r. VAN NELLE’S KOFFIE Stoomboot „JOHAN III' Dienstregeling 1906. MimfiifTöOO, dS »J> huiran met ruim »»1. HOFSTEDE. WAARSCHUWING!!! W. ROUS Wzn., VAN NELLE’s KOFFIE VAN NELLE’s KOFFIE Gebruikers van s OPENBARE VERKOOPING Een ruim HUIS met Grond en vrij uitpad. Vruchtboomen „OEFENING en UITSPANNINf te Molenaarsgraaf. UITVOERINC op Denderdag 8 Maart 1906,4? avonds te 7 uur, in het SCH00LGE80UV. Rederijkerskamer „Onder Ons’ te Ammerstol. UITVOERING op Vrijdag en Zaterdag, 9 en li Maart *s avonds fl’/s uur. MARGHARETA WEPSTER te Krimpen a/d Lek, COSTUUMNAAISTER, beveelt zich beleefd aan tot bet maken van Dames- en KindercMtumcH. Ontvangen een prachtige collectie J*|M»n- Ht»f>* talen. De Erven de Wed. J. VAN NELLE. Gebruikers van Een Woonhuis met Boomgaard, waarin ongeveer 80 Vruchtboomen, en WEILAND, groot 46 Aren, 90 Centi aren, staande en gelegen in den Polder „LANGELAND", aan de Bnêkade te Lek kerkerk. Franco br., onder No. 8f, aan den Boekhandel van Gebr. DEN OUDSTEN te Lekkerkerk. De Stalling Een HUIS C 120 Lekkerkerk. Sparren en Palen,i staan ter dekking: fen ncarata.n xr.n Ann noiirw>».Aaf De donkerbruine en de zwarte Stam- dag buckhengstcn ERFHUIS te TIENHOVEN. BOUWLAND. Een Eikenhouten Schrijftafel, een EIKENHOUTEN HEERENSTOEL en andere MEUBELEN te kuup, bjj Twee HUIZEN Eene Hofstede, GOUDA, in het openbaar, in ééne zitting, te veilen en verkoopen: „De Erven de Wed. J. VAN NELLE1’ staat. De Erven de Wed. J. VAN NELLE op elk pakje Koffie. Een snede in de hand. is populair, zjjnde HET aangewezen Tijdschrift voor het BESCHAAFD publiek. De zéér GOEDKOOPS prijs van I l 0: AANBIEDING van le kwaliteit Tienhoven, Groot-Ammers. Tienhoven Nieuw Gezaagd Hout, alsDelenRibbenPalenLattenSchrooten zware Amer. gr. Planken voor Schoeiingen en Bruggen, enz. enz. enz. Molenstraat bij den Wal, SCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Goud en Zilver, Heeren- en Dames-Horloges, Klokken, Wekkers EN PARAPLUIES. JOH. VERMEER, Aanleg van Tuinen en Boomgaarden „Kweeklnst”, NEDER-HAKOINXVELO. slechtsf 5,- per jur, franco per post f 6,50maakt voor DIT Tijdschrift het gebruik van clrculeerende porte feuilles OVERBODIG. Een complete jaargang vormt een Standaardwerk van den MEEST VEELZIJD1GEN inbond. Per jaar 1200 pagina’s; plm. 1200 ReproductionPortretten en Ulustratiën, prachtige Kunstbnlagen enz. enz. Abon neert U op het Tijdschrift „OP DE HOOGTE” by de Boekhandelaars S 4 W. N. VAM MOOTED te Schoonhoven. l F» g. Openbare Vrijwillige Verknoping. wordt bekend gemaakt, dat wij onze Koffie in pakjes NIET MEER leveren aan den Heer JOHANNES BOON te Schoonhoven. Firma Wed. L. S. THINK en A. N. VAN ZESSEN. VAN NELLE’s Roodmerk 57'/, Cent per pond. VAN NELLE’s Zwartmerk 52 VAN NELLE’s Groenmerk 50 VAN NELLE’s Paarsmerk 48* Uitvoering Sociëteitsgebouw „ONS GENOEGEN”, Kinderdijk, TE HUUR, tegen 1 Mei of terstond: Inboedel-Goederen, I „PRUIS” en „EDELMAN”, Meubelen en Huisraad, als: Kasten, Kisten, Tafels, Stoelen. Spiegels, Schilderden, Klok, Wehker, Hanglamp, Kachel, Fornuis. Bedden met toebehooren, VioerkleedenMatten, Ledikant, Koper-, Ijzer-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, alsmede 5 Kippen, eenig Goud- en Zilverwerk en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Een perceel Bouwland, onder Willige-Langerak aan de Kerksteeg: kad. Sectie A, Nos. 6( en 1510, groot 99 Aren,90 Centiaren. DOOR PLAATSGEBREK: H. ROS, Meubelmaker, BOUW-, WEI- en HOOILAND, te Langerak, Een HUIS met Erf en Tuin, te Langerak in de Waal, te zamen groot 9 Aren, 54 Centiaren. EEN HUIS Openbare Verkooping. OM CONTANT GELD: 17 Wcrïpaanlcn, DE KLOOSTERBALSEM klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe wonden, brand- en snij wonden, rheumatiek, rbeumatische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematenverstui kingen, lendeptfn, pijn in den rug, spierverrekkingenwinterhanden en wintervoeten. Openbare Verkooping eener LEERDAM en LEERBROEK. BOUW-, WEI-, HOOI- EN GRIENDLANDEN, 16 HECTAREN, 13 AREN, 88 CENTIAREN, behoorende tot de nalatenschap van den Heer FREDERIK HYKOOP. Openbare Verkooping. No. 1 is nit de hand verkocht Een WINKEL-" en WOUNHUIS met ERF en OPEN GROND daarachter, aan den Korten Groentndaal te Gouda, Wijk I No. 10; kad. Sectie B Nos. 1841 en 1841, te zamen groot 1 Are, 19 Centiaren. Een WOONHUIS met HEF, OPEN GROND, SCHUUR en verdere GE TIMMERTEN, achter de Vischmarkt te Gauda, - - MEN ZIJ DUS OP ZIJN HOEDE en eische den naam de I 1 'g It» D GE- Bouwer ven rt o T) op het 1, Bur. v. d. Blad. OPOE hOOt IE J V com- ‘58, te te 8cl A k fa 1 I i i t d b B b A u ai M s ▼i ej V a dt 01 b U n d o een t en mei inlichtingen geeft de Notaris. Q v/ T. Tl J.' ei h n b li I fa n b ft t b b U 0 4 b d fa A B B dl k. li O' van k h o «I b It P i W o e n s- 16, voorin. Z*_ard** van G. lar veilen en ver- TE KOOP te Scheen heven Te bevragen, onder No. 17, 3“ J. Overt heb. 7.—en voornoemden •ad*. op 1906, Schoonhoven en CULKMBORG soorten en vormen, SIERHEESTERS, KEREN en ROZEN; benevens groote VOORJAARS-BLOEMENPLAN- ZANGVEREENIG1NG Entrée f 9,50. 9 Maart 1906, ’s morgens het VEER te en ’s namiddags 9 uur Buitenerf van Iz. DE STIGTER te Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 19.30. 5.30 en 9.30. 7.- en 19.30 DinsdagOverige dagen beh. Zendag Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.30. 0.45 en 5.30. DE DIRECTIE. tAL te lemens op Maart middags aan de Donderdag irgens te J. KUIJTERS, Deurwaan Sliedrecht, zal op Zate 10 Maart 1906, ’i 10 uur, aan het VEER publiek verkoopen: £ene prachtige partU Geeft hooge prijzen voer oud GOUD en ZILVER. Maakt alle Reparatie en geeft kooplieden flinke korting. d. TM ster, a. van i. - Dirk en Q. J. Veen Kt *£N, achter de Wijk I No. 140; kad. Sec’ie B groot 79 Oentiareii. ird per week aan W. in alle f— CONIFEL. eorteering TEN. AARDBEZ1ÊNPLANTEN in meer dan 20 soorten. Beleefd aanbevelend, Op te voeren stukken: MA ACHT JAAR en BROEDEB8 VBIJMKTSELAABL 11 B 8“ rder te -er d a g 3 Morgens te De Notaris A. CASTELEIJN Streefkerk is voornemens op Woensdagen den 14. en T t 19 0 6, telkens ure, by H. VAN ES inzet en afslag, te >open ten overstaan van den Deurwaarder J, KUIJTERS te Sliedrecht, op Vrjjdai 19 uur, s en helgeel aangebode staat en U verkoop vanaf 8 uur. wordt bekend gemaakt, dat onze Koffle’o tet ondentaande prijzen, onder meer, verkrijgbaar zijn te Scheenhoven bU de .even door de Mutiekvereeoi»ioir „DE P1BUS0HE BEZETTING” van tha.nb.ven. Directeur Ex. VAN WAGENINQEN, op Zaterdag 10 Maart MM, des avonds ten 71/» ure. le Rang: Heer of Dame f 0,50; 2e Rang: Heer of Dame f 0,25. Plaatsbespreking f 0 25 extra. MA AFLOOP BAL. Terugtocht van Kinderdijk—Schoonhoven en tusschen stations per boot gratis. Zie aanplakbiljetten. 12 April 3morgens te 9 uur, aan voormeld Huis C 120, em contant geld: Tuin- en Landbouwgereedschap pen, Schouwen, Kruiwagens, Hondenkar met Tuig, een Hit, Zegens, Fuiken, pril 1906. Brandhout en meer. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. I Nadere NH^E^ 's Maandags te voren, 12 WGF Maart 1906, des morgens 11 uur, zal in bet Hotel „DE ZALM” te Gouda in ééne zitting publiek worden geveild: met HOOIZOLDERS en BERGPLAATS, waarin de Zaak is uitgecefend. Nadere informatiën geeft r- Notaris GROENENDAAL te Goi OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINCEN (wegens vertrek). De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op dag 14 Maart 1901. 10 uur, in „Het bonte Paai te Lekkerkerk, ieu verzoeke NEEF Jz., in het openbaar veilen koopen: met annrxA en afzonderlijk staande SCHUUR, BUITENGROND met LOODS en eene partjj BOUWLAND, samen groot 0.63.70 Hektare, in Nchuagt, te Te aanvaarden: Het Land dadeljjk en Gebouwen 16 April 1906 en te betalen 9 April 1906. Zulks in drie perceelen en gecombineerd. I ME En °p 1 I 1906, ’s I bfl A. F. VAN BEUSEKOM, Panoven te IJzaclatein. Dekgeld 3,- A contant bij drachtig zga later nog f 5,-. i en F. i iden en van J. rd. traten. d: De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 8. Maart 1906, ’s voormiddags len 10 ure, ten sterfhuize van de Wede. GIJSBt. VAN MIDDELKOOP te Tienhoven, in het Benedeneind, om kontant geld, in het openbaar te verkoopen: De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven zal op Vrtydag 9 Maart 1906, ’s avonds 6 uur, in het HEEREN LOGEMENT al daar, in het openbaar verkoopen: Verhuurd tot November 1906 aan J. STRAVERS voor f 40,-. Nader onderricht bjj den Notaris. ScheepmakershavenSchoenhoven. MT* Kepareerenc<*p maken van Meubelen. te Streefkerk en ad a Maar voormiddags ten 11 -u i Langerak, bq veilen en te verkor Voor C. DE RUITER Wa: m. t ACHTERHUISSCHUREN, HOOIBERG, alsmede ERF, TUIN, BOOMGAARD, STEEG en DIJK, aan den Lekdijk, binnen- en buitendijks, te zamen groot 8 HECTAREN, 66 Aren, 05 Centiaren, in 4 perceelen. Voor de Wed. N. b. VOORMOLEN en Kinderen: Voor W. RIETVELD en Kinderen: met het Recht van Erfpacht van den grond en van het daarbij behoorend ERF en BOUWLAND, te Langerak, in de Waal, te zamen grooi 6 Aren40 Centi aren, voor welk erfpachtsrecht jiarlqks op den 1. April f 3,moet worden betaald. Te aanvaarden: Het achterste Woonhuis I met Achterhuis, Schuur en Erf den 1. Mei 1906 en de Landerijen, alsmede het Huis van W. Rietveld, by de toewijzing. Voorts zijn verhuurd: Het voorste Woon- huis van C. de Ruiter voor f 1,05 en het Huis van de Wed. N. G. Voormolen voor f 0,70 per week. Betaling der kooppenningen op den 18. April 1906. De Notaris H. GROENENDAAL (e Gouda is voornemens op Woensdag 14 Maart 1906, des voormiddags f0 uur, aan de Houtmansgracht, wijk M no. 136, te GOUDA, in het openbaar te verknopen, wegens opheffing der Vee- en Vrachtr U der IJ, 6 HITTEN, 20 VRACHTWAGENS, 8 SLEE PERSWAGENS. 1 LAGE WAGENIZwaanc- hah), 1 DRIE WIELERKAR (breede loop), 1 BOERENWAGENS (1 «malle en 1 breede loop), 1 DOGCART, ÉÉN. en TWEESPANS- TUIGEN. DEKZEILEN en KLEEDEN, STALGEREEDSCHAP en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles in zeer goeden staat en te bezichti gen ’s morgens vóór den z. van 4. Adriana Loui“ Zinen. Gei... Overleden: J. W. Zjjlmans, Bergambm Geboren: Trijntje, D. van Krimpen. Buren en M. Vergui. Stout en Ouweneel No. 5. Ken SCHUURTJE en ERF, in gericht voor STALLING, aan de Jan Cottingateeg. Wfak M No. 101 te Goud»; kad. Sectie C No. 2186, groot 80 Centiaren. Aanvaarding en betaaldag 12 April 1906. Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10—11 en van 2—4 uur en op den dag der verkooping van 9—11 uu Nadere informatiën ten kantore vnn ge noemden Notaris GROENENDAAL te Gouds. De Heer A. J. AUDIFFRED te Kwakel meldt ons: „Ik kan U mededeelen, dat de KLOOSTER BALSEM Klooster Sancta Paulo uitmuntend bevalt. E*o inwoner van Kwakel, de Heer F. SCHIJF, had een groote snede in de hand; bij nam zijn toevlucht tot den KLOOSTER- BALSEM en is door de heilzame werking van dezen voortrt fföRjken balsem, na enkele dagen geheel hersteld.” Pr|js per pot: 85 CL, 75 CL, f 1,90 en f 9^0. LET OPX Alleen de echte KIwm- ter balsem geneest; deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. Alle andere is namaak. Verkrijgbaar b|j: A. N. vak ZESSEN van der WOUDEN te Lekkerkerk; S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Odd Alblas; W. van REES te Rleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; tan ZESSEN te Vüilendam; CERL0UW te Goudriaan; van DIJL te Giesen-Nieuwkerk; ZON NE VELD-Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Mkkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oüdewater; Firma WOLFF Sc Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde W. G. van STEENIS ie Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderak; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. WALSUM Pz. teOuDERKERK^A/DlJ.; W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw Lkkkerland; Mej. KORTE WEG te Alblasserdam; F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht; G. den HOED te Berkenwoude. onder No. 25, aan het Bureau van dit Blad’ onder De Notwie A, G. DE KBUIJFF le Left. dam zal m het openbaar verkoopen: BJ inzet op Zaterdag 17 Maart 1906, en bq afslagop Zaterdag 14 Maart 1906, telkens des voormiddags om 11 uur, b<j Mej de Wed. KEMP. in »’t Fortuin” te Leerdam: jyEG Gn WATERING, gelegen op de polders Hoog-MiddelkoopLoosdorp en Middelkoop, onder Leerdam en Leerbroek, groot Te veilen in verschillende perceelen, i binatiën en massa, omschreven in boekjei die met alle verdere inlichtingen t_ bekomen zqn ten kantore van voorneem den Notaris, alwaar tevens de veilingscohditiëo en kadastrale kaarten ter inzage liggen, terwjjl men zich voor snnwijziog ver voege bij den Heer Hs. HYKOOP op de Hofstede. Betaaldag der kooppeningen 1 Mei 1906. De Notaris H. GROENENDAj Gouda is voornen Maandag 11 1 9 0 6. des voori 11 uur, in het Hótel „DE ZALM”, Markt te No. 1051, Verhuurt voor f 3,81 DE GEBRUIKERS VAN: worden attent gemaakt, dat op elk pakje Koffie'van ons afkomstig, behalve het merk: Roodmerk, Zwartmerk, Groen merk of Paarsmerk, de Firmanaam: Pakjes Koffie zonder dezen Firmanaam zijn niet van ons afkomstig. No. 4. Eene hecht en sterke groote SCHUUR met HOOIZOLDERS, STALUNG voor 25 PAARDEN, BERGPLAATS voor WAGENS en ERF, aan de Robasrsteeg, Wqk M Nos. 135 en 136, te Gouda, met imjj van uit de Houtmansgracht kad. Sectie C No. 2712, groot 9 Aren, 75 Centiaren. Door soliditeit zeer geachikt voar Haaopakbnio, nabjj diep vaarwater gelegen. BIIRGFHL1JKF STAMD. Ameide. Van 1—18 Febr. Geboren: Cornelia, z. van G. C. Terlouw en A. van Middelkoop. Cornelia, <L vsï G. v. d. Ham en F. de Bie. Pieter G. van Heusden en N. Zfiderlaan. Leendert, z. van J. J. Wfjland Uittenbogaard. Jan, z. van P. en J. van SU_2 Getrouwd: A. Vermeulen, oud M j. eM G. van Mourik, oud 15 j. Overleden: C. M. de Groot, oud 40 - eebtgenoote van A. van den Heuvel. Ammerstol. Van 1—18 Febr. Geboren: Neeltje, d. van H. de Jong en J. Visser. Huibert, z. van J. Verkerk en H. Looren de Jong. Maarten Pieter, x. van B. de Graaf en N. Prina. Jan, J. Visser en P. C. Stuurman. ’-■aise, d. van A. Faas en A. jrrit, z. van G. Brand en S. Blom. N. de Jong, oud 14 d. oud 3 m. (won. te Veghel). BhL Van 1 Febr -1 Maart. “z1je, d. van A. Treure en Eeltje, d. van J. van .jralnia. Arie, z. van G. S. Brand. Pieter, z. van E. en A. Stigter. Anna, d. van A. den Besten. Overleden: A. Stofberg, eehtg. van J. Schilt, oud 71 j. J. C. de Jong, oud 10 m. F. van der Bas, weduwe van K. Houweling, oud 66 j. W. Ooms, eehtg. van A. Ooms, oud 79 j. C. van Mefjeren, eehtg. van C. Nieuwpoort, oud 61 j. Goudriaan. Van 1—18 Febr. Geboren: Heiltje, d. van P. Vonk en H. van Dieren. Overleden: M. H. Jansen, oud 1 vr. G. Kroon, oud 65 jweduwe van Js. van As. Hei- en Boeicop. Van 1—18 Febr. Geboren: Gerrit, z. van J. A. van Es en E. Pierhagen. Bart, z. van F.Zyderveld en M. Schalk. Leerbroek. Van 1—18 Febr. Overleden: M. Hykoop. oud 6 w. Ijeknmond. Van 1—18 Febr. Geboren: Hendrik, z. van S. Molenaar en B. C. Verheij. Teuoije, d. van A. van Dqk en T. Versluis. Eliza, z. van D. Cliaigneau en P. Koojjman. Jacobus, z. van J. Kooy'man en A. Westerhoud. Overleden: C. M. van Echteld, oud 79 j., eebtgenoote van Ph. A. van Zelm. Lopik. Van 1—28 Febr. Geboren: Hendrikjp, d. van P. van Garderen en B. de Jong. Maria, d. va* J. O »,erbeek Mzn. en G. Mulder. Adriana Lena, d. van A. F. Eikelenboom en B. de Brujjp. Marripje, d. van W. M. Oskam en E. Kastelqn. Marrigje, d. van H. de Gilde en M. Verschoor. Getrouwd: C. Hoogendoorn, oud 17 j. I en A. Verburg, oud 27 j. J. Molenaar, oud 14 j en D. A. Renes, oud 11 j. Overleden: G. den Oudsten, oud 71 j.— i G. Sloofjes, oud 15 w. B. den Toom, 1 oud 71 j. M. Overbeek, ond 1 d. G. Rietveld, oud 68 j. A. Schoonderwoerd, oud 49 j. A. Vonk, oud 6 m. Meerkerk. Van 1-28 Febr. Geboren: Jasper AJexiuder, z. van A, de Vaal en A. Speyer. Pieternella, d. van O. Vuureus en G. Smits. Hendrik Jan, z. van Chr. Kon en G. Woudenberg. Nieuwer kerk a/d IJ. 16 Febr.-1 Maart. Geboren: Klaaeje, z. van G. Heikoop en H. Blom. Adrianus, z. van A. Rejjm en C. G. den Hollander. Teuni*, z. van Corn, de Brujja en P. J. V. d. DooL Bastiaanlj d. van A. Loofie en A. Mefjer. Martheys, z. van M. v. Wageningen en A. Maat. Neeltje Tryotje, d. van A. v. Delft en J. v. Reeuwyk. Overleden: J. de Bruin, oud 21 m. OUelaad. Van 1-18 Febr. Geboren: Nija, z. van W. Booi en W. van Dam. Willem Huibert, z. van W. .Vlot en M. v. d. Heuvel. Overleden: T. Terlouw, oud 17 j. Ouderkerk a/d U. Van 1-18 Febr. Geboren: Baatiaantje, d. van C. Wink en A. Nomen. Gerrigje, d. van H. Ver doold en W. G. v. d. Wal. Maria Adriana, d. van G. Harlaar en M. Terlouw. Aaltje, d. van A. van leperen en T. v. d. Linden. Cornelia, d. van C. Stenen en M. Stolk. Adriana Mejneje, d. vau A. Goudriaan en A. G. Droog. - Cornelia, d. van C. van Ommen en A. van Herk. Teunlje, d. van A. Trouwborst en P. van Muliem. Huig, z. van H. Kreuk en A. van Dam. Engel, z. van J. W. v. d. Voorden en P. M. Baas. Getrouwd: A. Joh. Vis en A. Doctors v. Leeuwen. Overleden: A. de Winter, oud 11 w. A. v. Walsum, oud 8 m. P. Burggraaf, oud 1 m. A. J. van Tol, oud 10 j. P. Goudriaan, oud 64 j., echtgenoot van C. Spoormaker. J. G. Middelkoop, oud 1 m. M. van W(jk, oud 16 j. M. Evegroen, oud 71 j., eebtgenoote van D. Otterspeer. J. Nobel, oud 16 m. A. Spek, oud 79 j., weduwnaar van G. Otterspeer. P. Twigt, oud 78 j., weduwnaar van D. de R.uiter. B. Wink, oud 1 m. BeeuwUk. Van 1—28 Febr. Geboren: Maria Hendrina, d. van C. van Ejjk en M. Vermeulen. Cornelia Hendrik, z. van J. D. Bas en J. H. den Toom. Catharina Cornelia Maria, d. van B. Kraam en J. Verklefj. Cornelia Elizabeth, d. van) C. Ter steeg en M. de Wit. Cornelia Aarjaantje, d. van J. Rijlaarsdam en M. Schouten. Teuois, z. van D. van Triet eo A. Burger. Getrouwd: P. Krujjt, weduwnaar van J. Schouten, en H. M. van Vliet. W. Hola en G. Verwaal. J. Dijksman en P. van der Starre. Overleden: K. Verwaal, oud 58 j. Joh. Balvert, oud 14 j. J. Boere, weduwe van F Groenendijk, oud 78J. fltolwUk. Van 14-28 Febr. Geboren: Haagje, d. van W. de Jong en H. Verduijn. Comelis Jobannee.z. van C. J. de Vries en G. Both. Jacoba Hendrika, d. van J. Verburg en A. M. Veeu. S(jgje, d. van B. de Jong en M. de Jong. - Neeltje, d. van A. van den Heuvel en M. de Lely, Getrouwd: A. Verkaik en J. Rietveld. Overleden: G. Treuren, echtgenoot* ▼an H. van der P|jl, oud 68 j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3