Tapijten, Bedden, Ledikanten en Wiegen, Lopikerstraat A 435, CORN'. BIK M. Graveland, [HH MmTnT Tiï G. v. d. HEK, Behangselpapieren, lilt M ts Lit GnMscoine. KAPITALEN Bodegraven. UITVOERING Timmerlieden, Rijknecht Boerenarbeider, Dienstbode, UITVERKOOP Heden-avond OPENING van mijn 21' Magazijn Zie de Etalages in beide Magazijnen. Belangrijke Lichtbeelden-Voorstelling Koestraat R 233, Biljarten, Sigaren en Tabak. Laninlouwver|.Bnjpg(istoiwijk" T. GOEDEWAAGEN Zonen, Markt, naast de Waag, GOUDA. KINDER- en SPORTWAGENS. Hoatwareny n>> Zie verder het Tweede Blad. Advertentièn. j 25-jarige Echtvereeniging m CEREF. KERK Remonstr. Geref. Gemeente VERGADERING, Natuurkundig Genootschap te Schoonhoven. Christelijk Volksonderwijs, „AURORA" en „ADOLPH SPIESZ" UITVOERING Na afloop HAL. Muziekvereeniging „Excelsior" te Bergambacht, Na afloop BAL P. L. ROUTER te Stolwjjk Oe Heer en Mevrouw Van Laar, Na afloop BAL. „Jan Nieuwenhuijzen", te Lekkerkerk. UITVOERING „Groote Stadslucht", Na afloop BAL. Een BURGERDIENSTDODE, Heeren-Logement, Schoonhoven, Kantoor-, School- en Schrijfbehoeften. ASSURANTIEKANTOOR C. PLOMP Az. TEGENOVER DE MEUBELZAAK. Meubelmaker en Stoffeerder te Schoonhoven. Kiezers van Haastrechtl Namens eenige Kiezers. G. MIDDELKOOP, II.II. Landbouwers! B. BRAND te STREEFKERK H.H. Goud- en Zilversmeden 1 A. A. BESIER, KLEEDING „M W. v. BEUZEKOH, te Langerak b/z Lek. Voorja&rs- en Zomerst&len DAMES-en KINDERCQSTUME3. Gez. PLUUT, HH. Liefhebbers van Rooken! Paardenkarnmolen. TE KOOP: Verpachting bij Inschrijving MOKKATAARTJES en andere Gebakjes, V. H. DOESBURG, H. BÖUTER, Kantoren dageljjks geopend ran 9-4 en 6-8 nnr. VOORHANDEN: Een groote collectie te STOLWIJK. BROODWINNING. Een- en twee persoons houten en ijzeren Ledikanten Sterk concurreerende prijzen. Oosthavenbij het StadhuisSchcoaUven. Zie de Etalage! BERICHT VAN INZET. De HUIZEN met SCHUURTJES, Bleskensgraaf, Te zamen op f 3000,-. J, DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven, Openbare Verkooping. -streefkerk, H. C. KOOI, i*fl a* ,}j9i veroorloren, eene overeen- -«i t*n te gaan met rjjk en provincie Ian d" «Hr i^ïCmf VefVat iQ de circulaire aan d.i obligatiehouders d.d. 8 November 1905; z. Het bestuur der vereeniging te mach- i?nDT«m dS Maa,schaPPÖ tot Exploitatie van tramwegen alle zoodanige schikkingen J® r „Min Aeu °P21chte Tao de verhouding der obligatiehouders tot de maatschapen voornoemd, als zullen voortvloeien uit de overeenkomst sub 1. S.ch.rÖ»er, predikant direc teur der Weesinrichtiog te Neerbosch, ontving ÏÏÏL i ®fn. 7an f 1000 ?oor de nationale coUecte tot schulddelging. i«DSe;i'KVrrBk6Rl"'' Pre<l,l"n emeritaat aangevraagd, kw j A uruni*e nzn., predikant eL?»..ter' rk 8 te SmUde' heef< emeritaat tangevraagd. Ds. Grunlke, werd i„ 1869 cacdidaat JjJi m k.°' 70 "»»rede te Hasselt, diende achtereen rolpens de Ger. kerk reit lSS^m i877r'8!)' Ha3">" (lfMdema.1 1BSJ-90), westervoort (l890-'96) en v«n September 1896 Ie Smilde. MaaUchappU Mt Sm van 't Algemeen. Het officieels programma van de herden king vaa den lOOsteu sterfdag van Jan Nieuwenbuyzeo, den stichter dezer Maat schappij, op Dinsdag 27 dezer, is als volgt sa mei, gesteld: e A. Bezoek aan het graf van den stichter kendam'n de kerk le Moani" 1% uur precies: Vertrek van leden hoofd bestuur, leden commissie art. 41, afge vaardigden ter algemeene vergadering en leden van het departement Arasterdam met hunne dames, per rxtra-boot-N. H. tram, van den steiger voor het Centraal-station te Amsterdam, naar Monnikendam. *ni' uur. Aaukomst te Monnikendam. Op tocht naar de kerk. Orgelspel. Hangen van fUk. aDf aa.n fiet 8«"afmonument van deu stichter der Maatschappij. Toespraak van den voorzitter der Maatschappij, Mr. D. J. van Stockum, van Amsterdam, voorafgegaan üederen d°°r zingen van eeu Paar Het orgel zal bespeeld worden door den heer Evert Cornells, terwijl liederen worden gezongen uit het Ned. Volksliederenboek, vierstemmig gezet door Dan. de Lange, door de dames Bertha Süssholz en Dymphona C Batte eD d° heerün M' VigeTeno en i a^* jUr' m«t bestuurderen en leden der departementen Monnikendam en Edam in het hotel „De Doelen". 4. uur. Per tram terug naar Amsterdam. 6 uur. Aankomst te Amsterdam, Feestelijke samenkomst in het Con certgebouw, Van Baerlestraat, Amsterdam. Marc he fucèbre uit de Erolca van Von Beethoven. Brafi" gBd6e"e° hel Requiem van Herdenkingsrede, nit te spreken door Dr. e8,T°"d'ild koofdbeatunr, lid df Tweede Kvmer der Statnn-Geneml. He do p.uie uitvoering door bet koor der Sf^'ro-rrW' Plln- 400 ledeu, Ven de in 188t, bj gelegenheid van het eeuw ifS i m;at8cl"!PPS uitgevoerde Cantate (tekst van Jero. de Vries, toonzetting van Danidt De Laoge), ouder directie van Daniel de Lange en met medewerking vaa het orkest van het Concertgebouw. De sopraan solo in dit Requiem zal worden voorgedragen door mej. Beriha Süssholz. teitagebouw alhier, om er de uitvoering bij te wonen van de rangvereeniging .Oefening baart Kunst directeur de heer C. Eller. i smk? h,0,'ft er waarijjk geeu spjjt v.n te hebben den gang naar de eocisteit te hebben gemaakt door den modderpoel van den d?k, want .0. b. K." heeft den aanwe zigen een genoeglijken avond bezorgd. Op verdienstelijke wijze werden een twa&ftal hummers getongen, deels nieuwe nummers en deels van een vroeger programma, maar alle gaveu ons den indruk van flinke studie en degelijke leiding. Na afloop van het zangprogramma werd door acht leden 'Alblaaserdam, 22 Febr. In hare vergadering van den 19en Februari ver klaarde de afd. Llblasserdam eu Omstreken" van deu Baud van Ned. Ouderwijzers zich met aigemeene stemmen (veertien) voor steun uit de Weerstandskas van deu Boud aan de hoeren Edelmau en Traanberg, niet eervol ontslagen onderwijzers te Amsterdam. De vergadering gaf evenwel te kennen, dat zg met alle daden d»zer onderwijzers voor hare rekening wenschte te nemen. De zandzuiger, welke te Krimpen aan de Lek get ouwd is bij de firma J.Sc K. Smit, voor rekening van den heer Van Hattum te Beverwijk", is alhier aangekomen en heeft zgo ketels en machines van de „Aiblasserdamsche machinefabriek" alhier. Deze fabriek heeft in haar zesj arig bestaan reeds 55 machines afgeleverd, ter wjj I men nu aan zeven machines werkt en er na dien nog acht besteld en aangenomen zijn. AI blosser waard en Vilfbeeren- 28 febr. De handel zoo in kaas als boter is willig, met zeer vaste voor kaas tot steigiog neigende prijzen. Meu besteedt thans in deze strekeu voorkaas f24 k f 29,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteitgcêöoter f 0,75, weiboter f 0.65 per V» kilo. i 21 Febr. Door de leden der zang vereeniging is besloten het tieDjarig bestaan der vereeniging recht feestelQk te vieren. Hoogstwaarschijnlijk geschiedt 't dan 10 Maart. Alle krachten worden ingespannen om dien avond zoo- gezellig en geuoaglijk mogelijk te maken. «Uapelle a/d IJsel, 22 Febr. In ver band en naar aanleiding van het Koninklijk Besluit omtrent den vrouwenarbeid inde steenfabrieken, bracht de afgevaardigde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het district Gouda een bezoek aan de alhier gelegen steenfabriek van den heer Koker. Mie«en.ftietiwkerk, 20 Febr. Het benoodigde kapitaal tot stichting vaneen kaasfabnek is volteekend en met den bouw zal spoedig een aanvang worden geuomen. Op het erf vaa den heer VV. Siob zal „de Samenwerkiug" verrijzen. Naar mou verneemt, bestaat bjj eenigo ingezetenen het voornemen over te gaan tot ds oprichting van eaae afdeeliog vaa „het Gioene Kruis". *Goudrlaan,21Febr. Jl. Zaterdag avond vergaderde alhier de afdeeling „Goudriaan en Omstreken" van het Nederl. Onderwijzers- Ganootschaf. 0. m. werd ook behandeld de hesiemmiuf, die men voortaan aan het Ondersteuningsfonds wenscht te geven. Met algemeene stemmen verklaarde men zich voor de voorstellen van het hoofd bestuur, nl. dat het foods zooveel mogelijk trachten zal onderwijzers te steunen om de 5 pCt. te storten, nondig voor de toetrediog tot het Rflkspensioenfonds. Verder werd het jaarverslag uitgebracht en met genoegen jc+a de secretaris, de heer P. van Gin kei te Peursum, constateereo, dat de pas een jaar bestaande afdeeling reeds 18 leden telt. Als voorzitter werd herkozen de heer A. Kars, hoofd der school alhier. Jaarsveld, 21 Febr. De door gecom mitteerden opgemaakte rekening van het waterschap „De Gecombineerde Uiterwaar den" onder deze gemeente over 1905, bedraagt in ontvang f 672 34, in uitgaaf f 322,486, 349,75®, en de begrooting voor 1906 in ontvang en in uitgaaf f 707.99, met' een omslag ad f 3 per hektare, zjjnde f0,50 per hectare lager dan hl 1905. 'Jaarsveld, 22 Febr. Bij de stemming voor een lid van den gemeenteraad op 20 dezer waren uitgebracht 110 stemmen, waar van 6 van onwaarde werden verklaard. De heer P. H. Verhonf verkreeg 59, de heer G. van der Kwast 45 stemmen, zoodat eerst genoemde iB gekozen. Kinderdijk, 19 Febr. Niettegenstaan de het ongunstige wéér, hadden Zaterdag avond j.l. velen zich begeren naar het Socifi vereeniging opgevoerd het blijspel «Erfgenamen van Neellje Pater te Broek in Waterland". Dat het publiek met genoegen luisterde naar dit komische stukje, dit be wees de gulle lach die gedurig opging. De pauzen werden aangevuld door uc muziek der gebroeders Bouma en II. Verhaar uit Nieuw-Lekkerland, die ook zorgden voor muziek bij het bal, hetwelk de aanwezigen nog geruimen tijd bijeenhield. De vereeniging „O. b. K." kan met genoe gen terugzien op dezen goed geslaagden avond. "Krimpen a/d IJsel, 22 Febr. Ach- ter aan het in aanbouw zijnde schip stond bij met zfln maat te kliakeD, toen het hem leek, of er iets in het water lag. Maar hö ontgaf het zich en klonk verder door. Toen moest hg zich toch nog eens omwenden en ja, waarlijk, daar stak een kinderarmpje boven het water uit. En onderwnl bjj dat zjjn maat meedeelde, maakte hjj aanstalten tot redding. Fluks sprong hjj geheel gekleed te water en mocht de voldoening smaken een twee en een halfjarig kindje van een anders wi8seo dood te redden. De ouders, wonende op een in de nabjjbeid liggend vaartuig, had den mets van het ongeval gemerktzjj waren den redder hoogst dankbaar. Hoe is zjjn naam? Jan Schouten Wz. Hulde voor deze kloeke daad! "JLekberkerk, 21 Febr. Het hoofd der school voor M. U. L. alhier, de heer K. Sanders, komt voor als no. 1 der voor- dracht op een inrichting van dezelfde soort te Noordwjjk. - Wegens ziekte van het geheele perso neet aan de 2de openbare school alhier, is deze op last van het hoofd der gemeente gesloten. - Nadat een paar weken geleden zich een zelfde geval had voorgedaan bjj den bouw man G. Ooms, is thans weder een rund van den bouwman J. Oskam Jz. aan miltvuur gestorven, welk cadaver opLide gebruikelijke wgze is vernietigd of wel V»rbrand. 22 Fsbr. Na aflnnp der op Ziterdag-avond j.l. gehouden vergadering der Ger. Jongel.-vereemging „Soar" hoorden de leden geplomp in het water. Door de duis ternis kon men niet zien wat er te doen was. Maar weldra ging het van mond tot mond, dat een lid van genoemde vereeniging in Jet water lag te spartelen. Met ver eende krachten werd de drenkeling op het droge gebracht. B« .nader onderzoek bleek het te zjjn zekere G v. T. Het zoontje van den landbouwer G. v. J. was Woensdag bjj zgn grootmoeder te visite, toen hjj al spelende het ongeluk had een ;eea .te ,£feken- .Per 'tftuig werd hjj naar de ouderljjke woning teruggebracht. "Meerkerk, M Febr. Ten buite ,«n den rijksveldwachter Korenblom alhier doet zich een geval voor van besmettelijke ziekte: roodvonk. Door de besturen der tooneelvereeniging Concordia", rangvereeniging „Crescendo- en muziekvereeoigiug „Euptionia" alhier, is gezameuljjk een verzoekschrift gericht aan den gemeenteraad alhier, om bet sluitiogsuur bg openbare uitvoeringen, in plaats van op 12 uur, op ten later tjjdstip te bepalen, jFebr. Tot pre dikant b(j de Geref. Gsm. alhier is beroepen de heer A. Hejj Az., candidaat te Reeuwjjk. §Oiderkerk a/d IJseI,22 Febr. Naar meu verneemt is voor het dezen zomer al hier te houden mnziek-concours door den burgemeester een zilveren medaille toegezegd. 'Oidewster, 22 Febr. Op de scbeeps- timmerwerf der firma wed. H. Stofberg ai- hier is de kiel gelegd voor een motor-bun boot, voor rekening van den heer E. Koelman te Breukelen. De motor wordt vervaardigd in de fabriek van de wed. Boulogne teGorinchem. Heden had alhier de onderhandsche aanbesteding plaats van eeu overdekte speel plaats op het R.-K. pensionaat. Ingeschreven door de beeren Hoefs Sc Do Waal, voor f 2780; 6. v. d. Poll, f 2711; J. A. Merks, f 2450, allen alhier. De gunning werd aangehoudeo. Gisteren avond gaf de „Tooneel Muziek- vereeniging", afdeeling van de Katholieke Vereeniging „Tot Nut en Genoegen" alhier eene uitvoenug in deu buitentuin „Rozen burg voor de leden met hunne dames, be nevens tegen entrée geïn troduceerden van buiten. Opgevoerd werden: „Het lavitatie- kaarljebljjspel in twee bedrgven; gevolgd door „De Onverstoorbare"; tot slot „Kermis te Fnemeltjesdjjk". De zaal was zeer goed bezet; de rollen werden fliuk weergegeven, en dat men zich vermaakte bewees het uitbundig applaus. Het was voor de ledeu, in één woord, een amusante sluit avond vaa dit seizoen. r Febr* Het bestuur van het Groot-Waterschap van Woerden heeft heden aanbesteed het amoveeren van een gedeelte van het bestaande gemeenelandshuis en het opbouwen van een nieuw gemeenelandshuis in de Havenstraat alhier. Er waren 18 inschrgvers. Het laagst was ingeschreven door C. Fiatft alhier, voor f 11.970, wien het werk is gegund. geen verdenking onderhevig. Ouder kerktjjd, toen de diefstal heeft plaats gehad, is eene vrouw gezien, wegens de duisternis niet te keuoen, in korte rokken, haastig gevolgd door een man. Met zekerheid kan verder nog gemeld worden, dat het be drag der gestolen effecten «eifs aan de ha#te familieleden nog onbe kend is. De indruk Ts glvestigd, dat de justitie, die om half zeven vertrok, een spoor der mis daad beeft ontdekt. Algemeen wint de overtuiging veld, dat de diefstal niet door één persoon is gepleegd, althans dat deze in het vervoer van het gestolene geholpen is, want de kazen wogen ieder ongeveer 8 pond. De bestolene was voornemens de f 1000 aan contanten j.l. Maandag naar zjjn bankier te Gorincbem te brengen. De gestoten effecten zjin vermoedelijk: 5 stuks (fficten, Groote Russische Spoor 4 pCt. leeuiog 1861, groot 125 Goudroebels elk. en wel de nummers 72166, 90080, 90785, 90786 en 97720. De burgemeester van Noordeloos verzoekt opsporing en bericht. GEMENGD NIEUWS. »7 «Naï,r van den dief- stal te Noordetoos (zie bericht 2de blad) wordt nader aan de „D. Ct." gemeld: Het bracht niet weinig opschudding te weeg in het anders zoo rustige dorpje Noordeloos, toen zich gisteren-voormiddag als een loopend vuurije de tgding verspreidde: het gerecht is aangekomen in een rjjtuig met twee paarden. Alle inwoners kwamen op de been en richtten hun schreden naar bet gemeentehuis, waarheen de heeren zich begeven hadden, na eerst een bezoek ge- bracht te hebben in de woniog van den bestolene. Het was eene drukte van belang, die niet weinig werd verhoogd door het aanhoudend af- en aan-r(jden van fietsende rgksveldwachters. De bijzonderheden, die wg mededeelen. komen uit goede bron. Vooraf veroorloové men ons een kleine rectificatie op ons bericht van gisteren. Niet het geheele gezin van R. was naar de kerk, de inwonende zoon bracht den Zondagavond, zooala dat onder de dorps-jongelui gebruikelijk is, elders door en een huiszoeking schjjut niet te hebben plaats gehad. De heeren van het gerecht hadden zich bjj aankomst te N. naar de woning van den bestolene begeven, waar zjj o. a. diens vrouw nebben ondervraagd. Op het gemeentehuis hebben de schipper, de vroegere werkvrouw eu een jongen een verhoor ondergaan. Arrestatifln zijn tot beden niet gedaan. Of het voorioopig onderzoek wel met be kwamen spoed is geleid, hoorden wjj sterk betwijfelen. De burgemeester W., die gis teren niet in de gemeente was, achtte, naar wjj vernemen, echipper en werkvrouw aan HTADIIIIUWH. Sekeenkevei, 38 Febr. t Naar wjj vernomen zjjn door de Gezondheidscommissie bjj het Gemeentebe stuur voorstelleu inged.end tot verbetering en afkeuring van enkele woningen. ü?rP,Lde ,afdee'»ngs.vergadering vau ^olksotiderwjjs" op 19 Febr. 1.1. word, nadat door den voorzitter, den heer W. C. van der Kop, euj woord van warme hulde was gebracht aa* den afgetreden voorzitter, den heer J.a Schaljj, het jaarverslag uitge bracht, door drie leden van de afdeeling de rekening en verantwoording nagezien en goedgekeurd. Voor de algemeene vergadering werd een voorstel gedaan, strekkende tot verbetering der bepaliogen in de onlangs aangenomen onderwjjs-novelle, omtrent leerplan en bouw der bijzondere scholen en over de rechts positie van den bjjzonderen onderwjjzer. Voor het uitbrengen vau een rapport aan het hoofdbestuur voor een algelieele her ziening der onderwijswet werd eene com missie van negen personen benoemd, terwfil punt 5 der agenda, personeel school M. U. L.U. door den voorzitter nader toegelicht niet verder werd behandeldaaugezien de persoon, die het punt op de agenda had gebracht, verzuimde de vergadering bij te wonen. t Met groote voldoening mag het departement .Schoonhoven"der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" terug zien op het concert van Dinsdag 20 Februari l.l. Het rjjke programma is iu alle deelen utt- stekend tot zjjn recht gekomen, zoowel wat het instrumentale gedeelte als wat de zang nummers betreft. Beginnende met de oude bekeuden, ver klaren we gaarne, dat de heeren Beoj. Stad en Emit Lüaing hun ouden roem hand haafden de eerBte als premier in de gevoel volle bespeling van zjjn instrument, de tweede ais bezitter van een zuivere bariton- stem, waarmede hjj een viertal nummers ten gehoore bracht. Mej. Müllemeister wekte door haar indruk wekkend mezzo-sopraangeluid in den loop van den avond voortdurend grooteresympathie; het deed aangenaam aan te mogen meege voelen, hoe deze zangeres in hare liederen opging, waardoor er ie ven en bezielin g in gelegd werd, die het publiek made opvoerde naar de sferen, waaruit de hooge gedachten voortsproten. De piano-virtuoos, om eenigszins te kun nen omschrjjfton wat we in den heer Anton Blazer zagen, was het voorwerp beurtelings vau verbazing en eerbied voor zoo groote ontwikkeling op muzikaal gebied. Als er van volgorde sprake zou wezen, dan komt den heer Blazer eeue plaats in de eerste rgen toe Volledigheidshalve moet een woord van hulde gebracht aan de beide medewerkenden op gebied van accompagnement, wat stellig medewerkte tot verhooging van het muzikaal genot bjj de zacgoummers. Hartelflk applaus was het loon voor het vele dat men telkens mocht genieten, en verr tolkte tevens aan het slot ook den dank van het publiek bjj de toezegging van den voorzitter Dl*. A. F. P. van Son, om tl trachten ieder-seinoen een dergeink concert organiseeren. Naar we vernemen hebben zich sedert Januari 1906 acht personen als lid aangemeld bjj het bestuur van het departe ment „Schoonhoven" der miatschappij „Tot j Al8«m«ön". ïoodat het ledental 50 bedraagt. Blijkens achterstaande adver tentie zal vanwege bet Suppletiefonds van de vereeniging voor Christeigk Volks Onder- wgs eene lichtbeelden voorstelling gegeven worden door den heer J. H. van der Graaf, agent der Ned. vereeniging van Cüristeljjk Volks-Onder wgs te Rotterdam. Genoemde heer heeft in T belang vau het Lhr. Onderwgs elders door woord en beeld veel succes, zoodat te verwachten is dat velen gaarne gebruik van dezen avond zullen maken, Sterk Cx.; tot leden J. van Iperen en C. A. de Hoop. En tot plaatsvervangers G. R. Sterk, J. A. de Jong Jz. en A. Verbaar. De benoeming is door allen aangenomen. Bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid aan de universiteit te Leiden de heer H. P. Schim vau der Loi £f G.Lz., geboren te Utrecht, met academiscn proef schrift getiteld: „Onderzoek naar de Her komst en de Strekking der Zeven Brieven van Ignatius in de Korte Recensie." De dames N. A. Both, en J. L. M. van Meurs te Gouda en J. G Schaap, M van Brouwershaven, (1 M. Lagerwejj, C. S. van Keekem en P. M. van Stam te Gorincbem zjjn te 'sGravenhage geslaagd voor het examen nuttige handwerken. Dazo vergadering is echter alleeu gankeljjk voor hen die behooren tot Ned. Herv. Kerk. k la rWoensdagavond gehouden huisboudelgke vergadering vau de afdeeling „Schoonhoven" der Sec. Democratische Arbeiders-Part jj werd besloten tot het oprich ten van een plaatselgk comi'ó voor algemeen kiesrecht. Men xai trachten zoo spoedig mogelgk een opgnbare vergadering ter bespre- k.ng van het alglmeen kiesrecht te verkrijgen, Tot afgevaardigde uaar bet congres der partij, dat op 15,16 en 17 April gehouden zal worden te Utrecht, werd benoemd de heer A. Ddkgraaf. Miöjedeeld kon worden dat het ledental neb steeds uitbreidt, t Donderdag-morgen ontstond voor i woniog van den wagenmaker J. V. in den Doelen eeu volksoploop, daar deze met iemand verschil had. Etwige burgers namen partfi voor eerstgenoemde, waarvan een kleine yechtparlg het gevolg was. Bjj de pohtio is een klacht ingediend en zal proces-verbaal van het voorgevallene worden opgemaakt. VERVOLG OER MIEUWSTIJDMGEN B{| Kon. besluit van 22 dezer is benoemd met ingang van 8 Maart, tol burgemeester der gemeente Schoonrewoerd A. C. de Leeuw, secretaris dier gemeeete. De kapitein G. R. D. van Does- burgh, hoofdopzichter bjj de munitiefabriek aan de Hembrug, is benoemd tot magazijn meester der artillerie te Gorincbem. Door dijkgraaf nn hooghaem- raden van het hoogheemraadschap de Vijf- heerenlanden zjjn benoemd, om bjj de ver kiezingen van hoofdingelanden en boefd- ingelanden-plaatsvervangers bet stembureau te vormen, de volgende beeren: Voor bet 2e dietrict: Tot voorzitter A.C de Leeuw te Scboonrewoerdtot leden A. de Voe te Everdmgen en K. Bujjserd Tz. te Leerbroek. En tot plaats vervangers C A C,«rdfu ^feuw F*As" Ahlh0üle Kool en u de With Hz. Voor het 8e district: Tot voorzitter J. Urwwt-Aiuuaerrt, 23 Febr. Aan deu Landbouwcursu?, onder leiding vau den heer J. Njjland, alhier, zal een gelegenheid tot melkonderzoek verbonden worden op vetgehalte eu soorteljjk gewicht. Een eerste stap op deu weg, die voert tot rationeele veefokkerg! Door den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier is tot predikant beroepen Ds. J. de Bruin te Ble&keusgraaf. 'Haastrecht, 22 Febr. Heden had in t gebouw „Concordia" de aangekondigde wedstrgd in uiterlgke welsprekendheid plaats, die door de Kedergkerskamer „Het Ont- luikende Bloempje" was uitgeschreven ter herdenking van baar 24 jarig bestaan. Nadat de muziek vereeniging „Prima Volta" een paar fraaie ouauners had doen booren, werd door Mr. A. E. Schouten, burgemeester albier, de bgeeukomst geopend met de vol gende rede: Geachte Vergadering! la de „Sciioonbovensehe Courant" van Woensdag 21 Febr. komt een zeer lezens waardig en belangrgk artikel voor, aan vangende met de woorden: „De wereld is een speeltooneel Elk speelt zjjn rol en krjjgt tjjn deel en geteckend door een der ingezetenen dezer gemeente, den beer H. E. Knappert, predikant albier, waarin bjj ons belangrijke zaken mededeelt over de geschiedenis, de inrichting en de gebruiken der Rederijkerskamer uit den ouden tjjd, een artikel dat ik u ten zeerste kan aanraden te lezen. Ook merkt do schrgver op, hoe de regeering, die de Kamers beschermde, geen kosten ontzag „om de eere van de stad", d. w. z. de eer der Rederijkerskamer was ook hare eere. Bg feesten trokken de Kamers onder pauken en trompetgeschal met vliegende vaandels, te voet en te paard de poorten der stad binnen. Die tjjdeu zgn voorbjj, maar daarom is het mg toch als hoofd dezer gemeente een eer eu een vreugde om het feest van dezen avond te opeueu, een eer, waar de Hoogstgeplaalaten in den lande, H. M. onze geliefde en geëerbiedigde Koningin en het Vorslelgke Huis vóórgingen tot het slagen van dit feest bjj te dragen door eere- medailles uit te lov«n, «en genoegen, daar ik mg als hoofd dezer gemeente er over verheug, dat er vereenigingen zjjo die kunst beoefenen, de kunst op velerlei gebied, van den zang, van de muziek, Nederlandsche letteren en uiterljjke welsprekendheid. Wanneer ia ons gezin een der leden van dat gezin verjaart daa verblijden wjj ons, dau is er feest, en de vreugde is te grooter naarmate de band gelegd door de harmonie der zielen door een streven naar eenzelfde schoon levensdoel hechter is. Zoo ook is daar eeu jarige in het gezin van Haastrechts samenleving, want ooze gastvrouw, de Re- dergkerskamer „'t Outiuikende Bloempje" ▼iMt beden baar 26-jang geboortefeest. Toen zg geboren werd, stonden bare ouders en vrienden om haar been en zg vroegen zicbzelven en elkander af welken naam zjj dat kind der hope zouden geven. Waren wg Uosterliogen geweest, dan hadden wjj voorzeker in bun bloemrjjke taai wel eeu woord, een naam gevonden, die uitdrukte al hun liefde tot en verwach tingen vau dat kind, maar nu, nd gaven zjj het toch een naam en zjj noemden bet met dieu naam zoo vol poëzie, zoo vol ver wachting van en hope op du toekomst .'t Outiuikende Bloempje". En thans is dat bloempje een plant ge worden, gezond en krachtig, die al veel vruchten gedragen heeft en vele bloemen, en nog draagt Ja, ze is groot geworden, al noemt men haar ook met dieu verklei- niogsuitgaug je achter baar naam, men doet dat immers ook ia het dageljjksch leven. Onze gastvrouw viert feest en ze hoopt dat op waardige wjjze te doen. Ze wilde, zoo mogelgk, datgene, waaraan ig hare beste krachten gaf, ja waaraau ze baar ontstaan te danken bad, bevorderen. Ze wilde propagande maken voor de kunst, »or de schooue letterkunde. Vnnr dn Irnnal voor de schooue letterkunde, voor de kunst der «ïiteriljke 'welsprekendheid eu daarom noodigde ze u, hare vrienden, die met hen hetzelfde streven hebt, u, die eeu zelfde liefde gevoelt, om van dat feest niet alleen ge tuige te zjjo, maar om dat feest ook op te luisteren door uwe voordracht van wat schoons er omging in de ziel van schrijvers en dichters. In onzen Ijjt] van nuchteren, praclischen geest mag wel zeker een aangenaam ver- scbgosel genoemd worden, dat er ook nog liefde is voor het schoone in de natuur en van de kunstwerken van meuschenhanden en mHnschengubsl, en bier speciaal voor de letterkunde en de kunst der uiterljjke wel- sprekendheid. Die kuust is reeds eeuwenlang beoefend, Die kunst hebben zoovelen vóór ons na gestreefd, maar langs ganuch verschillende paden en, helaas, niet alle wegen door hen bewandeld, blekon naar Let doel te leiden» L\j, die meenen, dat het beate middel om i ut° i "teD.. bestond in een opper vlakkige kennismaking met den inhoud der meesterstukken van vroeger dagen, hoe meer, boe liever natuurlijk, en het samenflansen van eigen composities, kakelbont uitgedost met uitheemsche sieraden, uit alle ijjden bg een gezocht, en die in hun blazoen schreven het „Oefeuiug baart Kunst", in plaats van „Kunst behoeft oefening!", die alten leden jammerlijk schipbreuk en stierven een roemloozen dood aan waanwijsheid en zelfverheerlijking, zoodat niets meer aan hen herinnert dan de slechte klank, weiken de namen „Dichtgenootschappen" "hetorjjkenin ons oor hebben achtergelaten. Maar ook datzt lf Je doel was het, dal eenmaal de leden der Amsterdamsche Uude Kamer, en later die vaa den Muider- kring bijeenbracht en bgeen hield, mannen ais. Hooft, Brederoo, Voudel en zoo vele anderen, wier streven bekroond werd met schitterenden uitslag, omdat zjj niet gerust hebben, voordat zjj geheel doorge drongen waren in de stemming en de ziel van de Meesters, wier werken zjj bestudeerd had den, ze daardoor genoten, en die daardoor ook leerden, hoe ze hun eigen verheven zieleleven aan andareu moeten mesdeelen. Om daartoe te komen, la 't niet voldoende "a% "*0 vafl d®Q inhoud kennis nemen, zjj t dan ook met nog zooveel aandachten ernst neen dan moeten wjj den kunstenaar in zjjn taal hooren! Een taal is niet om geschreven te worden: 't Schrift ie slechts een armzalig, gebrekkig hulpmiddel om aan de vergetelheid te ontrukken wat eenmaal schoon was. Het geschreven kunstwerk maakt op mjj den zelfden indruk ala gedroogde bloemen en kruiden; 'tis waar, een ig begrip krjjgen we er door fan de plantenwereld waarin ze gebloeid hebber, maar ook niet meer dan dat, want de frissche kleuren haar welriekende geur, die elk levenslustig mensch big stemmeo, die de geheele om geving opwekken. ja zelfs de kracht bezitten om ook den levensmoeden zieke voor een oogenblik te rerkwikken, die kleuren, die geuren missen ze! Neen, de taal ie om gesproken, om ge hoord te worden. Het geschreven woord zooder klank, het moge u voor een moment' evenals de schilderij een stuk nalunr voor oogen stellen, beurtelings in haar vertrou- welijkste oogenblikken, wanneer alles vrede en kalmte ademt. Of op bet oogenblik dat de losgebarsten elementen hun vreeseljjkst vernielingswerk volvoeren, ja zelfs in zulke levende kleuren, dat gij u een oogenblik verbeeldd kunt. er zelf, vau alle kanten door bedreigd te worden maar «hooren doet gg het bruisen van de schuimbrullende golven of het donderen van een orkaan! evenmin als het ritselen der blaren van zoooven. Die wondermacht bezit alleen de .hoorbare" Taal; dat juist is de be- too verende kracht van het gesproken woord, van die vloeibre klanken, waar, zooals Bil- derdjjk zegl: „Met d'adem uitgegoten, De ziel (als Godljjk licht, in stralen afgeschoten) zich zelve in meedeeltMeer dan licht of melodie. Maar schepsol van 't gevoel in de engste r». a harmonie, Die stofloos met het stof vereenigd en vermengeld, Door wie zich 't hart ontlast, verademt •n k a a tn ▼ereBf®lt! De band der wezeos en geen jjdel kunst- n ca gewrocht, Door arbeidzaam verstand met moeite eu Vlfit gezocht. M,«r Goddelyke gift, met d'ademtocbt c le»en, Aan t schepsel ingestort, zoover er gees ten zweven. Verrukkelijke mooie schets! zult ge zeg gen van de beteekenis der Taal en ik "imoddeljjjk ,||MI1 mur spjt het mil or b( te moeten leggen. d.t, indien niet Bilderdjjk 't gelegd Ld 60 fV.ïl ,,D ,,(id 'ïd "rkelbk TOortrtffoljik» sprekers opstonden, die de joistbrid er rsn berrsligden, «e in onse oingenng niet licht lot d.t besef ronden gekomen 190want, mogelgk is 't, dat onso. inedemeoscben, «tnoeer re op toonlooio, schier onrersUanbare wjjto een atortTloed rsn «oorden uitriteleo, of hortend en stoolend eenige onsamenhangende klanken uitbrenger, det re dm herig tjjn, .hun riet mee te deelen, of hun hart te ontlaaien" mtar dan doen re 't toch, naar onrcu smaak, op een alieronrerkwikkeljjkata wjjte; eu hoe dik»(jla is niet juiat de taal, in atede ran deu band der wetens te vormen, oorreek van verdeeldheid en twist, omdat men elkander of niet of verkeerd verstond k, i. i'n ""B «el meer, omdat men niet beboorigk overwoog. Letwel: ik rag niet "a' Bon reggen, maar hoe men aich uitdrukken en op welken toon men 't reggen ton. Van do manier van spreken, m. a w van toonhoogte klanken en gebaren hangt feitelijk alles af, of we onren wil geëerbie digd, onre waarschuwing ter harte genomen, onre wenacbeo horredigd lullen tien of niet of onre smart of bljjdschap door ome om' gevmg ral worden gedeeld dan wel hen koud rel laten: of onto ernstofluim indruk sal maken, dan wel ronder uilwerking MUren Hoe memgmeel komt het niet voor. dit een stuk, waarmee we dweepten, toen we t laten, ons teleurstelde toen het werd yoorgeleten, waarom? Doodeenvoudig omdat de voordracht niet deugde. Torw(jl het op een anderen l(jt rel gebeuren, dat we met moeite onre aandrcht bjj de lcctnnr kunnen bepalen van derelfde lering, wrtrnatr wij m"t ingehouden idem bidden ritten luisteren. Of let er eens op, bos 't eene kind met recht sireelend geluid, levendige stembuiging '°»«i"rade houding en gebaren eenl uituurljjke weleprekendheid weet te ont- wikkelee, waardoor bet tiles, soms ook wet verkeerd ie, ven r(jn oudere weet gedaan a.1',8: •«'"tl kusje of broertje, dis dit middel met eenwenden, vrij «et meliger bigeerlen onvervuld moeten kien! Welnu wet is dit enden dan de .kncht" vu het gesproken woord?! -«i* af®. taal ia e®° machf' weet het Zl: J t gB.' wanneer KÖ d« mecht van het woord bezit, ge u een wapeu verschaft zult hebben van ootzagljjke beteekenis, een wapen waarmede gg u overal veilig zult voelen, omdat met bet aich kan aenpessrn ten elk gevechts-terrein, en omdat geen wapen wet, welke ook, u ken verbicdeo het te drtgent eenige wipen waarmede gg nw vSand heimelgk moogt naderen, ronder voor een l.fbarug aluipmoordentar te wor den uitgekreten, en dei, mita op eerlkko mï'i elk?D tegenstander eerbied moet afdwingen of bg 't erkennen wil of met, een wapen emdeigk niet alleen te aaamoi ciiu, uit Dimmer afstompt; integendeel, eleeds beier wordt naarmate het meer wordt gebruikt. Leo schooue tegenstellingTerwjjl alle andere wapenen alleen tot vernieling en verdeif .gn aecgelegd, de teel niet .Iron, Wear vrees of verslagenheid neerdrukt, ken rg moed inspireeren. In pleet, vu rouw te verspreiden, kan rg opbeuren en vertroosten ja zelfa in plaats tan verwoesting aan te richten heefi rg 't in haar mscht, als met één toorerwóord 't heerlgkst landschap in t sanrgn te roepen, vol vreugde en geluk! En nu is iet TOO goed dat men bg het beoe fenen der letterkunde en der uiterlKke welsprekendheid wedstrijden uiticbrüft, waar- door men vergelgkeu ken, eigen werk en resultaten bg die van anderen, eigen op vatting toetsen ken au die van den buur- man en roodoende rgn geest ken opfrisechen en behoeden legen eenrgdige ontwikkeling! weerbg men alle krachten inspant, niet uit winstbejag, maar uit gepute eerruchl. En nu nog eon woord van welkom au Je juijr, die de moeielgke tuk beeft un- gedaifd, onpartgdig le rullen oordeelen; een taak van gewicht, omdat re, goed opgevat, rei medewerken tot verhoogiog en bevorde ring vu de kunst, ook bg de teleurgeatel- don: vereerend, omdat ellen onvoor- wurdetgk hun lot in hunne henden hebben gesteld. Ten slotte een wensch, dien ik herbaal, zooals de rchrjjver iu de Schoonhovensche Courant„Waoneer wjj dan „'t Ontluikende nloempje gelukwenschen op haren feestdag enz.zie Schoonhovensche Courant no. 2693. kon* daeie *?eal gloed en warm'® uitgespro ken rede volgde een barteljjk applaus en op uitnoodiging van den spreker ten driewerf hoera voor de feestvierende vereeniging. De heer L. Akkerhujja Jjd der com- ""■f® beoordeeling, verzocht nu het pubüzfc, zich hjj de verschillende voor- tSSZSt gotdkeuri"B °f '«temming De wedstrgd nam thans een euvang en werd geheel volgens programma afgewerkt. De uitslag wae, dat in de afd. .Ernst» a j ?r'B: gmiJen medaille, aan geboden door mevr. de wed. Le Févre de Montignjr.feb. Bisdom vu Vliet, tlhier, werd behaald door des heer S. Weinberg t« I Groningen met „Het Geweten", naar Victor Hugo. Hjj behaalde 246 punten van de 170, die gemaakt konden worden. 2e prjjs: Een verguld zilvereD medaille, «togeboden door eeu belangstellend inge zetene alhier, door den heer L. M. Muos te Vlaardingen,met „Het Lichtje voor het raam", door P. Louwerse, met 193 punten. 3e prjjs: Een zilveren medaille, aange boden door de uitschrjjvende Kamer, door den beer A. H. van den Berg te Amsterdam, met „Het Vogelnestje", van H. A. SpaDdaw, met 161 punten. In de afd. „L u i m" was de uitslag als volgt le prjjs: Een gouden medaille, aangebo- deu door Mr. A. E. Schouten, burgemeester al hier, de heer M. Oortman te Weeep, met „'t Is erg met de meiden", van Dr. E. Laurillard, met 217 punten. 2e prjjs: Een verguld zilveren medaille, aangeboden door den voorzitter der Kamer, de heer A. A. van Haaften te Schoonhoven, met „Een Vlaamsch Kiezer", van Justus van Maurik, met 184 punten. 3e prjjs: Een zilveren medaille, aange boden door de leden der Kamer, de beer A. M. VrugL van Haarlem met „Solo voor Fluit", van W. van Zujjlen, met 181 punten. Daarna werd door de bekroonden in den wedstrjjd nog een nieuwe wedstrjjd gehou den, en wel voor ,Ernst" met „Droeve tjjdon", van G. Th. Antbeunis en voor „Luim" met „Taalkundige Le", II, van Dr. E. Laurillard. Hierin behaalden voor „Ernst" den eer sten prjjs: Een eore-meiaillo, geschonken door H. M. de Koniogin, de heer A. H. van den Berg, met 222 punten. 2de prjjs: Een eere-medaille, geschonken door H. M. de Korüngio-Moader, de heer S. Weinberg, met 1Ï8 punten. Voor „Luim": lste prjjs: Een eere-medaille, geschonken door Z. K H. Prios Hendrik der Nederlan den, do heer M. Oortman, met 192 punten. 2de prjjs: Een eere medaille, geschonken door de uitschrjjvende Kamer, de heer A. M. Vrugt, met 185 punten. Vooral de eere-wedstrjjd schjjnt tot lange besprekiagen bjj de Jury aanleiding gege ven te hebben, althans het duurde laDg, eer de uitslag bekend gemaakt werd. Mat een rede, vol gloed richtte namens de Jury de heer L. Akkerhujja J.Ez. van Schoonhoven zich tot de bekroonden om de heeren geluk te weoscheu met do overwin ning, tot de minder gelukkigen om hun de verzekering te geveo, dat „hun pogen zeer werd gewaardeerd", tot de Kamer om haar feluk te wenechen met haar mooie feest, ot den Burgemeester om hem geluk te wenschen met zjju gemeente, waar kunsHen wetenschap zoo worden hoog gehouden. Tea slotte dankte nog do voorzitter der Kamer, de heer J. Koeman, de Jury voor haro bereidwilligheid en vergat ook „Prima Voita" niet, die zich dezen avond als altjjd, de onmisbare in ons midden toonde. 't Was met dat al laat geworden, te laat. De feestvierende vereniging komt een woord van lof toe foor hot genol, dat is verschaft. De avond wmifevebh zeét- leerzaam, ójk voor de „Kamer" zelf, die er uit zien moge, dat hare roeping verder ligt, dan in het opvoeren van een toouetlatukje. 'Heernaar, tl Febr. Heden werd in het café van den beer D. Baron alhier ia 't openbaar verpacht voor zes jaren, de visscherjj van het onderdeel Hoornaar, be- boorende aan de ingelanden van den polder „het Land der Zee Molens". De verschil Lnde perceelen brachten te samen op de som van f 103,50, zjjnde f 18,75 meer dan zes jaren geleden. De aanbesteding van het onderhoud van de Kromme Giessen, de Hoog-Blokland- sche Wegwetering.den Reigers vliet, den Hoor- uaarschen Vliet, den AdriaaDklaasen Vliet, den Voolvliet en den Schetluinscben UitvUet werd door verschillende personen aangenomen voer de som van f 148,50, voor het tjjd vak van zes jaren. 'Krlsipea a d Lek, 21 Febr. Ds. J. A. Brofkers van Njjega en Elahuisen hoopt op 1 April a. s. zjjn intrede in de Ned. Herv. Gem. alhier te prediken, na bevestigd te zjjn door Ds. J. G. Dekking te Monster. •Lekkerkerk, 23 Febr. De heer K. Sanders, hoofd der school voor M- U. L. O. alhier, is in geljjke betrekking benoemd te Noord wjjk-Binnen. De Rederjjkerskamer „Jan Nieuwen- huizen" zal Donderdag 1 Maart a. s. haar tweede uitvoering in dit seizoen geveo. Zooals uit achterstaaodo advertentie bljjkt, zal worden opgevoerd: „Groote Stadslucht", een stuk dat in Amsterdam reeds meer dan 100 opvoeringen beleefd heeft. Men verwacht dus weer een genotvollen avond, want de Kamer vat haar taak ernstig op, en beschikt urer krachten, waarop menig gezelschap van naam trotscb zon zjjn. Oad«water, 23 Febr. Maandag -avond had alhier in het hótel „Doelen" een alge meene vergadering plaats der vereeniging ter jaarljjksche viering van den verjaardag van H. M. Koningin Wilbelmina. Uit de rekening bleek, dat gedurende 1905 was ont vangen f 209.66V», uitgegeven f 196,56, al- rio een batig saldo ad f 13,1 life. Tot bes" iiirsleden werden gekozen de heeren C. G. v J. Lee, J. A. Vriesman Jr. en C. van W*«. Aan de wed. Förrer en de wed. De Waard alhier is gedurende den tjjd, dat hare zoons ingevolge art. 109 der miiitiewet in werke- ljjkon dienst moeten doorbrengen, van Rgks- wege eene vergoeding toegekend. paarden, 1118 magere en 798 vette runderen. 211 vette, 632 nuchtere en graskalveren, 7 varkens. Koeien en ossen 24 tot 35 ct., kalveren 45 tot 60 c. per V» kilo. Sflheeilievei, 21 Febr. Boter, le qual. 67 rt.2r qual. 62 ct. par half kilr. Kaas f 26 a f 28 per 60 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 par 50 kilo. Vette kalveren 28 a 32 ct. per* ty» kilo. Vette varkens 26 a 29 cL Biggen f 11 a f 13 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 3.25 (poters) f 2,50 Eieren f 4,— per 100 stuks. Wwerdea, 21 Febr. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 7 partjjen, prjjs van Goudsche le soort 127,— f— 2e soort f 24,— af—, zwaardere f a Edammer le soort f 2e soort f per 50 kilo. Handel traag. BUUGfcKUJKE Neheenhoven. Van 20 -23 Febr. Geboren: Jan Wernard, z. van P. Heerens en J. van den Bergh. Henri Tbeodor, z. van F. A. BröriDg en Th. M. C. Driesen. Geertruida Johanna, d. van A. Murk en J. C. van den Bergh. Overleden: L. M. Bood, oud 31 j., echtgenoot» van P. Wendels. A. G. Rietveld, oud 33 j., ech'genoote van J. D. Roos. Den 3deu Maart a. s. hopen onze geliefde Ouders |£g KLAAS GRAVELAND §g en Soa NEELTJE DEN UIJL |g hunne gjjg te herdenken. San Hunne dankbare Kinderen. Hg I Waddinxveen, 14 Febr. 1906. |jg Geboren: HENRI THEODOR, Zoon van F. A. BRÖRING en Th. M. C. BRÖRING Dhibsïi*. Schoonhoven, 23 Febr. 1906. Heden overleed, na een korte onge steldheid, zacht en kalm, MejufTouw JOHANNA VAM DEB STOK, in den ouderdom van 88 jaren. Ült naam der Fimilie, C VAN DER STOK, Executeur Testamentair Nieuw poort, 20 Februari 1906. Eenige en algemeene kennisgeving. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. ViOATUBEBEUBTEN op Zondag 25 Febr. 1906. King NchssnhsveD. AMMERSTOL. 's Nam. Ds. Jager, van Berkenwoude. KRIMPEN a/d LEK. 's Voorm 9*/g uur Ds. P. Deetman, vau Amsterdam. 's Avonds 6 uur Ds. P. Deetman. (Voorbereiding voor het H. Avondmaal). King BUedrectit. OTTOLAND. 's Voorm. 9ty» uur Ds. Qtieré, vau Wjjogaarden. Hing Vtarnen. GROOT-AMMERS. 's Voorm. 9Vi uur Ds. F. G. Berghauser Pont, van Meerkerk. VISSCHEK1J-BERICHTEN. 'Ammeratal, 23 Febr. Van Zaterdag 17 tot en met Vrjjdag 23 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 21 winterzalmenprjjs per Vl kilo van f 1,30 tot f 1,65. *K ral Inge u, 23 Febr. Deze week werden ter markt aangevoerd 230 winterzalmen; prjjs f 1,30 A f 1,70 per 5 ons. MARKTBERICHTEN. Bodegraveu, 20 Febr. Kaas. Aangevoerd 33 wagens, te zameir 1734 stuks, wegende pl. m. 8144 kilo; le soort Goudsche r27,— A 28,—, zwaardere te soort f 26,— Dsrby-kaaik te soort f A 72T' Edammer-kaas, le soort f 31,—,2e soort f 27,-. Handel vlug. Uaida, 22 Febr. Kaas, le quaL f 28.— fluaL t 25,— a 17,— zwaardere "T'T"* A*Dger- partjjen. Handel vlug. J®4®*5 frfe d®r goe- f 1,40 4 f 1,50, weiboter f _1,» A 1,30 per kilo. f 10 Febr. Aangevoerd 46 Heden overleed, tot mjjoe diepe droefheid, zacht eu kalm, ua eenziekie van slechts enkele weken, mjja innig geliefde en zorgzame Echtgenoote LIJNTJE MARIA BOOM, in den jeugdigen leefljjd vau slechts 31 jaren. P. WENDELS. Schoonhoven, 20 Febr. 1906. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewjjzen van belangstelling, ondervonden bjj bun 50jarig Huweljjksfeest, zoowel van binnen ala buiten de gemeente, betuigen de Ondergeteekenden bjj deze bunnen harteljjken dank. C. VAN DEN HEUVEL en Ecbtgenooie. StoJwjjk, 't Bojjersche, 24 Febr. 1906. Voor de vele bewjjzen vau dedtaemmg, ontvangen bjj het overljjden vaD onzen ge liefden Echtgenoot, VaderZoon en Behuwd zoon, betuigen wjj onzen barteljjken dank. Wed. AR1E VAN DER HEK Tempelmam en Kinderen. A. v. d. HEK. G. v. d. HEK Satoi*. U. TEMPELMAN. H. TEMPELMAN - Veer. Schoonhoven, 23 Febr. 1906. De Ondergeteekende betuigt zjjn oprechten dank aan allen, die nebben meegewerkt aan zjjne verkiezing tot Lid van den Raad der gemeente Jaarsveld. P. H. VERHOEF. Jaarsveld, 23 Februari 1906. Ouderkerk a/d IJ snel. Zendag MS Februarivm. 9% uur eu nm. ö'/i uur, de heer H. H1ENSCH van Veenendaal. ie Hcheeubeveu. GODSDIENST-OEFENING op Zendag 80 Februari itt06, 'smorgeus 10'/s uur, onder l'eiding van Ds. A. S. CARPENTIER ALTING, Een.-Predikant, Den Haag. iirgevo'ge tri. 27 der Gezondheidswet, op Denderdag 1 Maart I960, nam. 8Vf, ten GEMEENTEHUIZE te De Voorzitter, DEKKER. VrQdag 8 Maart 1906, des n.m. ten 8 Ure, in net DEERES LOGEMENT: LEZING van den Heer WOUTER COOL, Ingenieur der Gemeentewerken te Rotterdam. Onderwerp: Tentoonstelling te LulklJiI906, mot lichtbeelden. ■T TOE&ANG VRIJ. HET BESTUUR. Ouders, din hunne kinderen met 1 April h. wenschen ge plaatst te zien op de SCHOOL voor worden verzocht in dei' loop der manrd Maart de kir,deren aan te «even hij den Voorzitter van het Bestuur Ds. CONRADI, of bjj bet Hoofd dei* Schootden Heer EMOUS. zullen op Zaterdag 34 Februari 1966, ia de Zaal van den Heer LEEN ING te SCHOONHOVEN, gemeenecbappeljjk een geven. Behalve Z<to«- en Gyuinaslieknum- mers wordt, door Leden der Zangvoreeniging, het Bljjspel „DE SCHAKERS" van J. Mamnouhv vertoond. Kaarten verbrjjgbaar bjj Firma S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhovhi. Aanvang 8 uur. Deze Citvaerlng tegen verminderd eutrée van 80 CL Namens de Repelii g»-Commissie, F. A. TEPE, Voorzitter. H. C. GELOKSecretaris. VAN DE met medewerking van de DECLAMA- TEM-CLÏTB aldaar, op Dinsdag 37 Februari 1906, des avonds le 7 uur, ten buize van T. VAN ZOEST. Op den 38. Febr. a. n. zal in het L-cial „HARMONIE" bjj optreden: uii UTRECUT, bekende Heli. Karakterkomieken met geheel nieuw PROGRAMMA. Aanvang 7Vs uur 's avonds. REDERIJKERSKAMER onder de zinspreuk: „Met bet kleine vangt men aam'*, op Donderdag 1 Maart 1906, des avonds te 7 uur, in „DE GROOTE BOER". Opvoering van: Bljjspel in 4 Redrjjven, naar h«t Dui'sch, van OSCAS BLUMENTHAL en GUSTAV KADELBEHG, Pt werkt dour Jac. de Vos. Bureau geopend 6Vt uur. Entrée f 0,76. TERSTOND GEVRAAGD: TWEE BEKWAME liifetvau buiten. Adres P. van LIMBORGH Mr. Timiuuruiac, jLeh kerberk. Terstond gevraagd eeu bekwaam bjj A. DE JONG Kz., Graanhandelaar, Krimpen a d Lek. Terstond gevraagd een bekwaam Adits A. VAN MIDDELKOOP te Langerak b z Lek. Uevraagd tegen half Miart een P. G goed kurneade melken; Huis met Tuin disponibel, bjj M MOLENAAR, Mleuwerkerk ad IJsel, 's-Gravenweg. ER BIEDT ZICH AAN: 18 jiar oud. Te bevragen, onder No. 19, aan hel Bureau van dit Blad. In eeD jong huishouden wordt gevraagd, om half April mee caar Amsterdam te gaaneen nette niet ouder dan 25 j <ar. Br. fr., onder No. 20. aan Bur. v. d. Blad. Dinsdag, Woensdag en Donderdag iu het VAN EEN PARTIJ IC Zie verder de Circulaire. Bleekersslngel, GOUDA, voor Brand*, Glas Inbraak-, Bedrjjf-, Trans port-, Scbeeps-, Paarden- en VeeverzektriDg. Levens-, LUfrente- en RUwftelver- aekerlng. Verzekering volgens de Ongevallenwet en verstrekt G£LDJEM op le en 2e Hypotheek. VAN Aanbevelend, Brengt bjj de a. s. Gemeente* raadsverkiezing uw stem uit op dien wjj ten zeerste kunnen aanbevelen. Suppletlefsnds van d© Vereeniging vuur Chr. Vulbs-Onderwys TE SCHOONHOVEN. uk Wuensdag 38 Febr. s.des avonds te 8 uren, in de BOVENZAAL der CflR. SCHOOL, door den Heer J. B. VAM DEK GKAAF van Rotterdam. Vrije Tucgaug vou/ Leden der Mud. Herv. Kerk. P.N. Kladereu zender gelelde worden niet tuegeluten. Gruf* en Huefuinld, mankt aan bet publiek van Nclioonheven eu Ouaatrekeu bekend, dat zjjn Zaak I» verplaatüt naar vuurkeen L. LAFEBEK. Verkrjjgbaar bjj BA RGEBOES-VEEVERLOSSINGSTOES TEL LEN. voorheen f 40,—, thans, zoolang de vcurraad strekt, voor f 33,SO, gewone Tututellen compleet a f 8,60, UIEB-APPA- RATEN (moerziekspuiteo) met nikkel-mid- dtlaiuk, onbreekbaar, a f 3,75, dilo met gUs kf 3.— GUMMI RINGEN 7»k Ct.p.bt., KKiriNGZAGEN A f II,7- 0/ f 13,-; BLNOOD1GDHEDEN voor zuivelbereiding uil de Fabriek van B. MIN KLM A te Groot-Ammers. yC Verder alle Tueatellen vuor Meikonderzuek tegen scherp concur- reerende prgzen. Van alles krjjgt meu eens geaoeg, Van 't eene laat, van 't anü're vroeg, Alleen van THOMSON'S PUDDING niet, Die smaakt aktgd, &I11 mtu ze zibt. Prjjsvraag 23 Dec. 1905. Voor het graveeren v«n GOUD- en ZILVERWERK. LETTERS, MONOGRAMMEN enz.; ook het. maken van alle soorten van HAARWERK beveelt zich aan Schoolstraat 447, Nchoouhuveu. Die zich gued en goedkuup wil kleeden, koope zjjn Mr. Kleedermnker Ondergeteekenden berichten de ontvangst der nieuwe en bevelen zich weder beleefd aan tol h*-t maken van Ook gelegenheid voor uenlge uaefejei* tot hot vul gen van KMIPLES. Schoonhoven. Singel 501. HANDEL In lijne TE KOOP GEVRAAGD: Een goed onderhouden gebruikte Prjjsopgave met adres aan W. E. KASTELIJN, Landbouwer te Bunrepau. 3 gued leopend© voor deu spotprjjs van f 130 de Twee. Te bevragen, onder No. 21, Bureau dezer Courant. I tusschen de gemeenten Bergambacht en streefkerk, voor deu tjjd van VIEK JABËM, in te gaan den leien April 1906. Biljetten in te leveren bjj den waarnemend Directeur, deu Heer MAARTEN MOURIK te Streefkerk, nabjj het Pontveer, vóór of op deu 9deu Maart aaautaande, vóór djs middags 12 uur, alwaar de con ditiën der verpachting ter inzage liggen. t a j uitieu uci «cipnuuuui; mr luiago iiggeu. DagciykH veruch: Deuueit en ftjne soorten CJhuculade. Banketbakker, Lopikerstraat, Schoonhoven. Lopikerstraat 831, SCHOONHOVEN. H.H. Afnemers ruim rabat. j aangeboden ala le hypotheek up Landerijen. I Adres Notaris REUMER, tiorinchem. BIJKANTOOR te Beukoop: Beheerder de Heer JOH. DE MOL, Correspondent ie klasse der Nederlandsche Bank, aldaar. AGENTSCHAP te Schoonhoven: A«enl de Heer A. VAM DEM HEUVEL aldaar. Belaaten zich met de uitvoering van EFFECTEN-ORDERS; winoelen COUPONS eu lossingen hovtn de Amsterdamsche beurs-notceringen neuien GELDEN k deposito tot overeen te komen voorwaarden; verstrekken GELDEN Ier leen op Effecten op Arasterdamschi' teurr, voorwaarden verstrekken GELDEN op Hypotheek. Betaalbaarstelling te Amsterdam of Botterdam voor rekening vm r< l eninghouders. M Voor Clunversle eu Ultlotlng wordt zorg gedrageD. Aanbesteding op Vrjjdag 2 Maart 1906, van: 18000 K.ti. Ljjnkoekeu en Meel. ÏIOOO Amerika 8 K Koeken. 43000 Tarwe- of Heg ges tree. Voorwaarden en inlichtingen bjj den Secretaris A. ZIJDERLAAN te Stolwijk. Door vertrek na*r een boerderjj wordt t« Voorborg een goed beklante MELK* 8TaMD ter overname aangeboden; tevens Melknalou. Fr. br., lett. C, Boekb. Firma EDAUW, Gouda. in alle stjjlep: Pitebpine, Eiken, Noten, MahoLie enz. IN ALLE PRIJZEN. Ook Engelsche Ledikanten met Spiraalvperen. Gezondheids- bedden, 8pringveeren- en Kapokken-MutrassenZeegras-, Kapok- en %>eren-beddenin alle prjjzen en kwaliteiter. Alle soorten KINDER- en SCHOWMELWIEGEN (compleet); alle ïuorteu WASCHTAFELS en WASCUSTELLEN. Ook ontvangen een groote collectie I KT WPI wordt franco thais bezorgd, zoowel binnen II 1»Ij de geinoeute. ERF en TUIN te aan de Zuidtjjde, van den Heer T. VAN DEN HEUVEL, ter grootte van IS Aren, 11 Centiarengeveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk den 22. Februari j.L, zjju ingezet en verhoogd als volgt: Hel le perc. op f 1200 I Het 3a perc. op f 600 2o 700 4e 600 Da to'-slag bijjft bepaald op Donderdag den 1. Maart 1906, 's voormiddags ten 10 ure, bg L. W. VAN HOU WELINGEN te Bleskensgraaf. Nadere inlichtingen geven de eigenaar en genoemde Notaris. ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE groste nor teering, blliyke pryzen, by Do Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrjjdag den 2. Maart 1906, 's voormiddags ten 10 ure, onder ui deu Opperstok, aan de Losplaata nabg Ghout aumers, om kontant geldt, te verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ lot verschillende doeleinden geschikt. Op Dinsdag 6 Maart a. s., vm. 11 uur, zal te Lopik, in htt Koifiibuis van G. W. STAM, publiek worden verkocht, jen vIcuKke v*n de Weduwe en Erven tfEKAIT DEN OUDSTEN: Eeu WlkONHElS met Gr.id te Lopik, boven bet Dorp, tusschen Grave, groot 31 Aren, 80 Centiaren. Aanvaarding en betaling 16 April a. a. Plaata?, Notaria, Lopik' 0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2