DE ECHTE ABOIJSIROO W tan da Baal’s Zool Bojrtmfl mol Iranian VOEDZAAM, SMAKELIJK EN GEZOND. J.) Era ïaiemtatalit (HALFWAS) een BBltfl DieosMa. A.-J. van der «OP, Tim dalftras). STALKNECHT Eon StMorsMl of HALFWAS. Kurkvuurmakers «811 BooroiMl, Ihee E.Brandsma, bbd R.-C. DistsMfl. veivoic ösr Aflwifliw. 4 „EEN STROOM” N°. 26 Een Zilversmid. Boerenarbeider Een Dienstmeisje, Dienstbode, Dienstbode. WESSANEN 4 LAAN, Vonnerveer. Burgerdienstbode, Metselaars Boerenarbeider, goed kunnende melken vereischte. i>tj MOLENAAR, Roode Leeuw, a/d IJssel. Huishoudster, Meid-Huishoudster, bekend met het kaasmaken. Adres MAARTEN VAN ERKEL. Landbouwer te Nieuwer- kerk a/d IJsel, Pr.-Akxanderpolder. een Directeur. Boerenknecht, goed kunnende melken. Boerenarbeider, Molenaarsknecht, Aanbesteding. Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenknecht, van 15 17 jaar, en met Mei een Klierendrank maakt gezord en krachtig. Aanbesteding. II Voor Kinderen. LIJNZA ADKOEKEN, Lekdijk Benedendanis en IJsseldam. Een Reuzen-Gramafoon, H.H. Veehouders! uit het klooster S AN GT A PADLO te Carthagena, met handteekeping van L. I. AKKER te Rotterdam, kost bij A. N. van ZESSEN, Drogist, GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. ftF" Gebruikt steeds VERROEN’s zuiver Tarwebrood VOEDZAAM, VERSTERKEND EN GEZOND. Maandag, Woensdag, Vrjjdag en Zaterdag tweemaal versch. Schoonhoven, Lopikerstraat. H.H. WIELRIJDERS W c- romeun, Water poert, Gorinchei 35,- RIJWIELEN De LEVERING en het VERVOER, heide in 2 perceelen, van 41513 GRINT, ten behoeve van de Djjks- en Poldervegen. De ABDIJSIROOP Centraal-Depót L. I. AKKER, Vai Alkemadestr. II, Rotterdam. de 20 vuurmakers 5 Centen A. N. VAN ZESSEN, Credietvereeniging Boerendienstbode, HOMAN’s J. OÜWENEFL Bkz. Boerendienstbode B0ÜWMEID Een zware, nieuwe Vrachtbrik, een gebruikte TENTWAGEN met portieren, I een nieuwe en een gebruikte TILBURY, een gebruikte KAASRRIK. een DOGCART, een gebruikte KOOPMANSKAR enz., bt L. VAN ZEVENHOVEN, Katten«ingel, GOUDA. BUITIIL4ID. A. LOKKER, Plantageweg 54, Rotterdam, (Crediet-, Hypotheek-, Effecten- en Administratiekantoor). a. Capelle St van lr«f. op ikt. fl Agent voor Molenaarsgraaf en Omstreken E LUIJTENI.ekkerkerk jeering hei Stoomsnelperadr. S. W. N. VAN NOOTIN. I tot •ven. Mev vraagt ISchoonhoven I CuLEMBORG. Sliedrecht. ZWUNDRECHT. Leerdam, leren. en en den Final me ma Candida i Ao lat Voor Mr. P. GEVRAAGD: Adres Schoolstraat 44-9. Schoonhoven. Gevraagd een bjj A, G. DOG TER OM te Onderkerk a/d IJssel. TERSTOND GEVRAAGD: bjj P. ROUTER, Wagen- en Rjjluigmakerjj, Streefkerk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., bg G. BOS. Mr. Timmerman te Ouderkerk a/d IJssel. Mevrouw VAN LANGE te Waddings- veen vraagt terstond Terstond gevraagd twee bekwame ïïwnsMts. liefst van buiten. Adres C. van LEEUWEN Jr. te Wlenwerkerk aan den IJ wel. W PBIJSCOUBAMT OP AANVRAGE. i vrouw 1 gt tegen 1 Mei een flinke >ede getuigen voorzien, een burgerpot runnende koken. Mevmuw F. a/d IJsel 1 Mei een flinke OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE F AB BIKKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „NTEB” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma ParU* 1900. Negen Gouden Medaille*. van got goed kt De inen- 'nonteerd i in onze is zeer Te raten d gevraagd een flinke goed kunnende werken, hjj Hk ROEST Hz., Bierhandelaar. Lekkerkerk (Dorp). Terstond gevraagd, tegen hoog loon, P. G. en goed kunnende melken, bjj J. v. VLIET Gz. te Geuderak. gevraagd (geen revolutie-bouwers). door C MOHR. Mr. Metselaar te Ouderkerk a/d IJseel. op 21 Sep- 100 M2, en 1906 pl m. irdracht op prentbr jenomen jekeurd c i heffen v I iven, ■g, 50 pl., beroemdbenevens een BILJART, in alle deelen eerste klas, ook ia rail tegen een kleinere. Adres W. BAAN Az., no. 39, Sited recht. Gevraagd tegen 1 Maart een flinke p BmdMersheclil, Adres pTLOUTER, Capelle a/d IJsel. Gevraagd met half Maart een belaag op zicht P. A. VAN KEKEM, Aannemer te Lopik, vraagt zoo spoedig mogelgk een TIM MERMANSKNECHT (halfwas). Loon naar bekwaamheid. De Ondergeteekende geeft bij deze kennis, dat door hem dit jaar GEEN verlos singen (ernstige gevallen uitgezonderd) kunnen verricht worden. J. J. HENDRIKSE, Rnksveearts. Groot-Ammers, 10 Febr. 1906. Trademark AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verkrijgbaar. In hef bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, i f 1,30 per 5 ons Terstond gevraagd een P. G. of G. G., middelbaren leeftijd, in een huisgezin van twee personen, bjj M. DE JONG, Bonrepas. Ten spoedigste gevraagd een staan, pigden, lit alle i een Rijwiel aanschaft, is het zóówel uw onze meerdere inlichtingen of een Rijwiel ligt ter inzage het DIJKHUIS te Schoonhoven Culemborg, R VERMEULEN, Langerak. W. VERWAAL. Vllst. C. RIETVELD, Nieuwpoort. C VERSLUIIS, Brandwijk. T. CONJONGH K. LOPIK. C. VAN ZESSEN, Mejuffr. VERLEGH - Driesen Haven B 30, Schoonhoven vraagt zoo spoedig mogeljjk Wasch buitenslmis. MIJN LIE F F. Krimpen .Zandrak", vraagt tegen De Chr Z-ngvereeniging „DE LOFSTEM" te Alblasserdam vraagt, wegens het aan den Heer J. J. SITTON te Rotterdam op diens verzoek verleend eervol ontslag, tegen 1 April a. s. Brieven, met opgave van voorwaarden, aan den Secretaris J. VAN DE MERWE Pz. Terstond of met 1 Mei a. s. gevraagd een Adres A. C. VAN DER GRAAF, Tiendweg, Lekkerkerk. Een gegag‘’erd Militair Indisch leger, cavalerist, ongehuwd, 39 jaar, zoekt een betrekking als in de omstreken van Gouda. Adres W. VOGELAAR te BeeuwUk. Tegen half Maart gevraagd een P. G.coed kunnende melken, bö Fl. IN »f HOUT, ’s-Gravenweg, Nieuwerkerk IJsel. brengen wjj ter kennis, dat de nieuwe madellen late klasse PERSAN RIJWIELEN gereed zijn; zonder overdriving kunnen wjj ver- voor ‘t volgende seizoen Zal worden aangeboden. .nlagerj inwendige verbin<|ing'‘n; stuur mei bini erd met of zonder gouden Ignen afg»zetgemoi goede eigenschappen vereenigen zich ii -d zal worden. De prUs van f 75,— 1- -machine. Alvorens U als het te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Filiaal Kerkbuurt, Sliedrecht. t --Z Z--1 l.. MOLENAAR. TERSTOND GEVRAAGD: Adres L. J. SMIT, Schilder, BeeswQk. Met 1 Maart gevraagd een bekwaam P. G.en ongehuwd, bjj P. v. d. STARRE te Lekkerkerk. Goedkoopst en soliedst adres voor RIJWIELEN «AdMDEBDEELEN. Rgwielen v. af f 35 tot f 85.— met I jaar garantieBiRpenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3.50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v.1 af f 1,501 Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurrerende prijzen bH|i Cshr RfiQQpï AID l voorh. Fa. VKROUDFN Co., brui, DDdDULaAn, Bierhaven «o, BOTTEBDANL Vraagt gratis Prijscourant. Handel korting. I DIJKGRAAF en I den Lekdijk B<_ den IJsseldam zullen aan bes h Zaterdag 1 ten half twei KUNSTEN Utrecht: Het Bes’ek en voorwaarden ligt ter ini van af 1 Maart 1906 in Jaarsveld. De inschrjjvingsbiljetten worden ingewacht, uiterljjk tot op 8 Maart 1906, bjj den Kame raar van het Hoog HeemraadschapM. W. BERREVOETS te Jaarsveld, die de ver- I langde inlichtingen verstrekt. van dankbetuigingen ontvangen wjj dagelijks. Wjj publiceeren iedere week in deze courant verklaringen van dankbare menschen. die ons hunne genezing, door de ABDIJSIROOP verkregen, zonder dat w(j er om vragen, mededeelen. De dank betuigingen slroomen ons evenwel io zulk cene grootc mate toe. dat bet onmogeljjk If* ze alle te vermelden. Wjj doen daarom een groep uit vele: Mej. TONIA BAAS, huisvrouw van Fbanciscus van Doremalen. te Dussen, sukkelde jaren met een borst, aandoening, gepaard gaande met buitengewone benauwdheden. Haar eetlust waa slecht, en zjj kon door de hevige benauwdheden zeer zelden rustig doorslapen. Alle middelen, Ion.10™flnd had‘ hiel’M>n “i®*’ Een’Ke vrienden raadden haar aan het met dè ABDIJSIBOOP klooster Sancta Paulo eens te probeeren. Aan dezen raad gevoig gevende, kocht zjj een fhcon bjj den Depothouder te Dussen, den Heer J. J. PAES, en kon bjj den eersten flacon al verzachting en verlich’ing bespeuren en was na het gebruik van 3 flacons totaal genezen. Zjj verzoekt ons dit in het belang der igdende menschheid bekend te maken, waaraan wjj bjj deze gaarne voldoen LET OP! X gjj dezelfde soort AbdUsirunp bekomt, die Mej. TONIA BAAS gebruikt heeft; dcse alleea generat en is kenbaar aan een f*? 5 D-ü!? n°.m de ,le8ch’ w,,aroP de handteekening van den Generaal Agent L 1. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak en geneest nnnit! klooster Sancta Paul© is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is altjjd onschadHjjk, zjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelijk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, heeschheid, kink- en slgmhoest, bronchitis, influenza en alle borst en longaandoeningen. Prjjs per flacnn f 1,-, f en f 8,50. geeft groole tijdsbesparing, is nndeljjk en zonder brsndge.Mr, branden »maal zoo |.Dg dan gewone vuurmakers en met veel groeier vlam. Verkrijgbaar in netto pakjes: bjj den Generaal-Agent en verder bjj: A. R. v. d. BERG. Ntelwlik. A. STOLWIJK. Lopfk. C. HAARS, Jaarsveld. A. DEKKER, Ottoland. J. DE KLUIJVER. W, VAN REES. Blegkenegraar. C. VAN STEENIS, Naarrtelam. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN van DRAAT te ScHooNHom G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te OuixAlblas; J, L. VLOT te Oitp-Alblas; W. van REES te Bleskensgraae J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf. C. van ZESSEN te Vvilzndim; T. TERLOUW te Goudriaan: J. van D1JL te Gieskn-Nieuwurk, J. ZONNEVELD—Pm te Hoornaar; C. BROUWER te Meereere; G. BOUWMEESTER te Tienhoven P. G. J. dk JONG te Ameide; G COUE te Lome; G v o. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot Ammers T. MOIJENAAR te Lexmond R. VERMEULEN te IsANgekak K. VAN DAM fe Berg ambacht J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billpke rente. aanvragen zich te wenden A. GBEUP leSchnanhai Gevraagd met half Maart een P. G., goed kunnende melken. Huis beschik baar. Adres A. MARKUS, Groenenweg, Zevenhuizen. Gevraagd een goed kunnende melken en van onbesproken gedrag. Adres L. VAANDRAGER, Bergachenheeka/d Rotte. Gevraagd met half Maart een beiden goed kunnend» melken en van den P. G. Adres H. DE PATER, Capelle a/d Uaael. Vraagt en leest prospectus met tal- rjjke attesten. De Heer G. J. GROOTHUIS te En schedé schreef ons: M U.! Onderget. verklaart bjj deze gaarne dat zjjn Zoontje JAN, oud 6 jaar, na het gebruik van vier fl«sschen BOMAN’b KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé, 11 Oef. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prjjs f 1,— per flesch. Verkrjjgbaar bjj: A. N. VAN ZESSEN, G ELSENAAR, J. PLOMP, J. F. BIJLEVELD, H.H. LANDBOUWERS. Ond<TgeleekendeAvent in Hvlsmeat- uit de CENTRALE GUANOFA- BRIEK aan ’t Krallngsche Veer, beveelt zich, met verwijzing naar de gunstig» resul taten van het gebruik der HESTNTOF- FEN, beleefd tot levering aan. te NIEUW POORT. HOOG HEEMRADEN van lenedendama en van leden op 10 Maart 1906. des namiddags ae ure. in het „GEBOUW VAN EN WETENSCHAPPEN" te GEMENGD NIEUWS. Van ju ffr ou w D. H. S.te Lek- kerkerk woonachtig, is een portemonnaie met f6 op de markt aan den Goudschen- Singel te Rotterdam gerold. - Maandag werd aan den calami- teusen Suzannapolder weder een oeveraf- schuivinv ontdekt en weder tusseben de raaien IV en V Gemeten langs de laag- waterlijn, is deze lang circa 18 meters, terwjjl de grootste inscharing binnen die Ijjn bedroeg pl.m. 6 meters. Van de werken, gemaakt ter voorziening van den val op 18 Novem ber j.l., z(jn gedeeltelijk verzakt, gedeeltelijk weggevallen 30 M2 rjjsbeslag met vlecht- tuinen en steenbezetting. Onk zjjn wegge vallen en verzakt circa 42 M2 glonifog van Lessineschen steen, alsmede 13 M2 van de nog overgebleven glooiing van zetbazalt, het vorige jaar geihaakt. Van hef kraagetuk, gezonken tember 1905. verdwenen pl m. van dat gezonken op 12 Januari 80 M2 Maandag-avond omstreeks 7 uur is op den Delftschen straatweg nahy den tol een 50-jarige vrouw uit den Haag door de stoomtram aangereden; haar ‘heide beeoen werden verbrijzeld en door den val op het achterhoofd trad de dood onmiddelljjk in. Het lijk werd met de tram meegevoerd naar Den Haag. - met 8 JAAB G4BANTIE klaren, dat er geen fraaier Rtiwiel I afwerking is prima; dubbel clockenL, sluiting; prachtig diep zwart geémailleet met Persanbanden. Kortom, alle Rijwielenwat voor 1006 verlangt zeker lager dan één concurrenfie-i Wegens huwelijk der tegenwoordige ge vraagd een P. G goed kunnende molken, bjj ARIE SPELT. Bouwman. Greet-A minera. C. VAN WIJK te Oudzwatkr; Firma WOLFF ic Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slikdrzcht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordbloos: FRANS VAN DAM te Goudbrab; J. DE KLUIVER te Ottoland, A. VAN WALSUM Pz., Oudbrkbrk a/d IJ W. DONKER, Krimpbn a/d Lbk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nibuw-Lbbkerland: Mej. KORTEWEG te Alblassbrdam; F. AMSING te Alblassbrdam; E. HILGEMAN te Strebtbebk C. SPELT te Nibuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSEN AAR, Drogist te Sliedrecht- W. J. VAN DAM, Haastrecht. rnis is daarom in t door een bericht, 1 >d’’, volgens h zjjn uitnoodigi w .vbr, Ds. B. Batelaan or het beroep Daar de Ned. Iselmuiden. >t wering i j.l. gehoudt Te rat and gevraagd, tegen boog loon, bjj een Weduwnaar met 2 Kinderen een bekwame P. G. Liefst zich ijj persoon te vervoegen bjj D. B OUDENES. Bouwman te Ach- terbroek, gem. Berkenwoude. Waarder, 15 Febi heeft bedankt vooi Herv. Kerk te IJs< De commissie tot wering van school verzuim heeft in haar j.l. gehouden vergade ring gekozen tot voorzitter de heer E. van Loo en tot secretaris de heer J. Snoek. Overstelpt met werk wordt zjj niet, want het vorige jaar heeft zjj slechts tweemaal vergaderd. *ZeveDbaigen, wjj teres aan de tv aan de Rotte alhier, citanten aangemeld. Tot schatters voor het mobilair zjjn door het college van zetters, op voordracht van den inspecteur, aangewezen de heeren M. Binnendijk en S. J. Bonneur, beiden te Gouda. Heden-avond gaven eenige dames en heeren dilettanten eene uitvoering voor de socRDeit „Eendracht” in het café „Het Hof van Holland” van den heer A. v. Reeuwjjk Gz. Het programma gaf 2 bljjspele», ».l. „Ont maskerd”. in 4 bedrijven, en „Mevrouw is niet thuis”, in 1 bedrjjf Het eerste bljjspel voldeed uitstekend; dames en heeren ver tolkten goed hunne rollen. Ook het tweede bljjspel, benévens eenige komische voor drachten vje)en zeer in den smaak. TE KOOP: Overzicht. De verkiezing v«tn een SpeaKr van l Engelache Lagerhuis, waarvan wjj ree melding maakten, lokte een groote menif Landenaars naar hötj Parlementsgebouw de nieuwe leden taxiën en het scheen menigte wel aan w staan, dat er niet z< veel deftige afgeva«raigden, maar nu vartenen woord igers uit alle rangen der KhappH warenj J kan de verkiezing van den voorzitter g gen als gewoonljjk een reeks ouderwetse formaliteiten vooraf. Het Huis der Lor mdest eerst toestemming geven om e Speaker te benoemen. Zofals men weet, werd tot. voorzitter kozea de heer Lowther, die dok, het vori Huianpresideorde ei daarvooq bq uitstek schikt is, vooral door zjjn kMmte en zjjn i voor? humor I Mi! KoniDg Edward heeft zjjiï/verkiezing11 krachtigd, Wjit onder een reeks v«h plicl Diepingen, in het Hoogerhue, vnér wel balie de heer Lowther was tóntbdaen, de den Lord Kanselier aan itóu betreffen werd medegedeeld. I De beer I^owthér keer daarop naar het Lagerhuis tertfg, kleedde zi in ambtsgewaad m$t pruik, legdq, den amb eed af ed aanvaardde dadeljjk k|jn taak no het iarWeren der nieuwe leuen^ Vervolge deelde de voorzittervmede, dat ddpr sterfgei en doori dubbele verkiezing al Wéder id ni minder jdan 7 diqrricted aanvdl ingayeék zingen noodig zjjn.J (j De oud-Premier fc ia Londen City, een tegencamiida heer Balfour xich berlain verklaard recht op gemaakje goederen’J|| en „ee kleine belasting op buitenlandjiich graai Hiermee, zoo redeneert m^n, is <|us Balfo naar Chamberlain’s protectionisme overf loopen. Laatstgenoemdeheeft dan o Balfour zjjn diensten aangeboden, ma verklaarde n.b„ dat bjj geen protection; was en bereid zich aan de meerderheid onderwerpen. Dit wQst^o rnieuwen „draai” van. Joel Aangaande de troonrede heeft Sir Bi nermann verklaard, dat deze niets verl zingwekkends zal bevatten. „Door den h« Chamberlain,” zeide de Premier, „werd t land indertijd „ziek” genoemd, maar li geneesmiddel dat Joe aangaf, was erg dan de kwaal De liberalen zullen gehe andere geneesmiddelen voorstellen.” „Daily News" verwacht voor Transvi een andere grondwet en een ingrgpen de Chineezen-arbeidsquaestie. Lords Altkorfs en Generaal Lord Methu zullen Koning Edward vertegenwoordig bjj de begrafenis van Koning Christin van Denemarken. Het stoffeljjk ov< schot is enkele dagen te zien geweest de kerk van Christianborg. De kist sto op een witten katafalk, onder een wit sat jjo troonhemel met de kroon en de Koninkljj insignes versierd. De eerewacht stond s drie zjjden er om heen geschaard en op d voorgrond Jagen hoopen bloemen en krann Nacht en dag hielden officieren van leg •n vloot wacht bjj den dooden Vorst, I Zondag, den dag der begrafenis Den eersten dag defileerden 15.000 person voorbjj het overschot. Op do Jjjkbaar ligt oen kraan van Keu Wilhelm met het opschrift: „Wilhelm Duitsch Keizer, in dankbaarheid en vereert voor zjjn vaderlijken vriend". De belasting-cummissie van den Dal ■dtea Riksdag heeft de automobiek belasting, goedgekeurd, de redactie van t ontwerp is echter veranderd. Daarenteg verwierp tg de Regeeringsvoordracht op k quitantie-zegel Zjj heeft ook de prentbri kaarten-belasting onderhanden gt met H tegen 11 stemmen goedgi een recht van (wee pfenningen te elke prentbriefkaart. Keizer Wilhelm zond als huweljjksgesche; een prachtigen armband aan mejuffrot Roosevelt Van alle zjjden atroomen i 'schenken voor de dochter van den Pre ut der Vereeaiftfe Staten toe. M tchat de waarde er van op ruim 3 millio gulden. Mejuffrouw Alice Roosevelt is ryk dan de andere kinderen van den preside; omdat zg, behalve haar moedeiljjk erfde ook een vrjj aanzienlik fortuin zal erv van hare grootmoeder van moeders zjjde. De Amerikanen zjjn zeer ingenomen a de keuze, welke de Presidentsdochter he< gedaan. Haar bruidegom, de heer Longworl is algemeen geacht eu bemind. Er worden aan het bruidspaar zooveel bh men gezonden, dat de bloemisten geen ra weten, hoe zi aan de bestellingen zuil voldoen. Den 17den dezer werd het huweljjk v trokken. Den 15den werd er receptie houden op het Witte Huis, waarbij o. a. a militaire attachés te Washington tegf De h^u wel jjks-plech tig heid kon slechts do de uitverkorenen onder de uitverkoren worden bigewoond, door de weinige ruim in bet Witte Huis. Des te meer ergen Witte Hnia gewekt d sebouwd als „uit goede broi welk een der genoode gasten a heeft verkocht voor f 960. Het bericht dat President Roosevelt 1 cadeau der Fraasche Regeering he. geweigerd, werd niet bevestigd. Ter vervanging van den tot Hoofd v den Staat verheven Falhères, verkoos Fransche Senaat tot zijnen voorzitter d vice president Antonin Du bost, met 241 v de M6 stemmen. De Senaat keurde daar de handelsovereenkomst met Rusland go< De heer Loubet presideerde op het Elya den laataten Ministerraad en toekende eeni besluiten. Daarna nam hjj, diep bewogi van den heer Bouvier en de andere MinisU afimheid en dankte hen voor den ondervond steun. D« Minister-President verzeker daarop onder harteijjke bewoordingen, d Republiek veel aan het zevenjarig beatu van den heer Loubet was verplicht en d hH da achting en genegenheid zjjne mei burgen sa van al de Buitenlandsche E 14 Febr. Voor onder* Iweede openbare school hebben zich vjjf solli- HOOFDAGENTSCHAP der V .rrXriXltaU I le Hollabdsche Algem. Verzekering»-oank Verleent veorschetten en bedrUfskapitatal aan Landbouwers. Kooplieden en an Heeft geld beschikbaar van Particulieren, voor hypetheek op Landerl Huizen; rente vanaf 3s/* naar omstandigheden; Verstrekt voor geldbelegging, in stukken van f 50,- tot f 1000,— tegl koers van 100 pCt.de 41/» rentegevende schuldbrieven met aandeel in de gemelde Crediet-Bank Sluit diverse OngevalleD-Verzekeringscontracten, speciaal tarief voor bet landbouw! Op Zaterdag 24 Februari 1906. des voormiddags te 11 uren, zal door den Heer J. v. d. AKKER te Rotterdam in het Café „v. d. AKKER”, aan het Krallngschc Veer, aldaar publiek worden aanbesteed: Het maken van een henten Paviljoen op onderheiden ijzeren onderbonw bij bet Café „v. d. Ak ker”, aan het Krallngschc Veer te Botterdam. Het bestek met teekening is vanaf Vrjjdag den 16. Febr., tegen betaling van 1,—, verkrijgbaar ter Koninkl Lichtdrukinric^ting van CORN-’. IMMIG 6c Zoon. Nieuwehaven 5. Rotterdam en aan het Café „v d. AKKER” te Krallng- •che Veer. Aanwijzing van het werk op Woensdag 21 Februari 1906, des voormiddags te half elf uur. op bet Bouwterrein aan het Kralingsche Veer. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Ingenieur-Architect W. BRANDSMA JOHszn, Hofltan 126, Botterdam. er balfour je nó ck-i Waar de (iberk en nu laat) gaan Melleii omdi ch ,i in een prie$ aan Chai rd iheeft voor léen mat :maak|e goederen’^ en ing op builenlandflcji i redener-' 1 naar Chamberlain’s loopen. Laatstgenoei bereid zich i -- alweer op een nieuwen „dn de troon rklaard, di

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4