DE ECHTE ABDIJSIROOP Tweejarig Bij was. Reederij op de Lek. AANVANG Hu Ml M10 Luit Ml Stoomboot „JOHAN Hl”. Dienstregeling 1906. Hol WUiiis, waarin BAKKERIJ, staande aan het Dorpsplein te MEERKERK, is ingezet op f 3700,-. De toeslag bljjft bepaald op Vrjjdag 1 MAART a. s. N°. 2( Eerst Vraagt VAN DE BUNT’s BESCHUIT. Houtverkoopingen. Een HUIS, Sigaren en Tabak. kost bij A. N. van ZESSEN, nr^m. GEEN GOEDEN, doch slechts 90 Centen. Biljarten, Lopikerstraat No. 335, Schoonhoven. Nieuw Gezaagd Hout, Zie tarief vervoer Rijwielen. Verpachting bij Inschrijving van het Borisiomsclio Fomw, tusschen de gemeenten Bergambacht en Streefkerk, voor deu tgd van VIEB JABEN, in te gaan den Isten April 1200. De ABDIJSIROOP Om een beenl BERICHT VAN INZET. is populair, zjjnde HET aangewezen Tijdschrift Paardenkarnmolen. LAND Voorjaars- en Zomerstalen eu bevelen zich weder beleefd aan tot bet maken van DAMES-en KINDERCOSTUMES. Gez. PLUUT, Openbare Verkooping te Reenwyk HH. Liefhebbers van Roeken! H. BOUTER, Lopikerstraat 831, uit het klooster SANCTA PAULO te Gartbageoa, met handteekening van L. 1. AKKER te Rotterdam, TE KOOP. met REPARAT1E-INRIGHTING te openen in de A. VAN IPEREN, Meerkerk. De HUIZEN met SCHUURTJES, SK Bleskensgraaf, aan de Zuidzijde, van den Heer T. VAN DEIN HEUVEL, ter grootte van 15 Aren, 11 Centiaren, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk den 22. Februari j.l., zjjn ingezet en verhoogd als volgt: Te zamen op f 3000,-. te Oud-Alblas, op het KERKPLEIN; te Bleskensgraaf, bij de Herberg van H. PELLIKAAN; op Zaterdag 3 Maart 1906, ’smorgens 10 ure, te Molenaarsgraaf op het KERKPLEIN, publiek verkoopen: OPENBARE VERKOOPING BERCSTOEP, nn n r l nnnTf 1! populair, zgnde HUI aangewezen lydsclirUt voor het BESCHAAFD publiek. De zéér GOEDKOOPS prijs van L I 11111 I L s,echtó”- f 5>’ PerM franco per post f 6,50, maakt voor DIT Tijdschrift het gebruik van circnleerende porte- I 11 lil lllll IT ll femlles 0VfiaB0D,c- fien MmP10te ÏOrmt «en Standaardwerk van den MEEST VEELZUD1GEH inhoud. Per I I jaar 1200 pagina’spLm. 1200 ReproductionPortretten en Illustrationprachtige Knnstbnlagen enz. enz. Abon- VI ULi I UUW I k neert D op het Tijdsei ||Of DB HOOGTE” bjj de Boekhandelaars S. A V. H. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Openbare Verkooping. STREEFKERK, De Bouwmanswoning (Uitsluitend met Salon-Raderbooten.) ■W* DIENSTREGELINGEN gratis bij Con ducteurs, Veerlieden en op het kantoor ver krijgbaar. Kantoor Slikkerveer. I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Wzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. „Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.” ABDIJSIROOP Ceutnal-Depót LI. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. het BESCHAAFD publiek. De zéér GOEDKOOPS prjjs T 1 >t vertrouwen van Dese («urant I [eteren W. T. Wet voornoemde m. IF, GROND ivaarden bjj de betaling op 13 April igen. I Zomerdienst De Heer De Haas, volgens portret. schrooten, zwi voor Bruggen, I verzoeke GERRIT TE KOOP GEVRAAGD: Een goed onderhouden gebruikte Prijsopgave met adres aan W. E. KASTELI IN. Landbouwer te Bonrepaa. en d. W. v J. SI C. T. j'. Z( Eenig tafel, Willige- DAGELIJKS VERSCH. De Hoogleeraar Amsterdam, Mr. P. de dezer dagen te meene vergadering Patroonsvereenigini van de besprekin pachtcontract. In Spr. de aandacht bjj de regeling dei de wijze aan, wai wetgeving, dus doe gerljjk Wetboek, te brengen. Ook hieruit bljjl dende kringen he voor onberispelijk ook daar veranderi lang wjj ons herini stuk reeds aan de er gesproken kan sebende meening waarin de herzienir De quaestie is d en het is niet all beoefenaars der f mannen van de praktik zich met bovengenoemde ve als eenige andere, t gekomenzjj is med van den inleider, oordeel, dat de r contract in ons Bur den verpachter èo gend verbetering uitspreekt dat het zal benoemen, die formuleeren van de verschillende stt voorgedragen, zou aandacht te wijden Het ligt niet in c stelsels een bespre heeft de behandelin bovengenoemden kr gebracht, enkele op overweging aan te b: men zich, bij de beh contract, op dit stam meer in zjjn rechtei en dat de winsten, hem oplevertme< pachters behooren niet een tegenov leveren, en de beh pleiten, maar w. van weerszijden de Prof. Diepenhorst overeenkomst dikw den pachter in zij en geheel buiten 1 lingen voorkomen, dit geweerd zou wc vaak bet verscbtjns zelf, de meest beli acht op slaat; hg si alles nauwkeurig t kende: de vorige h mee kunnen vinden, het mjj ook niet denkt er in *t geh maar; later, als zi doen, kan er niet worden. Maar ooi aanwezig, al kijkt uit zjjn oogen en t heid van iedere bi de gevolgen, dan i mededingers in gr< niet wil, een ander Burg. Wetb. (zie bc „Van de regelen, v lijk zijn tot huur vai 1624 tot en met 1( inhoudeir, die nietii komsten, die niet bedrijf voortvloeier oefening van bel hierdoor den recht beslissingen worde den duur zou zich e< die als het ware rechten vertegenwc in welke gevallen den huurder niet Wat hervorming landpachtquaestie is de omstandighe doen hebben mei tusechen kapitaal e verdeeling van bet zaak is. Ook de werkgever, en van zegd kannen wordei irshuizen. um. erleden: D. van Mullem, oud 9 j. der Wedde, weduwe van W. de °8 j. ■kerk a/d LI. Op Dinsdag v.m. 11 uur, zal het Koffiehuis van G. publiek worden van de Weduwe DEN OUDSTEN: Een WOONHUIS met Grand te La pik, boven het Dorp, tusschen Grave, groot 80 Aren, 50 Centiaren. Aanvaarding en betaling 16 April a. s. H. C. KOOI, Plaatsv. Notaris, Lopik. J. KUIJTERS, Deurwaarder te Suedrtcht, zal j 28 Februari 1 906, irgens 10 ure, en laas. Vat i: Jan en Groot en C. Trappenhui en A. z. van d. van Ian, z. van Ondorgcteekenden berichten de ontvangst der nieuwe Ook gelegenheid voor eeuige meisjes tot het volgen van KMI PEES. Schoonhoven. Singel 501. op Woensdag 14 Maart 1906, des morgens te elf uren, in het Koffiehuis van L. P. VAN LEEUWEN aan de Reeuwjjkscbo brug, ten over staan van den te Gouda gevestigden Notaris N. F. GAMBIER. VAN NOOTEN, van: Vegens aanstaand vertrek UIT DE HAND TE KOOP: HUISRAAD, waaronder Uittrek- Kruisvoettafel, Kroon lamp enz., bjj C W. SCHOUT, Hoofd der School, Berg- ambacht. HANDEL In lljue SCHOONHOVEN. H.H. Afnemers ruim rabat. i. sliaan, z. van C. de Haan Neellje, d. van J. A. Juis, Arie Pieter, z. van L. Damsteeg. Teuntje van P. M. Damsteeg en G. Deze Co morgens uitgej 0,15. Franco abonneeren bij C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Sc Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slieorecht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lekeerland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Stheefkere C. SPELT te Nieuwtoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; G. ELSEN AAR, Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrkcht; G. DEN HOED te Berkenwoude. Van SCHOONHOVEN uaar ROTTERDAM 4.45 en 12.80. 5.80en 2.80. 7.— en 12 80 u. Dinwdag: Overige dagen beh.Zendag: Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.80. 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. en J. Ter- M. R. van 6 Maart a. s., te Laplk, in W.STAM, verkocht, ten en Erven Overige dagen beh. Zendag: 7.—en 12 80 n 2 gaed loopeude voor dnu spoiprjjs van f 120 do twee. Te bevragen, onder No. 21, Bureau dezer Courant. Ondergeteekende hoopt met 1 MAART a. s. een RIJWIELZAAK Door het beste te leveren aan concurreerende prjjzen en bet spoedig en solide uit voeren van verschillende reparatie’s aan RH wielen en Motoren, hoopt hjj zich de gunst en het vertrouwen van het publiek van Schoonhoven en Omstreken waardig te maken. Beleefd aanbevelend, ERF en TUIN te Het le perc. op f 1200 I Het 3e perc. op 600 2e 700 1 4e 500 De toeslag blijft bepaald op Donderdag den 1. Maart 1906, ’s voormiddags ten 10 ure, bg L. W. VAN H0UWELINGEN te Bleskensgraaf. Nadere inlichtingen geven de eigenaar en genoemde Notaris. 'op Woensdag *s mor op Donderdag 1 Maart 1906, *8 middags half 2 ure Eene maale party als: Planken, Delen, Ribben, Latten, Hein- rare Amerik. grenen Planken Schoeiingen, enz. enz. op Vrjjdag 2 Maart 1906, voormiddags 10 uur, aan bet VEER te door den Deurwaarder F. H. SWAM, voor zjjn principaal den Heer C.J. OOSTERWIJK, van een greete party HOUTWAREN, als: Planken,Baddiegs, Binten, Deuren, Ramen, Raggele, Latten, Schutten, Vloer delen, Kraaischot, SchoeiingpalenPlaten, Schotwerk, Ribbens, Vlonders etc. etc. 2 Maart 1906, v.m. te It uur, in het Hötel „BRUGHUIS” te Meerkerk. SICHTERMAN, Notaris. No. 1. in twee perceelen bewoond, ERF en TUIN op Nieuwdorp te Beeuwjjk, wjjk D, Nos. 21 en 22, elk verhuurd voor f 1,— per week tot 1 Mei a. s. No. 2. Vier Huizen onder één dak, ERVEN en GROND, aan den 's Graven- broekschen Weg bjj de Reeuwjjksche brug, Wgk E, Nos. 86 87, 88 en 89, per week verhuurd: No. 89 voor f 0,75 lot 15 Maart s. en daarna voor f 1,No. 88 voor f 1,20 en No. 86 voor f 1,—, alle tot 1 Mei a. s. No. 87 is niet verhuurd. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1906. Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft Notaris. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrjjdag den 2. Maart 1906, *s voormiddags ten 10 ureonder in den Oppentek, aan de Losplaats nabij Groot-Ammers om kontant geld, te verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ Hontvaren, tot verschillende doeleinden geschikt. Bomoiiig Uoii Notaris G. A. DE GELDER te Moutfoort zal op Vrjjdag MK 2 Maart 190 6, 's middags 12 uur, in „de Zwaan” aldaar, publiek verkoopen: met ACHTERHUIS, waarin Veestalling, wijk A Nr. 37, met SCHUUR, HOOIBERG, ERF, GROND en DIJK, te Wille*kop, Mn den Zuid IJseldgk, groot 1L40 Aren, behoorende tot de nalatenschap van J. VAN VULPEN. Te aanv of eerder. By iuMChryving te k«op bet 2-JABI6 HIJNGEWAH van 1.87.10 Bekt, „de Kwelveertienhond”, onder DALEM, boven den Nieuwenweg. Aanwjjzing door DIRK DE GOEIJ te Dalem Zaterdag 3 Maart 1906, des voormiddags om 9 uur, en Maandag 5 Maart d. a. v., des voormiddags wöór 9 uur. Icscbrgvingsbiljettenhoudende tevens opgave van 2 soliede borgen, worden in gewacht Maandag 5 Maart a. vóór des middags fi uur, ten kantore van den Notaris Mr. V. G. A. BOLL te Garinchem, alwaar de voorwaarden van verkoop ter inzage liggen en nadere inlichtingen worden verstrekt. ■MP* Laat uw gaederen werven of uitMtaamen In de Ntaomkunat- ■flP ververy en Chemische WasscherlJ van De gsederen blijven in elkander, behalve sijden stefl'en. Pryzen >yn biliyk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken imers. Van 1—1 nPaulus, z. van C. den Ouden d. Wolf. Teuntje, d. van D. igen en M. v. Vianen. Kr|jn, Hakkesteegt en S. Verlek. T. Schep en T. S. Schilt. P. Kortlever (won. te ?1 j en A. Blonk, oud 23j. te Nieuw Lekkerland), oud 28 j. >ven, oud 22 j. F. H. Wolters, oud 17 j. - 2d echtgenoot van E. Biljetten in te leveren bg den waarnemend Directeur, den Heer MAARTEN MOURIK te Streefkerk, nabjj het Pontveer, vóór of op den öden Maart aanstaande, vóór des middags 12 uur, alwaar de con ditiën der verpachting ter inzage liggen. —s i 11 iw ra fr a u m 'is ii. i Dagelijks vermelden wg in deze courant betuigingen van dankbaarheid van personen, die door de ABDIJSIROOP genezen zjjn. Deze van eene borstziekte, gene van een slepende bronchitis of verouderde verkoudheid en weer anderen van influenza en hare gevolgen. Kan er nog twjjfel bestaanwanneer zulke over tuigende bewjjzen tot u komen? Asthmaljjders, in uw eigen belang raden wjj u aan, lees het onderstaande met aandacht. Gjj zult genexen, evenals de duizenden, die reeds baat vonden bjj de ABDIJSIROOP. De Heer J. DE HAAS, wonende „Bouwlust” te Warmond, verklaart gedurende tien Jareu Ijjdende le zjjn geweest aan anthnia. „Ik had somljjds zulke hevige aanvallen van benauwdheid, dat ik dacht er niet door te zullen komen. Ik werd bepaald levensmoede en mjjne dagen gingen lusteloos voorbjj. Ik vernam van de goede werking der klooster Sancta Paulo, ik wendde dit middel aan en ben er van genezen. Het moet allen Ijjders bekend gemaakt worden, dat ik van 8 flacons ABDIJSIROOP, welke ik haalde bjj den Drogist DIJKHUIS te Leiden, totaal genezen ben en bevrjjd van een kwaaldie zoovele menschen, gezond van harte, als het ware het leven verwoest.” klooster Sincla Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is altjjd onschadtljjk, zjj versterkt de luchtpjjpen en longen en geneest onvoorwaardeljjk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, heeschheid, kink- en sljjmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f 2,— en f 8,50. Verkrijgbaar bjj: A. C. FIJN van DRAAT te Schoonhovkn G. van dzr WOUDEN te Lkkkkrkerk; G. S. ROSS te Onn-Ai.Bi.As; J. L. VLOT te Oud-Alblas; van REES te Blkskensoraap SCHUTTE te Molenaarsgraaf van ZESSEN te Vuilknpam; TERLOUW te Goudriaan; van DIJL te Gikskn-Nikuwkkrk ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. os JONG te Amkidk; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammkrs T. MOLEN AA B te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpkn a/d IJskl; Als er twee vechten om een been, loopt een derde er mee heen, zegt het spreek woord. Voor f 27,50 het allernieuwste model Handnaaimachine, hoogarm met rond kokertje, bekroond met Staatsmedaille wegens pracht en deugd, 8 jaar schrifteljjke garantie en gratis onder richt. OUDE MACHINES kunnen worden Ingemild. Speciale Inrichtiag vaar reparatie, bg W. VERMEULEN. Haagatraat 78. Batterdam, Amaterdam, Gravel Mafte, Dard- recht, Calembarg en Tiel. BUBGEBLUHE STAND. Gieaendaaa. Van 17—14 Febr. Geboren: Huibertje, d. van M. Stam en P. Blokland. Johannes Frederik, z. van Job. F. Jonkers en C. W. van Rjje. Herin anus Cornelia, z. van G. H. Groeneveld en A. van Kekerix. Getrouwd: C. van Harten, oud 31 j. en H. van den Heuvel, oud 30 j. Groot-Ammera. Van 1—31 Jam Geboren: Paulus, en J. v. d, v. Houwelin; z. van C. 1 Hendrik, z. van Getrouwd: Goudriaan), oud 21 A. Janse (won. te en N. v. d. Hoi O verleden: 1 C. v. Buren, oud 47 j., Middelkoop. Jaarsveld. Van 1—81 Jan. Geboren: Jan, z. van S. van Meter"" (won. te Lopik). Salemon, z. van X.. Hoogendoorn en J. van Soolingen. Janna, d. van A. Molenaar en J. Stigter. Getrouwd: L. de Mik (won. te Langerak) en A. van Dommelen. van Beuzekom en G. van Beuzekom. Overleden: G. Vonk, oud 81 j., weduw naar van L. Versluis. S. Brouwer (won. te Benschop), oud 68 j. C. Vink, oud 84 j., echtgenoot van G. de Gilde. J. Ver baan, oud 11 m. Langerak. Van 1—31 Jan. Geboren: Basliaan, z. van en C. Aantjes. - Kroon en C. Versluii A. Maasland en L Johanna, d. v. d. Heiden. Overleden: N. Blom, oud 65 j., echlg. van G. Verhoef. H. de Graaf, oud 72 j., echtg. van F. Rietveld. Maardreeht. Van 12—26 Febr. Geboren: Hendrik, z. van M. Vink W. van der Ltan. Maria, d. van Ronger en M. Smiok. Leen derf, P. Verhoef en E. Krenk. Adriana, W. Verschoor en A. Mes. Ji J. Vink Kruit en J. Boere. Getrouwd: B. H aogerwaard en B. jan der Starre. H. WischmeQer morshuizen. J. Verburg en Hertur* O vt. J. van --w— Jong, oud 88 j. Nleuwerkerka/A IJ. Van 2—16 Febr. Geboren: Johannes, z. van J. de Brujjn J. Rook. Hendrika Gjjsbertha, d. van Aritise en A. Arende. Maria Jacoba, van C. van Stein en N. Heikoop. nelia, d. van Tr. den Hollander en T. Verkalk. Gerritje, d. van KI. Kortland tn W. van Dee. Pieter, z. van P. Baas en P. Schipper. Overleden: E. C. v»n Vliet, oud 18d. P. Smink, oud 50 j., echtgenoot van T. Blonk A. van Vliet, oud 80 j. A. van Tilburg, oud 4 w. A. van Duin, oud 55 j., echtgenoot van C. den Haan. Nlcawpeert. Van 1-31 Jan. Geboren: Anoigje Wilhelmina, d. van A. Bot en L. Spr ujj ten burg. Getrouwd: A. Seton, oud 17 j. (won. te Schoonhoven) en C. Roth, oud 25 i. Overleden: J. T. Monteban, oud 6 N*»rdel«GM. Van 5 Jan.—5 Febr. Geboren: Jan en Bastiaantje, z. en d. van B. de Groot en B. Kooywjjk. Anna, d. van C. Trappenburg en H. den Besten. Hein, z. van A. de Groot en C. Vonk. Govert Peter, z. van L. Wilschut en A. Slob. Adriaantje, d. van W. van der Ham en G. Terlouw. Cornells Dirk, z. van E. van den Heuvel en A. Koojjman. Getrouwd: G. A. de Bru^n, oud 41 j. en B. Koojjinan, oud 84 j. A. den Besten, oud 26 j. en P. van der Ham, oud 27 j. Overleden: B.de Groot, oud 16 d. Oude water. Van 1-15 Febr. Geboren: Maria, d. van M. de Langs en E. v. Doorn. Petronella, d. van E. Groeneweg en J. C. ten Ham. Boudewjjn, z. van G. P. van 't Riet en J. Zwieten. Franciscus Hendrik us Johannis, z. van J. W. Robertz en J. J. Burgler. Maria Theodora, d. van A. J. Boere en A. M. Bouwman. Getrouwd: D. Koperdraad, oud 25 j. en J. M. Benschop, oud 26 j. Overleden: Herm. Vermejj, oud 67 j., echtgenoot van A. v. Es. Papekap. Van 1—81 Jan. Geboren: Izittk Andries, z. van J. de Vlieger en A. Klerkx. Papen dracht. Van 1—81 Jan. Geboren: Adriana Clasina, d. van W. v. d. Graaf en B. de Krejj. Stjjntje, d. van J. F. Groen en W. van Djjk. Gjjsberta Helena, d. van H. Dekker en G. Verheul. Wilhelmina, d. van P. Vermenlen en W. v. d. Berg. Jacob, z. van G. Holdermans en M. v. d. Linden. Roelofje, d. van B. Hardam en L. de Groot. Bastiaan, z. van A. Visser en H. Hardam. Arie, z. van Pb. Broer en A. de Kreij. Bastiaan, z. van J. Nederlof en K. A. Vujjk. Cornelis, z. van C. Plaisier en A. MuQs. Jansje, d. van B. Hello en J. RQsdjjk. Gerrigje Aartje, d. van J. Vogelesang en F. v. d. Wolf. Gtisbert, z. van P. Verwejj en M. Matena. Willem, z. van J. Matena en M. Visser. Anton, z. van B. Kraal en T. Matena. Jan, z. van G. Vink en A. v. d. Graaf.Aart, z. van J. van Dujjvendjjk en J. M. v. d. Graaff. Gjjsbertus, z. van W. Dekker en M. Maasdam. Philippas, z. van A. Nobel en P. Kros. Jacoba, d. van P. Hart koren en A. Bekker. Overleden: M. N. Bezemer,oud 1 m. C. Plaisier, oud 3 w. B. Verdoom, oud 7 m. J. Hello, oud 2 w. Btclwyk. Van 1-14 Febr. Geboren: Jan Cornelia, z. van J. Scheer en A. van Wjjnen. Jannigje en Pieter, z. en d. van W. Verwaal en JL van Vuren. Overleden: G. J. Dortwegt, oud 6 w. J. Vos, oud 6 w. P. van der Hee, oud 62 j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3