N°. 2693. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Woensdag 21 Februari. 1 t it Ü7 BINNENLAND- BÜITKILAïD. Gemeenteraad van Schoonhoven. id hi». om te i fl I >U heeren zich daarmede ver- toebehoorend igen i wg en het en ko We dat, waar een firma, die haar personeel geld in nog och dat de dat de 4 6 Balfour verklaart was en stool woot stoot tei jld woi verlof ku i verkoop van andere pro- Jiand Lely de jen, als waardoor .baar zou izing be- plicht- r welks door ide stem, oen. irt a. s. vergunni wanneer koopt. Ni Dd VO( gunning, Aan dt Ragden, een open tilbi" aan, dan wi. als hjj geen 1 Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. ’s gehouden aanl jg van 185 kub. ben weg, I jlem ....orgaan. dat het om dezen Greup: In de eerste plaats wil ten m t aan de vergadering mede dat ik in de minderheid was en j er niet mede kon vereenigen. wil ik aanvangen met te bejam- loor den eigenaar Geme' ijjd w< gedac van Burg, den veer- HOONHOTEMÏ GOMT. Ik weet niet, of en om het hek niet mm te bou- een schatting -«-T dat nu een - loch niet zoo neer we het aervi- iezen we ook onze om En gedeel toch i dat de zal vol hoogiog later in beter te bev Daarom gt weg ia CI_ voorstellen. ider: Ik zal mg ver- hiervan om tpen, terug te verlaat de r aan gedaan wat gecorrespondeerd ie Drankwet, ver- ^deputeerde Staten, die op Kluister Van Binnenlandsche ris zou echter moeten ander, buiten het veerhuis ^ereommissaris moeten worden - ófl wanneerfia bestaande titularis gehandhaafd, zodffta Burg, en Weth. -t zjju diens vergunning in te i en Zou Hó! dat geval de be- ran een kd^gren titularis niet Ik vind dat la Kun brer n?et' een hek lo waar het staat, maar ook 10 duim naar binnen op eigen grond en zetten daar een schutting of muur, wat zjj maar wil; daar heeft de Commissie van Fabricage niet meé noodig. (Verschillende stemmen: Niet?) Maar wat ik had gewenscht is: dat de Commissie van Fabricage eens onder de oogen bad gezien dat servituut. De beer A. van Lomwel: Dat hebben we onder de oogen gehad! De beer J. W. Valk: Mgnheer Van Lomwel, val mg niet in de rede. Wat heeft aanleiding gegeven tot dit servituut? Alleen om te voorkomen dat daarop ge bouwd zou worden. Nu koopt de firma Schreuder dien grond en gaat bouwen op grond, waar het servituut niet op rust, een lakstokerjj en een groot magazgo, dat tegen den wal aankomt, juist aan den ingang van de begraafplaats. Nu zon ik willen vragen aan de Commissie van Fabricage, wat bjj haar heeft voorgezeten i te zeggen, dat zg dat servituut wenschte verlengen in het belang van de gemeente. Daar wordt geen woord van gezegd. Zoo’n rapport is geen rapport. Het servituut, dat de gemeente er op gebracht heeft, heeft ook misschien indertijd aanleiding gegeven, dat de heer Lino dat sniepje goedkooper beeft gekregen, meer ik geef het Schoonhoven te doen om aan te toonen, waar het servituut op rust en waarop niet. Dat stukje is allgd aangeplempt met gas cokes en puin. Daar rust dus geen servituut op. Laat Schoonhoven dus eerst eens uitmaken: daarop ligt het servituut en daarop niet. Dan zou ik willen vragen naar den kadastra- len legger, om te zien hoe ver dat servituut reikt. Ik ga met den heer Van Sonsbeek me*. En nu kunnen de heeren zeggen „Valk is een vriend van Schreuder”, maar dan wil ik vooraf zeggen, dat ik geen vrienden ken in den Raad, daar zit ik bovendo partjjen. En dan juich ik bet toe, dat er menschen gevonden worden, die ons net stadje vroolQker maken door bedrgven, die welvaart aanbrengen. Eu aangezien daardoor meer orde zou komen, dan wanneer dat gedeelte van dat servituut werd behouden, zoo vraag ik nu, welke reden er voor is, om aan dat servituut vast te houden? De beer G. J. Niekerk: De heer Valk zegt, dat dat geen rapport is, maar de Commissie van Fabricage heeft dat rapport gesteld in 't belang van de gemeente. Wanneer dat servituut niet op dien grond had gerust, zou bjj zeer veel meer hebben opgebracht. Ik ben er ook voor, om de industrie te bevor deren, maar er zjju grenzen; men mag de gemeentebelangen er niet aan opofferen. Indertijd, toen wg onze fabriek uit Groningen met 60 70 menschen naar Schoonhoven wilden overbrengen, hoeveel geweld is er toen niet geweest over dat bruggetje. Die grond mag niet anders gebruikt worden dan voor plantsoen of tuin. Het hek is in een desolaten toestand. Iï Burg, en Weth. recht hebbel te laten maken. Zg vragen l wen, maar zg willen daar zetten. Ik weet niet, waarvoor schutting moet zgn; dat is to mooi als een bek. Wanni tuut opbeffen, dan verhei rechten. Ik haf had verr en daai een den doen, missii geeringen had verworven. De voorganger van den heer Loubet, Casimir Perier, bracht hem ook een afscheidsbezoek. De BwMlsche gezant is op het Elyaée namens den Czaar van President Loubet af scheid komen nemen, en heeft hem de St.-Andriesorde met briljanten overhandigd. Er komen uit Rusland weder een reeks berichten van aanslatren, misdreven on iu- hechtenisnemingen. Te Moskou werd een revolulionnair comité van 5 personen, waar onder f vrouweiqke studenten, gearresteerd. Onder dé werklieden begint het weer te gisten. Te St. Petersburg is een bende in het huis eeuer deftige Israfilietische weduwe Dinneogedrongen. De eigenares werd ver moord, de dienstbode gekneveld en bet buis daarna leeggeplunderd. Het aantal werk* Ipozen in St.-Petersburg bedraagt ongeveer po.tioo. Am een station te St.-Petersburg heeft |en geweldige ontploffing plaats gehad in pen uit Wladiwostock teruggehouden waggon. Df^et een ongeluk was of boos opret, nwet nog worden uitgemaakt. |l Het plan moet bestaan om vlak bjj het Keizerlgk paleis te Petershof een (fort te bouwen, tot betere bescherming van den Cziar. NTATEW-Glö>|QBAAI>. j I TWEEDE MAÉER. Donderdag 15 Februarii'werrf'de beraad slaging over het post- en telegraa^persoH iel DeJMinister van vlfaterstttat hei iu- nerdéjaan het feit, dat in 190<Whpg ci 7 'toil voor; dat personeel zjju t'oegesta Men Jaocbt dan ook meer waardering 1 Mét van hetgeen iu de laatste janen ?n telegraafdienst, }oV stand echter, IdW grieven van te weinig stabiliteit emliog dér examens en de djaai br/ eischen gegrond waren. Gele ‘alle hervormingen echter |ot it worden. repliek Klerk, en Roe sein, dat hjj OverKlckt. De verkiezing vdn een SpeaKr van het EMf®I»01ze Lagerhuis, waarvan wjj reeds melding maakten, lokte een groote menigte Landenaars naar hét’ Parlementsgebouw om de nieuwe leden taxiën en het scheen /de menigte wel aan tp! staan, dat er niet zoo veel deftige afgevagraigden, maar nu meer vertegenwoordigers pit alle rangen der maat- Khappjj warenI JjAan de verkiezing van den voorzitter gin- gen als gewoonljjk een reeks ouderwetsche formaliteiten vooraf. Het Huis der Lords ■MnsA eerst toestemming geven om. een Speaker te benoemen. Zoolals men weet, werd tot. voorzitter ga- kozea de heer Lowther, die dok het vorige Huisjpresideorde ei daarvoor] bg uitstek ge- schikt is, voöral dóór zjjn kalmte en zjjn zin voor? humor! J Koning Edward heeft zjjdJverkiezing be krachtigd, wat onder een reeks van plicht plegingen, in het Hoogerhufe, vóór welks balie de heer Lowther was jkatbdden, do< den Lord Kanselier aan <tón betreffenc. werd medegedeeld. I De beer Lowthér keerde daarop naar het Lagerhuis terijg, /cleedde zich in ambtsgewaad met pruik, legde den ambts eed af ed aanvaardde dadeltik kjjn taak met het inzweren der Nieuwe leaet^. Vervolgens deelde de voorzitteimede, dat dcrar sterfgeval en door, dubbele verkiezing al wéder in niet minder jdan 7 diefricten aanvUÜingsvetkie- zingen noodig zjjnJ 11 De oud-Premier Balfour ie nó| candidaat in Londen City, Waar de (jberilen nu toch oen tegencamlidaal) gaan MelleM omdat de heer Balfour rich j in een brie!;/ aan Cham berlain verklaard /heeft voor iéen matig recht op gemaak|e goederen’^ en „eene kleine belasting op buitenland|Kdi graan". Hiermee, zoo redeneert men, is dus Balfour naar Chamberlain's protectionisme overge- loopen. Laatstgenoemde 1 beeft dan ook zjjn diensten aangeboden, maar rde n.b., dat bg geen protectionist bereid zich aan de meerderheid in zjjn part(j te onderwerpen. Dit w(jst ons alweer op een nieuwen .draai" van Joel Aangaande de troonrede beeft Sir Ban- nermann verklaard, dat deze niets verba zingwekkends zal bevatten. .Door den beer Chamberlain,” zeide de Premier, .werd het land inderlgd .riek" genoemd, maar het geneesmiddel dat Joe aangaf, was erger dan de kwaak De liberalen zullen geheel andere geneesmiddelen voorstellen.” •Daily News" verwacht voor Transvaal een andere grondwet en een ingrepen in de Chineezen-arbeidsquaestie. Lords Allkorfs en Generaal Lord Methuen zullen Koning Edward vertegenwoordigen b<j de .begrafenis van Koning Christiaan van Deaenaarkew. Het stoffelijk over schot is enkele dagen te zien geweest in de kerk van Christianborg. De kist stond op een witten katafalk, onder een wit satijnen troonhemel, met de kroon en de Koninklijke insignes versierd. De eerewacht stond aan drie zijden er om been geschaard en op den voorgrond lagen hoopen bloemen en kransen. Nacht en dag hielden officieren van leger •n vloot wacht bjj den dooden Vorst, tot Zondag, den dag der begrafenis Den eersten dag defileerden 15.000 personen voorbf bet overschot. Op de lijkbaar ligt een krans van Keiler Wilhelm met het opschrift: .Wilhelm II, Duitsch Keizer, in dankbaarheid en vereering Voor z(ja vaderlijken vriend". De belasting-commissie van den Dwll- ■eheM Rjjksdag heeft de automobielen belasting, goedgekeurd, de redactie van bet ontwerp is echter veranderd. Daarentegen verwierp zjj de Regeeringsvoordracht op het quitantie-zegel. Z(j heeft ook de prent brief- kaarten-belasting onderhanden genomen en met 14 tegen 11 stemmen goedgekeurd om een recht van (wee pfenningen te heffen van elke prentbriefkaart. Keizer Wilhelm zond als huwelijksgeschenk een prachtigen armband aan mejuffrouw Roosevelt. Van alle zijden stroomen de ‘schenken voor de dochter van den Presi- ut der Verecalgde Staten toe. Men Lchat de waarde er van op ruim 3 millioen gulden. Mejuffrouw Alice Roosevelt is rgker dan de andere kinderen van den president, omdat zg, behalve baar moedeiiyk erfdeel, ook een vrjj aanzienlijk fortuin zal ervan van bare grootmoeder van moeders z(jde. De Amerikanen zgu zeer ingenomen met de keuze, welke de Presidentsdochter heeft gedaan. Haar bruidegom, de heer Longworth, is algemeen geacht en bemind. Er worden aan het bruidspaar zooveel bloe men gezonden, dat de bloemisten geen raad weten, hoe z|j aan de bestellingen zullen voldoen. Den 17den dezer werd het huwelijk vol trokken. Den 15den werd er receptie ge houden op het Witte Huis, waarbij o. a. alle militaire attachés te Washington tegen woordig waren. De huwelijksplechtigheid kon slechts door de uitverkorenen onder de uitverkorenen worden bjjgewoond, door de weinige ruimte in bet Witte Huis. Des te meer ergernis is daarom in het Witte Huis gewekt door een bericht, be schouwd als .uit goede bron”, volgens het welk een der genoode gasten zjjn uitnood:ging heeft verkocht voor f 960. Het bericht dat President Roosevelt bet cadeau der Fraasche Regeering heeft geweigerd, werd niet bevestigd. Ter vervanging van den tot Hoofd van den Staat verbeven Falhéres, verkoos de Fransche Senaat tot zjjnen voorzitter den vic® president Antonin Dubost, met 341 van de 146 stemmen. De Senaat keurde daarop de handelsovereenkomst met Rusland goed. De heer Loubet presideerde op het Elyaée den laatsten Ministerraad en teekende eenige besluiten. Daarna nam hjj, diep bewogen, van den heer Bouvier en de andere Ministers afscheid en dankte hen voor den ondervonden steun. De Minister-Preeident verzekerde daarop onder harteijjke bewoordingen, dat do Republiek veel aan bet zevenjarig bestuur van den heer Loubet was verplicht en dat hd do achting en genegenheid zjjne mede- burgon on van *1 de Buitenlandsche Re- een mouw aan te benoemen "•l uitoefenen, osje zgn, maar ret en de hoo- niet fair; het zou misleiding en daarvoor moet de te boog staan, om tot zulke mid- haar toevlucht te nemen. geef ik den heer Van Sonsbeek toe, 1 beeft bg geen vergunning tot verkoop van sterken drank, zgn tgd toch evenzeer in beslag wordt genomen voor den verkoop van andere dranken; maar dat hg verlies zal hebben door het niet meur verkoopen van sterke dranken, daarvan zjjn Burg, en en Weth. wel overtuigd, dat het een groote reductie zal zjjn voor z^jn inkomen. Dat Burg, en Weth. dat verzuim gepleegd hebben, ja, maar figuurljjk gesproken, de persoon ligt op het kerkhof. Een som van f 100 is niet veel, hebben hem er echter over gesproken en hg was er wel voor te vinden. We hopen ook, dat de drankwet wel eens zoo gewgzigd zal worden, dat er wel eens een betere mouw aan zal gepast kunnen worden, en we dan weer op den ouden voet kunnen dooi Nu meenen Burg, en Weth. echter, meer strookt met de waardigheid, o weg te volgen. De beer J. W. Valk; Wat de beer Van Lomwel zegt, om er een mouw aan te passen, waardoor we de gemeente dan altgd maar kroegbaas moeten laten big ven, Gat gaat niet altgd op. Een veerhuis, waarin ver gunning is, behoort gewoonlgk niet bg het veer, maar is dan een aparte onderneming. Ik begin echter te zeggen, dat de gemeente een herberg heeft met vergunning, terwgl zg het drankverbruik moet beperken; dat is de gemeente in de eerste plaats geroepen om te doen, althans het verbruik niet te bevorderen. Daarom verbigdt het mg, dat Schoonhoven den rechten weg is opgegaan, zelf geen kroegbaas meer te zgn. wat de heer Van Sonsbeek zegt, is jltelgk waar, maar hg zal daarvoor meer tgd krggen. Het is u bekend, contróle niet dadeigk aan alle eischen ildoen, maar waarneer wg hem ver geven van tractemeut, dan zjjn we de gelegenheid om ook die contróle iwerksteiligen. geloof ik, dat de eenige goede om te doen zooala Burg, en Weth, menige teiïj is daarvan gemaakt, terwjjl er ook lerjjen van bestaan. De omgeving is Bg den Gemeenteraad zat toen voor, laar een rustige, lieve omgeving te en en om zich die te verzekeren, heeft die bepaling gemaakt. daar het motief. wat zgn de gevolgen geweest? hc8ft do eerste eigenaar dien n en door omstandigheden moest ind verkocht worden. Hjj ont* meer voor, dan hjj er voor bad het was toch maar een luttel straks, als dit keeren. (De L vergadering) De voorzitter: De Commissie van Fabricage heeft het volgend rapport uitgebracht: .De Commissie van Fabricage, in wier handen bjj missive van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 Januari 1906, no. 7, is gesteld een adres van de firma Hermann A. Schreuder en Co. alhier, daarin te kennen gevende, dat tengevolge der thans vigee- rende woningwet, geen woningen of andere gebouwen geslicht kunnen worden zonder de bjj art. 5 sub. a dier wet gevorderde vergunning en alzoo de op een gedeelte barer terreinen rustende verplichting, ver vat in de koopacte d.d. 17 Juni 1865, over bodig is geworden. De Commissie voornoemd weuscht haar oor deel hierover buiten beschouwing te laten, doch stelt voor, om voorloopig alleen toe te staan, de afscheiding ten oosten van be doeld terrein door een hekwerk hoog 1,50 M. en geverfd, betzg rechtop of schuin gesteld, te doen daarstelien, terwgl de minderheid der Commissie, om adressante in baar ver zoek tegemoet te komen, in plaats van bedoeld hekwerk, een solieden muur of geverfde schutting haar zou gillen toestaan te plaatsen; dus met wgftging van het bestaande servituut". Aangezien bet terrein destjjds tegen zeer lagen prjjs 40 cent per vierk. M., onder bezwaar van bet servituut, dat daarop niet mag worden gebouwd aan die firma is verkocht, is het prae-advies van Burg, en Weth., dat enkel de stichting van een zoo genaamd boerenhuis kan worden toegestaau, mits behoorljjk omgeven door geboomte en plantsoeu of tuin naar do zjjde der begraaf plaats; terwgl bjj behoud van het vigeerende servituut geen schutting, doch bekwaam en net hekwerk langs den walgang op de grensscheiding der eigendommen behoort gesteld te worden. De heer P. vau Sonsbeek: Zooals bljjkt uit het rapport, is de meerderheid der commissie er niet voor te vinden om de heeren Schreuder eenigszins tegemoet te komen in hun vraag. Ik bejammer het dat, waar een firma, die onwillekeurig met haar personeel geld in de gemeente laat vloeien, iets vraagt, de meerderheid er niet voor te vinden is om die firma tegemoet te komen. Ik vind op 't oogenblik, tot scheiding van hun eigeadom een vervallen, leelgk hek en onwillekeurig is mgn vaste overtuiging deze, dat met behoud van bet servituut, maar met eene kleine wgzigiag daarin, w<j onwillekeurig die firma zouden convemeeren en dat ligt op den weg van de gemeenteraadsleden. Een knappe schutting of een fimke muur zou verbetering brengen. Of nu dat servituut het recht heeft om de firma Schreuder te dwingen tot restaureeren van bet hek be- twgfel ik. De firma Schreuder vraagt een betere afscheiding te mogen maken en in zooverre zal ik mjj verzetten tegen een belemmerende instandhouding van het be- staaude servituut. Ik ben te vinden om het servituut te behouden, maar met een kleine afwgking, n.l. om het bestaande hek te ver anderen in een nette schutting of muur. De beer J. W. Valk: Niettegenstaande ik als wethouder gedeeltelik gebonden ben aan het prae-advies van Burg, en Weth., heb ik dat rapport van de Commissie van Fabricage gelezen na dientjjd. IL .1-2 2 t een vreemd rapport. Er is hun gevraagd, om rapport uit te mgen over de aanvraag, om het servituut te heffen, maar dat behoeft die firma te vragen (Geroep: Zóó?), die kan zetten hek lo waar het staat, ma. binnen op eigen grond i «whatting of muur, wat heeft de Commissie van zondig. (Verschi wat ik liad van teziei stateejrüe niet zonder ironie, dat de heer Talmagezegd had, dat het personeel ten opzichte van de diensL en rusttgden en van de Zondagsrust sinds 1903 een grooten stap achterwaarts gedaan had. Dinsdag voortzetting van bet debat. In de Donderdag in .de Doelen” te Gorincbem gehouden vergadering van hoofdingelanden en hoafdiugelauden plaats vervangers van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard c. a. werd met algemeene stemmen als po. 1 op de Ijjst van aanbeve ling aan H. M. de Koningin van drie personen, voor de betrekking van djjkgraaf v^n ge noemd hoogheemraadschap, geplaatst de héér C. van der Slok te Nieuwpoort, en als 3e en 3e candidaat de heeren J. Vetb Ph.Jz. te Papendrecht en L. Volker Az. te Sliedrecht. Door de H. IJ. p. M. té Amster dam werd Maandag-j.l. aan besteed: Bestek <1055Het maken van, slaapkamers en het verhoogen der verdieping Vaa 15 wachters- .woningen en bet beschieten van de daken :frer zolders van 7 waahterswoningen, alle aan den Geldersch—Omrijselschen Lokaal spoorweg. Raming f 11'700. Ingekomen 11 biljetten: Minste inschrjjver de beer D. Jan sen, Aalien f 9794 91.., 4 Besten 1057: Het uitvoeren van werkeu tot het ^ratervrjj matten van de tunnel pp het statjonwelft. Raming f 74)00. Ingeko men 10 bjjjptten. Minste inschrijver de heer W. A. Vetbruggen, Gjouda, f 5^00- 1 Meijljei» opbouw van'lvet station der S Sjtó ZoetermeHr, dat in den morgen van 3 Febr. 190Ö afbrandde, vordert men nog nietM 1 J Een vra'iwg deze week door den stationschef hieromtre^ff aan dellspectie der S.S gedaan, werd bt-atrtwoord. dat npg niets besloten is. Meri brSbgt dit^bhge wachten met den bouw in verband met den vermoede!,jjjr aan te leggen spoorweg' DeJft—Zoetermeer. H. M,'| de Koningin heeft aan de visschersVereeniging .Helpt elkander” te Tolen f 100 gescbooken. In de op Vrjidag 16 dezer gehou den zitting der rechtbank te Dqrdrecht zjjn o.a. veroordeelt: J. H. te Nieüwergerk a/d. IJsel, bedreiging, w. C. B. te Hendrik-Ido-Ambacht, mishan^, d igen. J. v. d. B. te Hendrik Ido-Ambacht, idem, 6 w. Tot onderwjjzer aan de Chris telijke School te Kralingsche Veer is benoemd de heer G. Dick te Willemstad. Bedankt voor bet beroep bjj de Christ Geref. Gem. te Gouda door Ds. C. Wjjdoogen te Elburg. BraadwUk, 19 Febr. Woensdag j.l. had de verpachliag plaats van pl.m. 7 hectaren weiland, eigendom der Diaconie Armen fondsen. Had dat voorheen jaarljjks plaats, thans geschiedde dat voor vier achtereen volgende j aren en was de opbrengst f 444,— per jaar, tegen het vorig jaar f 392 Door de Commissie voor de belangen van dan Damschen vreg ia aaabesteed, ten huize van de Wed. J. C. Boer aan den Vuilendam, de levering van pl.m. 50 kub. M. grint ten behoeve van dien weg, waarvoor mieale inschrjjver was de heer R.F. van Huuksloot te Molenaarsgraaf, a f 1,89 per kub. Meter; het vervoer dier grint werd aangenomen door de Wed. J. C. Boer en 't vierjarig onderhoud door de heeren J. van Kljj c.s. (Jiesen-Oad«kerk, 19 Febr. Bjj de onlangs gehouden aanbesteding voor de levering van 185 kub. M. grint voor den Damscbenweg, te leveren te Giesen-Oude- kerk en Molenaarsgraaf, was ingeschreven voor die te Molenaarsgraaf door den heer R. F. van Huuksloot te Molenaarsgraaf, voor f 1,99 en voor die te Giesen-Oudekerk, door den heer Den Brerjen, voor f 1,93 per kub. M. Hwenkwwp, 19 Febr. Bjj de onlangs gehouden verhuring van bouwland in den voormaiigen Hoenkoopschen boezem, brachten 11 perceelen f 54,50 aan buur op, tegen f 99,50 ten vorigen jare. Owderkerk a/< IJael, 19 Febr. De beer C. E. A. Nierman», ambtenaar ter secretarie alhier, is met algemeene stemmen benoemd tot gemeeute-secretaris te Breskens. *Bee«wUk, 19 Febr. We hadden 't al lang verwacht. Reeds maanden van te voren hadden we *t zien aankomen. Van jaar tot jaar was zjj minder geworden. 't Was en bleef sukkelen. De hoop, welke we koesterden op nog een mogeljjk herstel bleek jjdel te zgn, daar de diagnose kort en bondig luidde: gebrek aan krachten. Geen Elect rische ceintuur, geen Sanato- geen, geen Urbanus- of Pink Pillen, geen Abdjjstroop, ja zelfs geen Haarlemscbe olie kon dit gebrek verhelpen. De gelederen der leden, in deze de krachten, dunden en nieuwe leden traden niet toe en zoo geviel 't, dat de eeus ibo tot aangename verpozing werkende zanjg- vereenigiog voor gemengd koor „Voor waarts zg ons doel" en gevestigd in üe afdeeling Sluipwgk, bet dit jaar aflegde. Zjj is niet meer. Hoeveel genoeglijke uren beeft zg aan hare leden en aan net op bare openbare uitvoeringen komende publiek niet bezorgd? Zjj was 't, die de lever deed schudden, die een lachje looverde op het meest stroeve gelaat. Ja, bg haar heen gaan deed ze nog lachen. Want hoeveel leed *t den nog weinig trouwgebleven leden ook deed, toch was er bljjdschap, dat baar weg gaan met was als van zoovele andere, waar malversatiën en tekorten schering en inslag zjjn. Neen, dat zjj verrel Nadat de inventaris der vereeniging bjj opbod en afslag te gelde was gemaakt en de opbrengst gevoegd was bjj het nog aanwezige kasgeld, viel de deeiing lang niet tegen. Elk der getrouwen was tevreden. Maar wie niet tevreden waren het waren de getrouwe bezoekers van de uitvoeringen dezer vereeniging. Zg hadden zoo graag nog een weinig muzikaal genot gehad. De iu de afdeeliog Nieuwdorp gevestigde zangvereenigiog .Harmonie” ligt ook al op apengapen en de Geref. zangvereeniging «Looft den Heer” aan de Reeuwjjksche brug ia op sterven na dood; zoodat we weldra op muzikaal gebied alhier op iwart zaad zullen zitten. 't Ie jammer, maar 't ia zool uad verwacht, dat de firma een request gericht aan den Gemeenteraad, waarbjj -zocht werd om dat servituut af te koopen dan zou ik een van de eersten zjjn om iraan mede te werken, maar zoolang het recht is, waaruit we iets kunnen sme- voor de gemeente, dan moeten we dat Dat is de reden, waarom de Com- ïie van Fabricage dat rapport beeft uit gebracht. De heer P. ik beginnen m t aan te deelen, dat ik in de mil dat ik mjj er niet mede -w Eu dan wil ik aanvangen met te bejam meren, dat dit verzoek door den eigenaar van dien grond aan den Gemeenteraad is gericht. Ik heb er indertjjd wel iets van gehoord, maar niets anders gedacht dan dat die persoon, zelf lid van den Raad zjjnde, wel zou beseffen waarom door onze voor zaten die bepaling is gemaakt en zou be denken, welke bezwaren den Raad toen ge leid hebben om voor zoo’n spotprjjs dien grond af te geven, in plaats van nu in zjjn functie van raadslid daarop terug te komen en te trachten om dien goedkoopen grond van het servituut verschoond te krijgen. Dat servituut is geschied enkele jaren vóór ik lid van den Gemeenteraad, was, maar ik weet nog goed, dat de heer Linn tamelijk lang daarover heeft onderhandeld; eerst wilde hjj dat servituut er niet op hebben, maar toen zou bjj er dan een mooien tuin van ma ken. De Gemeenteraad wilde den grond niet afetaan of bjj moest onbebouwd blgven; dat terrein van lüOO vierk. M. is toen afgestaan voor f 0,40 per vierk. M. En wat is het hoofdmotief toen geweest voor dat servituut? We bebben daar liggen een nette begraaf plaats, waarvan bet front naar dien staat. Zjj ligt daar lief en menigi ning is daarvan gemaakt, terwjjl 1 schilderijen van bestaan. De omgei groen. Bjj den Gemeenteraad zat toe om daar een rustige, lieve hebben en om zich die te v< men die bepaling gemaakt. Ziedi Eu waL r Veertig jaar heel grond bezeten toen die gror.. ving er wel mi gegeven, maar klem beetje. Hel werd verkocht ia S k peroeelu door verschillende eigenaren voor JsgM prjjs, o. a. Vermejj, die begon met d*lbopmen te kappen. Dat werd hem onmiddeiljjk belet vanwege bet stadhuis. Hfl wilde sr open (rond na maken, maar bet moMt De heer G. J. Niekerl:1,1 Ik kan mjj uit stekend vereenigen met',, het voorstel vau Burg, en Weth., want u vind, dat de ge meente in de eerste plaats geroepen is om de wet na te leven volgens de besluiten van de Regeering. Diej vergunniug moet weg. Den heer Vegter ontslag te geven zou gepaard gaan met groote moeilijkheden. Wanneer we hem dus-' toegemoet komen, zou zulks zjju in 't belang van den man en id dat van de gemeente. Wanneer bjj zgn inkomsten moet hebben uit bet café, dan ligt voor de band, dat een vau de twee zaken er onder moet Ijjden. Nu kan bg veercommissaris zgn, terwjjl ik meer dan eens gezien heb, dat hg bediende, en zjjn zoon ook, wanneer die als veerkoecht dienst had. Die f 2ü0 komen er dus wel uit, want we kunnen dan betere coutióle hebben. De beer A. van Lomwel: Ik vind wel, dat er een mouw eau te passen is, door iemand van zjjn familie commissaris te maken en we nemen er dan nog een veerkoecht bjj. Soms moet men verbazend lang wachten en waar zal je een veerhuis vinden, waar geen vergunning is? Gesteld iemaud komt aaurjjden in een open tilbury en die komt daar 's avonds aan, dan wil hg graag een verwarminkje, als bjj geen afschaffer is. (Gelach.) De voorzitter. U hebt geljjk. Had bet ge meentebestuur er bjjtjjds voor gezorgd, dan was het niet gebeurd, maar nu zjjn we er belaas de dupe van. De heer P. van Sonsbeek: De heer Nie- kerk geeft aan, dat bjj het ook goed vindt met 't oog op een betera contróle van bet veer. Dat kan ik er niet in zien, want de heer Vegter zal bjj mogeljjk vragen om bier, koffie enz. toch ook klaar staan. Wan neer dat verzuim moet komen ten koste van de gemeeute, dan is het niet zoo als 't behoort. Ik zou zeggen, dat hjj zich dan maar moet toeleggen op den verkoop van dranken, waarvoor geen vergunning noodig is; maar ik vind het jammer, dat zoo’n recht vervalt. De voorzitter: We hebben veel moeite gedaan om te trachten dat recht te be houden. We hebben oüs zelfs gewend tot H. M. de Koningin; maar wet is wet, en wg moeten ons er bg neerleggen. We hebben ook geprobeerd, zooals de heer Van Lomwel het heeft uitgedrukt, om er f te passen, om dan iemaud die de commissaris functie zou Natuurljjk zou dat een onderonsji tegenover het gezag van de wt. gure autoriteiten is dat niet gelijken op misleiding gemeeute te boog sta: delen I Nu dat al De heer A. A. Graves KooimanMjjnbeer de voorzitter, ik zou gaarne van u eens willen weten, hoe hoog het salaris is van den veercommissaris. Dj voorzitter: f 500 4- tantièmes, die be rekend worden naar de bruto ontvangst, wat ongeveer f 50 f 100 is. De heer A. A. Graves Kooiman: Dus f600. En hjj verwoont f 400? De voorzitterWe krjjgen daarvan terug, daarom hébben Burg, en Weth. een andere manier; hjj betaalt nu f 250 huur, nu krjjgt hjj tantièmes van zjjn eigen huur ook. Kunnen de heeren zich vereenigen met het voorstel? De heer A. A. Graves Kooiman: Er is zeker met den heer Vegter over gesproken De voorzitter: Zooals gezegd. De heer A. van Lomwel: Ik heb ook wel eens hooren zeggen door raadsleden, dat er hier toch ook ontduikers zjjn. Er zit een raadslid hitr, die ook de verordening ontduikt. Iu de verordening yoor de gas levering staat, dat er geen gas ge leverd wordt, wanneer het gebezigd wordt om ander licht te maken. Nu gebruikt de beer Schreuder gas. om ander licht te maken. De heer H. A. Schreuder: Ik zou willen vragen, of de heer Vau Lomwel eens zoo goed zou willen zga om aan le wjjzen waar dat staat. Da heer A. van Lomwel: He( staat er in. De heer P. Greup: Dat is een raadsbesluit. De voorzitter: Ik breng in rondvraag het voorstel van Burg, en Wetb. Wordt aangenomen met 9 tegen 1 1 die van deu heer A. A. Graves Kooimi De voorzitter: Met ingang van 1 Maai wordt dus zgn jaarwedde verhoogd. De heer G. J. Niekerk: Is het nu nog niet mogeljjk, dat deze vergunniog, die nu op den heer Vegter staat, aan een ander wordt verkocht? Dat zou een tegemoetkoming zjjn. De voorzitter: Dan zou de gemeente op nieuw een veerhuis moeten zetten. De heer G. J. Niekerk: Iemand, die geen ---—"ling heeft, kan vergunning krggen r bjj twee andere vergunningen op- Iu zouden we deze kunnen verkoopen. lorzitter: Het is geen wettige ver- dus het is er geen. Ie orde is een adres van J. v. d. Rejjden, waarbjj hjj ontslag vraagt tegen 1 Maart als havenmeester. Burg, en Weth. adviseeren, om hem dat ontslag eervol te verleenen met ingang van 1 Maart a. s. Kunnen de eenigen Dan is dat aangenomen. Aan de orde is een adres van de firma H. A. Schreuder it Co., waarbjj gevraagd wordt om opheffing van een op baar in eigendom toebehoorend perceel rustend servituut. De heer H. A. Schreuder wjjderen bjj de behandeling j:t punt is afgelooj heer Schreuder Vergadering op Vrjjdag 9 Febr. 1906, nam. 2 uur. (Vervolg van No.' 2692) Aan de orde is een voorstel vi en Wetu. inzake bet veerhuis eu a commissaris. Kfwcbtens de bepalingen vau de Drankwet mag da verdunning vai* het veerhuis niet zjju iu handen vau den' veercommissaris. Burg, en Weifh. hebben ar zjj kondenzij hebben eerdt 1 m.,t den Inspecteur vauMkl viAgens mét Get’s; 2 hun beurt den Mimstei Zaken er ié hebben De veercóoimissari aftreden en ejen wonende, als vri* benoemd ófj 1 ward gehandhaafd, zodfBii Burg, en verplicht zjjn diens vergunning iu trekken en Zou* ifl dat geval de noemiug' van eeti hiilnren titi achterwege kunnen blg^èn. Na die verschillende overwegingen heeft bet college van Burg. esÊ&Velh. het ’t meest geraden geoordeeld, ommau het veerhuis de bestemming te ontuemen van den verkoop van sterken drank, als wanneer dan de be woner schadeloos zou moeten worden gesteld door verhoogwg vanr jaarwedde, waarvan bet bedrag kan vastgusteld worden op f2ÜO en verder zou door hem verlof kunnen worden aaugevraagd vóór den dan sterke dranken. G. J. Niekei vereenigen met( en Weth., want I eerste plat 1 te leven v.<| jgeering. heer Vet gaan 1 met we hem zjju in *t 1 ejin- cu ca t^n. meer waardering ver- „.„-ja in de laatste janen voofiV'den pöet- en telegraafdienst* toV stind geblaeht is. De minister erkende echter, dat )dw grieven van te weinig stabiliteit »g de rpgéliog dér examens en de dsarvoodte steilte/ eischen gegrond waren. Geleide) jk zullen I alle hervormingen echter (ot stdiid gebrttéht worden. Neb de repliek der heeren Ketelaar, Tak, De Klerk, Van Vliet, Dolk, Ter Laan en Roessingh, verklaarde de heer Lohman, dat hjj In beginsel tejfen een vakvereemging in hét ambtenaars wezen was. Dit denkbeeld vond bestrjjdiug bjj m heeren Ketelaar en Tak, terwjjl de beerTalma het denkbeeld eener groepsvereenigiflg warm aanbeval, daar dit moeügkheden 'Z>1 voor komen, zoo(jra de vak vereeniging teveel op deu voorgrond zou treden. Dit laatste bestreed de beer Trolls tra, waarna de dupliek van den Minister volgde. Eerst nadat de heeren Lohman en Talma bun denkbeelden nogmaals ont wikkeld hadden, werd de beraadslaging ge sloten. Nu kwam het ontwerp tot verhooging en aanvulling van de Waterslaatsbegrooting voor 1905 (de voetbrug over het Noordzee- kanaal) aan de orde. De heer Passtoors wees er op, pont niet voldeed en insinueerde, omwonenden van het kanaal de aanvaring met de .Berlus" aan opzet toeschreven. Vóór de opruiming der Veiserbrug wenschte spreker een beter verkeersmiddel dan het pont veer. Bg het laatste deel van dd be toog sloot zich de heer Van Foreest aan, die een vaste, beweegbare brug bet best oor deelde. Daarentegen drong de heer Eland op een hangpont aan, waarmee in 1 minuut kan worden overgezet en waarbjj elk denk beeld van aanvaring is buitengesloten. De heer Plate wenschte een onderzoek in te stellen naar de kennis van scheeps bouw bg de zegsmannen van deu heer Pas- irs. Hjj keurde bet af, dat de verant- irdeljjkheid omtrent de constructie van de impont op de schouders der houwmees- irs gelegd wordt. Terwjjl voorts de beer Lieftinck hét aan de ponten vermorste geld betreurde en tot de gevolgtrekking kwam, dat men noch de vrjje vaart belemmeren, noch de vincie Noord-Hoiland tot een overpontseil maken mocht, verdedigde de heer l.elj ponten. Z. i. zouden deze wel slag: de Veiserbrug was afgebroken, wa: voldoende vrjje vaarlengte beschikbi.. komen. Nadat de beer Schaper verklaard bad met het regeeringsentwerp te zullen mede- gaan, werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vrjjdagd. a.v. beantwoordde de Minister van Waterstaat de verschillende spre kers. Met kracht verdedigde hjj zjjn voorstel. Zoo noodig zou bjj niet terug deinzen een volledig plan te doen opmaken voor een nieuw vervoermiddel. De verantwoordelijk heid van de ponten zou bjj laten rusten, waar die over zooveel schijven liep. Na de repliek der heeren Pass to or s, Lieftinck, Plate en Ferf herhaalde de Minister, dat hjj onmiddelljjk een voorstel zou doen, om een ander gemeen- scbapemiddel te vinden, zou de pont niet aan redeljjke eischen zoo voldoen. De heer Passtoors trok later zjjuemotie, waarbjj de Minister uitgenoodigd werd nog in dit zitijufjaar een plan in ie dienen voor een nieuw vervoermiddel,in,nadat de Minister verklaard had, dat in September een rapport zal worden overgelegd omtrent den stand der onderzoekingen. Alsnu werd de toestand van het spoortvegpersoneel besproken. De heer Jansen (Maastricht) wees er op, dat de betere arbeidsvoorwaarden, bjj de z. g. stakingswetten toegezegd, niet vervuld zjjn. In ’t bjjzonder behandelde spreker de werk- en rusttjjden. Door de thans bestaande regeling is de diensttijd feiteljjk 19 uren. Nadat deze zaak uitvoerig door spreker was toegelicht, wees hjj op de onvoldoende be zoldiging voor de 4e klasse stationschefs, voor de klerken en klerk telegrafisten. De heer Van der Zwaag merkte op, dat het vorig Ministerie in ’t bijzonder de heer Kuyper in zjjn plicht tekort geschoten was. Voor ’t vorige sloot spreker zich bjj den vorigen afgevaardigde aan. Ook de heer Talma ontwikkelde in een lange rede een aantal grieven van het spoor wegpersoneel, hierin vervolgens door den heer Schaper gevolgd, De laatste eon-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1