I 'I Zaterdag 17 Februari. N°. 2692. 1906 Nieuws- en Advertentieblad vo Eerste Blad. e koop, X Zuid-Holland en Utrecht. f i [OOP: nden, prjjs van ndeporte- I ihoud. Per I nz. Abon- oven. J* Brieven van een Oudgediende. BIKREKLASD. l I) 4 I ■I i 3.&W. N. VAN NOOTENn Schoonhovki, Uitgever; Wrokken kan taffen,^ heb oud 37 j. van Kujjk, jwaren, die jjj komengeen bede lokaliteit, ijjzers, zou dan met het juwe voor- - Q. ▼an G. t en i J. ▼an Deze Courant bestaat uit 3 Bladen. ■g. en g ten gaan. ït solied gebouwde luie. Te bevragen ichen djjk, no. 39, VAN EESTEREN Gemeenteraad ran Alblasserdam. Vergadering op Donderdag 8 Februari, nam. 8 uur. Jhr. V. H. Villeneuve. Ie heeren H. Kam en C. van FLINKE l-snoek, beide reu; BIJ WIELEN, inrepaa. en IJSELSTEEN, [CHTKOZIJNEN in eer dan 2500 M2 a Ijzeren BINTEN, LS, HARDSTEEN zi^Mbndt .qWnoo 0 alle gaplevt mvakmenschen B'er wat van te besteloifeningen i.Mhooven druk Wane lagere akte, in/qe plaats tak j, en boort de o. 5 Febr. ley Jen, oud Ad.— wiam 'en, ja K .■r loet (wei ’ling oud 9 m. n 5 Jan.—5 Febr. ▼an P. Vink en Maria, d. ran H. Ggsbertha, d. ▼an uis. ens, oud I w. - oud 31 j. (won. Ijker, c-J r en P. »n Willenswaard, oud SI j. van den Hondel, oud 6 igenoote id 68 j. 31 Jan. in A. Verwe(j en |e onderwijzers 1 Jan. K. van Gent Aatje, d. van Johanna, d. irne. oud 61j., echt- ir. - H. Mujjl- fflOOMOVHHE GÜÜRASI I XXXIX. Mijnheer de Redacteur! Evenals ik leest gg ongetwijfeld met groote belangstelling' al wat in Voorloopige Ver-I slagen en in Memories van Antwoord tusschdh Regeering en Volksvertegenwoordiging wordt ‘i overgebriefd, en dat dan heet de schrifteljjkej gedachten wisseling; en zoo zal bet u niet 1 ontgaan zjjn, dat men in het verslag vin de afdeelings-vergqderingen der Eerste Kamér van den Minister van Oorlog heeft gezegp, dat h|j voor „het volksleger" slechts een „platonische liefde" koestert. Heel koelljès dus, aan een krachtige omhelzing vw't niet te denken. De Minister is bjj de algemeene beraad slaging, nadat de afgevaardigde uit Gelder land, de heer Von Löben Seis, de opmerking had gemaakt, dat de bewering in het Antwoord niet is weersproken, daar nog even op ingedaan en heeft toen verklaarde „ik wil het nog volgaarne eens herhaletó dat het meer dan platonische gevoelens zQn, welke mjj bezielen ten opzichte van de bedachte «Volksweerbaarheid tol uiting komende in een goed volksleger”, pen dat ik van die gevoelens wensch te dóen bljjken door den besten maatregel te bevorderen, welke door de regeering kan worden genomen om, zjj het ook eerst na eenigèjn tjjd. tot volksweer baarheid te geraken: >e vooroefening der jeugd. Dat nummer van het programma is dus allerminst een platonische liefdesver klaring geweest, maar een sterk bewjjs van een reëele toegenegenheid.” Gaarne zou ik Generaal Staal zjjn hooge plaats zoo lang zien bezetten, dat bjj niet alleen die voorbereiding tot een goed eind, maar ook hetgeen voorbereid moet worden, tot stand kon brengen, doch wjj moeten aan de algemeene wet der vergankelijkheid van alle aardsche dingen denken. Veel langer dan vier jaren, en dat nog wel in het gunstigste gevAl, houdt in Nederland een Minister het nooit uit, en of die tjjd ruim genoeg zal bljjken om te zaaien, tot wasdom te zien komen en den oogst binnen te halen, mag betwjjfeld worden. En of dan de opvolger het volkslegerbeeld verder zal willen af werken, hangt van zooveel politieke ge valletjes af, dat rustig afwachten maar het beste is wat wjj doen kunnen. De „vooroefening der jeugd”, om onze jongelingschap geschikt te maken tot het leveren van de stof, waaruit het volksleger eenmaal zal zjjn samengesteld, dat is dus het verschijnsel op militair gebied, waar wjj ons in den eersten tjjd mee zullen heb ben bezig te houden en waaraan de Minister van Oorlog zjjn organiseerend talent zal wjjden. In een paar kranten heb ik reeds het bericht gelezen, dat de vaststelling van de daartoe noodige maatregelen ver ge vorderd is, zoo dat wjj er spoedig meer van zullen hooren. Ik weet niet, of dat zoo maar kan gaan met Koninklijke besluiten; er zullen, dunkt mg, wel wettelgke voor zieningen noodig zjjn waar de Kamers bjj te pas komen, vooral wanneer, geljjk wel te vermoeden is, het zaakje geld moet kosten. In dat geval zjjn wjj er in de eerste maanden nog niet mee klaar en kan er nog wel wat over gepraat worden. Het is nog niet gebleken, of de Minister, toen hjj het woord „jeugd" gebruikte, ook aan de bevolking van onze lagere scholen heeft gedacht, dan wel zjjn opleidingsplan nen zal beperken tot de „aankomende” jonge lieden, die den leerplichtigen leeftjjd over schreden hebben en naar den dienstplichtigen leeftjjd opgroeien. Mjj dunkt, de ruimte van tgd, tusschen die twee plichtigheden in, is groot genoeg om met de jongens heel wat uit te halen, en juist in die jaren is hun vatbaarheid toereikend, om van het voor bereidend militair onderwjjs zooveel te pro- fiteeren, dat zjj bjjna goede soldaten zjjn, vóór het plechtig oogenblik hunner „inljj- ving" daar is. Lieve hemel, als ik er nog aan denk boe betrekkeljjk klein het getal oefeningsuren van mjjn schutters is geweest, en hoe kranig zjj van die uren hebben ge profiteerd, zoodat zjj in het gelid stonden als de u bekende Ijzervreters, die zelfs een overmachtigen vjjand zouden hebben doen sidderen van ontzag en vrees I Maar hoe de Minister het zal aanleggen, om die vooroefeningen zoo algemeen te maken, dat er na een jaar of wat de instel ling van een volksleger uit zal groeien, dat ia mjj nog een raadsel. Een op allen rus tend! verplichting, om er aan deel te nemen, afgescheiden van de kansen van vrjjloten of de voorrechten van den «broederdienst", kan Ook dat maakt den lust bïl j niet bjjster groot.” Ju „Als nu eens aan dejjM daar noemt, was tegen);, vrijstellingen meer, overarl en een, toelage aan dé on dép bet gymnastiek-onddrwjjsj 'peperkt binnen de grenzen van het progru voor de school voldoendeén I „Neen; het moet stellig(»i Je zult je herinneren, datïi het Tweede Kamerlid BaraU kemeester van Hoorn, diafi Vqp Koloniën is geweest, dppeming van de gymnra leervak in de'lagere schqüy verder kunnen brengen cÜui Ew is toen over de invóerimt gefeester werd gezegd l!d|it) iw m'aiktó voor! /hét djjk gözetj m van vqó| om (kleeraar laken. D in is over;| tëld jdmen^sgeveu, alken. Dóch ejtUmoet^- vóór'gymnastiek'Jmc"1 .r van ir H. J. lts een vffle ondert dAze beer ziej hem is het vólle bes[ deljjk bet zjjn huis en zgi> voorwaai Het is zeer voor jlEbbtysji huis te kqopty gdlukb om tó| wjtelue heer# wbrdQ dadelfi ontvapgen. Jr heeft Me Itondn in hefflhqfcjed een MpeiktMstukji schelf *moet« uit betaald; Spr. gelóóf hebben, en met een of hern het wi De heer ter! sluit 11 Jan. van J. Verstoep *ina, d. van Jac. erboom. Metje, n A. Schouten. (hannes, zoons van - Teunlje, d. van A. W. Baas. - n G. Boer en J. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie mpanden ƒ0,75. Franco per post door het geheels rjjk f 0,90.' Men kan zich abon- neeren bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. ;rqd- zL'^ldm niit gauv ckr vn^gwieid kregen :h,ut- b,iApé,nkort aan dead Wyd flPMMn zag manflbn ndsu JwA w>g opkomen taak v|i$ khn gymnastiek het d^gii$m eigjbn te ma Een g^litd, en'^at e^vjhr opr- weiuj’g; alleen g^éjNld Jdmen'y|g( i opi m^»ó. Dkch e^ij-n VOOI komen van de aanteekening voor aan ille opleidings-inridhliDgen b gelegenheid te zjjj!, om die'akte te krjjgen.” „Om dat alles zoo in te richten, is enorm veel geld noodig. Dat kunnen de meeste gemeenten niet betalen." „Dat is het nu juist. Als de Regeering wat wil doen, om de lagere school dienst baar te maken aan de bevordering van de volksweerbaarheid, dan behartigt zjj daarmee een algemeen, een landsbelang. Maar dan moet dat ook uit de Rjjkskas betaald worden het gaat niet aan daarmee den druk op de gemeentefinanciön te verzwaren. Hetzelfde zeg ik ook voor de bgzondere scholen; de kosten, die de schoolbesturen maken moeten om het gymnastiek onderwijs tot zjjn recht te doen komen, behooren uit 'sRjjks middelen te worden vergoed.” „Voor de belastingbetalers bljjft het toch hetzelfde, of zjj aan de gemeente of aan het rjjk meer moeten betalen, dokken is in beide gevallen de boodschap.” „De Minister zou immers bezuinigen? Als de kosten van de voorbereiding opge wogen worden door een minstens geljjke verlaging van de oorlogsbegrooting, dan komen wjj op den goeden weg. Anders vrees ik, zal nog menig bezwaar ontmoet worden.” Ik bedankte mjjn gewezen krjjgskameraad voor zjjn inlichtingen; wjj praatten nog een poosje over verschillende incidenten van ons veelbewogen militaire leven, en daarna besloot ik, u en uw lezers den hoof Jiohoud van ons gesprek mee te deelen. Na mjj van die taak gekweten te hebben, wensch ik den oudsten hunner een zoo lang leven toe, dat zjj het „volksleger” nog iu volle glorie zullen zien verschjjnen. BAREND. oest, oud 26 j. en de Jong, oud lij. icht den 27. Oct. I 34 j., echtgenoot 'enloos aangegeven H. van de Werken. uiper, oud 74 j., A. D. Rietveld, A. Slob. II Jan. z. van H. Kers en z. van G. Schinkel ar, z. van W. van - Janna Johanna, v. d. Lee. ver, oud 68 j. 81 j., echtgenoot laajjen, oud 81 j., uw, oud 1 j. en j., echtgenoot van /erboom, oud 49 j., A. van Duiven van L Vermeer. 31 Jan. n A. Ooms en M. i B. den Hollander s Jacobus, z. van i. M. Moons. - an Th. Jansen en Pr$8 der Ad portent? en: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Qrpote letters naar plaatsruimte. Inzending franco u'terljjk tot Dinsdags- en tot Vrjjdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Ad verten tien, voor 3-maal plaatsing opgegeven, worden slechts S-maal in rekening gebracht. ook nog dan zjjj "J iNeen, njijoheer de voor de voegen hqb ik niets;, volkomen bjj bót '{gezegde van le heef H. J. Smit in deze bjjna1 igeljjke heeft bereikt. ir A. Pjjl: Kan ook niets dan dank niet alleen aan den heer Smit, aa^n de overige commissieleden, in zich zeer goed vereénigen met hftna voor vak j, Jh?" Ijnrden uitgebreid, icterljjd nu wjjlen vfon DAdem, bur et je r ook Ministef tjwerd heeft voor |ék als verplicht, fnjj heeft het niet rftt de vrjje enz,’ 'heel fvat drukte!, ^Lalléi onder wg-y „èil dat zjj b(j»l iwe1 vak,| i worden, m vjjftig r leiding', lige vaar- I is gauw ji beduidt -31 Jan. van P. Verwaal in, z. van J. den iaria, d. van M. i. Jannigje, d. v. Zwienen. d en T. Klein. Berg en M. J. rianus, z. van G. raaf. Jozjjntje, V. Koolwjjk. Her en W. v. d. van W. Rehorst van A. de Jong rt, z. van J. de Raginus Klaas, leiden. oud 26 j. (won. ere, oud 17 j. en J. Broere, jud 18 j. en W. el, oud 29 j. en Klerk, oud 35 j. ud 17 j. - c. Icboonderwoerdt, weduwe van C. (udde, oud 24 j. oon, oud 24 j., H. de Groot, oud 39 j., echt* - M. A. Nobel, a Q Mudde. - niet worden opgelegd zonder een belangrijke wetswijziging, die nogal wat voeten in de aard zou hebben. En of bet zonder wette- Jjjken dwang wel gaan zal? Men qioet het niet vergelijken met den schutterlijken dienst, voor welken ieder Nederlandse!) burger, die maar itAfaat was een geweer te dragen, met geestdrift was vervuld en aan welken nie mand zrch ooit zou hebben willen onttrek ken, al Ifrare het slechts wegens de hoogst pleizierige uren, die hg aanbood we hebben hier te/doen mbt jongelieden, die het, mis schien met de ftibdsverdediging niet zoo heel ernstig opvattem en op wie wel eenige dwang giag worden Mingeoefend. Om mjj pvCt!'de vyaag, of de schoqi ook bg de zaak bwrokken kan warden, ,<|eniz licht te verschaffen,^ heb ik tonlangs.) een praatje aangektpopt met een iwan mjjn ken nissen, een onijmwjjzer, diè teirns een gron dige kennis brail van het vnaagstukp dkr landsverdediging, .omdat h|j méflp als ephtib ter 'een stuk van zjjn leven hjieeft geWgd aan de onafhankelijkheid dei Fivaderikndr en zelfs bjj< het vervullen vap diq <tai._ onbaatzuchtig genoeg is gewekt onD het bekleeden vap ée|i graad af teAfizen. Een volkonjén bevoegd man dus, óm een opr- (kael uit te spreken. Op iinjjn vraag of bjj dacht dat reeds opi school ^eenig militair onderwjjs gegeveb moest worden, antwoordde bjj, dat' bjj in' een soort van soldaatje-spelen tan de jon gens geen heil iag; wat men elders in dien geest beproefd heeft(inoedigt niet aan om het ook bier te probeeren. Wel wilde bjj de jongens wat flinker zien, en daarvoor acht hjj een groote verbetering van het gymnastiek-onderwjjs een dringende nood zakelijkheid. In den loop van ons gesprek bleek, dat bjj het met mjj eens was ook hierover, dat de schooloefeningen wel een beetje in de richting van het militair onderwjjs konden geleid worden, ook door overeenstemming in de commando's, die men dan door een paar gymnastiekleraren en een paar offi cieren moest doen vaststellen, net zooals ik u in mjjn laatsten brief heb geschreven, voor langen IjjJ onveranderd laten en als verplichtend opleggen. „Maar,” bracht ik in het midden, „er wordt reeds nu van het gymnastiek onderwijs heel wat werk gemaakt, overal heb je de zoogenaamde vrjje- en ordeoefeningen, vak j noem jelui dat, geloof ik, en in tal van scholen wordt met toestellen gewerkt, veel valt er niet meer aan te verbeteren Ik wist wel, dat er steen en been geklaagd wordt over de stiefmoederlijke bedeeling, die de gymnastiek bjj het schoolonderwijs ten deel valt, maar ik wou mjjn vriend eens uit den hoek doen komen. Nu, bjj kwam dan ook. „Je houdt me toch zeker niet voor den gek? Als we een klein aantal scholen, waar alles ruimschoots is geregeld, buiten bespreking laten en ons tot de volksschool bepalen, dan is er niets treurigere te bedenken dan juist die gymnastiek. In een aantal scholen wordt er letterlijk niets aan gedaan. De wet heeft het veelbesproken vak j verplicht gesteld, maar tegeljjk de deur opengezet voor dispensatie, waarvan tot op beden toe een zeer ruim gebruik wordt gemaakt. Die opheffing wordt dan verleend, omdat er geen lokaliteit bestaat waar- en geen onderwjjzers zjjn door wie de lessen gegeven kunnen worden. Op andere plaatsen heeft men wel de onderwjjzers, maar niet de gelegenheid; alleen wanneer het weer het toelaat, en op meer dan de helft van de schooldagen is dat niet het geval, kan men daar in de open lucht, soms onder de beschutting van een afdakje voor te feilen zonneschijn, de kin deren een poosje arm- en beenbewegingen zien maken en wat heen en weer loopen. Veel anders wordt het niet. Het werken in de open lucht keur ik natuurljjk niet af, maar er moet ook een lokaal zjjn, dat ’s winters verwarmd kan worden, om dienst te doen als het buiten niet gaat. Als je wist, boe betrekkeljjk klein het getal gym nastieklokalen nog is, die bet lager onderwjjs ten dienste staan, dan zou je wel anders praten.” „Waar ze zjjn, is toch zeker het onderwjjs in dat vak wel in orde?" „Och, het haalt beusch niet veel uit. Je moet daar menschen voor aan 't werk kunnen zetten, die er wat meer aan gedaan hebben dan de gewone bezitters der vrjje- en orde akteen die er lust in toonen. Maar om te lateh zien, hoe weinig zelfs de autoriteiten er mee ingenomen zjjn, vertel ik je alleen, dat voor alle akten, waarvan bjj bet onderwjjs gebruik wordt gemaakt, eenige verhooging van tractement geldt; ▼oor ▼ak j wordt geen stuiver gegeven. en het verslag Hierna we Ijjken nadat waren ring sloot. Pelsbroek, 12 Febr. In de heden alnier gehouden vergadering van de Onder linge Brandverzekering voor Vhst en Pols broek, werd rekening en verantwoording gedaan door den penningmeester van zjjn beheer gedurende 1905 van af de oprichting 1 September j.l. De ontvangsten bedroegen f 1771,80. De uitgaven123,03. Alzoo een batig slot f 1548,77. Het kapitaal van al de ingeschrevenen bedroeg op heden f 3599.95. Tot commissaris der vereeniging werd met algemeene stemmen benoemd de heer Mr. A. Schouten, burgemeester van Vlist. Besloten werd aan den secretaris eens gratificatie toe te kennen van f 10., schrikkelijk; hier is alles: straat, mooie verlichting enz., en andere menschen, die het ook broodnoodig hebben, worden met een kluitje in bet riet gestuurd. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. E STAND. Jan. ran A. M. de Bruin mina, d. van A. ingerak. Roelof arken en M. den ran J. Blok en N. ran G. J. Langerak iniöl Gerrit, z. van ind. Straten, oud 22 j. Dam, oud 7 d. chtgenoot van M. wven, oud 80 j., -31 Jan. van J. den Ouden leindert, z. van R. Grietje, d. van A. >d. Margaretha, i M. van loeien. -en de Jóng en G. J De Minister van Landbouw, Njj- yerheid en Handel heeft bepaald, dat voor den bjj Kon. besluit van 23 Januari j.l. be noemden botervisiteur J. J. C. Jurling Beek, 1 de opsporing, bedoeld bjj art. 6 der Boter- wet, zich zal uitstrekken tot het geheele Rjjk en dat zjjre standplaats zal ajjn Utrecht. De kapitein G. R. D. van Does burg, van den staf der artillerie, werkzaam bjj de munitiefabriek aan de Hembrug, wordt te Gonnchem gedetacheerd tot overneming en overgave van het fioaterieel der artillerie van den op pensioen gestelden majoor J. R. de Wolff. Het voorbereidend militair on derricht wprdt in deuvè'rechillende gemeenten des lands met het einne dezer maand gestaakt, j -- In dé np Dinsdag j.l. géhouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam zjjn o. a. verdordeelq. J. P. v. d. B.,1 ip jaar melkrjjder te Nieuwerkerk a/d IJsfel, wegens mishandeling, tot 6 maanden gevangenisstraf. Voorat werd o. a. vrjjgesprokfen: W. de J., 24 jttr, iandbouwersknecht te< Moordzucht» beklaagd geweest van diefstal van 5 eenden. Nederlansché' industrie. Dat de bekendheid en de arbeid van onzen Minister Kraus in Chili niet zonder gevolg bljjven voor iNederland, bljjkt (ka. hieruit, dat aan de „Hollandscbe Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton”, gevestigd te ’s Gravenhage, en aan de Utrecht- sche Mrchinefabriek Frans Smulders, geves tigd te Utrecht, zeer belangrjjke betonwerken en de levering van achttien hydraulische hefwerktuigen met pompen zjjn opgedragen door de Cmleensche Regeering, ten behoeve van |iare werken aan de haven van Talkahnano. —Dinsdag jl. herdacht Ds. J.Hoogen- raad, predikant bjj de Ned. Herv. Gemeente te Leiden, zjjn 25-jang ambtsjubilé. Ds. H. deed den 13den Februari 1881 zjjn intrede in zjjn eerste gemeente, die te Polsbroek, bleef daar zeven jaar, waarna hjj een beroep aannam naar Wageningen. Hier stond hjj tien jaar, waarna hjj naar onze gemeente vertrok en hier den 12den Juni zjjn intrede deed in de Pieterskerk. Evenals in vorige gemeenten wist Ds. H. zich in deze gemeente vele vrienden te ver werven en wordt zgn arbeid voor zjjne gemeente, behalve in zjjn herder)jjk ambt, zich openbarend in het bevorderen van het christelijk onderwjjs en wjjkarbeid, zeer op prgs gesteld. Dit bleek vooral op den dag van heden, nu hem van verschillende zjjden blgken van belangstelling gewerden, ook uit zjjn vorige gemeenten. De schoonste ver rassing was dat hem namens een groot aantal leden der gemeente en anderen door een commissie van 12 invloedrijke gemeenteleden een kostbare boekenkast werd aangeboden, vergezeld van een album, bevattende de namen van hen, die tot dit huldebljjk hebben bjjgedragen. De voorzitter dezer commissie, de heer P. J. Mulder, lid der gemeente-commissie van de Hervormde Kerk en lid van den gemeenteraad, vertolkte daarbjj de wenschen van de velen die tot deze huldiging hadden bjjgedragen. üs. H. betuigde zjjn groote erkentelijkheid. Al blasHer waard en VUfheeren- landeu, lö Febr. De handel zoo in kaas als boter is willig gestemd, met zeer vaste prjjzen. Msn besteedt thans in deze streken voor kaas f 23,50 f 29 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit; goeboter f 0,75, wei- boter f 0,67per half kilo. Gieneu-Nleuwkerk, 13 Febr. In plaats van den heer A. van der Heiden, die bedankt heeft als voorzanger in de Ned. Herv. kerk, is met ingang van 1 April benoemd de heer C. van Zjjll. **Aieuwp»ort, 15 Febr. In het afge- loopen j lar weiden aan het telephoonkantoor alhier behandeld 591 telegrammen262 hier van werden ontvangen, terwgl er 319 wer den verzonden. In de Maandag-avond gehouden raads vergadering waren alle leden tegenwoordig. (Er is één vacature). Na goedkeuring der notulen werd de reke ning van het Burgerlgk Armbestuur over 1905 nagezieu en goedgekeurd. Voor kennisgeving werden aangenomen een goedgekeurd raadsbesluit tot het doen van af- en overschrijving, hel bericht van benoe ming van een voorzitter en secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim, lag dier commissie over 1905. rerd het kohier van den hoofde- omslag, dienst 1906 vastgesteld, terwjjl nog enkele zaken van minder belang behandeld, de voorzitter de vergade- Voorzitter, Afwezig d« der Laan. De secretaris leest de notulen der vorige vergadering, welke worden goedgekeurd. 1. Schrjjven, houdende goedkeuring door Ged. Staten van af- en overschrijving van f 548,451/1. 2. Schrjjven van het bestuur der Ned. Herv. Kerk, houdende mededeeling, dat hun college de f 2500 voor afkoop begrafenis rechten aanvaardt, daar het hun gelukt is 4 pCt. obligation te verkrjjgen, zoodat de kerk er geen schade door Ijjdt. De voorzitter: Stelt voor, aan Burg Weth. over te laten eene geldleening laste der gemeente groot f 2500 aan te g? Met algemeene stemmen goedgekeurd. 3. Schrjjven van de heeren C. J. Vroege, J. C. Stans, H. J. te Bovelt en J. van den Heuvel, dat zjj hunne benoeming tot lid van het Burgerlgk Armbestuur aannemenvan de heeren F. H. van der Lee en C. de Jong dat zjj bedanken. De voorzitter zegt, in overleg Burgerljjk Armbestuur, eene niei dracht te zullen maken. 4 Schrjjven van de heeren J. M. Prins Visser, Dr. A. de Haan, W. ’t Hoen en H. J. te Bovelt, dat zjj hunne benoeming tot leden der schoolcommissie aannemen. 5. Schrjjven van den heer L. van Zeven? bergen, dat hjj zjjne benoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt. 6. Schrjjven van de wed. D. Praag te Vlissitigen, dat zjj het haar verleende pen sioen over 1906 dankbaar aanvaardt. 7. De voorzitter deelt den raad het voor stel en rapport mede van de commissie voor de verfraaiing der begraafplaats. Hjj geeft te kennen, dat de ïl iad eene goede keus gedaan heeft met het benoemen |van de heere/i P. Leis en H. J. Smit in die com missie, daar men aan hen een goeden steun heeft gehad, Men heeft eene conferentie mot den heer Sprenger uit Haarlem gehad, waaruit bleek dat.er iets van te maken was, hoewel bekrompen, waardoor dan de geheele begrafenisstoet op het terrein zou kunnen komen. Daarom konit de voor zitter dan ook met hqt voorstel van aan koop van nog één pfercecl grond, Den hoer H. J. Smit komt I hier in de eerste parats een woord van '(plank toe, voor de 1 1 -handelingen 'Jen moeitenwe|ke •h ia deze neeft getroost. Aan iet Uk danken, dat na vele beleid- iprelmigen, de heer G. Ebbers ein- eeft |dBoegestetod tot verkoop van en Wond voor f 2500,—. Dodh er waaroien aan den koop verbonden. ;er doei!jjk, zoo al niet ondoenbaar '4m in de Kerkstraat een ander n of( tq iuil|ren. Daarom is hét 0 een’Vergeljjk te komen, e!n Ebberbjzal, zoo er tqe besloten bjj den koop f 1000 moeten fjj zali, zoolang hjj t0 leven Fis 60' yhar), enookijjne vrouw (moeten mogen wp.nen en hem jd’grpnd vqot een hooi- ten gelalen1 wordeijp Voorts zal ryini de 1 rést der som h f 1500 tbeUald wórden, waarvan EbÜers 1!M pqtLfflus f 22,50 moet wordend Ül commissie vindt 'dit billjjk.'A (ft (Het mi gbnoeg toegelicht te a m||cht i'dfe heer Leis het i Ier gillen toe^bten, rooihl. 1 i h*Üls:iF zilter! Er aan toe ik sluit mjj vclkomc. u aan, dat de heer H. J. het onmoj, De heer brengen, i maar ook Spreker kaï het voorste*. De heer A. M. Vroege: Heeft u nog over de conditiën met den heer Sprenger ge sproken, mjjnbeer de voorzitter? De voorzitter: Dat zal later gevraagd worden, mjjnheer Vroege. De heer P. Leis: De heer Sprenger heeft gesproken van 5 tot 10 pct. van de kosten der beplanting. De heer Sprenger levert zelf niets. Ouder diens toezicht of naar diens plan zjjn er in Nederland al 70 kerk hoven aangelegd in groote of kleine plaatsen. De heer Sprenger heeft zjjn sporen op dit terrein verdiend. De heer Job. Jonker: De koopsom beb ik gehoord. Wat is het idee der commissie, om er lang of kort over te doen om het in orde te mak n. De voorzitter: Tweejaar, mjjnheer Jonker 1 Alsnu wordt het voorstel in stemming gebracht en met algemeene stemmen aan genomen. Voorts wordt in stemming gebracht, om het plan direct ter hand te nemen en het in 2 jaar klaar te maken. Met algemeene stemmen goedgekeurd. In verband hiermede stelt de voorzitter voor, eene geldleening van f 4500 tegen 4 pCt. aan te gaan, met aflossing van f 200 's jaars, te beginnen 1 Juli 1908. Deze geldleening is voor: f 2500 afkoop begrafenisrecht, f 1000 aan Ebbers en f 1000 voor beplanting enz. De heer P. Leis: Mjjnheer de voorzitter! is het niet mogeljjk meer af te lossen; men bljjft zoolang met die kleine postjes zitten. Als men b. v. eens f 500 per j iar afljste. Besloten wordt met algemene stemmen een geldleening aan te gaan van f 4500 en met 8 tegen 1 stem (de heer A. M. Vroege) om f 500 per jaar af te lossen. 8. De voorzitter stelt voor, van den post onvoorziene uitgaven over 1905 nog f 26,31 af te schrjjven, voor le korte ramingen enz. Wordt met algemeene stemmen goed gekeurd. Bjj de rondvraag verkrjjgt de heer W. Goedhart het woord, die tot den voorzitter de vraag richt of de lantaarns aan den Hoogendjjk niet wat korter bg elkander kunnen komen of er daar tusschen geplaatst kunnen worden, daar er zjjn die 200 M. van elkander staan. De voorzitter z- gt, dat do heer Goedhart zich hierover tot het dagelgksch bestuur moet wenden en dit in overleg met dat college bespreken en dan die plaatsen aan- wjj zen. De heer J. U. Smit: Hoever staan we nu met de straat, mjjnheer de voorzitter? Ik hoor niets van plannen van die commissie. De voorzitter: Ik wacht nog altjjd op antwoord, mjjnheer Smit! De heer Pgl: De heeren zjjn zeker kort van geheugen, daar er over gesproken is dat het ook in het belang van de Waard is, met dat bestuur te confereereu. Er is gezegd geworden, dat wjj met dat bestuur gesproken hebben, en dat het liever een scbriftelgk verzoek van Burg en Weth. had, wat ook is geschied, doch antwoord is er nog niet. De heer Joh. Jonker: Zou het niet beter en ook noodig zjjn, als men in den Kinderdgk, al was het voor vast maar zoo’n paarden- straatje kreeg. Want nu is de vraag in<«r; waar zal men beginnen, hier of iu d^o Kmderdjjk bg den heer Jan Leis; want de Kinderdgk is ook erg vuil en is zoo wat overal van verstoken. De heer A. PjjlDaar zullen we ook wel komen; eerst wordt bjj wgze van proef dit straatje verbreed op 5 of 6 meters. De heer P. L-ls: Altjjd is de boeman hier de „Fop Smit” en de melkwagens, en komt men verder in den Kinderdjjk, daar is soms de weg nog veel vuiler dan dit gedeelte. De heer A. G, Rjjkee; Ik vind het ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1