%Jic. fmoosT, -PIN is en blijft het eenig I aSBE"" Een MMéé, - Ei talonliÉ KAPITALEN Stoomboot „J0HAK UT. I EEN HUIS, ERFHUIS. BOELHUIS I afdoend middel tegen KIESPIJN ïïïTïiuiï Houtwerk Een Huis met Erf Het Koffiehuis, te Haastrecbt Huizen en Erven düh Winkelhuis NIEUWMND. Vei-, Hooi- en Bouwland, Burgerwoonhuis, Goudriaan, Eenige HUIZEN, Giessendam. te Leklierkerk. Dienstregeling 1906. Paviljoenschuit, solide RIJWIELEN Kraal's Pleisters wiSïiïïtVïïïïrs*i£u-: Tweede Blad. Ter overname aangeboden: bd Landbouwgereedschappen, n bottmdam. degelijke Winkelzaak OÜSfT' i0 GOUDA, Een TUIN Een Winkel- en Woonhuis EEN HUIS EN ERF f iff™* Pör Week "n J' DE Koster voor EEN HUIS EN ERF éóml Openbare Verkooping Notaris J. KOEMAN, te Haastrecht Huizen of Pakhuizen, en eene nette Broodbakkerij Notaris SCHELL Verschillende WONINGEN Giessen-Nieuwherk 1 Een perceel Tnin met Weg, Xo^erbeU.?,eKOr,'d,8d""°" 3. Een perceel Bouwland, f*t.ï««<5remd60 Not*ru schell MEERKERK. met scHtjuR e» 24.84.90 H.A., Wei- en Hooiland, WEI-, HOOI- en BOUWLAND, 15.53.80 H.A. WEILAND, MOES- EN BLOEMTUIN Openbare Verkooping Bleskensgraaf, Notaris VAN MAANÉN 7 kalfdragende Koeien, 18000 halve kilo's best Koehooi. II Koeien, Bonw- en Melkgereedschappen. (gemeente Z wammerdam), 4 kalfdragende KOEIEN, Bonw- en Melkgereedschappen IJZESflWAGAZIJN Gebr. ROZENTHAL, Ondewater, H.H. Zuivelbereiders I JAC. BOUTER, Lekkerkerk. Te koop aangeboden Rijtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Bjjwielhandel „De Concurrent". Een Koopmanskar met klep, ëü&mToTzrwl^rPUNÜ en ABIE van der VLIST TE KOOP: Trekhonden HET GOEDKOOPST ADRES en REPARATIËN U bö F. VAN ZESSEN Belangrijk nieuws Varkenshouders. eerste kwaliteit ROOKVLEESCH. C. A. PRUIJT, Voor Likdoorns of Heltgezwel Och, och, mijn Lenden! II DE KLOOSTERBALSEM I -*Ue I |fr„sro^£=- cm&r; Hf CPRIG klein, Montfoort. S'iZl ÏSl BedstelJ.n, fnMta Orertrekken, Matrassen, Vollen-, Gestikte- en Moltondekens. f:Sssn; Gemeenteraad van Schoonhoven. BINNENLAND. beklante Zaak In ÏÏLfe»*®"1* sfa,?d<ln der stad Ganda geschikt voor uitbreiding, ook daarbij voorradige Wlnkelgaederen. Adres, onder No. 14, aan 't Bureau v. d Biad. rnraïc8,5'' grutterswaren en UUMESTJBLES, ruim 18 i„r door den lSO«öld r^e6HKeil"irRedr"?en- Overname I! i ®oed<>,™> 'osen f.ctuurswaarda. MOELIJRPR6r Alg. Adrerteoiie-bor. terdina Agoieaestraat 11, Bal. De Notaris H. GROENENDAAL te t Gouda is voornemens op Maandag 26 Februari t, '7TT.*®®®' des voormiddags V,eï?ri h"i Hóle' -DE ZALMJe m daarachter gelegen PAKHUIS, aan de Wilhelm mast raat, wgk M, no. 161, te met uitgang in de Lemdulsteeg; kadaster sectie C, no. 2082, ter grootte van 63 Cen tiaren, hebbende het Pakhuis eveneens uitgaDg in de Lemdulsteeg. Ne miner ■et daarop staande 4 Schuurtjes, wjjk R, uo. 365, benevens de Kade daar- ▼oor, in de Eerste Kade, achter de Karue- oio?.1 kadaster sectie A, ars. 3680 en 852, te zaïnen groot 6 Aren, 97 Centlaren. Kommer 8. genaamd „Eiandzlgt", met verdere GF- TIMMER TEN, ERF ?n TUIN ,,™d™ Boacfc weg» wgk P, no. 577, hotk Jan Philipsstraat, 5Sa« kad*sfer 8cctie E, dos. 1039en 1281, te ramen groot 4 Aren, 36 Cen tiaren. Kommer 4. met ERF, TUIN en SCHUUKIJE, aan de WUhelmioaatraat, wgk M, no. 114 te Gouda; ffdaater Sectie C, no. 2235, groot 67 Cen- Kommer 9. met GROND daarachter, in de Diamautpoort, aan de Karnemelkslootwgk R, no. 336 te 2?^, kadaster Sectie A, no. 2038, groot 68 Centlaren. Kommer 6. in de Petroleumbuur», aan den Raam, wijk C no. 342 te Goada; kadaster Sectie D, no. 1717, groot 38 Centlaren, met mede- eigendom en mede-gebruik van de Gang; kadaster Sectie D, no. 1999, groot 1 Are, 84 Centiaren. Verhuurd per week aan J. P. Dikuooff voor f 1,15. Aanvaarding en Betaaldag 15 April 1906. Te bezichtigen perceel no. 2 dagefyjks en de overige perceelen 3 werkdagen vóór den verkoop, van 10-12 en van 2-4 nur en op S a g yckooping van 9-11 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van ge- I noemden Nolaria GROENENDAAL Ie Goud,. op Woensdag 28 Fe bruari 1 906, des voor middags elf uren, in het Koffiehuis van den Heer A. SCHOUTEN, ten over staan vhu van te vreten; Ko. 1. Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en GROND, geteekend B 169, en een een afzonderlijken opgang heb bende OPKAMER, B 169a, aan de Kleine Haven. B 169 is in eigen gebruik en te aan vaarden 1 Mei 1906; B 169a is bg de week verhuurd voor 0,60. Na. 3. Een ruime WERKPLAATS en BERGPLAATS met ERF en GROND, naast perceel 1. in eigen gebruik te aanvaarden 1 Mei 1906. Ia de perceelen 1 en 2 is sedert vele jaren met gunstig gevolg de Klompen makerij en handel m Klompen en aanver wante artikelen uitgeoefend. De perceelen 1 en 2 worden, na afzon derlijke veiling, vereenigd geveild en af geslagen. En Kea. 3 tot en met 6. Vier naast elkander staande aan het Marktveld, Wgk B Nos. 122, 123, 124 en 125, groot 1 Are, 61 Centlaren.' Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen. De perceelen 3 tot en met 6 worden, na afzonflerigke veiling, gecombineerd geveild eo afgeslagen. De perceelen zijn te bezichtigen Maandag en Dinsdag 26 en 27 Februari 1906, van J0 tot 3 uren, en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. op een groot Dorp bij Dordrecht: EEN FLINK RUIM heide met Waterleiding. Huur laag Brieven franco, onder no. 13, .aan het Bureau dezer Courant. te Giessendam zal op Woensdagen 28 Fe bruari en 7 Maart 1906, telkens des avonds r „-.■J ure, in het Koffiehuis L fc' VERHEUL te GiesHeu-Klenw- koopen' veilin& en afslag, publiek ver- met SCHUREN, OPEN GROND en ERF staande en gelegen op 't Dorp, strekkende' van den dgk tot aan de Giessen, te groot ÏÏ/J'1 17U,-"la' Eén wooing is in eigen gebruik, de overigen zgn verhuurd als volgt: aan C. f a r* voor f L—, Linmert f 0,75, Giessen f 0,60; wordende door de verkoopster voorbehouden het recht van gebruik en bewoning levenslang van do woniDg, thaDs bewoond door Linmert. gelegen tegenover perceel één, te Gleaaen- kad' Sectie A, Nos. 1760 Cenli r 1™? h5'B® Aren' "aar™ 30 Umliaren loebehooren aan anderen, terwijl «rif1mrt ot.,S™d«'.l>' titans aa". voel i. f "''«"tJeneg '»n den steeDen gelegen echter pcmeldo Smederij, te SlMMn.irieHwkerk; k,d. Seotio A, No. 913, groot lt.50 Aren. De perceelen worden eerst afionderlök en daarna gecombineerd afgeslagen. Aanvaarding en betaling der kooppenningen mla) irt' a' s7 Pmee' 3 «au ecbier on- middéUak in gebruik worden genomeD. Nadere mlichtiogen ajja to bekomen ten jSSut D.e Notaris P. SICH1ERMAN tH&l» J® Meerkerk zal tot den inzet op Vrgdag 23 Februari 1906 m na „HOF VAN HOLLAND" be Meer-' kerk, tot deu toeslag op Vriidav 1 \HarlJ?A°6, bet Hóle' "ÖRUGHUIS" aldaar, beide dagen des voormiddags 11 uur. waarin gaed beklante Brood- en aa?de Kregen aan het Dorpsplein in *®,er*'erk' kadastraal aldaar bekeDd in Sectie B, no. 995, groot 1.6» Aren. Te aanvaarden bg de betaling der koon- pene ingeu op 12 April 1906. Notaris"6 inlich,in8en geeft voornoemde De Notaris P. SICHTERMAN te Meer kerk zal op Woensdag 28 Februari 1906 tot 'ten inzet en op Woens dag 7 Maart- 1906 tot den toeslag, beide dagen 8 vuuruiiddags 10 uur, in het Koffiehuis van J. VAN DIJK te Meawland, m het openbaar veilen en verkoppen Voor de Erven den Heer en Mejuffrouw J. W. VAN IPEREN: met SCHUREN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en diverse perceelen order de gemeente LLLKDIM, te un, groot in 16 perceelen, diverse combinatiën en generale massa. 6.117.04 H.A. under LEJBBBBUEK, in 5 perceelen en 2 massa s. met SCHUREN, ERF, TUIN, BUOMGAARD en diverse perceelen onder de gemeente KI4.UW4.AND, te zaxnen groot in 10 perceelen, diverse combinatiën en generale massa. 1.95.90 H.A. op den polder Quakercaak onder MJEJEB- Aanvaarding, onder gestauddoen loopende huren, bg de betaling der kooppenningen op 18 April 1906. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris, bjj wien tevens veilicgboekies ver- krjjgbsir zfln nk IJ Februari 1906. EEN ZOO GOED ALS NIEUW bevattende Voor- en Ach terkamer, Slaapkamerfje, drogen Kelder, Achterhuis met Pomp, Gootsteen, Aanrecht enz., een kleine SCHUUR, met Piramide-Viucbtboomenzeergeschikt om stil te leven of voor een gezin zonder kleine kinderen. Te bevragen bjj P. DUBBELDAM GAt., Ammeratsl, (krachtens Art. 1223 B. W). De Notaris H. A. BALLOT full nwlV 'e Molenaarsgraaf is voor- aeraecs op Vrgdag 23 Fe- bruari 1906, des voormid dags ten elf ure, bjj den Heer N. MAAT te G^ndrJaau, in bef openbaar te verkoopen: waarin twee Woningen, met SCHUREN en het recht van Erfpacht op den onder grond en op den nan de Posikade gelegen TIJlKGttOKD, van beste kwaliteit, te aan deu Smoulj svliet, nabjj het Dorp; kadaster Sectie B, Nes. 1670 en 1671, le zamen groot 6 Aren, 73 Centiaren. Aanvaarding bjj de betaliog der koop penningen vóór of op 2 April 1906. ITltinnntend gelegen. Nadere inlichtingen bjj den Notaris. De Notaris A. CA STELLIJN Ie Stretfkerk is vooroemeos op Donderdagen den 22. Februari en 1 Maart 1906, telbenB 's voormiddag» ten 10 ure, bjj L. W. VAN HOU WELINGEN te BleakenHgraaf, bg inzet en afslag, te reilen en te verkoopen: Voor den Heer T. VAN DEN HEUVEL: get. B 27—i7c, met SCHUURTJES. ERF. TUIN, WEG en WATER, te aan de Zuidzjjde, te zamen groot IS Aren. II Centlaren. De veiling geschiedt in 4perceelen, welke bg den afslag ook in massa zullen worden afgeslagen. Te zamen*verhuurd voor f 4 76 per week, welke huursom door de koopers zal worden genoten sedert den 1. Mei 1906 J9^Ma''DM906r kooPPeQn'tl6e,i op deö Nadere inlichtingen geven de eigenaar én genoemde Notaris. STtTSaf 10 cl op Wdeos- JUttHF-1 J«8 «1 Febrniri 1900. des gyKllmtt voormiddag» 10 uur, a»n de woniDgwgk B no. 305, te Baitendauis, voor deu Heer J. MUILWIJK om enntant geld, in het Openbaar verkoopen;, 4 gekalfd bebDende KOEIEN,. 3 KALFVAARZEN, 3 KUISPINKEN, 2 BIGGEN. Voorls; Tilbuij', Boerenmagen, Kar, Hondenkar, Schouw, Varkenshok, 2 Karcs, Wringtob, Kaaspers en Kaasvaten, Koeken- molenTonnenKannen Eméners en Jukken, 2 r ornuizenKartuigWagentuig en Beltuig, Horden, Hikken, Palen en Slieten; ongeveer eenlg Hulnrnnil en wat eerder ten verkoop zal worden aangeboden. Notaris A. J. DE MOOIJ mmtte Lekjlerktrk zal op Woens- LUlyntt K 21 februari 1906, des voorm/dtl.gj (o 10 uur, aan de Bouw mant»woning D 33, bewoond door if.aï den Köfkweg te L.ekberMerkf om contant geld, verkoopen beb*e0 o' °P b"1 talven atwn, 3 PINKEN, eed PAARD, platten Wagen, Stortkar, Melkkar, een Schouw, Re Notarissen Mr, C. VAN DER LEE le Aar- laaderveen en W. A. DE FA- V4UGE te Bodegraven zullen oj. vv uLiisdag 28 Februari 1906, s morgens 10 uur, ten huize van Mpj. de Wed. B. ZAAL, op ifr»ekveld vut coiitaift geld, publiek verkoopeu: J fce"e Pari9 HUOI2 TON MOLENS, SCHOUW, jPALEN, PLANKEN, enz. Alles S uur vóór den verkoop le bezichtigen. aangelanden aln Je Ljuellieek op LanderUen. Adréi NoUri. HEUMER, Oarlncliem. Maandag: Dlnedag: dageu Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45e„ 18.»». ».«Oén 8.30. 7 «n 18»?i. Bln.dag: Overige dagen l>eh. Zendng' Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.4B en 5.8». ».4B en 5.80. HE DIRECTIE. hebben voorhanden uit de alom bekende Stoom fabriek van A. BLOM, Aarlanderveen: Teakhouten KUIPEN, STAREN. WRING- TORRENEMMERS, KARNS, KAASVOR MEN enz. Brandknnteu, nieuw, vanal740,-. GODIN'a KEUKEN- on WASCUFORNUD VLECHTWERK, PRIKKELDRAAD, BOOMUEKKEN. BASCULEN, KINDER. SAS?.»1 SPORTKARREN, KINDER. STOELEN enz. enz. Verf 16 alle klenreu, direct klaar voor het gebruik. Alle GRONDVERVEN 4© Cent per Kilo. gj(?.r,drer alle E00rten HUISHOUDELIJKE. BOUW- en LANDBOU WARTIKELEN RIJTUIGLANTAAKNS. IIScherp cancarreerende prjjzeu!] Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten uil de bekende Stoomfabriek van B. MINKEMA te Graat-Auiiuers, als: KAASVORMEN met mgelegen Banden. KARNS WRING. tobben, kuipen, staren, vloten, KAASVORMTAFELS, EMMERS enz. Aanbevelend Een ln gaeden staat zjjnde groot 19 last, met vofiedigen Inventaris. To bi'vragen bjj C. MUDDE Az., Schipper te Lekkerkmrk. yy Wegens opheffing zaak to kaap: te PolMbraek. TWEE FLINKE een zwarte en een licht snoek, beide reu- tevens nog TWEE KIJ WIELEN bg M. DE JONG Mz.Banrepaa, VOOR Graat-Aiumers. vaar 7 1'J de'? decl "k u dat de Zogdrank, door U in den handel gebracht, een uitstekend middel is. Ik had een varken, dat na aehmiir D.n één flusch Zogdrank, de biggen weer het warmt' k"0 ,hfet daarom een ieder met warmte aanbevelen. Ede. (getU. VAN DEN BERG KBHDBJME» voer de V„keM, tevens uitnemend middel tegen Vletriekte. Verkrijgbaar bn: Hoofdagent: BAMBEBOKK, Ur.nlng.n, a 80 Ct». per flasch. Brngl.terU VIEKSES di. Cn. Door deze maakt Onder geteekende aan zjjn klanten bekend, dat hjj weer voor zien is van Dat hg geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zjjn eenigen weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend PaardenslachterjjLek kerkerk. DE BESTE! DE BESTE 1 DE BESTE! DE BESTE! Bjj ieder en Drogist te bekomen i 88 Cd. per doos. Vraagt vooral de Likdoornpleisters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper" te Kampen, dan hebt gjj de fcbte.enbjj A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. CULKMBORG. Ziedaar vier woorden, die de Heer A. EUZEN herhaalde malen per dag uitriep. De heer EUZEN woont te Groote Liodt bjj ZwHndrecht. Hjj had zulke hevige lendepUnem, dat hfl krom liep van de pjjn. Hjj bracht daardoor dikwjjls slechte nachten door. De pjjnen werden steeds heviger, wat hem zeer verontrustte. Reeds veel ver- nomen bebbeijde van de goede werking I I «an ?eD KR0°STERBALSEM klooster ff Saoeta Paulo, besloot hg dit middel I a*n !e wenden en betuigt nu gaarne dat hg door één potje totaal genezen is.' klooster Sancta Paulo geneest oude en I nieuwe wonden, brand- en sngwonden. I foeumatiek, rheumatische zenuwPgDen jicht podagra, ischias, kneuzingen stramheid in de ledematen, verstni- kingen, lendepgopgo in den rng epier verrek kmgenwinterhanden en wintervoeten. Prils per pot: I 8# Ct., 75 Ct., f l,3o en f 9,59, I OPI Alle®n de echte Kloon- lerbmiMüim geneest; deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, I waarop de handteekening L. I.AKKER I Verkrg'gbaar bg: I A. N. VAN ZESSEN J Sch°o*hovcn cn I I f;,1" VL°T te OudAlrlas; I VA" BESSEN te Vcilendam I I T. TERLOUW te Goudriaan; M J. van DIJL te GieseN'Nieuwkerk H I G. COL JE te Lopik; I w,D' ÜDEK te Cabauw; I o" ^gr^^AAR te Lkkhmond; I H. VERMEULEN te Langerak; I K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v d DOOL te Sliedrecht, Boveneinde: I FRAN«?VAJ* n?uN!S NooRD*L°°a; I FRANS van DAM te Gouderae- I J- de KLUIVER te Ottoland; pnVI S' N,euwLmkeri-And; AlDL4!s>M-«; I r. AMSING te A lb lasser dam; f;BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; U h C*p"L« Vd IJ.; J ^ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht. I f 8» de» Oenerniuigem 85 CU. bU wnim en Voorts bij; Mej. TRAPMAN te GamdrlMzn. A, R, v, d BERG 8(aiwil k H. J. SCHOLTEN Wed. VERWOERD V™" E AAS «•Ituunimr. M DE HEER te Palabraak. H. VERMEULENSïig«r"k. J-DIKLUUVER, OUalmmd. Wi VAN REES BlMkeiiirMC OvenlehL Geigk men weet, draagt de President der Frmmuohe Republiek, de heer Loubet, zgn waardigheid op Zondag 18 dezer over aan zijn' opvolger den heer Faihè-es. Die plechtigheid zal, op beider verlangen, slechts zeer eenvoudig zgn. De heer Loubet wacht, omgeven door de Ministers, op het Elysée den nieuwen President op, die ver gezeld wordt door de leden van zga civiel en militair huis. De aftredende en de nieuwe President zullen ieder een korte toe spraak hmdeo, en daarmee is de plechtig heid afgAoopen. De heer Loubet zal dan, uitgeleid door het eskadron kurassiers, dat ook den nieuwen President begeleid heeft, naar zgn nieuwe woning gaan. Binnenkort gaan de heer an mevrouw Loubet eenige weken in Rome doorbrengen. De Fraosche, Kamer van afgevaardigden heeft met 407 tegen 65 -stemmen het han delsverdrag met Rusland goedgekeurd. Het inventariseeren der kerken in Pargs, voor zoover dit nog moest geschieden, is rustig afgeloopeo. Men heeft bet heel in de vroegte gedaan, toen er bgna niemand was. Maar te Montpellier en op enkele andere plaatsen heeft men het verzet der geloovigen weer met geweld moeten keeren. Een aan tal fittus-ambtenaren hebben ontslag aange vraagd, omdat bet ia*nnUriseeren der ker ken mot hun overtuiging strgdt. De Eogelsche gasten zgn weer uit Pargs vertrokken. Bg het afscheid sprak de direc teur der Noorderspoorweg maatscbappg nog een woord ten gunste van den tunnel onder bet kanaal. „Een tunnelverbinding" tus- schen Frankrgk en Engeland, zoo zeide hg, zou het verkeer tusschen beide landen zeer bevorderen. De zeereis schrikt zeer velen af. De voorzitter van den Londenechen GraafschaP9raad verklaarde, dat hg een voorstander van dat plan was en dat hg bet bg het Parlement zou aanbevelen. Het Brlloob* Parlement heeft zgn eerste zttting reeds gehouden. Dit was eigenigk slechts een voorioopige zitting, waarin een speaker of voorzitter gekozen werd. Tot deze waardigheid werd met algemeeoe stemmen herkozen de Unionist Lowlber. Maandag 19 dezer wordt het Parlement geopend door Kooiog Edward. Thans is men bezig aan het onderzoek der geloofs brieven van al de leden, 't Is nog niet bekend wie de leider der oppositie zal zgn. Balfour's kansen om in Londen gekozen te worden zgn verbeterd, daar de liberalen besloten Eien tegencandidaat te stellen. De beer ■son echter blijft zich candidaat stellen. Koning Edward beeft Zaterdag te Ports mouth het te water laten van het groote Dieuwe reuzen-pantserschip „Dreadnought", („Bang voor niets") eerst 4 maanden geleden op stapel gezet, in persoon geleid, het beste bewjjs dus, dat ZM. nog niet zorg wekkend ongesteld is. Het touw, hetwelk door den Koning werd doorgehakt, was m^t bloemen, geraniums en tulpen versierd. De flsrch koloniale wgn, waarmede Z. M. bet scbip doopte, brak eerst bg den tweeden slag, en het schip gleed zeer langzaam, maar statig te water. De optocht van werkloozen in „Hyde Park" is rustig verloopen, maar er werden krasse redevoeringen legen de Regeering gehouden, verklarend, dat de liberalen al even slecht voor de werkloozen zgn als de unionisten. Slechts één vriend, werd gezegd, hadden de arbeiders in het nieuwe Minis terie, nameigk Burns. Maar zelfs deze be wering lokte gejouw uit on geroep van „verrader"! De Daltaohe Keizer is van Kiel naar Kopenhagen vertrokken om de begrafenis van Koning Cbristiaan bg te wonen. In den Duitschen Rjjksdag hetjben de soci alisten een interpellatie willen houden over het jongste ^ongeluk in de mgn „Borussia". De Minister Posadowsky verklaarde echter dat uit een onderzoek was gebleken, dat bierbg niets onwettigs de oorzaak was of had plaats gevonden. Toen niettemin de Rjiksdag, door de stemmen der talrgke op gekomen sociaal democraten toch tot eeoe bespreking besloot, verliet de Minister, te midden van een honend gelach, de zaal. Ia de Duifsche Rgksdttgs-commmie voor de belasting-ontwerpen is door het Centrum voorgesteld, een recht te heff>m van prent briefkaarten („Ansichten"). Het zou 2pfennig bedragen. De Commissie heeft het voorstel tot heffiog eener belasting van spoorweg plaatskaartjes, die 50 millioen Mark moet opbrengen, met 14 tegen 11 stemmen goedgekeurd, waarmede echter nog niet gezegd is, dat de Rgksdag haar op dezen weg zal volgen. De Duitsche gezant te Pargs moet, volgens een bericht aan een der bladen, bg den Franscben Minister President zgn gaan klagen over den heftigen toon van sommige Fran- sche bladen, in de MarakkaaoMcbe aan gelegenheden aangeslagen. Nu, de Duitsche bladen waren niet mmder heftig, 't Heet nu gelukkig, in eene officieuse mededeeling van Wolff s bureau, dat de op gewondenheid, door verkeerdelgk verstane pers uitingen ontstaan, begint te bedaren en dat op het oogenblik geen sprake meer is van eene crisis. Reeds alleen het enkele feit, dat de Fran- scbe en Duitsche gedelegeerden voortgaan be zoeken te wisselen, wettigt dien gunstigen indruk. De President der Conferentie, de Hertog van Almodovar. heeft in een gesprek ver klaard: „Zekt-rigk, wg moeten nog moeilgk- heden overwinnen. Maar ik ben er vast van overtuigd, dat zg overwonnen zuilen worden." Het programma voor het huwelgk van den Koning van Spsuje, die, gelgk men weet, nog niet eens verloofd is, moet reeds zgn vastgesteld er geheel geigk zdn aan dat hetwelk siDds Karei V bg het huwelgk van Spaansche Koningen werd gevolgd. Alsof 't van een Koniogsdocbler ware, zooveel ophef maakt men van het huwelgk van Alice Roosevelt, „de Prinses" van Amerika- Maar de heer Roosevelt moet daar niet mee ingenomen zfin. De „gobelins", door de Frtnscbe Regee ring als buweigksgeschenk aan mejuffrouw Alice Roosevelt gezonden, zga, naar de „New-York Times" verneemt, onder dank zegging teruggezonden, met de bg voeging, dat de Amerikaanscbe grondwet geen „Presidentsdochter" kent en dat de beer Roosevelt ais particulier zulke kostbaarheden voor zgn kind niet mag aannemen. De President wil de huwelgk«plechtigbeid op het Witte Huis ook zeer eenvoudig hebben en moet het aanstaande paar hebben afge raden een al te groote buweigksreis, met bezoeken aan de hoven, te gaan maken. Maar ondanks President Roosevelt's af- keuringsuitingen over al dien ophef, gaat het publiek voort zich druk te maken met het huwelgk. In de specialiteits-schouwburgen worden liederen gezongen op het jonge paar. Ook worden allerlei artikelen naar de dochler van den President genaamd. Men verkoopt „Alice Rooseveltschoenen", parapluies, cor set ten, enz. Vergadering op Vrfidag 9 Febr. 1906, nam. 2 uur. Aanwezig de leden H. M. den Ugi, J. W. Valk, J. G. Doesburg, A. van Lom wel, G. J. Niekerk. P. Greup, H. A. Schreuder, P.-van Sonsbeefc, A. A. Graves Kooiman en A. Kug* lenburg. Afwezig het lid C. L. van WilleDswaard Cz. Voorzitter de beer P. K- P. J. van Slo ten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voor zitter, worden door den secretaris voorge lezen de notulen van de vergadering van 9 Januari. De voorzitter: Zgn er ook bemerkingen op die notulen? De heer H. M. den Ufil: Vooreerst was die vergadering niet uitgeschreven tegen 1 uur. maar tegen 2 uur, en dan staat er niet in de notulen, dat ik gevraagd heb om eerst het bestek van de gasfabriek aan den Raad over te leggen. AIsdu worden voorgelezen de notulen van de vergadering van 22 Januari, welke onver anderd worden goedgekeurd. De voorzitter: Ingekomen is een adres van J. v. d. Regden, dat straks aan de orde komt. Voorti een adres van H. J. Roodenburg,— de Hoog waarbg zg voldoening vraagt van de vergoeding voor het geven van onderwgH in de vrge- en orde-oefeningen over 1904. Ik stel voor, dat adres in handen te stel len van Burg. en Weth. ter afdoening. Volgens art. 52 van de woningwet moeten Burg. en Weth. verslag uitbrengen aan den Raad betrtflende de toepassing van de wet. Er kan niets andera over gezegd worden, dan dat de Raad in 't vorig jaar heeft vast gesteld een verordening op de volksbuis- vesting, die in toepassing is gt komen. Burg. en Weth bieden deD Raad aan het door hen opgemaakt kohier van den hoofde- lgken omslag ad f 12394 25. Gesteld in banden van de Commissie van Financiën. De heer H A. Schreuder: Reeds herhaal- delgk zgn bg den Raad ingekomen aan vragen van vereenigingen. en particulieren, om de eerste klasse van den hoofdeigken omslag uit den hoofdeigken omslag te doen verdwgnen, wgcende op het kleine bedrag, dat als wettelgk minimum is gesteld. Telkens zgn die adressen ter zgde gelegd eo werd er gezegd, dat men bde samen stelling van den hoofdeigken omslag er op zou letten. Nu is dat weer gepasseerd: door Burg. en Weth. is het kohier samen gesteld, maar zg hebben er niet op gelet. Daarom meen ik goed te doen met een motie voor te stellen, die u wel in behan deling zal willen brengeD, waarover de Raad zich dan kan uitspreken. Wanneer het dan al niet voor dit jaar kan. dan kan het in 't volgend jaar zijn beslag krggen. De motie luidt: „De Raad der gemeente Schoonhoven, overwegende, dat inkomens van f 400 tot f 450 bebooren vrggesteld te worden van bgdragen in de gemeeotehuishouding en mits dien overtuigd, dat art. 1 van de verorde ning op de heffing van een hoofdeigken om slag in deze gemeente verbetering behoeft door toevoeging aan dit artikel van de woor den „Onder belastingplichtigen worden ver staan zfi, die een ruiver jaarlg'ks inkomen hebben van f 450 of meer;" verzoekt Burg. en Weth., om zoo moge- lgk nog voor dit belastingjaar en anders in elk geval voor den aanvang van het vol gende eene wgziging van bedoelde verorde ning in dezen geest te ontwerpen, en den Raad dienovereenkomstig voorstellen te doen." De voorzitter: Wordt die motie onder steund door een lid? De heer A. A. Graves Kooiman: Ja. De voorzitter: Dan stel ik voor, om dadeigk over die motie te beraadslagen, of wel die uit te stellen tot de volgende vergadering. De heer J. W. Valk: Ik stel voor, haar dadelgk te behaodelen. De heer P. Greup: Zou het niet wenscheigk zfin, dat wjj eerst eeDS over die zaak spraken V De heer Schreuder merkte bet reeds op. dat het misschien beter is om het 't volgend jaar te doen. De voorzitterDat is de bedoeling niet de bedoeling van mfin vraag is, of de Raad die motie in deze vergadering wil behandelen, dus om oit te spreken de wenscheigkheid, dat Burg. en Weth. met een voorstel komen. De heer P. Greup: O, is het dat! De voorzitter: Ja. dat staat in de motie. Dus ik begrgp. dat de leden er voor zgn, dat hier een voorstel in dien zin zal worden gedaan De heer G. J. Niekerk: Is het niet moeelgk om die mencchen er dit jaar reeds af te laten De voorzitter: Dat kan niet. Dus die motie wordt zonder hoofdeigke stemming aangenomen. De heer H. M. den Ugi: Zou het niet wenschelgk zgn, dat voor de leden het kohier betzg in afschrift of gedrukt ver- krggbaar was? De voorzitter: Zoover zgn we nog niet. De h(4%SMa M den Ugt: Ik heb indertgd eens gépW5»jrd om het af te schrgven, maar dat is niet te doen. Ik bedoel, dat elk lid ^9 'ÜD gemak het kohier eens kan nazien, om te zien wat hg denkt van de verschillende aanslagen. De heer P. Greup: Je kan er dagen aan besteden. De voorzitter:" Wanneer een kohier moet wordea opgemaakt vóór dat de Raad het behandelt, dan zou vervallen dat kaarten- stelsel. Voor een kwart eeuw kunnen die dienen. Maar we zullen zien om zooveel mogeigk tegemoet te komen aan het ver langen van den beer Deo Ugi en anderen, zonder dat het daarom behoeft gedrukt te worden. y Burg. en Weth. bieden den Raad aan een ontwerp verordening voor de Waterleiding. Gesteld in handen van de Commissie van Financiën. De heer P. Greup: Van financiën? De voorzitter: Ja, het is tarief. De heer P. Greup: Het tarief heeft invloed op de fioanciëo, maar de verordening kan nagezien worden door de Commissie voor Verordeningen. De voorzitter: Aan de orde ia een voor stel tot wgziging van de heffing en invordering der keurloonen. De bestaande verordening is geldig tot 1 Juli a. s. en Gedeputeerde Stalen hebben reeds Burg. en Weth. er aan herinnerd om tgdig te komen, wanneer men de heffing wil handhaven en nu hebben Burg. en Weth. geadviseerd, om een kleine wgziging te brengen in art. 1. Er stond nl.; Er wordt eene belasting geheven onder den naam van keurloou van al het vee, dat in de gemeente geslacht en van al het vleesch dat in de gemeente inge voerd wordten nu stellen zi} voor te lezen „Er wordt eene belasting geheven onder den naam van keurloon, van ai het vee. dat in de gemeente geslacht en van al het vleesch, dat in de gemeente ingevoerd wordt, tenzij van overheidswege gekeurd." Kunnen de leden zich daarmede vereenigen De heer P. van Sonsbeek: Men merkt daaruit op, dat reeds gekeurd vleesch niet aan keuring onderhevig behoeft te zgn. Dat betwgfel ik zeer; het is wel degeigk opnieuw aan keuring onderhevig, want het kan daarna ongeschikt zgn geworden voor de consumptie. De voorzitter: Het ziet op het vleesch voor de kazerne, dat van overheidswege wordt gekeurd. Kunnen de leden zich er verder mede vereenigen Dan is dat aaDgenomen. Voorts wordt voorgesteld art. 1 der ver ordening op de invordering in dien zin te wgzigen, dat de belasting door of namens den gemeenteontvanger wordt ingevorderd en bg invordering door een gemachtigde door dezen, behoudens in geval van terug gaaf bg herkeuring, op den eersten werkdag van elke week te diens kantore wordt verantwoord. Zonder hoofdeigke stemming aangenomen. Dus de geheele verordening wordt alzoo vastgesteld zonder hoofdeigke stemming. Dan is aan de orde een voorstel in zake geldleening. Oe Raad heeft besloten een leaning aan te gaan van f 66000, ten behoeve van de gasfabriek en Burg. en Weth. meenen, dat bet plan van de geldleening niet langer op zich mag doen wachten. Zg hebben een kleine berekening gemaakt om in 't licht te stellen welke leening het voordeeligst is voor de gemeente. Men kan een leening aangaan pari, tegen esn zeker percentage, en we kunnen ook eèn leening uifschrgven om af te wachten tegen welken koers we geld kunnen krggen en nu hangt het geheel af welk crediet de gemeente heeft, om te kunnen slagen bjj de geldschieters. Wanneer de Raad van oordeel is een goede politiek te voeren in gemeentezaken, dan moet het crediet van de gemeente wel stggen en we zouden dus kunnen beproeven die credietwaardigheid van de gemeente. Hef geld is op 't oogenblik goedkoop. Wanneer wjj niet leenen k pari, dan kunnen we 't doen met aandeelen, omdat wjj niet nominaal, maar kapitaal f 66000 willen hebben. Ik wilde gaarne hooren hoe de Raad daarover denkt. De heer J. W. Valk: Ter verduidelgkiog van de zaak is het wel wenschelgk, dit aan den Raad mededeeldet wat bg Burg. en Weth. voorgezeten heeft om dezen weg te bewandelen. Het is u bekend, dat wan neer we ons tot het Gemeentecrediet wen den, we zoo klaar kom°n. De voorzitter: Ik geef u zelf het woord daarover. De heer J. W. Valk: Het is u bekend, dat het Gemeentecrediet een zaak is. die zelf drfjft ten proQjte van de aandeelhouders en dat zg met de renteberekening niet laag is en we voor de plaatsing van de leening een zeker bedrag moeten derven. Om dat te voorkomen, de gemeente zelf dat werk verrichten, want er heeft bfi Burg. en Weth. voorgezeten, om dat geld op de voordeetigste manier te krggen. Dat gaf aanleiding, dat die werkzaamheden reeds door Burg en Weth. zgn verricht, wat nu hier wordt aangeboden. De heer P. van Sonsbeek: Met genoegen heb ik het voorstel van Burg. en Weth. vernomen, wat nog verduideigkt is door den heer Valk. Ik heb reeds vroeger er op gewezen, dat betrekkelijk een groot bedrag geleend was ad 4 pet.; dat is te hoog; ik heb toen ook verzocht, met het oog op de financiëele belangen van de gemeente, daarin verandering te zien brengen en nu doet het mg plpizier, dat we dien goeden weg opgaan Ik kan bet voorstel van Burg. en Weth. ten volle steunen en ik ben dus niet anders te vinden dan voor den weg, dien Burg. en Weth. aangeven. De beer H. A. Schreuder; Mag ik even vragen, of Barg. en Weth. zich er van ver gewist hebben, dat het leeningsplan ik bedoel niet de wgze waarop wg dat geld kunnen leenen, maar het plan zooals het wordt voorgesteld door Ged. StateD wordt geaccepteerd. Het ptan, zooals het daar ligt. is om het in 33 k 34 jaar af te lossen. Zullen G»d Staten daar geen bezwaar tegen maken Zullen die niet zeggen, waar bet een geld- leeninir is voor een bedrgf, dat de termgn van 33 jaar te lang is? De voorzitter: De bedoeling van het voorstel is juist om te trachten de goed keuring van G«d. Staten te winnen. De leeningen tot nu toe voor de gasfihriek zgn goedgekeurd met aflissingen van f 2000. Het is mogelijk, dat de Staten hier be zwaar zullen maken, want we hebben niet alleen die leening van f 66000 voor de nieuwe fabriek, maar ook nog die van f22000 van de bestaande en nog f 9500 van het vorig jaar. Het is das best mnveigk, dat de Staten zeggen, dat we f 3000 moeten aflossen, en dan moeten we dat zien te doen maar het plan is naar Ged. Staten te gaan om te zien, of zg dat zoo doen willen. De heer H A. Schreuder: Is het dan niet verstandiger, om die aanmerkingen van Ged. Staten te voorkomen? Wanneer men eenmaal aanmerkingen maakt, zgn de heeren niet zoo gemakkelijk tevreden te stellen wanneer we dus die aanmerkingen voor komen, is het wel zoo verstandig. Ik meeD, dat het voor de gasfabriek niets geen bezwaar is om f 2500 af te lossen, f 3000 zou ik niet durven voorstellen en niet durven wagen, gezien de belangrfike aflossingen die wij te doen hebben, behalve de gewone f 900 op de leening, die ver leden jaar is aangegaan tot dekking van verschillende tekorten. Wanneer we f 3000 gaan aflossen op de nieuwe leening, dan geloof ik dat het te bezwarend zal zgn, maar f 2500 per j lar 8flossen is niet te bezwarend en ik geloof, dat wfj dat gemakkelijker gedaan zullen krggen en dat Gedeputeerde Staten, wan- neer zg zien dat die leening in 26 jaar is afgeloopen. geen bezwaar daartegen zullen makenin elk geval minder dan wanneer het 33 k 34 jaar duurt. De heer J. W. Valk: Het is u bekend, dat we van de eerste leening voor de gas fabriek f 2000 jaarigks moeten aflossen en dat was niet te veel maar toen wg in 1905 weer f 9500 geleend hebben, hebben Gedeputeerde Staten ons opgelegd om f900 jaarigks af te lossen. Dat is veel te veel. Daarom zou ik zeggen, dat Gedeputeerde Staten er wel voor te vinden zuilen zijn, om buiten die f 900 aflossing weder f 2000 af te lossen op de nieuwe leening, dus dan gezamenlgk met de aflossing van de vorige leening f 5000 op f 100 na. Dat zal wel goed zgn bg de Staten en dan komt men uu nog niet tot f 2500. De gemeente moet toch aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Ik zin er niets areeo bezwaar in, dat het een jaartje langer loopt en dat is de beste weg Zooals het bedrgf met die commerc'ëeie boekhouding is, moet er afschrgving gedaan worden. Het meerdere boven de aflossing komt in de reservekas. Beter is het echter om af te lossen, daar we meer geld moeten geven o ra het te leenen, dan we er van kunnen trekken. De heer A. A. Grave» KooimanMg dankt, de zaak iB gemakkeigk op te lossen als er gezegd wordt „minstens" zooveel aflossen. Dan is het zoo eenvoudig mogelijk en kan men f 4000 ook aflossen; die laatste f 500 kunnen de heeren nog in het perikel brengen. De heer P. Greup: Ik kan mg met het gesprokene van mgn collega Valk vereeniven en deel de bezwaren van den heer Schreuder niet; de Staten zullen aeon bezwaar maken. Iets anders is. of het niet wenschelgk ia dat wg letten op eventueel converteeren, want als wg gebonden zfin. kan dat niet en we kunnen toch gunstiger tjjden krggen, als wanneer we op voordeeliger voorwaarden een nieuwe leening konden aangaan. De voorzitter: Dat lisrt al in dat woord „minstens" opgesloten; de Raad kan het in eens aflossen. Ik moet den heer Valk er eens even aan herinneren, dat hfi op 't oogenblik niet meer zoo optimistisch was omtrent de productiviteit van de fabriek. De gascom missie beeft ons voorgerekend dat we f 6400 kunnen winnen; Bur<t. en Weth. hebben uitgerekend f 4800 en we hebben toen gezegd, dat het gemiddelde daarvan f 5600 was Dus wanneer wfi f 2500 noodig hebben voor rente en f 2000 om af te lossen, dan houdt men nos: heel wat over voor de verdere afrehrgvingen. Maar bet zal niet aamraan om de voor waarden van een vorige leering te amalga- meeren met een nieuwe leening; we moeten alleen vaststellen het plan van leaning voor dit geval en Iftinnen gerust afwachten wat de Staten ons zullen opdraaren. Ik zie het bezwaar daarvan niet in. Het voorstel van den heer Schreuder kunnen we gerust aan vaarden. Wanneer we zeggen „minstens" f 2000, waarom, als we dan f 2500 kunnen aflossen, zouden we dat dan nalaten? Als iemand schuld heeft en hg komt in een betere positie, dan zaJ hg afljssen; ten*g men vreest, dat het geld dan later weer voor wat anders gebruikt zal worden. De heer H. A. Schreuder: Men dient, wanneer men een leening wil aangaan, toch wel een bebnorlfik plan op te maken, dat dient behoorlfik vast te staan. De voorzitter: Wanneer men zeirf, dat men ten minste 100 aandeeten jaarlijks tal uitloten, dan kan men er ook m»er uiUoten, maar piet minder en dan beeft men de bevoegdheid om wanneer men in de gelegen heid is om iroedkooper op te nemen, er direct veel af te lossen. De heer J. W. Valk: Ik wil er dit aan toevoegen, dat het geen bezwaar uitmaakt vnnr de hedrjjven, als de Staten raggen geen f 2000 afiissing maar het moet f 2500 zgn. De Staten heb ik niet nu gesproken ovpr de gasfabriek maar vroeger, en toen heb ik geregd. d«t het niet recht is om van die f 80000 jaarigks f 2000 af te lossen. Als mpn er nu op wpps, dat een hooarere aflos sing te veel drukt, dan areloof ik dat de Skaten wel te vinden tullen ztjn voor een aflossing van f2000. Eo waarom maar f 2000? We hebben in Schoonhoven, door den ge- spnnnpn toestand van- de financiën, dingen moeten nalaten, die in ons stadje hadden moeten gebeuren. Wanneer nu later die gasfabriek eens wat winst oplevert, dan moest daarvan geen cent op de gemeenfe-begrooting komen. Ik eou mij ook verheugen, wanneer die winst niet verbruikt werd in hetzelfde jaar, dat het ver diend wordt; wanneer er meer overschiet, heeft de Gemeenteraad de handen vrfier. Ik zou er voor zgn. om dat winsfegfer niet m«>er te beschouwen als winstcgfer. maar tot de vroegere methode over te gaan en te zeggen, dat de gpmeeote f 3000 buur brfigt omdat de pijpen in de straten liggen. Dan komt men op een zuiveren hodpm en we krgg°n "ietscadeau De heer H. A Schreuder; Ik moet zeggen, dat ik het met de beschouwing van den beer Valk niet eens ben. Als men minder aflost, heeft men toch g»en cent meer winst gemaakt. Het is de oude kwestie van af- schrgving en aflossing, en dat schgnt de heeren niet recht helder te zgn. De beer J. W Valk: Er is toch nog een groot verschil tusschen. want bg kleinere aflossingen houden we geld over. De voorzitter: De heer Valk wil hebben, dat de gemeente niet beschikt over het bedrag dat nog gewonnen moet worden, maar over dat, wat in het afgeloopen jaar gewonnen is. Kunnen de heeren zich overigens vereeni gen met het plan. zooals het is voorgelegd en die leening te vordeeleo in aandeelen van b.v. f 100. of f 500. of f 1000? De heer P. Greup: Of particulieren aan deelen zullen nemen, betwfifel ik. De heer J. W. Valk: Ik geloof ook, dat in Schoonhoven zelf er niet heel veel ge bruik van zal gemaakt worden en dat zit in de vele zaken, dje zgn voorgevallen en aan de groene tafel behandeld, waardoor we aan soliditeit verloren zullen hebben. En dat zit meer in de dageigksche dingen dan in de schuld. De schuld zit in de ge bouwen en wanneer die verbeteren, dan geloof ik dat iedereen, die geld over heeft, aandeelen zat willen hebben van de gas fabriek van Schoonhoven. Na verschillende discussies wordt besloten, om aandeelen te maken van f 500 en dit te an nonceeren in de Schoonhovensche Courant en een of meer dagbladen ter beoordeeling aan Burg. en Weth. De voorzitter: Het hoort eigent fik hö den gemeente-ontvanger gestort te worden, doch waar diens borgtocht slechts f trtOOO bedraagt en we een kapitaal van f 66000 leenen, gevchiedt het. volgens art 6 der instructie, in handen van Burg. en Weth. in tegenwoordigheid van den ontvanger. De heer P. Greuo: Wat is de rente? De voorzitter: 3Vs pet. (Wordt vervolgd.) STATK1-WEIER4AL. TWEEDE KAMER. Nadat de heer Boogaerdt in de zitting vaa Dinsdag 13 Februari beéedigd was en zitting genomen had, werd er een geanimeerd debat gevoerd naar aanleidipg van de regeling van werkzaamheden. De heer Talraa stelde voor de be spreking van den toestand van het spoorweg personeel lot Dinsdag 20 Februari uit te stellen, waarbg zich de heer Troelstra aansloot. OndaDks dit handhaafde d e voorzitter zgn voorstel, ofschoon hg later de volgorde der werkzaamheden eenigszins wgzigde. zoodat eerst aan de orde zou komen het personeel van post- en telegrapbie, daarna de Velserpont en ten laatste het spoorwegpersoneel. De Minister vereenigde zich met het voorstel van den voorzitter. Diarna werd het voorstel Talma. om a.b. Dinsdag de quaestie van het spoorwegpersoneel te behandelen, met 45 tegen 39 stemmen verworpen. Thans drong de heer Bos er op aan, dat door de regeering, in verband met de motie betrekkeigk de Staatsexploitatie, de adviezen en verdere gegevens betrekkeigk dat vraagstuk zullen worden overgelegd. Voor den heer De Savornin Lobman was die enkele overlegging niet voldoende, om een grondige behandeling van dit vraagstuk mogelijk te maken, terwgi de heer Heemskerk zich bg het betoog des heeren Bos aansloot. Toen werd de zitting tot den volgenden dag verdaagd. Woensdag 14 Februari deelde de Voor-/' z i 11 e r mede, dat tot voorzitters der afdaelin- gen benoemd waren de h«eren Roessingh, VanVigmen, Talma, Smeenge en Bos, tot ondervoorzitters de heeren Heemskerk, Van Dedem, Nolens, Kalkmanen Van Karnebeek. Daarna volgde de bespreking van de po sitie van het post- en telegraafpersoneel. De heer Ketelaar achtte het beheer van de post- en telegraphic te weinig stabiel. Telkens en voortdurend werd aangedrongen op vereenvoudigde organisatie, doch juist het tegenovergestelde kwam tot stand. Spre ker was van meening, dat de aanstelling der hulp telegrafljten de positie der klerkea heeft benadeeld. Voorts behandelde hg de quaestie der emolumenten en exttnens voor klerken en wees op de dikwgh bestaande jaloezie tusschen de verschillende dienst- takken.Ook de quaestie der ongehuwde vrouwen werd ter sprake gebracht Verder werd op invoering van een scheidsgerecht voor het lager personeel aangedrongen. Nadat nog vele andere grieven ontwikkeld waren, vroeg en verkreeg de heer Kolk man verlof, om den Minister van Financiën te mogen interpelleeren naar aanleiding van het aan Minister Kraus verleend buitenlaodsch verlof. Het debat over den post- en telegraaf- dienst werd daarna voortgezet. De heer Tak wees op de bestaande on tevredenheid bg de ambtenaren van dien dienst. lo de traktementen en de berekening der dienstjaren ia de rangsbevordering heerscht groote ongeigkheid. Z. i. bestond er geen reden van scheiding tusschen klerken en commiezen. Wat de ex «mens voor aspirant commiezen betrof, spreker bad zich wel ePDs afgevraagd, hoeveel Kamer leden in staat zouden z^n aan de gestelde eiscben te voldoen. De werkkring van de directeuren der kleine kantoren was veel te omvattend. Dan kwam spreker op tegen de verkorting van de persoonigke vrgheid en die van de vakvereeniging; er wordt nu een persoonigke afhankeigkbeid en onderdanigheid gekweekt. Niet stuksgewgze - moet men organiseeren, maar men moet de organisatie volledig tot staDd brengen. Ongeveer dezelfde bezwaren werden door de heeren Dolk, De Klerk en v. d. Z waag te berde gebracht. Daarna voerden nog de heeren Janssen, Van Vliet, Ter Laan, Verheg en Schokking het woord. Het debat werd ten slotte tot Donderdag d. a. v. uitgesteld. Bg Kon. besluit is, op zgn danrtoe gedaan verzoekmet ingang van 25 Februari 1906, aan A. A. Th. A. Bloemarts, eervol ontslag verleend als kantonreebter- plaats ver vanger ia het kanton Gorinchem, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten, en is benoemd tot kan- tonrechter-plaatsvervanger in het kanton Gorinchem, met ingang van 25 Februari 1906, D. A. Doger, inspecteur der registratie en domeinen te Gorinchem. Met de St.-Ct. no. 38 werden verzonden afdrukken der statuten van de vereeoiging Sociëteit „Da Eendracht" te Ou lewater. Het bestuur van de polders Viaoen c. a. beeft voor de betrekkiog van se- creUris-oeiiuingmeester voorgedragen: no. 1, T. H Werner, deurwaarder te Viaoen; no.f, J. F. de Leeuw A.Wz., te Scüooarewoerd. Haarnaar, 15 Febr. In de op 9 dezer gehouden raadsvergadering werden door het nieuw gekozen raadslid, den heer B. Slob, in handen van den voorzitter de bg de wet gevorderde eeden afgelegd, waarna bg zitting neemt. Tot leden van het stembureau worden gekozen de heeren D. K Aanen, H. Slob, A. de Heer en tot 4« lid J. Slob. Het kohier van den hoofdelgken omslag over 1906 wordt daarna vastgesteld tot een bedrag van f 620 80 en bet kohier der belasting op de honden op f 37,50. "Krimpen a/d IJnel, 15 Febr. De uitslag der op gisteren gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad was als volgt: van de 250 kiezers waren 201 op gekomen. Van onwaarde werden verklaard 4 stemmen. Op Dr. W. M. Blom waren 126 en op den heer F. Slappendel 71 stemmen uitgebracht, zoodat gekozen was de beer W. M. Blom. De Raad is nu weder voltallig. De schipper M. van der V. was Donder dag in den vroegen morgen met zga schip, bevracht met bout, op weg van de Lek naar Rotterdam. Op de Nieuwe Maas achter den Stormpolder voer een Btoomboot hem zoo rakelings voorbg, dat de gaffel en de stag braken en de mast kwam te vallen. Door een en ander werd de schipper, die aan het roer stond, nogal hevig bezeerd aan hoofd, rug en borst. De hulp werd inge roepen van een in de nabgheid zgnden schipper, die den gekwetste met een roeiboot naar den wal en zgn woning bracht. Dr. Blom, spoedig van het gebeurde ia kennis gesteld, verleende de eerste hulp. "Langerak, 15 Febr, Ia de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoordig wareD, werd, na goedkeuring der notulen, mededeeling gedaan vaa twee ingekomen brieven in zake uitkeering van het Rgk aan de gemeente, de goedkeuring der gemeente-begrooting en der Bchutterg-begrooting, beiden voor den dienst van 1906; van een raadsbesluit tot af en overechrg ving, van de benoeming van een voorzitter en secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim voor hei jaar 1906, en van bet verslag dier commisne over 1905, welke stukken alle voor kennis geving werden aangenomen. Vervolgens werd mededeeling gedaan van het proces verbaal van kasopname. Het kohier van den hoofdelgken omslag, dienst 1906. werd vastgesteld en ter goed keuring aan Gedeputeerde S'aten gezonden. De rekening van het Burgerlgk Armbestuur over 1905 werd nagezieo, in orde bevonden en goedgekeurd. Daar verder niets te behandelen was, sloot de voorzitter de vergaderiav. Ridderkerk, 13 Febr. Heden zfin officieel candidaat gesteld voor het lidmaat- scDdp van den gemeenteraad (ééo vacature) de heeren J van't Zelfde (a.-r.), Jb. Lodder (I J. de Zeeuw (Ien C. Dubbelman (a.r.). Da stemming heeft 23 dezer plaats.

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3