m est R.C. Moi). Ei WapiaWoecli) S Landbonvarsvonjgg HOFSTEDE, Dienstbode. Metselaars. Timmerlieden, MMmmMMMMmmmmmm UITVOERING Boerenarbeider, Boerenarbeider Boerenarbeider, Boerenknecht, UITVOERINa BOUWMEID Willeskop. VERK00PING Meid-Huishoudster, Dienstbode, Willeskop, REDERIJKERSKAMERS. Toor verzwakte mannen Natuurkundig Genootschap tè Schoonhoven. WOUTER COOL, Kaashandel-Commissiekooper. TWEE BEKWAME MEISJE, Jungménsch vraagt KAMER Advertentiën. M M m M :i 40-jarige Echtvereniging IN LOSSING LIGT EEN LADING puik Tarwe- en Roggestroo, Zangvereniging „AURORA" te Ammerstol, Na afloop BAL Boerendienstbode, Muziekvereniging „Excelsior" ie Berganibaeht Na afloop BAL BOUW- en B00I6AARDUHD, binnen Schoonhoven, VIJFTIEN diverse Woonhuizen niet Erven De Bonwmanswoning VERKOOP Heet. 7.45.45. 9 kalfdragende KOEIEN, Bonw- en Helkgereedschap, loin blflven. Don was er nog een metaelur, BitaJTw ""I gelloctl1' llic «He mn h!, j W—kivtm van hel stadhnie «rênd »h;P °P Üie °P Bio grond heeft due bitter weinig waarde. onr^A we aan verschillende eigenaren n. he VL "°P dien grond, want jullie hebben er niets aan en rtj hebben dien voer ongeveer demelfden prjs afgestaan en toen één^and°°r —M- ai'ea weer-in Het is dus in de eerste plaats het belang »an do gemeente, dat het daar sierlijk is. t ?e BHItJIrheid. Het is waar, het nnanciëel belang kan nog gevonden worden, maar de hoofdtaak is, of het biliyk is, om zoon nette omgeving in 't behmg van 't algemeen prijs te geven aan het belang van enneien. Het is goed om de industrie te bevorderen, maar voor alles zjj a grenzen. geloof, dat hier de grens ver wordt overschreden. Dat door Borg. en Weth. verlof is gegeven voor den bouw van die lakstokerö, het mag dan al een mooie industrie zjjn, het is echter een zaak die hoogelgk schaadt, waar de omgeving zeer ouder ïydt, ja de ganscbe stad. Waar overal alles gedaan wordt om de hygiene te bevorderen, ia tot mijn spijt het vorig jaar tot dien bouw toestemming ver leend, waar menigeen jaren onder zal ljjden j '5 a,,een maar noemen hen, die aan huu ademhahngswerktuigen Igden. Dat mag wel geen doorslag geven, maar ik haal het er maar bg aan. Ik zou het betreuren, wanneer de Raad afweek van de bestaande bepalingen. En wat het andere aangaat, het hek, daar mede hebben Burg. en Weth. reeds lang gratie gebruikt. Dat behoort netjes door hen onderhouden te worden, dat kunnen wij eischen. Ik doe een beroep op mjjne mede- raadsleden laten wy wat onze raadsleden toen bepaald hebben en wat goed is niet opgeven en daar verandering in brengen. De heer J. W. Valk: Na het gesprokene van den beer Greup ben ik in dat opzicht wat vooruitgegaan. Ik heb groot crediet voor onze voorvaderen, dat zjj dat aardige plekje wilden behouden zooals het was, maar dat aardige plekje, waarvoor dat servituut is gemaakt, is niet meer. Daar is gekomen een motor, die den geheelen dag staat té puffen, daar is gekomen een lak stokerö, ook geeft baar be moeienissen en reuk, en dat allemaal is ten slotte toe gelaten door Burg. en Weth. Men heeft het misschien niet kunnen keeren, maar dat rustige plekje is geheel er door weg, dus nu heeft dat servituut heelemaal geen recht van bestaan meer. Alleen dit zit er nog in, dat de firma Scbreuder dien grond goedkoop heeft, als het servituut er niet meer op ia Toen de gemeente dien grond aan den heer Linn verkocht, kreeg zy er daardoor minder voor, dus nu is die zaak op te lossen door dat servituut op te b< ff m en te zeggen wat de gemeente eischt voor wat zfi toen te weinig heeft ontvangen. Knoop er dan aan vast, dat ook dat liqv» groen moet biy- ven bestaan en dat men op dien grond moet zetten een mooie villa, dan kunnen we Schoon hoven feliciteeren. De beer A. A. Graves Kooiman: Het is eigenaardig waarom de firma Schrender vraagt opheffing van dat servituut. Ik heb den heer Valk booren redeneeren, dat er zooveel grond bggeplempt is, waar natuur- lÖk dat servituut niet op rust, maar dan zou ik zeggen: wat tobt de firma Schrender om dat servituut opgeheven te zien? Ik vind er geen reden voor. Wanneer de hee- ren nog met een bouwplan kwamen en zei den, dit willen wö er neerzetten, en daarom vragen we opheffing van dat lastige servi tuut; maar nu is er geen enkele rede a roor. Als het opgeheven wordt, kunnen er wel arbeiderswoningen gezet worden. Wanneer er eens een mooie villa kwam, stemmig op- SBtrokken, met beeriyk geboomte, dan was et nog iets by de begraafplaats, maar men kon er ook wel eens een tweede lakstokerg by zetten wanneer het servituut opgehe ven is. Ik weet niet, waarom zy het vraagt, want het hindert baar niets. De heer P. van Sonsbeek; Ik heb zooeren reeds gereleveerd, wat bg mjj voorzit om die heeren tegemoet te komen; ik zal dat dus niet meer doen. Ik dacht echter, dat in het request van adressante in hoofdzaak een betere afscheiding van terrein werd beoogd en ik vind het verder onnoodig om te redeneeren over de opheffiig van het servituut. Ik ben in elk geval tegen bet rapport van de Commissie van Fabricage, om reden ik een betere afscheiding ge- weaecht acht tuascbea bet bestaan de terrein en den wandelweg. De hoofdzaak komt dus daarop neer, dat ik wenschte dat de Raad inging niet tot opheffing van bet servituut, maar tot wgziging en dan zal die firma daarover zeer tevreden zyn. De voorzitter: Adressant meent niet vry te zyn in het al of niet zetten van een of meer woningen en zou van die verplichtingen ontslagen willen worden, die op die terreinen drukken en ook van dat servituut, dat er niet op gebouwd mag worden. Zö wil, biykens haar adres, te kennen geven: onthef my, want ik zon toch by bet gemeentebestuur moeten komen, om te vragen of mön voorgestelde woningen goed gevonden worden. Maar dat beeft men niet in de hand, want als zö dan komt met een plan dat voldoet aan de Woningwet, dan kunnen Burg. en Weth. het niet weigeren. De hoofdzaak is dus, of de Raad genegen Is om op dit adres gunstig te beschikken, ja of neen, en dat is dus baar ontheffen van de aan voorgangers opgelegde verplichtingen. De heer J. W. Valk: Ik stel voor, afge dacht van het rapport van de Commissie van Financien, om het servituut op te hef fen en daaraan te verbinden hetgeen door Burg. en Weth. wordt voorgesteld, en dat voor de opheffing van dat servituut door die firma een zekere som wordt betaald, omdat die opheffing haar toch eenig voor deel geeft en omdat de gemeente icdertyd dat heeft moeten derven. En wanneer er dan aan wordt verbonden, dat er alleen gebouwd mag worden met behoud van het bestaande groen, wie kan daar dan nog tegen zyn? De heer P. Greup: Het gaat te ver, dat wij die zaak moeten praepareeren. Ik verzoek u daarom, myiiheer de voor zitter, dat u alleen in rondvraag brengt de conclusie van het adres, om dat servituut op te beffen. De heer G. J. Niekerk: Wanneer wg nu besluiten om het niet te doen, dau ligt daarin nog niet opgesloten, dat wanneer er een teekening komt, de Raad bet altyd nog kan doen. De bepr P. van Sonsbeek: Naar aanlei ding van'dat adres kan ik niet nalaten een voorstel ter tafel te brengen, om het servi- tuut in zooverre te wyzigen, dat de firma het recht heeft, om het bestaande bouw vallige bek te vervangen door een knappe schutting of muur. 'JJSÏiOy ,v «T De heer G. J. Niekerk: Oatf wd ik er aan toevoegen, dat ik voorstel, om bet ser vituut niet op te hcffeo, maar dat die firma het hek in orde make, waar de gemeente er recht op heeft dat het niet vervaile. De voorzitter: Wanneer wy overgaan tot opheffing van het servituut, gaat het Biet uo om tl zeggen, dat we het gedeel- teiyk zullen opheffen. Burg. en Weth. hebben in buu praeadvies te kennen gegeven, dat wanneer van de zydc van adressante een ander voorstel komt, het tiet onmogeiyk ia in te gaan op dat andere voorstel. Het servituut op heffen zonder compensatie wordt ontraden. Wil de Raad het servituut opheffen, mjj wel, maar zal die compensatie dan geldtdyk zgn of in een anderen vocm, b. v. dat men aangeeft, dat men zoo en zoo moet bouwen De heer Valk heeft voorgesteld om het servituut op te heffen. De heer J. W. Valk: Met de voorwaarden, zooals in het prabadvii s is gezegd, en er dau aan te verbinden, dat dat servituut.... neen, ik zal het anders zeggen. Ik stel voor om niets te besluiten als dit: de firma Scbreuder gehoord, zal het servi tuut, op dien grond rustende, niet opgeheven wordeu, zonder dat van haar ?yde een bod wordt gedaan. Verschillende stemmen: Neen, neen! De voorzitter: We zullen eenvoudig be sluiten om het servituut te handhaven of op te heffan. Ik zal in rondvraag brengen om het op te heffen. De heer P. van Sonsbeok: Mön voorstel is een amendement daarop. De voorzitter: De beer Niekerk heeft reeds gezegd, dat het aan Burg. en Weth. is om te zeggen, dat het hek veranderd moet worden. Het voorstei tot opheffiag van het servi tuut breng ik nu in roudvraag. De heer P. van SonsbeekGaat dat met voorwaarden, ja of ueen: Da voorzitter: Zonder. Het voorstel, alsuu io rondvraag gebracht, wordt verworpen met 8 stemmen; vóór do heer J. W. Valk. (De heer Schreuder komt weder in de vergadering.) De voorzitterAan de orde is een voorstel tot het doen van af- en overschryving op de hegrooiing 1905, tot een bedrag in ont vangsten cn uitgaven van f 1180 op ver schillende posten. De heeren hebben inzage kunnen nemen van dit voorstel. Wordt zonder hoofdeljjke stemming aan genomen. De voorzitter: Nu is bet voorstel om de begrootiog daaruaar te wjjzigen. Wordt zonder hoofdeljjke stemming aan genomen. De agenda is hiermede afgeloopen. De heer J. G. Doesburg: De toestand van den Wal by rnjjo woning is allerellendigst, zoodat bet met den minsten regen daar eeu modderpoel is. Daarom vraag ik dien toestand te verbeteren en te maken zooals het by de Katholieke kerk is. De voorzitter: Burg. en Weth. hebben juist 2 weken geleden een lading grint besteld om die te brengen waar het noodig is. De heer H. A. Schreuder We hebben zooeven eervol ontslag verleend aan den havenmeester. Toen ik daar straks Op den corridor was, dacht ik, of het niet een goede gelegenheid zou zgn, om het aantal politie- ambteuaren uit te breiden. We krögen door het ontslag van den havenmeester f 600 vry. En wat de nachtwakers betreft, we hebben vannacht weer ervaren, hoe weinig we aan die menschen hebben. Als we dus ook die f 750 vry krjjgen, wordt het f 1350 samen. Dan zou daanu zeer zeker een belangrfike verbetering zgn aan te brengen en dan kouden zg gelgktjjdig belast worden met de werk zaamheden vau den havenmeester. Ik gaef ia overweging aan Burg. en Weth., om dat eens ernstig in gedachte te nemen, misschien komen zy dan, alvorens een op roeping te doen voor een havenmeester, met een ander voorstel. De heer A. van Lomwei: Daarmede kan ik my goed vereenigen, maar dan most het er een wezen, die met de sluizen weet om te gaan. De voorzitter: Ik heb met heel veel ge- noegon dat voorstel geboord. Niets is mg aangenamer dan dat de Raad ingaat op het voorstel, dat ik in 1902 reeds gedaau heb, om do politie te hervormen. Toen heb ik gezegd, dat ik 5 dieuaren behoef voor dag en nacht, maar de middelen waren toen niet aanwezig. Ik wil heel gaarne met een mede- deeling komen, in hoeverre daaraan tegemoet te komen is. De heer A. van Lomwei: Vyf kun je er niet van betaleD. De héér A. A. Graves Kooiman: Precies ■hetzelfde Wat de heer Doesburg zooeven gezegd baeft omtrekt den demlateu toestand voor zjjn woning is by mg ook 't geval. Ik heb altyd uit bescheidenheid gezwegen, maar wanneer Burg. en Weth. daar wat aan doen, dan beveel ik dat ook in hun protectie aaD. De heer H. M. den Ujjl: Op de school 8e soort is een vacature tgdelgk vervuld geweest, maar nu is dat niet meer het geval. Die toestand daar is du hoogst treurig door gebrek aan personeel. Wanneer wordt daarin verbetering gebracht? De voorzitter: Dat zal Maandag zyn. Burg. en Weth. hebben het noodig geoordeeld om een oproeping te doen voor een vasten onderwgzer. Niets meer aan de orde zgnde, sluit de voorzitter de vergadering. N.B. Het door Burg. en Weth. opge maakte en den Raad aangeboden kohier van den hoofdeljjken omslag, ad f 12394,25, zie het eerste gedeelte van het verslag in ons vorig nommer, bedraagt VU pCt. van het belastbaar inkomen. De wereld is een speeitooneei, Elk speelt zjjn rol en krjjgt zgn deel. De reder jj kerskamer „'t Ontluikende Bloempje" te Haastrecht staat gereed haar tb-jarig bestaan te herdenken met het hou den van eenen wedstrgd io uiteriyke wel sprekendheid op Donderdag 22 Februari e. k. Het bestuur zorgde voor een fraai uitge voerd programma, dat de namen vermeldt van twaalf deelnemers, die zich zullen meten met elkander in het voordragen van letterkundige voortbrengselen van Beets, Lanrillard, Louwerse, Van Maurik e. a., terwjjl de jury de beschikking heeft over tien medailles. Niet onaardig ware het ge weest, als bet programma in aard en voor komen, de herinnering wekte van de „caert", waarmede in vroeger dag6n de kamers hare zusteren ten feest noodigden. In vroeger dagen! Tot in den aanvang der achttiende eeuw bleven zg, hoewel zy geen feesten meer gaven en slechts op ker missen een treur- of biyspel opvoerden, soms, op een, in de vrye tucht opgeslagen tooneel, voortleven. Toen had nog elke stad en elk dorp rijoe kamer. Alleen Amsterdam kon zich beroemen op een wezenlijken schouwburg „waer in, door sprekende en levendige perzoonaedjen 's menschen doen en wandel, om te omhelsen wat eerljjk en te schuwen wat oneerlgk is, vertoont wordt". Maar, zy waren niet meer dan een .over blijfsel van Vroegere grootheid. Nog alljjd, Bchrjjft Schotel in .hef maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw", vervaardigde men refereinen, ron- deelen, baliaden; nog immer was het voor schrift geldende: die 't sterkste galmt en 't langste zêmt is 't beat, en bjj, die rege len van dertig, veertig syllaben „in éénep tem", kon uitgalmen, heette „een perfect rhetoriciennog hingen dékelfde op bord papier geplakte en borookte reglementen in de gelagkamers, nog groalle en sprak mee, bestrafte, beboette en betislde meu inrjjm; nog moest er, zoo een lid trouwde of vader werd, gelracteerd wordeo, droegen de broe deren den broeder naar zyne laatste rust plaats en vierden met bier, brood en kaas, een pot groene erwten en een soepje, zijne uitvaart. Sedert lttag echter lieten geen deftige lieden zich op de rolle der leden inschrijven. Slechts nederige burgers en gegoede boeren werden kamerbroeders, oefenden zich te huis iD termen en r|jmeu, en speeldeu op „viertijd" eu kermis de rollen vau Agamemnon en Achilles. Van al deze dingen is niets overgebleven. Als zoovele andere aardige gebruikeu, be- hooren ook deze tot een afgesloten tydpork onzer historie en zijn voorby voor altyd. Maar daarom behoeft, mag dit ailes niet vergeten worden. Niet alleen omdat het een genot is zich te verdiepen iu hetgeen is geweest, omdat eene zekere piëteit tegen over het voorgeslacht gebiedt het te vragen: wie en wat z|jt gjj geweest? Maar ook, omdat wy ons beden niet kunnen verstaan zonder het verleden te kennen; omdat w|j ons voordeel moeten doen met de ervaringen der vaderen en wat er goeda was in den ouden tyd trachten te behouden, maar het verkeerde, dat ons als erfeafei word Dage- laten, mooten uitzuiveren. Wat Du betreft de kamers van rhetorica. Is het wel algemeen bekend, welk eene macht zg eemnaal zgn geweest; welk eenen grooten iuvloed zjj hebben geoefend op de ontwikkeling van ons volksleven; boe zjj geweest zyn de bakermat der vaderlandsche poëziehoe zy, opgegroeid onder de vleueqlen der Katholieke kerk, allengskenft zich van' haar vrymaken, de gemoederen op de her vorming voorbereiden, straks openlyk eu krachtig voor haar party kiezen, zoodat Alva niet alleen de redergkers te vnur en te zwaard vervolgde, maar hunne bgeen- komsten verbood en de kamers sloot. Dit alles stip ik slechte aan. Bg gelegenheid van de viering van den 26sten verjaardag van „'t Ontluikende Bloempje" deel ik liever iets mede omtrent de inrichting eu de gebruikeu der rederykerskamers uit den ouden tyd. Misschien ontmoet ik hier of daar een belangstellenden lezer, wiens oogen geopend worden voor hetgeen er goeds was en aardigs in doen en laten onzer vaderen. Redergkers waren zg, die zich toelegden op de beoefening der rhetorica of wel sprekendheid. Z|j hielden hunne oefeningen in een door het stedeiyk bestuur aange wezen vertrek, veelal boven eene der poorten, waardoor de benaming rederijkers kamer in zwang kwam. Zoo vergaderde de Goudsbloem te Gouda in het Boterhuis, later in de Cathrönen- of Turfkerk. In de dorpen hielden zy hunne vergaderingen in de herbergen. De rederijkerskamers zyn met de Bourgon diërs uit Frankrgk tot ons overgekomen. Zy dankten baai' ontstaan aan de volks dichters, die na de kruistochten rondreisden, om der ridders dapperheid of gebeurtenissen uit de Schrift iu liederotr Vöoé te dragén of in tooncelstukken te vertoonen. Aanvankeiyk traden zg slechts op keikulgke feesten op; later, toen het wereldlgk element meer op den voorgrond trad, ook op kermissen met bare zotte kluchten, nog later als comedianten met door haar zelve vervaardigde stukken. Eike kamer had haar patroon, patrones, of bloem, waarnaar zy genoemd werd en die op hare zegels, vaandels en blazoenen werden afgebeeld. 1) De blazoenen waren paneeleu, in versierde 1 (juten, waarop de wapens der kamer, haar naam en het jaar der stichting met haar devies prgkteD. Dat der roode angieren to Rynsburg, stelde voor de ver- sebgning op den w«g naar Damascus, i Het devies, .Het Woordt is krachtig", zag op de vraag vau Jezus, .Sauie, Saule, wat vervolght g|j mij?" eu op het antwoord: .Ueere wie zjjt gjj?" Deze blazoenen ontvingen de kamers van de graven, of van de heeren of de magistrateu harer plaats. Om te mogen verschjjnen op de landjuweelen 2) was het niet voldoende, dat zjj hare institutie-brieven kondeu toonen. Daartoe moesten zg eerBt wordeu gedoopt eu vrg verklaard en ont vingen dan den naam van vrjje kamers, terwjjt zg vroeger onvrjje heetten. Inwoners vau Haastrecht, die belang stellen in de ge schiedenis van hue, eenmaal zoo bloeiend stedeke, zullen bet aardig vlndeb te vernemen, dat in het jaar 1602, op een haagspel te Uaestrecht, 3) M Zonnebloem te Ketel .naar kunstgebruik aangenomen eu bevestigd werd." De kamer werd bestuurd door een .prins." H|j hield op bepaalde tgden prinsdagen, waarop door hem een kaart werd uitge hangen, die door de kamerbroeders moest beantwoord wordeu. Hy moest waken, dal er in de spelen niet op de overheid en geestelijkheid werd geschimpt, noch dat zy werden gemaakt eerst tegen bet Katholiek, later tegen het Gereformeerd geloof. Hy deelde de prgzen uit, moest de uitgenoodigde kamers plechtig ontvaDgen eu sprak, by haar vertrek, het afscheidswoord. Belangryke leden waren ook de dichter, de vaandeldrager en de nar. De dichter of vinder was belast met het vervaardigen van alle noodige gedichten en tooneelsiukkeD, met het oplossen der vrageD, door andere kamers voorgesteld. Hy deelde de rollen uit en onderwees de jongeren in de kunst van rhetorica. De vaandeldrager droeg het vaandel, wanneer de kamer met slaande trom en ontrolde banieren optrok. Veelal werden prjjzen uitgeloofd, voor .het best slingeren", .het konstryk swieren" met het vaandel. De vreugde vau elk landjuweel wis de nar, die in zjjne bonte kleeding en met de narrenkap op het hoofd de menigte vermaakte door vrootjjke scherts. Zafh wanneer er soms geen „vraag in 't sotta" was opgegeven, noodigde de feestvierende kamer bare zustfr-kamers uit, .haar broer tje niet Ie vergeten". Men meene evenwel niet, dat zu.ks in losbandigheid ontaard.de. Integendeel, de broeders mochten niet .dob belen, ringelen, verkeeren, knechten, poute- royen" of .ander kaartspel hanteeren". Op zware boeten was het verboden te vloeken, te zweereo, den naam van God of van Jezus te noemen. Ook was het uiet veroorloofd op den muur te morsen, vuiligheid to doen, to rispeten, oneerbare vrouwen op de kamer te brengen; alleen kinderen die op den schoot konden zitten, werden in de vergaderingen toegelaten. In deze vergaderingen, na bun protokol, inkthoorn, sandbackskcn, gansenveeren en papier", te voorschyn te hebben gehaald, oefenden de broeders zich in .de edele const van rbetoryeke", waarby hun handboek was ,de couste der rhetoryekers" van Mattbjjs de Casteleyn. Maar, zy traden ook in het openbaar op, om .het volck tot deugbden te vermanen en van ondeughden af te trek ken". Maanden te voren werden de vrye kamers ter flest genood, door een, in de livery der kamer gekleede, bode. Hy over handigde eenia k#art, waarop waren aange geven de wetten, waaraan men zich moest onderwerpen, de onderwerpen van het spet in dichtmaat, de pryzen, dag en plaats dar byeeDkomst. Ook hier wederom werd met nadruk gewaarschuwd, zich niet schuldig te maken aan .vloeckeD, sweeringhen, veltyn, schimp, spot, vuyle woorden en abuys schu wen". De pryzen, die werden uitgeloofd, waren doorgaans negen in getal, voor elk dichtsoort één. Zy waren moest van zilver en best tin. Zy bestonden uit hosdekens, schalen, bekers met soete wyn, kroesen, potten, pjjp- en tuitkannen, schalen vol met zooteraelksche bry, bloemkannen, schotels, kandelaers, zoutvaten, ponden tin, peper bussen enz. De regeering, die de kamers beschermde, ontzag geen koaten, .om de eere der stad"; onder pauk- en trompelgo- scftal, met vliegende vaandels, verschenen de kamers te voet en te paard, op wagens of schepen. Buiten de poort werden zy door de feest vierende kamer outvaugen en in dichtmaat begroet, en nadat op goiyke wjjze was ge antwoord, trok men gezatnenljjk naar het gildehuis. Hier had de loting plaats, waarnn de optocht uaar de markt ging. waar het tooneel was opgericht. Na hot eindigen der vertooningen, had de plechtige uitreiking der prgzen plaats, waarua de kamers naar hun „logys" werden geleid. Daar zullen wy haar den slaap laten sla pen, waaruit zg niet moer zullen ontwaken. Hagr tyd is voorbg.^ Op het platteland hiel den ze zich het langst staande, omdat de herbergiers, die er het best by voeren, ze aanmoedigden door de onkosten Dy hare prgskampen te dragen. Maar de laagte der outwikkeling dezer latere .kameristen" en de hoogte hunner uitspattingen deden baar eindelyk vallen. 4) Wg wenschen haar niet terug. De rede rijkerskamers van tegenwoordig zjjn van gansch anderen aard dan die uit vroeger dagen, niet meer dan vereenigingeu, waarin men zich vermaakt. Ook zij hebben nog recht van bestaan, zoo lang de ontspanning, die zy zoeken, is van edelen huize, frisch eu gezond, Diet plat, niet laag-by den-grond. Menige plattelandsvereenigiug, die wel eens tooneelstukjes opvoert, moge bedenken, dat zy aansprakeiyk is voor den invloed, die van haar uitgaat op de toeschouwers; dat die invloed altijd opbouwend en veredelend moet zgn. Dat kau gepaard gaan met luim en scherts en lach eu behoeft uog niet ver velend te zjjn. Eike vereenig wg, die de gunst van het publiek tracht te wianen, door in hare vertooningen af te dalen tot het platte en triviale, verspeelt baar recht van bestaau en gaat onvermydelgk ten gronde, geljjk de geschiedenis der rederykers kamers ons zoo nadrukkelijk leert. Wanneer wy dan .'t Ontluikende Bloempje" gelukwetschen op haren feestdag en den wensch uitspreken, dat do Haastrechtsclie kamer nog lang leve en toeneine in bloei, dan is bet in het vertrouwen, dat zy bare idealen zal hooghouden, zich harer verant woordelijkheid zal bewust biyven; iu het vertrouwen, dat zjj hare roeping zal biyveu zien, geljjk het deden de kamers iu haren bloeitgd, in bet aansporen tot deugd en goede zeden, in het afschilderen van het afzichtelijke der ondeugd en der bandeloos heid. Zg biyve of worde de leermeesteres, die het volk onderwgst, de zodemeesteres, die het tuchtigt. Daa ligt eene heerlgke toekomst voor haar weggelegd; dan brengt zö meer ernst ondeé ons, zjj het In ee^, lach geplooid, Ipt .zégen van ons goede' Haastrecht. H. E. KNAPPERT. 1) c. f. Schotel, t. a. p. blz. 342, oog. 2) Wedstrijd tusschen kamers. 3) Is er mi8eciiiea ia z. g. ouden rommel nog niet iets achtergebleven, dat hieraan herinnert 4) Jouckbloet, Geschiedenis der Nederl. Lett. II. OfiMMQD NIEUWS. De oudste vrouw van Duitschland is eene arme weduwe te Spitzendorf. Neder- Beieren, Josephs Eder genaamd, die 19 Maart 1787 geboren is en dus eerstdaags haar 119an verjaardag zal vieren. zy leeft met haar kind, eon zuke'yke 85- jarige vrouw, van de openbare lit fd idigheid. Een onbeduidend binnenbrandje te Rietveld (Z.-H.) heeft noodlottige govolgen gehad. Een der buren, eeu bejaard man, is door den schrik plotseling dood gebleven. Eenige dagen geledeD werd te Barnevcld de 35-jange zoon van den jacht opziener K. in den rug gefchoten door zjjn metgezel, wiens geweer plotseling afgiog. Thans is de getroffene aan de gevolgen overleden. De andere trekt zich het gebeurde zoo **nr dat men voor z|jn leven *ft;ëst. De bek an deling der moor^eAk te Hei- en Boei cop, wèarvan de dader sinds Juni 1905ia gedetineerd, zal plaatshebben in de zitting der rechtbank van 1 Maart. Bg de firma A. C. Zoethout en Zo. te Dordrecht kwam hedenochtend een oabekend persoon gouden dameshorloges op zicht vragen ten name van mej. R, wonende Joban de Wittstraat aldaar. Een zestal horloges werd hem meegegeven, doch nadat du man den winkel verlaten had, kreeg men achterdocht en bleek ook weldra dat aan het opgegeven adres niets van de horloges behind was. De vertegenwoordiger der firma zond hem een loopjongen ne, die zyn signalement aan een tramconducteur mededeelde en aan zön patroon kenois gaf dat de verdachte, die inmiddels zyn boud voor een pet had ver wisseld, met de tram in de richting van het station was gereden. Die patroon had be reids zelf van zyn vermoeden mededeeliog gedaan aan den agent, die aan bet spoorweg station dienst deed en vervolgens 't geval op het politiebureau meegedeeld, zoodat, toen de verdachte op het stationsplein uitstapte en zich langs den Burgemeester de Raadt- singel iu de richting vau den Dubbeldam- schen w»g wilde verwyderen, de agent van het station hem op aanwyziug van den con ducteur nazette en bg den kraag pakte, waarop twee per rjjwiel aangekomen inspec teurs eu een paar andere agenten hem over- namen en naar het hoofdbureau brachten. De horloges waren nog in zyn bezit. Het is gebleken dat die persoon bleek te zyo de 39 jarige J. F., vroeger bnffafchef, thans buiten betrekking en woonachtig te Amster dam, hedenmiddag ter beschikking der justitie naar het huis van bewaring over gebracht. Tevens is gebleken dat hy nog twee goud- en zilrerkashouders te Dordrecht heeft trachten op te lichten voor gouden horloges en juweelen ringen, maar zonder succes. By een hunner kwam hy met het verzoek om horloges by mej. d8 R. aan de Johan dn Wittstraat op zicht te zenden, maar keerde kort daarop terug met het aanbod om de horloges zelf mede te nemen, wat hem echter geweigerd werd. Ook de andere kashouder weigerde den onbekende het gevraagde mee te geven en liet dat gisterenavond aan het opgegeven adres be zorgen, waar men echter van niets wist. Maandag-middag had te Steen bergen een vreesetyk ongeluk plaats. Een negenjarig meisje v. d. K. uit de school komende, wilde de rails nog overloopen, ter- wyi de tram uit Roosendaal binnenkwam. Het kind struikelde en viel, de locomotief reed over haar heen én igneed hftt Jicbéfl® cis 't trkre doormidden. Hét msiqie jvm terstond dood; de overblijfselen werden per brandcard naar het gasthuis vervoerd. STiDRHllOWB. Bcksmksm, 80 Febr, f Vrydag-avoud 16 dezer trad na mens de Commissie voor da Volksbjjeen- komsten in de laatste harer vergaderingen de heer Verhoef van Krimpen a/d Lek op mot enkele voordrachten, die byzonder in den smaak van het opgekomen publiek vielen. Vóór de pauze droog spreker het bekende maar immer aantrekkelijke „Eerloos" van Van Nouhuis voor en verlolkte daarby op uitnemende wjjto do vele rollen, die in dat stuk voorkomen. Na de paus* volgden enkele geestige stuk jes, die alle hun doel bereikten, n.l. de lach spieren in voortdurende beweging brachten. Achtereenvolgens droeg spreker voor „Tante waarschuwt", „Als de Ooievaar komt", ,'t Is erpr met de meiden" en tot slot „Blyft maarGeen wonder, dat allen hoogst vol daan oen warm applaus deden hooren by het woord van dank, dat den spreker in barteiyke woorden door den voorzitter werd gebracht. Met groole voldoening mag de commissie op den afgeloopen winter terug zien. f Ter vervanging van den heer J. G. Tielenius Kruythoff, die periodiek is afgetreden, werd in de bestuurs^rgadering van Woensdag 14 dezer tot seeijFaris der afd. „Schoonhoven" der vereeniging „Volks weerbaarheid" de heer P. Visser benoemd, die deze functie bereidwillig aanvaardde. f De heer T. F. de Boer, van 1 De cember 1903 tot 1 April 1905 onderwyzer aan de School met den Bybel alhier, thans te Zuidborn, is benoemd tot onderwyzer aan de Geref. School te Zeist. f In de Zaterdag j.l. gehouden, druk bezochte, huishoudeiyke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven en Om streken" van den „Bond van Nederlandsche Onderwijzers" wera met algemeene stemmen (13) besloten tot steun aan de ontslagen onderwijzers Edelman en Traanberg te Amsterdam uit de weerstandskas. By het gehoudea referendum over de door de Algemeene VergaderiDg aangenomen voorstellen werd de volgende motie met 1 stem tegen en 1 blanco aangenomen: „De Bond van Nederlandsche Onder- „wysers, „overtuigd, dat verdwgniog van 't „NederUudach Oaderwgr.ers Genootschap „de „Bond van Nederlandsche Oader- „wyzers" als de rakvereenigiog voor de „klasse-onderwyzers sterker zal maken, „dat de klasse-onderwyzers verkeerd „doen door hun lidmaatschap 't totaal „overbodige N. 0. G. te versterken en te „steunen, „acht 't de plicht van de leden van „onzen Bond, zoo ze lid zyo van 't N.O. G., „daarvoor te bedanken en zoo ze geeo lid „zyD, zich niet by 't N. O. G. aan te „slniten." Met op 1 na algemeene stemmen werd besloten deel te nemen aan de door de afd. „Schoonhoven" van de Soc. Democratische Arbeiders-Party op touw gezette feestelgke viering.van den len Mei-dag. Tot secretaris in de plaats van den beer H. Boomer te Bergambacht* die wegens vertrek bloest bedanken, werd benoemd de heer A. Dykgraaf afhier. De rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer G. Zanen Aza. te Aminerslol, werd nagezien en in orde be vonden. By een oot vangst van f 147.12V» en een uitgaaf van 1 137,68Vi, sloot tg met een voordeelig saldo vau f 9,54. Het jaar verslag van den secretaris werd goedgekeimL Er trad een nieuw lid toe, zoodat het ledental op heden 23 bedraagt. t Maandag-avond had de stoker Johannes Anthonius Brom van de stoomboot „Krimpen a/d Lek" het oagelnk, terwgl deze alhier te 59/< uur voor den aanleg steiger lag, met zjjn been op de pocup der machine to slappen, waarby twee teenen tusschen die pomp geraakten en een daarvan geheel werd afgesneden, terwyi de andere zwaar werd gekwetst. Door Dr. K. E. de Jong alhier werd den man heelkundige hulp verleend en daarna is hy voorloopig naar het Heeren-Logement gebracht, om Dinsdag-morgen naar Rotterdam, zyn woouplaats, te worden vervoerd. Door dit ongeval had de boot uur vertraging. f Zaterdag-nacht werden op den Havenstraatschen Wal door een baldadige hand een heining en eenige boompjes vernield. De dader was echter spoedig opgespoord en was genegen de aangerichte schade te vergoeden. V' j t Namens het gémeente-beBtunr waren op den Groenensingel eenige palen ge- phatst, ten einde deD weg aldaar voor voer tuigen af te sluiten. Zondag morgen was een dezor palen doormidden gebroken. De politie tracht den dader of daders op te sporen. t Zaterdag werd door de ge- meente-politie proces-verbaal opgemaakt tegen A. G. v. E. alhier, die in de bebouwde kom der gemeente plaats had genomen op zyn hondenkar, waarvan hy bestuurder was en in woesten vaart reed, waardoor gevaar voor voorbygaande personen bestond. f Dinsdag-middag om twee uur werd door Arie Straver van Lopik op een wagén alhier aangebracht en aan de gemeente politie overgegeven de 10 jarige G. V., die op zyn kousen de ouderiyke woning aan de Lange Weistraat was ontloopen, van welk feit de politie kennis was gegeven. Hy is door deze aan zyoe ouders teruggebracht. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- By het departement van kolo niën is ontvangen het volgende, van 18 dezer gedateerde telegram van den gouver neur-generaal van Ned-Indië, betreffende de militaire actie in het Landschap Loewoe, vermeld in de Nederlandsche StaataerL van 18/19 dezer: In Loewoe werd vermeesterd de zwaar versterkte kampong Baeboenta na hevigen tegenstand. De vyand had 90 dooden, en wy gewond 11 militairen beneden den rang van officier, waarvan 4 Europeanen. By de doortrekking van het gebied van Djaiadja en Ronkeng werd geen verzet ondervonden. De bevolking was gedeelteiyk teruggekeerd. Do zwaar versterkte kampong Masamba onderwierp zich. De heer J. van Waning, burge meester van Ouderkerk a/d IJsel, is wederom benoemd tot lid der examen commissie voor cand.-8ecretaris. De mondelinge examens znllen op 7 Mei a. s. te 'a-Gravenhage aan vangen. Zondag jJ. is van wege de „Rot- terdamsche Vriendenkring" een nationaal concours io komische voordrachten gehou den iu het Salon „Doele" te Rotterdam. De wedstryd, waaraan 15 heeren deelnamen, was voor deze jeugdige reciteer-vereeniging een succes. De uitslag was als volgt: Esreprys F. Rolloos te IJselmonde, le prys C. M. de Bont te Dongen, 2e prys Jac. W. Melkert 4e «ftdrtbklf. icf aap te Rotten Gorinchem. De beer S. Hempenius, hoofd der Chr. school te Zwammerdam, heeft om gezondheidsredenen eervol ontslag gevraagd. *7 "Ï!*en iB D«- H. Mstz, pred. by de Ned. Herv. Gemeente te Rot terdam, {voornemens zyn emeritaat au te a nwsguuai ie wrsenet' igelbre^ht tè DértkecM, «e i* te Delft, 4e prtjg p. C. raam, 7e prfis J. G. Maller te vragen. Ds. Mefz, geboren in 1858, word 5 Febr. 1882 predikant te Lopik, stond voorts (e Leerdam (1885-'88), te Schiedam (1889 -'«l) eu deed 8 Mei 189! r.ya intrede in de Ned. Herr. Gemeente te Rotterdam, waar hy veler achting en vriendschap geniet. In bet „Geref. Weekblad" lezen "^rar^&er heef. bg vBrniimwing de Mndanht.geveatigd op den diep treurigen, maar ook diap zondigen toestand, waarin onze Kerk verkeert. De ellende oozer Kerk brengt voortdurend een onberekenbaar grooteschade toe aan de godsdienstige ontwikkeling van ons volk. Duizenden zyn door haar een prooi geworden van het ongeloof, dat onder de vigeerende organisatie vry spel heeft, terwyi zg die naar Gods wonrd begeeren te leven stelselmatig in hun diepste levensovertuiging zich gekrenkt moeten gevoelen, omdat er voor alle wind van leer plaats is, maar niet voor handhaving en toepassing van de wettige beiydenis der Kerk. Het is daarom dat de ondergeteekenden, door den nood der tyden saamgebracht, zich hebben aaneengesloten, om een vereeniging te constitueeren, die onder opzien tot den Koning der Kerk den stryd zal aanbinden voor de vry making der Hervormde Gemeen- teu van de zoogenaamde Syaodale organisatie, zonder een nienwe scheiding of doleantie in het leven te roepen. Zg wenscht daartoe den weg, door Groen van Prinsterer aange wezen, in te slaan. Daarom hebben zy besloten een algemeene vergadering bijeen te roepen, waartoe worden uitgenoodigd die leden der Ned. Herv. Kerk, die de formulieren van eenigheid als regel des geloof» aanvaar den en met ons vrttmaking der Kerken nood- zakeiyk achten. Voor een goeden gang van zaken achten zö het noodig als voorwaarde van toegang tot deze vergadering het lidmaatschap der vereeniging te stellen, do verplichtingen om vooraf door handteekening te doen blijken van instemming met de beiydenis der Kers en met het doel, dat nagestreefd wordt. Voor den aanvang der vergadering zal gelegenheid gegeven worden daaraan te vol doen. Zooder dat aan deze verplichtingen voldaan is, kan niemand worden toegelaten. De vergadering zal plaats hebben D. V. op Woensdag den 18en April e.k. te Utrecht, waarvan en de plaats Van samenkomst èn de agenda later, doch tydig, zuUen worden bekend gemaakt. Het bestuur van den Gereformeerden Bond tot vrömaking der Kerken bestaat uit de heeren: Ds. E. E. Gewin, te Utrecht, voor zitter Dr. II. Visscher, hoogleeraar te Utrecht, vice-voonitter; L. F. Duymaer vu Twist, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's Graveobage, secretaris; H. A. v. d. WesteriDgh, burgemeester vu Veenendaal, vice-secret ar is; Mr. C. S. van Dobben de Bruyo. burgemeester van Hazerswoude, pen- ningm.; Dr. J. D. de Lind vu Wijngaarden, te Utrecht; Ds. L. v. Mastrigt, te Barneveld Dn. M- Jongebrear, te Veenendaal; Ds. M. v. Grieken, te Amsède. Goud*, 19 Febr. Alhier is heden-nacht plotseling overleden de beer J. M. Noothoven vu Goor. Gedurende rnim 30 jaren was de overledene lid van den Raad, waarvu tal van jaren wethouder, met de afdeeling onderwys als tak vu dienst. Enkele jaren geleden was de beer Noothoven van Goor nog lid van de Provinciale Statenb|| de voorlaatste verkiezing werd hjj evenwel verdrongen door een uti-revoiutionair. Verder was de overledene bestuurslid vu tal van instellingen en vereenigingen. Zyn heengaan zal du ook in alle kringen warden gevoeld. Na een treurig lyden vu enkele dagen overleed Zondag de heer J. A. Biezenaar. Ook dit overiydon zal zeer worden betreurd in velerlei kringen, wut al trad de heer Biezenaar in het openbare leven niet op den voorgrond, in stilte was hy werkzaam voor velen. Veel smart werd door hem geheeld en veel goed gedaan. Daarom wordt ook dit overljjden met leedwezen vernomen, vooral door hen die met hem in colleges zaten. Zoo was by regent van bet Hoffmans- gesticht De naam van den heer Biezenaar zal voor velen, vooral voor zyn gezin, onver- geteiyk zön. -v De beetuureflttnmissie der N. V. B. verleende Olyinpia toestemming tot bet organiseeren van série wedstrijden. Op 4 en 11 Maart znllen vermoedeiyk mededingen: Olympia 1, Achilles II (Rotter dam), V. O. C. II (Rotterdam), V. F. C. (Vlaardingen), U. U. S. III (Den Haag), Be Quick (Zuipben), Aj.-x II (Leidsn), D. F. C. II (Dordrecht). De uit te loven pryzen zyn: Zilveren lauwerkrans, groot zilveren krnis en twee zilveren medailles. Op 18 Maart zullen mededingenOlympia II, B. V. V. (Boskoop), Sparta (Haastndit), Voorwaarts (Schoonhoven). Pryzen: Twee medailles. Albl*aa«r«l*Ha19 Febr. Vu de scheepswerf „De Noord", directeur de heer J. U. Smit alhier, ia te water gelaten de lichter Agenees II", voor rekening van den schipper C. Penning te Rotterdam. Het schip heeft eene leDgte van 69,62 M„ een breedte vu 10 M. en eene holte vu t,50M., met een laadvermogen vu 650 ton. Mochten wij vroeger melden, dat de heer T. Deelen alhier een varken vu ruim 600 pond slachtte, verleden week heeft dezelfde alager een varken vu 734 pond geslacht, dat afkomstig was van P. Korpo raal van Bleakensgraaf. Men weet nooit hoe een koe een baas vangt, zegt men wel eens, doch dat een paard een patrijs vangt, is ook zeldzaam. Verleden week reed de lud bouwer ÏL Tujjtel Dz., wonende in Kooywyk ondefi Oud-Alblas, met paard en wagen val Alblasserdam door het Kortland. By een kromming van den weg vloog een patrys uit eenig bout op, vlak tegen het paard, met het gevolg, dat de patrös dood neerviel. Bergambacht, 20 Febr. In deze gemeente, in de buurt Benedenberg, doet zich een geval voor van Febris Typholdea. Brandwijk, 19 Febr. Heden bad alhier een allerdroevigst ongeval plaats, de echtge- noote van C. K. is by hare werkzaamhedea op de stoep in het water gevallen, en boewei spoedig er uitgehaald, bleken de levensgeesten geweken te zyn. Zy laat haren treurenden echtgenoot met een kindje vu slechts drie weken achter. v 1® febr. In de Vrijdag J.L gehouden vergadering van den gemeenteraad waren alle leden tegenweordig. Na goedkeuring der notulen werd mede- deeling gedaan van een goedgekeurd raads besluit tot af- en overschry ving op de be grooting, dienst 1906, benevens vu een proces-verbaal van kasopneming. De rekening vu het Burgeriyk Armbe- Hfórtd wefllHhdrkohier vu den hoefde- Iflken omslag voor den dienst 1906 vastgesteld, waarna de voorzitter de vergadering sloot. «Jaarsveld, 19 Febr. Mej. A. M. vso der Voort, onderwijzeres aan de openbare sebool alhier, is té 's-Gravenhage geslaagd voor de akte fraaie hudwerken. Alhier is opgericht eene Jongeüngé- vereeniging „Gomarm" met auvukeHh 20 leden. Het bestuur beetaat nit d« W. Ligéhaam, voorzitter, A. H. Benschop, secretaris, J. van Dykhuizen, penningmeester en H. van den Berg, bibliothecaris. Lasgerak, 19 Febr. Donderdag-morgen is alhier de dochter van den landbouwer Vu M. by het spoelen voorover in den vliet gevallen en verdronken. Haar lgk is eenigen tyd Uter opgehaald. «fmkkerkerk, 10 Febr. In de Vrydag- avond gehooden vergadering vu commis sarissen der Spaarbaék fan het Dept. „Lekkerkerk" der Maatschappij „Tot Nut vu 't Algemeen werd door den secretaris penningmeester rekening en verantwoording gedau over het afgeloopen boekjaar, welke rekening in orde bevonden en goedgekeurd De uitslag der aanbesteding voor bet bouwen vu een burgerwoonhuis voor rekening vu den heer A. de Joug alhier is als volgt: Timmerwerk: G. SIQk f 1493; J. Noorde- graaf f 1429; C. J. Neven f 1415; A. Borsje f 1385. G. Neven f 1380 en P. van Limbergh f 1377,50. Metselwerk: J. Kwakeroaak f 1726; A. Constandse f 1680; B. Verwaal f 1679; G. v. d. Voet f1626 en A. Stoppelenburg f 1560. Verf werk: J. H. v. d. Velden f 230; Lt. Mudde f 183,74 en J. Sta.m f 108. Smidswerk: Wed. C. v. d. Graaf f 78 en L. vu Zoest f 75. La^lkerkapal, 19 Febr. Ia het nummer der Schooubovensche Courant van Woensdag 14 Febr. j.L weid vermeld dat Ds. Th. J.L. Ruös, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, een beroep bad aangenomen naar Kerk-Driel. Dit bericht, uit andere bladen overgenomen, biykt geheel onjuist te zyo. ZEarw. heeft geen beroep outvugeu naar die gemeente, dus nog minder aaogenomeu. •«Meerkerk, 19 Febr. Terwyi de heer Adr. van Iperen verleden week mot eenige werkzaamheden in de smedery bezig was, trof hy by ongeluk zgn broeder C. v. I., wies hg niet bemerkt bad, zoo hevig met een houten hamer tegen het hoofd, dat aan stonds geneeskundige hulp noodzakeiyk bleek. «MMrdrecht, 19 Febr. Vrgdag-avond hield de afd. „Moordrecht en Omstreken" vu de „HoUandsche Maatschappg van Lud- bouw" eene buitengewone vergadering. De heer H. N. Valkenier de Greeve, directeur der Goudsche melkinrichting, hield een lezing, getiteld: de kaassoorten der wereld, haar oorsprong en verbruik. Op een aan gename en leerrijke rede beeft hjj zyne hoorders vergast. M lea werker k a/dl Uael, 19 Febr. Zaterdagavond is in het vereenigmgsge- bouw vu den heer G, van Reeuwyk een vergadering gehouden, ten doei hebbende m liberale propaganda club op te richten. Nadat door een der aanwezigen een rede waa uitgesproken, raadde by de jongelingen au rich aan te sluiten om in liberalen geest werkzaam ta zön. Allen, die aan de op roeping gehoor verleend hadden, traden toe, terwgl ze niets onbeproefd zullen laten -iaivsreantgtog in ledental te doen toenemen. ««Mleawpaart, 19 Febr. Zooals uit een advertentie in het jongste nummer is ge bleken, zal de zugvereeniging „Crescendo" te Lasgerak morgen (Donderdag)-avond in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. alhier f luwJda't Veertien dagen geleden had eene uitvoe ring te Langerak plaats. Niettegenstaande het slechte weer waren velen toen opge komen. Of er nog om het weer weg zyn gebleven? Wy weten het niet, maar bet ia tie hopen dat het nu eens mooi weer zal zyn, en dat andera weinigen zich daardoor sollen laten weerhouden. „Crescendo" mag zich in een goeden naam verheugen; dat is één; en ten tweede strekt de opbrengst, na aftrek der onverinydelgke kosten, voor Kerk en Armen. De programma's, tevens bewysvu toegug, kosten slechts 25 cenL Dit bedrag is zoo gBring, dat het toch zeker ni&nud zal afschrikken! •Oaderkerk a/d Uael, 19 Febr. In de Zaterdag-morgen gehouden raadsvergade ring, die door alle leden werd bygewoond, is, aa mededeeiing der vsie ingekomen ■tukken, op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer C. E. A. Niermans. als 2e ambte naar van den Burgerl, Stud alhisr, met ugittK Van 1 Maart a. ft., Wegens sftae be noeming tot secretaris en ontvanger der gemeente Breskeos. In ifine plaats werd benoemd ds hoer P. Schültz, vol. ter secretirie alhier. De gemeente-begrooting, dienst 1905, werd gewycigd. Mot algemeene stemmen werd besloten den toelatingfrleefiyd tot de 0.1. scholen geljjk te stellen met dien der b|zondere scholen (1). Hierna kwam wbe- handeling de nieuwe ontwerp-verordening op de openbare orde eu veiligheid. Na uit voerige beraadslaging werd met volstrekte meerderheid der stemmende ieden besloten de beetaude po li lie bevoegd hei tl des burge meesters ten opzichte van het geven vu vergunning voor opeobare muziekuitvoerin gen en -wedstryden en dergetyke te hand haven. De behandeling vorderde tot art. 6 vu het ontwerp, zoodat dit in eene volgende vergadering zal worden afgehandeld. (1) De kinderen sullen dus voortsan den 6 jarigen leeft|d bereikt moeten hebben vóór 1 Januari vu bet toelatiogsjoar. «Oadewater, 19 Febr. De export-kal- ▼eren-slachtery vu A. Oudshoorn heeft thans weder een au vang genomen. Vu hier worden die beestjes levend per as naar Nieuwerkerk a/d IJsel vervoerd, sn vandaar uit, geslacht en in kisten gepakt, als lek kernij naar Engeland gezonden. •Palnbrwak, 19 Febr. In de j.l. Vrgdag gehoudea vergadering van den Raad dezer gemeente werd met algemeene stemmen afwgzend beschikt op het in de vorige ver gadering aangehouden adres van het onder- wyzend personeel der openbare school, in welk adres werd verzocht om verhoogiog vu tractement, met bet oog op de door het personeel te storten bydrage in het Weduwen- en Weezenfonds. Eveneens nam de Raad een afw|zonde beschikking op een verzoekschrift, onder- teekend door den predikant der Ned. Herv. Gemeente alhier en een 25-tal ingezetenen van Polsbroek en Vliet, waarin gevraagd werd om een der lokalen der openbare school ▼oor het hoaden vu Zondagsschool. Deze beslissing hield verbud met een au den Raad gedane verzekering, dat kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente bereid zyn, op verzoek, de kerk voor het houden van Zondagsschool aan den predikaat af te stau. Aan het bestuur van het waterschap Polsbroek werd over 1905 een subsidie vau f 200 verleend, ter gemoetkoming in de kosten vu onderhoud der openbare wegen ia deze gemeente. Nog werd ter tafel gebracht een door de commiaaie tot wering van schoolverzuim Wttgfehd .verslag, VU .hare. werkzaamheden j «wORfiRW M vorige jaar* waarna de Baad over 19061 vaststelde op f 9 voor ieder ltd der Commissie en aan dén secretaris een gratificatie vu f 12 verleende. tPalnbraek, 19 Febr. Het in ons vorig nummer vermelde kapitaal der in- geochrsveau van de Onderlinge Brudver- zekering voor Vlist en Polsbroek is f869.996 niet f 8599.96, zooals abusie vel|k is vermeld. i 'JU««wUk, 19 Febr. Omtrent de vecht- party en bare gevolgen, welke j.L Donderdag avond tusschen 11 en 12 uur op den. open baren weg in de afdeeling SJuipwgk plaats had, kan bet volgende worden gemeld: De 24-jarige boerenknecht J. den Balvdrt, ge boortig uit Nieuwkoop, werkzaam bg den landbouwer Hofman aau den Wiuterd|k te Gouda, woonde Donderdag-avond een kine matograaf voorstelling bjj, welke plaats had b| dun kastelein K. Hoogen boezem in de afdeeling S'uipwyk. Aldaar ontmoette Den B. een meisje, waar mede by den avond wou passeeren. Gedu rende de voorstelling kreeg Den B. woorden met J. Scb. over geleend geld, welke ruzie evenviel in het byzyn van den rijksveld wachter werd gesust. De laatste ging dan ook, nadat de voor stelling was afgeloopen en de herberg te 11 uur was gesloten, naar huis, doch werd ongeveer middernacht gehaald met de mede- deeling, dat Den B. verdronken was. Hy spoedde zich naar de aangewezen plaats en daar werd door hem het lgk vu Den B. opgehaald. De veldwachter, die natuuriyk een en ander in verband bracht met de in den vooravond plaats gehad hebbende rnzie, arresteerde nog dieuzelfden nacht J. Sch., als verdacht Den B. in het water te hebben gegooid. J. Sch. werd evenwel den volgen den morgen weder op vrye voeten gesteld, daar gebleken was, dat hg geen schuld kon hebben aan bet gepleegde feit, daar by op den tyd, dat bet ongeluk gebeurd moet zyn, elders was. Als vermoedelgke daders werden evenwel een vyftal personen aangewezen. Deze zou den met Den B., toen hy op weg was naar het huis vu het meisje, waarmede hy dien avoud was uitgeweest, gevochten hebben en hem daarna ver moedel fjk te water heb ben gegooid. Deze vgf personen, meest opgeschoten jongens, benevens een tweetal meisjes, zgn dan ook j.l. Zaterdag door de justitie uit Rotterdam, die circa 3 uur namiddag ten gemeentehuize arriveerde, aan een scherp verhoor onderworpen geweest. Twee politiedoctoren beuevens de plaatse- lyke geneesheer hielden zich tydens bet ver hoor met bet sectieonderzoek op het lgk van den verslagene bezig. Het onderzoek van de justitie duurde tot ongeveer 9 uur 's avonds en had tot gevolg, dat twee der vermoedeiyke daders M. v. R. en C. den O. door een ryks- en gemeente veldwachter geboeid naar Gouda werden overgebracht, vuwaar ze, na deu nacht op het politie bureau Mh hebben doorgebracht, Zondag-morgen werden getransporteerd naar het huis van bewaring te Rotterdam. De overigen werden voorloopig op vrye voeten gesteld. Ia de omgeving van het gemeentehuis bewoog zich deu geheelen Zaterdag-middag en avond een groote toeloop van menschen. Het ïyk van den verdronken jongen mu ia Maandag van hier naar Nieuwkoop ver voerd om aldaar te worden begraven. •*l*lwUk, 1» Febl>. Io do hedoo go- houden raadsvergadering werd medegedeeld, dal door Gcd. Staten was goedgekeurd bet raadsbesluit, waarby het salaris der ambte uaren van den Burgeriyken Stand, de heeren J. E. Immink, burgemeester en N. Zgderlaao, respectievcigk was vastgesteld op f 100 en f25. Vastgesteld werd nog de gemeenterekeniug over 1904 tot het reeds vroeger gemelde bedrag vu f 29457,71 aan ontvangsten en f 27088 au nitgaven; batig saldo f 2369,71. De tweede uitvoering onzer muziekver- eeniging heeft in geen enkel opzicht be hoeven onder te doen voor de eerstealweer was de zaal geheel bezet. Onder de muzieknummers vóór de pauze trokken vooral de aandacht de twee voor viool en piano. De opvoering der operette was, zoo mogeiyk, nog beter dan de eerste maal: 't was, of de kinderen al veel vryer op de planken waren dan 's avonds te voren. Na afloop bood Jantje, de hervormer der Modderstadsche jeugd, deu heer Westbroek als een bewgs van dankbaarheid namens de ouders der leerlingen en de leden der ver eeniging een keurige boekentafel met twee boekwerken in prachtband aan, terwyi zgue dochter en de heer P. Zgderlaan, die by het insludeeren en tgdens de uitvoering door hunne piano- en vioolbeneleiding zooveel tot den guustigen uitslag hadden bijgedragen, elk een boekwerk in prachtband ontvingen. Waarscbfjntpk kal tegen den volgenden winter eene hfentfe operttte in studie geno men wordeude proef is uitstekend geslaagd. CUKRJÖöPONDKNTiE. Twee ingezonden stukken benevens eenige berichten wegels plaatsgebrek in een volgend Nommer. VISSOHEK1J-BERICHTEN. De uitkomsten der zalm vissche- rljjen op de Waal en de Merwede waren, vergeleken met die in de vorige weken, in de laatste 8 dagen zeer bevredigend. Io het traject van Tiel tot Woudrichem werden 25 zalmen gevangen, by Gorin chem 23 en te Hardingsveld 21 stuks. De besomming uo andere rivier- en poldervisch daarentegen was ook deze week weer zeer gering. Een gevolg daarvu is, dat de prys vu alie soorten riviervisch zeer hoog blgft. Zalm bracht op f 1,90 tot fl,9Q por K.G. G tenendum. GsDoreD: Van 10-17 Febr. Iiyilje Jansjc, d. van Joh. Konj/aeaburg en J. Droereu. Pieter, z. van P. C. Pbaselse en A. de Kuöper. Teuntje, d. van J. de Bruin en J. Blokland. Herber, z. van P. Blokland en A. P. den Dikken. Jan Arie, z. van A. Bakker en M. van der Wiel. MARKTBERICHTEN. Gariaelaem, 19 Febr. Aangevoerd 165 runderen, 12 nuchtere kalveren, 21 vette varkens en 173 biggen. Pryzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 170 a 210, l^-jarige ossen f 90 a 110, guiste vaarzen f 100 a 120, pinken f a graskalveren f 30 a 60, nuchtere kalveren f 10 a 18. Vette varkens 27 a 28V» ct. per y» kilo, biggen f 8 a 15. Metterdaa, 19 Febr. Tarwe f tot f—Per 100 kilo f8,15 tot f9,—. Rogge f 4,80 tot f 5,60. Atatterdam, 19 Febr. Aangevoerd 420 vette runderen, 0 magere dito, 127 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 141 schapen ol lammeren, 720 varkens. Runderen 25 a 87 ct.; kalveren 43a60cL; varkens 27 a 29tyi ct en lichte varkens, voor export, S4i/i a 26i/« ct per y% kilo. E E 0 I A M E. E de behandeling met de Pink Pillen, Een vierde verstand en drie vierden ge zondheid. Ziedaar de verhouding, die een man doet slagen. Drie vierden verstand en slechts een vierde gezondheid is eene slechte verhouding voor hem die wil slagen. Waartoe zou u zulks inderdaad dienen om flinke plannon te hebben, plannen om u spoedig ryk te doen worden, als gö de kracht niet bezit dezelve tot uitvoering te brengen. De man die drie vierden verstand heeft en slechts een vierde gezondheid, zegt steeds, ja, als- t Als ik de kracht bad dat te doen, als ik do kracht had zulk een reis te maken, als ik niet verplicht was op myne gezondheid te passen. Hjj wordt steeds door deze slechte ge zondheid tegengewerkt en ai zö'n verstand dient hem ten slotte slechts om anderen te zien proflteeren van wat hy gevonden heeft. Ach! wat zouden deze lieden wel niet willen geven om een goede gezondheid te hebben. Maar ongelukkigerwyze met hun zoo onrustigen geest, zien zö niet wat er rondom hun voorvalt. Zg stellen zich voor, dat deze zoozeer gewenschte gezond heid iets onmogeiyks >is om te verkrijgen en zy verliezen hunne zoo kostbaren tyd met zich te beklagen. Velen dezer lieden hebben geene ernstige organische aandoening. Zy Igden over het algemeen aan een alge- meenen ziektetoestand, maagkwalen of neurasthenie, die door eene behandeling met de Pink Pillen in eenige weken vol komen genezen wordt. Het geval van den Heer J. A. Groenendgk, Mr. Metselaar, Rotterdamsche dgk te Schie dam, is het geval van de meeste dezer Ïersonen en ziehier wat de Heer Groenen- ök schrijft: DeBeer J. A. GROENENDIJK!, volgens portret. Sedert langen tjjd leed ik aan een' al- gemeenen zwaktetoestaud, die mg verhinderde te werken en aijj zeer kwelde. Ik wist niet meer wat te doen om myne gezondheid terug te bekomen. Ik meendu dezelve voor immer verloren, doch gelukkigerwyze heeft men mg de Pink Pillen aangeraden en ik kan u verklaren, dat deze behandeling my ontzigiyk veel goed gedaan heeft. Deze pillen hebben my geheel en al genezen, my al mön kracht en energie doen terug vinden. Thans ben ik uit&rst welvarend." De Piük Pillen zjjn onovertrefftdgk tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, al gemeene zwakte, maagkwalen, schele hoofd- pynen, zenuwpynen, heupjicht. Prös f l,7ó de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar by Snabxué, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegeu postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken by A. N. vaj» Zissw, Drogist. Vrijdag 2 Maart lttOtt, des n.m. ten 8 ure, in het HEEREN LOGEMENT: IiEZlfifi wan den Heer Ingeéi'eur der Gemeentewerken te Rotterdam. Onderwerp,: TeqUanNtellIng te LnikinlOOB, met lichtbeelden, ir Toegang vrij. HET BESTUUR. Een Groothandelaar vraagt voor Greet- Ammers eu Omstreken een bekwaam COMMISSIEKOOPER, volkomen -op de hoogte van het vak en liefst in het berit van flink pakhuis. Fr.- br., lett. A B, Boekhandel J. M. BREDEE, Oostmolenstraat 1, Bet ter dam. Mevrouw F.' MITNLIEFF, Krimpen a/d IJsel, „Zandrak", vraagt togen 1 Mi'i een fl oke Mcjuffr. VERLEGH— Vme&Ktf, Haven B 30, Schoonhoven, vraagt zoo spoedigmogelyk Wasch buitenshuis. Eenige metselaars (geen revólutie-bouwers); lang werk begeerende, kunnen zich ver voegen bg C. MOHRMr. Metselaar enz. 1e Ouderkerk a/d IJaael. TERSTOND GEVRAAGD: liefst van buiten. Adres P. van LIMBORGH, Mr. Timmerman, Lekkerkerk. Er biedt zich aan voor vast werk, om terstond in dienst te treden, een bekwaam Terstend gevraagd een zindeiyk van 7 tot 3 uur, P. G niet beneden de 13 jaar. Adres Koestraat 265, Schoonhoven. met kost eu bewasschiug en opgaaf van prys. Br. fr., onder No. 18, Bureau dezer Courant. of voor andere werkzaamheden, P. G. Brieven franco, letter A, HULPPOST KANTOOR te Ouderkerk a/d IJmel. Er biedt zich een aankomend tegen 1 April Brieven en inlichtingen te zenden, onder lett. B, HULPPOSTKANTOOR te Hoornaar. TERSTOND GEVRAAGD: •f HALFWAS. Adres L. J. SMIT, Schilder, Beenwyk. TERSTOND GEVRAAGD: (HALFWAS) bjj P. BOUTER, Wagen- en Rjjtuigmakerjj, Streefkerk. Een gegageerd Militair Indisch leger, cavalerist, ongehuwd, 39 jaar, zeekt een betrekking ala $8$ Februari 'hopen Ouders JAN VAN EWK JANNIGJE BE1JEN hunne te herdenken. gjg zqi Hunne Kinderen, Behuwd- en W Kleinkinderen. ;H Schoonhoven, F„br. 1906. M uuune Voor de zeer vele bigken van spontane belangstelling in mgne Herdenking op 15 Februari van myn 35jarig burgemeesters ambt, betuig ik, ook namens myn vrouw, vriendelgk dank. Schoonhoven. VAN SLOTEN. Voor de vele en harteiyke bewgzen van deelneming, ondervonden by het overiyden vau onzen geliefden Vader JAN BOERE, Weduwnaar van Maria van Vliet, betuigen wy by deze onzen harteigken dank. Zyne dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen. Cabanw, 15 Febr. 1906. BUBUEULUKE STAAlft. Scbaanbawen. Vau 16-20 Febr. Geboren: Leendert, z. van L. Kapoen en H. van Gelderen. Overleden: H. de Rade, oud 25 j. Alblasserdam. Van 1—15 Febr. Geboren: Cornelia, z. van J. v. d. Horst en L. van Driel. Antje, d. van C. de Bie eu A. den Boef. Pieter Christiaan, z. van C. Pater en P. Hartkoorn. Willem, e. van P. Verhejj en L. Wildeman. Maria, d. van J. Punt en G. van 't Hof. Myntje, d. van P. van 't Hof en J. Schoorman. Frans, c. van L. L. Wolff en L Hoüandéfi Jj Getrouwd: C. 'Va# Stek, oud 27 J, dn C. Maat, oud 12 j. D. dén Beste, oud 25 j. en E. Vastenhout, oud 11 j. Overleden: A. Lambinon, oud 67 j., weduwe van R. Volwerk. T. Boellaard, oud 68 j. M. Roodnat, oud 50 j., echt- genoote van D. Breedveid. A Reekkers, oud 17 m. J. Streefkerk, oud 81 j., echtgenoote vau A. Helderop, prUs f I»,-. Adres K. v. 't HOOG, Mlenwpaart. der by den Heer STUURMANop Zaterdag M Febraarl 19U6, 'g avonds "7 uur. Entrée 20 (Jent. MW lltatekeade Balaaazlek. in de omstreken van Gaadit. Adres W. VOGELAAR te Hecuw(jk. Gevraagd inet half Maart een P. G., goed kunnende melken. Huis beschik baar. Adres A. MARKUS, Groenenweg, Zevenhuizea. Gevraagd een by A. G. DOGTEROM te a/d IJm«1. Oaderkerk Gevraagd met half Maart een goed kunnende melken vereischte, by A. MOLENAAR, Roode Leeuw, Capelle a/d IJaael. Terstond gevraagd, tegen boog loon, P. G. en goed kuanende melken, J. v. VLIET Gz. te Gauderak. by Gevraagd met half Maart een van 15 17 jaar, en met Mei een beiden goed kunnende melken en van den P. G. Adres H. DE PATER, Capelle a/d IJaael. VAN DE met medewerking vnn -„e DIXLitlt- 1£E8>CLIIB aldaar, op Blnadag 27 Febr aart i»06, des avonds te 7 uur, ten huize van T. VAN ZOEST. Terstend gevraagd, tegen hoog loon, J een Weduwnaar met 2 Kinderen een bekwame P. G. Liefst zich iu persoon te vervoegen by D. B. OUDENES, Bouvmap te Ach- terbreek, gem. Berkknwoude. De Notaris D. TEIJINCK te 'Schoonhoven zal op Vrydag 9 Maart 1906, 's avonds 6 uyr. in het HEERENLOGE MENT aldaar, in het openbaar verkoopen: L Ten verzoeke van de Erven H. DE JONG: EERFj met daarachter ataandu SCHUUR, benevens daarom en bjjgeiegen beplant met jonge Vruchtbaomen, aan den Ouden Singel; kadastraal bekend in Sectie C, no. 1099, groot 18 Aren* 42 Centiaren. Te veilen in 3 perceelen, by combinatiën en in massa. Sedert jaren is in dit perceel uitge oefend de Fiachhandel, waartoe het door liggiug aan het water bgzonder is geschikt, terwgl de Open Grond by nitstek gunstig te bezigen is als Bouwterrein. II. Ten verzoeke van de Familie PRAST. biuueu SdUooukeveu; alsmede een WOONHClSmetDIJKGRONDen WATER onder Bergambacht, nabjj de Waal, tooals die zyo omschreven by Notitiën, welke in tyds verkrygbaar zullen zyn ten kantore van den Notaris. De perceeleu zullen zyn te bezichtigen 8 dagen vóór en op den verkoopdag, terwyi de betaling der kooppenningen zal moeten geschieden op 4 April 1906. Notaris G. A. DE GELDER te Montfoort zal op Vrgdag 2 Maart 190 6, 's middags 12 uur, in „de Zwaan" aldaar, publiek verkoopen: met ACHTERHUIS, waarin Veeatalling, wgk A Nr. 37, met SCHUUR, HOOIBERG, ERF, GROND en DIJK, te WUIeakop, aan den Zuid-IJseldyk, groot 11.40 Area, behoorer.de tot de nalatenschap van J. VAN VULPEN. Te aanvaarden by de betaling op 13 April of eerder. •ener dadeiUk te aanvaarde* onder Op Dinsdag 6 Maart4-906, des voormiddags ten elf ure, zal te Hentfoort, ten huize van den Heer VAN ROSSUM, in het Logement „de Zwaan", ten o verstaan van Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, in het openbaar worden verkocht: De zeer gunstig aan den Zuid-IJsseldyk onder Wlfleskap gelegen en in uit muntenden staat aan onderhoud verkeerende HOFSTEDE)Wyk A No. 70, bestaande in WooDhuis, Achterhuis met Veestaliing, Schuren, Hooiberg, Erf, Tuin, Boomgaard en 'welige Wei- en Hooilanden; kadastraal gemeeute Willeskop. Sectie C Nos. 238 tot en met 241, 254 254bis, 256 257 258, 795 en 905, te zamen ter grootte van Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemden Notaris, Lioge Nieuwatraat 44, hoek Zuilenstraat. Ten spoedigste gevraagd t bekend met het kaasmakeD. Adres MAARTEN VAN ERKEL, Landbouwer te Nieuwer kerk a/d IJael, Pr.-Ah xaoderpolder. Mevrouw VAN LANGE le Wadding*- veen vraagt terstond Mevrouw E. LUIJTEN, jhekkerkerk, vraagt tegen 1 Mei een flinke tan goede getuigen voorzieneen burgerpot goed kunnende koken, Op Donderdag den 8. Maart 1906, des voormiddaga •-t ten 10 ure, zullen te aan den Zuid-IJsaeldjjk, op de Hofstede, Wjjk A, No. 70, in het openbaar, ten over staan van Mr. E. C U. DE BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, om gereed geld, worden vei kocht: een PAARD, een PINK, een drachtige ZOG, een Boerenwagen, een Kaasbrik, een Utrechtuch Wagentje, eeq Schouw, Mahoniehouten- en Eikenhouten Linnenkas ten. Secretaire, Tafels, Stoelen, vyf Vsereu- bedden, Dekens, Koper-, Tin-, Blik- co Aardewerk enz. eni. Te bezichtigen des morgens vóór ies verkoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2