JAG. YEBIROOST, 1 MAART j.L Reederij op de Lek. Stoomboot „JOHAKTIII". Extra Avondreis tot- Schoonhoven. (In dsn Men ScMnn .PADDESTOELEN".) A. J. van der KOP, m «f™ WAARSCHUWING!!! VAN NELLE's KOFFIE Kurkvuurmakers SCI00N10VENSCHE CÜÜRANT to IMll 5 Maart 1906. - NV» DiansMa praml, Huis met tad ts Lopit IdM- SN AANGEVANGEN VAN NELLE's KOFFIE VAN NELLE's KOFFIE KAPITALEN solide Dame, Aanbesteding. Sigaren en Tabak. Populiere-Poten. Zie tarief vervoer Rijwielen. Dienstregeling 1906. tsj&agr De Erven de Wed. J. VAN NELLE" staat. De Erven de Wed. J. VAN NELLE op elk pakje Koffie. Gebrnikers van De Erven de Wed. J. VAN NELLE. Gebruikers van Hypotheek. Biljarten Kraal's Pleisters Ze bomen nit Schoonhoven. ,jA.V.I.S."-Rij wielen Tweede Blad Oproeping. Zilversmids Twee Timmerlieden Timmerlieden Een Boerenknecht, Boerenknecht, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerendienstbode, Huishoudster, Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode, Hei- en Boeicop, Een HUIS C 120 Lekkerkerb. te GOUDA, De Stalling Schilder szaab, 11.11. Vleeschhouwers! Collega Verpachting bij inschrijving Lekdijk Benedendams en JJsseldam. De LEVERING en het VERVOER, beide in 2 perceelen, van 415 M3 GRINT, ten behoeve van de Dps- H.H. Goud- en Zilversmeden I A. A. BESIER, Voorjaars- en Zomerstalen DAMES- en KINDERCQSTUMES. Gez. PLU UT, BH. Liefhebbers van Rooken! H. BOUTER, SCHOONHOVEN. Een Eikenhouten Schrijftafel, H. ROS, Meubelmaker, Komt, ziet en overtuigt en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". (Uitsluitend met Salon-Raderbooten.) IDIENSTREGELINGEN gratis bij Con ducteurs, Veerlieden en op het kantoor ver krijgbaar. Kantoor Slikkerveer. Groote Schouwburg „Pflaging-Casino". REHDERIJ OP DB LEK, Slikkerveer. HEN ZIJ DOS OP ZIJN HOEDE en eische den naam wordt bekend gemaakt, dat wij onze Kotlie 111 pakjes NIET MEER leveren aan den Heer JOHANNES BOON te Schoonhoven. Firma Wed. L. S. THIM en A. N. VAN ZESSEN. VAN NELLE's Roodmerk 57'/» Cent per pond. VAN NELLE's Zwartmerk VAN NELLE's Paarsmerk Hr. J. P. van den BRINK, H.H. Landbouwers! B. BRAND te STREEFKERK eerste kwaliteit ROOKVIEESCH. C. A. PRUIJT, Een snede in de hand, 52 50 48 Credietvereeniging uitkomen. Paardenkarnmolen. TE KOOP: Voor Likdoorns of fieltgezwel Wie zich een Rijwiel denkt aan te schaffen voor 't volgend seizoen, wachte tot de A. VAN «PEREN, Lopikerstraat 335, Schoonhoven. f 35,- RIJWIELEN f 35 Gebr. BESSELAAR, j de 20 vuurmakers 5 Centen A. N. VAN ZESSEN, SSSKT' BIHIHILAID. 11. H. Slagers! Vleeschhouwers- en Spekslagersknecht. Een bejaard PERSOON, Een nienwe WRINGTOBBE, V00RL00PIG BERICHT. Notaris Van Ittersom VERKOOPIIMGEN Inboedel-Goederen, H. C. KOOI, HUIS te LOPIK. INBOEDEL. Openbare Verkooping. GOUDA, Een WINKEL-' en WOONHUIS Een WOONHUIS met EBF, Openbare Verkooping. Openbare Willige Verkooping. Gorinchem, Pont- en Schuitenveer TE HUUR Een Woonhuis met Boomgaard, Een van ouds bekende Firma zoekt voor Befeaaihaven en Omatreken een ▼oor den verkoop van verpakte Thee eD Kaffle aan particulieren. Brieven fr.lett. B, aan het Algem. Adv.bureau „DORDRECUT", Bagjjnhof 5a te Dardrecht. Een Slager vraagt een om te zamen een eerste kwaliteit beest te slachten. Brieven franco, onder Nommer 24-, aan het Bureau van dit Blad. tusschen dn gemeenten Bergambacht en Streefkerkvoor den tjjd van VIEB JABEN, in te gaan den luten April 1006. Biljetten in te leveren bjj den waarnemend Directeur, den Heer MAARTEN MOURIK te Streefkerk, Dabjj het Pontveer, vóór of op den Oden Blaart aanstaande, vóór des middags 12 uur, alwaar de con* ditifin der verpachting ter inzage liggen. DIJKGRAAF en HOOG HEEMRADEN van den l.ekdyk Benedendams en van den JlJaneldam zullen aanbesteden op Zaterdag 10 Maart 1906, des namiddags ten half twee ure, in het GEBOUW VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN" te ntreckti Het Bestek en voorwaarden ligt ter inzage van af 1 Maart 1906 in het DIJKHUIS te Jaarsveld. De inschrgvingsbiljetten worden ingewacht, uiterlijk tot op 8 Maart 1906, bjj den Kame raar van bet Hoog HeemraadschapM. W. BERREVOETS te Jaarsveld, die de ver langde inlichtingen verstrekt. Voor het graveeren van GOUD- en ZILVER WERK,LETTERS,MONOGRAMMEN enz.; ook bet maken van alle soorten van HAARWERK beveelt zich aan Schoolstraat 447, Schoonhoven. Ondergetet keuden berichten de ontvangst der nieuwe en bevelen zich weder beleefd aan tot bet maken van Ook gelegenheid voor eeulge meivjea tot het volgen van KK1PLE8. Schoonhoven. Singel 501. HANDEL ln fijne JLoplkemtraat 861, H.H. Afnemers ruim rabat. DOOR PLAATSGEBREK een MKENUOUTEN BELHENSTOEL to Milder» MhUHELEN te koop, Ij ScheepmakersnavenSchoonhoven. pdF~~ Hepareeren en maken van Meubelen. iio kwaliteit zware te Beenwgk en bjj J. VAN VLIET, Ksrnemetkstoot te Ganda. Steeds in voorraad verschillend TUIG- WEBK, zoowel voor Rgtuig- ais voor Landboüwgebruik. Voorhanden: een WAGENTJE, nieuwe en gebruikte TILBURY S, waarvan één slechts 2 jaar gebruikt, een nieuwe en een gebruikte VARKENSBRIK. Ontvangen: hd mooie collectie stalen BEHANGSEL, ZEIL enz. Up aanvraag thuis bezorgd. Prjjzen conenrreerend. Reparatie net en billijk. Aanbevelend j. MEIJERS, ZadelmakerBehanger en Stoffeerder, HOOBDBEUHT. W.B. Bytulgen ln reparatie >Un ge—nreerd. Zomerdienst Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45en 18.80. 6.80en 8.8O. 7.- an 13.80 u. DliadAg: Overige dagen beh. Zendag: Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.30. 0.45 en 5.80. DE DIRECTIE. MPi DINNDAG.AVOND 6 NAABT e. k. vertrekt de Baderbaat ade Lekbaet" te 13 nar uit BOTTERDAM. UNIFORM-TARIEF 50 CENTS. Hpeorbeekjes en Beiagldieo vorkrjjgbaar in den Boekhandel van S. Se W. N. VAN NOÖTEN. Schoonhoven. pRUNdofKArr op aanvrage. II DE GEBRUIKERS VAN: maakt, dat op elk pakje Koffie van ons afkomstig, behalve het merk: Roodmerk, Zwartmerk k de Firmanaam Pakjes Koffie zender dezen Firmanaam zjjn niet van ons afkomstig. wordt bekend gemaakt, dat onze Koffie'* tot onderstaande prezen, onder meer, verkrijgbaar zUn te Schoonhoven t»U de KAPITAAL BESCHIKBAAR, dadeljjk óf later, voor hypotheek op Hofsteden en Landerijenbjj voorkeur in de Alblauer- waard, ten kantore van Nola is te Alblaauerdam. Verkrijgbaar bg BARGEBOES VEEVERLOSSINGSTOESTKL- LEN, voorheen f 40,—, thans, zoolang de voorraad strekt, voor f 33,50, gewone Toestellen compleet f 8,50, UIER-APPA RATEN (moerziekspuiten) met nikkei-mid delstuk. onbreekbaar, u f 8,75, dito met glas 4 f 8.— GUMMI-RINGEN 7'/» Ctp.st., I KETTINGZAGEN f 11,- of f 1®,-; BENOODIGDHEDEN voor zuivelbereiding Uit de Fabriek van B. MINHEMA te j Gkoot-Ammers. MP Verder alle Taeatellea vuur Melkauderzaek tegen scherp concur- reerende prijzen. Door deze maakt Onder getekende aan zjjn klanten bekend, dat hij weer voor zien is van Dat hg geen afnemers of loopers langs len weg heeft dan zjjn eenigen weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend PaardenslachtergLekkerkerk. 11 V V 11 11 TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billgke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Hr. P. A. tiUEUP Ie Nchaonliovcu. Landerilen. Adres Notaris REUMER, GorlncUem. TE KOOP GEVRAAGD: Een goed onderhouden gebruikte Prijsopgave met adres aan W. E. KASTELIJN, Landbouwer te Bonrepa*. 3 goed loopende voor den spolprjjs van f 136 de twee. Te bevragen, onder No. 21, Bureau dezer Courant. z{jn DE BENTEt DE BE8TEI DE BE8TEI DE UE8TE! Bjj iederen Drogist te bekomen 85 Ct. per doos. Vraagt vooral de Likdoornpfeiaters van WILLEM KRAAL Jr. uit „den Gaper" te Kampendan hebt gjj de echteen bjj A. N. ZESSEN, 1 Goedkoopst en soliedst adres voor U1JWIELEN en OUBEBBEELKN. Rijwielen v. af f 35,tot f 85,met 1 j»ar garantie. Binnenbanden v. af f i,60. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen t. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurrerende prgzen bij - - - voorh. Fa. VEBOUDEM Ac Co., Bierhaven 8O, BOTTEBOAM. Vraagt gratis Prijscourant. Handel korting. getft groote tgdsbtsparug, is zmdelgk en zonder brandgevaar, branden 2 maal zoo lang dan gewone vuurmakers en met veel grooier vlam. Veikrjjgbaar in nette b|j den Generaal-Agent 1 verder bjj: A. R. v. d. BERG, Stolwijk. A. STOLWIJK, Lopik C. HAARS, Jaarsveld. A. DEKKER, Ottoland. J. DE KLU1J VER, W. VAN REES, Bleskknsgraaf. C. VAN STEENIS, Noordeloos. G. v. d. WERKEN, Ammerstol, M*g. TRAPMAN, Goudriaan. JACs. SPEIJER, Meerkerk. C. WINK, Leksmond. W. BOERKrimpen a d Lek. R.VERMEULEN, La» gebak. Wed. ZWIJNENBURG, W. VERWAAL, Vlist. C. RIETVELD, Nieuwpoort. C. VERSLUIJS, Brandwijk. T. CONJüNGH, K. LOPIK, C. VAN ZESSEN, 1 G. DEN OUDSTEN, Ameide. AALB. KRU1JT, B, VERVEER, Wiluge-Lanoerak, De Heer A. J. AUDIFFRED te Kwakel meldt ons: „Ik kan U mededeeleD.dat de KLOOSTERBALSEM Klooster Sancta Paulo uitmujtend bevalt. Een inwoner v&u Kwakel, de Heer F. SCHIJF, had een groote snede in de hand; bij nam zgn toevlucht tot den KLOOSTER BALSEM en is door de heilzame werking van dezen voortrfffaljjken balsem, na enkele dagen geheel hersteld." DE KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wonden, brand- en snjjwonden, rheumatiek, rbeumatische zenuwpijoen, jchtpodagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstui kingen, lendepijn, pijn in den rug, spierverrekkingenwinterhanden en wintervoeten. PrflB per pot: 85 Ct., 75 Ct., f 1,30 en f 3,50. LET OPI Alleen de echte Kluun* ter bal «em geneest; deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. Aile andere is namaak. Verkrijgbaar bg: K. N. vak ZESSEN j «"SSSJ- G. van der WOUDEN te Lekkkrkxrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud Alblas; W. van REES te Bleskknsgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; TL TERLOUW te Goudriaan; J. van DIJL-te Gieskn-Nieuwkkrk; J. ZONNEVELD-Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhovin; P. G. J. de JONG te Ameipi; G. COL JE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. va» DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudkwater; Firma WOLFF Sc Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde; W. G. van STEENIS te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. W A LSUMPz. te Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; H. POT te NieuwLekkerland; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; F. AMSING te Alblabberdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. RATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capellk a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht; G. de» HOED te Bkrrxrwoudk. Bij het departement van kolo niën is ontvangen het volgende telegrafische bericht van den gouverneur-generaal van Nad.-Indifi: Na vermeestering van de zwaar ver sterkte benting Kandela, aan den oostoever van het Possomeer, schijnt bet verzet ten Z. O. van het Poesomeer gebroken te zijn. Bij Koninklijk besluit is A. C. M. Muskeyn benoemd tot burgemeester der gemeenten Montfoort en Willeskop. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft door tusschenkomst van de Gedeputeerde Staten aan de gemeentebe sturen medegedeeld, dat, blijkens bericht van den Centralen Gezondheidsraad, de besturen tan bijna 400 gemeenten op 11 Januaii 1906 nog niet hadden ingezonden bet jaarverslag ovar 1904, bedoeld in art. 52 der Woningwet. Van Walcheren zijn thans twee adressen aan H. M. de Koningin en aan de Tweede Kamer verzonden met verzoek tot opbeffiog van de verplichte vaccinatie. De adressen zijn elk van ODgeveer 2000 hand- teekeningen voorzien. H. M. de Koningin heeft aan de Ver. «Hulp in 't Huisgezin" te Deventer f75 geschonken. H. M. do Koningin-Moeder schonk f 60. OEMEH6D NIEUWS, De Maas en vooral de bQrivie ren van de Maas zgn in België in de laatste dagen gevaarl|k san het wassen van de ge weldige regens. In de buurt van Charleroi is de Sambre buiten haar oevers getreden. Een schipper, die in een boot zijn gezin wilde redden, is met zfjn boot omgeslagen. Vjjf kinderen zjjn daarbij verdronken. Ook in het land van Bergen heerscht watersnood. De hoofdstraat van het dorp Angre staat onder water. De fabrieken lijden zwaar van bet water. Vele huizen en molens zfio door het water bjjna onbereikbaar. Bij Luik beeft men sadert 1880 niet zulk hoog water gezien en ook daar in de buurt is veel land overstroomd. Op verscheiden plaatsen is bet tramverkeer gestaakt, en ook de spoor trein kan hier en daar niet verder. De financiëele catastrophe te Gouda. Men schrijft aan het .Vaderland": 's Maandags is het de dag, waarop uit de Nutsspaarbank te Gouda gelden kunnen worden teruggehaald. En daar bet gerucht liep, dat de kasaier B, wiens zaken in zoo deaolaten toestand z|jn achtergelaten, ook zaken deed met de Nutsspaarbank, waren de inschrijvers ook over deze bank Diet gerust. Het liep dan ook gisteren-avond storm van menschen, die bun belegde spaargelden terug eischten. Aan alle aanvragen kon natuurlijk worden voldaan. Uit goede bron wordt vernomen, dat het passief der firma B. minstens een half millioen bedraagt, waartegenover slechts een gering actief moet staan. Te Linsehoten(Utr.) is een drie jarig knaapje. Dirk van Es, in een onbewaakt oogenblik in de Vaart gevallen en verdronken. De pogingen van den geneesheer, om de levensgeesten weder op te wekken, zjjn helaas vrachteloos gebleven. Een reedsbejaard huisvader in Gaasterland (Fr.) beeft dezer dagen tegen wil en dank een gedeelte van eene zeereis naar Amerika meegemaakt. Hij bracht namelijk zjjne zuster, die baren reeds in Amerika gevestigden man wenschte te volgen, naar Rotterdam op de boot. Het afscheid tusschen broer en zuster duurde zóó lang, dat men eerst dacht aan scheiden, toen de boot niet alleen reeds in beweging, maar zelfs in voile zee was. De man moest nu de reis meemaken naar Boulogne, en is vervolgens van daar naar de Gaasterlandsche bosscben terug gekeerd. INGEtONOEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur I Wil mifl s. v. p. nog eenige plaatsruimte toestaan voor onderstaande regelen, naar aanleiding van de bejde ingezonden stukken in uw blad van S4 Fébr. j.l. Er doet zich het eigenaardige geval voor. dat de heer Van den Bergh mij antwoordt .namens de Commissie" uit .HuId in Ljjden" en dat de heeren Meijer en De Roog een tweede stuk plaatsen, zich alleen maar Leden noemende van die Instelling, terwgl zjj zelf ook deel uitmaken van die Commissip. Hoe heb ik bet nn? Is dat om meer kracht bjj te zetten, of wisten zü niet wat de heer Van den Bergh zou antwoorden? Maar dan kan bü dat ook niet .namen» de Commissie" doen, evenmin als ik .namens het Bestuur" schrijf. Ik zou nu waarlijk baast gaan gelooven, dat de onderteekenaar Van den Bergh niet de atelier van dat stuk is. Maar dat doet er eigenlijk ook niels aan af. al was bet zelfs ean strüdensm oede die er de hand in bad; doch die veronderstelling is niet van mij en wil er dan ook zoo gereedeltyk niet bQ me in. De beide stukken geven nu eenmaal de begeerte weer van befgppn die Commissie nu eenmaal in baar hoofd heeft gezet stemrecht. En dat is het doordrijven waarvan ik in mjjn stuk van 14 Febr. sprak en dat de beer v. d. B. nu, niet zeer handig, allerminst juist, op ons besfuur wil terug kaatsen. Wat toch is het geval? Wü zijn gebonden aan de statuten van de Nijverbeidsvereeniging, die ik ten op zichte van dat fonds niet anders kan dan goedkeuren. Zij heeft de verantwoordelijk- beid en volgens art. 28 zal. bfl eventuëele ontbinding van de Nijverbeidsvereeniging, het toezioht op het beheer worden aange boden aan den R*ad der gemeente Schoon hoven, die eene commissie benoemt van minstens 5 leden, fabrikanten of kooplieden in gouden en zilveren werken, of die één dezer beroepen hebben uitgeoefend, minstens vier jaren te Schoonhoven woonachtig en geen lid dier instelling zgnde. Bijgevolg het fonds is niet van de leden, maar een instelling van de N(J verheidsvereeniging. Het is precies als b(j een burgerlijk zieken- of be grafenisfonds; men kan lid worden op de bepalingen die u worden voorgelegd en daarméé uit; maar daar maakt men er een zaakje van en bij ons geschiedt het be heer geheel belangloos. Daaruit volgt dan ook het ongerijmde, wanneer men den leden stemrecht zou verleenen. Het zou de Nijverbeidsvereeniging in de grootste moeilijkheden brengen; want gebeurde dat dan zou bet bestuur van .Hulp in Lijden' moeten beginnen met collectief ontBiag te nemen en zich al of niet verkiesbaar te stellen, dus niet, zooals de heer v. d. B. schrift, dat er 7 iaar zouden ver- loopen eer het laatste offer ge vallen wis, wanneer die omwen teling doorgevoerd werd. Vandaar dan ook, dat ik gesproken heb van mogelijke regeer ingloosheid van .Hulp in L|jden", omdat het eenige middel, om zich van een minder vleiende uitspraak te vrijwaren, wanneer den leden bet recht werd verleend zelf bun bestuur te kiezen zou zijnbfj het ontslag nemen zich tevens niet meer verkiesbaar stellen. En zou dan zoo ge makkelijk een nieuw bestuur te vinden zjjn? Het meerendeel, zoo niet ieder, van de nienw gekozenen, zou bedanken, dus de Nijverheids- vereeniging kwam voor 't feit te staan en dat bestuur mogen wg er niet laten inloopen. Laat ik even den heeren Van den Bergh c s. in herinnering brengen, dat in ééne van de vergaderingen van ons bestuur met hunne commissie van 10 gezegd is: .ja, als .alle leden waren cooals u, dan zouden wg .er zoo'a bezwaar niet in zien; maar er .staan zooveel leden achter, die wjj onmoge- Jtjk de bevoegdheid kunnen toekennen van .een gezond oordeel te kunnen uitspreken 1" Eu daarin zit juist het gevaar. Welke onzinnigheden hebben we al niet door sommige leden hooren uitkramen; welke kreten werden er niet geuit in die vergade ring van 19 Juni '05; hoe was daar hunne gebeele houding? Daar hebben de heeren woordvoerders, die later de commissie uit de leden gevormd hebben, wel geen schuld aan, want hun optreden was bezadigd en kalm genoeg; en ook de leden buiten hen, die zich behoorlijk hebben gedragen in die vergadering, behoeven zich dit piet aan te trokken; maar ik vraag: .Zouden wg nu onder dergelijke rerscbjjn- „selen de beslissing over de belangen van .bet fonds aan de leden in banden kunnen .geven?" Immers neen! Het getuigt juist van onzen democrati- scben geest, dat wjj de leden hebben willen kennen in dat ontworpen nieuwe regle ment; wij waren het heusch niet verplicht, maar wilden gaarne eventueel nuttige wenken aauhooreo, om ze dan zoo mogelijk in prac'ijk te brengen. Maar toen wij de band geboden hadden, wilde men dengeheelen arm hebben en eene verdere behandeling van het nieuwe reglement bleek ondoenlijk. Maar een dergelijk optreden heeft men bjj een voriv bestuur nimmer durven onder nemen. En nu zegt de beer v. d. B. wel in zijn stuk, dat die tQd tot het verledene behoort en hun dat-„ verwijt Diet kan tr<ften, maar dat verledene dateert tot vóór ongeveer 2 jaar, toen ze allen reeds jaren in het fonds waren. Kan hier dus sprake zijn van hunne voorouders? Neen! wei bet kapitaal is in hoofdzaak gevormd door die voorouders en daarover zouden de jongeren thans den baas wiffen spelen; maar daar zorgen dan ten minste de statuten van de .Nijverheids- Vereeniging" voor, die dat beheer niet uit handen mag geven. Wanneer waar was, wat de leden willen beweren, dat het fonds van hen is. dan zouden ook steeds alle nieuw bijkomende leden hun evenredig deel in de bezittingen van het fonds hebben moeten storten, om alle leden gelijke rechten er op te kunnen doen gelden. Nu beweren, en vooral de oudere leden, wel: .ja, maar het is ons geld; wij hebben er zooveel jaren apn betaald!" Zeker! maar voor die eokele centen contributie is men dan ook steeds verzekerd geweest voor geldelijke schade, door ziekte veroorzaakt. En hoeveel voqr- beelden zijn er niet op te noemen van leden, die door ziekte ettelijke honderden guldeps uit het fonds getrokken hebben. Of zoudén er leden zijn, die wel eeDS ziek zouden willqn wezen om ook eens uit het fonds te trekkeq? Weest dankbaar wanneer ge nimmer het foods zult noodig hebben; en het zijn juiót de gunstige tfjden, die door het fonds zjjn meegemaakt, waardoor men kapitaal heen kunneo vormen. En nu moeten ^jj dat kapitaal zien te behouden voor Aventuëejl ongunstige tfldenja zelfs trachten dié bezittingen te vermeerderen, waartoe w(j gaarne op dat gebied het voetspoor willen volgen van het vorige bestuurv Io zooverre bljjft de hulde, die ik aan dat bestuur heb gebracht, bestaan; maar zouden de heeren Mejjer en De Roojj, het betreu rende dat het oude bestuur is heen gegaan, denken, dat de leden ooit zouden gekregen hebben wat wjj ze willen geven Dat weten die heeren wel betert Neen! Grjjpt met beide handen aan wat het nieuwe reglement u biedt en ge hebt uit uw midden 4 leden die zitting hebben in het bestuur, om contróle uit te oefenen over ons beheer en ons van advies te kunnen dienen waar dit noodig mocht bljjken. Zjj kunnen zich dan tevens overtuigen van de belangrijke uitkeeringen die wekeljjks plaats hebben en die juist in de laatste 2 jaren, buiten onze schuld, boven de krachten van het fonds zjjn gegaan. Dan kan men pas oordeelen en een dieperen blik werpen in de toes'anden zooals ze wer kelijk zijn; men zal dan ongetwijfeld een anderen kjjk op de zaak krijgen en misschien ook nog eens dankbaar zjjn, dat er nog menschen gevonden worden, die hun tjjd en hun arbeid zoo geheel belangloos ten offjr brengen aan een nuttige zaak. Het bestuur van .Hulp in L(jdon" stelt natuurlijk prjjs op het vertrouwen van de leden, maar be h oeft slechts het vertrouwen van de „Ngverheidsvereenigingr", door wier verantwoordelijkheid de leden van .Hulp in Lfl4an" zfin gedekt. Dat patroons en gezellen samen in één ziekteverzekering kunnen zjjn, wil ik Diet betwisten; maar hier is het totaal in strijd met het reglement, dat alleen gezellen noemt als te kunneo zijn leden. Men heeft er vroeger bljjkbaar voordeel in gezien om die z. g. kleine haasjes toch maar lid te laten; het ledental ging er althans niet meé achteruit. Maar onwettig is dat altjjd ge weest Men beroept zich steeds op degenen die. noodgedrongen, patroon worden in ons vak. Doch ook daarin voorziet ons nieuwe reglement, door aan diegenen t jaar tjjd te gunnen, om met behoud van dezelfde rechten in het fonds terng te keeren. Maar io die twee jaren weet men het wel! Dan wtér gezel worden? Kan je denkenMisschien is er een enkel voorbeeld geweest, maar ik ken er geen. Wel ken ik voorbeelden van patroons leden, die wegens ongesteldheid een verklaring van den dokter hadden; daarop hun toelage uit het fonds trokken; wel is waar niet op de werkplaats kwamen, maar Diettemin in de huiskamer nog een flink weekgeld er bjj verdienden. Dat is toch niet de bedoeling van het fonds? Eene dergelijke ontduiking kan dus bjj een patroon- lid wel voorkomen, bjj een gezel niet zoo gemakkelijk En daarom ook willen wjj het reglement handhaven. Nu willen de heeren Mejjer en De Roojj het doen voorkomen, als of wjj zelf maar liever niet dat nieuwe ontwerp reglement ter sprake brachten en er daarom over gezwegen is in dat eerste stuk van den heer Van den Bergh. En dat is juist onze kracht!!!Wie du zoo'n argument kan goed praten, moet daar maar eens aan beginnen. Bemerkt de lezer wel dat mijne kwalificatie van die onjuiste voorlich ting alleszins gemotiveerd was Als collega's van den heer v. d. B. heb ik natuurljjk niet bedoeld de commissie in haar geheel, want de gezellen die daarvan deel uitmaken, kunnen nimmer lid wezen van de „Njjverheidsvereeniging"; dat zijn dus degenen die, evenals bjj, patroon zjjn, ook die niet tot die commissie behooreo. Hoe kunnen dan de heeren Mejjer en De Roojj schrjjven dat ik me aan een onjuiste voorstelling schuldig maak Als men toch ook eens iets schrjjven wil, doet dat dan toch niet klakkeloos! Maar zal ik niettemin het genoegen heb ben, de heeren v. d. B. en collega's (patroons) binnen niet al te lang tijdsverloop als leden van de Njjverheidsvereeniging te kunnen begroeten? Ik twjjfe! er niet aan of dan zullen wjj de zaak wel eens worden en kun nen die heeren dan zeer nuttig in het be lang van het fonds werkzaam zjjn; maar zoo lang ge nog patroon lid zjjt van dat fonds, gaat het niet, heeren! Ge kunt er vast op aan, dat ge dan nimmer epn woord in het fonds zult te zeggen krjjgen, want de toevoeging aan het bestuur ul geschieden uit de gezellen. Ten slotte aanvaard ik gaarne en in dank, met terzijdestelling van die diepziltende vrees, de verklaring van de heeren Mejjer en De Roog, dat mjjne eventuëele verkiezing, door de leden van .Hulp in Ljjden", hunne volle goedkeuring zou wegdragen. M. d. R! Ik heb me onwillekeurig laten verlokken door eenigszins uitvoerige bespie gelingen, waardoor ik wellicht te veel verg van Uw welwillendheid, ten opzichte van de plaatsruimte die ik voor mjjn stuk ge vraagd heb. Ik had beslist korter kunnen zjjn, om het voor ingewjjden toch begrjjpeljjk te maken. Maar men beeft er nu eenmaal een publieke zaak van gemaakt en dat noodzaakt mjj, om mjjn antwoord zoodanig in te kleeden, dat. naar ik hoop, ook niet-be- laoghebbenden zullen kunnen oordeelen. Met beleefden dank. Uw. dienstwillige L A. RUSZ, Besfuuslid van de Instelling „Tot Hulp in Ljjden". Schoonhoven, 28 Februari 1906. Allen, die nog iets te vorderen hebben van- of verechuldiird zjjn aan Mej. de Wed. C. LAFEBER Sonnen de Sleeper jj uitoefenende, wonende te Gwuda, worden verzocht daarvan vóór den 15. Haart 1006 opgave of betaliDg te doen ten kantore van den Notaris H. GROENENDAAL te Ganda. Die iets te vorderen hebben van- of ver schuldigd zjjn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schappen van wijlen de Echtelieden PIETER PRASTen MARGARETHA van GELDEREN, beiden overleden te Nfliaoiihaven, worden verzocht daarvan opgave 06 betaling te doen »óór 15 Haart a- n. ten kantore van den Notaris D. TEIJINCK te Nchaanhaven. Bjj A. J. DRIESEN te Schaanhaven kunnen één of meer geplaatst worden, bekend met lepelvak is geen vereisebtedoch strekt tot aanbeveling. TERSTOND GEVRAAGD: bö A. C VAN DER PERK, Timmerman te Alblaaaerdaaa. K«vraagd. voor geruimen tjjd werk, bjj J. DE HOOG, Mr. Timmerman te Driebr*gge. Terstond gevraagd een Brieven of zich aanmelden bjj G. K. VAN TILBURG, Waddlngaveen. Trratand gevraagd Adres A. VAN MIDDELKOOP te Fangerak b/i Lek. Er biedt aleb i P( G., goed kunnende melken, voor licht werk er zalTmeer op goede behandeling dan op hóóg loon gelet worden Brieven franco, no. 23, Bureau van dit Blad. WegeDB dienst plicht van den tegenwoordige tegen half Maart of eerder gevraagd: goed kUDnende melken en met boerenwerk bekendbö A. G. RIJNEVELD te Willige- I.angerak. P. tersfond gevraagd bjj L. TIMMER MAN te Waddlngaveen (Kanaalbrug) Gevraagd tegen half Maart een P. G.goed kunnende melken; Huis met Tuin disponibel, bjj M MOLENAAR, N leb we r kerk a'd lJaei, 's-Gravenweg. gevraagd, P. G.liefst klein gezin, bjj D. VAN WIJNGAARDEN te Oaderkerk a/d IJael. Tegen 1 Maart a. s. gevraagd eene P. G., goed kunnende melken. Adres G. RIJNEVELD, Zevender. Gevraagd, terstond of met half Maart wegens huweljjk der tegenwoordige een goed kunnende melken, bjj JAC. MOLENAAR, Waarder. Gevraagd in een klein huisgezin een middelbaren leeftijd, goed bekend met het boerenwerk en kaasmaken. Adres ADR VERMEULEN, Greet- ifflmeri (Achterland). Io een klein gezin gavraagd, P. G., uit den boerenstand, lie fat omstreeks 50 jaar, bij J. VAN GEN- DEREN, Mlevw-Lekkerland. tegen hoog loon wasch buitenshuis. Zoowel Boeren- als Burgerdienstboden komen in aan merking, mits van goede getuigen voorzien. Adres T. A. van deb HEE, Bodegraven. In een jong huishouden wordt gwvraa^d, om half April mee naar Aaisterdam te gaaneen nette niet ouder dan 25 jaar. Zich schriftelijk of persoonlijk te vervoegen bjj Mevr. Wed. SCHALIJ, Singel, Schoonhoven. Tegen 1 April a. s. gevraagd een P. G.. bfi G. WALRAVEN. Korenmolenaar, Oaderkerk a/d IJgael. Door onvoorziene omstandigheden vraagt Mevrouw RAPPARD. Pastorie te Berg man bacbt. zoo spoedig mogeljjk eene nette van den H. G., koken geen vereischte. Wasch buitenshuis. TE KOOP: iphoud 356 Liter, met toebehooren. Adres D. DE LANGEN te Laagerak. op Denderdag 18 April 1006, te ten verzoeke van den Heer C. DE WITH Hz. te Vlanen. OPENBARE VRIJWILLIGE (wegens vertrek). Pe Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekknrkerk zal op Woens dag 14 Maart 1906, voorm. 10 uur, in „Het bonte Paard" te l ekkerkerk, ten verzoeke van G. NEEF Jz., in het openbaar veilen en ver- koopen met annexe en afzonderlijk staande SCHUUR. BUITENGROND met LOODS en eene partjj BOUWLAND, samen groot 0.63.70 Hektare, in Behaagt, te Te aanvaarden: Het Land dadeljjk en de Gebouwen 16 April 1906 en te betalen 9 April 1906. Zulks in drie perceelen en gecombineerd. En op Donderdag 1,2 April 1906, 'smorgens te 9 uur, aan voormeld Huis C 120. om cautaat geld: Taln- en Landbouwgereedschap pen, Schouwen, Kruiwagens, Hondenkar met Tuig, een Hit, Zegens, Fuiken, Brandhout en meer. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Op Dinsdag 6 Maart a. s. v m. 11 uur, zal te Leptk, in het Koffiehuis van G. W. STAM. publiek worden verkocht, ten verzoeke van de Weduwe en Erven GERR1T DEN OUDSTEN: Een WOONHUIS met Grand te La pik. boven bet Dorp, tusschen Grave, groot 30 Aren, 50 Centiaren. Aanvaarding en betaliDg 16 April a. s. Plaatsv. Notaris, Lopik. Op Vrjjdag 9 Maart a. s. zal in na te melden perceel pu bliek worden verkocht, ten ver zoeke van de Erfgenamen der Echtelc den WILLEM OVERBEEK en ADRIANA STRENGE a. V.m. 11 uur: Het oosteljjk gedeelte van een HUI8 met Erf en Tnln te Laplk, Benedeneind, tusschen Grave, - groot 1 Are, 70 Centiaren. b. V.m. llVi uur: De nagelaten IN BOEDEL. Aanvaarding en betaling van het Huis 9 April a. e. H. C. KOOI, Plaatsv. Notaris te Lopik. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Maandag 12 Maart 1 9 0 6. des voormiddags 11 uur, in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt te in het openbaar, in ééne zitting, te veilen en verkoopen: Na. 1. Een zeer goed onderhouden met ERF. aan de Gouwe te Ganda, Wjjb C No. 146; kad. Sectie D No. 2209, groot 88 Centlaren. met ERF en OPEN GROND daarachter, aan den Korten Groenendaal te GeMda, Wjjk 1 No. 10: kad. S»ctie B -No*. 1841 en 1842, te zamen groot 1 Are, 18 Centiaren. Na- 8. OPEN GROND, SCHUUR en verdere GE TIMMERTEN. achter de Vischmarkt te Ganda, Wjjk I No. 140; kad. Sectie B No. 1051hroot 70 Centiaren. Verhuurd per weck aan W. Bouwra voor f 3,25. Na. 4. EeDe hecht en sterke groote 8CHUUB met HOOIZOLDERS. STALLING voor 25 PAARDEN, BERGPLAATS voor WAGENS en ERF, aan de Robasrsteeg, Wjk M Nos. 135 en 136, te Ganda, met inrö van uit de Houtmansgracht- kad. Sectie C No. 2712, groot 3 Aren, 75 Centiaren. Daar ■alldtteltxeer ge«chlht vaar KaaNpakhul*, nabjj diep vaarwater gelegen. Ne. 5. Een SCHUURTJE en ERF, in- rericht voor STALLING, aan de Jan Cottinreteeg. Wök M No. 101 ie Ganda; kad. Sectie C No. 2186. groot 30 Centiaren. Aanvaarding en betaaldag 12 April 1906. Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10—11 en van 2—4 uur en op den dag der verkonpiog van 9—11 uur. Nadere informafiën ten kantore van ge noemden Notaris GROENENDAAL te Goud». De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Woensdag 14 Maart 1906, des voormiddags 10 Houtmansgracht, wjjk M no. 136, in het openbaar te verkoopen, wegeva •phefflog der Wee- en Vrachtrijder^, OM CONTANT GELD: 6 HITTEN, 20 VRACHTWAGENS, 3SLEE PERS WAGENS. 1 LAGE W AGEN (Zwaans hal"). t DRIE WIELERKAR (breeds loop), 2 BOERENWAGENS (I smalle en 1 breede loop), t DOGCABT. ÉÉN enTWEESPANS- TUIGEN. DEKZEILEN en KLEEDEN, STALGEREEDSCHAP en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles in zeer goeden stait en te bezichti gen 's morgens vóór den verkoop vanaf 8 uur. 's Maandags te voren, 12 Maart 1906. des morgens 11 uur, zal in het Hótel „DE ZALM" te Gandn in ééae zitting publiek worden geveild: met HOOIZOLDERS en BERGPLAATS, waarin de Zaak is uitgeoefend. Nadere informatiëo geeft voornoemden Notaris GROENENDAAL te Goud*. Notaris K. HOOGEVEEN te Dordrecht zal op Maandagen 19 en 26 Maart 1906. ten ItMi ure precies, ia het Hó'el „VAN ANDEL", 8/b. Miókpad te veifan en verkoopen: waarin Herberg en BahherU, met het aver de Llnge van Npjjk op Kedl- chem (Rietveld) vise versa, heoHvens nieuwe jjznren Pont met Reepen en Tanwen en Raetboat, het onroe rend goed Kad. Spctin B 136, 137, 1063 en 802 Heukklum en B 213 en 851 Arkel, alles groot 35 Aren, 73 Centlaren. Aanvaarding, betaling en lasten i Mei 1906. Inlichtingen bjj den Notaris HOOGEVEEN en den Heer G. VAN BEEST te 8pU9. Dageljjk» te be7ich1igpp. Zie biljetten. Een eind* Jaren bestaande WINKEL met WOONHUIS en ERF. in de kom van het Dorp Capelle a/d IJmvI. Te bevragen bjj B. VAN DAM JOHsz. Architect te Capelle a/d IJssel. tegen 1 Mei af teratand waarin ongeveer 80 Vrnebtboanaen, n WEILAND, groot 46 Aren, 80 Centi aren, staande eu gelegen in den Pold>r „LANGELAND", aan de Brrékade te Lek> kerkert*. Franco hr., onder No 8t, »a« den Boekhandel van Gehr. DEN OUDSTEN te Lekkerkerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3