Behangselpapieren, l K. UMmi CONCERT r, ACTEN enz. Feestnitvoering 80. Slechts Vijftig Cents I 50. Hebt U nog geen VULPEN? 50. J. M. VAN DULKEN, Schoonhoven, LOPIKERSTRAAT, A No. 454, HAVEN, B No. 27. J. DE GRUIJTER, Schoonhoven, Steenkolen Burgerwoonhuis, GRIENDLAND, best BOUWLAND, Zevenhuizen, n*hoZoÜï?'«^W,ferh^ m*. Advertentiën. *12'Arjarige Echtvereeniging üüKMlüftiflHftlfjSlfSESEft sésm Dankbetuiging. N. F. Cambier van Nooten. LOPtK zal te spreken zijn, Notaris Cambier van Nooten SCHOONHOVEN. Openbare Vergadering KENNISGEVING. JACOB KOK te Bergambacht. CEREF. KERK Komt, ziflt en overtuigt II! J. MEIJERS, ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE J. DE GRU1JTER, Dam, Schoonhoven. Depart.„SchoonhoFen" der Maatschappij „Tot Nut van' t Algemeen". OP DINSDAG 20 FEBRUARI 1906, DES AVONDS TEN 8 URE, in bet HEERüN-LOGEMENT te SCHOONHOVEN. der Rederijkerskamer ,,'t Ontluikende Bloempje" te HAASTRECHT. WEDSTRIJD in uiterlijke Welsprekendheid, ENTRÉE 75 CENTS. Zangvereeniging „EUPHQNIA", te LEKKEllKERK, Na afloop-BAL. „AURORA" en „ADOLPH SPIBSZ" UITVOERING Nu ujtoop BAL. Zangvereeniging „Crescendn" te Lungerak. UITVOERING TE NIEUWPOORT opruiming te koop: makke HIT en TUIG, J. DE GRUIJTER, Schoonhoven. 50. Handel in Wijnen, Cognac en Gedistilleerd, JOHN BUNYAN, Boek-, Muziek- en Papierhandel. en andere soorten Brandstoffen, TE HUUR OF TE KOOP Café-Biljart fl WOON- en WINKELHUIS, BERICHT VAN INZET. HOOI- en BOUWLAND, Bergambacht Openbare Vrijwillige Verkoopiig Krimpen a/d IJssel, a. Het vierjarig RIJSGEWAS, 9.37.50 Hectaren BOUWLAND, LEESBIBLIOTHEEK •f—"-»»-!, i« Febr. Op 31 December lWd waren alhier 4 vergunningen en alzoo één minder dau op 31 December 1904. Het wettelijk maximum ia thans bereikt. 'Arkel, 15 Febr. Sidort eenige dagen is hier wéér eenige levendigheid in den aard- appelhandel. Men besteedt thans f2,25 4 f2,60 voor de blauwen en f 3 voor de Zeeuwen. .'?W«M»IV M/ebr De Eer», heer G.K. Becker, sinds December 1902 kapelaan Jhien. orcraeplcalst .inur Uamersveld, gemeente Leuaden. In zgne plaats is in deze gemeente gekomen de Eerw. heer P. J. Bötard te Utrecht. De door het bestuur van dit waterschap opgemaakte Ijjst van stemgerechtigde inge landen bevat de namen vau 155 personen, die te zamen 2176 stemmen kunnen uit brengen. j.l. Dondbrdag avond werd in de Ned. Herv. Kerk de aangekondigde uitvoering gegeven door de-christelijke zangvereeniging „Prflst den Heer" alhier. Wegens de on gunstige weersgesteldheid werd ditmaal minder entrée ontvaugen dan vorige malen. Zg echter die wind, hagel en sneeuw hebben getrotseerd en deze uitvoering hebben bg. 8e*°®Qd. hebben hiervan zeker geen berouw gehad. Alle nummers werden zeer goed uitgevoerd en in het bijzonder kan worden genoemd het nummer, gezongen door mei. Franke en den heer P. J. Lekkerkerker. De heer Posthumus, organist te Oudewater, gaf bjj deze gelegenheid wederom eenige nummers op het kerkorgel ten beste. Ongeveer negen uur was het programma1 afgewerkt, waarna de leden nog een paar uurtjes gezellig bjj een bleven. «Bergambacht, 16 Febr. Voor de be trekking van hoofd aan de 1ste openb. lagere school alhier hebben zich 27 solli citanten aangemeld. Dinsdagavond 1.1. trad voor de afdee- deeling „Bergambacht" van den Ned. Prot.- Bond alhier als spreker op Ds. Hoog kaas, predikant bjj de Ned. Hjrv. gemeente te Boskoop, met een verhandeling over de ver klaring van het Oude Testament. Met een har telg k woord van dank, den spreker door den voorzitter gebracht, werd ztfn tot weêr- ziens door de aanwezigen begroet. «Graat-immer», 16 Febr. Door den veehandelaar den heer H. Voorspujj Jr. alhier werden deze week weder een menigte koeien naar Spanje gezonden. «Henrnnar, 15 Febr. Woensdag-avond werd in het gebouw der opeubare school alhier een vergadering gehouden van enkele ingezetenen, ten doei hebbende het oprichten eener zangvereeniging. Reeds een 26 per sonen sloten zich aan. Als directeur der vereeniging, welke zal heeteu „De Zangver eeniging Hoornaar", zal optreden de heer G. W. Zweers, hoofd der school alhier. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren F. Slob, voorzitter, W. H. Slob, secretaris, G. de Bruin, penningmeester en tot «mmiwarlasen de heeren W. A Verspui en F. Slomp»* «Jaarsveld, 15Febr. Voor do vacature in den gemeenteraad werden ingeleverd twee candidatenlgaten, waarop voorkomen de hee ren G. van der Kwast en P. H. Verhoef. De stemming zal plaats hebben op Diusdag 20 Febr. a.s. Kinderdijk, 16 Febr. Bjj het stellen van een ponsmachine op de werf der firma J. K. Smit alhier, is dit gevaarte gekanteld en neergekomen op den werkman A. Dekker. De ongelukkige was terstond dood, hg laat een vrouw met drie kinderen achter. «'Lekkerkerk, 15 Fobr. Blgkens don inhoud van een ingekomen schrjjven van de Gezondheidscommissie, zetelende te Schoon hoven, wordt aan den raad dezer gemeente verzocht als ongeschikt ter bewoning aan te wgzen de foogeuaamde „brakkeu", zg'ude een blok woningen, in vgf perceelen bewoond en toebehoorende in eigendom aan de diaconie der Neder], Hervormde Gemeente alhier. Bovengenoemde commissie meent, dat deze woningen door het aanbrengen vau verbete ringen in geen bewoonbaren staat kunnen worden gebracht. «Lekkerkerk, 16 Febr. Van de wsrf- van den heer Js. van Limborgb, scheeps bouwer alhier, is met goed gevolg te water gelaten: Een overdekte boeieraak, groot 26 last, gebouwd voor rekening van en be varen zullende worden door schipper A. L. roef, te bouwen voo* rekening van schipper C. Brusse Jr. te Krimpen a/d IJsel. Volgens achtersiaande advertentie zal de zangvereeniging „Euphonia" op 22 Febr. a.8. haar 20-jarig bestaan feestelgk herdenken. Wat men van de plannen gehoord heeft, belooft heel wat. „Euphonia'a" avonden waren steeds gezellig en nu worden extra nummers ingestudeerd, die beslist het genot van den avond zullen verhoogen. «Alenwerkcrk a/d IJsel, 15 Febr. Door den raad zgn op een drietal plaatsen dreggen voor het publiek beschikbaar ge steld, en wel voor het dorp op de secre tarie, voorJjjyira ven weg bg deu heer E. Hoo- gendgk AzvtBrvoor Korteuoord bg den heer M. Ven te. Gisteren avond werd in- het café „De Roode Leeuw" van den heer L. Molenaar, onder Capelie a/d IJsel, een vergadering ge houden van de af heeling „Nieawerkerk a/d IJsel, Capelie a/d IJsel en Omstreken" der „Hollandscbe Maatschappg van Landbouw", die door 36 leden werd öggewooud, MededeeJmg werd gedaan van eenige in gekomen stukkeu van het Ministerie van Landbouw, Handel en Ng verheid, die ulie voor kennisgeving werden aangenomen. Uit de rekening van den penningmeester van het vorige dienstjaar bleek, dat de ontvang- sten hadden bedragen f 346,12»/i en do uit- ?aven f 216,69, zoodat het batig slot beliep 129,43»/». Op verzoek van den voorzitter werd de rekening nagezien door een com missie, bestaande uit de heeren A. L. Hard- gzer en P. vau Vliet, die verklaarde haar in orde te hebben bevonden, waarna de reke ning door de vergadering werd goedgekeurd. Hierna bracht de heer D. Vis verslag uit van de alg.meeno vergadering, den I3den September 1905 te Viaueü gehoulen, waar voor hem door den voorzitter namens alle aanwezigen dank werd gezegd. Het voorstel van het bestuur om n.l. voor de leden der afdeelicg een beer te koopeo, ten einde bet varkensros alhier te verbete ren, gaf veel slof tot diacussiön, die eindig den in het aannemen van een voorstel des heeren A. van Cappellan om het bestuur hierin een vrfj mandaat te geven. Ia be ginsel was niemand tegen den aankoop, ja men was er van overtuigd, dat het hoog noodig was. Eindelgk ging men over tot de verloting van een zaag, een spuit, te gebruiken bg moerzieke koeien, en een melkweger. De gelukkigen warso de heeren L. Ton, van HiH«WBbergj A* Molenaar, van Nieuwerkerk a/d IJsel, en A. L. Har.1 gzer, van Capelie a/d IJsel. «Ouderkerk a/d IJeel, 15 Febr. Naar aanleiding eener klacüt over bet niet-opnemen van passagiers idi trein 201 op eersten Kerstdag aan onze ipoorhaite, heeft de Directie van de Staatsspoor be richt, dat een ingesteld onderzoek heeft varen zuuenae woruen aoor scm roef, te bouwen voor rekening v doen bljjken, dat de klacht gegrond ie. Het betrokken dienstpersoneel is op de onvol doende dienstuitvoeringgowezen en daarvoor gestraft. Voor eene herhaling heeft bot reizend publiek alzoo niet te vreezen. §<>udewater, 13 Febr. Heden had in de versierde concertzaal van het lió'.el „Den Doelen" de feestelgke viering plaats vau het 10-jarig bestaan der sociëteit „De Eendracht", met welwillende medewerking van de alhier bestaande orkestvoreeniging „M. H. van 't Krujjs", die vele fraaie muzieknummers ten beste gaf. Voor een goed bezette zaal werden ver scheidene komische voordrachten door de leden opgevoerd, benevens eenige zangstuk ken; verder eeQ aardig tooneelstukje, met vereerende medewerking van eenige dames, getiteld „De Student thuis". Een telkens daverend applaus bewees de ingenomenheid van het publiek met de op voering van een en ander. Bjj den aanvaug der uitvoering herdacht de voorzitter in een keurig verslag de ge schiedenis der vereenigiug, en werden door hem namens de socidteitsleden de medewer kende dames met bloemen gehuldigd. Een zeer geanimeerd bal, waarbij de Cötil- Ion-dans mot vele verrassingen wel een der hoofdpunteu was, hield de leden met huene dames nog lang gezellig bgeen. Wjj wenscbeu „De Eendracht" ook geluk met de viering van haar eerste kroonjaar eu nog een lang bestaan toe. «Ondewater, 15 Febr. Gisteren-avond had in de Ned. Herv. kerk alhier een bijeenkomst plaats voor de Christ. Jongelings- vereeniging .Excelsior", voor wie als spreker optrad Dr. H. M. van Nes, predikant te Rotterdam, met het onderwerp: .De stem der historie". Op zeer bevattelgke wjjze, door verschillende voorbeelden toegelicht, schetste spreker het groote nut voor het heden om de stem der historie te beluisteren, en juist dat verleden te doen strekken tot een Verhevene leerschool voor het heden, ook voor het Ctmstelgk leven. De tamelgk goed opgekomenen zullen zich hun gang naar hot kerkgebouw niet beklaagd hebben, en velen zullen den spreker in gedachte wel een „tot weerziens" hebben toegeroepen. Er werd bjj 't einde een collecte gehouden voor de zeuding. Heden avond trad in 't botel „Doelen" voor bet Depart. „Oudewater" der Maat schappg „Tot Nut van 't Algemeen" als spreker op Dr. P. Jz. Proost, van Ngehorne, met het onderwerp „Onmisbaarheid", welk onderwerp door Dr. P. op het leven werd toegepast, en het juist, al is er feitelgk weinig onmisbaar, een levenskunst is, om ons gee9tes- en handenwerk zpoveel doenijjk voor de hedendaagsche samenleving onmis baarheid te geven. De schoons met gloed uitgesproken rede, waarvan de hoofdtrekken slechts hier in een paar woorden zgn geschetst, verwierf, met het verdere ten beste gegevene, alge- meenen hg val, en het hartelgk woord van dank door den voorzitter bjj het einde deu begaafden spreker gebracut, was stellig ook wel het woord van de opgekomen belangstellenden. l'apeudrecht, 13 Febr. Van de scheeps werf en macaiuefabriek der heeren J. óc A. van der bcaujjt alhier is met goed gevolg te water geluteu het salon scüroefstoomscbip „Pauline", gebouwd voor eigen rekening tot uitbreiding barer bestaande stoom bootdien- steo. Dj machine met daarbg passenden ketel werden eveneens aan bovengenoemde inrichting vervaardigd. De kielen werden gelegd voor: lo. Een passagiers- en goederenstoomboot, genaamd „Amsterdam", laug 40 M., voor rekening van Verscaure 6e Co's Alg. Bmnenl. Stoomb.- Maalsch. te Amsterdam, voor den dienst Amsterdam—Meppel, en fo. een goederen- atoomboot met laadvermogen van 180 ton voor den dienst AmsterdamBergen-op- Zoom. De machines met bgbehoorende ke tels worden eveneens aan de fabriek dezer firma vervaardigd. -Meeuwtju, 16 Fobr. Dinsdag-a,ood j.l. vierde de Geref. Jongelings ver. „Calvrin" ui het Kerkgebouw der Geref. Gem. alhier haar 11e jaarfeest. Na het zingen van de verzen 3 en 4 van Psalm 43 eu het lezen van Prediker 9 werd de bgeenkomst door den voorzitter, den heer T. v. der Heiden, met gebed geopend en deze sprak daarna de feestrede uit. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit vau den toestand der rerei mging ge durende het afgeloopen jaar. Med Reeling werd verder gedaan van verschillende in gekomen felicitaties van oud leden, waarop de voorzitter een pauze matbide. Na de pauze werden het eerste en tweede couplet van het Bondslied gezongen, oa de leden, begunsti gers en genoodigdeu ooiier het genot van cho colademelk en andere versuapermgeu, met samenspraken en voordrachten, afgewisseld door gezaog m orgelspel, zeer aangenaam bezig gehouden. Als afgevaardigden van andere jongelings- vereenigiogen waren op dit feest aauwezig: die der Chr. Jongel. Vereen. „Bid en Werk" van Sluipwgk en die der Geref. Jongel. Vereen, vau Gouda, Boskoop, Waddingsveen en Langeruigeweide. Na een slotwoord en het zingen van Pa. 33 vers 11 werd de bg eenkomst met dankzegging door Dr. Esser, pred, bg de Ger. Gem. alhier, gesloten. SNtalwiJfe, 15 Febr. Ia de „Gemeente stem" eu het vakblad van den Bond van Gemeente ambtenaren komen voor eene op roeping van Burg. en Weth. te Stoiwgk tot sollicitatie naar de vacante betrekking van gemeente ontvanger alhier. Het salaris, aan die betrekking verbonden, is op i 26U ne- paald en de borgstelling vastgesteld op f 3500 nominaal 2»/« grootboek iuscbriiviug. Meu kan zfln sollicitatie indienen tot 15 Mrt. e. k terwgi, naar tuea virneemi, bet vooruem n bestaat den benoem ie tevens de buirekki -u van administrateur vau hit Burgertuk Armbestuur op te dragen. «Stolwijk, 16 Febr. Zaterdag j.l. werd hier eene vergadering gehouden van ongeveer 80 belanghebbenden bg de visscherg in onze binnenwateren. De bgeeLkomst weid geleid door het bestuur van üe afdeeliug Ammerslol der Zoetwater-visscherg, onderatdeeling der Jtleide-maatschappg eu ais spreker trad op een der ambtenaren dier maatschappg. Na eene heldere uiteenzetting van het doel, dat men tracht te bereiken, eu de voordeelen aan het lidmaatschap verbonden, wekte de spreker de aanwezigen op tot het stichten eener afdee- ling, waaraan door 21 personen werd gevolg gegeven, zoodat van nu af de afdeeliug „Stoiwgk deel uitmaakt van bovengenoemde maatschappg. De eerste uitvoering der muziek vereeni- giog „Onderling Genot," gisteren avond voor een stampvolle zaal gegeven, ia met het meeste succes bekroond. De muzieknummers, vóór de pauze gegeven, droegen blgken van studie en toewgding en vielen zeer in den smaak. Ea na de pauze de lieve kinderoperette „Jan'ja in Modderatad". Wat een werft is 1 daaraan geweest, om zulk eene opvoering mogelgk te maken! Solo- en koornummers, het kwam alles uitstekend tot zgn recht en luide bijvalsbetuigingen waren het loon voor de talrgke jeugdige zangers. Ia een der pauzen werd door een tweetal meisjes namens de vereeniging aan den heer A. Weatbroek, den directeur, een krans en aan zjjne dochter, die den sang op de piano accompagneerde, eeu bouq iet aange boden als bowjjs van dankbaarheid voor al de moeite, die beiden zich voor dc uit voering getroost hadden. Alloop van Pnblteke Verkosplngen van Onroerende Goederen. Ten overstaan van den notaris .'Mr. I. Molenaar le Waddingsveeu had Maandag jl. te Gouda fie* verkooplng plaats van eenige buizen en erven. lo, het woonhuis aan de Vest O 587, werd verkocht voor f 700 aan den heer C. Teekens te Gouda. 2o. het woonhuis aan de Heerenstraat P N. 688, bracht op f 1000, kooper de beer A. Wagenaar te Gonda. 3o. bet woonhuis P 564, aan de Korte Akkeren, werd verkocht aan den heer C. Teekens te Gouda voor f 580. 4o. het woonhuis R 103, aan de Boelekade, werd voor f 500 verkocht aan den heer E. van Leeuwen te Gonda. öo. het woonhuis R 101, aan de Boele kade, werd voor f 560 verkocht aan den heer J. Stoiwgk te Gouda. Ten overstaan van de notaris sen J. Koeman te Haastrecht en H. M. de Vos te CtppeNe a/d IJsel had Donderdag morgen in het hóiel „De Zalm" te Gouda de verkoopiog plaats van een dertiental per ceelen, te weten: een bouwmanswoning, genaamd „Welgelegen", B 50 eo 51, een woonhuis, B 58, eeu arbeiderswoniog, B 59 en eenige perceelen wei- eu hooiland, alles staande en liggeude aan den 's-Gravenweg in deu Esse- en Gansdorppolder te Nieuwer- kerk a/d IJsel. Perceelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 werden verkocht aan den heer J. M. Hoogen- dgk te Ouderkerk a/d IJsel, voor f 37.370; perceel 5 nan dsn heer C. Houdjjk to Gouda, voor f 2-510; perceel 11 aan den heer F. van LaDge q. q. te Moordrecht, voor f380; perceel 12 aan den heer T. Stout te Nieu- wi-rkerk a/d IJsel, voor f 2800 en perceel 13 aan den heer E. Lange Ltn. te Nieuwer- kerk a/d IJsel, voor f 6300. De Bouwmaoswoning met 20 48 82 HA. land, staande ea gelegen in Benedenbcrg, onder de gemeente Bergam bacht, welke door den aldaar gevestigden notpris J P. Mihlstede Jr. op Woensdag 1.1. is verkocht, heeft in massa opgebracht de som van f 36875. GEMENGD NIEUWS. Donderdag-middag is het ruim eenjarig kindje van den heer Do Bruiu, broodbakker te Brielle, levend verbrand. Door een of ander toeval schgot het inhalatietoestel, dat door een spiritusvlam verwarmd voor het bedje van het kind stond, omgevallen. Een sterke brandlucht waarschuwde de huisgenooten, die, in de kamer komend, het bedje in braad en het kind reeds overleden vonden. «—Als eene bijzonderheid op het gebied van veeteelt^, dieut, dat 8 schapen van den veehouder W. v. D. te Dalem bin nen ééne maand tgdsH8 lamineren geworpen hebben, die alle w^gescbapen en spring levend zgn. Wordt van een varken gewoon- Igk beweerd, dat het alleen nut doet na zgnen dood, ten opzichte eener zog van W. V. te Laag Dalem kan worden gemeld, dat dit ook wel bij levenden lijve het geval kan tqa. Na in twee keeren 24 keuëa geworpen te hebben, bleek deze zog n.l. bg de aflevering dezer dagen niet minder dan 518 poad zwaar te wezen. Ze heeft dus haren eigenaar geen windeieren gelegd! STADSNIEUWS* OehNihmi, 16 Febr. t Vele stadgenooten wisten de oorzaak niet, waarom Donderdag avond het muziekkorps der Instructie-Compagnie, onder leiding van den directeur, den heer E. van Wageningen, gevolgd door een groot aantal kinderen met lampions, door de stad trok. Zeer spoedig was echter bekend ter wiens eere dit geschiedde. Onze geachte burgemeester, de heer P. K. P. J. van Sloten, herdacht den dag waarop ZEd.Achtb. vóór 25 jaren het burge meestersambt aanvaardde. Met ingang van 15 Febr. 1881 werd ZEd.Achtb. benoemd lot burgemeester van Hoofdplaat; onder tdekeaning van eervol ontslag uit deze betrekking volgde de be- uoeming met ingang van 15 Maart 1890 als burgemeester van Zaandgk en sinds 15 Mei 1901 staat ZEd.Achtb. aan het hoofd dezer gemeente. Was het de bedoeling dezen dag in stilte te herdenken, toch is het heugljjke feit nog laat op den dag bekend geworden. Nadat het muziekkorps voor de woning van den Burgemeester zfjne opwekkende tonen had doen hooreo, richtte de heer P- Versloot, gemeente ontvanger, het woord tot den jubilaris en zeide, da», ofschoon eerst ter eJlder ure het nieuws was bekend geworden, men niet had kunnen nalaten dezen dag nog zooveel mogelgk feestelgk te herdenken, eo eindigde zgne toespraak met een „Lang leve de Burgemeester J" De muziek stemde in met fanfares. De jubilaris betuigde zgnen dank voor de bem toege sproken woorden en hoopte steeds op den door hem ingeslagen weg te zullen voort gaan en, zonder aanzien des persoons, dat gene, wat door hem in het belaog der gemeente wordt geacht, te zullen voorstaan en bevorderen. Na nog een paar opwekkende marschen ten gehoore te ht-l.ben gebracht, werd nog eea omgang door de gemeente gemaakt, waarna de stoet werd ontbonden. Dat de juWIaria ho£ Utfg in gezondheid zgu ambt moge vervuren, zg hem van harte loegewenscht. t Met ingang van 15 Februari 1906 is aan het gemeente-veer eene gewyzigde contró'.e ingevoerd. Werden vroeger bg de overvaart aan de passagiers alleen kaartjes verstrekt, nu ontvangt men tevens een pen ning. welke in een daarvoor ter plaatse aanwezige bus moet worden gedaan. Hier door is de contró'e aanmerkelgk verbeterd, vooral wanneer het publiek in deze wil medewerken. t Namens den heer A. Bouter, metselaar al lier, belast met den bouw der gasfabrie'k alhier, bad een onderlinge inschrijving plaats van het timmerwerk. Ingekomen 3 biljetten, te weten: J. W. Dogterom voor f2662. H. Peltenburg -2688 P. Vermeg Cz AH.J.J. de Hoog - 2730. t Aanstaanden Woensdag 21 dezer zal het 30 jaar geleden zgn dat onze stad genoot de heer P. Gaillard zgne betrekking als viscbafslager aanvaardde. Het zal hem bg die gelegenheid wel niet aan belangstel ling ontbreken, vooral wanneer men bedenkt hoe de bgna 80 jarige, altgd nog krasse man gserig en nauwgezet zija taak vervult en hoe hg zelfs reeds omstreeks 20 jaar geleden met ipedewerking van Mén Bnrgemeeater in het belang der burger#' èen groote verbete- ring wist tot stand te brengen, waardoor bet zoogenaamde „woord" van 2»/» ct. op 1 ct. werd bepaald. De gverige afslager hetft in die 30 jaar slechts viermaal (wegens ziekte) zfine taak □iet kunnen vervullen. f De Prov. Synode van Zuid- Holland, dio op 30 Jan. j.l hare vergadering hield, nam in zake het protest van Ds. G. A. de Jong, predikant der Geref. Kerk A te Schoonhoven, naar aanleiding van het niet- emeritaat verleenen door de classis Gouda aan Ds. de JoDg, het besluit met 28 tegen 3 stemmen, om aan den Kerkeraad der Geref. Kerk te Schoonhoven en aan de classis Gouda le adviseereu op grond 'van' Art. 13 D. K. het gevraagde emeritaat van Ds. de Joog te verloenen. (Verbeterd bericbl.) t Donderdag j.l. herdacht de ZeerEerw. Pater J. Okhugzon den dag, waarop Z.E.w. vóór lfi/i jiar de wgdiug van het Priesterschap ontviog. Door familie-om- standigheden kon dit feest slechts kerkelgk en in bescheiden, huiselgkun kring herdacht wordeu. Van vele zjjden mocht ZE.w. de ondub- belzinuigste bewgzen van beiangdtelliug ontvangen. Moge het Z.E.^v., die ruim 11 jaren ia de West-Indifia aan het ziek^ieil gearbeid heeft, gegeven zgn nog vele jaren aldaar werkzaam te zgn. t Met het begin van bet volgende jaar hoopt men de school voor de Katho lieke kinderen te openen. Met het onderwgs zgn beiast de eerwaarde zusters van de orde der H. Fracciscus. Na verloop vao korten tfld zullen door de zelfde geesteigke orde zusters worden be schikbaar gesteld voor ziekenverpleging. t Zooals reeds in een vorig nom- mer van dit blad is medegedeeld, zal bet bestuur van het departement „Schoonhoven" der „Maatschappg tot Nut van het Algemeen" zgn leden en genoodigden een concert aan bieden, waarvan de datum is vastgesteld op Dinsdag 20 Februari a. s. Konden we toea slechts den naam van den heer Berj. Stad mededeelen, thans zgn we in staat ook de overige medewerkenden te noemen, als daar zgn mej. A. MaUemeiater, mezzo sopraan uit Den Haag en de heeren Ernil LU ling Jr., baritoa, en Anton Blazer voor piano, beiden uit Rotterdam. Hieruit blgkt tevens, dat men twee voor onze gemeente bekende musici zal hooreo, aan wie de herioneriug voldoende reden geeft om te hopen op een hoogst genot vollen avond. t Donderdagavond gaf de Schoon- hovensche Tooneelvereenigiog in het Hoeren- Logement alhier, op algemeen verzoek, ten tweeden male het door haar reeds met zooveel succes opgevoerde toooeelsluk „Vadervloek en Moederzegeu", drama in 8 Tafereelen. Evenals den vorigen keer werd er ook weer fliuk eo vlug gewerkt en vonden de spelers een dankbaar gehoor. Morgen Zaterdagavond gaat het stuk voor de derde maal ten tooneele. f Naar men verneemt is de mu ziek-vereeniging „De Pargscbe bezetting" uitgenoodigd ook in Kinderdgk eene uitvoe ring te willen geven, zooals hier in de af- gtJoopen week met zooveel aucoee plaats bad. tin deze gemeente heeft zich weder een geval van besmetteigke ziekte (febris typholiea) voorgedaan. t Dinsdag-middag, terwgi de klompmaker E. Oosterbosch bezig was hout te kloven met zgn zoon Johannes, had deze het ongeluk zgu vader, die te veel voorover was gebogen, met een hamer op het hoofd te slaan, waardoor hg verwond werd en de heelkundige hu|jp van dokter K. E. de Jong moest wordeu ingeroepen. l*OMtkantoor Schoonhoven. ^JJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de le helft der maand Februari 1906. Brief: Smit, Ueverwgk. Kantongerecht Gorinchem. Terrechtzitting van 12 Febr. 1906 W. K. te Shedrecbt, overtr. stoomwezen, f 100 of 40 dagen. C. de G. te Gorinchem, veeweiden zonder vergunning, vrggesprokeu. C. B. te Gorinchem, reglement vervoer, f 3 of 3 dagen. J. de B. te Hardingsveld, reglement op het baggeren, f 3 of 3 dagen. C. D. te Vuren, boterwet, f 0,50 of 1 dag. A. S. te Gorinchem, jachtwet, f3 of 2 dagen. J. v. H. te Meerkerk, idem, 2 m. f 1 of t m. 1 dag. C. de K. le Meeikeik, idem, f6 of 5 dagen. W. S. te Gorinchem, dronkenschap en burengerucht, 2 in. f 2 of 2 m. 2 dagen. I. M. N. huisvr. vad VV. L. v. d. W. te Gorinchem, idem, idem. I. F. P. te Gorinchem,,dronkenschap 5 d. A. W. v. G. te Gorinchem, idem, idem. C. K. te Gorinchem, idem, 2 hechtenis- straffen elk 5 dBgen. C. K. te Gorinchem, idem, 5 dagen. J. R. te Gorinchem, idem, 3 m. 6 dagen. J. R. te Gorinchem, idem, 2 m. 6 dagen. M. H. T., z. b. w. of verbigfplaata, idem, 5 dagen. A. G. v. D. te Gorinchem, idem, 3 m. f 2 of 3 m. 2 dagen. J. B. en M. J. S. te Gorinchem, idem, ieder f 3 of 3 dagen. G. M., G. M-, R. v. d. B. eu M. v. d. W. allen te Gorinchem, idem, ieder 2 m. f 2 of 2 m. 2 dagen. t R H., J. V., K. v. D., J. v. B., J. C. O. den O., L. H., A. v. CI. M., M. v. V., L. v. D., A. G. A., I. d. B. te Gorinchem, C. v. d. N., H. fl. en H. J. W. d. K., z. b. w. of verbl., J. V. te Rotterdam, D. V.,P. v. d Z. te Hardingsveld, K. T. te Ameide, C. H. te Tiel, allen dronkenschap ieder f2 of id. H. r. V. te Heukpium, idem, f8 of 3 dagen. A. E. te Gorinchem, idem, f 1 of 1 dag. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- He* Prov. Bestuur van Noord- Holland te Haarlem heeft bg enkele in- schrgving aanbesteed het verruimen van het Noordzeekanaal en het maken van boord voorzieningen in de bocht bg Buiten huizen en daarmede m verband staande werken, een en ander deel uitmakende van de verbetering van het Noordteekanaal ingevolge de wet van 24 Juü 1899. Raming f 230.000. Minste icschrgvers waren de heeren L. Volker en Bos, te Sliedrecht en Gorinchem, voor f 219.000. i _^Jn. ee? lokalen van het hoofdbestuurder postergen en telegraphie te a Gravenhage werd Woensdag j.l. aanbesteed het hersteilen en Verbetereu van eene lbo langs den staatsspoorweg tusacben Utrecnt en Geldermalsen en bet daaraan bgspannen van draden. Minste inschrgver de heer f 605011 Ber8' te Wftd<,iD8S7een> voor Het bestuur der Vereeniging van IJselsteenfabnkanten (voorzitter de heer A. A. van Elk, secretaris de heer A. M. Mgniiefff heeft aan 4*m Minister van land bouw, n| verheid eji handel het volgende schroten gericht: „Op ons tot Uwe Exellentie d. d. 12 October 1905 gericht verzoek bracht het Koninküjk B stuit van den 20 Januari j.l. ons het antwoord. Bg dit Koninkigk Besluit, waarbg aan vrouwen nog gedurende één jaar (onder eenigs- iios meer bezwarende voorwaarden) het verplaatsen vau beladen kruiwagen* bigft vergund, wordt onder meer verboden, vrou wen arbeid te doen verrichten, bestaande in het vullen van de ovens. Ouder dezen arbeid zal verinoedeigk ook begrepen zjjQ het inzetten der steenen iu do ovens (inslaan genaamd). Het kan Uwe Excellentie bekend zgn,dat dit werk, waarvoor naast oplettendheid eenige oefening en ervaring wordt vereischt, in de IJselsteenfabrieketf tlöofdzakeigk door vrouwen wordt vettfoMv 4n> *el meeren- deels door de ouderen van hél vrouwe/flk personeel. Het iozetten (inslaan) behoort tot die werkzaamheden in de steenfabriek, welke den minsten spierarbeid vorderen; eeuig nadeeiig gevolg voor de gezondheid van hen dio daarmede waren belast, ia tot heden niet waargenomen; ongevallen kwamen daarbg, voor zoover ons bekend, in do laatste vgftig jaron in onze fabrieken niet voor. De uit het verbod voortvloeiende moeiigkheden eu ongerief zullen voor de eene fabriek grooter zgn dan voor de andere, in verband met het al of niet aan wezig zgn van voldoend manueigk personeel; nadeel zal het verbod voor allen ten gevolge hebben. Dat dit nadeel wordt toegebracht in een tgdperk, waarin de IJselsteenn#ver heid opnieuw met groote bezwaren (onvol doende vraag en lage prijzen) heeft te kam pen, is eene bgkomstige omstandigheid, die het voor velen nog mottiigker te dragen maakt. Wg meenen reeds vroeger te hebben aan getoond dat de bezwaren, door sommigen ten aanzien van de arbeidstoestanden In de IJselsteonfabrieken aangevoerd, tegen een ernstig en onparigdig onderzoek niet be- stand zgn, on kuonen dan ook niet bevroe den, waaraan onze industrie, die ai/en steun van regeeringswege moet ontberen, deze nieuwe belemmeriog heeft te wtyten. Van een hernieuwd verzoek om opheffiog der bezwarende bepalingen mogen w# geen gunstig gevolg wachten, doch wg achten het onzen verdrietigen plicht, de aandacht van Uwe Excellentie beleefJeigk te vestigen op de nadeeleo die z# de door oos vertegen woordigde ugverheid zullen berokkenen, en daarbg tevens te wgzen op de teleurstelling en ontmoediging, die zg bg de betrokken industriëelen hebben teweeg gebracht." De aanbeveling voor gemeente secretaris en -ontvanger te Breskens (Zeeuwsch-Vlaanderen) bestaat uit de heeren C. E. A. Niermans, te Ouderkerk a/d IJsel en G. V. W. baron van Hamert tot Dings- hof, te Culemborg. Mej. A. M. Slop te Gouda ia te 's-Gravenhage geslaagd voor bet examen nuttige handwerken. «Ameide, 15 Febr. Voor eene flink bezette zaal gaf heden-avond de toon oei ver- eeniging „Kunstmin" alhier hare eerste opeubare uitvoering. Het programma bevatte de navolgende 3 nos.: Arlisteostreken", blijspel in 2 bedrjjven; „Een hoi» met Commensaals", oorspreiHceigk'kloeblsWr in éen bgdrgf; „Oe méttwe Boterfabfiek of een les ia de Zuivelbereiding.'1 Alhoewel deze vereeniging voor 't eerst als zoodanig ten tooneele verscheen, gaven hare leden de blgken dat zg reeds meer met dit bflltje hadden gehakt, want men speelde werkelik goed, kalm en vrg. Warm en zeer welver diend waren dan ook de teekenen van goedkeuring, die hen telkens van het publiek ten deel vielen, wat voor de leden van „Kunstmin" voorzeker eene aansporing te meer zal wezen om op den ingeslagen weg voort te gaan. Eene aardige verrassing was het verdiensteigke schilderwerk op het tooneelscherm, van zeer geachte zijde uil. gevoerd, waardoor ten deze la een groots leemte voorzien is en waarvoor, bg oionde van den heer Verburg, aan het einde der uitvoering dankbaar hulde werd gebracht, IKlnderMUk, 14 Febr. Van de werf van de firma L. Smit 6e Zoon alhier is te water gelaten de zeesleepboot „Gouwzee" gebouwd voor rekeuiog v.n deu eleepdieuit L. Snnt 6c Co. Het vaartuig beeft een lengte „n 31 M., ler.jjl de michiue eeu kracht ontwikkelt van 450 I. P. K. Machine en ketel worden bg detelfds firma vervaardigd. a '""-rr 1* «-«k. 1' Mej. ontslag aangevrMgd. (i Donderdagavond trad voor leden eu geestverwanten in de Chr. school alhier op P8' u J' !?"gLen' Predika«l der Ger. Kerk „*J.ldderkerk- met bet onderwerp „Onze stryd De spreker had een aandachtig gehoor. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd geen gebruik gemaakt Met dankzegging wqrd da vergaderiog door des spreker gesloten. Van de werf van de flrmaJ.dc K. Smit alhier is met goed gevolg te water gelaten een bakken- en profiel-zuiger, voor rekening van den heer Van Hattem te Beverwgk, waarna direkt de kiel werd gelegd voor een goederenboot. De landbonwer De Gier, die met een voer hooi zich aan het veer alhier liet overzetten, had het ongeluk, toen hg uit de pont reed, dat de wagen kantelde. Twee personen geraakten er onder, die men met veel moeite uit hun benarden toestand ver- loste. De een had ernstige wonden in het aangezicht, terwgi de andere beide beenen verwondde. Geneeskundige hulp werd aan beide personen verleend. *Nle« w-Lek feerland, 16 Febr. In de jaarvergadering der commissie tot wering van eaZ?m *i0r dete gemeente werd vast gesteld het varstag aan den gemeenteraad, waaruit bleek, dat de wet op deu leerplicht guoatig blijft werkeu iu dew ,«3 Tot voonitler en «ecretaria werden horbo- r p7,"i"!# doteeren H. Sopt en I»inue plaatsvervangers dn heeren 0, C. Kraajj en As. den Boer. Bj het ten overstaan der beeren districts- en arrocdissetneufs schoolopziener gehouden toetstiegs-exsmen voor de rijksnormaallessen Ie Elshout (gem. Nieuw-Lekkerlind) werden de volgende jongelieden toegelatentot de te kltsse A. B. E. van Vliet en lol de le klasss Jobsona Nouwen, Cs. de Bode, E. van Muilwijk eu J. W. Molenaar. -Meuvv-I.e-I,herland, JS Febr. Gis teren middag bad c. B. alhier en werktaam bp den landbouwer P. d. O. het ongeluk vau eeu voer hooi te vallen, dat juist waa n i c miu "erd "il ernatig aan het hoofd gewond. Door Dr. Slot werd geneeskundige hulp verleend. llAS,rea®,kerk' 16 FeV BS h" op den <1»»r gehouden Nationaal kwartet- concours, uitgeschreven door het harmonie orkest .Godsdienst en Kunstmin" te 'sGre- ó»SL"i!eHl*i''f"r,i,'°k,ier leden het """Of geveeligde fanfarekorps .Oefening kweekt Kunst n.l. da, bneresa- babiDwra. Van Ja Graaf, Pe BujjStt au A.Mun r^|—'Sèin ging op vjjf andere v53ï$ï&i/«Tn een nelfde aectle meespeelden, den 8dtn prjj. Het is voorwaar geen geringe onderschei- ding, in aanmerking nemende hoe jong dit korps is. Dat bet esn prikkel ig om voort te gaan op den ingeslagen weg, met hot doel voor oogeo, sleede mem deas réhimn. ku^l machtig te wordeu. VACATÏ1 RFBI'iU KT*;N op Zondag 18 Febr. 1906. Bin* ftakwwnhaven. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds. Conradi, van Schoonhoven. KRIMPEN a/d LEK. 's Nam. Da. Renier, van Ouderkerk a/d IJsel. Bing NlIedreeliL OTTOLAND. Voofm- 9V» uur Ds. Van Papenrecht, van Sliedreabt. Btex Vlaaeis GROOT-AMMERS. 's Voorm. 9»/t uur Ds. Wolfensberger, van Noordeloos. (Doopsbe- diening.) VISSCHEK1J-BERICHTEN. «Ammeratol, 16 Febr. Van Zaterdag 10 tot en met Vrgdag 16 dezer zgn alhier ter markt aangevoerd 16 winterzalmenprgsper V» kilo van f 1,40 tot f 1,95. «Kraltngem, 16 Febr. Deze week werden ter markt aangevoerd 135 winterzalmeu prfjs f 1,40 f 2,10 per 6 ons. BEURSBERICHTEN. CerL Nederi. Werkt. Schuld. f»éi Dito dito 8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrfk, Obi. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Portugal, Oblig. le Serie. 3 Rusl. ObL Binnenland 1894 .4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 Dito Gr. Russ. Spw.-mg. '96 4 Egypte 18764 HaarL Uyp.-Bauk pandbrieven. 4 pand AmsLHyp. Waarb.Maatsch.Obl. 4 Hyp,l Zuid-ltal. Spoorw.-mg. Oblig. 3 Hong. -Bank pandbrieven. 4 Wladikawkas Spoorw.-mg. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Antwerpen2»/t Loten Bruseel1V» Loten Madrid3 15 Febr. 93»/8 96'Vu 961/8 100% 1008/4 69% Wia SU/s 86'% 88s/ifl 1041/4 1007/s W9V» 99»/ifl 688,8 86i/« 111% 1048,4 1041/16 588/4 MARKTBERICHTEN. Bwdegraven, 13 Febr. Kaas. Aangevoerd 22 wagens, te zamen 916 stuks, wegende pl. m. 6576 kilo; le soort Goudsche til,— a 18,—, zwaardere f 19,—, le soort f 25,— k 16,—, Derby-kaas, 2e soort f a Edammer-kaas, le soort l Se soort f 26,50. Handel matig. Ctoada, 15 Febr. Kaaa, le qual. f 17,— a f28,50, te qual. f 24,— a 16,— zwaardere f Aangev. 8 partijen. Handel vlug. Boter: Prgs der goe- f 1,50 4 f 1,60, weiboter f 1,35 4 1,45 per kilo. lUtterdaa, 13 Febr. Aangevoerd 40 paarden, 1276 magere eD 849 vette runderen, 114 vette, 528 nuchtere en graskalveren, 8 varkens. Koeien en ossen 25 tot 38 ct, kalveren 45 Boter, le qual. 70 et, te uual.67iL.JW half kilo. Kaas f 28 a 28 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 per 50 kilo. Vette kalveren 28 a 32 ct. per kilo. Vette varkens 26 a 19 ct. Biggen f 10 a f 13 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 3.50 (poters) f 2,50 Eieren f 4,— per 100 stuks. Waerdea, 14 Febr. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 12 partgen, prtya van Goudsche le soort t 27,60 4 f 30,—, Se soort f 15,— a f 16, zwaardere f a Edammer le soort f le soort f par 50 kilo. Handel matig. BUIWEKLUKK STAN O. flehaaahavea. Van 13—16 Febr. Geboren: Hendrik, z. van P.Hoogendoorn en W. M. v. Tiggeien. Overleden: M. van Gelderen, oud 78 j., weduwe van P. Praat. ^^PPslabrsek. Van 1—31 Jon. Geboren: Arie, z. van A. de Pater en N. Boer. Geurt, z. van G. van Dgk en P. Oskam. Adriana Maria, d. van G. van Schalk en J. Nobel. Getrouwd: J. Kromwgk, oud 31 j. en J. Slugs, oud 35 j. Overieden:' A: vmti dea fioseh, oud 74 j., echtgenoot» vau Pt Buret. C. Vermaat, oud 69 j., echtgenoot vaé - M. d. Berg, eerder weduwnaar van W. de Heer. Tienhaven. Van 1—31 Jan. Geboren: Maagje, d. van H. van Dieren en M. van Dieren. Overleden: A. C. den Boer, oud 10 w. TUB* Van 1-81 Jan. Geboren: Francina Johanna, d. van A. A. Streng en J. Nobel. .Getrouwd: C. Vonk, oud 39 j. (won. te Stoiwgk) en A. Speksngder, oud 30 j. Op den 23. Februari a. s. hopen ygt onze geliefde Kinderen te Maassluis H. J. SMIT en Nt M. PINCE VAN DER AA g|C ÜE hunne PU te herdenken. ]H Hunne dankbare Ouders, JÊt age C PINCE VAN DER AA. MK g J. E. PINCE VAN DER AA— g HE Lobsnstkijn. Hl Schoonhoven, Febr. 1906. Getrouwd: ARIE VAN KESTEREN en ANTJE DE KOGEL, die, ook namens wederzgdsche Familie, bunnen oprechten dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling, bg hun Huwelgk ondervonden. Groot-Ammers, 15 Febr. 1906. Heden behaagde hei den Heere van leven en dood. van onze zgde weg te nemen mgn innig geliefden Echtgenoot en der kinderen liefde vollen Vader G, DE HEEB, in den ouderdom van ruim 40 jaar. Wed. G. DE HEER, geb. Kersbergen, en Kinderen. Hakoudor*, 13 F*d»raari 1906. Voor de vele en harteigke bewgzen van deelneming, ondervonden bg het overitfdeq van omen geliefden Vader JAN BOERE, Weduwnaar van Maria van Vliet, betuigen w# bg deze onzen harteigken dank. Zgne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ctbtaw, li Febr. 1906. Voor de vele bewgzon van deelnemiDg, ontvangen bg het overigden van onzen geliefden Vader-, Behuwd- en Grootvader, den Heer H. VAN MIDDELKOOP, betuigen wg onzen harteigken dank. Uit aller naam P. BOON Jzn. Meerkerk, 16 Febr. 1906. Voor de vele bigken van deelneming, zoowel van bier als van elders ontvangen bg het overigden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIA MARKUS, Wed. J. Eerland, betuigen wg onzen harte- igken dank. Ujt aller naam, W. EERLAND. Krimpen a/d Lek, 17 Febr. 1906. Was het voor den WelEd. Heer K. SMIT, Echtgenoote en Familie Zaterdag 3 Febr. 1.1. een bigde dag zgn 80aten verjaardag te vierenniet minder was de verrassing de daaraan volgende weektoen door den Heer SMIT eene beiangrg'ke feestgave aan ing werd ter band gesteld aan de bedeelden van alle gezindten uit te reiken, welke met groote bigdschap en dankbaarheid werd ontvangen. Namens Bedeelden en Armbesturen, M. VAN DEN DOOL, PenniDgmeester-Boekhouder van het Burgerigk Armbestuur. Krimpen a/d Lek, Februari 1906. De Ondergeteekende, benoemd tot Notaris te tionda, geeft bierbg kennis: dat hg heden van den tgdtigken be waarder heeft overgenomen de van wglen den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, gevestigd geweest te Giwada, en aldaar overladen 13 November 1905, zoomede de onder dieDS bewaring ge weest zgnde Aden van de mede to Gwnda gevestigd geweest zgnde Notarissen G. J. TEN BRUMMELER, C. C. KROM, W. J. FORTUIJN DROOGLEEVER en Mr. P. P. P. KIST. en dat zgn KANTOOR voorioopig geves tigd zal bigven ten huize van wgten ge noemden Notaris G. C. FORTUIJN DROOG LEEVER ingang Peperstraat, alwaar hg dageigks te spreken zal zijn. Geuda, 15 Febr. 1906. De Ondergeteekende bericht hierbg.dat hg, tot afdoening van nog loopende zakenvoorioopig nog te doch ultalaitend des MAANDAGS vau 9—19 ure. te Geuda. DE gezeteld te op Dinsdag, den BOen Februari 1906, des nam. te 8»/» uren, ten GEMEENTE HUIZE to Scheenheveu Tor behandeling en vaststelling van bet Verslag barer bevindingen en handelingen in het jaar 1905. De Gezondheidscommissie voornoemd de Voorzitter, C. J. M. VAN DEN BRAAK, de Secretaris, Mr., P. A..GRÊÜP. Ondergeteekende geeft met deze kennis aan de leden te Bergambacht der Vereeniging voer Werkver* •chafïlng, gevestigd te Haarlem, dat D. H. HUVEB als AGENT is ontslagen, en iu zgne plaats als AGENT is aangesteld de Heer De Uoofd-Agent van boseugeooemde Vereeniging voor Schoonhoven en Omstreken, H. LIEFHEBllEH, Halve Maan. Schoonhoven, 16 Februari 1906 Ouderkerk a/d IJssel. Zondag 18 Februari, vm, 98/4 uur en nm. 6»/» uur, Ds. JOH. S. LANGEN te Gouda. Ach, waren alle menschen wgs Ea deden daarbg wel Slechts THOMSON s PUDDING werd Gevraagd, geen and're was in tel. Prgs vraag 23 Dec. 1906. Steeds in voorraad verschillend TUIG- WEKK, zoowel voor Rgtuig- als voor Landbouwgebruik. Voorhanden: een WAGENTJE, nieuwe cn gebruikte TILBURY'S, waarvan één slechts 2 jaar gebruikt, een nieuwe en een gebruikte VARKENSBRIK. Ontvangen: een mooie collectie stalen BEHANGSEL, ZEIL enz. up aanvraag thuis bezorgd. Prgzen concurreerend. Reparatie net en billijk. Aanbevelend Zadelmaker, Behanger en Stoffeerder, MOORDRECHT. N.B. Betuigen in reparatie iQn geassureerd. verkrggbaor in den Boekhandel van W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. groote serleerlng, billijke prezen, b(J Met medewerking van: Mej. A. Mik Heme Is ter, Mezze-Nopraauden Haag; en de Heeren: Km 11 Li»ning Jr., Bariton, Botterdam. Benj. Ntad, Viool, ld. Anton Blazer, Plano, ld. Entrée: Voor Leden met één Dame vrye toegang; meerdere Dames-huisge- nooten ÖO Lts. Vreemdelingen: Heeren f 1,— Dames 50 Cts. Stadgenooten: Niet Leden f 2,SO; Dames f 1,—. Introducties zgn te verkrggeu 4 50 t)ts. per persoon bg den Secretaris, den Heer M. R. TEN HAGEN, op Dinsdag 20 Februari 1906, van 12—1»/» uur. Programma's met tekst der liederen ztju A 10 Cts. ver krijgbaar 1» de Zaal. U HET BESTUUR. HERDENKING VAN HET 25-jarig beslaan OP DONDERDAG 22 FEBRUARI 1906, des avonds te 7 aren, IN HET KUNST- EN SPORTGEBOUW „COVCORDIA", met welwillende medewerking der Mnziekvereeniglng „PBIMA VOLTA", Voor dezen Wedstrgd zgn 0. a. MEDAILLES aangeboden door: H. M. de Ksnlngln, H. M. de Koningin-Moeder, Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Mevr. de Wed. LE FÈVKE DE MONTIUNY Bisdom van Vliet. Mr- A. E. NUHOUTEN Burgemeester van Haastrecht en Hst. Belangstellenden en de uitschrijvende Hamer. Do Jury zal bestaan uit de Heeren: L. AKKERHUIJS J.Ezn., Directeur der Rgksnormaallessen te Schoonhoven. M. BOOGAERDT Behnz Industrieel te Krimpen a/d Lek. H. A. WESTBROEK, Hoofd eener School te Stoiwgk. Kaarten verkrgpbaar bg de Heeien: P. VEERMAN le Haastrecht en J. T. SWARTSENBURG, Boekhandelaar te Gnuda. Plaatsbespreking 4 16 Cent. §2" Na afloop Extra-Trammen in de richting Gouda en Oadewater. Op aanvrage bg den Secretaris worden PROGRAMMA'S gratis toegezonden. I J. KOEMAN Sr., Voorzitter. Het Bestuur, D. RENEMAN, Penningmeester. I A. A. HOOFT. Secretaris. onder de Zinspreuk: „Eendracht maakt Macht", OPGERICHT M86, Directeur de Heer J. H. DREES. ter herdenking van bet 20-jarig beataau, met welwillende medewerking der Lekker- kerksche Harmouie-vereenigiog „WILHEL- MINA", op Donderdag 22 Februari 19416, 's avonds 7uur, in „DE GHOOTE BOER te Lekkerkerk. Bureau geopend 7 uur. Entrée f 0,75. TEKSTBOEKJES verki-ggbaar 4 10 Cis. zuljen op Vrjjdag 23 Februari in de Zaal vau den Heer LEEMNG te NOHOONHOVEN, gemeenschappelgk eeu geven. Behalve Zang- cS Gymnaslieknum- nier* wordt, door Leden éer ZannvereeDiguig, het Bigspei „DE 8CJHAKEBN" vau J. Mannoury vertoond. Plaatsbespreking op Vigdag 23 Febr. a. s., des middags van 12—2 uur, 4 10 Cent. Kaarteu vei kiggbaar bg Firma S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Scuoonhovkn. AanvaDg 8 uur. Eotréa 60 Ct* Deze Uitvoering tegen verminderd entrée van SO CL op Zaterdag 24 Febr. a. s. Namens de Regelioga-Commissie F. A. TEPE, Voorzitter. H. C. GELOKSecretaris. op Donderdag 22 Februari e. k., in de KERK der NEü. HERV. GEM. aldaar, ten voordele van Kerk en Armen dier Gemeente. Aanvang 's avouds balf acht. PROGRAMMA'S (tevers Bewgs van Toe gang) aan den icgai g 4 25 Cts. verkrggbaar. Er biedt zich aan trgen 1 April een aankomend Brieven en inlichtingen te zenden, onder lelt. B, HULPPOSTKANTOOR te Hoornaar. TERSTOND GEVRAAGD: Een iltnke by L C. VERROEN, Bakker, StHOoNiiovsn. EEN AFTANDSCH KOOPMANS-WAGEN en DOGCART-WAGEN, voor alles geschikt. Brieven fr.onder no. 17, Bureau van dit Blad. Frobeert er dan eens een, bg kost slechte 50 CENTS, en gg zult er over voldaan zgn. Verkiggbaar bg Elude Februari wordt het Pakhuis VERPLAATST naar de naast den Beer G. P. NASTMAK, en het Kantoor naar de Voor eerste qualiteit artikelen en prompte eu nelte bediening zal worden fcorg gedragen. PRIJSCOUKANTEN worden op aanvrage gaarne gratis en franco tofgezondrfn geïllustreerd met 50 nieuwe Penteekeningen292 bladzgden, flink formaat, voor slechts f 1,90, gebonden f 1,63. Nog uoqit voor dien prgs aangeboden I Wie dus BUNVAN voor too'o fabelachtigen prgs, fraai en goed uitgeroerd, wenscht te hebbeo, vraagt prpspectns of bestelt bet bg- mtfPs Door vertrek naar elders ié imF heup op oen Dorp in Z.-H. een (eenige) drukke ZAAK in aan het water gelegenwelke een flink bestaan oplevert. TV. br., onder No. 16, aan 't Büreaü v. d. Blad. in eea welvarend Dorp: met blijvende Vergunning. Overne mingssom voor Inventaris biligk. Br. fr., onder no. 15, aan het Bureau van dit Blad. Te koop of te huur op den besten stand (Markt) te Osdewsler: waarin meer dan een halve eeuw een Zaak in Manufacturen en Mode-Artikelea is uitgeoefend. Alle werkdagen te zien eo te bevragen bg H. BERKHOF aldaar. Wegens vertrek naar elders wordt uit de hand te koop aangeboden een flink voor allo doeleinden geschikt, kort gelegen nabg het Stoombootenhoofd rivier de Lek; daarbg nog een klein WOONHUIS, beide gelegen te Groot-Ammers. Te bevragen bg den Eigenaar G. VAN DEY BERG ie Groot-Ammers, De twee perceelen gelegen over den Kadgk onder de gemeente te zamen groot 4.01.QQ Hectaren, ge veild ten overstaan van den Notaris J. P. MALILSTEDE Jr. te Bergambacht, den 16. Februari 1906, zgn ingezet als volgt: Perceel I op f 9000,— 2 44BO, De verhoogingafslag nu toewgzing bl|ven bepaald op Vrgdag 23 Februari 1906, des voormiddag» 11 uur. ia bet Koffiehuis van T. VAN ZOEST aldaar. op Maandag den 26. Febru ari 1906, des morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis van J. VAN DER PLAS te Krimpen a/d IJssel, ten ovrstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk s/d IJssel, van: 1. EEN PERCEEL gelegen ouder de gemeente in Slormpolder, aan den dgk nabg de Ce- menlöti eufabnekgroot 1 Hectare, 17 Aren, 90 Centlaren; om te aan vaarden 18 Maart a. s. staand»! op gemeld perceel Grieadland, om te hakken vóór 18 Maart a. s. Breeder omschreven in biljetten en naders inlichtingen ten kantore van deu Notaris. gelegen onder nabg Moereapelle. De Notarissen M. DEN BLEKER te IJsbelstein en J. KOEMAN te Haastrecht zullen te GOUDA, in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt, op Donderdag 8 Maart 1906, bg inzet, en op Donderdag 15 Maart 1906, bg toeslag, beide dagen des voormiddags 11 uur, publiek vellen en verkoopen: 9.37.00 Hectaren uitmunten* zeer gunsiig gelegen order de gemeente Zevenkuizen, bg tiet dorp Meer- capelle, in den Zuidplaspolder, ten Zuid westen van- en aan den Middelweg, strek kende van balver sloot tot aan de Vierde Togt, btlend aan de eene zgde door eigen dom van den Heer M. P. Beelaerts te Arohern en aan den anderen kant door eigendommen van den Heer Corns, de JongXte Rotterdam, en zulks in de volgende 3 perceelen en in massa: I. D« eerste AKKEB vanaf Meer- capelle, naast tigendom vau den Heer Beelaerts, geteekend met bet polder- nummer 97, groot 3.12.40 Hectnren; kadaster Sectie Bbis, Nos. 54 en 55. II. De tweede AKKER vanaf Meer- eapelle, zgude de middelste, geteekend met het pyldemummer 98, gropt 3.12.70 Hectaren; kad. Sectie Bbis, Nos. 59 en 1037. III. De derde AKKEB vanaf Meer- capeile, naast eigendom van deu Heer Do jong, geteekend met bet poldernum mer 99, groot 3.12.40 HeeUiren; kaïUsur Sectie Bbis, Nos. 62 en 63. Te aanvaarden, ouder verplichting tot gestanddoeniDg der bestaande huur ten be- noeve van Mej Wed. H. KRAMER, tot biootschoof 19Ó8, bg de betaiiog der koop* penningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Notarissen. van S. 4e W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Leesgeld 5 Cts. per deel. Catalogus 6 Cts.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2