuur, ID. RENkMAN, Penningmeester. A. A. HOOFT, Secretaris. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, bjj W. VAN VLIET, Landbouwer, Bergambacht. Terstond of met 1 Mei a. s. gevraagd een goed kunnende melken. Adres A. C. VAN DER GRAAF, Tiendweg, Lekkerkerk. Terstond gevraagd, boog loon, P. G. en goed kunnende melken, bjj J. v. VLIET Gz. te Gouderak. Tegen half Maart gevraagd een P. G., goed kunnende melken, bjj Fl. IN 'T HOUT. 's Graven weg, Nleuwerkerk a/d IJsel. Tegen 16 Maart gevraagd: I P. G., goed kunnende melken en met boerenwerk bekend; woning beschikbaar, bjj K. OOMS, Landbouwer, Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd met half Maart i P. G., goed kuoneude melken. Huis bepchik- baar. Adres A. MARKUS, Groenenweg, Zevenhuizen. Gevraagd een bjj A. G. DOGTEROM te Ouderkerk a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: Mevrouw A. v. n. GIESb^ Pannevis vraagt, wegens huweljjk der tegen- oordige, tegen 1 Mei een nette liefst van goede getuigen voorzien. Krimpen a/d IJstel, Stormpolder—„Njjverheid". Terstond gevraagd een P. G. of G. G., middelbaren leeft jjd, in een buisgezin van twee personen, bjj M. DE JONG, Benrepas. Ten spoedigste gevraagd een bekend met het kaasmaken. Adres MAARTEN VAN ERKEL, Landbouwer te Nleuwer kerk a/d IJsel, Pr.-Alexanderpolder. Uitsluitend verkuop aau handel cn industrie. Levering per Schip en per Waggon. Crabethstraat 241, GOUDA. goed kunnende melken en met boerenwerk bekend, woning beschikbaar; klein gezin geniet de voorkeur, bjj J. v. o. BAS, Bergambacht, 'Zuidbroek. Gevraagd een goed kuonende melken en van onbesproken gedrag. Adres L. VAANDRAGER, Bergschenhueka/d Rotte. GEVRAAGD: goed kunnende melken, bjj AART MOONS te Waddinxveen, Jaagpad, wn bjj een woning disponibel. Terstond gevraagdtegen hoog loon, bjj een Weduwnaar met 2 Kinderen een bekwame P. G. Liefst zich in persoon te vervoegen bjj D. B. OUDENES, Bouwman te Aell- terbrsek, gem. Berkenwoude. Wegens huweljjk der tegenwoordige ge vraagd een P. G.goed kunnende melken, bjj ARIE SPELT, Bouwman, Greot-A miners. Terstond gevraagd een flinke goed kunueude werken, bjj Hk. ROEST Hz., Bierhandelaar, Lekkerkerk (Dorp). Mevrouw F. MIJN LIE F F, Krimpen a/d IJsel, „Zandrak", vraagt tegen 1 Mei een flinke Een goed beklante Zaak in op een der beste standen der stad Gouda en geschikt voor uitbreiding, ook daarbjj alle voorradige Wlnkelgoedereu. Adres, onder No. 14, aan 't Bureau v. d. Blad. ?P WoeA®(i.ag,,,ÉI Fe' T55H55g> bruari 1906, des voor middags elf ureu, in hut Koffiehuis van den Heer A. SCHOUTEN, ten over slaan Vau van te weten: No. 1. Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en GROND, geteekeud B 169, en een een afzouderljjken opgang heb bende OPK AMEK, B 169aaan de Kleine Haven. B 169 is in eigen gebruik en te aan vaarden 1 Mei 1966; B 169a is bjj de week verhuurd voor f 6,60. No. 8. Een ruime WERKPLAATS en BERGPLAATS met ERF eu GROND, naast perceel 1. In eigen gebruik te aanvaarden 1 Mei 1906. Ia de perceelen 1 en 2 is sedert vele jaren met guustig gevolg de Klompen maker jj en handel in Klompen en aanver wante artikelen uitgeoefend. De perceelen 1 en 2 worden, na afzon- derlqke veiling, vereenigd geveild en af geslagen. En Nas. 8 tot en met 6. Vier naast elkander staande aan het Marktveld, Wqk b Nos. 122, 123, 124 en 125,groot 1 Are, 6iGentlareu. Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen. De perceelen 3 lot en met 6 worden, na afzopderlqke veiling, gecombineerd geveild en afgeslagen. De perceelen zjjn te bezichtigen Maandag en Dinsdag 26 en 27 Februari 1966, vau 16 tot 3 uren, en op den dag der veiling van 9 tot li uren. Nadere miichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoimd. Mijuffr. VERLEGH—DriesenHaven B 30, Schoonhoven, vruugt zoo spoedig mogeljjk Wasch buitenshuis. in de omstreken van Gwada. Adres W. VOGELAAR te Betnwjjjk. Gevraagd tegen 1 Mei te Botterdam een flinke P. G. (niet voor meid-alleen). Iuformatfèn bjj Mevrouw v. d. GIESSEN, Werf „Njjver heid", Krimpen a/d IJsel. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., bjj G. BOS, Mr. Timmerman te Odderkerk a/d IJssel. -iDü Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op Woens dag 21 Februari 1906, des voormiddugs te 10 nur, aan de Bonwmauswonjqg D 33, bewoond door D. KOOL Cz.aan den Kerkweg te Lekkerkerk, itom contant geld, verkoopen: die gekalfd hebben of op bet kalven ataan, 3 PINKEN, een PAARD, platten Wagen, Stortkar, Meikkar, een Schouw,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2