1906. Woensdag 28 Februari. N°. 2695. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BUITENLAND. BimiLAHD. 3. W. N. VAN NOOTEN Ti Schoonhovin, Uitgeven. de Rjjksnormaal- (1 te sprei heeft 371 ratie-beslui- ree dit der lia” snblik den Von ook wi ten het i verzoek van id toegelicht, an de irdam in in ld; en ii en 1G. voor f RC f 9143,f iring het ook jr zijn M. C. ng, A. heeft, wt ontslag i aandrinr*'’ Op men I beide g e h u u i ot de v toegelaten de leei „■^vut; A. Timmt eenigingen zonden namen alleen SGHOOHHOVEflSGHE GOMT. aoegen )t een ■orgesius ehter de dun ver- Minister ger.” wijt men zijn zwijgen 3 bet niet kinder plaatsen in Italifi zijn i aardbevingen waarge- is werkt ook i Minister van verschil met zijn over O. a. raffen voor geschorst voor leer zullen LongworthRoosevelt naar den trein reden, is een gerechtelijke vervolging ingesteld wegens overmatig snel rijden. H| beweert, dat zulks noodig was om het jonge paar hun trein niet te ter gedeeld, dat de Ijjl -• -* i7„,Jen geschorst voor ijjnljjk niet meer zullen Voorts werd door den 'inston-Churchill verklaard, der Rand-Magnaten in de Zuid Afrikaanschen oorlog, irplichtingen der de Regeering in Pr|s der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterljjk tot Dinsdags- en tot Vrgdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor S-maalplaatsing opgegeven, worden slechts !-maal in rekening gebracht. de kerken Soms in )-Dame-des- werd nog protest voorge le ééne kerk geheeleu nacht Geuda, 26 Febr. In de Vrijdag middag gehouden vergadering van den gemeenteraad werden de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid, den tieer J. H. van derTorreu, onderzocht en goedgekeurd en tot toelating besloten. De bare Maandi J. M. zijn krachti het welzijn Benoemd tot wering M. Geljjns; I zicht op het de commissie lim de heer van toe- i de heer „_9 verve o snel rijden. >dig was om het ji doen missen. s voorvalt, daar kan allengs zoo het een komt. heer Melchers, die in kunstmest. lr 1_‘ Haagsche 1 Troelstra ■cu.olg waarvan tusschen Troelstra s., waarbij men *oen van den afgevaardigde vernemen, dat hij de brui zou kunnen __r meest rder rustig. de Notre-Di kerken een pastoor, gen den °r gemeente. lig- de vergadering ge- de notulen der vorige randerd goedgekeurd. van de commissie tot wering suim werd voor kennisgeving t j.l. aan de bjj ige propagandaver- vereenigingen ver- tomen, behalve de in eenige jonge liberalen, die zich verkiezingstijden lis reserve aan- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abon- neeren bjj alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. melden, voor de volgende heeren, die zich in het algemeen bereid verklaard hebben voor genoemde clubs als spreker op te treden C. A. Zelvelder (Sneek), Jac. Welieman (Krab- bendjjke, Zeeland). Mr. M. W. F. Treub(Den Daag), Mr. H. J Tasman (Hilversum), Herman Snjjders (Middelburg), N. H. van Roggen (Maastricht), Frans Netscher (Sant poort), C Moerman Jr. (Amersfoort), Mr. H. P. Marchant (Scheveningen), Jules Keizer (Am sterdam), Mr. Ch. J. F. Karsten (Amsterdam), R. Kapinga (Zwolle), G. C. A. Fabius (Breda), Mr. J. van Drooge (Dordrecht), Mr. D. van Blom (Den Haag), Mr. S. J. L. van Aalten (Rotterdam), Mr. C. J. M. Wilde (Den Haag), P. Nolting (Amsterdam), J. E. van der Wielen (Den Haag), Dr. P. H. Roessingh (Den Haag), Tj. Kielstra (Oegstgeesl), G. Nypels (Den Haag), K. Rejjne (Haarlem) en Mr. J. H. Valckenier Kips (Utrecht) Een opgave door het bondsbestuur gevraagd aan de liberale commissie van advies van sprekers der vrjj-liberale richting, kwam tot dusver niet in. Deze en andere aanvullingen zullen nader worden bekend gemaakt. Op de tide internationale pluim- veetentoonstelling van do Geldersche Piuim- veeclub, welke te Arnhem gehouden wordt, is de zilveren medaille van H. M. de Koningin voor hem, die de meeste punten behaalt in éêa soort hoenders van dezelfde kleur, welker klassen zjjn gesplitst in oud en jong, toege kend aan den, heer H. A. de Vries te Zwolle. De zilveren medaille van Z. K. II. den Prins der Nederlanden voor hem, die de meeste punten behaalt in één soort hoenders van dezelfde kleur, welker klassen niet zgn gesplitst in oud en jong, aan den heer J. A. Boom Az. te Arnhem. De eerebeker door baron van Sytzama in 1900 uitgeloofd voor den schoonstee haan Wyandotte, goudlaken, welke beker driemaal gewonnen moest worden, viel ten deel aan den heer N. Walop, te Kralingen, die hem ook in 1903 en 1905 won. Visscherjj-vereeniging «Helpt u zelven”, te Tolen, heeft van H. M. de Konin gin eene gift ontvangen voor f 100. H. M. de Koniugin-Moeder heeft f 100 geschonken voor de werkverschaffing van den Chris’eljjken «Volksbond ia -s-Gra- venhage. Het hoofdbestuur van de ver- eeniging van Hoofden van scholen in Neder land besloot een salaris-actie te beginnen, allereerst in hot belang van de leden der vereenigiug. Voor uitwerking van het plan zyn tien Provinciale comi'é’s benoemd, be staande voor elke provincie uit drie leden; Limburg samen vier leden, iviac» elke Noord Brabant en 1 totaal 31 leden. Het eerste lid van een Provinciaal comité is het hoofdbestuurslid, dat de provincie in dit college vertegenwoordigt; de twee andere leden zgn gewone leden der vereeniging. Het Prov. comité voor Zuid Holland be slaat uit de heerenI. Schreuder te Rotter dam, H. Vrjjman te Spjjkenissi eu G. C. Weeren te Ter Aar; voor Utrecht uit: P. M. van Leeuwen te Utrecht, F. A. Brand te Werkhoven en A. Franke te Banschop. Het Centraal comité bestaat uit de heeren C. F. A. Zernike en J. G. Ngk te Amsterdam en J. Mulder te Groningen, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur der ver. van H. v. scb. in Nederland. De behoefte aan personeel voor de bijzondere scholen schijnt zeer groot te zijn, want reeds nu in Februari doet men aanzotk bjj hen die in April a. s. het onderwgzers-examei’ gaan doen, om bg slagen zich beschikbaar te stellen voor *t bjj zonder onderwgs, terwjjl een hoog salaris beloofd wordt. Na gehouden toelatingsexamen werden tot de normaalschool te Sliedrecht toegelaten de leerlingen: J. Köhler te Papen- drtcht; A. Timmer, M. Boon en A. Stejjnis te Giesendam; A. Groeneveld, J. Ouwerkerk en D. Rejjers van Sliedrecht; G. Kortenhoeven van Hardingsveld en tot de Ie voorbereidende klasse: B. A. Hoekstra, H. van der Vlies, D. van Asperen eu H. van den Berg te Sliedrecht en A. Sint-Nicolaas te Giesendam. In de in deze maand gehouden classikale vergadering van de classis Gorin- chem der Ger. Kerken is medegedeeld door Ds. J. F. Jonkers, predikant te Giesen-Oude- en Giesen Nieu wkerk, dat de Deputaten van de Generale Kas voor de Zending, in samen werking met de Gereformeerde Kerken van Rotterdam geen bezwaar hebben, ten einde die Kerken te steunen in het zendingswerk, met bet oog op een uit te,zenden missionnairen predikant naar Ned.-Indië. Een in het midden gebracht voorstel om een .Kerkbode” uit te geven, vond geen vol doenden steuo. Medegedeeld werd, dat de Kerken van Giesen Nieuwkerk en Giesen-Oudekerk zich vereenigen wilh-i-. Do jaarigksche be d e v aart naar Lourdes (Fraikrgk) zal dit jaar gehouden worden van 24 April tot 2 Mei, terwgl ditmaal een groot aantal zieken zullen deelnomen. De thans 7 8 j a r i g e stichter en leider van het „Leger des Heils”, generaal William Booth, zal binnenkort nog eens ons land bezoeken. De generaal zal de volgende plaatsen be zoeken en openbare samenkomsten hóuden in de daarbjj vermelde gebouwen: R .Lterdam op Zondag 11 Maart, in „De Doelen”; Ngmegen op Maandag 12 Maart, in „De Vereenigiug"; Apeldoorn op Dinsdag 13 Maart, in „Het Park Tivoli”; Enschedé op Woensdag 14 Maart, iu „De Groote So ciëteit”; Deventer op Woensdag 14 Maart, in „De Scnouwburgzaal”; Groningen op Don derdag 15Maart in „De Harmonie"; Meppel op Vrijdag 16 Maart, in „De Concertzaal"; Zwolle op Vrgdag 16 Maart, in „De Buiten- Sociëteit”; Amsterdam op Zaterdag 17 en Zondag 18 Maart, in „Het Paleis voor Volksvlijt”, Bg het departement van kolo niën is Zaterdag j I. ontvangen het volgende telegram van den gou verueur-generaal van Nederlandsch-Indië „In Loewoe werd bg doortrekking van het gebied tusschen Djaladja en Wotoe nergens tegenstand ondervonden. De be volking was goedgezind. Wotoe is door ons wederom bezet.” Blgkenseen by het departement van koloniën Zaterdag j.l. ontvangen tele- gsam van den gouverneur van A'jeh en onderhoorigheden, drong een tiental A'j ihers het tgdelgk bivouak te Djeuaiep (Simalanga) binnen en sneuvelde één o licier (J. F. Evers), werd zwaar gewond één en werden licht gewond vjjf Europeescbe militairen beneden den rang van officier. Bjj Kon. besluit van 24 dezer is, met ingang van 1 Maart, bjj het Centraal- Bureau voor de Statistiek: benoemd tot adjunct-commits Mr. Dr. L J. Sparnasy te Gouda. Bg Kon. besluit van 22 dezer is iogesteld een staatscommissie, aan welke wordt opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de middelen tot bevordering van den zalmrjjkdom der Nederlandsche rivieren, omtrent den uitslag van dit onderzoek rap port uit te brengen en daarin met name te adviseeren over de vraag, of het wenschelgk is te dien einde weder jonge zalmpjes in de benedenrivieren uit te zetten. In deze staatscommissie zjjn benoemd: a. tot lid en voorzitter: de heer Mr. F. J. M. A. Reekers, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam; b. tot leden, de heeren: Dr. P. P. C. Hoek, wetenschappelijk adviseur in visscherjjzaken, met verlof, te Kopenhagen G. A. ten Houten, lid van het College voor de Zeevisscherjjen te Rotterdam; Dr. C. Kerbert, directeur van het Konink lijk Zoölogisch Genootschap „Nitura Artis Magistra” te Amsterdam; A. A. Nengermin, directeur der Neder landsche Heidemaatschappij, te Utrecht; Dr. H. F. Nierstrasz, lector aan de rijks universiteit te Utrecht; Mr. O. J. E. baron van Wassenaer van Catwjjck, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal, te 's Gravenhage; Dr. Max Weber, buitengewoon hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Am sterdam, te Eerbeek, en Dr. A. A. W. Hubrecht, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Kon. toestemming is verleend, dat de bovengenoemde betrekking door Dr. Hubrecht tegeljjk met zgn hoogleraarsambt zal worden bekleed. c. lot sreretaris: Mr. M. A. Wolfson, com mies bjj het. Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, te Scbeveningen. En is bjj het Kon. beéluit bepaald, dat de leden de bevoegdheid zullen hebben van hunne van het advies der meerderheid af wijkende zienswijze bjj afzonderlijke nota te doen bl|jker. De Commissaris der Koningi in de provincie Zuid Holland maakt bekenc lo. dat de visschorjj in de binnenwateren, waaronder ook worden verstaan rivieren door sluizen afgesloten, zal zjjn gesloten van den 16den Maart aanstaande tot nadere aan kondiging, met uitzondering: a. van de vibscherjj naar aal en paling door middel van fuiken, aalscharen, aalree- pen, aalkorven, dobbers en peuren; b. van de visscherjj met de gebbe, om kleine visebjes te scheppen tot aas voor dobbers 2o dat bet visschen met kuilnetten, waar onder ook behooren ankerkuilen en staal- boomen, van 1 April aanstaande tot en met 31 Mei daaraanvolgende is verboden. Naar men verneemt hebben de weerbaarheidskorpsen in Nederland in be ginsel besloten m den komenden zomer een reunie met velddienst te houden. Op de Woensdag den Bund van vrjj danig --an aangesloten sprekerslijst k< van eenige jong in verklesingstjj Politiek schooltje. Op een te Amsterdam gehouden propa ganda meeting van de Christ-Historischo Partjj zei Dr. De Visser in zjjn slotwoord: „Het huidige ministerie is te vergeleken met een schooltje, waar Mr. Goeman Bor- gesius bovenmeester is, in „Het Vaderland" lezende en in de „Zutpbensche” scbrjjvende. Het onderwgs geven laat lig over aan den ondermeester, Mr. De Meester, maar die is niet goed voor zgn taak berekend, en dan is er nog een scholier, die al tamelijk bal sturig is, n.l. de Minister van Oorlog, de heer Staal, die al weg zou zjjn, als de rechterzijde hem bjj de begrooting met haar stemmen niet geholpen had. En voorts is er nog een scholier, die, terwgl er toch een leerplichtwet is, vrijwillig de school voor vgf maanden gaat verlaten.” Spreker hoopte, dat men het zal inzien, dat het op deze school niet goed gaat en dat men ten slotte zal zeggen: „zulk een schooltje wenschen wjj niet. Moge dén ook de Christ.- Hist. Partjj gereed staan om voor goede meesters en scholieren in dat staatsschoolse te zorgen.” Een aardige vergelijking, zegt de „Zut- phensebe Courant”, die de heer Borgesius tot medewerker heeft, maar een vergelijking, die wat verder moet worden doorgevoerd. „Er was op die school een jongen, die door niemand eigenlijk goed vertrouwd werd, door zgn medescholieren niet, door den vroegeren bovenmeester niet, en door den nieuwen nog minder. Toen nu de nieuwe bovenmeester aan het hoofd van de school kwam te staan, werd tegelijkertijd die jongen, tot groot gem van velen zijner medeleerlingen, met standje van school weggezonden. Het spreekt van zelf, dat hjj nu allerlei leeljjks vertelt van zjjn medescholieren, van de ondermeesters en van den nieuwen bovenmeester. Die jongen woont ta Amsterdam en Dr. De Visser zal hem gelooven wg wel kennen.” Ministerie aanspi iende neg tafel zouden td worden door enz. >llingi ergeL. itterdar* Aan c t bestui alhier, geschikt verplegingsarlikelen geheel ongedachte rassende wjjze voldi ingezetene onzer (f 7000) van zgne rekenin Grwt-AmmerS) 27 Febr. Ds. J. de Bruin, predikant bg de Ned. Herv. Gem? te Bleskensgraaf, heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen. Hekendorp, 26 Febr. Tot voorzitter en secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim alhier zgn herbenoemd resp. de heeren C. Krugt en J. Kramer. Langeruigeweide, 26 Febr. Van den veehouder L. Kok is door het Rjjk overge nomen een aan tuberculose lijdend rund. *£.ekamond, 26 Febr. Gedurende het jaar 1905 zjjn aan dit hulppostkantoor ont vangen: brieven 9975, briefkaarten 7465, dienst- stukken 3463, drukwerken 73606, monsters 61, aangeteekende brieven 177, brieven van en voor Leksmond 360, verzonden aange teekende brieven 145, postpakketten 876 (en verzonden 619); postwissels gestort 938, uitbetaald 552, kwitantiëu gedeponeerd 417 n" ingevorderd 1136; spaarbank 346 inlagen 107 terugbetalingen; verkochte postzegels voor f 938.81. Rgkspostspaarbank 1895: Inlagen 159 voor f 43,87, terugbetalingen 43 voor f5280,74; 1905: Inlagen 346 voor f 27771,13, terugbe talingen 107 voor f 18583,36. Meerkerk, 26 Febr. Vrijdag j.l. ver gaderde de Raad dezer gemeente. Alle leden waren tegenwoordig. Nadat de voorzitter a opend had, werden voorgelezen en onvers Het verslag van de van schoolverzuim aangenomen. Van den districts-schoolopziener, den heer P. Ie Grand, was eene missive ingekomen, inhoudende het verzoek in het ledige school lokaal eene kachel te plaatsen, opdat daar bet verplichte onderwas in de gymnastiek gegeven zou kuunen worden. Met alge meens stemmen is hiertoe besloten. Nog was ingekomen een request der ver- eenigingen Euphou ia", „Concordia” en „Crescendo" om het sluitingsuur der café's met uitvoeringen te brengen van 12 op 1 uur. Ook dit verzoek werd ingewilligd. Vervolgens had er af- en overschrijving plaats en daarna ging de raad in geheime zittiug over tot het vaststellen van het kohier van den hoofdelgken omslag. M««rdrecht, 26 Febr. Wegens vertrek van den heer J. J. Rupke, is er een vacature in den gemeenteraad. Reeaw||k, 26 Febr. Er gaat onder de ingezetenen dezer gemeente een adres aan H. M. de Koningin rond, verzoekende om in deze gemeente de standplaats voor een no taris te vestigen. Wijngaarden, 26 Febr. Mej. J. v. Tongeren, onderwijzeres te Dordt, stut no, 1 op de voordracht ter benoeming van een onderwijzeres 2e kl. aan de o. 1. s. voor gewoon lager onderwijs Se U. aan da Van- Damatrut te 's-Gravenhago, Overaiokk Alvorens de troonrede voor de opening van bet Brltsche Parlement was vastge steld, was er in den boezem van bet nieuwe Kabinet een ernstig verschil gerezen over de Chioeezen quit-st ie in Zuid-Afrika. De heeren Bannerman en Morley hadden de reeds ingevoerde Chioeezeu terstond naar bun vaderland willen terugzendenmaar andere Ministers waren daar tegen en vrees den daarvan ernstige verwikkelingen. Ge lukkig is echter vóór het vaststellen der troonrede nog een schikking getroffen. In het Lagerhuis is men no& bezig met het adres van antwoord op de Troonrede. Ten opzichte van de houding der Regeering tegenover Ierland verklaarde de heer Bannerman, dat zg alles doen zou om het lerscbe volk te winnen, door het invoeren van zelfbestuur op ruime schaal, hetwelk volgens hem door den uitslag der verkie zingen gerechtvaardigd was. De .tjjdeljjke" leider der oppositie, de beer Chamberlain, merkte naar aanleiding hiervan zegevierend op, dat het nu toch bleek, dat de Re geering wel degelgk eigen beheer voor Ierland in baar schild bad gevoerd. Een amendement van de oppositie, strek kende om af te keuren wat de Regeering in de troonrede over de wjjziging vau bestuur in Ierland belooft, werd dan met 408 tegen 88 stemmen verworpen. Allerlei dingen komen bjj dit debat i het adres van antwoord ter sprake. werd medegedeeld, dat de Ijjfstn knapen op de vloot wordei één jaar, en waarschj worden ingevoerd. Vice-Minister Wi dat de bijdrage kosten van den welke hn noymde „de vei Koloniën”, zeer zeker door het oog worden gehouden. Op het Hollandsche element in Zuid- Afrika bljjkt de troonrede een uitmuntenden indruk te hebben gemaakt. Generaal Botha en de heer Esselen heb ben namens de vereenigiug „Het Volk” een verklaring openbaar gemaakt, waarin gezegd wordt: „De Troonrede wordt met algemeene, kalme, doch diepgevoelde voldoening begroet. Duidelfjk bljjkt, dat het voorgenomen onderzoek niet een huichelachtig vertoon zal zjjn, als waaraan wjj gewoon waren onder het bestuur van Chamberlain, Milner en de Rand-Magnaten, maar dat men daarbjj naar geen ander doel zal streven dan het vinden van de waarheid.” En het blad „Ons land” verklaart: „De aankondiging van zelfbestuur is met vreugde begroet door geheel Zuid-Afrika. Het Milner- Lytteltonisme is dood.” Ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van den nieuwen President der Fransciie Republiek zullen deze week in geheel Frank rijk alle schooljongens een dag vacantie President Failières heeft 371 gratie-beslui ten geteekendonder de begenadigden is ook een ter dood veroordeelde. Het inventariseeren der te Parjjs geschiedde verd - de vroegte, zooals in Victoires. In enkele tegenstand geboden of lezen door den f— bleven de geloovigen - de wacht houden. In een te Rome (Italië) gehouden Con sistorie heeft Z. H. de Paus nu plechtigljjk de nieuwe Fransche Scheidingswet afgekeurd en de geloovigen aangespoord, in de hoop op betere tjjden, den godsdienst te bljjven verdedigen. Op verschillende weer schokken van nomen. De Vesuvius werkt ook weer. De Bpaannche Minister van Financiën ~regens verschil met zjjn collega’s, ingediend, waarop bjj echter op .ingen des Konings, is teruggekomen. de Marakkaansche conferentie is thans bezig aan de vraag: welke der j Bank ontwerpen, van Fransche en van Duitsche zjjde voorgesteld, zal worden aan genomen. Aan het bureau is opgedragen van deze beide ontwerpen een vergelijkend overzicht samen te stellen. Aldoor bljjven beide landen voor zich- zelve eene bijzondere bevoorrechting ver langen, die van andere zjjde wordt afgewezen. Keizer Wilhelm moet den Franschen Gezant te Kopenhagen, Baron de Courcel, hebben uitgenoodigd de feestelijkheden te Berljjn, ter gelegenheid van Zr. Ms. 25 jarig buweijjk, bjj te wohen. Te Kopenhagen had Z. M. onlangs zeer levendige gesprekken met den heer De Courcel, naar men wil over Marokko. De heer De Courcel is op het oogei te Berljjn, waar hjj andermaal met Keizer en ook met den Rjjkskanselier Bülow een langdurig gesprek had. Het moet nu bepaald zeker zjjn, dat de nieuwe BnMlsche Rijks Duma half April zal bjjeenkomen. Tjjdens de verkiezingen zal voor de noodige rust allerwege de slaat van beleg worden afgekondigd! Bijzondere vrijheid I In de Oostzee provinciën is generaal Orloff nog altijd bezig den opstand te dempen. Hjj zegt, er nu de onlusten bedwongen te hebben, maar dat er tot Mei een sterke troepenmacht moet bljjven. Niet minder dan 250 personen zjjn er reeds, zonder vorm’ van proces, dood geschoten. Bovendien zjjo, volgens het blad de „Novosti", alle gevangenissen te Odessa vol politieke gevangenen, onder welke vele officieren en soldaten. Bjj troepen gaan die gevangenen naar Siberië. Zelfs candidaten voor de Duma zfin erbjj. Amerika. Tegen den bestuurder van den antomobiel, waarin de beer en mevrouw Het ministerie in de Eerste Kamer. De Haagsche correspondent der „Zutpben sche Courant” schrjjft: „Het nieuwe Ministerie, dat niet is een kabinet d’affaires, maar een liberaal kabinet met een gepronouceerd program, heeft in de Eerste Kamer tegenover zich een meerder heid van de rechterzijde, een meerderheid, die is voortgekomen uit ontbinding, met de bepaalde bedoeling om het Ministerie-Kuyper te steunen. Geen wonder, dat men zich in het land algemeen af vroeg: zal het Ministerie niet reeds bjj de eerste ernstige ontmoeting met M.t college zooveel oppositie vinden, dat bet tot aftreden wordt genoopt, althans bezwaar lijk met vertrouwen zjjn taak kan voortzetten Thans echter na afloop van de algemeene beschouwingen over do staatsbegrooting kan worden geconstateerd, dat de Eerste Kamer er voorloopig niet aan denkt stelselmatige oppositie te voeren. Het Voorloopig Verslag was kras, weinig Welwillend gesteld, maar uit het mondeling** debat bleek, dat de meerderheid wel treurt over het optreden van het Ministerie-Kuyper, maar dat velen na de verkiezingen van Juni 1.1. de aftreding van een Ministerie uit de linkerzijde onder de bestaande omstandigheden gerechtvaar digd achten. (Her het algemeen was de oppositie bereid een afwachtende houding aan te nemen, onder erkenning dat men de personen en de bekwaamheden der Ministers hoogeljjk waardeerde en ook in hun verzoenings gezindheid vertrouwen stelde, maar met besliste reserve ten opzichte van de aange- kondigde grondwetsherziening, terwgl er “raren', die dezelfde reserve maakten opzichte van de belastiugpolitiek van nieuwe Ministerie.” „Borgesius de Zw(ju Den beer Borgesius verwjjt men zjjn zwjjgen in de Tweede Kamer. Is het niet kinder achtig? vraagt de „Zutpbensche Courant.” De oppositie had het zich zoo geheel anders voorgesteld: „Het Ministerie, geformeerd door iemand, die er zelf geen zitting in nam, zou onder de plak van den formateur zitten: de formateur zou een Ministerpresident buiten het Ministerie zjjn; de beer Borgesius zou in de Kamer als de toeziende voogd van bet S^iisterie fungeereni wanneer men het voorzitter bracht een woord van dank- hulde aan de nagedachtenis van den lag j.l. overleden wethouder, den heer Noothoven van Goor, die steeds al ten heeft ten beste gegeven voor der gemeente. I werd tot lid van C: 1. van schoolverzuim tot lid der commissie op het middelbaar onderwjjs H. van Assendelft. Verder werd goedgekeurd het voorstel om den beer J. Slob, hoofd der school voor g. 1. o., over te plaatsen aan het hoofd der 1ste burgerschool voor jongens; het voorstel tot wjjziging der gemeentebegrooting dienst 1905; het voorstel tot wtjiiging der begrooting van het gemeentepensioeufonds en het voorstel tot overneming van een deel der P. C. Bothstraat. Toegelaten voor lessen alhier zjjn: 1ste kl. M. C. J. den Ouden, A. Sibbes, G. A. Veening, E. W. Th. Lammens, E. C. Reparon, J. A. Margadant, J. P. v. d. Pool. 2de kl. H. J. Heg. 31e kl. G. N. N. Kruisheer. De Heide-MaalHcnappjj hield Vrjjdagj.i. in bet café „Vredebest” eene openbare ver gadering tot het oprichten van een afdeeling ter bevordering van de zoetwatervisscherjj. De heer Brouwer hield daarover een lezing en deelde mede, dat de vereenigiug, ais te Gouda mede een afdeeling werd opgericht, er op het oogenblik 48 afdeelingeu waren met 2022 leden. Staande de vergadering traden 23 personen als lid toe. 'Benschwp, 26 Febr. Tot kerkvoogd en notabelen der Ned. Herv. Kerk zjjn respectievelijk herkozen de heeren T. Lekker- kerker Gzn., A. Verhoef Sr. en A. Doornenbal. Capelle a/d IJsel, 26 Febr. Door den gemeente-veldwachter C. J. Daman en D. van Weel, rjjksveldwacfiter alhier, h te Rotterdam in de Crorjéstraat aangehouden B. Br., wonende aldaar, verdacht van dief stal, gepleegd in den nacht van 11 op 12 dezer, van een varken uit de weide van de weduwe H. de Pater alhier. Na opgemaakt proces verbaal en verhoor is hjj overgebracht naar het huis van bewaring te Rotterdam. Br. heeft bereids bekend. Aan den lang gekoesterden wensch van het bestuur der vereeniging „Het Groene Kruis” alhier, om in bet bezit te komen van eeu geschikt magazjjn tot berging der werd dezer dagen op en daarom te meer ver- laan, doordat een geacht gemeente de koopsom i een zeer geschikt gebouw voor ing nam. VAM H1JEB EN DAAR. Verdeeldheid in de S. D. A. P. In Den Haag is de Centrale arbeiders- verzekeringsbank gevestigd, die te Amster dam een bijkantoor heeft. Inspecteur voor N.-Holland was vroeger de heer Wijnkoop, lid van bet soc. dein, partijbestuur. Hjj bad weinig resultaat, wat echter beter werd toen het Kamerlid Hugenholtz hem hielp. Directie en commissarissen benoemden toen den heer Hugenholtz tot directeur van het bijkantoor en de heer Wgokoop tot adj.- directeur. Laatstgenoemde zag in die rege ling een terugzetting en 't gevolg was een zoo slechte samenwerking, dat zjjn aanstel ling met 1 Febr. niet vernieuwd werd. Hjj beschuldigde daarop den heer Hugenholtz van „onderkruiperjj” en klaagde hem aan bg hel p.rltl lestuur. Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Bond van handels- en kan toorbedienden heeft in een vergadering met algemeene stemmen, den heer Hugenholtz een onderkruiper vWklaard terwgl de orga nisatie van agenten in het verzekerings bedrijf opnieuw besloot niet met den onderkruiper te willen samenwerken. Met 5 stemmen vóór, 1 tegen en 1 blanco (de beer Wjjokoop onthield zich van stemming) besloot daarentegen het partijbestuur der S. D. A. P., dat de heer Hugenholtz géén onderkruiper is. Als de S. D. A. P. een mooien kant heeft, blgft deze tegenwoordig wel verborgen voor het. groote publiek, zegt „De Standaard.” Herrie onder de partjjgenooten, jaloezie tusschen den een en den ander, persoonlijk heden en wantrouwen. Wat er binnenskamers naar gegist worden, nu i en ander voor den dag Het begon met den ten slotte zjjn heil zocht Het werd ernstiger op het Hai Congres van verleden jaar, toen zjjn zin niet kon krjjgen. Gevolj was een vinnige polemiek en Van der Goes c. reeds het dreigement van Amsterdam III kon aan de politiek wel eens geven. Thans worden de lezers van „Het Volk” vergast op de ruzie tusschen Hugenholtz en Wijnkoop. En alsof dat nog niet genoeg is, worden er vreemde noten gekraakt over Troelstra, die alvast „het veege Igf* geborgen beeft door zjjn directeurschap van een bloeiende verzekeringmaatschappg, en daardoor van zelf maatschappelijk geheel onafhankelijk van de partjjgenooten is geworden. Misschien zal hg denken: het is beter voor de partjj te leven, dan van de partjj, hoewel ’t niet zeker schjjot, of bjj van voor nemen is het eerste te doen. Als 't zóó toegaat onder de sociaal-demo- craten, nu ze nog in dagen van strjjd ver- keeren en elkander zoo hard noodig hebben, behoeft men niet te vragen wat bet wezen zal, wanneer de socialistische heilstaat een maal zal zjjn Bangebroken. De politie behoort dan wel, om de rust en den vrté te bewaren, vertiendubbeld te worden I vragen werden door den Mi- van Financiën beantwoord, spreker bjj voorbaat verklaarde licht te kunnen ontsteken. was de heer Kolkman niet daarom de volgende NTATEM-UENEBAAIz. TWEEDE KAMER. Nadat de verdere bespreking van den toestand van hel spoorwegpersoneel in de zitting van Donderdag 22 Februari geen resultaat had opgeleverd en de beraadslaging hierover gesloten was, volgde de goedkeuring van het ontwerp tot instelling van het negende departement. Daarna kwam do interpellatie-Kolk- man, in verband met het verlof, den heer Kraus verleend, aan de orde. Streng werd dit verlof afgekeurd en de heer Kolkman stelde aan het slot een reeks van vragen in verband hiermede. Al deze n i s t e r hoewel deze geen nieuw Hiermede tevreden en hjj stelde motie voor: „De Kamer, van oordeel dat het verlof tot afwezigheid, aan den Mi nister van Waterstaat, Handel en Njjverheid verleend, door geen enkel landsbelang wordt gerechtvaardigd, gaat over tot de orde van den dag." De Minister verklaarde toen onom wonden, dat de opneming van den heer Kraus in bet Kabinet bjj de Regeering hooger stond dan de weigering van het verlof en dat de aanneming van de motie voor baar beteekende een afkeuring van haar beleid. Daarom was de motie onaannemelijk. Hoewel de heer Tydeman hel verlof- Kraus niet goedkeurde en met de verdediging er van door den Minister niet instemde, wenschte hjj niet voor de motie-Kolkman te stemmen. Op andere gronden verklaarde ook de beer Tak daar tegen te zullen stemmen, terwgl zelfs de heer De Savor- pin Lohman van meening was, dat het uelang van het land meer gebaat werd door bet aanbljjven van het Kabinet dan door de aanneming der motie, bjj welk betoog zich ook de heer Heemskerk aansloot. Doch de Minister wenschte klaren wjjn te schenken. Hjj wenschte de motie ver worpen of ingetrokken te zien, in dien zin, dat dit tevens beteekende, dat de regeering hel vertrouwen der Kamer be houden bad. Wel trok toen de heer Kolkm zgn motie in, maar hg verklaarde, dat regeering zedeljjk veroordeeld was. Neen, zeide de Minister, wjj willen geen stilzwijgende aanneming eener motie van afkeuring. Dan gaanwjj liever heen. Onmiddellgk hierop stelde de heer Lief- tinek toen de volgende motie voor: „De Kamer, van oordeel, dat in het verlof, verleend aan den heer Kraus, voor de Kamer geen motief is gelegen om het Kabinet haar ver trouwen te ontzeggen, gaat oyer tot e orde van den dag". Tevergeefs werd deze motie door de heeren De Savornin Lohman, Heemskerk en Kolkman bestreden. Na een enkel woord des heeren Van Karnebeek en nadat de heer Lie ft i nek op den heer Tak zjjn motie ha< werd deze in stemming gebracht en met 47 tegen 37 stemmen aangenomen. Links tegen rechts. Toen ging de Kamer uiteen. jrak zou de heer Borgesius antwoorden; de* negen Ministers acl groene tafel zouden door dik en di dedigd worden door den tienden 1 in de Kamer, enz. enz. Deze voorspellingen zegt de „Zulph. Ct.” kwamen faliekant uit. De heer Borgesius speelde geen toeziend voogd, liet de ver dediging van het Kabinet aan de Ministers over (bjj wie deze taak trouwens in goede banden was) en hield zich buiten allo ver dediging van de negen mannen. Had de hjj gedaan, wat men van hem voorspeld en verwacht had, de oppositie zou het Ministerie de verwjjten van onzelfstandig heid en ongrondwettigheid niet gespaard en den heer Borgesius de beschuldiging van ongeoorloofde bemoeizucht niet onthouden hebben. Zjj zou tienmaal erger van leer zjjn getrokken tegen zgn spreken, dan zjj nu reeds doet tegen zjjn zwjjgen. Doch de heer Borgesius gaf tot die ver wjjten geen aanleiding. Hjj onthield zich van alle verdediging van het Kabinet, zelfs als Kamerlid en leider van een sterke politieke groep, om geen reden te geven tot verwjjten, die altbacs eenigen schjjn van billijkheid zouden hebben gehad. Desgeljjks zweeg hjj over de vóórgeschie denis der Kabinetsformatie, aangezien deze de vertegenwoordiging niet aangaat, en zjj slechts met het Ministerie te maken heeft, zoodra bet er is, en niet toen het nog in embryonaal toestand verkeerde, terwjjl bet bovendien voor de hand ligt, dat wat is voorgevallen bjj het overleg met de Kroon en de onderbandelingen met andere groepen niet alleen en uitsluitend zjjn geheim is, weshalve hjj dit eigener autoriteit niet mocht publiek maken. Welnu, daar men hem alzoo niet kon verwjjten te spreken, verweet men hem te zwjjgen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1