IR. P. A. SREUP, ffordt pmaifl f7000, Geheelonthouding. te Goudriaan. Smidsleerling. 9 Kalf boeien, Boerendienstbode, De Perceelen Sparren en Palen, OCTAVIAN' Zie verder het Tveede Blad. Adverlentiêa. 840-jarige Echtvereniging Dankbetuiging. HERHM.INGS- Voortgezet Lager Onderwijs Ouderkerk a/d. IJsel. Volksonderwijs, INTEEKENLIJST ATTENTIE! J. VAN TIGGELEN, rwteNDELS, HOOI. LEESBIBLIOTHEEK GEREF. KERK Spreekster; Mej. Th. A. v. ECK, Kassier en Commissionnair in Effecten Uitvoering Sociëteitsgebouw „UNS GENOEGEN", Kinderdijk, Aid. Haastrecht en Omstreken. LEZING H. N VALCKENIER DE GREEVE REDE 1 Chr. Onderwijs PüLSBROEK. Üs. M. v. GRIEKEN, „PRUIS" en „EDELMAN", ,VAN KRIMPEN", Aiblasserdam. Uit de hand te koop: WAGEN- en RIJTUIBMAKERIJ „SAMUËL" Ds. W. VAN SLOTEN, OEFENING eo UITSPANNING" te Molenaarsgraaf'. UITVOERING METSELAARS Openbare Vrijwillige Verkooping. Binnen Schoonhoven; .-a DRIE WOONHUIZEN ERFHUIS te GOUDRIAAN. Boqt- en Melkgereedschappen, Een Boerenarbeider BOERENDIENSTBODE, MARGHARETA WEPSTER te Krimpen a/d Lek, COSTUUMNAAISTER, Leerdam, Leerbroek, Nieuwland en Meerkerk, n n n n n n n Samen f97.950,- ERFHUIS te TIEN HOVEN. Meubelen en Huisraad, eenig Gond- en Zilverwerk Openbare Vrijwillige Verkooping. Twee HUIZEN BOUW-, WEI- en HOOILAND, te Langerak, Een HUIS met Erf en Tuin, EEN HUIS OPENBARE VERKOOPING Tienhoven, Groot-Ammers. Tienhoven Nieuw Gezaagd Hout, Alblauwerdani, 2 Maart. Ds. J. Doumt, predikant bg de Geref. Gem. alhier, heeft een beroep als zoodanig ontvangen naar Enkhuizen. •AmmerWol, 2Maart, Donderdag-avond Dracht het tanfare-gezelscaap het gebeele dorp op de been. Het echtpaar P. de Bruin vierde het gouden huwelijksfeest, ter wier eere nu eene serenade werd gebracht. In j men het korps n»et °P marscb gehoord en aangenaam stemde het den inge zetenen, dat het bereid was de feestvierenden op dusdanige wpze te verrassen. 'Benschtp, 1 Maart, üe uitslag van net gehouden kaart-concours, jl. Maandag morgen in het café van wed. D. Lieverse gehouden, was als volgt: Aantal deelnemers 40. Ie prgs Güsb. Baars en C. Klever Azn.; 2e pr. A. de Lange en Theod. Klever Czn.; de pr. Joh. Straver en Adr. van Vliet. Aan het concours, 's avonds gehouden, werd door 31 personen deelgenomen. Üe uitslag was: le pr. A. Cooiman en Jan van Roojjen; 2e pr. Jacs. Straver en A. Middelkoop; de pr. Uerm. van Schaik en Jan van Schaik te LopikerkapeJ. i-Voor een goed bezette zaal gaf de iJselstemscho muziekvereenigiDg „Excelsior" Jl. Zaterdag-avond eene uitvoering in de kolfbaan van den heer Chr. van Delft. Door de tooneelvereeniging „Tbalia" te IJselsteiu, die hare medewerking verleende, werd een drietal tooneelstukjes zeer goed opgevoerd. In t bijzonder komt een woord van lof toe aan den heer G. Benschop en aan den heer G. van den Heuvel. Ook de muzieknummers werden goed ten gehoore gebracht. Om streeks elf ure was het programma afge werkt, waarna ieder hoogst voldaan huis waarts keerde. «Slenken «graaf, 1 Maart. Wegens het niet behoorlijk uitwijken met zjjn rijtuig voor een fietsryder is dezer dagen door een der Rgksveldwachters te Sliedrecht proces-verbaal opgemaakt tegen een inwoner der gemeente Wijngaarden. Het is te wenscben, dat de bevoegde macht een streng vonnis in deze zal eischen, opdat dit als een afschrikwekkend voor beeld zal kunnen strekken voor anderen, daar door de bestuurders van paarden en voertuigen, niettegenstaande de op hen rustende verplichting om behoorlijk voor eenen fietsrijder uit te wijken, maar al te veel in deze streek met zjjne zeer smalle wegen, wordt gezondigd. Bleskenagraaf, 2 Maart. Onze predi kant Ds. J. de Bruin, sinds 16 Aug. 1903 in onze gemeente werkzaam, hoopt Zondag 1 April z(jn afscheid te prediken en den daaropvolgenden Zondag in zijne nieuwe standplaats Groot Ammers bevestigd te worden. «Dalem, 2 Maart. De heer G. J. G. de Bel, candidaat tot den H. D., hoopt Zondag 18 Maart a. s., des namiddags alhier zijne ïntreé rede te houden, na des voormiddags te Ynren door zijn vader, Ds. A. H. L. de Bejf predikant te Bussum, bevestigd te zjjn. Den heer N. Vos Jz., die gedurende ruim 36 jaar de betrekking van voorlezer voorzanger bjj de Ned. Herv. Gem. alhier bekleedde, is thans op zjjn verzoek eervol ontslag als zoodanig verleond. De heer D. E. J. Bakker, onderwijzer akn de openbare school alhier, is als zjjn opvolger benoemd. •Glenendam, 2 Maart. Woensdagavond gaf het gemengd koor „Excelsidr" haar eerste uitvoering. In aanmerking nemende, dat de zangvereeniging slechts vjjf maanden bestaat, mag de uitvoering goed geslaagd heeten. De zaal was zeer goed bezet. Ook de voordrachten na het muzikale gedeelte vielen zeer in den smaak. §Gleeen-9ileawkerk, 2 Maart. Inde plaats van den heer T. Koojjman P.z., die bedankt heeft als secretaris der Naamlooze Vennootschap „De Samenwerking", vereeni- ging tot stichting en exploitatie eener stoom- zuivelfabriek, is gekozen de heer F. van IJze ren te Peursum. Tot directeur der zuivelfabriek is benoemd de heer J. Boekei, thans directeur eener coöperatieve stoomzuivelfabriek te Holwierde bjj Groningen. 'GretbAmmeri, 2 Maart Zaterdag middag vergaderde in 't lokaal van den heer I. de Stigter alhier de afd. „Groot- Ammers" van bet Nederl. Onderwijzers- Genootscbap, onder voorzitterschap van den heer L. Zevenbergen, van Aiblasserdam. O. m. werd behandeld de bestemming, die men voortaan aan het ondersteuningsfonds wenscht te geven. Met algemeene stemmen werden de voorstellen van het hoofdbestuur aangenomen, n.l. dat het fonds zooveel mogeljjk trachten zal onderwijzers te steunen om de 6 pet. te storten voor de toetreding tot het Rjjkspensioenfonds. Besloten werd verder in het laatst van Maart te vergaderen te Streefkerk of Nieuw Lekkerland. Met een woord van dank aan de opgekomen leden werd de vergadering gesloten. «Hoenkoop, 1 Maart. In deze gemeente doet zich een geval voor van diphtherilis. «Hoog-Bleklaud, 1 Maart. De maand Maart is al even guur eu ruw en nat be gonnen, als haar voorgangster geëindigd is. Al dat nat oefent een nadeeligen invloed uit op de werkzaamheden op den akker, waar bet spitten in vollen gang is. Algemeen wordt dan ook geklaagd, dat de grond nat en taai is en zich dus moeiljjk laat be werken. Ook op de te veld staande rogge werkt de vele regen schadelijk. Menig joag plantje kwjjnt en sterft en dan bljjkl het onder de aarde verrot te zjja. Sterk wordt dan ook verlangd naar droog en zonnig weder. De prjjs van de vette varkens was den I laatsten tjjd heel hoog, maar iu de afgeloopen week is er eene daling mgetreden en wordt door de slagers niet meer dan 27 cents per pond besteed. Ook de jonge biggén en ge fokte varkens, z.g. overloopers, werden tot heden zeer duur betaald. Biggen van 6 4 8 weken golden f 10 tot f 16 en overloopers zjjn verkocht tot 82Vi cents per pond. Met zulke prjjzen zjjn mesterjj en fokkerjj zeer loonend. «Krimpen a/d Lek, 1 Maart. Door land bouwers ia deze gemeeate worden pogingen in het werk gesteld een Onder linge Brandwaarborg-Maatschappij op te richten. In de plaats van den heer M. Hak, die als penniogmeester der vereenigmg voor Christelijk Volksonderwijs bedankt heeft, is gekozeu de heer G. van Zwienen. ««Lekkerkerk, 1 Maart. Wederom zjjn alhier twee gevallen van lyphus aange ?even, voorkomende bjj meisjes van 12 en jaar uit hetzelfde gezin. Langzaam doch gestadig bljjft deze ziekte doorwoekeren. In het afgeloopen jaar werden in het geheel tien patifinten aangetast, waarvan ééa met doodeljjken afloop. «Lekkerkerk, 2 Maart De heer S. Kakebeeke, hoofd der eerste openb. school in deze gemeente, is benoemd als deskundige in Kennis der Natuur bjj de a. s. akte- examens, in de commissie die te Rotterdam zitting zal houden. Van de werf van den heer Js. van Limborgh alhier is den 28. Februari j 1. met goed gevolg te water gelaten een nieuwe motorboot, groot 36 last, gebouwd voor rekening van en bevaren zullende worden door den heer H. Schuller Lz. te Drimmelen. De petrolenmmotor 20 Eff; 24 P. K. te leveren door de firma D. W. van Rennes te Utrecht. Daarna is de kiel gelegd voor eeu overdekte boeieraak met roef groot 27 last, voor reke ning van schipper D. A. Molenaar te Capelle a/d IJsei. Gedurende de maand Februari is aan het postkautoor alhier in de rijkspostspaar bank ingelegd: f 3681,614 en terugbetaald: f 2531,65. Uit het verslag over den toestand der spaarbank van het Uept. „Lekkorkerk" der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" over 1905 ontleenen we het volgende: üe inlagen hebben bedragen: f 7956 956; de terugbetalingen beliepen f 4960,73; het kapitaal aan de inleggers versctiuidigd met inbegrip van rente f 42277,966, terwjjl de bezittingen der bank een kapitaal vertegen woordigen van f48076,266. Het reserve fonds is f 5798,30. Gedurende 1SJ05 hebben 1056 ialagea ea 86 terugbetalingen plaats gehad, terwjjl 36 nieuwe inleggers werden inge schreven. Het getal deelhebbers bedraagt f 371, waarvan 9 beneden f 1; 64 van f 1 tot f 10; 86 van f 10 tot f 100; 107 van f 100 tot f 1000 en 5 boven f 1000 tea buaoeu name hebben staan. Lopik, 1 Maart. In deze gemeente heeft zich een geval van miltvuur voorgedaan. Moordrecht, 2 Maart. Maandag avond gaf de zangvereeniging A. D. V. E. N. D. O." te Moofdrecht een uitstekend geslaagde uitvoering in café „Posthuis" aldaar. Een 10-tal zangnummers weiden ten gehoore gebracht, waarvan „Zigeunerslied" vau Schu mann en het vjjfde Scbeppingslied „De Voge len" van Rich. Hol, bgzouder in den smaak vielen. Vooral de solo's, door het 6 tal dames gezongen, werden prachtig uitgevoerd. Ter afwisseling werden nog opgevoerd drie tooneelstukjes, nl. „üe luitenant en zjjn oppasser", „Gesmokkeld" en Hans Dunsel Dat de stukjes in den geest vielen, bewees wel het davereud applaus. Een gezellig bal hield, na afloop, de vele aanwezigen nog lang bjjeen. Eeu woord van hulde aan den jjvengen directeur, den beer De Noojjer, is hier dan ook zeker op zgn plaats. Het was voor „A. D. V. E. N. D. O." een genotvolle avond. "Nieuwerkerk a/d IJael, 1 Maart. Gisteren-avond vergaderde het bestuur van de afdeehng „Nieuwerkerk a/d IJsel c. a." der „Holl. Maatsch. van Landbouw", ten einde de zaken te bespreken, die in verband staan met het aankoopen van een beer. Van den heer A. van der üussen te Capelle a/d IJsel was een schrjjven ingekomen, waarin hjj de voorwaarden mededeelde, Waaronder hjj een beer voor de leden van de afdeeling wil stationneeren. Met een paar bijvoegingen en met eeu kleine verandering worden die voorwaarden aanvaard. De Slagershond raadde het bestuur aan een groot Yorkshirebeer aau te koopen, waartoe reeds m een vorige vergadering was be sloten. De heer G. J. Sikkink van Batum bjj Winterswyk en de afdeeling „Gtffon" van den „Noordb. Christ. Boeren bona boden de afdeeling een beer aan; maar omdat de beide diereu niet aan de gestelde voor waarden voldeden, werd besloten op de aanbiedingen met in te gaan. Üe heereu D. Vis en S. Rodenburg werden tot een commissie benoemd, die bjj aanbiedingen van geschikte beeren kunnen handelen naar bevinding. Tot hun plaatsvervangers werden gekozen de heeren M. Molenaar en J. Nell. «Mienw-Lekkerland, 1 Maart. In de Zaterdag j.l. gehouden jaarvergadering van de zangvereeniging „Amicitia" werd door den penningmeester rekening en ver antwoording gedaan over het afgeloopen jaar. De ontvangsten hebben bedragen 1 105,06 »/s en de uitgaven f 54,88vi, zoodat de rekening sluit met een batig Blot vau f 50,18. Als bestuursleden werden herkozen de heeren P. G. StreelUad, G. B. Lujjten, C. den Boer Az., A. C. de Groot en M. Kahu. Tot commissarissen werden gekozen de hee ren H. de Vries en M. van der Wal. Na gehouden ballotage werden 7 nieuwe leden tot de vereenigmg toegelaten. Het geheele aantal werkende leden bedraagt thans 34. In deze gemeente doet zich een geval voor van febns lyphoïdea. In de gisteren avond gehouden spoed- eischende gemeenteraadsvergadering werd, na de lezing van de notulen der vorige ver gadering, welke onveranderd werden goed gekeurd, door den voorzitter mededeeling gedaan van de komst van U M. de Koningin en Prins Hendrik der Nederlanden op de verschillende établissementen te Kmderdjjk. Met het Oog op de voorzorgsmaatregels, die genomen moeten worden tot handhaving van de orde, vroeg de voorzitter aan den raad een blanco-crediet tot dekking der onkosten. Met algemeene stemmen werd dit voorstel goedgekeurd. Daarna ging de raad in geheime zitting. «Ouderkerk a/d IJsel, 1 Maart. Gaarne vestigen wg de aandacht vau ba- laughebbende ouders op de aangeboden ge legenheid tot het verkrggen van herhalings- en voortgezet lager onderwjjs voor kinderen, die de zes klassen der lagere school geheel doorloopen hebben. Zie achterstaande advertentie. Oudewater, 27 Febr. Zondagavond werd door C. v. Achlhoven een groot wmkelraam mgetrapt bg den bakker A. d. K., alhier. Misbruik van sterkeu drank was de oorzaak dezer laffd daad. Van een eu ander is proces-verbaal opgemaakt. «Bldderkerk, 28 Febr. Tot voorzitter vau de Commissie tot wering van school verzuim is benoemd de heer J. Klomp, hoofd der bgz. school en tot secretaris de heer G. Buising. Bldderkerk, 2 Maart. Ds. T. J. Hagen, predikant bg de Geref. Gem. alhier, heeft bedankt voor hel beroep te Scherpanzeei. «jüttelwUk, 28 Febr. Voor eene goed gevulde zaal in het café „Harmonie" van den heer P. L. Bouter aibwr tradea heden avond op de heer en mevr. Van Laar, Holl. operette-duettisten van Utrecht. Het is een prettige avond geweest die de bezoekers er hebben doorgebracht. Alle stukken en stukjes, die opgevoerd werden, waren in het komisch genre, de inhoud er van liet niets te weuschen over, terwgl de voordracht met het volste recht verdienste- Igk kon worden genoemd. Er is dan ook veel genoten en onbedaarljjk gelachen. Vooral de siufcjes „Je moet wat voor de kunst orer tMDton nn .Jongen, ik bljjf vrggeiel" vielen al loer in den «maak. Goede mollek aorgde voor aanvnllmg liisactnm de verec lill ende stokjea en na afloop g,| tel tal ge legenheid voor de llefüedliers van danaen. De orde liet niets te weuschen over en als altgd liep de uitvoering zonder eemgen wan klank of stoornis af. *bt*lwi|k, 1 Maart. In eene gecombi neerde vergadering van kerk voogden ea deu kerkeraad der Ned. Herv. Gem. is Dinsdag j.l. afwgzend beecnikt op het indertgd mede gedeelde verzoek der vereenigmg tot Evan gelisatie alhier. Zooals men zich zal her inneren, had deze vereeuiging verzocht, haar om de twee maanden des Zondags middags het kerkgebouw der Herv. Gem. af te staan, om daarin een recntzinmg predi kant te doen optreden, die dan tevens den doop zou bedienen. WttUdiugnveen, 2 Maart. Ds. E. H. Broekstra, predikant bjj de Geref. Gem. j alhier, heeft een beroep ontvangen naar Axel. «WHlIge-Langerak, 1 Maart. Als een bewijs, dut de leei plicht wet alhier gunstig werkt, kan vermeld worden, dat de coinmiisie tot wering van schoolverzuim in haar jaar verslag aan den gemeenteraad kon melden, dat de commissie in 1905 geen enkel geval van overtreding vaa art. 20 en 21 heeft behoeven te behandelen. Dat er geen oWvloed van booi ge wonnen is verleden jaar doet zich voor sommige landbouwers alhier reeds gevoelen, daar op een erfhuis alhier booi verkocht is tegen pl.m. f 16 de 1000 pond. Wwerden, 27 Febr. Bg de heden ge houden slemmiug voor een lid van deu gemeenteraad is, in plaats van wglen deu heer A- J. T. Hofman, gekozen de beer P. J. Hofman, met 336 stemmen tegen 325 op deu heer N. Bruut Wzn. «Ze v eu h ii Jz eu1 Maart. Tot onder wijzeres aau de openbare school no. 2 alhier is benoemd mej. P. G. Kila te Haastrecht. Allooi» vau .Publieke Verknopingen vau Onroerende Goederen. Ten overstaan van den notaris A. J. de Moog te Lekkerkerk, had Woens dag-morgen in het hotel „üe Zalm" te Gouda de openbare verkoop plaats vau het dubbel heerenhuis met erf eu tuin, aau de Westhaven no. 263, waarvan eigeuaar werd de heer J.J. Cramer te Gouda, voor f 17.400. Kooper van het „Verkooplokaal", aan de Peperstaat uo. 232, werd de heer J. U. Th. Wulf, fabrikant te Gouda, voor f 3040. Uitslag der openbare verkoo- ping te Haastrecht, ten overstaan van den aldaar gevestigden notaris J. Koeman. Perceel 1 eu 2. lr-n woonhuis, erf en grond en werkplaats, ene. aan de Kleine Haven te Haastrecht. Koopprjjs f 2360. Kooper de heer J. Groeu te Haastrecht. Perceel 3—6. Vier huizen of paknuizen aau het Marktveld te Haastrecht. Koopprgs f 1280. Koopster de gemeente Haastrecht. GEMENGD SLEBWK Te Genua is op zgn huwelyks reis overleden aan hevige longoutsteXiug de heer W. A. de Favauge, notaris te Bode graven. Te Trier is, terwjjl de moeder ten gevolge van de mishandelingen van haren man in het gasthuis lag, een kindje vau elf maanden, dal ouverzorgd thuis w*s achter gebleven, den hongerdood gestorven. Te Willenberg (Oost-Pruisen) en omstrekeu heeft een dolle hond groot onheil aangericht. Zes menscbeu die ge beten waren, moesten naar Berlgn, maar twee stierven al deu dag erna. Het dier werd ten slotte afgemaakt door een moedig man, die bet in eeu stal lokte en daar wurgde. Heiaas, moest hg zgn moedige daad met het leven betalen, want den volgenden dag stierf ook hg, zonder dat hjj gebeten was. Ia de geheele sireek moeten de honden muilkorven dragen, maar daar reeds vele houden en vee door tteu dollen hond gebeteé waren, is men bevreesd voor nieuwe onge lukken. Men weet mei, waar bet dolle beest, dat schaloos liep, vaudaau is gekomen, men vermoedt ecuier uit Rusland. HXillSMlIIIIWH. Schoonhoven, li Maart, fin de heden gehouden vergade ring van deu Raad dezer gemeente werd 1. het bestek voor den bon <n der gasfabriek vastgesteld. 2. in verband met het vertrek van den havenmeester besloten eenen nieuwen titu laris op te roepen op een salaris van f 500. 3. aan de commissie voor de tentoonstel ling vau gemeente administratie, welke iu het najaar te Amsterdam zal worden gehou den, eene subsidie te verieeneu vun f 20. t Met ingang vau i Maart is ten post- en telegraafkautore alhier werkzaam gesteld de tgdeijjke klerk der post- en tele grafie U. Bossiuga, ten einde in deu post- dienst te worden opgeleid. t Ue heer L. Akkerhuijs JEz. alhier is weder beuoemd als deskuudige (voor Lezen en Nederlandscüe taal) bg de acte-ex imens te Utrecht, voor ouderwgzers en onderwgze- ressen. t De heer J. Emous, hoofd der school voor Caristelgk Voiksonderwgs alhier, is met mgaug van 1 Jum 1906 benoemd tot hoofd der CbrfsWgke schoot op dé( Lindegracht te Amsterdam. t De beer D. J. Lazoader Jr., cand. alhier, heeft een beroep ontvangen tot predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Zoutelande (Z.). t Gedurende hot afgeloopen jaar zgn door de vereemgiog tot verscüalliag van Versterkend voedsel uaa behoeftige zieken uitgereikt 2422 liter melk, 670 eieren en 16 halve flisscoeu wgo. Binnenkort zal wederom een in teekenig st Worden aangeboden ten einde ook nieuwe ingezetenen in de gelegenheid te stellen te kunnen bgdragen. Moge het aan de vereeniging, die bjjna 20 jaren bestaat, niet aau den nooJigen steun ontbreken. t Met nommer 60 van de Staats courant zjju vei zonden afdrukken der statu ten vau de Schoonhuvenscbe gsclub, alhier. t Donderdag-avond kwamen eenige geneel onthouders te «amen om te beraad slagen over de beste mamer, waarop gezameu- Jgk het drankmisbruik met zgu ontzettende gevolgen te bestrjjden is. Algemeen was men het er over eens, dat men zich ver- eemgen moest en waar men reeds op 11 leden kon rekenen is het tut stand komen eener organisatie y&rftfceid. Zooais de m dit blad opgenomen advertentie center aan duidt, besloot men eerst nog eens een oproep te doen en dan iu de gepubliceerde verga dering een bestuur te kiezen enz. Waar nog zoo vreeseigk veel aan het alcoholisme, met zgn diep treurige gevolgen voor maat- schappg, volksgezondheid eu zedelgkheid, wordt opgeofferd en memgeeD, vooral in de laatste tgden, met zoo treurige voorbeelden rondom zich, de oogen zgu open gegaan, hebben geheel-onthouders gem-end, met kans op succes meerdere strgders tegen Ue drankellende te kunnen oproepen. t Aan den scuietwedstrjjd, uitge schreven door het bestuur der „Schoou- hovenscüe Weerbaacheidavereeuigicg", voor de leden van dat korps, werd door 28 leden deelgenomen. Door ieder werden dnestrie's staande en eveu zoovtel kuielend geschoten, terwgl buiten de 15 prgzen nog een eereprgs was te behalen. De uitslag was: le prgs met eereprjjs Butselaar, 66 punten; 2e prgs B. J. Verdoorn, 62 punten, be prgs-N. van Haarlem, 60punten; 4e prgs J. den Butter, 68 punten; 6e prgs J. Sprong, 5b punten6e prga G. Rikkoert, 66 punten 7e prgs J. D. Wendels, 53 punten; 8a prgs D. Herkhof, 52 punten; 9a prjjs C. Lyklema, 62 puntenlüe prgs H. van Geeien, 62 punten; lie prgs H. vauder Aa,6l punten; lieprna p. J. Denmers, 60 puuiij,13e prga A. van Rgs*gk, 5U punten 14è prgs W. deu Ujjl, 48 punten; 16e prgs N. P. den Besten, 34 punten. f Woensdag-a vond j.l. bad de aan gekondigde voorstelling van lichtbeelden P™ f? de bo venzaal der school voor Chns- teljjk Volksonderwijs alhier. Ds voorzitter van het suppletiefonds, de heer J Emous, verzocht de aanwezigen te zingen I's. 138:1 eu opende de vergadering met gebed eu een kort welkomstwoord. Daarna vertoonde de heer Van der Graaf, van Rotterdam, agent der Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs zjjne lichtbeelden. Rgk en afwisselend was het programma. Zoowel ernstige als komi sche beelden werden op het doek gebracht, welke door den heer v. d. G. op bevatleljjke wjjze werden verklaard pp toegelicht. Verschillende platen gaven den spreker aanleiding om de talrjjke aanwezigen (de ruime zaal was stampvol) te wjjzen op de beleekenis en de noodzakelijkheid van het Chrislelgk onderwijs, welke rede met onver deelde aandacht werd aangehoord. Tep «lotte sprak Ds. J. M. Conradi een woord van dai k aau het bestuur van het Buppletiefonds en aan den heer Van der Graaf voor dezen geuutvollen avond, waaraan Z.Eerw. nog een ernstig en opwekkend woord toevoegde in het belang van het Christelijk ouderwjjs en hoopte, dat deze avond nog hal bggedragen om de belangstelling en liefde voor dat onderwas te versterken of op te wekken. Met dankgebed door Ds. Conradi werd deze bijeenkomst gesloten. t Als een bewjjs dat het vette vee veel geld waard is, dient, dat deze week door deu heer T. J. Zgderlaan alhier vier gemeste koeien in tenen koop zjjn verkocht voor den niet geringen prgs van f 1900 aan den heer M. Straver, vleescbhouwer alhier. Postkantoor Schoonhoven. LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de 2e helft der maand Februari 1906. Brief: J. Bogerds, Brittle. IN G EZ ON BBS. Builen verantiooordelykheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur I Naar aanleiding van het bericht van nw correspondent te Streefkerk, dd. 15 Febru ari j.l., voorkomende in uw Courant van 17 Februari d. a. v., luidende: „Bjj het op den 11. dezer gehouden „Natio- „naai Kwartet Concours, uilgeschreven door „bet Harmonie Urchest „Godsdienst en Kunst- „min" te 's Gravenhage behaalden vier leden „vau het alhier gevestigde fanfarecorps „Oefe- „ning kweekt Kunst", u.l.: de heeren Schip- „pers, Vau de Graaf, De Rugter en Aaldgk, „met mededinging op »gt andere vereeuigm- „gen, die in eeu zelfde sectie meespeelden, „den 3den prgs. „Het is voorwaar geen geringe onderschei- „ding, in aanmerking nemende hoe jong dit „korps is. „Dat het een prikkel zg om voort te gaan „op den ingeslagen weg, met het doel voor „oogen, steeds meer deze schoone kunst machtig te worden", vraagt ondergeteekende als oud-leermeester van de in dat bericht genoemde personen eenige plaatsruimte in uw veelgelezen blad, waarrsor h| u bg voorbaat oprechten dank betuigt. Het ligt alleen in de bedo-ling van tcbry- ver dezes, het publiek te overtuigen, dat uw correspondent van Streefkerk met iu het minst op de hoogte is of wil zgn van den toestand van het bovengenoemde jonge fanfarekorps „Oefening kweekt Kunst". Immers niet dat jonge korps heeft den 3den prgs behaald, maar wel vier zgner leden, die met jong zgo, d. w. z, die reeds zeer lang de muziek beoefenen. Van 2 November 1901 tot en met 31 Au gustus 1904 hebben zg onder mg'n leiding gestudeerd bg het nog steeds bestaande fan farekorps „de Oranje vaan" aldaar, met uit- zondering vau den üeer C. Aaldgk, die eerst 13 Nov. 1902 als leerling was aangenomen en den heer J. de Rug Ier, die van 13 Maart 1902 tot 29 No,ember 1902 iu Militiedienst was. Ork zg waren werkende leden, die te Schoonhoven voor het geven vau een concert bg de gehouden Gas-teutoonstelling 14 Sep tember 1903 een groote verguld zilveren eere- medaille van verdienste verwerven; te Am- merstol op het gehouden Nationaal Concours voor Harmonie- eu Fanfarekorpsen 16 Sep tember 1903 met algemeene stemmen der Juiy den lsten prgs, derde afdeeling be haalden; te Schoonhoven op verzoek der commissie der Gas Tentoonstelling den 18den September 1903 alsuog voor een te geven concert tot sluiting dier tentoonstelling werd üitgenoodigd; le Schoonhoven den lsten Juni 1904 op hel gehouden Natio naal Concours voor Harmonie- eu Fanfare korpsen den lsten prgs 2e Afdeeling be haalden. Het is voorwaar dus geen tee- ken van grooteu voor-, doch achteruitgaug der vier prgswinuer», anders hadden zg voorzeker een eersten prgs behaald. Het korps bezit volgens mgu gedachte geen goede althoorniaten, immers m een kwartet behoort de althoorn en deze is be speeld door den solo-bugelist van dat korps, den heer Schippers, of dit wel geoorloofd was, durf ik niet beweren. Indien dus de woorden vaa den bericht gever van Streefkerk bg die leden navolging zullen vinden, zoo zal door hen nimmer meer een prgs worden behaald, aangezien iu gewone omstandigheden (wanneer met meer dan vier of vgf vereenigingen of kwar tetten medewerken in eenzelfde afdeeling of sectie) lagere prgzen te behalen zgn dan een 3e prgs, 3e afdeeling of sectie A, zooals zg' den llden Februari in 's-Gravenhage behaalden. Waar nu die prikkel (om voort te gaan op den ingeslagen weg, met het doel voor oogen steeds deze schoone kunst fanfare muziek machtig te worden) uit bestaat, kan ondergeteekende niet goad begapen, daar deze steeds op achteruitgang zal werken en zeker met in de bedoeling van dien correspondent ligt. Evenwel is gebleken uit het behalen der prgzen bg het fanfarekorps „de Orarjevaan", (waarvan zg ook deel uitmaakten) dat bg goede leidiug en volhardende studie van bovengenoemde heeren wel goede muzie kanten (altgd liefhebbers) kan worden ge maakt en zg dus heel gemakkeigk een lsten prgs in die suctie (3d afdeeling) hadden moeten verwerven. üe correspondent wordt evenwel beleefd verzocht in het vervolg geen onzin of on- eerigke, nadeelige bericoten, hetzg van welk korps ook te vermelden, aangezien hg daar mede zand iu de oogen strooit van het algemeen publiek eu ondergeteekende dit ie geen geval zal gedogen en alsdan eenige voor den berichtgever toepasseigke dissou- nanten tal doen prgken in de Schoonhoven- sche Courant. Hoogachtend, UEd. Dr., E. VAN WAGENINGEN, Muziek-Directeur, Schoonhoven. Schoonhoven, 3 Maart 1906. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. D7Hi«' d« Koniogio «n 'L K. H. Frius Hendrik kooien a. s. Maandag te 9 uur 27 minuten stadsigd aan het station D. P. te Rotterdam aan. Na aankomst volgt een rgtoer (4200 meter in 20 minuten) langs Stationsweg, Coolsingel, Boy mansstraat, Leu.ehaven W.Z., Leuvebrug, Boompjes, Reedergstraat, Gedempte Glashaven, Regen- tessebrug, Posthoornsteeg, Noordblaak, Beurs plein, Gelderschekade, Koningsbrug, Oosler- kade, naar de aanlegplaats van de aldaar aan het Maasstation voor het vertrek naar den Kmderdgk gereed liggende stoomboot „Columbus", van de Holland Amerika ign. Dit vertrek heeft te 9 uur 47 minuien plaats. Na het bezoek aan den Kinderdijk komen H. M. do Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik te 1 uur 15 minuten te Rotterdam met de „Columbus" lerug, aan de Wilhel- minakadc, vanwaar paar het stoomschip „Nieuw Amsterdam" wordt gewandeld. Het vorbigf aan boord van dit stoomschip duurt tot 3 uur, wanrna H. M. en de Priüs zich met Hun gevolg weder aan boord van de „Columbus" begeven, tot het makeu van een tocht over de rivier, om vervolgens le 4 uur 20 minuten aan te komen in de haven van Wilton's machinefabriek en scheepswerf, aan den Wostkousdjjk. Aau die fabriek eu werf wordt een bezoek gebracht tot 5 uur 10 minuten, gevolgd door en rgtoer (4600 meter iu 22 minuten) langs West KousdgkScbanssteeg, Voorhaven W.Z.. ophaalbrug. Piet Heinstraat, Piet Uetnsplein, Orar je Nassaustraat, Havenstraat, Nieuwe Binnenweg, Heemraadsingel W.Z., Mathenesserlaan Z.Z., 's Gravendgkwal O.Z Middellandstraat, West-Kruiskade, Kruiskade! Kruisstraat, station D.P. Vandaar vertrekken H. M. en de Prins van het westeigk perron te 5 uur 32 minuten. Ten raadhuize te 'sGravenhage is Donderdag j 1. aanbesteed: het verrichten v®n„bu'ten- binnen ver/werken aan ver- schilende gemeentescholen en gebouwen. M'G.lB U)schrj|,er voor d« mus., de heer L. le. bterk, te Bodegraven, voor f 12.798, Ieen M.»nd«g.«vond bjj den beer Blntn v.n der Vlie. le Sliedrecht gehou- den verg.dering v.n genoodigden en »n. deelboudero in den .ulomobieldiensl P.pen- drecht Sliedrecht— Gieeeudam Harding., veld, is besloten pogingen in hel werk le stellen, de onderneming in een n.tmlooie vennootschap nol te retten. Alvorens de statuten in eene algemeens vergadering van tegenwoordige aandeelhouders en genoodig den uit de vier gemeenten in behandeling te breDgen en definitief te doen vaststellen, werd bepaald, de besprekingen en voor- loopige vaststelling ervan op te dragen aan eene voorloopige commissie uit de vier gemeenten. Voor deze gemeente werden daartoe benoemd de heeren J. Bakhuizen Disselkoen, IJ. J. de Jong, A. Prins Tbr.' C. M. van Rees en P. Visser Gz. In de op Vrjjdag j.l. gehouden zitting van het Gerechtshof te VGravenhage eischte de advocaat-generaal Mr. Reilsma bevestiging van het vonnis der rechtbank te Dordrecht, een gewezen deurwaarder der belastingen te Gorinchem veroordeelend tot één maand gevangenisstraf, wegens het plaat- sen van een voor den inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accgnzen te Valkenburg beleedigend ingezonden stuk in de „Nuuwe Gorinchemsche Courant". Beklaagde ontkends het opzet gehad te heboen om te beleedigen. Mr. J. W. tie Kanter, adsocfetft te SGra venhage, pleitte verlichting van straf. o)itl Uitspraak over 14 dagen. IDl J. van Boven, predikant bil de Ned. Herv. Gem. te Kenteren, heeft het beroep le Barneveld aaogenomen, r-*T Ju >6 Fel"-, nam Da. D. f;- Ilupki», beroepen predikant naar de Ned. Herv. Gemeente te Wadding.veen afscheid v.n rjjne gemeente te Genemuiden, n..r aanleiding van Hebr. 13 3 De gemeente eoog haren scheidenden leer aar Psalm 133 3 en Psalm 111 4 toe. Vele belangstellenden volden bet kerkgebouw. •BergninbBclit, J~Maart. Dinsdag. avond gaf de mutiekveroeniging .Excelsior" alhier, haar tweede uitvoering in dit senoen. De muziekstukken werden leer mooi uit. gevoerd. Na de pauie werd door de decla matie club een tooneelatuk opgevoerd, getiteld .Ken les in de Zmvelbereidmg", welk etuk leer in den smaak viel van het talrijk aan. welige publiek, waarna nog een paar voor- «'achten werden gedaan, welke telken» den lachlust opwekte. Eeo geaeimeerd bal besloot het verder, gedeelte van den avond, j ?Pnde 'phabetische voordracht voor de beliekkmg van hoofd der late openbare lagere school op het dorp alhier ahn geelast* de heeren P. van Balen, hoofd eenVopen- bare lagere school te Mgdrecht, D. fYii«ma, hoofd der openbare lagere school te Hoog- made (gem. Woubrugge), A. Robertua, oudor wijzer te Onde-Pekela en M. van VlieL hoofd der openbare lagere school to Hedel. 'OiailewAler, 1 Maart. Voor verrot tegen de politie alhier op 11 Jan. j.l werd tegen J. A. S. uit Tilburg 3 maanden go- vangeniaatraf geéischt, en daar de beklaagde voor een ander feit thans te Breda gedele- neerd is, dadelijk lot de uitspraak (geeiacbte straf) besloten. De mareebanaeda'e bad- den dit veel belovend jougmensch van 23 jaar van Breda naar Utrecht getransporteerd. Ter terechtzitting bleek, dat hg reeds 13 vonnissen achter den rug bad. tr~uM^dtg Jj* herd"^ de heer H. T. Verhoef den dag, dat bg 25 jaren werkend lid was van de Redergkerskamer „Borger". Die zeldzame eer van hun kunstbroeder verschafte aan de leden van „Borger" een zeer gezelligen avond ten huize van den beer V., die hen daartoe allen beleefd bad üitgenoodigd. «Snelrewaard, I Maart. Dinsdag j.l. was de heer J. K. B., steenfabrikant ta W illeskop, naar zgn vletJand alhier gereden en had zgn paard bg bet hek aan den weg vastgezet. De hit* schflnt daft door een of *e*cïr>kï te rukte ten minste zgn hoofdstel toe en ging er van door. AI spoedig ag de tilbury over den weg en werd het hollende paardje door de werk lieden aan de begraafplaats te Oudewaler gestuit, doch bet keerde zich weer en ging opnieuw Snelrewaard in; met moeite werd men hem eindeigk meester. Tilbury en tuig hadden zeer veel schade beloopen. Kantongerecht Gorinchem. Terechtzitting van 26 Februari 1906. .1 te Rotterdam, overtr. geneeskundige wetten, f 3 of S dagen. S. L P. te Gorinchem, arbeidswet, 3 boeten, 2 ?,d l en één »d f 6 of 2 m. 1 en 8 dagen. H. C.T. te Gorinchem, idem, 2 m. f 10 of 2 m. 5 dagen. C. v. K. te Gorinchem, idem, f5 of 8 dagen, a. A. J. K. en b. W. K. te Leerdam, jacht- overtr., ieder f 0,50 of 1 dag. J- de K. te Hardingsveld, idem, f2 of I d. W. D. te Groot Ammers en A. v. M. te Noordeloos, idem, ieder f 5 of 4 dagen. A. de K. Gzn.te Ameide, bet zonder daartoe gerechtigd te zgn loopen over eens anders grond, waarvan de toeg.eg op ééne voor hem blgkbare wgze door den rechthebbende ia v^oden, f 1 of i dag. T. B. le Herwgnen, het zonjler verl^van hat bevoegd geeag eenigen openbaren land weg versperren, f 0,60 of 1 dag. B. P., Heilouw, gem. Haaften, het zonder daartoe gerechtigd te zgn, vee laten loopen op eenig weiland, f 2 of 2 dagen. t i' J'e Kedichem, scheepvaartreglement, i o of 1 dag, L. A. K. te Leerdam, onbeheerde bespan ning, f 1 of 1 dag. S. S. te Gorinchem, overtredirg verord. op de atraatpolitie binnen de gemeente Go rinchem, f i of 1 dag. A. H. te Nieuwland, prov. reglement Zuid- Holland op de wegen en voetpaden, f 1 of T. V. te Giesendam en J. v. d. B. te Har dingsveld, gkwet, ieder f 1 of 1 dag. B. K. te Giesen-Nieuwkerk, idem, 3 m. f 1 of 3 m. l d. G. J. t. W., A. v. d. B. te Herwjjnen, P. v. d. S. te Arkel, idem, f 1 of 1 dag. G. P. te Vuren, idem, 4 m. f 1 of 4 m. 1 dag. L. K. te Drimmelen, leerplicht, f 3 of 3 d. A. G., W. v. W., S D. v. d. M. te Her- wgneD, C. den A., wed. C. v. d. V. te Vuren, W. K. te Hardingsveld, W. C. de G. te Dalem, idem, f 3 of 3 dager, a. P. v. d. Z. te Hardingsveld, b. G. B., c. J. P. V. en d. A. B. te Giesendam, burengerucht, ieder f 3 of 3 dagen. 1. L. P. W., 2. F. den D. te Tienhoven en 3. F. den D. te Ngmegen, als voren. L. R. te Meerkerk, het, terwijl sl*at van dronkenschap verkeert, in bet openbaar de orde verstoren, f 5 of 5 dagen. A. J. W. v. 't H. te Gorinchem, dronken schap en burengerucht, 2 m. f 2 of 2 m. 2 d. A. W. v. G. te Gorinchem, dronkenschap, 3 m. 5 dagen. I. R. te Gorinchem, idem, 3 m. 1 dag. J. R. te Gorinchem, idem, 5 dagen. R. H. te Gorinchem, idem, 4 m. f 2 of 4 m. 2 dagen. M. v. d. W. (e Gorinchem, idem, 8 m.fS of 3 m. 2 dagen. A. v. E. te Tienhoven a/d Lek, C. W. V. te Andel a/d Maas, P. V. te Schelluinen, I. v. d. D. te Giesendam, G. H. v. M K G. A. M. Jr., K. A. M. Sr. en Z. C. S. te Gorin chem, idem, ieder f 3 of 3 dagen. M. t. B J. W., R. v. d. B., M. R., J. V. te Gorinchem, A. S. te Hoornaar, R. Z. te St.-Jacoba Parochi, G. R D. T. en G. de B., zonder bekende woon- of verbigfplaats hier te lande, idem, ieder f 2 of 2 dagen. VACJArtlHKftallKriKN op Zondag 4 Maart 1906. Ring fiehaanhaven. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds. Bruget, van Willige-Ltngerak. KRIMPEN a/d LEK. 's Voorm 9Vï uur Ds. Rappard, vau Bergambacht. (Bediening van het H. Avondmaal.) Hing Vinnen. GROOT-AMMERS. 's Voorm. 9l/i uur Ds. Van Grieken, van Ameide. VISSCHEK1J-BERICHTEN. «Ananaerstwl, 2 Maart. Van Zaterdag 24 Februari tot en met Vrgdag 2 Maart zgn alhier ter markt aangevoerd 22 winterzalmen prgs per Vi kilo van f 1,30 tot f 1,50. «Krnllngen, 2 Maart. Deze week werden ter markt aangevoerd 179 zalmenprgs f 1,35 4 f 1,75 per 5 ons. BEURSBERICHTEN. 1 Maart. Gert Nederl 'Werkl. Schuld. |i/i 7V/g Dito .i .f. dito .8 931/4 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 95Vi Oostenrgx, Onl. pap. Mei-Nov. 4 100% PortugalOblig. le Serie 3 Ui to 3e 3 66% RusL ObL Binnenland 1894 4 78»/* Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 81 Dito 1880 4 801/a Dito Nicolaï Spoorw. 4 84»/s Dito Gr. Russ. bpw.-mg.'98 4 81V» Egypte 18764 106 Amat. Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 99»/8 Zuid-ltal. Spoorw.-mg. Oblig. 3 68% Loten Brussel2Vi lOöVi Loten Hong. Hyp.-Bank 4 MAKK.TUEK1CUTEN. Bndegrmven, 27 Febr. Kaas. Aangevoerd 11 wagens, te zamen 531 stuks, wegende iLm. 2786 kilo; le soort Goudsche f26,50 18,—, zwaardere Ie soort f 25,— 4 16,—, Derby-kaas, le soort f 4 Edammer-kaas, le soort f le soort f Handel vlug. Gnndn, 1 Maart. Kaas, le qual. f 28,— a f te qual. f 26,— a 17,— zwaardere f Aangev. 6 partgen. Handel vlug. Prgs der goe^ f 1,30 4 f f,40, wriboter 1,10 4 1,10 per kik». »aa, 27 Febr. Aangevoerd 8! paarden, 1366 magere en 851 vette runderen, 197 vette, 730 nuchtere en graskalveren, 5 varkens. Koeien en ossen 20 tot 35 ct., kalveren 45 tot 60 c. per Vi kilo. 8chwMk«ven, 28 Febr. Boter, le qual. 60 ct, le qual. 55 ct. per half kiio. Kaas f 26 a f 18 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 per 50 kilo. Vette varkens 27 a 29 ct. h. Biggen f 11 a f 14 per stuk. Eieren f 3,50 per 100 stuks. W#®rd«iat 28 Febr. Kaas. De aanvoer tor markt op heden bedroeg 4 partgen, prjja van Goudsche le soort 122,— 4 f27,50, le soort f af—, zwaardere f a Edammer le soort f le soort f per 50 kilo. Handel traag. BUMUEKLUliB Hi'AND. fitohwwn Uw ven. Van 17 Febr.—1 Maart. Geboren: Aonigje, d. van T. van Wever- wfk en A. de Vries. Dudertrouwd;G. C.B. vanDgk, oud 26j. (won. te Utrecht) en C. A. Schaig, oud 25 j. üeu 7. Maart u. s. boptm ouze v£ geliefde Ouders, Behuwd- en Groot- «3 ouders BB HERMANUS HARTMAN gg en rei AALTJE DEN OUDEN hunne 5s£ sas te herdenken. Hanne dankbare Kinderen, JSeS Behuwd- en Kleinkinderen. SS £13 Schoonhoven, 3 Maart 1906. Ondertrouwd: G. C. B. VAN DIJK en CHARLOTTE A. SCHALIJ. Utrecht, Schoonhoven, 1 Maart 1906. Zuster en Schoonzuster v'. "j '«AKÏJSJL ifl lUandag j.l, to 's-Grkvenh.ge, na langdurig tgden, overleden, EVA C. VAN WANING - DE LussaüET DE LA ÜABLOItlERE. JAC. VAN WANING. Ouderkerk a/d IJaael, 28 Febr. 1900. Het behaagde den Heere heden van ons weg te nemen, na een langdurig en smartelgk doch geduldig IgdenOD7.en zeer geliefden Broeder en Behuwdbroeder P1TLU8 VAM SCHIEVEENf in den ouderdom van 67 jiren en 6 maanden. Gouderak, T. VAN SCHIEVEEN. M. DE GROOT- Lopik, VAN SCHIEVEEN. f P. DE GROOT Wz. J. LEKKERKERKER- VAN SCHIEVEEN. P. LEKKERKERKER. Benschop 2 Maart 1906. Het Detiaagüe den Heere beden vau ons weg te nemen, na eeq langdurig en smartelgk doch geduldig Igdeuonzen zeer geliefden Oom en Behüwdoöm PAULUN VAM SCHIEVEEN, in den ouderdom van 67 jaren en 6 maanden. J. DE WITH de Ghoot. J. DE WITH. Lopik, 2 Maart 1906. Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overigden vau mijn innig geliefde Echtgenoote LIJNTJE MARIA BOON, betuig ik mgn hartelgken dank. Mede namens Familie, P. WENDELS. Schoonhoven, 2 Maart 1906. Voor de vele bigken van belangstèlling ondervonden bg bet overigden mgner ge liefde Echtgenoote, Mej. ADRIANA WILHELM1NA van SCHIEVEEN, geb. Jonkers, betuig ik, mede namens mjjae Kinderen mijnen welgemeenden dank. T. VAN SCHIEVEEN. Gouderak, 28 Februari 1906. Het Bestuur der Zangveieeniging „EUPHONIA" gevoelt zich gedrongen langs dezen weg haar oprechten daok te beluigen aan de Muziekvereeniging „WILHELM1NA" en verder aan allen die hebben meegewerkt om dén avond van den 22sten Februari j.l. tot een feestavond iu den ruimsten zin deB woords te maken. HET BESTUUR. Lekkerkerk, 2 Maart 1906. Voor Kinderen, die de zes klassen der Lagere School geheel doorloopen hebben bestaat gelegenheid voortgezet Onderwgs te ontvangen. Behalve de vakken van het Lager Onder wgs wordt les gegeven in Ulskande, Frauucli en Engelich. Opleiding eerste klasse Gymnasium en Hoogere Burgerschool. Maaadag, ülnadag, Donderdag ea VrUdag, van 4 lal O uur. C. BROUWER. Ouders, die hunne kinderen et 1 April a. h. weuschen go- piaaist te zien op de SCHOOL voor worden verzocht in den Joop der maand Maart de kinderen aan te geven bg den Voorzitter van bel Bestuur üs. CONKAÜI, of bg bet Hoofd der Séhooldeu Heer ËMOUS. Het BESTUUR van de Veree- nlglng lal verschaffing van versterkend Voedsel aau behoef tige Zieken maakt bekend, dat binnen kort een zal worden aangeboden, ten einde door geldeigke bgdragen in staat te worden ge steld, met het liefdewerk voort te gaan. Namens bet Bestuur, G. GREUP Regtdoorzee, Secretaresse. Ondergeteekende maakt bg deze zgn geachte clifinlè'e bekend, dat vanaf Maan dag O Maart voor zgn zaak de Om streken bezocht zullen worden door zgn Kuecht die ook tevens gemachtigd is betalingen enz. in ontvangst te nemen. Beleefd aanbevelend, Schoen handel, nhoven, 2 Maart 1906. TE KOOP 3800O halve kilo's best Koehool bg Ü1RK VERSLUIS te Ameide; te leveren naar verkiezing der koopers. van S. W. N.VAN NOOTEN, Schoonhoven. Leesgeld 5 Cts. per deel. Catalogus 5 Cts Ouderkerk a/d IJssel. Zondag 4 Maart, vm. 9-Vi uur en nm. 6»/» uur, Ds. D. B. HAAGENBEEK van Fgnaart. Woensdag 7 Maart, nm. 7 uur, Ds. S. OUDKERK van Kralingen. flidsland voor het Gewas. Afdeeling „ATOLWIJK" v./d. NED. PROTESTANTENBOND. Openb.Vergadering op VrUdag 9 Maart 1900, 'savonds 7 uur. van Oegstgeest. HET BESTUUR. P.S. Toegang voor niet-Leden f 0,80. SCHOONHOVEN, a ai/9 a 8»/e neemt gelden A deposito: Voor één maand vast drie maanden zes ééu Jaar IFfPOTFR^ T B00,'en van vroege en late 1EGPOTERS: Let vooral op de liCUrU I HDD Kigenkeimers en het nieuwe soort Hravo's, beide soorten milddragend. Vervolgens drie nieuw gekweekte soorten, gezaaid in 1899. No. 1. Annins, deze soort is buitengewoon sterk tegen de ziekte en milddragend. No. 2. Avenlr, geeft een ruim beschot van mooie ronde aardappelen. No. 3. Julia, deze zgn extra vroege nieuwe aardappelen eq om de vele goede eigenschappen een bepaalde aanwinst voor tuin en landbouw. De prgs der drie laatste soorten is 30 Ct. per kilo. Spoedbestelling ge- wenscht, omdat de voorraad dit jaar niet groot is. Ook voorhanden alle soorten vaD Weeuwenplanten van Roode Witte .Savoye- en Bloemkool. Kropsla en alle soorten Aardbeziën- planten. Verkrggbaar bö L. v n. HEUVEL, Tuinier en Zaad-en Aardappelhandel, Stolwijk. te geven door de Muziekvereeniging „DE PAKIJNOHE BEZElTLSü" van fichoonhnven, Directeur Fm VAN WAGENINGEN, op Zaterdag lO Maart 1906, des avonds ten 7tya ure. te Rang: Heer of Dame f 0,50; 2e Rang: Heer of Dame f 0,25. Plaatsbespreking f o;25 extra. MA AFLOOP BAL. Terugtocht van Hinderdyk—8ch##nhnven en tusschen-stations per boot gratis. Zie aanplah biljetten. Hollandsche MaatachappU van Landbauw. op Maandag 5 Maart 1906, des avonds 7 uren, ten huize van Mej. de Wed. BLANKEN, door den Heer te Gouda, over bet Onderwerp: De Kaassoorten der Wereld, hun oorsprong en verbmlk. Namens het Bestuur, De Secretaris, J. H. MULLER. m STAAN TER DEKKING: Allendie belang stellen in bet opricbfpn van een GEHEELONTHOUDERS VEREENI GING worden uitger-oodigd tot bgwoDing der Vergadering op Dinsdag 6 Maart a. s., SVauur's avonds,in het HEEREN LOGEMENT te Schoonhoven. D. V, hoopt a. s. Try dag 9 Maart, 'savonds om half zeven, in de NED. HERV. KERK te Polsbroek op te treden de WelEerw. Heer van Ameide, tot het houden eener rede in het belang van bet Chr,.Onderwgs. Het Bestnnr der Dhr. School voor Polsbroek eu Vllst. De donkerbruine en boek hengsten zwarte Ntain- bg A. F. TAM RED8EKOM, Panoven te IJsselsteln. Dekgeld f 3,-contant; bg drachtig zijn later nog f 5,-. 7 donkerbruine Stamboek- en Preiniehengst van den Heer P. DE JONGH DE LEEUW, zal te beginnen 21 MAART eiken Woensdag ter dekking staan Hótel Eene sinds jaren bestaande WOONHUIS met ruime WERKPLAATS, met of zonder Inventaris, eene aau- zienigke partg droog en nat Werkhout. Om zgn gunstig terrein en ruimte tot vele doeleinden geschikt, by de Erven Wed. A. VERMEULEN, Meerkerk. Chrlsteiyke Jongellngsvereenlglng LEZIMG in de NEU. HERV. KERK op Dinsdag 6 Maart 1966, 's avonds 7 uur. SPREKER: Herv. Pred. te KAMPFM. Toegang vr(| (derde coilecte voor de Vereeniging). ZANGVEREENIGING op Donderdag 8 Maart 1966, des avonds te 7 uur, iu het SCHOOLGEBOUW. Kntrée f 0,06. THOMSON'S PUDDINGPOEDER roemen, Is de waarheid niet verbloemen. En zgn VANILLESUIKER prgzen, Is verdiende eer bewgzeD. Prgsvraag 23 Dec. 1906. TWEE BEKWAME gevraagd bg A. WOUDENBERG hchoouhoven. É-x De Notaris D. TEIJINCK te Schoon- jm boven zal op Vrgdag 16 Maart 'B 1906, 's avonds 7 uur, in het Kof- fiehuis „DE LANDBOUW" aldaar, in bet openbaar verkoopen: Ten verzoeke van de Familie OKUUIJZEN: met ERVEN, geld. A 225, 226, 227, aan de oostzgde van de Lange Weistraat. Bg de week verhuurd resp. voor f 1,75, f 1,75 en f 2,-. 4. Het Waan- en Winkelhuis, gel. A 108, aan de westzgde van de Nes. Bg de week verhuurd voor f 1,10. 5. Het Woonhuis, get. A 156, aau de noordzijde van de Carmelieteastraat. Bg de week verhuurd voor f 1.25. 6. Het Woonhuis, get. B 222, aan de westzgde van de Koestraat. Bg de weck verhuurd voor f 1,60. 7. Het Woonhuis, get. B 221, aan de noordzgde vau het Appelstraatje, Bg de week verhuurd voor f 1,30. Betaling van kooppeimiugen 18 April 1906. Nader onderricht teu kantore van den Notaris. Gevrnnad terstond of tegen Mei een SMIDSLEEHLING, P. G., ten paard kunnende beslaan, bg T. VAN HOON, Ameide. Terstond of tegen balf Maart gevmagd I goed kunnende melken en met bet boeren werk bekend. Huis met tuiu disponibel. Adres G. STRENG, Landbouwer, Mleuwerkerk aan den IJsel. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Donder- fykTlmj* dag 5 April 1906, 's morgens 9 uur, op de Hof-tede bewoond door U. J. SONNEVELT te CJoudrlaan in het openbaar, om contant geld, ver- koopen: 2 VARE KOEIEN, 4 PINKEN, 1 PINK- STIER, eenige KALVEREN, 1 zwart aftandsch MERRIEPAARD, Tilbury, Boerenwagen, Kar, Kruiwegens, Schouw, eene party HOOI, Meubelen en Huisraad en hetgeen verder te voorschgu zal worden gebracht. Alles 's morgeus vdór den verkoop te be zichtigen. Nider onderricht ten kantore van den NotariS. TERSTOND GEVRAAGD: en een P. G. en goed kunnende melken. Adres H. DE JONG Lz. te Oouderak. Voor eerstgenoemde een huis en tuin beschikbaar. Door huwelgk der tegenwoordige ge vraagd eeu j i goed kunnende melken, en een gehuwd DAGL00NER, huis beschikbaar. Zich te vervoegen bg C. W. VAN ERK te Berken wonde. BIJ WILL VEILING. t; Op Woensdag 14 Maart 1906, des 'morgeus te 10 uur, Z*1 door dep Deurwaarder SWAM, iu de Veihngzaal van het ALGEM. VERKOOPLOKAAL Goudsche Singel No. 33 (voorheen Oostvestpleiu) te Hotterdaw, publick en om contant geld worden verkocht: circa 135 sinks HHwlelen, meerendeels le klasse merken, voor Kin deren, Dames en Heeren, o.a. de merken: Mars, Westfalen, Cito, Pallas, Ko I-Noor, Pfoil, Rival enz., waaronder verschillende met Freewheel en Terugtraprem (Torpedo), geheel vernikkelde en met vernikkelde Velgen, dubbele Frames enz. Voorts een Q-tal 8FBLLKMALHIMLH met Platen, een groote pang Rywlel- onderdeden en -Lantaarns, Broek- kappen enz., Rgwielstaudaards, Binnen- en Buitenbanden eu 6 Kolommetjes (ïertikktld), afkomstig van een Rflwicl éiaiage. Tevens een groot Orchestrion, Naaimachines, Galvanische en Optische Instru menten en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Kgkdag: Dinsdag 18 Muwt ia bovengen. Zaal. beveelt zich beleefd aan tot het maken van Dames- en Klndercostnmes. OntvaDgcn een prachtige collectie Japon- s tot-stalen. eerste Hypotheek op huizen met ruim vol doende overwaarde, tegen 8»/a procent. Aanbiedingen worden franco ingewacht, onder No. 25, aan het Bureau van dit Blad. onder behoorendo tot de nalatenschappen van wglen den Heer J. W. VAN IPEREN en Mej. B. VAN BUUREN, zgn ingezet en ge hoogd als volgt: Perc. 1 op f 5800,— Perc. 17 op f 3600, 2 „4500,— 18 „3360,- 3 2750,— 19 „8000,- 4 „3200,- 20 - „2550,- 5 „3700 21 9000,- 6 „3600,— 22 3200,— 7 - 700,— 23 „3100,— 8 750,— 24 3000,-r- 9 „3000,— 25 „2500,— 10 „2100,- 26 „2200,- 11 4000,— 27 „2300,— 12 50,— 28 „3000,— 13 „3200,— 29 „1800,- 14 2400,- 30 - „1700,- 15 4500,- 31 „4200,- 16 „5200,— De toeslag bigft bepaald op Woens dag 7 Maart 1906, voormiddags 10 uur, ten Herbprge van den Heer J. VAN DIJK te Mlenwland. P. SICHTERMAN, Notaris. rt De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op SiïjfarBfW Donderdag den 8. Maart 1906, 's voormiddags ten 10 ure, len sterfhuize van de Wed". GIJSBt. VAN MIDDELKOOP te Tlenbowen, in het Benedeneind, om kontant geld, in het openbaar te verkoopen: als: Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Scbilderyen, Klok, Wekker, Hanglamp, Kachel, Fornuis, Bedden met toebebporen, VloerkleedenMatten, Ledikant, Koper-, IJzer-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, alsmede 5 Kippen, en betgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Da Notaris A. CASTELEIJN le Streefkerk is voornemens op Woensdagen den 14. en 21. Maart 1906, telkens 's voormiddags ten 11 ure, bg H. VAN EIS te Laugerak, bg inzet en afslag, te veilen en te verkoopen Voor C. DE RUITER Wz.: met ACHTERHUIS,SCHUREN. HOOIBERG, ahm»de ERF, TUIN, BOOMGAARD, STEEG en DIJK, aan den Lekdgk, binnen- en buitendgka, te zamen groot 3 HEOTABEM, 66 Aren, 05 CJenttaren, in 4 perceelen. Voor de Wed. N. G. VOORMOLEN en Kinderen: te Langerak, in de Waal, te zamen groot 8 Aren, 51 Centlaren. Voor W. RIETVELD en Kinderen: met het Recht van Erfpacht van den grond en van het daarbg beboorend ERF en BOUWLAND, te Lapgerak, in de Waal, te zamen groot 6 Aren,40 Centl aren, voor welk erfpachlsrecht jaarigks op den 1. April f 3,— moet worden betaald. Te aanvaarden: Het achterste Woonhuis met Achterhuis, Schuur en Erf den 1. Mei 1906 en de Landergen, alsmede het Huis van W. Rietveld, bg de toewgzing. Voorts zgn verhuurd: Het voorste Woon huis van C. de Ruiter voor f 1,05 en bet Huis van dé Wed. N. G. Voormolen voor f 0.70 pel - Betaliog der kooppenningen op den 18. April 19f6, Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. van ten overstaan van den Deurwaarder J. KUIJTERS te Sliedrecht, op Vrgdag 9 Maart 1906, 's morgens 10 uur, aan het VKER te en 's namiddags 3 uur op het Buitenerf van Iz. DE STIGTER te J. KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal op Zaterdag 10 Maart 1906, 's morgens 10 uur, aan het VEER te publiek verkoopen: Eene prachtige party alaDelenRibbenPalenLattenSchrooten, zware Amer. gr. Planken foor Schoeiingen en Bruggen, ens. enz. ene.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2