IDIJK OOP en, N°. 2697. Woensdag 7 Maart. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. IÏMI1I81, t eenig SPUN, Officilfllfl taisgma Geaaeente Scheen heven. k.i ion, ÜDA. otterdam, van Draat 10.15. en. Slikkerveer. 8 nur. .ndteekening >on hoven. Schoonhoven, ’ulemborg, Centen. aö cu. bu 3 VEN, RG, 'LSBROEK. BIBIBIL/LID. Havenmeester-Sluiswachter. BUITENLAND. Overslebt. -K des Zaterdags- S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgevers. abónneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten re burgerschool met driejarigen [EUVEL aldaar. teerlogen roorwaarden rekeninghouders. uitspraak be- J. de an d. B., te Hei _jd van op S echtgenoot rmate 'uikte I I Geen stemkaarten de afdeelinaenMat NGERAK. TO LAN O. ESKCNSGRAAF. IMPXN A/D LM. ices- tijdens -wing .oman den w< Onder weduwe van een ierswaren a/d IJskl; ILIKDRKCHT recht; >UDE. (no. w. AADWIJE. ÜKRKKRK. Lt Correspondent zjj is altjjd oorwaardelfik heeschheid, lingen. uda; Boveneinde; «ordeloos KRAK REERE A/dIJ.; Lek; ordrecht; nd; 9SKRDAM: SCÏÏOONHOVENSGHE COÜRAIfT. paardenmu.. ~..vu De volgenden pr jjzen elman. Uitgebracht 4410, I, blanco of van onwaarde ■■i vrfl I test zijn, dat jens werd, na mededeeliog der ingekomen stuk ken, waaronder de goedkeuring doorGedep. aten van het eervol ontslag aan den heer M. Verboom als onderwijzer aan school II, ju we verordening op de veiligheid. Hierna werd .M hij l.nk.'«- ygjj oortf De nauw- lige buien i, al sloeg gearresteerden I Door de He eene verklaring woord op de jo< waarin xg <L, spreekt en het tefening z(juer uaaft. noest het jrden uit- Irie voor gekozen ie in- ilaats- teld. Sir ver- ‘huis der dat in den ten koste de politie >r het departement van den Minister ad in- Zaterdag, des namid- jginnen met da volgende B jj b e 1 zijn er 750 in 1965); ztf in 1905) ing-artillerie C. Kaptefin, _w - Helder. s. worden van deze lichting W. Anker, L. de Jong en irden voor verkorte oefening, m morgen de heer O. op zjjn ‘i# ~£^ieente even ge achts een kleine .olbaar oogen- ~‘t te doen, :hien zelf een wou hjj niet u it tweede met aan is te Blijkens uit Indiö ontvangen telegraphische berichten zijn sedert de jongste mededeelingen dienaangaande in de Nederlandsche Staatscourant van 5 Februari 1906, no. 29 bjj de krijgsverrichtingen; a. in A>jeh en onderhoorigheden: gesneuveld, de 1ste luitenant der infanterie Th. Evers; zwaar gewond en sedert overleden, de korporaal-instrnmentmaker E. Hofmann (ao. 48808); zwaar inberg. Uitgebracht 4391, I, blanco of van onwaarde gesneuveld, x.eese no. 55884); jewond, de sergeant J. n de fuselier P. Swalus -iad grkozei ligd en nam d, •der werden opr 'Zevenhui __w fan fa re kop soiréa u_ heer J. A. i hunne huisgenooten. E/ r.w- bevatte negen muzieknommers, sr voldeden. pauze werden die in den voordrechte Tot slot wei "ötiteld „l_ 1 in een ird. n het Hongaarsch als ft, wordt aangevoerd, ■elft der recruten die iretendent-keizer van zjjn alle hoofd rangen genomen, Tesnai. besluit is be- hTogleeraar in de historische geologie en de palaeontologie aan de Technische Hoogeschool te Delft, Dr. J. F. van Bern melen, thans assistent aan die Hoogeschool en leemt aan het gymnasium Uit Algesiras wordt bericht, dat de Voor zitter der Conferentie, de Hertog van Almo dovar. waarschijnlijk het Presidentschap eerlang zal nederleggen, omdat hjj wegens belangrijke Staatszaken naar Madrid terug moet. De Busaiache Ministerraad is nu druk aan 't vergaderen. Ouder voorzitterschap van den Czaar duurde de vergadering circa vgf uur en werd het manifest behandeld, dat naar aanleiding vin de Duma-opening zal verschijnen. Zes van de medeplichtigen aan den grooten Bankdiefsta! (zie vorig Overzicht) werden gevat. Een der boosdoeners verweerde zich zoo heftig, dat hg drie agenten doodde en twee andere personen verwondde. Hjj sprak de menigte toe en deze koos zjjn Met behulp van de brandweer en van een aantal verwonden werd eindelijk de lieden meester. Te Tammerfors is eene vrouw aangehou den, die verdacht wordt van medeplichtig heid aan den Baakdiefstal te Helsingfors. Een groot deel van het geroofde geld is bjj de - terugevonden. •Dgaarnche Regeering is j openbaar gemaakt, in ant- joogste manifesten der coalitie, de daarin geuite beweringen goed recht des Konings militaire opperrechten R jj k s n o r- nd de heer jurgerschool voor de R. N. S.,voor de beer W. den BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nchwwaheven roepen Nellicltaatea op naar bovengenoemde betrekking, op eene jaarwedde van f (storting voor pen- aioenabjjdrage 5 en verplichting volgens instructie. Stukken vóór IS Maart. Voor persoonlijke aanmelding gelegenheid op Dinsdag 18 Maart. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending ïranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Den Haag.** lochterfje van sa geueeat landteekening lie andere is jde was ha zgn drift, iep: .Dood moet hij!” tonde bjj De Widt in en i een boterham, want seis van ikte hij een een wond r een pees it der zeis Daarop alen I f 400 f 700. - 175 - - 300. paarden 200 - 250. rige paarden 160 - 225. - 100 150. - 00 - - 175. i Duitsche kooplieden waren »r wien luxepaarden werden handel gedrukt, igen van eenige heeren te Kedichem zullen voor- ,v aouden van paardenmarkten de i beide zijden der ign geplaatst )p de heden gehouden markt was een begin mede gemaakt. Nog n groote verbetering op te merken, iraten voor het oversteken der weerspr tot oeft bandhas Wat den eisch van commandostaal betreft dat nauwelijks de hc. taal machtig is. E'en deel der oppositie schijnt den strijd op te geven. Maar intusschen is van nieuwe verkiezingen nog geen sprake. De regeering stelt de coalitie verantwoordelijk voor den toestand. Enkele oppositieleiders willen in het buitenland lezingen gaan houden over den toestand in Hongarjje. Te New-York Amerika) is het zoo koud geweest, dat verscheidene personen van leef tijd er onder bezweken. Het bericht van den dood der Keizerin- Tante van China wordt tegengesproken. De Keizerin, zoo bericht de North China Herald”, is niet dood, maar wel bedenkeljjk ziek. werd, na i J ken, waaronder Staten van het J. M. Verboom i vastgesteld de niei openbare orde en de behandeling van het kohier van den hoofdeljjken omslag, dienst 1906, voortgezet en beëindigd. l'apcud recht, 5 Maart. Zondag 15 Fe bruari nam Ds. A. Prins afscheid van deze Gemeente om te vertrekken naar St. Maar- tensdjjk. Tot tekst van zgue rede had bjj gekozen Jesaja 54 10. Aan het einde der godsdienstoefening zong de Gemeente hem toe Psalm 134 3. Dj plechtigheid werd o. a. bjjgewoond door de predikanten Heine- man, consulent, predikant te Alblasserdam, De Bruin, te Bleskensgraaf en Six Dijkstra te Oud-Alblas. Been wijk, 5 Maart. De Rotterdamsche rechtbank gelastte gevangenhouding en de opening vau de instructie tegen C. D. O., 17 jaar, en M. V. R., 19 jaar, verdacht van misnandeling met doodeigken afloop op J. Balvert alhier in den nacht van 15 Febr. 1.1. 'Stolwijk, 5 Maart. De miliciens dezer gemeente zjjn verleden week ingedeeld als volgt: C. de Mos, zeemilitie te Nieuwe diep; J. Stout, 4e regiment infanterie Ie Leiden; A J. Scheer, 4e regiment infanterie te Gouda; G. Houkoop, le regiment vestingartillerie te Utrecht; C. de Jong Gz. en 4e regiment vesting-artillerie te Op 22 Mei a. s. worden van deze nog ingedeeld: W. Anker, L. de C. van Wgn*faai Toen heden w rjjwiel de kom onzer genu passeerd waa, liep onverwachts jongen voor de fiets. Een ondeel blik stond O. voor de vraag: wat den jongen overrjjden of misschien ongeluk krjjgen? Het eerste wou en het gevolg was, dat hem hel trof: hjj sloeg voorover van de fiets, het gelail op den grond. Dat die val kwam eu er heel wat bloed stroomde, begrgpen; dadelgk werd dan ook genees kundige hulp ingeroepen eu met een bjjna ontoonbaar gelaat kon de zoo ongelukkig aangekomen wielrjjder de reis huiswaarts vervolgen. Wllleskep, 5 Maart. De Raad dezer gemeente vergaderde Woensdag 1.1. Met den oudsten wethouder waren 5 leden en de secretaris tegenwoordig. De heer J. Boere was afwezig. De heer C. W. Pauw, onlangs tot lid van den raad gekozen, werd als zondanig beëedigd en nam daarna zitting. Verder werden de strafverordeningen herzien en opnieuw geldig verklaard. •Zevenhulsea, 5 Maart. Woensdag jl. gaf het fanfarekops „De kleine Trompet ter” een soirée musicale in de Kolfbaan van den heer J. A. Vos aan kunstlievende leden en hunne huisgenooten. Het pro gramma -ï-«- welke zeei Na de pauze werden acht voordrachten gegeven, die in den smaak vielen. De zang in die voordrachten kwam goed tot zgn recht. Tot slot werd een tooneelstukje op gevoerd, getiteld „De neef van Oost-lodié een blijspel in een bedrijf, dat uitstekend vertolkt werd. Zaterdag j.l. zgn de lotelingen uit deze gemeente te Gouda ingedeeld, n.l. B.Mejjer, G. W. van Vliet, P. Brandhorst, C. L. Schoon- derwoerd, J. L. de Koster, M. de Vos en E. van Leeuwe bij het 4e regiment infanterie te Gouda; P. Dullaard bjj het 3e regiment cavalerie te ’s-Gravenhage; P. Hafman, le reg. veld artillerie te Amersfoort. was zijn gedrag ten hoogste laakbaar. Zjjn heerschzucht ontaardde thuis in tyrannie, welke zich uitstrekte over de kleinste kleinig heden. Op de bruiloft van zgn dochter en De Widt b.v. werd hg zoo driftig, dat hg alle gasten de deur uitjoeg. Een stemming van wrevel en wrok schijnt hem overheerscbt te hebben. Door scheiding der goederen werdt De Widt meester op de boerderij. Dit zat hem dwars, prikkelde zjjn heerschzucht. Vjjf dagen vóór het feit heeft bjj hiervau De Widt een ver- wjjt gemaakt, en zjjn doel was, dezen geheel uit den weg te ruimen. Wegens doodslag eischte het O. M. tegen bekl. op grond van art. 300 al. 3 Wetboek van Strafrecht, 15 jaar gevangenisstraf, met aftrek der preventieve hechtenis. Mr. P. H. A. Tydeman van Lede en Oude- waard, ambehaive verdediger, voerde aan, dat de moeder van beklaagde krankzinnig gestorven is, en zjjo tante voor gek gehouden wordt. Bekl. kan hebben een erfeljjke praedisposilie tot cerebrale aandoeningen. Pleiter's cliënt is niet zoo slecht als het O. M. hem toekent: nooit is hjj met de justitie in aanraking geweest. Hjj was goed voor zjjn broers, zusters en ouders. Niet aangetoond is, dat geen ziekeljjke storingen aanwezig waren. Pleiter dringt op een aan merkelijk mindere >Uraf aan. Na re- en dubiiek 'werd de paald op a.s. Donderdag. De beklaagde was volkomen kalm bjj den eisch van het O. M. Donderdag j.l. had zich voor het gerechtshof te ’s-Gravenhage in hooger beroep te verantwoorden een werkman uit Alblasserdam, beklaagd van mishandeling met een bierglas, na vroegere veroordeeling en te dier zake door de rechtbank te Dord recht tot 3 maanden veroordeeld. Een twaalftal getuigen werden heden, op verzoek van het O. M. gedagvaard, gehoord. Mr. Rnitsma vorderde bevestiging van het vonnis', terwjjl M J. Silomonsen, advocaat te Dordrecht, met vertrouwen vrijspraak tegemoet zag. Tot directeur der T* 1 maallessen te Gouda is benoemd R. Leopold, hoofd der I j burj jongens eu tot leeraar aan l geschiedenis is benoemd I Hoed te Gouda. Scholen met den thans hier te lande 788 (750 in hebben 127.196 leerlingen (121.675 “n 2551 onderwijzers (2420 in 1905). De 788 ‘m vertegenwoordigen een waarde van f 7.880.000. Op den Lsten Jan. 1906 bedroeg i het aantal kweekeliogen 1291 tegen 1199 op 1 Jan. 1905. Op 1 Jan. 1906 waren aan de ”1 - 3aar den maatstaf vau aantal onderwaters, dat de wet eischt. 1 Jan. 1905 bedroeg dit aantal 18. - De „Bode”, orgaan van den „Bond van Ned. Onderwijzers”, meldt den uitslag vau het referendum inzake den steun uit de weerstandskas aan T. Edelman en K. F. Traanberg; a. Steun van Edeli voor 3726, tegen 576, 118 stemmen. b. Steun aan Traanbei lu voor 3706, tegen 568, _L 117 stemmen. Aan de stemming is deelgenomi 191 afdeelingen en 28 al werden veioig respect Ijjn dochter!je aan was. Ik middelen had lielpenToen o en zie, Da n innige over- iet gerustheid die ik reeds gewond, de fuselier A. K. Carels (no. 55095); licht gewond, de sergeant D. P. Rietkerk (oo. 51060), de korporaal P. L. Houben (oo. 53940) en de fuseliers R. G. Blom (no. 50981), A. Febr (no. 50810), C. Schouten (oo. 53047) en P. F. Buys (no. 50069); b. op Celebes gesneuveld, de sergeant W. van Eyuatte (no. 53195) en de fuseliers P. Kraft (oo. 58118) en F. L. Brangers (oo. 58847); verdronken, de fourier M. Butjjo (oo. 56171); zwaar gewond en sedert overleden, de fuselier C. Aarts (oo. 59956,6017); overleden aan zonnesteek, de korporaal J. Barkhof (no. 87807); vermist, vermoedeljjk korporaal W. H. A. Nee*' levensgevaarlijk gt Otzeu (oo. 50216) en (no. 51958); zwaar gewond, de fuseliers K. W. Zenker (uo. 53147), E. W. Köhler (oo. 55836), H. A. Rietmefjer (no. 48199/3089 en M. Kempenaars (no. 56656); niet levensgevaarlijk gewond, de sergeant J. A. H. Janssen (oo. 59141/1618), de korpo raal J. J. van Osch (oo. 40332) en de fuseliers H.Donk (no. 35824) en S.Luyl(no. 59725/6054); licht gewond, de onder luitenant J. Keur (oo. 301)82), de korporaals Chr. K. H. Jansen (no. 57051) en C. H. C. Lentzscb (oo. 56305), de fuseliers B. Jansma (oo. 47437), D. J. Blom (oo. 53618), W. de Vries (no. 55725), J. J. I. van der Vegt (oo. 52914), W. A. Mahlman (no. 54173), G. J. Waaoders 31531), J. J. Redeker (uo. 43569), K. Kaiser (no. 46066). F. B. Tescely (no. 57179), P. Vos (no. 54635), J. Herbig (no. 49179), J. T. Mot (uo. 55645), J. H. van Vossen (no. 59298/6085) en J. G. H. Jeurissen (uo. 40691), de infanterist J. Wester (no. 36618) en de geniesoldaten H. Stol (no. 54246), E. Hertogs (no. 56401) en H. de Glercq (uo. 57457); onbeduidend gewond, de sergeant J. Voorwerk (no. 57161), terwjjl de van het leger hier te lande bjj het leger in Neder- landsch-Indie gedetacheerde iste luitenant der infanterie J. E. Snellen van Vollenhoven een onbeduidend schampschot bekwam; c. op Borneo niet levensgevaarlijk gewond, de sergeant Chr. J. Bjjvoet (no. 58799); en d. op Ceram: levensgevaarlijk gewond en sedert over leden, de fuselier J. van Beusden (no. 87950). Bjj het departement van Koloniën is Vrijdag j.l. ontvangen het volgende telegrafische bericht van den Gouverneur Generaal van Nederl -Indië: Op Timor is de pi Sonnebait uitgeleverd en personen van het verzet gevi uitgezonderd de kornel van - Bij Koninklijk 1 noemd tot buitengewoon hoogteen geologie endepi* ene Hoogeschool GEMENGD M1EÜW8. In een zeer stille buurt aan den buitenkant van Gouda, op den weg naar Waddings veen, genaamd Onder de Boompjjs, woont de 63jirige Orergaauw, die daar met behulp meisje een winkel in kruidenü enz., drijft. Vrjjdag-nacht werd daar door iemand in gebroken. De man ging door de poort, die naast het huis langs loopt, en drukte aan de achterzijde een ruit in, waardoor hjj de pen uit het raam kon nemen en daarna het raam opschoof, waardoor hjj naar bin- nin ging. Hg stuitte hier weer voor een glazen deur, die gesloten was. Ook hiervan verbrijzelde hjj een ruit en kon toen de knip van de deur doen, zoodit hjj in den winkel kon komen en in de kamer waar de oude vrouw sliep. *t Schjjnt, dat de oude vrouw door het leven is wakker geworden, ten minste het meisje, dat boven sliep, hoorde, eveneens wakker geworden, beneden spreken en kreu nen. Zjj durfde evenwel niet naar beneden gaan en hoorde nog wel gerucht, doch ver der niets, lot zfj ten slotte een geklop hoorde beneden haar. Zjj waagde het toen naar beneden te gaan en vond de oude vrouw hevig verwond aan hoofd en hals en badende in haar bloed te bed liggen. Het meisje wekte nu onmiddelijjk de buren (het was nog vroeg in den morgen), waardoor dezen de polit e waarschuwden, die onmiddelijjk ter plaatse w ,s. Uit het onderzoek en uit de verklaringen der oude wrouw, wier wonden niet levens gevaarlijk zjjn, is gebleken, dat de inbreker de oude vrouw, toen ze gerucht wilde ma ken, aan hoofd en hals een vjjftal verwon dingen toebracht, waarna hjj een zak met geld, inhoudende ia houdende f 280, van het bed wegnam. Verder probeerde hjj nog eene kast te openen, doch dit gelukte hem niet, Hjj nam nog de voor de hand lig gende voorwerpen vau waarde mede. Geheel op zjjn gemak nuttigde hjj toen een paar glazen boerenjongens met een aantal koezjeai t welk een en ander in den winkel in voer* Deze Courant wordt des Woensdags- en morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich u.. _n_ n-.i.L.-j en Brievengaarders. In het Britache Lagerhuis m< debat o ver de fiscale quaestie woi gesteld, omdat niet minder dan di mannen ongesteld zjjn. De pas gek oud-Premier is ziek (wellicht van di spanning der laatste dagen?). Zjjn pl vervanger Chamberlain is eveneens ongesh En tot overmaat is ook de Premier, Bannerman, zelf door ongesteldheid hinderd de zittingen van het Lageri bjj te wonen. Bjj de behandeling marine-begrootiug is besloten, dat in loop van het jaar zullen gebouwd worden vier nieuwe pantserschepen, twaalf onder- aeesche booten, 11 kusl-torpedobooten en 5 torpedobooten voor de volle zee. Voorts is, volgens mededeeliog van Minister Morley, besloten de splitsing van Bengalen voorloopig te laten bestaan, wat in Britsch- ludië een slechten indruk maakte. De ontevredenheid wordt er niet beter op. De Koning vau Engeland is op reis. Onder den naam van Hertog van Lancaster vertoeft hjj in Parjjs, waar een onderhoud met President Failiéres en Minister President Rouvier zal plaats hebben. Er is ook weder sprake van eene ont- moeting tusschen Koning Edward en Keizer Wilhelm. Verschillende bladen noemen reeds de plaats waar beide vorsten elkaar zullen ontmoeten. Volgens een Weener blad moeten Keizer Wilhelm on Koning Edward beiden door Keizer Frans Jozef zjjo uitgenoodigd, dezen zomer de groote legeroefeningen in Galicië bjj te wonen. Dat zou een ongezochte gelegenheid zjjn elkaar te ontmoeten. De Dwitnche Keizer heeft, tegen de algemsene verwachting, ter gelegenheid van xjjn zilveren huwelijksfeest, geen amnestie verleend voor minder ernstige misdrjjven ca overtredingen. Volgens nadere berichten moet de ver lichting van Berljjn ter eere van het dubbele feest, niettegenstaande de regenbuien, buiten gewoon prachtig zjjn geweest. Het totaal bedrag der liefdadigheids- giften ter gelegenheid van het zilveren hnwljjksfeest wordt door de Duitsche bladen op 9 millioen Mark geschat. De vrouweljjke Hoogere Burgerscholieren in Duitschland hebben op initiatief van de schoolmeisjes in Mflachen-Gladbach 11000 Mark voor de vloot bijeengebracht en aan den Keizer op zjjn feest doen overhandigen. Z. M. heeft het geschenk aangenomen en I zjjn bljjdschap uitgesproken over de vader landsliefde der meisjes. In den „Reichsanzeiger” dankt bet Kei- ksrljjk Paar voor de algemeene belangstelling ia bet door hen gevierde zilvrenfeest en het buweljjk van hun tweeden zoon. Op hun reis naar Hubertusstock zijn Prins Eitel Friedrich en zjjn jonge vrouw Dinsdag met hun automobiel tegen een vrachtwagen aangereden. Het was tegen twaalven *s avonds. De auto werd beschadigd en de ruiten braken, maar het jonge paar kwam met den schrik en eenige lichte verwondingen vrjj. Het Ministerie—Rouvier is in de Fran- awlae Kamer ternauwernood aan een neder laag ontkomen. De afgevaardigde Breton had n.l. bjj de begrooting van oorlog voorgesteld den vefeningstjjd van de reservisten te verkorten. De regeering was met dit voorstel niet erg ingenomen. Maar nadat het goedge keurd was stelde Breton voor het nu ook in de begrootingswet op te nemen. Eu daartegen verzette zich de Pemier met hand en tand. De Kamer verwierp dan ook Breton’s voorstel tot opneming der bepaling in de begrootingswet met 360 tegen 167 stemmen. Nu echter kwam de Minister van Oorlog Etiénne op de geheele verwerping van het voorstel aandringen. Dit werd door de Kamer met 344 tegen 177 stemmen geweigerd. Bjj de verdere behandeling der oorlogsbe- grooting is bet in de Kamer nog al eens tot oor logszuchtige uitingen gekomen. O.a. werd een vergelijking gemaakt tusschen de Fransche en Duitsche weerkracht. Hoogstwaarschijn lijk zjjn deze uitingen echter onschuldiger bedoeld dan zjj met het oog op de Marwk- kasuuche verwikkelingen Bchjjnen. Op de voorlaatste zitting der conferentie werd nu door de commissie van rapporteurs een uit 25 artikelen bestaand Bank-ontwerp overgelegd, dat denktljjk uit het Franeche en het Duitsche en uit de van Morokkaan- •che en Spaansche zjjde verstrekte gegevens is gedistilleerd. Wellicht, dat men nu tot pvareenstemming komt. en de hoogere burgerschool met driejarigen cursus te 'a Gravenhage. Bjj Koninklijk besluit is be noemd tot buitengewoon tioogleeraar in de werktuigbouwkunde aan de Techinische Hoogeschool te Delft A. D. F. W. Lichten belt, hoofdleeraar aan de Academie van Beel dende Kunsten en Technische Wetenschap pen te Rotterdam. De Minister van Landbouw, Njjverbeid en Handel, Mr. Veegens, heeft Zaterdag j.l. het beheer ad interim van het departement van Waterstaat gedurende de afwezigheid van Minister Kraus aanvaard. Geljjk reeds is medegedeeld, is de Minister des ochtends op het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel werk zaam in de middaguren op dat van Waterstaat. De audiënties vooi Waterstaat zjjn door terim vastgesteld op dags twee uur, te begi week. De leden van de Tweede Kamer zjjn ter behandeling van de aan de orde ge stelde wetsontwerpen, in openbare vergade ring bijeengeroepen op Woensdag den 7an dezer, des voormiddags te elf ure. Donderdag j.l. werd voor de arr.- rechtbank te Tiel behandeld de zaak van A. v. d. B., te Hei en Boeicop, oud 53 jaar, beklaagd van op 20 Juni 1905 Hendrik de Widt, echtgenoot van de stiefdochter van beklaagde, met een zeis zoodanige wonden te hebben toegebracht, dat deze daaraan na een half uur overleed. Bjj het verhoor beweert bekl. zich weinig meer te kunnen herinneren van het geval en van de vroeger door hem afgelegde ver klaringen. Uit de vragen, die de president, Mr. A. J. Blom, stelt de antwoorden van bekl. zjju moeiljjk verstaanbaar bljjkt, dat bekl. ’s-morgens tegen acht uur op het hooiland kwam, waar de verslagene en een paar arbeiders bezig waren met maaien. Beklaagde was stil, maar nam op gewone wjjie deel aan het gesprek, dat voornamelijk liep over verkoop van varkens. De Widt bood hem een glas bier aan. wat hjj weigerde, omdat bjj nog eten moest. Na het maal, om 8 uur op het veld ge nuttigd, bqgaf De Widt zich met het haar- gereedschap gewapend over een hordenhrug I naar de overzgde van eea sloot, ten einde en 255 zjjn zeis te scherpen. Toen De Widt zat om actjOlei het aanbeeldje inden grond vast te zetten, f 733Q volgde v. d. B. hem met de zeis van De jjet' aaL Widt. Bjj dezen gekomen maakte hjj een 1 j jaQ< jggg ma.iende beweging en bracht hem een wond 31 vacaturen, m toe oader de rechterknie, waardoor een pees het doorgesneden werd, terwjjl de punt der zeis in de djj een slagader doorsneed. Daar*» P sloeg v. d. B zjjn slachtoffer herhaalde ma<uu met de punt der zeis. Een der arbeiders. Holt, rukte v. d. B. herhaalde malen van De Widt af, ontwrong den woestaard een mes, waarmee hjj hem bedreigde, doch was genoodzaakt hulp te gaan halen bjj de naaste woning, een kwartier van daar; toen hjj na een half uu? terugkwam was De Widt over leden. Beklaag! aldoor rif kalm. Hjj wot bjj het Ijjk honger." De heeren Versteegh, arts te Kuilenbi en Bon, arts te Leksmond, waren bel^. geweest met de lijkschouwing Beiden ver klaren, dat hart en hersenen volkomen t van bloed waren en dat de aanleiding tot den dood bloedverlies was. De tweede getuige heeft aan v. d B. niets abnormaals gemerkt, of het moest zjjo, dat deze midden in Mei 1905 's morgens te 6 uur kwam klagen over slapeloosheid, wat de arts echter aan financieels zorgen toeschreef. Kort te voren toch had er boedelscheiding plaats gehad en was Da Widt hem als hoofd der boerderjj opgevolgd. Op het beheer van De Widt had v. d. B. niets aan te merken; alleen was deze „voorloopeod” en deed alles, zonder beklaagde te raadplegen. Dit blenk bjj het verhoor de eenige grief, die v. d. B. tegen zjjn slachtoffer had. De dokters Le Rtl’te te Deventer en Borst te Lienden, belast geweest met het gen< kundig onderzoek van beklaagde tjjd diens verbljjf in het huis van bewar te Tiel, concludeeren tot de volkoo toerekenbaarheid van bekl. Nog vier getuigen werden gehoord, onder wie Holl, die 7 of 8 jaar bjj beklaagde diende. Diens getuigenis was niet ongunstg: bazig was bekl. niet, wel driftig en dan vielen er soms harde woorden. „Toch heb ik er een besten baas aan gehad.” De boerderjj ging go^d en overal werd lettend acht op geslagen. Zjjn driftige waren zeldzaam, en voor de dieren, - hjj ze wel eens, was hjj goed. De rjjksveldwachter Lanting noemde v. d. B. een Hinken boer, een mensch aan wien niets bijzonders was op te merken. Over De Widt waren aller verklaringen onverdeeld gunstig. Het rapport van Dr. Le Rütte spreekt van besliste afwijkingen in de familie v. d. B„ echter niet bjj den persoon zelf. Beklaagde zegt, dat De Widt hem niet in den weg stond; hjj bad wel eens een enkel woord met hem, doordat alles buiten hem omging. Mr. A. Mgnlieff, substituut officier van justitie, neemt daarna zjjn r< quisitoir. Vol gens geloofwaardige verklaringen is beklaagde in hooge mate heerschzuchtig, brutaal en onzedeljjk. Hjj is een persoon van een ge meen karakter. Wie hem iets misdeed in zjjn^ oog, dien vergeeft hjj niet licht. Hjj wordt gauw driftig en is dan laag en gemeen. Hjj heeft feiteljjk nooit gedeugd en waa ge vreesd. Vroeger waa hjj de schrik der meisjes uit het dorp en zelfs gedurende tjjn huweljjk waarin 1 is deelgenomen door hö had 191 efdeelingen en 28 algemeene leden. Geen stamkaarten werden ontvangen van |U de afdeelingen: Marum, Noord- en Zuidbroek, elast Peppel, Vechtstreek, Barneveld en Zevenaar. Gerinchem, 5 Maart. Op de Zaterdag j 1. alhier gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 208 stuks. - werden besteed: Luxepaarden Werkpaarden 1V« jarige pai IMi jarige pai Veulens Hitten Fransche en aanwezig, dooi gezocht. O/erigens was de Door de bemoeiing bier, te Asperen en ti taau bjj het houden 1 dieren aan worden. O| er reeds ▼alt als een dat de ruimten voor het overstel straat door palen waren afgezet. 'Haastrecht, 5 Maart. Vrjjdagjl. vond de stemming plaats voor een lid van den Gemeenteraadvacature—N. Uitenbogaart waarvan de uitslag was als volgt: Uitgebracht 202 geldige stemmen hiervan verkregen de heeren P. C. den Hartog 97, Th. Jansen 66, H. Graveland 39 stemmen, zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren P. C. den Hartog en Th. Jansen. Hekcndwrp, 5 Maart. Zaterdag 1.1. des namiddags ongeveer 4 uur werden de 'gemeentenareu opgeechrikt door het luiden der klok Het bleek, dat er in de gemeente brand was en wel in de afdeeling Oudkoop, bjj den landbouwer W. Slappendel. Onmiddelijjk rukte de brandweer uit, om te redden wat gered kon worden. De brand is vermoedeljjk in of om de hooiberg ont staan; het mocht gelukken verdere gebouwen en schuren te sparen. Naar men verneemt was het hooi niet verzekerd; de oorzaak van den brand is onbekend. Ottolaud, 5 Miart. Bjj de Woensdag j.l. alhier gehouden verkiezing van een heem raad voor den polder Laag-Blokland, werden uitgebracht 251 geldige stemmen, waarvan verkregen de heer Nqs Bakker 151 en de heer T. van der Heiden Sr. 101 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen.' 'Ouderkerk a/d IJeel, 5 Maart. In de Zaterdag j.l. gehouden raadsvergadering ting noemde isch aan wii Over I ■rdeeld

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1