Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. ten! Zaterdag 3 Maart. N°. 2696. 1906. I -I ]8 van porte- i. Per Abon- BIHHRNLAHD. JLEN. LANDPACHT. fiD IT BHLAÜD. SGHOONHOYENSCHE C0DRAHT oud 31 j. en S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. geven, worden slechts 2-maal stelsels een bespreking te geven: m. Israëlieten-i g, oud 67 j., i. van J. de L n, oud 9 j. van W. de i, oud 17 j.- ;enoot van E. i party iten en 3 vast prgs. i ver- 'an 11 eester .joren zeer J. Ter- R. van ep te lo- Deae (Jwnrant bestaat uit 3 Bladen. tr, oud 2 m. erdoorn, oud Bp Koninkiy k besluit is bep dat het aan dea Minister van Water Handel Koninklgl verleend i been, loopt het spreek- euwste model ïhine, >ekroond met ht en deugd, gratis onder men worden ihtlng vuar brengst, heiig van de gemiddelde marktprgzen van enkele der hoofdproducten van het be- „deelpacht" een zeer nauwgezette boekhouding zou vereischen, tot welke niet ieder land- om model-pachtcontracten voor verschillende typen van bedryven te verkrggenhet resul taat heeft niet beantwoord aan hetgeen er van verwacht werd. Dat komt, omdat het gemak- keiyker valt gebreken aan te wgzen in het bestaande, dan het te vervangen door iets ar- ders, dat ze niet vertoont. Zoo is ook de vraag meermalen overwogen, of het niet mo- gelgk zou zgo, de pachtsom Wisselend te doen ran J. Scheer je en Pieter, van Vuren. L oud 6 w. Hee, oud 62 j. rd en B. van |er en m M. r.y het ook het allerbelangrgkste deel, van de voor de uitoefening van het bedrgf be- noodigde middelen in gebruik geeft. Volgens velen zou het een ideale toestand zgn, indien elk gebruiker tevens eigenaar van den grond was, maar niemand acht het waarschyolgk, dat binnen afzienbaren tgd die staat van zaken in ons land de aigemeene zal zgn- Des te meer vraagt een nadere regeling van de rechten, aan den grondeigendom toegekend en van de verplichtingen, dezen opgelegd, de belangstelling van allen, die er bg betrokken zyn. De winst, die aan landbezit ten deel valt, is zelfs by de hooge pachtprgzen, waarover geklaagd wordt, in den regel zeer matig; en nu is bet wel waar, dat de stgging van de grondwaarde, naar welke de eigenaar zgn rente heeft te berekenen, het gevolg is van de hoogere pachten, maar het staat nog geenszins vast, dat deze het in zgn hand beeft de rgzing tegen te houden. Wat hierop wél invloed heeft, dat is de korte duur der verpachtingstermgnen. Werd de huur aangegaan voor een lange reeks van jaren, dan kwam er meer stabiliteit, vestigde zich een normale waardebepaling, die niet zulke voortdurende schommelingen onder ging als thans bet geval is. Wg gelooven echter niet, dat eenige wettelgke voorziening bier op haar plaats zou zgn; bepaling van een miuimumduur van het pachtcontract, behalve hetgeen daaromtrent voorkomt in de boven aangewezen artikelen, zal wei niet licht in bet B. W. worden opgenomen, evenmin als eenige beperking ten aanzien van de huurwaarde daar op haar plaats zou zgn. Prysvragen zyn al vaak uitgeschreven, >au «vu ■ura*»«>, door onderscheiden landbouwvereenigingen, oordeel, dat de regeling van het pacht- i r>lui. XX7-.L.—„I. A- 1 van de paar M. de Langs ill, d. van E. Boudewgn, v. Zwieten. j, z. van J. W. iria Theodora, touwman. oud 25 j. en 65 j„ echtg. laf, oud 72 j., Prijs der AdvertentiënVan 1 tot o regels ƒ0,50. Iedere l regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandse!^ Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. st, oud 18 d. moot van T. Ij. A. van )uin, oud 55 j., 1 17 j. (won. >ud 25 i. an, oud 6 -5 Febr. otje, z. en d. ryk. Anna, den Besten. i C. Vonk. - Ischut en A. W. van der lis Dirk, z. van yman. Üo, oud 41 j. A. den Besten, oud 17 j. >ud 16 d. rebr. Jan. mina, d. van IwUerdam, W, Dwrd- TAND. Febr. ran M. Stam rederik, z. van van Rge. 3. Groene veld -31 Jan. 1 den Ouden je, d. van D. en. Kryn, Verlek. - S. Schilt. r (won. te k, oud S3 j. ind), oud 28 j. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,15. Franco per post door het geheelerijk Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. I gebracht, enkele opmerkingen daarover ter overweging aan te bieden. Gewoonlgk plaatst men zich, bg de behandeling van bet pacht- j meer i en dat de winsten, die de grondeigendom hem oplevertmeer naar den kant des pachters bebooren te vloeien. Wg zullen niet een tegenovergestelde beschouwing leveren, en de belangen des eigenaars be pleiten, maar wel een poging doen, om van weerszgden de billgkbeid te betrachten. I Prof. Diepenhorst wees er op, dat in de overeenkomst dikwgls allerlei dwingende, 1 den pachter in zgn bedrgf belemmerende en geheel buiten haar aard gaande bepa lingen voorkomen, en drong er op aan dat dit geweerd zou worden. Hierbg doet zich vaak het verschynsel voor, dat de pachter zelf, de meest belanghebbende, er weinig acht op slaat; hg sluit het contract, zonder alles nauwkeurig te hebben bekekenden kende: de vorige huurder heeft het er wel mee kunnen vinden, er is geen reden waarom het my ook niet zoo zou gaan. Of, hg denkt er in ’t geheel niet by, en teekent maar; later, ats zich moeielgkheden voor doen, kan er niet meer op teruggekomen worden. Maar ook, al is dit geval niet aanwezig, al kykt de aspirant-pachter goed uit zyn oogen en beoordeelt bg met juist heid van iedere bepaling de strekking en de gevolgen, dan is hg niet vrg; er zgn mededingers in grooten getale, en als hg niet wil, een ander gaarne. Daarom zou het Burg. Wetb. (zie boek III, Vierde Afdeelirg: „Van de regelen, welke bgzonder betrekke- lyk zyn tot huur van landeryen", de artikelen 1624 tot en met 1636) een bepaling moeten inhoudeir, die nietig verklaart alle overeen komsten, die niet uit den aard van het bedryf voortvloeien of die er de vrge uit oefening van belemmeren. Wel zouden hierdoor den rechter niet zelden moeieiyke beslissingen worden voorgelegd, doch op den dnur zou zich een jurisprudentie vormen, die als het ware de openbare meening in rechten vertegenwoordigt, en die aanwgst in welke gevallen de vryheidsbeperking van den huurder niet mag worden toegelaten. Wat hervormingen op het gebied van de landpachtquaestie zoo bezwaariyk maakt, is de omstandigheid, dat wg bier niet te doen hebben met een gewoon conflict tusschen kapitaal en arbeid, by hetwelk de verdeeling van bet arbeidsproduct de hoofd zaak is. Ook de pachter is kapitalist en werkgever, en van den verhuurder zou ge zegd kunnen worden dat hy slechts een deel, De Hoogleeraar der Vrge Uuiversiteit te Amsterdam, Mr. P. A. Diepenhorst, trad in de dezer dagen te Utrecht gehouden aige meene vergadering van de Nederlandsche Patroonsvereeniging „Boaz” op als inleider van de bespreking van het onderwerp: pachtcontract. In breede trekken vestigde Spr. de aandacht op de gebreken, die zich by de regeling dezer zaak voordoen en gaf de wyze aan, waarop langs den weg van wetgeving, dus door wgzigingen in het Bur- geriyk Wetboek, verbetering zou zgn aan te brengen. Ook hieruit blgkt, dat in meer behou dende kringen bet bestaande stelsel niet voor onberispeiyk wordt aangezien, dat men ook daar verandering wenscht. Nu is, zoo lang wy ons herinneren kunnen, dit vraag stuk reeds aan de orde geweest, zonder dat er gesproken kan worden van een heer- scbende meening aangaande de richting, waarin de herziening moet worden gezocht. De quaestie is dan ook uiterst moeielgk, en het is niet alleen in ons land, dat de beoefenaars der staathuishoudkuudede mannen van de politiek en die van de praktyk zich met baar bezighouden. De bovengenoemde vergadering is, evenmin als eenige andere, tot een bepaalde uitspraak gekomen zy is medegegaan met de conclusie van den inleider, bepalende dat zg, .van dat de conferentie te stemming zal leiden. >ns den berichtgever van „the Stau- e Algesiras, is het door Marokko irgediende ontwerp betri fhude de Bink orga nisatie eene poging om in deze zaak tusschep Frankrgk en Duitschlaud eene schikking! bewerkstelligen, welke laatstgenoemde M< géndheid bereid schijnt te aanvaarden. contract in ons Burgerlgk Wetboek en voor den verpachter én voor den pachter drin gend verbetering eischt”, den wensch uitspreekt dat het bestuur een commissie zal benoemen, die tot opdracht heeft het formuleeren van betere bepalingen. Aan de verschillende stelsels, reeds te dien einde voorgedragen, zou deze commissie haar - - und.cht te wjjden hebben. i ■fb.nkeljjk hetijj van de geheele op- Het ligt niet in One voornemen, over die oielsels een bespreking te geven: alleen heeft de behandeling van het onderwerp in drjjf. Bjj een verelandig gebruik van het bovengenoemden kring on. op de gedachte land randen dan belde partgon, eigenaar en >a L.sj1 hpluni» hnhhan. en zit zouden n. n C. de Haan I. van J. A. Pieter, z. van t. Teuntie isteeg en G. 1 Maart. Op het kohier u ig dezer gemeente komen 108 belas totaal bedrag van 1 Jan. i, d. van W. ityntje, d. van Gysberta G. Verheul. leulen en W. Holdermans fje, d. van B. astiaan, z. van Arie, z. van Bastiaan, A. Vuyk. - A. Muys. - i. Rysdyk. - desang en F. F. Verwey en J. Matena en i Kraal en T. r en A. v. d. ugvendyk en s, z. van W. ippus, z. van >a, d. van P. van Meteren z. van W. T. jen. Janna, ter. i. te Willige- len. A. H. :ekom. 81 j., weduw- Irouwer (won. fink, oud84j., - J. Ver- paald erstaat, I en Ngverheid, den heer J. Kraus, bg :lgk besluit van 8 Januari 1906, no. 1 verlof tot afwezigheid zal ingaan met 3 Maart 1906, zoodat op dien dag tevens ingaat de intérimiire waarneming van het beheer van het departement van Waterstaat, Handel en Ngverheid door d *n Minister van Landbouw, Ngverheid en Handel, den heer Mr. J. D. Veegens. Bg Koninkiyk besluit i van 1 Mei 1906, aan lost en telegraafkai Saton, ontsli van belae Zangveret zich m 1—16 Febr. i J. de Bruyn >ertha, d. van Maria Jacoba, Heikoop. Hander en T. KI. Kortland van P. Baas r en pachter, belang hebben, en zy zouden sa menwerken om de bate tot een hoog cgfer op te voeren. Het bezwaar, hiertegen aange- eonlr.ct, op’dit .t.odpuul, dal de «rhuurdor J voerd, i» gewoonljk, dat hot stelsel .au in ign rechten moet worden beperkt, J“l <d MaamolAn ai.aa ria or mnri a i crab n Hn m ---- - I bouwer in staat is, en bovendien een’ toezicht, dat den gebruiker in zyn vrgheid meer dan wenschelgk is belemmert. Het beginsel, dat de pachtsom in eenig verband moet staan tot de opbrengst, wordt in het B. W. reeds gehuldigd in de artikelen, die betrekking hebben op vermindering van huurpenningen bg onvoorziene toevallen, die den oogst geheel of gedeeilelgk doen mis lukken, zoowel de gewone, als daar zgn „hagel, bliksem, vorst, of het ontgdig af vallen der bloesems van den boom- of wgngaard", hetzg buitengewone: „verwoestingen van den oorlog, of overstroomingen, waaraan het land niet gewoonlgk onderworpen is" (art. 1632) Maar nu is voor den huurder het leeiyke geval dit, dat het Burg. Wetb. in dezelfde artikelen vrgheid geeft, dezen bg contract de geheele aansprakelgkheid op te leggen, en gewooniyk wordt van die bevoegd heid gebruik gemaakt, zoodat als iets tegen loopt, de eigenaar buiten schot biyfl. Wel komt bet heel dikwgls voor, dat in schade, zonder de schuld van den pachter geleden, wordt tegemoet gekomen door afslag van pacht, maar dat is dan een gunst, geen recht en voor hen, die een minder edeimoedigen landheer hebben blgft de hardheid bestaan. Men zou daarom willen, dat de bepalingen, die toelaten afstand te doen van de kortingen by verlies veroorzakende toevallen^ uit het B. W. gelicht werden. Een andere vraag, over welke het laatste woord nog geenszins gesproken is, betreft de vergoeding, den pachter bg het einde onder niet-hermeuwing van de huur, toe te kennen wegens verbeteringen door hem aangebracht en waarvan gerekend kan worden dat ook een volgende huurder voordeel zal hebben. Bg het meer intensieve grondgebruik van den laatsten tgd, bg de teelt van gewassen, die meer aan den bodem ontnemen, is de beantwoording van deze vraag van toene mend belang. De eigenaar mag vorderen, dat het ver huurde weer tot zyn beschikking wordt gesteld in denzelfden staat, waarin hg het afstond er mag geen roofbouw hebben plaats gehad. Daarom worden in het contract veelal be palingen opgenomeu betreffende bemesting. By het vermeerderd gebruik van hulpmest- stoffen is een min of meer duurzame ver betering van den grond geenszins uitgesloten, mits die stoffen met zaakkennis, met beleid en volharding worden aangebracht, en dat is in het belang van beide partyen. Als de eigenaar dat niet wil, dan benadeelt bg zich- zei venzegt hy, dat by er niets op tegen heeft, mits de pachter alle kosten op zich neemt, dan zou de laatste zichzelven schade ver oorzaken en derhalve bedanken. Maar nu gaat het toch niet aan, dezen de volle vrgheid te laten om over de beurs des verhuurders te beschik ken, hem toe te staan na verloop van een jaar of na afloop van den geheelen pachttermgn te komen aanzetten met een rekening van zooveel van dit en van dat, arbeidsloonen voor de aanwending der stoffen, zonder dat de eigenaar van iets weet. Hetzelfde is ook het geval voor werk van ambachtslieden, „voor aanschaf fing van materiaal aan woning, schuren en stallen. De rechtvaardigheid eischt, de kostenvergoeding te beperken tot verbete ringen, die aangebracht zgn met toestem ming des verhuurders, zoodat een eisch diaromtrent niet kan worden ingewilligd, als niet biykt dat deze de zaak heeft goedgevonden. We hebben op het gebied' „agrarische quaestie” slechts een grepen willen doen, en daarmee aantoonen dat de geachte spreker in „Boaz" naar onze meening volkomen gelgk heeft, als hy herziening van het B. W. in zake pacht- contracten bg het landbouwbedrgf zoowel voor den verhuurder als voor den huurder noodzakelgk acht. Men biyve onderzoeken en aandringen op verbetering, nu gebleken is, dat alle politieke partyen die noodig achten, hoe ver zg ook van elkander staan bg het bepalen van den omvang der hervorming, die aan hun wenschen zal voldoen. „afbranden", wordende door hem, beklaagde, met „de heer De N.” bedoeld gemelde C. H. N. de Nooger en zgnde deze woorden, voor den laatste beleedigend. Beklaagde, ondervraagd, erkende boven bedoeld ingezonden stuk in genoemd blad, waarvan hg correspondent was, te hebben doen opnemen. Hg had het daarin vermelde van kinderen vernomen en toen aan de waarheid daarvan niet getwgfeld. Een onder zoek naar de waarheid van het vernomene had bg echter niet gedaan. Omtrent be klaagde werd verklaard, dat hg bg de redactie van genoemd blad bekend staat als een zeer betrouwbaar correspondent. De onderwgzer De N. verklaarde zich door de geïmputeerde woorden beleedigd te gevoelen en daarom klachte te hebben gedaan, omdat hg de genoemde woorden niet heeft gebezigd. Wel had bg een ondeugenden jongen op school over zyn gedrag onderhouden, doch daarbg de hem ten laste gelegde uitdruk kingen niet gebruikt. Beklaagde noemde de namen van schillende kinderen tot den leeftgd vi jaren, die gezegd zouden hebben, mee De N. genoemde woorden te hebben hoi zeggen. Hjm werd er op gewezen voorzichtig te moeten zgn met hetgeen kin deren vertellen, en dat hy op zeer onbe trouwbare bronnen was afgegaan. Geëischt werd ter zake smaadschrift f 50 boete, subs. 25 dagen hechtenis. Uitspraak over 8 dagen. De s u b s t i t u u t o f f i c ier v justitie bg de arrondissements rechtbank Tiel eiscbte Vrgdag j.l. tegen A. v. d. B., wegens doodslag, in Juni 1905 te Hei- eu Boeicop gepleegd op H. de Wit, 15 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de preven tieve hechtenis. De ambtshalve 'verdedigf Tgdeman, pleitte gedeeltel" heid en vermindering Er werden 9 getuigen gehoord, waaronder 4 deskundigen. Uitspraak 8 Maart. tiwada, 1 Maart. In het vorige jaar verdween uit deze gemeente met de noorderzon J. Zkoopman in bouwmate rialen. zonder orde op zgne zaken te stellen, d e ia desolaten toestand verkeerden. Hy liet vrouw en kinderen onverzorgd achter en vertrok naar het buitenland, in gezel schap van een jong meisje. Dezer dagen arriveerde J. Z. wederom te Gouda, doch werd, daar de politie intyds was gewaarschuwd, aan het station in hechtenis genomen. Na eenigen tgd op het politiebureau te hebban doorgebracht, werd bg naar Rotterdam overgebracht, ter be schikking van den officier van justitie. Na verhoor werd hy op vrge voeten gelaten. ’Alblaaserwaard en Cheer on landen, 2 Maart. De handel in kaas is redeigk vlug, prgs vast; boter bg ruime aanbod lager in prgs. Men besteedt thans in deze streken voor, kaas f 24 f 29,50 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit. Goe- boter f 0,65, weiboter f 0,55 per half kilo. 'Berken wonde, 1 Maart, Dinsdag morgen brandde de hofstede, bewoond door K. V., tot den grond af. Vooral door het beleidvol en moedig optreden van den knecht, geholpen door eenige buren, mocht het ge lukken al het vee behalve een kalf, en nog heel wat huisraad te redden. De oorzaak van den brand is onbekend. By dezen brand bleek weer duidelyk in welk een Hinken staat onze brandbluschmiddelen zich bevinden! ‘Hoornaar, 1 Maart. Als een bewgs ingstelling in de onlangs opgerichte eeniging kan gemeld worden, daar er zich reeds 29 werkende en 25 personen als kunstlievende leden hebben aangemeld. "Krimpen a/d IJael, 1 Maart. De raad dezer gemeente vergaderde Woensdag middag. Het was de laatste zitting, welke de heer C. van der Giessen Sr. by woonde. Reeds vroeger werd gemeld wat genoemd raadslid in de vele jaren, dat de kiezers hem hun vertrouwen schonken, tot stand had helpen brengen. In zgn afscheidswoord herinnerde de bur gemeester daaraan, hg hoopte tevens, dat de afgetreden wethouder nog vele jaren mocht genieten van de rust, welke hy nu zocht. De heer Van der Giessen dankte den burgemeester voor zgn hartelgke woorden en de raadsleden voor de vriendschap, die hg steeds had mogen ondervinden. De geloofsbrieven van de gekozen leden C. v. d. Giessen Jr. en W. M. Blom werden in orde bevonden en tot hun toelating werd besloten. De instructie van den gcmeente-arts onder ging eenige wgzigingen. Bg gelegenheid van zgn aftreden als wethouder en raadslid is door den heer C. vin der Giessen Sr. een som f 500 ge schonken aan de alhier bestaande afdeeling van „het Groene Kruis". *'L.augerak, 1 van de personeele belastinf voor den dienst van 1906 tiogplichtigen voor. Het t den aanslag is f 68t,075. •Meerkerk, 27 Febr. Terwgl de jacht opzieners Lakerveld alhier en Van Bruggen te Ameide op surveillance waren, betrapten zy heden-nacht te 3 uur in den Zouwendyk, B. B., die bezig was bg G. J. v. d. H. stroo te stelen. Het stroo werd in beslag geno men en tegen den dief procesverbaal op gemaakt. De handel in hooi is in den laatsten tgd tamelgk levendig. Voor de beste kwaliteit wordt tot f 14 voor de 1000 h. K.G. besteed. **Nleuwp«»rt1 Maart. Het kohier van de personeele belasting dezer gemeente, dienst 1906, bevat de namen van 109 aan- geslagenen, tot een totaal bedrag van f73039*, Ovenicht. Engeland. Met 15 474 stemmen, tegen slechts 4134 op zyu tegenstander, is Woens dag j.l. do Britsche oud-Premier Balfour in de Londensche City tot lid van het Lager huis gekozen. Daar krggt dus de oppositie nu weder haar erkenden chef. lo het Lagerhuis is het adres van ant- wooid op de Troonrede r.u goedgekeurd, nadat over de quaestie der werkloosheid door Minister John Burns eene geruststellende verklaring was afgelegd. „Op het gebied van handel en industrie had men," zeide Burns, „volgens het oordeel van deskundigen, een toestand te wachten, die beter zou wezen dan men in 30 jaren gekend had en vol hoop kon men dus de toekomst tegengaan." De Minister van Indië, John Morley, heeft de militaire dictatuur, waarmede Generaal Kitchener in Indië bekleed was, afgeschaft en deze schikking bevredigt, volgens een bericht uit Calcutta, daar alle partyen. De Generaal komt dus nu weer onder den Gouverneur- Generaal te staan. Men dacht aanvankelgk dat Kitchener hiermede geen genoegen zou nemen, doch bet schynt, dat ook hg zich in de nieuwe verhouding schikken zal. lo het Britsche Hoogerhuis heeft de oud- Gouverneur van Transvaal, Lord Milner, zgn waarschuwende stem verheven tegen de gevaren, waarmede de nieuwe Regeerir.g door de staatkunde, we'ke zg daar schgnt te willen volgen, naar zgne meening roeke loos speelt. Voornamelgk bad Milner be zwaar tegen den spoed, waarmede men daar thans eene verantwoordelijke Regeenng aan de nieuwe Koloniën wil gaan verleenen. Of de Regeering zich veel van Milner’s bezwa ren zat aantrekken, zal voorshands wel te bezien staan. De Regeering heeft besloten, het plan tot vergrooting van de haven van Ports mouth in zgu geheel uit Ie voeren. De kosten van dit groote werk worden ge raamd op 30 millioen gulden. In Duitschlaud’s hoofdstad vierde men in de afgeloopen week feest, ter eere van ’s Keizers zilveren huwelgk en van de voltrekking van het huwelgk van Prins Eitel Friedrich. De feestelgkheden begon nen met een plechtigen kerkdienst. Ver volgens hadden een reeks van ontvangsten plaats en daarna een galamaaltyd ten paleize, welke ook door de buitenlandsche deputatiën werd bggewoond. Den tweeden dag der feesten deed Prinses Charlotte van Olden burg, de bruid van Prins Eitel Friedrich, haren feestelgken intocht te Berign, door de bevolking met groote blgdschap inge haald. Nog dienzeltden dag had de onder- teekening pan het huwelgks contract plaats. De Prinses Sophie Charlotte heeft een zeer gunstigen indruk gemaakt. Men roemde hare innemende schoonheid, en ouden van dagen werden door haar herinnerd aan hare beeldschoone grootmoeder, de gemalin van Prins Friedrich Karl van Pruisen. Den 27sten werd het huwelgk voltrokken. Aan het feestmaal, dat volgde, bracht de Keizer een dronk uit op het groene bruids paar en ’s Keizers broeder, Prins Heinrich, op het zilveren. Met den bekenden fakkeldans en de ge- bruikelgke verdeeling van den kouseband der bruid, werd het geheel besloten. De jonggehuwden zgn naar het Keizerlgk jacht slot „Hubertus Stock” vertrokken. Eene eigenaardige hulde werd den Keizer gebracht door de vroegere manschappen van de 2e compagnie van het le regiment der garde, die 25 jaar geleden onder den toenmaligen Prins, thans Keizer Wilhelm, dienden. 170 man met de onderofficieren waren voor het paleis opgesteld, terwgl ook de officieren tegenwoordig waren. De Keizer schreed met de Keizërin en den Prins langs het front en vroeg aan elk der mansehap- pen wat er van hen geworden was en ver zekerde bigde te zgn, dat de manschappen opgekomen waren om hun oud compagnie- chef nog eens te ontmoeten en aan het feest in zgn huis deel te nemen. Allen kregen een herioneringsmedaille, bestaande uit het cgfer 25, met een zilveren krans, aan een wit en geel gestreept lint. De compagnie had 30 060 Mark byeenge- bracht en bood dat geschenk met een adres aan. De Keizer bedankte en zeide dat hg er ook van zgn kant een kapitaaltje by voegen en aan het geld een bestemming geven zou. Het voor liefdadige doeleinden ter gelegen heid van het feest in Duitschland bgeenge- brachle geld bedraagt 2>/i millioen Mark! Onder de talrgke gelukwenschen, welke Keizer Wilhelm ontving, was er ook een van President Failières. De nieuwe President der FranRcbe Republiek en mevrouw Failières deden Zon dag hun eersten offieiëelen uitgang en woonden een feest by in de militaire school te St. Cyde. De heer Loubet heeft Pargs verlaten, om zich naar zgn buitengoed te begeven. Hg was vooraf nog de gast van zgn departement- genooten uit Dröme en hield op deze bg- eenkpmst een toespraak, waarin hg o. a. zeide: „ik heb gedaan wat ik kon en ver beeld mg niet iedereen tevreden gesteld te hebben, doch daarnaar heb ik ook niet gestreefd." De oud-President werd met geestdrift toegejuicht. Het iuventariseeren der kerken in Frankrgk gaat op vele plaatsen nog met verzet gepaard en er zgu nog heel wat moeilgkheden te wachten, want van de 60.000 kerken heeft men er nog 45.000 te doen. Tegen het dienst weigeren van officieren worden gestrenge maatregelen genomer. Generaal Récamber, die by de St. Thomaskerk zich verzette tegen het uitvoeren der orders, is aangehouden. De Parysche „Temps” dringt, naar aanleiding der dienstweigeringen, aan op het instellen van een corps tot handhaving der biunenlandsche orde, opdat het leger zich geheel kan wgden aan de verdediging des lands tegen een buitenland- schen vgand en van politiedienst ontheven worde. Bg Keizerlgk besluit is de byeenkomst der eerste Ru88i8Clie Rgks Duma thans bepaald op 10 Mei e. k. Om den loop der verkiezingen te bespoedigen, zullen die niet op één dag, maar op verschillende tgden plaats hebben. De verkiezingen in den eersten graad zullen beginnen den 5. Maart en eindigen den 23. Maart, de volgende vallen tusschen 2 en 10 April. Te St.-Petersburg is in het geheim een Israëlieten-congres gehouden, waar besloten is, dat de Israëlieten deel moeten uitmaken van de Duma, en dat zg daar een moeten vormen, om voor hun recht belangen te strgdrn. Het aantal staatkundige gevangenen moet in Rusland tot 72.000 zgn gestegen. Volgens „Daily Mail" is dezer dagen de Russische Staatsbank door negen misdadi gers geplunderd, die een bedrag van f 90.000 hebben ontvreemd. De indringers hadden de vier beambten der bank opge sloten en zg hadden in de gangen blikken bussen geplaatst, die voor bommen moesten doorgaan. In den Spaauachen Ministerraad gaf de Minister President als zyu gevoelen te kennen, dat de conferentie te Algesiras tot overeenstei Volgen dard" te luit is met ingang van 1 Mei 1906, aan den directeur van het post en telegraafkantoor te Bode graven, C. Saton, op zgu verzoek, als zoo danig eervol ontslag verlè'end. In de op Dinsdagj.l. gehouden zitting der arr. rech*bank te Rotterdam stond o. a. terecht A. B., 44 jaar, mattenwever te Moordrecht. Volgens de aanklacht zou hy te Gouda en elders in Nederland in October 1905opzette- Igk de eer en goeden naam van C. H. N. de Nooger, ond'*rwgzer aan de apenbare lagere school te Moordrecht, hebben aange rand door in het te Gouda op 20 October 1905 verschenen nummer 38 van de Nieuwe Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda, welk blad verspreid wordt onder de abooné’s, alsook door verkoop per nummer, alzoo met het kennelgk doel om aan na te melden feit ruchtbaarheid te geven, te doen opnemen eene door hem als correspondent van dat blad daaraan gezonden mededeeling, inhoudende onder meer: „Naar aanleiding van het feit, dat kinderen der school (wor dende hiermede bedoeld de school te Moor drecht) ook de Zondagsschool bezoeken, barstte de onderwyzer (hoofd der school?) de heer De N. tegen een ondeugende jongen als volgt uit: „Dat komt van die „vervloekte” Zondagsschool van de „fijnen”; het moest Febr. i M. Vink en i, d. van A. mdert, z. van iriana, d. van - Jan, z. van iger, Mr. P. H. A. jlgke toerekenbaar van straf. etuigen ge Uitspraak

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1