van ÏEE ei INBOEDEL 1 MAART a, s. Reederjj op de Lek. E.Br^r.dsmA Openbare Mo*. Stoomboot „JOHAN W. S. J. van der KOP, BOMMODiï WllMop. HOFSTEDE, AANVANG 12 Mi WUIeskop. VERKOOPING Willeskop Zie tarief vervoer Rijwielen. Een Melkzaak Burgerwoonhuis, Populiere-Poten. PIN is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, A.N. VAN ZESSEN, best BOUWLAND, Zevenhuizen, 4 Koeien, 1 Pink, Een Hnis met Erf Het Koffiehuis, Huizen en Erven Houtverkoopingen. BOUWLAND. NIEDWLAND. Vei-, Hooi- en Bouwland, GRIENDLAND, sjaaSKir. d-k Steenkolen Dienstregeling 1906. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Tweede Blad. VERKOOP Heet. 7.45.55. 9 kalfdragende KOEIEN, Bouw- en lelkgereedschap, Openbare Vrijwillige Verkooping. Notaris SCHELL i. Verschillende WONINGEN Giessen-Niemckerk; i Een perceel Tain met Weg, 3. Een perceel Bouwland, (Uitsluitend met Salon-Raderbooten.) DIENSTREGELINGEN gratis bij Con ducteurs, Veerlieden en op het kantoor ver krijgbaar. Kantoor Slikkerveer. degelijke Winkelzaak "BOELHUIS le Nieuwer kerk a/d IJssel, Mr. I. MOLENAAR, Wegens oprniming te koop: $pg makke HIT en TUIG, Bouw- en lelkgereedsch&ppen, (gemeente Zwammerdam), 4 kalfdragende KOEIEN, Bonv- en lelkgereedsch&ppen AMSTERDAM. Café-Biljart WOM' tn WINKELHUIS 9.33.50 Hectaren BOUWLAND, Notaris M. DEN BLEKER publiek veilen en verkoopen: BOUW- EN WEILAND, te IJsselstein, Woon- en Winkelhuis, De Bouwmanswoning Willeskop, Hclk- en Bonvgereeascn&p, GOUDA, Een TUIN Een Winkel- en Woonhuis EEN HUIS EN ERF Zn drK.?nïrikfitoSt; «Bkn'^3^ EEN HUIS EN ERF Openbare Verkooping te Haastrecht "'"Maris J. KOBMiN, te Haastrecht, Huizen of Pakhuizen, te Oud-Alblas te Bleskensgraaf, te Molenaarsgraaf, Nieuw Gezaagd Hout, Een perceel Bouwland, Willige-Langerak Openbare Vrijwillige Verkooping. BOUW- en BOOMGAiRDLAND, binnen Schoonhoven, VIJFTIEN diverse Woonhuizen met Erven 24.84.90 H.A. Wei- en Hooiland, WEI-, HOOI- en BOUWLAND 15.53.80 H.A., WEILAND, Krimpen a/d IJssel, 8. Het vierjarig BIJSGEWAS, en andere soorten Brandstoffen, BlilRlLAID. Dadelijk Uruadc Jaarlijkarhe lUfrcata ra« f 100 ffMtort kapitaal. De Notaris P. SICHTERMAN te Meer kerk zal op Woensdag 28 Februari 1906 tot Men inzet en op Woens dag 7 Maart 1906 tot den toeslig, beide dagen 10 uur, in het Koffi»buis K te Nleawland, in bet VERHEUL by veiling eener dnddUk tn »mnin«r<l.« onder L»«rA Op Dinsdag 6 Maart 1906, des voormiddags ten elf ure, JÜ.'ÜiH «1 te Mantfoort, ten huize Ttn ^en Heer VAN ROSSUM. i„ het Logement „de Zwaan". ten orerstaan van Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, in bet openbaar worden verkocht: De zeer gunstig aan den Zuid-IJsseldyk onder Wllleakep gelegen en in uit- muntenden staat aan onderhoud verkeerendo HOF8X'EDE, Wgk A No. 70. bestaande in Woonhuis. Achterhuis met Veestal ing. SchurenHooiberg, Erf, Tuin. Boomgaard en welige Wei- en Hooilanden: kadastraal gemeente Willeskop. Sectie 7 No* «3» en met 241, 264 254bis, 156. 153, 258, 79a en 905, te zamen ter grootte van Nadere iolichliogen ten kantore' van ge noemden Notaris, Lacge Nieuwstraat 44, boek Zuilenstraat. Op Donderdag den 8. jyUdlR' Maart 1906, des voormiddags JU!!*» ten 10 ure, zullen te san den Zuifi-IJsseldijk, op de Hotstede, Wök A. No. 70, in het openbaar, ten over- staan vin Mr. S C tl BK BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, om gereed geld, worden verkocht: een PAARD, een PINK, een drachtige ZOG, een Boerenwagen, een Kaasbrik, een Utrechtsch Wagentjeeen Schouw, Mahoniehouten- en Eikenhouten LjoneDka»- ten. Secretaire, Tafels, Stoelen, vfcf Veeren- bedden, Dekens, Koper-, Tin-, Blik- en Aardewerk enz. enz. Te bezichtigen des morgens vóór den verkoop. Giessendam zal op oenBdagen 18 Fe- ri en 7 Maart telkens des avonds ure, in het Koffiehuis te üleMeB-Nileiw- en afslag, publiek ver koopen: met SCHUREN, OPEN GROND en ERF, staande en gelegen op 't Dorp, strekkende van den dflk tot aan de Giessen, te kad. Sectie A, Nes. 1710-1713, eamen groot 4 44 Aren. Eén wooing is in eigen gebruik, de overigen zijn verhuurd als volgt: aan C de Kort voor f 1,-, Linmert f 0,75, v. d. Giessen f 0,60; wordende door de verkoopster voorbehouden het recht van gebruik en bewoning levenslang van de woDing, thans bewoond door Linmert. gelegen tegenover perceel één, te Gieaaea- Nleuwberk; kad. Sectie A, Nos. 1760 en 1761, groot 5.Ö5 Areu, waarvan 30 Centiaren toebehooren aan andereD, terwgl de Schuur of Smederij, daarop thans aan wezig, met uitzoiderirg van den steenen voet, behoort aan C. de Kort, die daarvoor f 0,60 per week betaalt. gel» gen echter gemelde Smederij, te «leasen-Nleuwberb; kad. Sectie A, No. 913, groot 14.50 Aren. De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna gicombineerd afgeslagen. Aanvaarding on betaling der kooppenningen op 1 Mei a. s.; percpel 3 kan echter on middellijk in gebruik worden genomen. Nadere inlichtingen zijn te b?ko™e" t®!1 kantore van genoemden Notaris SCHELL te GleiHudaui' Zomerdienst BOTTERDAM. Op een der eersto standen wordt ter overname aangeboden een in KRUIDENIERS, GRUTTERSWAREN en COMESTIBLES, ruim 18 jiar door den tegenwoordigen eigenaar gedreven. O /f rname 1500 «ld. Goederen tegen f.ctuurswaarde. B-. fr, letter M, Alg. Adverlentisbur. MOELIJKER, Agn if ajstraat 14, Bot ter d om contant geld, gsan de Hofstede „DE KLIJNE RjyJfRi VINCK", liggende aan den Hoofdweg, bij het Dorp, in I üMMH* je|1 Alexander-polder, ten I verzoeke van den Heer P. VRÉUGDENHIL, op Woensdag 7 Maart 1906, 's morgens ten 10 ure, teu overstaan van Notaris Ter overname aangeboden tegen met PAARD en WAGEN, omzet 100 pinten Zoetemelk, tegen de som van 9B ■■Idea. Te bevragen bü G. VAN DELFT, Lange Kade 213 te Botterdnm. Wegens vertrek naar elders wordt uit de hand te koop aangeboden een flink van C kerk EEN AFTANDSCH KOOPMANS-WAGEN en DOGCART-WAGEN, voor alles geschikt. Brieven fr., onder no. 17, Bureau van dit Blad. UAUia afgekalfd of aan den uring, 1 PAARDEN, Melkwagen, Tuigen, tnz. enz., benevens MEUBILAIRE GOEDEREN en al hetgeen 's morgens afgeuummerd op gemelde Hofstede zal te bezichtigen zijn. Nader onderricht geeft genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen- De Notarissen CfcJK Mr. C. VAN DER LEE te Aar- J05NfLl lander veen en W. A. DE FA- ■UmaimK VAUGE te Bodegraven zullen op Woensdag 28 Februari 1906, 's morgeus 10 uur, ten huize van Mej. de Wed. B. ZAAL, op Krsskveld om contant geld, publiek verkoopen: 1 PINK. eene parlg HOOI. 2 TONMOLENS, SCHOUW, PALEN, PLANKEN, enz. Alles S uur vóór den verkoop te bezichtigen. voor alle doeleinden geschikt, kort gelegen nabü het Stoombootenboofd rivier de Uk; daar by nog een klein WOONHUIS, beide gelegen te «root-Antnscra. Te bevragen bij den Eigenaar G. VAN DEN ÖERG te Groat-Ansmera. TE KOOP: Een goed onderhouden ijzeren SCHUIT met Inventaris; draagv. 53100 K.G.,zeer geschikt voor een fabriek. Te bezichtigen Dinsdag, Woensdag en Vrijdag. Adres Oliifabriek „WELGELEGEN", Leiderdorp. ISO ntnkn eerste kwaliteit zware Te bevrageq by A. VAN DEN HOVEN te Beenwjjk en by J. VAN VLIET, Karnemeiksloot te Gondn. ïnaemtrs Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handel» merk, verkrijgbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, 4 f 1,10 per 5 ons. dat oogenbllkkelUk belpt en Is verkrUfbnar ln flaeenn van 25 CU, bj| den Generanl-Agent voor Nederland en voorts bij: Mej. TRAPMAN te Goudriaan. A. R. v. d BERG Stolwijk. H. J. SCHOLTEN Ammkhstol. Wed. VERWOERD Vust. L. DE HAAS Molenaarsgraaf. J. v, d. WERKE n Limerkirk. SCHOONHOVEN, CULEMBORG, M DE HEER te Polsbroek. C. VAN ZESSEft Brandwijk. J. SPEIJER Meerkerk. T. v. d. HEIDEN R. VERMEULEN, Langerak. J.DE KLUIJVER, Ottolahu, W. VAR REES Bluken•graai'. TE HUUR OF TE KOOP in een welvarend Dorp: met blijvende Tergnnnlng. Overne mingssom voor Inventaris billijk. Br. fr., onder no. 15, aan het Bureau van dit Blad. Te koep of te hnnr op den besten stand (Markt) te Oudewater: waarin meer dan een halve eeuw een Zaak in Manufacturen en Mede-Artikelen is uitgeoefend. Alle werkdagen te zien en te bevragen bjj H. BERKHOF aldaar. gelegen onder nabij Moercapelle. tn De Notarissen M. DEN BLEKER A te IJsselsteia en J. KOEMAN te MRCejj» Haastrecht zullen te fctflCDA, ■B 11in het Hó'el „DE ZALM", aan de Markt, op Donderdag 8 Maart 1906, bij inzett en op Donderdag 15 Maart 1906, bij toeslag, beide dagen des voormiddags 11 uur, publiek veilen en verkoopen: 9.37.50 Hectaren uitmuntend zeer gunstig gelegeu onder de gemeente Zevenhulxenbij het dorp Moer- capellein den Zuidplaf polder, ten Zuid- Westen van- en aan den Middelweg, sink- kendo van halver sloot tot aan de Vierde Togt, helend aan de eene zijde door eigen dom van den Heer M. P. Beelaerts te Arnhem en aan den anderen kaüt door eigendommen van den Heer Corps, de Jong te Rotterdamen zulks in de volgende 8 perceelen en in massa: I. I>e eerste 4KK.EB vanaf Maer- capelle, naast eigendom van den Heer Beelaerts, geteekend met het polder nummer 97, groot S.12.40 Hectaren j kadaster Sectie Bbis, Nos. 64 en 55. II. De tweede AKKEB vanaf Meer- capelle, zijnde dé middelste, geteekend met het poldernummer 98, groot 3.19.70 Hectaren; kad. Sectie Bbis, Nos. 69 en 1037. III. De derde AKKER vanaf Maer- capelle, naast eigendom van den Heer De Jouggeteekend met het poldernum mer 99, groot 3.19.40 Hectaren; kadaster S.clie Bbis, Nob. 62 eu 63. Te aanvaarden, onder verplichting tot gestanddoenir g der beslaande huur ten be hoeve van Mej. Wed. H. KRAMER, tot blootechoof 1908. bij de betaling der koop penningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Notarissen. te IJBselateln zal aldaar, ^5555^ ia het Koffiehuis „DE ■JOJUSJLL^ RIDDER St. JORIS", op Jmï' "J'MUJIu Woensd.-.g 21 Maart MBmxSSsSf 1906, 's middags 12 our, in éóue zittieg, I. UUll UU11UU liuuuu»™, Kt. D no. 1, mul groote SCHUREN, waarin ■fallinir voor Vee en Paarden, en ruime WERK- en BERGPLAATSEN, VARKENS HOKKEN, benevens ERF, BOOMGAARD, TUIN en uitmuntend Het perceel ia door rijne zeer gun stige ligging uiterst gesctnkt voor eene groote-ruimte behoevende Handelainnch- tinn Fabriek als andersries, doch mag niet tot Wasscherjj of BleekerJ wordon ingericht. EEN SOLIED ret no. 37, mat grooten KELDER, te TJaMlatelu, aan de Benscliopperpoort kadTsêctie F no. 433, groot 45 Centiare-. De perceelen zijn eiken werkdag te be* "Awarding en betaling op 1 Mei 1906. Breeder by biljetten. Inlichtingen geeft do No'aria. I. Notaris G. A. LE GELDER JMhBE te Houlf.ort zal op Vrgdag HUB 1 Maart 1 9II C, 's middags umw II uur, in .DE Zwaan' aldasr, publiek .erkoopeu: met ACHTERHUIS, waarin wnk A Nr. 37, uiet bCHUUR. UOOlBEKt*. VHF GROND en LIJE, te Wllle.k.p, aan den Zurd Useldjjk, groot X1.40 *re», behoorende tot de nalatenschap van J. VAN Te aanvaarden bg de betaling op 13 April of eerder. jt-f Notaris G. A. DE GELDER te cgaf Moctfoort zal op Woensdag SySTL 7 Maart 191)6, 'e morgens Onum 10 uur ten sterf huize vin VAN VULPEN te A cutout, verkoopen: bokken, Varkenshok, j ■«antra en U.l.r.ad, „..ronder Secretaire, 8 Veeren bedden eol. ^Te zlM t vidr de verknoping. H. GROENENDAAL te JBB al Gouda is voornemens op jaiii iiArj'-tf Maandag 26 Februari 1906, des voormiddags 11 uur, in het Hótel „DE ZALM", aan de Maikt te Gcuda, in het openbaar, in ééne zitting, te veilen en verkoopen: Hammer 1. en daarachter gelegen PAKHUIS, aan de Wilhelminastraat, wyk M. no. 161, te met uitgang in dn Lemdnlsterg; kadaster sectio C, no. 208ter grootte van 68 Gen- tlmrra. hebbende bet Pakhuis eveneens uitgang in de Lemdulsteeg. Hammer 2. met daarep Btaande 4 Scbuurljei, wnk R, no. 355, benevens de Kade daar- vtfdr, in de EerBte Kade, achter de Karne- melksloot te Oonda; kadaster sectie^A nrs. 3580 en 852, te zamen groot 6 Aren, 97 Centiaren. Hammer 8. ÖTE^^U^'arfBofct weg, w(jk I'. no. 577, bo^k Jan Philipsstraat, te Gouda; kadaster sectie E, dos 11039 en 1131, te zamen groot 4 Aren, 'J®n ""e"- Non.nier 4. met ERF, TUIN en SCHUURTJEoari dn WilbclminMtraat,„(k M. no. lit kadister Sectie C, no. 2135, groot B7 Oen- tlaren. Itammer 5. Gaud akadaster Sectie A, no. 2038, groot 92 Centiaren. Verhuurd per week aan J. dk Koster voor f 1,50. Nammer 9. in de Petroleumbuurt, aan den Raam, wyk C, no 342 te Geuda; kadaster Sectie U, no. 1717, groot 29 Centlarenmet mede- elKendam en mede-gebruik van de Gang; kadaster S*die D, no. 1999, groot 1 Are, 84 Centlaren. Verhuurd per week aaa J. P. Dikhooff V°Aanvaarding en Betaaldag 15 April 1906. Te bezichtigen perceel no. 1 dagelijks en de overige perceelen 3 werkdagen vóórden verkoop, van 10-12 en van 2—4 uur en op den dag der verkooping vnn 9—11 uur. Nadere inlichlingen ten kantore van ge noemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. op Woensdag 28 Fe bruari 1906, des voor middags elf uren, in het Koffiehuis van den Heer A. SCHOUTEN, ten over- van N.TÏ Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en GROND, geteekend B 169, en een een »f/onderlijken opgang heb- bende OPKAMER, B K»°16"Y»"nin eigen gebruik en te vaürden 1 Mef A ll V i» b( de -eek verhuurd ,voor f 0,60. k. n £pn ruime WERKPLAATS en BERGPLAATS met ERF en GROND, ""ineigYngebruik te aanvaarden 1 Mei 1906. In de perceelen 1 en 2 is sedert vele iaten met gunstig gevolg de Klompen- inakerti en handel iu Klompen en aanver wante artikelen uitgeoefend. De perceelen 1 en 2 worden, na afzon derlijke veiling, vereenigd geveild en at- EnMNoi. 8 lot en met 6. Vier naaat elkander staande aan het Marktveld, Wyk B Nos. 121,123, 124 en 125groot 1 Are, 61 Te aanvaarden by de betaling ^TcrSn 3 tut en met 6 worden na afzonderiyke veiling, gecombineerd geveild e°D«fom'S°en z|jn te bezichtigen M.»ndag en Dinst-Y 16 "n Februari 1966, van 10 tot 8 uren, en op den dag der veiling T,S.der°e iulicb'tTngen geef. Notaris KOEMAN voornoemd. J. KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht „p Woensdag r u v i 1906, 'a morgens 10 ure op het KERKPLEIN; op Donderdag 1 Maart 1 906, 's middags half 2 ure, by de Herberg van H. PELLIKAAN; op Zaterdag 3 Maart 1 906, 'smorgens 10 ure, op bet KERKPLEIN publiek verkoopeD Eene maal® partU da: Planken, Delen, Ribben, Lalleni, Hein- achrootenzware Amerik. grenen Planken voor Bruggen, Schoeiingen, enz. em, p. D'J Notaris D. TEIJLNCK te dk' Schoonhoven zal op Vrgdag a Maart 1906, 'savonds 6 uur, kin faet HEEREN LOGEMENT al daar, in het openbaar verkoopen: onder aan de Kerkate.g: kad. Sectie A. Nos. 6t en 1610, groot 88 tren, MO -mlLaren. Verhuurd tot November 1906 aan J. STRAVERS voor f *0,-. Nader onderricht bg den Notaris. t De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven z«l op Vrgdag Trii'iTÉBfc 9 Maart 1906, 's avonds 6 Aljf' uur" 'n HEEREN LOGE- ZZSisB^ MENT aldaar, in het openbaar verkoopen: I. Ten verzoeke van de Erven H. DE JONG: EENE met daarachter staande SCHUUR, benevens daarom en bggelegen beplant met Jenge VruclilG—iue», aan den Ouden Singelkadastraal bekend in Sectie C, no. 1099, groot 18 Aren, 48 Centiaren. Te veilen in 3 perceelen, by combinatiën en in massa. mrnr Sedert jaren is in dit perceel uitge oefend de Viochbnndel, waartoe het door ligging aan bet water bgzonder is geschikt, terwyi d« Open Grond bg uitstek gunstig te bezigen is als Bonwt«rr®in. II. Ten verzoeke van de Familie PR AST: hinnen Soliaonliovenalsmede ren WOOMHIJISmet DIJKGRONDen WATER onder Bergambacht, n^fj^d® zooals die zyn omschreven bjj Notitiön, welke in tyds terkrggbaar zulleq zgn ten kantore van d^n Notaris. De perceelen zullen zya te bezichtigen 3 dagen vóór en op den verkoopdag, terwyi de betaling der kooppenningen zal moeten geschieden op 4 April 1906. des voormiddags 10 van J. VAN DIJK te openbaar veilen en verkoopen: Voor de Erven den Heer en Mejuffrouw J. W. VAN IPEREN: met SCHUREN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en diverse perceelen onder de gemeente LEEBDAM, te zamen groot in 15 perceelen, diverse combinatiën en generale massa. a. 9.97.04 H.A. onder LEERBROEK, io 6 perceelen en 2 massa's. a. Dull flUUUUUunuuiu met SCHUREN, ERF, TUIN, BOOMGAARD en divirse perceelen onder de gemeente WIEUWEAND, te zamen groot io 10 perceelen, diverse combinatiën en generale massa. 1.95.90 H.A. op den polder Quckernuk onder MEER- KA(umui'rd eg, onder gestanddoen loopende huren, bg de betaling dor kooppenningen op 18 April 1906. Nadere inlichtingen gei ft voornoemde Notaris, "by wien tevens veiliogboekjes ver- krygbaar zyn né 12 Februari 1906. op Maandag den 26. Febru- X I. ari 1906, des morgens ten 11 ure, in bet Koffiehuis van J. VAN WmSfr DER PLAS te Krimpen a/d IJssel. 'en overstaan van den Notaris J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: l EEN PERCEEL gelegen onder de gemeente 17 Aren, 99 Centiaren; om te tan vaarden 18 Maart a. s. ataande op gemeld perceel Griendland, om Ie hakken vóór 18 Maart a s. Breeder omschreven in biljetten en nadere inlichtingen ten kantore fan den Notari* Door vertrok naar elders te HJV hoep op een Dorp in Z. H. een (eenige) drukke ZAAK in aan het water gelegen, welke een flink bestaan oplevert. Fr. br., onder No. 16, aan 't Bureau v.d.Blad. Maandag: Dinsdag: Overige dagen beh. Zendag: V.u SCHOONHOVEN u..r ROTTERDAM Van ROTTERDAM uur SCHOONHOVEN 11.45eu 5.86. ».4B gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Baluit ran 1 November 1800,No. M. D1B10TBTTBIIK br.S. R. J.SeheTiehtTen, E. W. 8e#tt tn J. F. L. Blaikmbrg. Secretaris der Dirootie: Br J. I. 8ck®fi(k8fma Volteekend MaeUchRppelijk X»plael f Venu-kcnl KaplUukl '"-gj-a-ü Vereokerde Ben to OntvanBreUm In 1904 Reserven op SI 0eren,hRr 19M. Tot 31 Decemb. 1904«»n verzekerden betaald. r4.4O0.S4S.ri, 1'BIJM:H1R»»T OP AtMVBABE. Krimpen 6/4 Uk, 21 Fabr. De afdeeling .Krimpen a/d Lek" der Zuid-Hol- landacbe Vereenigiug .Het Groene Kruia opende in November 1906 een cureua voor belangalellendeu ter Verkrijging van onder richt, ten einde bij voorkomende plolaclinge ongelukken de eerate hulp te kunnen ver- l(>Het beatour dier afdeeling atelde bierloe een aantal werkgevers, zoowel te Lekker- kerk als te Krimpen a/d Lek io de gele genheid, om iemand van bun personeel aan te wijzen, die dezen cursus wenaebte bg te "omdér leiding van Dr. N. J. van Dam, pmktiHereud geneesheer alhier, nam een •O-tal personen (in verschillende bedrijven werkzaam) deel aan dezen cu-aus. Zeer duidelijk en kegr(pel|k met alleen, meer ook aanschouwelijk, werden verent'1' lende ongelukken, welke elk oogenblik kunnen voorkomen, door Dr. Van Dam be- sproken en behandeld. Aandachtig en getrouw werden de leaeen gevolgd en hoewel natuurlijk ieder bewaard hoopt te blijven voor een ongeluk, komen der afdeeling .Krimpen a/d Uk „J"' A-H- vereeniKine „Het Groene Kruis alsook LrTan Dam, woorden van hulde toe voor het in bet leven roepen van zulk een nut tigen en leeffryken cursus. De leaeen-. z«o Donderdag )J. voor hm winter geatkakt, met het vooruitzicht, dat ar tadena ebu volgend winterseizoen zeer waarschgoigk opnieuw een curana zal worden geopend. r>k, Febr w,t Toor „eemde dingen men zoo al niet te zien krgglEen iowoner van Groot-Ammera, tekerè v. d. H. bevond zich op den Ukdjk alhier, gezeten op eeo fists. Doch Diet op de gewone -gze bewoog ha zich voort. Neen, twee groote trekhonden werden aan een touw atevig door hem vastgehouden; en om nu eene geheel en al op za» gemak te zan, had hg [Kn beide beenen over het stuur gelegd, ter-ai de honden door het roepen van hun kaas aangehitst, in een flioken draf den weg afholden. Een moderns équipage! •ïleiwerkerk ml* Gisteren werd in het café .De Zwaan van den heer G. van R-euwgk voor den beer W. Zuidmeer aanbesteed het bouwen van twee arbeiderswoningen, waarvan de uitslag was: G. v. d. Sterre te Nieuwerkerk a/d IJsel f 1968 A. Vieaer ta Capelle a/d Uael -d" 5 a van d« Kua te Moordrecht *>17 C van Hemort 'dem 4"*" W. van Verre te Capelle a/d IJnel -80TO P. den Toom idem 3U76 Ti van Vliet te Nieuwerkerk a/d IJsel -3144 r van Leeuwen idem -8150 C b" U Capelle a/d IJsel -3178 D. Hoogendak idem -3251) Het werk ia aan den laagsten mschraver De vorige week zette de heer E van Moordrecht aan Kortenoord bjj iemand zjjn flets neer, om hem den volgenden dag weder mede te nemen. Even later p.sseerde een jonkman te voet, die liever scheen te ryden. althans ha nam de fiets en raad «tn.de wag. Zoodra gemerkt werd dat de fi^ts weg was, stelde men alle pogingen in het werk om den dader op te sporen, t geen dan ook te Oudewater gelukte, waar de flets voor een bagatel was van de hand iets zeqr byzonders kan gemeld worden, dat de eorige week door mej. de wed. O. twee flinke eieren z(jn gegaard, welke aan elkander waren verbonden. Toeo uw correspondent voorbij kwam, moest hy het eens even komen zien, want zoo iets was toch wel waard in de courant te ver- Palabroefcerdam, 22 Febr. De vorige week was een week van kleine rampen. Op Benschop's gebied viel een jongen in 't water, die gelukkig kon worden gered, in 't Polsbroeksche gedeelte liep een knaap zoodanig met zyn hoofd tegen een yzeren paal met de bekende waarschuwing voor motorryders, dat by een gapende wonde opliep. Hy werd binnengedragen bg den beer J. P. Kastelegn, waar de eerste Hulp by ongelukken werd verleend. Volgde de derde: een knaap, die achteruit in 't water liep. Op zyn erbarmelijk hulpgeroep daagde ook voor dezen de gewenschte redding op. ««llalwUkt 22 Febr. Zaterdag 1.1. had alhier de oprichting plaats eener nieuwe Rederykerskamer. onder den naam van „Kunst na Arbeid". De vereeniginir beslaat uit 11 ledeo, waarvan de heer L. Verdoorn als voorzitter en regisseur.de beeren J. Burger en W. Stoppelenburg als secretaris en pen ningmeester werden gekozen. Aan dat be stuur werd de samenstelling van een Regie- ment opgedragen, dat op eene eerstdaags te houden vergadering aan de leden ter goedkeuring zal worden aangeboden. •StalwUk, n Febr- Het *eiin van den visscber W. V. werd dezer dagen, nu er jammer genoeg met de visschery zoo weinig te verdienen is, vermeerderd door de geboorte van een paar tweelingen, een jongen en een meisje, waarvan als byzonder- heid kan worden gemeld, dat ze samen by •s levens intrede bet respectabele gewicht hadden van 20 pond: het m.ehje woog 10^, de jongen 9V» pond. $VUst, 22 Febr. Het bestuur van het waterschap „den Hoogen Boezem achter Haastrecht" heeft met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot molenaar G. Noorlander Cz., te Bergambacht. •Zevenhalaen, 21 Febr. Een onzer ingezetenen reed een paar dagen geleden met een wagen in den Zuidplaspolder. Op eens raakte hy met wagen en paarden in een diepe sloot. Er uit te komen, was niet gemakkeiyk. Met behulp van eenige per sonen werd eerst hy en daarna zyn paarden op 't droge gebracht en de wagen op den weg getrokken. Een klompenmaker hakte Zaterdag j.l. bg ongeluk met een bjj 1 in zyn been, in plaats van in een boom. Een wond tot op het been was 't gevolg er van. Direct moest de dokter ontboden worden om de wond te hechten, 't Is voor den oppassenden man te hopen, dat hy spoedig geneze. ••Mlaawpaart, 12 Febr. Eeo ongeluk, dat goed afliep, had de vorige week alhier PlDe%ouwman V. uit Langerak kwam met paard en wagen binnenryden. toen aan den Achterweg het paard den hoek om wilde, met het gevolg dat het tegen den muur liep en een yzeren hek vertrapte. Dit was ge- deelteiyk stuk gereden* waardoor een der pooten van het paard er tonder ongeval kon worden uitgehaald. De andere poot zat echter zoodanig tus- schen de spyien beklemd, dat men deze moest verbreken, alvorens de poot er uit gehaald kon worden. Gelukkig had het beest geen letsel be komen en kon V. zyn weg voortzetten. Tot klokluider alhier is benoemd G. Goudriaao, in de plaats vao R. van Schaik. die de gemeente heef» verlaten. •Soardelaas, 22 Febr. Terwyi de be woners afwezig waren is Zondag-avond tus- schen 6 en 7V» uur ten huize van den graan handelaar D. Rietveld alhier gestolen een blik ken trommel, inhoudende verschillende effec ten en ongeveer f 1000 aan bankpapier. Verder zyn nog ontvreemd drie kazen en eenige kledingstukken. Men scbynt zich io de richting van Hoornaar te hebbeo begeven, want eenige vermiste kleedingstukken bene vens de ledige blikken trommel werden op dien weg gevonden. Het vermoeden bestaat, dat men zich met een valschen sleutel toegang tot de woning heeft verschaft, want van eenig spoor van inbraak was mets te bespeuren. Het is te hopen, dat de dader of daders epoedig worden opgespoord. Een streng onderzoek wordt iniresteld. 4 Ouderkerk a/4 IJnel, 22 Febr. Met bUjdschap zal ongetwgfeld door zéér velen ia de gemeente en in hare omgeving worden vernomen, dat op het hernieuwd verzoek van de muziek-vereenigiug „Excelsior" alhier, om, fraarschgnlgk in de tweede helft van Juli, een muziek concours binnen de gemeente j te houden, door den burgemeester gunstig is beschikt. Moest vóór twee jaar dit concours worden uitgesteld, Wf8ena heerscheu vao lyphus, veler hartelgke wenscb is het, dat de uitvoering thans geen nieuwe bezwaren zal ondervinden. Moge een ieder, die tot het welslagen van het concours eenigermate kau bydragen, hiertoe bereid j worden gevonden, opdat de regelmg zoo voortreffeiyk mogeiyk en daardoor eeu uit munteode afloop verzekerd zg. Ta Is broek, 22 Febr. Voor een fliak bezette zaal gaf Vrydag-avond Lopiks tan- farekorpa „Hertog Hendrik", directeur de heer J. A. Frommelt, een welgeslaagde uitvoering in 't café van den heer J. de Gilder alhier, 't Afwisselend programma liep flink van stapelv de ten gehoore gebrachte muziek nummers getuigden van den goeden smaak van den directeur, terwyi voor de uit voering een woord van lof toekomt aan directeur eu uitvoerenden beide. De voor drachten en komische scènes, ter afwisseliDg gegeven, kwamen mede by zonder goed tot hun recht en verwierven veel byval. Het zal zeker niet de laatste maal zga, dat „Hertog Hendrik" hier een uitvoering geeft. GEMENGD NIEUWS. Te Jubbega-Schurega (Fr.) is een buweiyk voltrokken tusschen een man en eene vrouw, die acht jaren hadden samen gewoond zonder getrouwd te zyn en vier kinderen hadden. Zij zouden in Januari j.l. in het huweiyk treden, doch de man werd ziek. Toch wilden man en vrouw, met het oog op hunne kinderen, nog gaarne door den band des huweiyks vereenigd worden. Daartoe begaf de burgemeester, die te Heereveen woont, zich als ambtenaar van den Burgeriyken Stand met zes getuigen naar Jubbega Schnrega. Zg vonden den man te bed en in bedeDkeiyken toestand; zyne vrouw zat in de kamer. Nadat de noodige formaliteiten in acht genomen waren, werd het huweiyk. terwyi de man nog op bed lag, door den ambtenaar voltrokken, waarna deze eenige hartetyke woorden van troost en bemoediging tot de gehuwden richtte. Te Groningen is een bediende in den kantoor- en boekhandel van den heer J. na een hevig lyden aan bloedvergiftiging overleden. By het scheren was een puis'je aan zyne wang opengegaan, tengevolge waar van het hoofd spoedig opzwol en de vergiftige stof ook de longen aantastte. Des eenen nood, is des anderen brood. Nu er veel armoe in Rusland is. veel erge achteruitgang ook in de buizen van aanzieniyken, wordt het ryk overstroomd van buitenlandsche antiauaars, die te eer verwachten kunnen goede zaken te doen, daar het antiquaarsvak in het land zelf nog zeer weinig beteekent eu dikwgls metalen voorwerpen van waarde meent te mogen scflatten naar de waarde van het metaal. Middelen om het spiegelen der winkelramen te voorkomen. Evenals het beslaan der winkelramen een onaangenamen io vloed op de étalage uitoefent, is het spie gelen der ruiten een niet minder inconvenient, dat vooral bjj de aan de zonzyde gelegen winkels voorkomt. Als de zon j schijnt, is het dikwyis onmogeiyk, de uit- gestalde goederen te bezichtigen, tenminste wanneer men zyn neus niet vlak tegen de ruit aandringea wil of rechts of links de handen tegen de oogen houdt en op die wyze een spiegeling zoekt te voorkomen. Een afdoend middel hiertegen vormen mar- kiezen, maar niet van de soort, zooals men ze tot nu arebruikt, aan beide zyden licht- grys. of grys en rood gestreeptze moeten aan de bionenzyde. dus de winkelraam zgde, donker, eventueel donkerrood of blauw ge kleurd zgn. Een dergeiyke markies zal stellig een spiegeling voorkomen. Het eenvoudigste doch tevens het duurste middel, waarop wg vooral die firma s op merkzaam maken, die hun winkelpui mo dern laten verbouwenis, dat men nel bovendeel der ramen, ter hoogte van een zg. bovenlichtraam, van prisma-glas voorziet: dit vangt het licht het eerst op en verdeelt het gelgkmatig. Het is het meest rationeele middel tegen spiegelen der ruiten. (De Manufacturer). Vergadering van den Gemeenteraad van KRIMPEN a/d LEK. Zitting van 15 Februari 1906. Aanwezig de heeren M. Boogaerdt, K. Smit, W. v. d. Weiden, J. Huizer. J. Drapers en P. v. d. Linden. Afwezig de heer P. v. d. Hoog (wegens ziekte). Voorzitter-secretaris J. G. van Mierop. Bij de opening der vergadering heet de voorzitter de leden hartelgk welkom op de eerste bgeenkomst in het nieuwe jaar. Iiy spreekt de hoop uit, met alle leden gedurende dezen nieuwen jtarkriog nuttig en aangenaam te kunnen samenwerken in het belang der gemeente. Hierna gaat hy over tot het lezen der notulen van de vorige vergadering. Naar aanleiding hiervan vaagt de heer Boogaerdt het woord en verzoekt eenige inlichtingen omtrent de verpleegkosten van de krankzinnige, waarover in de vorige "ElYtruU^T^r.oloidiog daler „.k kim ik den hoer Boogserdt het volgende mededeelenIk heb me gewend tot den Commiss.ris dar Koningin 10 onze provincie. 1 Met de stukken kon ik aan oonen, da deze vrouw als volkomen hersteld uit hal gesticht was ontslagen. Maar nadarhand blank dat ze in het register van het gesticht als niet hersteld ontslagen was, terwijl de persoon, die onze verklaring heeft onder teekend, in dien tusschentgd ia overledeu. Na hare terugkomst is elk jaar de in het gezin aangekomen, ""r^r£'' stand jaar op jaar ib verergerd. De com missaris raadde ons dan ook de verpleeg kosten te betalen, waarop ze deze week nsar Delft is vervoerd. Hierop worden ae notulen goedgekeurd. Dasfop leest de voor- zitter het verslag van de schoolcommissie over 1905, waaruit bleek dat op 31 Dec. J.l. de openbare scholen bezocht werden door 316, de openbare bewaarschool door 110, de teekeoschool van hot .Nut' door 3d. do school voor uitgebm I ondorwfis Soor 9 en do herhalingsschool door 14 leerlingen. Wordt goedgekeurd. Nu wordt voorgelezen het verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim over 1906. Hieruit blgkt, dat 6 personen voor de commissie zgn verschenen en dat I persoon door den rechter zal moeten vervolgd worden. De heer M. Boogaerdt: Is het in onze ge meente al voorgekomen, dat kinderen van de schoot zjjn verwijderd, omdat de ouders geen schoolgeld betaalden? Ik vind dat een netelige zaak. Aan den „enen kant legt de wet hou den plient op d. kinderen naar Bcbool ts sluren, terwgi aan de andere zgde da leerlingen in genoemd geval worden weggestuurd. De voorzitter: Ik kan den heer Boogaerdt hierover geen inlichtingen Verschat!-n, daar een dergelijke zaak nog niet ia voorgekomen. De voorzitter deelt mede, dat de nieuwe Woningwet in werking is getreden, doch dat nog geen woningen zgn afgehoord. Menige slechte woning ia reeds verlaten, terwijl andere door de eigenaars zullen worden verbeterd. De heer M. Boogaerdt: Worden de eigenaars voor mogelijke onbewoonbaar verklaring gewaarschuwd Enkele woningen zyn beslist onbewoonbaar, byvoorbeeld „de brakken. De voorzitter: Wanneer de commissie voor de Woniogwet deze huizen mocht af keuren, heeft het kerkbestuur al een teeke- ning klaar voor nieuwe panden. Ik deel den leden mede, dat uit het register van den Burgeriyken Stand blgkt, dat onze gemeente op 31 Dec. j.l. bewoond werdI door 2613 ingezetenen, dat gedurende 1905 zgn gestorven 31 personen, geboren 72, terwyi 8 huwelijken werden gesloten. Van Ged. Staten is ingekomen een goed gekeurd besluit tot af- en overschrgving van een post op de begrootina van 1905, en tevens de begrooting voor 1906, zooals die in de vorige vergadering is vastgesteld. Wordt goedgekeurd. Van den heer C. A. Verhey is ingekomen een schaven, dat by de benoeming tot $e- meente-arcbitect aanneemt. De heer M. Boogaerdt: Moeiiykbeden zgn over deze benoeming ontstaan met de ambachtslieden. Vroeger werden de ge meentewerken op de beurt door de ambachts- j lieden verricht. De voorzitter Daarover kuonen we straks "PIkkdeel u mede, dat van m«\j. A. v. Oud- gaarde is ingekomen een aanvrage tot ontslag als onderwyteres aan de openbare school no. 1 tegen 1 April. Nadat besloten is zoo spoedig mogeiyk een oproeping te pl**twn roor een nieuwe onderwgzeres. wordt met algemeene stemmen besloten het ontslag te ''DoTöorzilter: ln hit kohier voor de hondenbelasting zjjn ingeschreven 26 honden voor de eerste en 31 in de tweede klasse waardoor een belaating woidt opgebracht van f 223 Wordt goedgekeurd. De voorzitterHebben de heeren nog iets l De heer M. Boogaerdt, Ons is gezegd, dat de stoomspuit 31 Jan. kaat en klaar zou worden opgeleverd. Het is nu 15 Februari en nog is ze niet gearriveerd. De voorzitterHet contract tot tegen 31 Januari was gesloten, doch de beer Bickers heeft ons zyn verontschuldiging aan geboden, dat de spuit niet op t qd was afge leverd, door zeer drukke werk"ambrJe?' Hg beloofde haar zoo spoedig mogelgk te doen arri veeren. De heer M. Boogaerdt: Ik heb gelezen dat Burg. en Weth. personen vaa 18 tot 60 jaar hebben opgeroepen om deze sprnt te be dienen. Is hieraan ook salaris verbonden t De voorzitter: Ja. Burg. en Weth. hebbeD menschen opgeroepep. die kennis hebben van machinerieën. Ze willen aanstellen. 1 toacbinist en 1 machinist-plaatsvervanger, 2 schroevendraaiers, 2 pgpleiders en 1 slangen- leiders. De verdiensten van den machinist wilden ze bepalen op 30 k 40 ct. per uur. De heer K. Smit: Ik zou een perapon willen benoemen, die over deze zaak bet opzicht had. Ik ben bg Bickers wezen kg ken en bg mgn heengaan heb ik gevraagd wanneer de spuit klaar zou zyn. Het ant woord luidde over 34 4 weken. Ikzou willen voorstellen den benoemden machinist elke week de machine te laten nazien en hem tevens in de gelegenheid willen stellen by de aankomst en beproeving der spuit te lateu aanwezig zgn, om haar geheel en al te leeren behandelen. De voorzitter: Onze bedoeling is ook een persoon te benoemen, doch ook een plaats vervanger. die de leiding op zich zou nemen bö mogeiyke ziekte van den eerste. De heer P. van der Linden: Is ook de brandspuitmeester bezoldigd? De voorzitter: Neen. Bg de handbrand spuiten is dat niet het geval, dus we wilden het ook hier niet doen. Voor we overgaan deel ik den heeren nog het volgende mede: De „Robert Fulton" komt dit jaar weer zeer veel te kort. De ontvaogsten bedragen f 1729,50. Ik zou in overweging willen geven 's morgens eu 's avonds'een afzonder lijk tarief voor werklieden in te Toeren, ten einde te probeereu of zoo het tekort niet kan gedekt worden. Ook heb ik gehoord dat de reederg Fop Smit Co. zyn diensten belangrijk wil wgzigen. De beer M. Boogaerdt: Wat het laatste be treft kan ik u geruststellen door mede te deelen, dat die wyziging een avonddienst betreft. Ook wil ik uzeggen.dat de „Robert Fulton" waarschgoigk voor het laatste jaar vaart, daar de tekorten den aandeelhouders te groot worden. (De heer K. Smit geeft als tekort op f 1898, dat door 6 aandeel houders moet worden gedekt.) Niets meer aan de orde, stuit de voorzitter de 'openbare zitting en gaat over in een zitting met gesloten deuren. ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Myjnheer de Redacteur Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer L. A. Rust in uw No. van 14 Febr. j.l., vraagt ondergeteekende nog eenige plaatsruimte in uw veelgelezen blad, waar voor ik u by voorbaat dank zeg. Hulde brengt de heer Rusz daarin aan de vorige bestuursleden van „Hulp in Lyden', die sedert de oprichting een kapitaal hebben welen te for- meeren van f 15.000 Het zal voor aie vorige bestuursleden, die rich zooveel moeite getroost hebben en die vooral de laatste jaren met zooveel tegenstand te kampen hadden, zoodat zg ten slotte strg- densmoede hun functiën neerlegden, het ral voor die heeren niet onaangenaam zyn, dat hun nu van onverdachte zyde hulde wordt toegebracht. Wy, leden van „Hulp in Lyden kunnen daarin met den heer R meegaan en brengen gaarne ook onze hulde aan die vorige bestuurderen, onder wier leiding wy telken jare onze bezittingen zagen vooruitgaan. Moge het tegenwoordig bestuur op dit pun hun voetspoor volgen! Kunnen wy dus met die zinsnede uit net betoon des heeren R. instemmen, het overige »an ifin slak mogen w|j niet onweersproken laten. Inde eerste plaats spreekt de heer K. van door dry ven; de lezer oordeele straks by wien of er doordry ven te con8.,at1f®re'1 valt. Vervolgens worden wy opMlBk be schuldigd van: Opzettelyke, willekeu rige, onjuiste voorlichting, om» wü niet gesproken hebben over het nieuwe reglement. M. d. Rl deel over een nieuw reglement kan natuur lyk verschillend zyn. Uit de wyze van behandeling bleek, dat met de verouderde begrippen nog volstrekt met gebroken waa. Stel u voor: aan den avond van !T Jum was er vergadering van de Commissie van Beheer met de leden van „Hulp in Lyden Aanwezig ruim 150 leden. Bespreking eeo nieuw coocept-reglement. By den aanvang werd gevraagd hoe die bespreking zal gaan. Mogen de leden stemmeD, zoo noodie.ofeen Art. wordt aangenomen of verworpen Neen I klonk het van de bestuurstafel, dat laten de statuten der „Nyverheids-vereeniging met toe. De bespreking begint en komende tot art 5 biykt er, dat de meeste leden daar tegen zyn. Weer wordt er gevraagd om te mogen stemmen, en terwyi er een algemeen geroep gehoord wordt van tegentegen klopt de voorzitter met den hamer en zegt: mannen, we gaan verder; dit art. is aangenomen. v Liter, 8 December, in een vergade ring van de commissie uit „Hulp in Lijden" met het bestuur, werd gevraagd hoe het gaan zal wanneer de leden het nieuwe reglement niet willen aanvaarden, en luidde het uit den mond des voorzitters: „Wanneer jelui het nieuwe reglement niet wil hebben, zooals wy het je geven, dan..... krijg je het toch! Op grond van de sta tuten der Ngverheids-Vereeniging." (Is hier soms doordry ven te constateeren, lezer Nu is het gelukkig dat die tyd voorby is, waarvan de heer R. spreekt. De tfcd van „ja wel, nignheer" en dank je. myn heer." Als dat vroeger zoo geweest is. dan kan ons dat verwyt niet tr'ff""- Die trid behoort tot het verledene. Ten bewgte daarvan dient ook dit schreven, en staat ons protest tegen deo verkeèrden toestand in ons fonds, welke nog steeds wordt be stendigd. Ea als nu de heer R ge looit, dat wy door het stemrecht een om wenteling willftn te weeg brengen, dan moet ik hem toch even wyzen op de onmogeiykheid daarvan. Gesteld, dat zoo iets verschnkkeiyks in onze bedoeling lag. Het bestuur bestaat uit 7 leden. JaaHgks treedt één lid af en is herkiesbaar. Wan- neer dus die omwenteling doorgevoerd werd, dan zou er 7 jaar verloopen eer dat het laatste offer was gevallen. Neen mgnheer K dat is ons doel niet. Onze overtuiging is, dat het voor het bestuur niet voldoende is, als het 't vertrouwen bezit van de Ngver heids Vereeniging. Het bestuur moet in de eerste plaats bezitten het vertrouwen van de leden. Om dat te kunnen uitspreken hebbeo wy noodig stemrecht. Gebeurde het dan, dat er een bestuurslid plaats moest ruimen voor een ander, dan is dat volstrekt ■een beleediging. Onverantwoordelijk zou het dan zyn, als het bestuur dan dreigde met regeeringloosheid. Dal doende zou het bestuur zich schuldig maken aan ergeriyk doordryven, en voor zulk dreigen gaat geen man uit den weg. Ten slotte, komende tot den goeden raad van den heer Ru«z: Ook dezen kunnen wg niet opvolgen. Wfl meenen dat het zeer wel mogeiyk is. dat patroons en gezellen samen in één ziekte verzekering zyn. Béiden hebben dan dezelfde belangen voor te staan, en uit financiëel oogpunt is dat voor beiden het voordeeligste. Vanzelf vervalt dan het zitten aan de groene tafel en kunnen wy dien laatsten zin (die niet de mooiste is) onbesproken laten. Namens de commissie uit „Hulp i" Löden", G. J. VAN DEN BERGH. Schoonhoven, 19 Febr. 1906. Mijnheer de Redacteur I Vergun ondergetepkenden s. v. p. eenige plaatsruimte in uw veelgelezen blad. Zooals wel te verwachten was, geeft een der bestuursleden van het Ziekenfonds „Tot Hulp in Lijden" eenig antwoord op he% in gezonden stuk van 10 Febr. j.l. Wy hadden echter liever gezien, dat de geachte inzender zich meer bepaald had tot de hoofdzaak waar het hier om gaat. Het schrgven aan de Nijverheids-VereenigiDg had niets meer en ook niets minder ten doel. dan het kies- i— recht te vragen voor de meerderjarige ledem^Jti der Instelling. Ea in de beide vergaderin- gen der Ngverheids-Vereeniging (waar de eerste 10 onderteekenaars uitgenoodigd wa ren), hebben wg een breedvoerige toelichting gegeven, hoe wy dat kiesrecht het liefst ZRgen geregeld. Wy konden de vrees (die pr bg de meeste bestuursleden aanwezig was),' dat de leden nu in eens alles begeerden, ontnemen, want wy begeerden niets anders, dan dat het bestuur zou gekozen worden door de leden, voor de helft leden der Nyverheids- Vereeniging en de andere helft leden van het Ziekenfonds; bovendien dat bg de voorgestelde reglementswgzigiug de leden een stem zou gegeven worden. Nu zegt de heer Rusz wel, dat wg opzetteiyk gezwegen hebben over het nieuwe ontwerp-reglement, doch dit is niet juist. Wy meenden, dat de ontwerpers dit zelf maar liever niet ter sprake brachten. Doch laat ons nu zien wat het nieuwe ontwerp-reglement ons op het punt van stemrecht wenscht te geven. Art. 20 luidt: „De Instelling wordt beheerd door een gemengde commissie, bestaande uit zeven leden der Nijverheids Vereeniging en vier leden van „Hulp in Lyden". Nu schryft de heer Rusz wel dat het bestuur in den geest van den tegenwoordigen tyd werkzaam wil zyn, maar wy kunnen hieruit dien tgdgeest nog niet ontdekken. Dat wg dan eerst een beetje met de zaken vertrouwd moeten worden, om langzamerhand tot zelf beheer te komen, zeker, dit kan de heer Rusz wel beloven, maar in het nieuwe ontwerp-reglement staat er geen woord van. Op het punt dat onze voorouders altgd ge zwegen hebben, zullen wg met den heer Rusz maar niet discussieeren. Hg zal daarmede toch niet willen betoogen, dat wg dat nu ook maar moeten doen. Gaarne willen wg echter bekennen, dat er wel eenige aanleiding is om nu alles niet meer te beantwoorden met ja mynheer en neen mgnheer, want wg hadden juist groote verwachtingen van het tegenwoor dige bestuur; maar helaas, wg zgn bitter teleurgesteld met en bg de behandeling van het nieuw ontwerp reglement. Waarom toch niet het stemrecht aan de leden gegeven, zooals dit toch in alle ver- eenigingen is; maar neen, de leden zyn er I nog niet ryp voor volgens het tegenwoordige bestuur. De vrees om gewipt te wo'deo, zooals de heer Rusz dat noemt, achynt er by hem wel diep io te zitten. De heer Rusz kan er zich echte* van verzekerd houden, dat als hy door de meerderheid van leden van „Hulp in Lyden" gekozen wordt, bet onze volle goedkeuring wegdraagt, len slotte de goede raad van den geachlen in zender, aan G J. van den Bench en zijne andere collega's om lid te worden van de Nijverheids- Verepniging". Hier schjjot de heer Rusz het te willen voorstellen of het louter patroons zyn die deze actie op touw gezet hebben ons dunkt hier maakt de heer Rusz zich schuldig aan een zeer onjuiste voortelling, want het s»uk aan de „Nyverheids-Vereent (tink" gssond.» P-Ijkt toch met .'l»',™1 namen van patroons, ma«r wel degeiyk voor de overgron»e m«erd"rh«id met namen van gezellen. Verder zfin wij het -olkomen met den beer Rusz eens, d.t -zonnar er een p, troon lid wordt T.n de .Nfi-erhnid, Vereeniging" (on bezoekt een p..r mul de vergadering). h|j in een minimum v«n t(d achter de groene tafel k.n zitten; hiervoor zyn bewijzen genoeg, dat wy het niet wagen zullen dit tegen te spreken Zeer eigenaardig was het begin vat het inaetooden stuk van den heer Rusz. door hulde te brengeo aan het voormalige bedtuun ook wy kunnen het niet nalaten, ons hij die hulde aan te sluiten, het zelfs be treurende dat het vorige bestour is heen- secaan, daar het ons geblekea is. dat juist eenUre der vorige bestuursleden vóór ons voorstel waren, terwyi er van het tegen woordige bestuur niemand voor te vindpn was. UEd. beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte. Met Hoogachting. ANDR. MEIJER, D. DE ROQIJ. Leden der Inrichting tot „Hnlp in Lyden". Schoonhoven, 19 Febr. 1906. TUINBOUW. Oil bM-aafL Vooral voor onderplanting in boomgaarden leenen de bessen zich uitstekend, vandaar dat men in den laatsten tyd bier en daar er groote aanplantingen van aantreft. Is de srroothandel van bovemrenoerod ooft. vooral wat aangaat kruis- en zwarte bessen, hoofdza- keiyk gebaseerd op de leverin» van onrype vruchten voor bereiding van jams en bessen- wijn en waarvoor die vruchten by«ia uitslui tend in onrypen toestand naar Engeland wor den gezonden, de binnenlandsche handel is niet onbeduidend te noemen en vooral in parti culiere tuinen zullen we meestal eenige strui ken aantreffen, hoewel vaak in minder runsti- gen staat verkeerend. Vooral in zolk« tui nen vinden we niet zelden kroooboompjes gekweekt, die dit voor hebben by struiken, dat ze gemakkeiyker schoon te houden zfln, en. langs paden of rabatjes geplant, minder plaats innemen. Over 't algemeen houden bessen van een vry zwaren, voebtigen grond. Op zandgrond vindt men er wel goede struiken van, maar aan kleibodem geven ze zeer zeker de voor keur. De zwartebes wil nog 't best op zand- grond groeien. Moet men, zoo men een bevredigenden oogst verlangt, op zandgrond zwaar mesteD, op leem- of kleibodems is ook toevoearing van mest ganBch niet overbodig. Het jaar- ïyks toedienen van gier (met toevoeging van snperphosphaat op klei- en thomasslak- kenmeel on zandgrond) verdient lie aan beveling. Op humesryken grond zal men heel goed met kunstmest alleen kunnen volstaan men geve dan 12 4 15 K G. tbomas- meel of snperphosphaat, 5 4 6 K.G patentkali en 2 KG. cbilisalpeter per 100 vierk. W. Vooral voor kleine particuliere tuinen is dit van belang. Korte of lange mest is by bessen, die heel oppervlakkig wortelen, zeer moeiiyk onder te spitten, zonder de voedeode or ganen te kwetsen. Vandaar dat men vaak zyn toevlucht tot vloei of kunstmest neemt. Het snoeien van kruisbessen en zwarte bes komt vry wel met elkaar overeen. Beide soorten hebben n 1. deze eigenschappen gemeen, dat ze vruchtgeven uit de spoortjes en dikke oogen aan het i jarig lot, dus uit de verlengscheut. Anders is dit by de witte en roode bes. Deze dragen uitsluitend op spoortjes, voorkomende op twee of meerjarig bout. Roode en witte bessen mogen we derhalve (tenminste zoo wa met volgroeide en met geen jonge, pasgekweekte struiken te doen hebben), op f of 3 oogen snoeien. S'eeds op een buitenoog. Men lette er voo'al op. de twy* zoo kort moge lijk boven het gekozen oog in te snqden. Doet men dit niet. dan zal het stukje van de tw(jg, dat boven het oog overschiet, by gebrek aan saptoevoer insterven. en krygen e doode, vingervnrmige stnkjes, welke den it ruiken een minder prettig aanzien geven, an de eenjarige loten van kruis- en zwarte- bessen nemen we alleen het uiterste, onrype deel weg, doch snoeien steeds op een krachtig buitenoog. Vaak. ja laten we gerust zeggen meestal treffan we in bessebooraen te veel hout aan. Doordat menigeen reeds sinds jaren gewoon is. alleen 't jonge gewas hy den wintersnoei onderhanden te nemen, wordt vaak 't uit dunnen der struiken vergeten. Dit is evenwel iets, waar men de meeste aandacht op vestige. Elke hoofd (of meer besproken gesteltak) moet over voldoende ruimte be- schikken. Anders krygen we verstikking, waardoor de takken onder hun spoortjes of vruchtostels verliezen en kaal worden. Treft men zulke takken aan, wat met zelden 't geval is, neem ze geheel wag en kweek een anderen er voor in de plaats, iets wat gemakkeiyk gaat door de talryke uitloopers. 1 Dun dus uwe boomen goed uit en neem 2 van de 3 takken weg, als er slechts ruimte is voor 1. We krggen dan mooier boomen en beter, grooter en mooier ge kleurd oof». Uitloopen uit den voet, welke met gebruikt kunnen worden, neemt men geheel weg. We geven voor den liefhebber eenige soorten, geschikt voor particuliere tuinen. Roode bes: Hoornsche roode; Geelstee), zoet en. groot; Loppersumsche, groot; Fay's New Prolific zeer groot, e. a. Zwarte bessen: Lee's Prolifie, zeer groot- vruchtig en rgkdragend. e. a. Kruisbes: Winhams Industry; Ruige paarse; groote Eng. witte; groote ruige gele. e. a. We vestigen nog uitdrukkeiyk de aan dacht op 't bestellen van vruchtboomen 't algemeen uit kweekergen, gelegen op de zelfde grondsoort als waarop de betrokken boomen moeten geplant. Neem voor zand grond dus boomen uit kweekeryen. gelegen op deze grondsoort en tevens moeten voor kleibodems planten worden aangekocht, welke zgn opgekweekt op klei, anders zal men vaak niet naar verwachting uitkomen. „Kweeker."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3