DE ECHTE ABDIJSIROOP Stoomboot „JOHAN III”. Een tabonvlinis Wee Wtai met ERF, SCHUUR en PLAATSJE, met Twea iomIoii LAND, gelegen onder Ebd MoiM met SCHUREN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en diverse perceelen 'K üj elt slaat met flinta Mars SODEX. i p N«. 26 ERFHUIS. TE WAPEN!! EEN HUIS, Afbraak te koop, als: 500000 WAAL- en IJSELSTEEN, PANNEN, DEUR- en LICHTKOZIJNEN in verschillende matenmeer dan 2500 M2 VLOERDELEN, houten en Ijzeren BINTEN, marmeren VLOERTEGELS, HARDSTEEN enz. enz. Staalnaaimachine Eerst Goudriaan, Giessendam, voqr den Heer J. MUILWIJK, ut geld, in het openbaar kost bij A. N. van ZESSEN, d^i, Winkelhuis Een briefkaart! Vraagt VAN DE BUNT’s BESCHUIT. DAGELIJKS VERSCH. Dienstregeling 1906. Een Winkelhuis met ERF en GROND, met afzonderlijken op gang hebbende Wei-, Hooi- en Bouwland j Gouderak, Bergambacht. Houtverkoopingen. ABD IJ SIROOP f I neert op het Tijdschrift „OP DE HOOGTE” bij de Boekhandelaars S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. A Brieven van Vereenigde Zeepfabrieken, ROTTERDAM. Melkzaak aangeboden. Omzet 200 Liter per dag. Te bevragen bg M. WINK, Sptfkerstraat 45, Utrecht. Een Konpmanskar met klep, Colling’s moer-as en TUIG, een PIANO en KIPPENHOK met LOOP, by ABIE van der VLIST te Polsbroek. Openbare Vrijwillige Verknoping te NIEUWLAND. Mijnheer d Evenals ik leest belangstelling' al slagen en in Memor Regeering en Volks overgebriefd, en d gedachtenwisseling ontgaan ztyn, dat de afdeelings-verg«| van den Minister1 dat hg voor .he «platonische liefde dus, aan een niet te denken. Openbare Verkooping (krachtens Art. 1223 B. W.). TE KOOP: Notaris VAN MAANEN te Sliedrecht zal op Woens dag 21 Februari 1906, des voormiddags 10 uur, aan de woning, wgk B no. 305, te uit het klooster SANCTA PAULO te Carthagena, met handteekening van L. I. AKKER te Botterdam, GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. ATTEST. en eene nette Broodbakkerij, LEESBIBLIOTHEEK BOVENWONING, voorzien van Gas- en Waterleiding en velerlei gemakken, aan den Lange Tiendeweg te Gouda, BOVENWONING, voorzien van Gas- en Waterleiding en velerlei gemakken, aan de Gouwe te Gonda, C nos. 104 en 104a. Openbare Vrijwillige Verkooping op Vrgdag den 16. Februari 1906, des morgeus ten 10 ure, In het Koffiehuis vau C. OOMS te G«wderak, teu overstaan van den Notarkj J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: Een HUIS, Een HUIS, ingericht tot DRIE WONINGEN, geteekend wgk B, nrs. 11—11a en 11b, met TUIN- of BOUWLAND, staande en gelegen als- voren, in den polder Middelblok. Openbare Vrijwillige Verkooping van I. BLAUW, Rotterdam. W. ROUS Win., lolenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. 24.84.90 H.A., in 15 perceelen, diverse combinatiën en generale massa. Wei- en Hooiland, onder LEERBROEK, in 5 perceelen en 2 massa’s. WEI-, HOOI- en BOUWLAND onder de gemeente NIEUWLAND, te zamen groot 15.53.80 H.A., WEILAND, op den polder Quakernaak onder MEER KERK. te GOUDRIAAN, te PINKEVEER, bg de Herberg van D. VONK, publiek verkoopen: NIEUW GEZAAGD HOUT, als: Ribben, Palen, Balken, Delen, Latten, Heinschrooten, zware Amer. grenen Planken voor Bruggen, Schoeiingen enz., Eikenhout enz. enz. enz. a va nr** fl fl fl *T* f" 's P0Pnla*r’ zÖn^e HET aangewezen Tijdschrift voor het BESCHAAFD publiek. De zéér GOEDKOOPS prgs van 11 I I I slechtsf5,- per jaar, franco per post f 6,50maakt voor DIT Tijdschrift het gebruik van circuleerende porte- |M lip H I 11 11— Ir feuilles OVERBODIG. Een complete jaargang vormt een Standaardwerk van den MEEST VEELZIJDIGEN inbond. Per I I I jaar 1200 pagina’spl.m. 1200 ReproductionPortretten en Illnstratiënprachtige Kunstbyiagen enz. enz. Abon- W 1 «1- llWUUlUi n.ftrt n nn Tiirisnhrift OP HK MOCTE” hii dn Rnfikhandahars S A W M VAN NOOTRN ia Schnnnhnvan Klooster Sancta Paulo, welke hg bg M. S. DROST te Musselkanaal kocht en is thans totaal genezen. Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadeatr. II, Rotterdam. I 8. I der koop- zjjn inde igen Brievei Bureau c De Heer Schotten volgens portret. $.vg‘ i L. Jongkind. G. J. van Straten, oud Jij. IW Wegens vertrek naar Amerika eene in 10 genei u Wegens opheffing der raak te koop: - Q. ▼an G. te ner 23 t en i J. van f Voor de wasch en huishouding p n m I s b a a r. Deze Courant 1 van het soiied gebouwde Weeshuis. Te bevragen iyk, no. 39, EESTEREN Let hier op, anders komt ge bedrogen uit. Alléén indien er SODEX op staat garandeeren wg de onschadelijk heid en zuiverheid. irdam, re, Derd- lan.-5 Febr. Heyden, oud 4d. 61 j„ echt- - H. Muyi- De Minister is slaging, nadat de land, de heer Voc had gemaakt, dat dt niet is weerspro ingegaan en heeft het nog volgaarni meer dan platonü mjj bezielen ten «Volksweerbaarhei een goed volkslei gevoelens wensch besten maatregel t de regeering kan het ook eerst na baarheid te geral jeugd. Dat numm dus allerminst ee klaring geweest, u een reëele toegene Gaarne zou ik plaats zoo lang alleen die voorbe: maar ook hetgeen tot stand kon brei aan de algemeene van alle aardsche i dan vier jaren, gunstigste gevAl, Minister het nooi genoeg zal blgken te zien komen en d< mag betwgfeld wor het volkslegerbee werken, hangt i valletjes af, dat r beste is wat wy d De «vooroefenii jongelingschap gei leveren van de st< eenmaal zal zgn het verschijnsel ons in den ee ben bezig te houd van Oorlog zQn wjjden. Ia een pi het bericht geleze de daartoe nood vorderd is, zood van zullen hooren. maar kan gaan i er zullen, dunkt zieningen noodig te pas komen, vo( vermoeden is, het In dat geval zfjn nog niet mee klai over gepraat word Het is nog niel toen hjj het woo aan de bevolking heeft gedacht, nen zal beperken I lieden, die den li schreden hebben e leeftijd opgroeien, tijd, tusschen die groot genoeg om uit te halen, en vatbaarheid toere bereidend militair fiteeren, dat zij vóór het plechtig ving" daar is. 1 aan denk hoe b oefeningsuren var en hoe kranig zg profiteerd, zoodat als de u bekende overmachtigen v| sidderen van onti Maar hoe de 1 om die v oor oef maken, dat er na ling van een volk is mij nog een i tends wrplichtini afgescheiden van de voorrechten vi De Notaris H. A. BALLOT Molenaarsgraaf is imens óp Vrjjdage 1 Februari 1906, des voormii bg den Heer N. MAAT l I ia. nz.”' voor in 16 en lari ivuo, telkens liddags ten elf ure, te Gwudri&au, het openbaar te veilen en te verkoopen: waarin twee Woningen, met SCHUREN en het recht van Erfpacht op den onder grond en op den aan de Poztkade gelegen TUINtiBOND, van beste TWEE FUNKE Trekhonden, een zwarte en een licht-snoek, beide reu; tevens nog TWEE BIJ WIELEN, bg M. DE JONG Mz.Bonrepaz. ond en gelegen kwaliteit, te aan den Smoutjesvliet, nabij het Dorp; kadaster Sectie B, Nos. 1670 en 1671, te zamen groot 6 Aren, 72 Centiaren. Aanvaarding bg de betaling der koop penningen vóór of op 2 April 1906. Uitmuntend gelegen. Nadere inlichtingen bg den Notaris. C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde i. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nikuw-Lkkurland Mej. KOR TEWEG te Alblasskrdam; F. AMS1NG te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Streefkerk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capellx a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, Haastrecht. Deze Oom morgens uitg Franco per pc neeren bg alle _jooh Berki oud 22 j. Bons, oud 25 j. C. Nobel, oud 29 j. i B. Mudde, oud 28 j. J. Klerk, oud 35 en G. H. v. d. Velden, oud 27 j. C. Stutjt, weduwnaar van M. Schoonderwoerdt, oud 48 j. en D. Anker, weduwe van C. Zaanen, oud 37 j. D. Mudde, oud 24 j. en A. van Dam, oud 22 j. Overleden: H. den Boon, oud 24 j., echtgenoote van K. Ooms. H. de Groot, oud 6 m. P. Korvink, oud 89 j., echt* genoote van K. Lodder. M. A. Nobel, oud 40 j., echtgenoote van G Mudde. K. Dekker, oud 61 j, echtgenoote van J( v. Dam. J. Verwaal, oud 17 m, spoedig middel op de borst en is een ABDIJSIROOP maakt de fluimen minderen. Het belet de kwaal erger genezing te weeg. Heer J. SCHOLTEN te Valthermond leed een zware verkoudheid en moest voortdurend zoo hardnekkig hoestendat hg zgne werkzaamheden niet meer naar behooren kon verrichten. Na vele middelen zonder resultaat gebruikt te hebben, nam bg toevlucht tot Alles afkomstig voormalige R. K. op het werk, Schiedamschen di Betterdam, en bjj B. VAN 1 te Alblaaaerdam. op een groot Dorp bg Dordrecht: EEN FLINK RUIM beide met Waterleiding. Huur laag. en franco, onder no. 13, aan het dezer Courant. en men krggt gratin op proef een splinter hagelnieuwe, verbeterde met alle apparaten en prachtige luxe kast voor f 20,— ook op 50 Cent» per week. Oude Machines worden ingeruild. Speciale Inrichting voor reparatie, by W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Bottci Amsterdam, 's-Gravenhagi recht, Cnlemborg en Tlel. van S. W. N.VAN NOOTEN, Schoonhoven. I.eesgeld 5 Cts. per deel. Catalogus 5 Cis. Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 12.80. 5.80 en 2.80. 7.- en 12.80 Dinsdag: Overige dagen beh.Zondag Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.80. 0.45 en 5.30. DE DIRECTIE. f?* ULLn uiiijo nnnii iiillii; X} De NIEUWE LONDON doet het grgze haar binnen enkele dagen (g! verdwgnen«laakt het glanzend en fff. zacht en is onschadelgk voor de huid, jg Prgs 85 (Jent de flacon. Verkrijgbaar te Schoonhoven bjj A. HOEFNAGEL, Markt, en te Alblaimerdam bg J. J. KLOP- ROGGE. afzonderlijken opgang hebbende D nos. 70a, 70b en 70c. Perc. 2. Aanvaarding»; de Bovenwoning van perceel 1 op 1 April a. s.overigens bg de betaling der kooppenningen. Perc. 2 b(j de betaling der koopwoningen op 1 April a. s. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd, aan den Kleiweg, E no. 21 te Gouda. Breeder bfj biljetten. De Notaris P. SICHTERMAN te Meer kerk zal op Woensdag 28 Februari 1906 tot Wden inzet en op Woens- "dag 7 Maart 1906 tot den toeslag, beide dagen des voormiddags 10 uur, in het Koffiehuis van J. VAN DIJK te Nieuwlaud, in het openbaar veilen en verkoopen Voor de Erven den Heer en Mejuffrouw J. W. VAN IPEREN: met SCHUREN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en diverse perceelen onder de gemeente LEEBDAM, te zamen groot De Notaris J. J A.MONTIJN te Gouda is voornemens om op Maandag 19 Februari 1906, v.m. 11 uur, in „HET SCHAAKBORD”, aan den Kleiweg aldaar, publiek te veilen en te verkoopen: Perc. 1. in twee gedeelten bewoond, geteekend wgk A, nrs. 75 en 75a, staande onder de gemeente in het Dorp, buitendijks; en Te aanvaarden bg de betaling penningen op den 19. Maart 1906. Breeder omschreven in biljetten en inlich tingen bg den Notaris. De Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. te Bergambacht is voornemens op Vr ij dagen 16 en 23 Fe bruari 1906, telkens des voor middags 11 uur, in het Koffiehuis van T. VAN ZOEST aldaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen: 1. Eene party HOOI- en BOUW LAND, gelegen over den Kadgk, strekt met den Kadgk tot de Ree, he lend west den Heer D. Blanken, oost den Heer D. Oskam, groot 2.12.12 Hectaren. 2. Eene party HOOILAND, gelegen over den Kadgk, strekt met den Kadgk tot de Ree, belend west den Heer T. Verhoog, oost den Heer C. van der Bas, groot 2.49.44 Hectaren. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. Laat uw geederen verven af nitsteemen In de Steeiuknnat- iv ververU en Chemische WasacherU van De geederen bleven in elkander, behalve zijden «tellen. Prijzen zUn billijk en epeedlge aflevering. Agent veer Schoenheven en Omatreken Kooy P. de Over genoot van wyk, oud 10 j. Lekkerkerk. Van 1—31 Jan. Geboren: Adriana, d. van P. Verwaal en P. H. v. Mullein. Jan, z. van J. den Boer en A. Broere. Maria, d. van M. Molenaar en C. H. Neven. Jannigje, d. van G. Slingerland en W. v. Zwienen. Maria, d. van A. Slingerland en T. Klein. Dirk, z. van D. C. d. Berg en M. J. Baardman. Cornelia Adrianna, z. van G. den Oudaten en J. v. d. Graaf. Jozyntje, d. van J. de Jager en W. Koolwyk. Cornelia, z. van C. de Pater en W. v. d. Graaf. Jan Wouter, z. van W. Rehorst en W. de Groot. Jan, z. van A. de Jong en A. Verwaal, Huibert, z. van J. de Vries en N. Mudde. Raginua Klaaa, z. van A. Vis en D. v. d. Heiden. Getrouwd: L. Kapoen, oud 26 j. (won. te Schoonhoven) en L. Broere, oud 17 j. A. Berkouwer, oud 26 j. en J. Broere, 4 P. Knoop, oud 28 j. en W. 25 j. C. Nobel, oud 29 j. en oud 28 j. J. Klerk, oud 35 j, v. d. Velden, J van M. 1 Anker, BURGERLIJKE STAND. Amelde. Van 1—31 Jan. Geboren: Mynsje, d. van A. M. de Bruin en W. de Wit. Hermina, d. van A. Streefkerk Az. en P. Langerak. Roelof Bernardus, z. van R. Barken en M. den Hartog. Cornelia, d. van J. Blok en N. van Straten. Aart, z. van G. J. Langerak en B. van Zomeren. Daniël Gerrit, z. van T. de Jongh en Getrouwd: I en J. Lakerveld, oud 22 j. Overleden: B. van Dam, oud 7 d. G. Barken, oud 51 j., echtgenoot van M. Sterk. J. van Tienhoven, oud 80 j., weduwnaar van E. Liefhebber. Anamcr«t«l. Van 1—3! Ji Geboren: Adriana, d. van en J. Kooy. Willem Meindc Bakker en A. Oprée. Grietje, d ucc.- 2. 4™ - Mai G. H. Peerbolte en M. van t i, z. van fan. J. den Ouden lert, z. van R. _..jlje, d. van A. Verschoor en J. den Hoed. Margaretha, d. van G. H. Peerbolte en M. van Ggelen. Cornelia, z. van A. Looren de Jong en G. de Vries. Getrouwd: T. van Zoest, oud 26 j. en C. de Jong, oud 27 j. G. de Jong, oud 21 j. en A. de Brugn, oud 20 j. Overleden: Te Utrecht den 27. Oct. 1905: C. A. Verkerk, oud 34 j., echtgenoot van A. de Jong. Een levenloos aangegeven kind van A. Broere Bel en H. van de Werken. Arkel. Van 1—81 Jan. Overleden: A. de Kuiper, ou|d 74 j., weduwe van T. Resoort. A. D. Rietveld, oud 63 jechtgenoot van A. Slob. BenHchwp. Van 1—31 Jan. Geboren: Coratiaao, z. van H. Kers en H. Voormolen. Willem, z. van G. Schinkel en T. Kruiswgk. Pieter, z. van W. van leperen en J. Numan. Janna Johanna, d. van Job. van Os en J. v. d. Lee. Overleden: S. Brouwer, oud 68 j. Chr. van Duuren, oud 81 j., echtgenoot van J. Boele. H. H. Maayen, oud 81 j., weduwe van P. Bgen. Uwwderak. Van 1—31 Jan. I Geboren: Cornelis, z. van J. Verstoep en J. J. Boer. Katharina, d. van Jac. de Brugn Azn. en N. Verboom. Metje, d. van W. S. Donker en A. Schouten. Jan Aart en Hendrikus Johannes, zoona van H. de Jong en L. Vuik. Teunlje, d. van T. van den Heuvel en A. W. Baas. i Johanna Cornelia, d. van G. Boer en J. Schoenmakers. Overleden: M. Terlouw, oud 1 j. en 8 m. C. Knoop, oud 68 j., echtgenoot van P. van Wingerden. W. Verboom, oud 49 j., echtgenoot van L. de Jong. A. van Duiven- dgk, oud 55 j., echtgenoot van L. Vermeer. HaMtrechL Van 1—31 Jan. Geboren: Gerrit, z. van A. Ooms en M. Moerman. Jacob, z. van B. den Hollander en N. Hg koop. Nico laas Jacobus, z. van H. J. van Niekerk en M. M. Moons. Gerardus Everardus, z. van Th. Jansen en G. Mulder. Getrouwd: J. Nobel, oud 34 j. (won. te Vlisf) en H. de Frankryker, oud 37 j. G. F. Kemp, oud 42 j. en P. van Kuyk, oud 28 j. A. Corbyn van Willenswaard, oud 26 j. en E. E. Duym, oud 21 j. Overleden: Job. C. van den Hondel, oud 18 d. L. Straver, oud 6 Mulder, oud 47 j., echtgenoote Anker, oud 58 j. >p. Van 1—31 Jan. Grietje, d. van A. Verweg en L. Straver, oud 47 j., echtf Kompeer. Hwcnkww] Geboren: I G. E-kel. Overleden: D. Burger, oud 9 m. Hwwg-Blekland. Van 5 Jan.—5 Febr. Geboren: Jannigje, d. van P. Vink en J. Rietveld. Hermina Maria, d. van H. de Vries en M. Slewits. Ggsbertha, d. van G. Voorspui en A. J. Versluis. Overleden: E. J. Beens, oud 3 w. M. Verhoeven, oud 1 m. Hoornaar. Van 5 Ji O verleden: C. van derI C. van der Stelt, oud 21 j. Kcdichem. Van 1—31 Jan. Geboren: Gerrit, z. van K. van Gent P. C. van der Plas. Aa(je, d. van en J. van Beest. Johanna, d. v Vries en H. van Doorne. leden: G. Koog, oud i F. P. Verhaar. - Het aio open van het lichaam geschiedt daar een gevatte kende. Gewoonlgk wordt eene verkoudheid verwaarloosd. Wat scheelt je? 0, niets, ik ben maar een beetje verkouden, is een alledaagech praatje. Verkoudheden behonren in ons vochtig klimaat met zyne sterke afwisselingen van kou en warmte nu eenmaal by ons leven. Het is een vaderlaodsche kwaal, die wg daardoor zyn gaan geringschatten. Ten onrechtewant een verwaarlaesde ver- kandheid gaat in tering ever. Millieenen en milliaenen worden jaarlgks ten grave gesleept door dien verschnkkeigken roover, die rgk noch arm ontziet. Gewoonlgk wanneer het te laat is, begint men er over te denken een geneesmiddel te nemen, terwgl toch zoo menige verkoudheid, bronchitis, hoest of heeschheid spoedig en; eenvoudig genezen zou zgn, wanneer men op tgd het goede geneesmiddel had genomen. Wacht das niet tat het te laat is! Neemt ABDIJSIROOP Mlaaster Saucta Paaia. Dit zoo beroemde zal U spoedig bevrgden van uw hoest, van uw benauwdheid, het piepen de borst en is een voorbehoedmiddel tegen het versiymen der longen. De gemakkelgk los en doet deze spsedig ver te worden en brengt weldra verlichting en 2. 0.97.04 H.A. 10 perceelen, diverse combinatiën en tfale massa. 1.95.90 H.A. Aanvaarding, onder gestanddoen loopei huren, bg de betaling der kooppennin) op 18 April 1906. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris, bg wien tevens veilinghoekjes ver- krggbaar zyn nó 12 Februari 1906 Buitendams, v om contant verkoopen: 7 kalfdragende Koeien, 4 gekalfd hebnende KOEIEN, 3 KALFVAARZEN, 3 KUISPINKEN, 2 BIGGEN. Voorts: Tilbury, Boerenwagen, Kar, Hondenkar, Schouw, Varkenshok, 2 Karns, Wringtob, Kaaspers en Kaasvaten, Koeken- moleuTonnenKannenEmmers en Jukken, 2 FornuizenKartuig, Wagerituig en Beltuig, Horden, Hekken, Palen en Slietenongeveer 18000 halve kilo’s best Koehooi, eeuig HuiHraad en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. J. KUIJTERS, Deurwaarder te S ledrecht, zal op Woensdag 14 Februari 1906, ’s morgens 10 ure, bg de Herberg van N. MAAT; en op Vrydag 16 Februari 1906, *8 morgens 10 ure, Een prachtige partij Prys per flacon f 1,—, f en f 3,50. Verkrijgbaar by: A. C. FIJN van DRAAT te Schoonhoven G. van dir WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blxsxknsgraar J. SCHUTTE te Molxnaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilxndam; T. TERLOUW te Goudriaan; J. van DIJL te Gikskn-Nikuwurk J. ZONNEVELD—Pi« te Hoornaar; C. BROUWER te Murkkrk; G. BOUWMEESTER te Tixnhovin; P. G. J. db JONG te Ambidb; G COLJE te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammkrs T. MOLENAAR te Lexmond R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d Usil;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3