De KONINKLIJKE FAMILIE te KINDERDIJK DE ECHTE ABDIJSIROOP PIN Vraagt Van da Bunt’s Zaal Bwtai ml Iranian VOEDZAAM, SMAKELIJK EN GEZOND. Behangselpapieren, LaLdbDDWflrswoniDg met daarachter staande SCHUUR, benevens daarom en bggelegen 12 Mo MelltoBiBn, afgekalfd of aan den uring2 PAARDEN, Bouw- en Melkgereedschappen, Melkwagen, Tuigen, enz. enz., benevens Een soH Ms, get. D no. 1met groote SCHUREN, waarin stalling voor Vee en Paarden, en ruime WERK- en BERGPLAATSEN. VARKENS HOKKEN, benevens ERF, BOOMGAARD, TUIN en uitmuntend EXTRA-DIENST op 1UMDAG 5 HAART 0. L, Tviwjarii Bijw OnroBreDflB Htroi N°. 2) REEDERIJ OP DE LEK Slikkeneer. omciëfllö I WESSANEN LAAN, Wormerveer. is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, *Jat ••R«»blikkeiyk helpt en ie verkrijgbaar in flacena van 25 Cta. bjj T. GOEDEWAAGEN Zonen, Markt, naast de Vaag, GOUDA. BIJKANTOOR te Beakoop: Beheerder de Heer JOH. DE MOL, Correspondent le klasse der Nederlandsche Bank, aldaar. Klierendrank maakt gezond en krachtig. kost bij A. N. van ZESSEN, Mgirt, Willeskop, De ABDIJSIROOP per Raderboot „SCHOONHOVEN”. 4 Koeien, 1 Pink, Zogvarken Haan en Kippen Aardappelen MangelwortelenHooi, Mest, 2 Kalver- hokkenVarkenshok Een HUIS, solide RIJWIELEN en REPARATION best BOUWLAND, gelegen onder Zevenhuizen, nabjj Maercapelle. Voor Kinderen. LIJNZA ADKOEKEN, Kantoren dagelijks geopend van 9-4 en 6-8 uur. ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. HONIAN’s uit het klooster SANCTA PAULO te Garthagena, met handteekening van L. I. AKKER te Rotterdam, GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. SCHOONHOVEN, I CULEMBORG, BO IT] BOUW- en BOOBGAARDLAND, beplant met Jonge Vruchtboomen, binnen Schoonhoven, aan den Ouden Singel; kadastraal bekend in Sectie C, do. 1099, groot 18 Aren, 48 Centiaren. VIJFTIEN diverse Woonhuizen met Erven binnen Nchaanhaven; alsmede een WOONHUI*!met DIJKGRONDen WATER onder Bergambacht, nabij de Waal, zonals die zjjn omschreven bjj Notitiën, welke in tjjds verkrijgbaar zullen zjjn ten kantore van den Notaris. A. N. VAN ZESSEN en voorts bij: BOELHUIS le Nieuwer kerk a/d IJssel, om contant geld, Mr. 1. MOLENAAR, van: pnbliek veilen en verkoopen: BOUW- EN WEILAND, te IJsselstein, tusschen den IJssel en den Laven lUseldjjk kad. Sectie D no. 601, groot 87.80 Aren. Woon- en Winkelhuis, gel. do. 37. met grooten KELDER, te IJaaelateln, aan de Benschopperpoort kad. Sectie F no. 433, groot 45 Centiaren. VERKOOPING van VEE en INBOEDEL. 9 kalfdragende KOEIEN, een PAARD, een PINK, een drachtige een Boerenwagen, een Kaasbrik, Utrechtsch Wagentje, een Schouw, Bouw- en Melkgereedschap, Mahoniehouten- en Eikenhouten Linnenkas ten. Secretaire, Tafels, Stoelen, vjjf Veeren- bedden, Dekens, Koper-, Tin-, Blik- en Aardewerk enz. enz. Havenmeesti KWALSTERPOEDER Hoofddepót G. J. SCHEER, Bodegraven. Centraal-Oepót L. I, AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Uitsluitend verkrijgbaar te Schoonhoven bjj A.G.Fjjn van Draat 'T( iug ii van het jaar nieuwe pantse aeesche booten, 11 5 torpedobooten voo Voorts is, volgens r Morky, besloten de voorloopig te laten ludië een slechten ontevredenheid word De Koning van Onder den naam vai vertoeft bjj in Par) met President Failiéi Bouvier zal plaats tl Er is ook weder meeting tusschen K< Wilhelm. Verschil reeds de plaats wa zullen ontmoeten. (van 10.30 tot 12 uur v.m.). Van Schoonhoven v.m. 9.15 uur, te Elshout-Kinderdijk v.m. 10.15. Van Elshout-Kinderdijk nam. 12.30 uur naar Schoonhoven. INIF* Op alle Stations wordt aangelegd. - Gewoon Tarief. Heet. 7.45.45. Apenbare Vrijwillige Verknoping. Willeskop, Melk- en Bouwgereedschap, Meubelen en Hniaraad, waaronder Kabinet, Secretaire, 3 Veeren bedden enz. Openbare Verkooping te Reenwük F. VAN ZESSEN te Gront-Aniinera. BOUWLAND. VERKOOP eener dadelijk te aanvaarden HOFSTEDE, onder Villeskop. BERICHT VAN INZET. te Giessen-Nieuwkerk, staan in bod als volgt: Openbare Vrijwillige Verkooping van 9.37.50 Hectaren BOUWLAND, Notaris I. DEN BLEKER No. 1. voornoemde Irib' is bü bg morgens vóór den A »ort Abdjjniri JAZER g< o een rooden band Agent L I AKKER. zeer Zcvei J. KOEMAN te te GOUDA, CULEMBORG. Sliedrecht. Zwijn drecht. Leerdam. W. VAN REES W. BOER Belasten zich met de wlaaelen COUPONS er het -oot 3.12.40 Heel L. DE HAAS J. v. d. WERKE D. CASTELEIJN ZOG, een Ik had Toen zie, Da ige over- 'rustbeid r reeda tieaaeente het oor. vc. 1904. G. J. GROOTHUIS. Prjjs f 1,— per flesch. Verkrijgbaar bij A. N. van ZESSEN, (Schoonhoven. I Cin RMRonn. G ELSENAAR, J. PLOMP, J. F. BIJLEVELD. Woensdag *s morgens De f 3 dagei de beti OPGERICHT 1785. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „STER" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplama ParUa 1900. Negen tienden Medaille». ima, keelpijn, t i longaandoening Deze Cc morgens uitge| ƒ0,75. Franco abonneeren bij den verkoopdag, ippenningen zal r ril 1906 welke in I kwalster (een z waarschtynlgk aan zou gestorvei heel genezen zjjnderhalve kan hjj I landbouwer met vertrouwen (w- g) Zegveld, Febr. 1906. AGENTSCHAP te Scheon heven: Arent de Heer A. VAN DEN HEUVEL aldaar. -:„k uitvoering van EFFECTEN-ORDERS; m l«Mingen boven de Amsterdamsche beurs-noteeringen nemen GELDEN a denosito tot overeen te komen voorwaarden; verstrekken GELDEN ter leen op Effecten op Amsterdamscho beurs-voorwaarden verstrekken GELDEN op Hypotheek. Betaalbaarstelling te Amsterdam of Betterdam voor rekening van rekeninghouders. MM" Voor Can versie en Uitlating wordt zorg gedragen. gr os te aerteering, billijke prijzen, bij Vraagt en leest prospectus met tal rijke attesten. De Heer G. J GROOTHUIS le En schedé schreef ons: M. H.! Ocderget. verklaart bjj deze gaarne dat zjjn Zoontje JAN. oud 6 jaar, na het gebruik van vier flssscben HOMAN’s KLIERENDRANK geheel hersteld is van een open klier in het oor. Enschedé, 11 Oei. 1904. M DE HEER te Polsbroek, C. VAN ZESSEN Brandwijk. J. SPEIJER w Meerkerk. T.vd. HEIDEN B R. VERMEULEN. Langkrak. JDEKLUIJVER. Ottolawo. Bleskensgraaf. Krimpen a/d Lek. Or< In het Brltack debat over de lisc gesteld, omdat niet mannen ongesteld oud-Premier is ziel spanning der laatst) vervanger Cbamberh En tot overmaat i Bannerman, hinderd de zittii bjj te wonen, marine- begroolii loop van het j verkoopen: I. Ten verzoeke van de Erven H. DE JONG: EENE Te veilen in 8 perceelen, bjj combinatiën en in massa. MF1 Sedert jaren is in dit perceel uitge oefend de Viachhandel, waartoe het door ligging aan het water bijzonder is geschikt, terwjjl de Open Grond bjj uitstek gunstig te bezigen ie als Bouwterrein. II. Ten verzoeke van de Familie PR AST: perceelen zullen zjjn te bezichtigen 'en vóór en op den verkoopdag, terwjjl staling der kooppenningen zal moeten geschieden op 4 Apri den tieneraal>Agent voor Nederland Mej. TRAPMAN te Goudriaan. A. R. v. d BERG Stolwijk. H. J. SCHOLTEN Ammerstol. Wed^ VER WOERD Vlist. Molenaarsgraaf. Lekkehkerk. Bergambacht. aan de Hofstede „DE KLIJNE VINCK”, liggende aan den Hoofdweg, bjj bet Dorp, in den Alexander-polder. ten verzoeke van den Heer P. VREUGDENHIL, op Woensdag 7 Maart 1906, ’s morgens ten 10 ure, ten overstaan van Notaris MEUBILAIRE GOEDEREN en al hetgeen ’s morgens afgenummerd op gemelde Hofstede zal te bezichtigen zjjn. Nader onderricht geeft genoemde Notaris MOLENAAR te Waddinxveen in ééne zitting, Het perceel is door zjjne zeer gun stige ligging uiterst geschikt voor eene groote-ruimle behoevende Handelsinrich- ting, Fabriek als anderszins, doch mag niet tot Wasscherjj of Bleekerjj worden ingericht. II. EEN S0L1ED De perceelen zjjn eiken werkdag te be zichtigen. Aanvaarding en betaling op 1 Mei 1906. Breeder bjj biljetten. Inlichtingen geeft de Notaris. Op Donderdag den 8. Maart 1906. des voormiddags ten 10 ure, zullen te aan den Zuid-IJsseldjjk, op de Hofstede, Wijk A, No. 70, in het openbaar, ten over staan van Mr. E C U DE BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, om gereed geld, worden verkocht: Te bezichtigen des verkoop. BURGEMEESTEF Ncheenhaveu 1 OP naar bovengenoi jaarwedde van f 51 aioenabjjdrage 5 instructie. Stukken persoonlijke aanm Dinsdag 18 Maa Onfeilbaar middel tegen kwalster bjj koeien, kwade en bloederige melk. Verkrijgbaar in pakken met gebruiks aanwijzing h f 0.75, franco per post f 0,90. Depóthouders: B. BRAND, Streefkerk C. G. v. d BVRG. Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A. STOPPELENBURG Stolwijk. W. J v. DAM. Haastrecht W. de LANGE. Schoo NHOVEN. Erven F TRAPMAN. Goudriaan. P C BONGERS, Moordrecht. ■9" Overal wederverkoopers gevraagd. At teat „Kwalsterpaeder”. Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat door het Kwalsterpoeder bjj hem 2 koeien, .i__ hfiVjge mate ijjdende warfln aan (een zelfs zoo, dat zjj er hoogst- Bn ge_ jg het iederen aanbevelen. x T. KWAAK, Landbouwer. map'HTfi.-. wwr-wuj vwimiEBaamuMamuuMMwaMauuaauuamMmBHMHaaau Di nÉNw ra m DroM „Hoewel ik als drogist voor sommige specialiteits artikelen weinig respect heb, moet ik toch met de Abdijsiroop een uitzondering maken. Mjjn dochtertje van 6 jaar leed aan een hardnekkigen hoest, waar geen afkomen aan was. Ik had in uign zaak natuurljjk alle mogeljjke medicamenten; vele middelen ik aangewend, doch niets hielp. Alleen verdoovende middelen hielpen! besloot ik de AbdtjMtrwwp Klooster Sancta Paulo aan te wenden en het gebruik van een flenoh was de hoest verdwenen. Het is mjjn innif tuiging dat de ABDIJSIROOP uitstekend werktvandaar dat ik ze met gen durf aanbevelen en bjj u een groote bestelling heb opgegeven, die ik ontvangen heb. Met dank. J. ZEILEMAKER, Drogist, Rijswijk bjj Den Haag.” TFT DPI dat FÜ dezelfde soort AbdUalruap bekomt, die bet dochtertje van "UI UI ,ien jjeer ZEILEMAKER gebruikt heeft; deze alleen geneeat en is kenbaar aan een rnoden band om de flesch, waarop de handteekening van den Generaal Agent L I AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak en geneest nauit! klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oudzjj is altjjd onschadeljjk. zjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardeltyk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, heeschheid, kink- en slgmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f 2,— en f 8,50. C. VAN WIJK te Oudkwatkb; Firma W0LFF Sc Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde; W. G. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottolamd A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER Krimpen a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblasskhdam: F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkktkkrk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSENAAR. Drogist te Sliedrecht; W. J VAN DAM. te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. -maat i zelf Volgens een Weei Wilhelm en Koninf Keizer Frans Joief i zomer de groote le| btj te wonen. Dal gelegenheid zjjn elki De Daltache 1 algfimeene verwacht! zjjn zilveren huweli verleend voor mind en overtredingen. Volgens nadere i lichting van Berljjn feest, niettegenstaand gewoon prachtig zjjn Het totaal bedr giften ter gelegen! huwljjksfeest wordt op 9 millioen Mark De vrouweljjke H in Duitschland heb de schoolmeisjes in A Mark voor de vloot den Keizer op zjjn f Z. M. heeft het g) zjjn bljjdschap uitgei landsliefde der mei^ Ia den „Rdichsin Eerljjk Paar voor de i in het door hen g hel huweijjk van hu Op hun reis naar Eitel Friedrich en zi met hun automobiel aangereden. Het *s avonds. De auto ruiten braken, maar den schrik en eenige I Het Ministerie—H 4selse Kamer ternau laag ontkomen. De afgevaardigde begrooting van o -oefeningstijd van de De regeering was erg ingenomen. M keurd was stelde in de begrootingsv daartegen verzette z en tand. De Ka Breton’s voorstel to 1q de begrootingsv stemmen. Nu echti Oorlog Etiénne op van het voorstel aa de Kamer met geweigerd. Bjj de verdere be grooting is bet in de logszuchtige uitingei vergelijking gemaal en Duitsche weerkr Ijjk zjjn deze uitir bedoeld dan zjj mei luuMMcke verwik Op de voorlaatst werd nu door de c een uit 25 artikelei overgelegd, dat de en het Duitsche er sebe en Spaausche is gedistilleerd. V pversenstemming Op Dinsdag 6 Maart 1906, des voormiddag ten elf ure, zal te Montfoort, ten huize van den Heer VAN ROSSUM. in het Logement „de Zwaan”. ten overstaan van Mr. E. C. U. DE BALBIAN VAN DOORN, Notaris te Utrecht, in het openbaar worden verkocht: De zeer gunstig aan den Zuid-IJsseldjjk onder WHIeakap gelegen en in uit muntenden staat aan onderhoud verkeerende HOFSTEDE, Wjjk A No. 70. bestaande in Woonhuis, Achterhuis met Veesfalling. Schuren, Hooiberg, Erf, Tuin, Boomgaard en welige Wei- en Hooilanden: kadastraal gemeente Willeskop. Sectie C Nos. 238 tot en met 241, 254 254bis, 256 257 258, 795 en 905, te zarnen ter grootte van Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemden Notaris, Lange Nieuwgtraat 44, boek Zuilenstraat. De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zal op Vrjjdag 9 Maart 1906. *s avonds 6 uur. in het HEEREN LOGE MENT aldaar, in het openbaar Notaris G. A. DE GELDER te Montfoort zal op 7 Maart 1906, smo 10 uur ten sterf huize J. VAN VULPEN te 8 cwntMut, verkoopen: Te zien 2 u^en vóór de verknoping op Woensdag 14 Maart 1906, des morgens te elf uren, in het Koffiehuis van L. P. VAN LEEUWEN aan de Reeuwjjksche brug, ten over staan van den te Gouda gevestigden Notaris N. F. CAIB1BR VAN NOOTEN, van: in twee perceelen bewoond, ERF en TUIN np Nielwdobp te Been wijk, wjjk D, Nos. 21 en 21. elk verhuurd voor f 1, per week tot 1 Mei a. s. No. 2. Vier Huizen onder één dak, ERVEN en GROND, aan den 's Graven- broekschen Weg bjj de Reeuwjjksche brug, Wjjk E. Nos. 86 87 88 en 89, per week verhuurd: No. 89 voor f 0,75 tot 15 Maart e. s. en daarna voor f 1,—, No. 88 voor f 1,20 en No. 86 voor f 1,—, alle tot 1 Mei a. s. No. 87 is niet verhuurd. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1906. Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft Notaris. Bij inschrijving te keep het 2-JABIti BIJH6EWAH van 1.87.10 Hekt- „de Kwelveertienhond”, onder DALEM, bo^en den Nieuwenweg. Aanwjjzing door DIRK DE GOEIJ te Dalem Zaterdag 3 Maart 1906, des voormiddags om 9 uur, en Maandag 5 Maart d. a. v., des voormiddags vóór 9 uur. Inschr jj vingsbiljrttenhoudende tevens opgave van 2 soliede borgen, worden in- gewacbt Maandag 5 Maart a. a.vóór des middags 12 uur, ten kantore van den Notaris Mr. V. G. A. BOLL te tiarinehem, alwaar de voorwaarden van verkoop ter inzage liggen en nadere inlichtingen worden verstrekt. HET GOEDKOOPST ADRES VOOR De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op V r jj d a g 9 Maart 1906, ’savonds 6 uur, in het HEEREN-LOGEMENT al- b daar, in het openbaar verkoopen: Een perceel Bouwland, onder Wïllige-Langerak aan de Kerksteeg; kad. Sectie A. Nos. 61 en 1510, groot 22 Aren, 20 Ontiarea. Verhuurd tot November 1906 aan J. STRAVERS voor f 40.-. Nader onderricht bjj den Notaris. en verder bjj G. var der WOUDEN te Lkkkxrkerk; G. S. ROSS te Oud-Alrlas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskknsgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERL0UW te Goudriaan; J. van DIJL te Gieskn-Nieuwkjerk; J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar C. BROUWER te Mkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhoven: P. G. J. di JONG te Amkidk; G COLJE te Lopik; G. v. t>. HOEK te Cabauw: Jb. den OUDSTEN te Groot-Amvers T MOLENAAR te Lexmond: R. VERMEULEN te Langirak, K. VAN DAM te Bergambacht; J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; De Woensdag j.l ten overstaan van Notaris SCHELL te Giessen- dam geveilde Perceel i f 1080,-. 2800,—. 3 585,-. Afslag op 7 Maart a. s.. *s avonds 7 uur, in het Café „VERHEUL” te tiiesneu-Nteuwkerk. H De Notarissen M. DEN BLEKER *e IJsselstein eo Haastrecht zullen T - in het Hótel „DE ZALM", aan de Markt, op Donderdag 8 Maart 1906, bjj inzet, en op Donderdag 15 Maart 1906, bjj toeslag, beide dagen des voormiddags 11 uur, publiek veilen en verkoopen: 9.87.50 Hectaren uitmuntend gunstig gelegen onder de gemeente nnhutzenbjj het dorp Maer capelle, in den Zuidplaspolder, ten Zuid westen van- en aan den Middelweg, strek kende van halver sloot tot aan de Vierde Togt, helend aan de eene zjjde door eigen dom van den Heer M. P. Beelaerts te Arnhem en aan den anderen kant door eigendommen van den Heer Corns, de Jong te Rotterdam, en zulks in de volgende 3 perceelen en in massa: I. De eeratc AKKEB vanaf Maer- capellc, naast eigendom van den Heer Beelaerts. geteekend met het polder- nummer 97. groot 8.12.40 Hectaren; kadaster Sectie Bbis. Nos. 54 en 55. II. De tweede AKKEB vanaf Maer capelle, zjjnde de middelste, geteekend met het poldernummer 98, groot 8.12.70 Hectaren; kad. Sectie Bbis, Nos. 59 en 1037. III* De derde AKKEB vanaf Maer- capelle, naast eigendom van den Heer De Jong, gfeteekend met het poldernum- mer 99, groot 8.12.40 Hectaren; kadaster Sectie Bbis, Nos. 62 en 63. Te aanvaarden, onder verplichting tot gestanddoeuieg der bestaande huur ten be hoeve van Mej Wed H. KRAMER, tot blootschoof 1908. bjj de betaling der koop penningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Notarissen. jdajBEiK te IJaaelatrln zal aldaar. in het Koffiehuis „DE RIDDER St JORIS", op Woensdag 21 Maart 1906, 's middags 12 uur,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4