1906 Zaterdag 10 Maart. N°. 2698. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. UITVOERING L Yrouwenioon. TVOERINfi BD1TESLAND. Overwicht. i« o, loote van A. van den ■aerstwl. Van 1 —28 oren: Neellje, d. tï' /isser. Huibert, z. Looren de Jong. i B. de Graaf en N. J. Visser en P. C. Stuurman. a Louise, d. van A. Faas en A. BIIKKIÜID. Gemeenteraad van Schoonhoven. te UlTQEVE RS. aan zelf men nog hopen I ke 50 in zee ver- A. Joh. van Volks- m, da ried oud opniei op een aer- Pierhaf Schril Vb rli ding, - _n A. [«tieren, echtg. plan v Rail aan i plan kim tegr Binnenland- een dien S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, drecht idrecht— verdere den tegenwoordigen ;ren jn een naamlooze Deze Owaraat beataat uit 9 Bladen, tuaschenbeide gekomen en heeft de vrouw B. de Oskam H. de Jene dorpen van Beneden- eboden en heeft men de jenen geworpen, zoodat zg jeren. i gewoon nt. Het een struikelblok zou kunnen worden voor enkelen onder die hard-werkende huismoe ders, wier lot en leven niet anders kan stemmen dan tot den wensch, „haar zware taak te verlichten”, althans te herstellen de weglating van bovenvermelde bepaling. Ongetwjjfeld zal het adres niet onopge merkt blijven, en zgn uitwerking hebben op den gedachtengang dergenen, die aan de formuleering van de Wet hun medewer king hebben te verleenen. Blijkt het dan, dat de meerdere waarborg, door adressanten wenschelljk geacht, inderdaad nuttig kan zjjn, dan bestaat er geen reden dien niet te verleenen. Maar even noodzakeljjk als wti het achten, de vrjje beschikking over eigen verdiend loon aan de gehuwde vrouw zoo stevig mogeiyk te verzekeren, even ougewenscht achten wjj het, een mogeljjke beperking van haar contract-vrtiheid, waar van misbruik óf moeiljjk denkbaar, óf, indien het mocht kunnen voorkomentoch wel gekeerd kan worden, niet in de Wet op te nemen. den heer ilssie. visie voor de leden worden SGHOOlfflOVEME COURANT. KVBUJKKJL1JKF, NTANA». elde. Van 1—18 Febr. oren: Cornells, z. van G. (LTerlouw van Middelkoop. Cornelia, d. vm I. Ham en F. de Bie. Pieter, a. van i Heusden en N. Zjjderlaan. Dit* rt, z. van J. J. Wjjland eu Q. J. >ogaard. Jan, z. van P. Veen Kz. ran Sti rouwe. Mourik, oud 15 Het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid, dat te ’a-Gravenhage zgn zetel heeft, richtte dezer dagen tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres, waarin de aan dacht wordt gevestigd op eenige punten, het ontwerp tot wetteltyke regeling van het Arbeidscontract betreffende. De belangrijk heid der zaak lokt ons tot een bespreking uit. Vooreerst betoogt het bestuur in zjjn adres de wenscbelgkheid aan de gehuwde arbeidsters de vrjje beschikking over het door haar verdiende loon te verzekeren. Volgens het heerschende recht, in het Burgerlijk Wetboek nedergeiegd, kan de man, als hoofd der echtelijke gemeenschap, mat hetgeen gedurende het huwelijk wordt ingebracht, doen wal hem goeddunkt, en het dus ook aanwenden voor geheel andere doeleinden, dan waarvoor het bestemd is. De rechtsongelijkheid van man en vrouw, een van de groote vraagstukken van onzen tjjd, ondergaat reeds eenige verminderingen. In de wet op de Ouderlijke Macht en de Voogd*, zjjn aan de gehuwde vrouw be voegdheden toegekend, die zjj vroeger niet bezatin het ontwerp voor de arbeids-overeen- komsteo, dat thans in openbare behandeling is genomen, wordt haar het recht verzekerd zelfstandig en zonder de tusschenkomst van haar man een contract te sluiten. Een gewenschte vaststelling van haar uitsluitend beschikkingsrecht over de vruchten van eigen arbeid, Hgt in dezelfde Ijjn. Ia een daartoe strekkende bepaling wel noodig? In den regel niet. Er zjjn in ons land, volgens de laatste beroepstelling, 97.900 gehuwde vrouwen in loonarbeid werkzaam en dezen zullen baar buiselgke werkzaam heden niet door andere vervangen of daar mede aanvullen, dan om in de behoeften van het gezin te voorzien, doordien de man lichamelijk of geestelijk buiten staat is dit geheel te doen, of zgn loon ontoereikend is. Er bestaan tal van redenen, die deze vrouwen aan bet werk doen gaan, en daar mede neemt haar bewustzjjn van zelfstandig heid in genoegzame mate toe, dat ook de laaacidele beschikkingen, die toch reeds goeddeels in haar handen zjjn, haar domein bleven. De echtgenoot erkent, dat het zoo behoort, en doet geen moeite om dat beheer tot zich te trekken. Dat is zoo een aigemeene gewoonte geworden. Maar als bjj het toch wèl wil, dan kan niemand hem dat beletten. Al verdient h| zelf geen stuiver, rechtens is hg baas over do kas. Als bjj het verkiest, moet z|n vrouw al wat zjj door eigen arbeid beeft verkregen, afgeven. Hjj kan zjjn een luiaard van het zuiverste water, die als een parasiet leeft ten koste van zgn vrouw, oen dronkaard, beslag leggende op hetgeen dienen moet om brood te koopen voor zjjn kinderen, wien zjjn bestaan de ergste kwel- ling is,-’t doet er niet toe, hjj beschikt Over al wat beschikbaar is. Nu zjjn dat natuurl*k uitzonderingen en wol hoogst zeldzame. Doch het is niet alleen aan te nemen, dat zjj bestaanbaar zgn, neen, zg bestaan in werkelijkheid. Schr*ver dezer regelen kent een gezin, dat vroeger was samengesteld uit man, vrouw en v*f kinderen. De heer gemaal was een gepensionneerd militair, na zjjn huwelijk magazjjnknechi geworden, maar aan den drank geraakt, of liever, de jenever- cultus, hem vroeger niet vreemd, had bjj hervat. Uit z|jn betrekking ontslagen, trachtte hjj nu en dan wat te verdienen met boodschappen doen; de opbrengst ging naar de kroeg, zgn vrouw zag er niets van. Deze sjouwde zich halfdood met uit werken te gaan, terwjjl het oudste meisje dan op de niet schoolgaande kleintjes moest passen. Hoe het er daar in de woning uitzag, laat zich denken! Was nu de tjjd gekomen, dat de brave heer des huizes zjjn peusioens-termjjn kon ontvangen, dan kleedde hjj zich op zgn best, haalde het geld en ging er mee aan den zwier. Na eenige dagen en nachten afwezig te zjjn geweest, keerde hjj, zonder een cent op zak, naar de echtelijke woning terug, in ver wilderden en verliederlijkten toestand, en dan gebeurde het vaak, dat hjj aan de vrouw het onnoozele beetje geld, dat zg met zwaar werken had verdiend of dat haar door medeijjdende menschen gegeven was, ontnam om zich nog even een herinnering aan de gesmaakte genietingen te verschaffen. Jaren achtereen verkeerde dat gezin in den allertreurigste!! toestand, zonder dat iemand V iets aan kon doani gelukkig is de dood w nog geen beslissing is ten, zullen we dat aanhouden. is ingekomen een adres van M. B. dat straks aan de orde is. na Schreuder heeft ook weer gezonden ten aanzien van het wees op de voordeelea de heer Plate noemde i in dit ontwerp, die de trachtte te ontzenuwen, er van Justitie, die de van in ’t licht stelde, hoopte, ich ZANGVEREENÏG1NG UIIG en UITSPANNIN1 e Molenaarsgraaf. -■mderdag 8 Maart 1OOO, ds .a 7 uur, in het SCHOOLGEBOUW. Entrée f O4*O« rijkerskamer „Ouder Ons’ te Ammerstol. Vyfbeeren- Maart. De handel zoo in kaas it redelijk, prfjzen iets loomer. s- deze streken voor 50 kilo, naar wicht f 0,6ii/i, wei boter Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending iranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. van ._.w met hen niet regel Raad ge' ponibel, veri heic tot weduwe gemaakt, zoodat zjj thans met behulp van haar kinderen in het gezamenlijk onderhoud kan voorzien. Er doen zich meer zulke gevallen voor, en daartegen moet de Wet bescherming verleenen, al zjjn ze ook zeldzaam. Een uitzondering op den algemeenen regel be staat reeds, doordien de gehuwde vrouw zelfstandig kan gebruik maken van de Rjjkspostspaarbank, waarop zjj inlagen kan plaatsen die buiten het bereik van haar echtgenoot vallen. Met het onrechtvaardig beginsel is dus gebroken en niets belet den Wetgever een stap verder te gaan. Het tweede punt, in het adres vermeld, loopt over de bevoegdheid tot het aangaan van een werkverbintenis. Ook hier is de gewoonte reeds in overeen stemming met hetgeen in het wetsontwerp wordt bepaald. Als de vrouw uit haar huis trekt om in fabriek of werkplaats of in andermans woning geld te gaan verdienen, zal de noodzakelijkheid ook wel door den man worden erkend en zal bjj haar niet beletten willen, haar taak op die wjjze te verzwaren. Doch nu bevat het wetsontwerp een nieuwe bepaling (art. 1639/n), waarin hem, evenals ten aanzieu van minderjarigen wordt voorgesteld, de bevoegdheid is toe gekend, „indien zijnerzijds de meening be staat, dat de door haar aangegane arbeids overeenkomst nadeelige gevolgen zal hebben, of heeft, voor vrouw of huisgezin, zich tot den kantonrechter te wenden met het schrifteljjk verzoek, de overeenkomst ont bonden te verklaren.” Daar komt het Bureau-bestuur tegen op. Erkennende dat dergeljjk verzoek niet vaak zal voorkomen, ziet het toch in de mogelijkheid een gevaar, al is het ook maar, dat van de nieuwe bepaling een suggestieve kracht kan uitgaan, met andere woorden, dat haar bestaan den onwelwillendep echtgenoot op de gedachte kan brengen, een soort van uitlokking kan wezen om zjjn vrouw in haar vrgheid te beperken. Het adres zegt: „Waar het recht, der ge huwde arbeidster wetteljjk verleend, feiteljjk niets anders is dan een bekrachtiging van een bestaanden voor haar gunstigen toestand, daar zou het schoons doel, dien toestand te bevestigen, geschaad worden door het daarnaast scheppen van een nieuw ongunstig element, een beletsel op den weg, die, de ervaring wjjst bet uit, door haar niet ge kozen wordt ter bevrediging van persoonlijke wenseben, maar in bet belang van baar gezin, den huisvader niet zelden inbegrepen. Op dit punt staan wjj niet aan de zjjde der petitionneerende dames. Het komt voor, dat een gehuwde vrouw, gewoon aan het drukkere leven in de werk plaats, zich na haar huweljjk, terwjjl haar echtgenoot aan zjjn dagtaak is, in haar stil verbigf niet thuis gevoelt en naar de vroegere gezelligheid terug verlangt. Gevallen zjjn ons bekend van vrouwen, die liever bjj anderen uit werken gingen dan eigen boeltje knap te houden„je hoort daar nog eens wat, en er schiet ooit wel eens het een of ander over,” dat is dan het gewoon gezegde. Niemand zal zulke vrouwen modellen noemen, maar haar opleiding heeft zich niet gericht op het vervullen van huiselijke plichten, noch op het vullen van haar vrjjen tjjd met bezig heden die het gezin ten goede komen, en dat is meestal haar schuld niet. Als nu de echtgenoot van oordeel is, dat met zjjn weekloon, mits het op behoorlijke wjjze wordt aangewend, het gezin kan bestaan en zjjn vrouw zich rustig kan wjjden aan baar natuurlijke taak, dan moet er een weg zgn, langs welken hjj, als hoofd des gezins, die beperking van baar vrgheid kan ver- krggen. Het adres onderstelt het geval, „dat een werkgever zich afgeschrikt kon gevoelen, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een gehuwde vrouw, wier man minder gunstig bekend staat.” Dat zal dan zjjn, omdat hjj van dien man een verzoek tot ontbinding voorziet, eenvoudig uit lust tot tegenwerking. Maar het scbjjnt ons toe, dat de kantonrechter, tot wien het gericht wordt, ook het recht bezit om het verzoek van de hand te w(jzen, waarvoor zou anders zjjn tusschenkomst dienstig zjjn? Die waarborg is adressanten niet voldoende. In het vroegere ongewjjzigde ontwerp was een artikel, aldus luidende: „De rechter willigt het verzoek niet in, indien hjj de meening des mans ongegrond oordeelt.” Die bepaling is in het thans bestaande ontwerp weggelaten, uit de overweging dat zulks eigenlijk vanzelf spreekt. De dames vragen nu, indien de tussohen- komst dor Tweede Kamer niet daarheen kan leiden, een artikel te doen 'ferdwjjnen dat ter reeds m 'hebben over dit Udag en Zaterdag, 9 es D t a.S-, *s avonds d’/s uur. Op te voeren stukken: MA ACHT JAAB en EDEB8 VBIJMETSELAABB, op de moeten men op het ont politietoezicht. De Bank-ontwerp met vorig overzicht) is tot icht. De Conferentie imen, behoudens in nadere over- ._oop. F. de en N. Zjjderh j. j. r;: ird. Jan, z. van P. 'tra ten. d: A. Vermeulen, oud M j. 8* rieden: C M. de Groot, oud 40 j^ - van A- van den Heuvel. itnl. Van 1-18 Febr. d. van H. de Jong van J. Verkerk Maarten Pieter, Prins. Jan, De Franache Minister van BinnenL echo Zaken heeft, om zooveel mogeljjk i eind te maken aan de treurige voorval bjj de boedelbeschrijvingen der kerken, last gegeven om maar liever gebruik te maken van de bestaande inventarisatie-ljjsten die in 1882 zjjn opgemaakt. Sommige radicalen komen echte tegen dezen maatregel in verzet er eene interpellatie aangekondigd „achteruitkrabbelen” der Regeering. *t Is intusseben te hopen dat op deze wjjze aan de ergerlijke schandalen een eind wordt gemaakt. Te La Boissière heeft men den ambtenaar, met het inventariseeren belast, peper in de oogen geworpen! Elders, had men korven met b|jen achter de kerkdeuren geplaatst, zoodat ze moesten omvallen wanneer men binnendrpng. Ook in- verscheidei Loire is verzet gebvuv. gendarmes met stee hebben moeten chargeei. Te Sf.-Pol heeft men gewoon een vesting van de kerk gemaakt. Het gebouw is rondom met balken, boomstammen, kettin gen, (peren kabels en dergeljjke gebarrica deerd en er is een gracht van ilh meter diepte omheen gegraven. In de kerk is •een soort van smederjj ingericht, waar men jjzeren staven en pieken gloeiend wil maken en kokend water wordt gereed gehouden om er de ambtenaren mee te ontvangen. Levensmiddelen zjjn er voorhanden, de boeren staan met zeisen en sikkels ge wapend, terwjjl de vrouwen aanhoudend liederen uitgalmen. Kortom,, er heerscht een aan waanzin grenzende opgewondenheid. Te Torbières kon de inventarisatie niet geschieden, evenmin te Grazac, waar de boeren met hooivorken de ambtenaren terug drongen. Er zjjn nog bovendien vele schan dalen te melden, zoodat ’t waarljjk tjjd wordt dat er een eind aan gemaakt wordt. Koning Edward, die, geljjk men weet, incognito in Pargs vertoeft, bad een onder houd onder 4 oogen met President FaiJières, die daarna met mevrouw Failièces aan een maaltjjd bjj den Koning genoodigd werd. De oud-President Loubet en diens echtge noot, benevens de oud-Minister van Buiten- Jandsche Zaken Delcassé, waren gisteren Zr. Ms. gasten op een intiem dejeuner. Daar Koning Edward van Zaterdag op Zondag te Pargs heeft geslapen, zal hjj, naar „L« Liberté" opmerkt, worden opgenomen in de Franscbe volkstelling, die, met dien datum als grondslag, pas is gehouden. In bet Engelsche Lagerhuis deelde Sir Bannerman mede, dat, daar Balfour en Cham berlain nog ongesteld zjjn, de beraadslagingen over de tariefhervorming andermaal uitge steld zouden worden. Minister Morley las in het Lagerhuis een telegram voor, inhoudende dat zoowel de onderkoning als Lord Kitchener al hun krachten zouden inspannen, om het nieuwe van het leger ten uitvoer te leggen. aim 13.000 onderwijzers hebben een adres den Londenschen Districlsraad tegen het plan betreffende op de scholen in te voeren kindervoeding, ingediend. Velen hebben tegen het plan groote bedenkingen. Het „Berliner Tageblatt” bericht nu weder, dat Keizer Wilhelm en Koning Edward elkander eerst in *t begin van September zullen ontmoeten en wel te Breslau. De Koning zou dan als gast des Keizers de Dajaarslegeroefeningen in Silezië komen bjjwonen. De DaiUche Keizer heeft in bjjzjjn van den Vorst van Motaaco, den Minister van Onderwjjs en vele aanzienlijke personen het aan de universiteit te Berlgn verbonden maritiem-museum geopend. In den Rjjksdag is een automobielenwet ingediend, waarbjj bepaald wordt dat, in geval door een automobiel of door een motorfiets een mensch gedood of gewond wordt of schade veroorzaakt, de eigenaar of bestuurder aansprakeljjk is tot vergoeden van alle schade. De begrotingscommissie van den Duitschen Rgksdag heeft de vloot uitbreidings plannen der Regeering in hoofdzaak, wat de aange vraagde nieuwe schepen betreft, goedgekeurd. Alleen de sociaal-democratische leden stem den tegen. In Baaland is thans het Keizerlijk manifest betreffende de instelling der nieuwe Rjjks-Duma verschenen, waarvan de hoofd inhoud gebleven is als reeds vroeger was vastgesteld. Duma zoowel als Rgksraad zullen voor de eene helft bestaan uit namens den Keizer benoemde, voor de andere helft gekozen uit leden. Zg worden bjj Keizerlijk besluit opgeroepen of verdaagd. De zittingen van Rgksraad zoowel als van Duma zullen openbaar zjjn, maar zjj mogen geen deputaties of verzoekschriften ontvangen. Tjjdens de zittingen genieten de leden per soonlijke onschendbaarheid. In de provincie St Petersburg zgn de Duma-verkiezingen begonnen. Gelgk men weet benoemen de kiezers eerst de kies colleges, die vervolgens de candidaten aan- wjjzen. Ia ééne gemeente heeft men ge weigerd aan de verkiezing deel te nemen. Daar begint het verzet alweer! Luitenant Schmidt, de aanvoerder van het marineoproer te Sebastepol, is tot den dood door den strop veroordeeld. Igens een bericht uit Odessa aan „the lard” hebben 140 Marine officieren gevraagd, naar aanleiding van het .inis over luitenant Schmidt. zou sprake van zgn dat de Czaar idt gratie zal verleenen. Hg den kogel gevraagd in plaats van afgevaardigden ,3 Conferentie indiei het het De Land' eener f 1,50 ontheffing van Woensdag jl. g Wel opperd. Twist eer nochtans Gwu> L a a n wil maar stellii Neen, het opkor'-*" was een plicL diidrvoor mag leend worden, ter tegemoelki het gezin. De Minister van Binnenlandsche Zaken erkende, dat het een zedelgke plicht voor de gemeenten was, om onder officieren en minderen, die thans nog be zoldigde betrekkingen bjj de schutterijen bekleeden, niet onverzorgd achter te laten. Het amendement-Ter Laan werd met 85 tegen 6 stemmen verworpen en het ontwerp z. s. goedgekeurd. Nu volgde de behandeling van het arbeidscontract. De heer Arts .r van dit ontwerp, de heer Plate een paar gebreken in dit ontwe* heer Drucker trachtte te onl Ook de Minister van Justiti* geschiedenis er van in ’t licht stelde, hoopt dat de Rotterdamsche afgevaardigde zi< ten slotte hierbjj wel zou neerleggen. Eindeljjk werd een verdagingjmotie, door den heer Troel st ra voorgesteld en door den hetr Lobman verdedigd, met 43 tegen 25 stemmen aangenomen. En zoo werd besloten het debat Don- derdag-morgen voort te zetten. het Departement van Kolo niën is Dinsdag j 1. ontvangen het volgende telegrafische bericht van den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch Indiö: „Op Ceram hebben de radja’s van Honitetoe en Roemahtita (die reeds in onderwerping waren gekomen, doch daarna weder eene vjjandige houding hadden aangenomen), rich ter van Oorlog, verdediging des lands den Staatsburger en o schadeloosstelling ver- Deze mocht alleen strekken coming in de behoeften van Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden’ ƒ0,75. Franco per post door het geheeleryk ƒ0,00. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Gerrit, z. van G. Brand en S. Blom, rieden: N. de Jong, oud 14 d. Zjjlmans, oud 3 m. (won. te Veghel), ganabacht. Van 1 Febr 1 Maart, oren: Trijntje, d. van A. Treure en i Krimpen. Eelije, d. van J. van en M. Versluis. Arie, z. vaa G. en S. Brand. Pieter, z. van E. eel en A. Stigter. Anna, d. van Besten. len: A. Stofberg, echtg. van J. 71 j. J. C. de Jong, oud 10 m. der Bas, weduwe van K. Houweling, 8 j. W. Ooms, echtg. van A. oud 79 j. - C. van Mejjeren, echtg. Nieuwpoort, oud Ö1 j. driaan. Van 1—28 Febr. oren: HeiMje, d. van P. Vonk en Dieren. rieden: M. H. Jansen, oud 2 w. on, oud 65 jweduwe van Js. van As. en Baeicep. Van 1—28 Febr. oren: Gerrit, z. van J. A. van Ea Baft’ Ta° F Z'Öder’e,d *-brsek. Van 1—28 Febr. .leden: M. Hjjkoop. oud 6 w. iamend. Van 1—28 Febr. oren: Hendrik, z. van S. Molenaar C. Vprhejj. Teucije. d. van A. van n T. Versluis. Eliza, z. vaa D. eau en P. Koog man. Jacobus, z. van jjman en A. Weslerboud. rieden: C. M. van Echteld, oud 79 j., loote van Ph. A. van Zelm. Ik. Van 1-28 Febr. oren: Hendrikje, d. van P. van en en B. de Joog. Maria, d. van ■beek Mzn. en G. Mulder. Adriana d. van A. F. Eikelenboom en T Marripje, d. van W. M. Oï Kasteljjn. Marrigje, d. van L o M. Verschoor. ■ouwd: C. Hoogendoorn, oud 27 j. Ver burg, oud 27 j. J. Molenaar, j en D. A. Renes, oud 21 j. rieden: G. den Oudsten, oud 71 j. jljes, oud 15 w. B. den Toom, j. M. Overbeek, oud 2 d. G. d, oud 68 j. A. Schoonderwoerd, j. A. Vonk, oud 6 m. rkerk. Van 1-28 Febr. oren: Jasper AJextnder, z. van A. I en A. Spejjer. Pieternella, d. van ireus en G. Smits. Hendrik Jan, Chr. Kon en G. Woudenberg. iwerkerk a/d IJ. 16 Febr.-l Maart. >ren: Klaasje, z. van G. Heikoop Blom. Adrianus, z. van A. Rejjm G. den Hollander. Teuni*, z. van 'e Braga en P. J. v. d. Dool. II je, d. van A. Loofie en A. Mejjer. js, z. van M. v. Wagen in gen en A. - Neellje Trjjntje, d. van A. v. Delft Reeuwjjk. leden: J. de Bruin, oud 21 m. laad. Van 1-28 Febr. ren: Njjs, z. van W. Booi en W. m. Willem Huibert, z. van W. M. v. d. Heuvel. leden: T. Terlonw, oud 17 j. erkerk a/d U. Van 1-28 Febr. ren: Baatiaantje, d. van C. Wink Nomen. Gerrigje, d. van H. Ver- i W. G. v. d. Wal. Maria Adriana, S. Harlaar en M. Terlouw. Aaltje, 4. van leperen en T. v. d. Linden. d. van C. Stjjnen en M. Stolk. Mejjnfje, d. van A. Goudriaan en Droog. Cornelia, d. van C. van en A. van Herk. Teuntje, d. van wborst en P. van Mullem. Huig, I. Kreuk en A. van Dam. Engel, W. v. d. Voorden en P. M. Baas. >uwd: A. Joh. Vis en A. Docters ren. leden: A. de Winter, oud 11 w. Valsum, oud 8 m. P. Burggraaf, d. A. J. van Tol, oud 20 j. riaan, oud 64 j., echtgenoot van C. ker. J. G. Middelkoop, oud 7 th. W|jk, oud 16 j. M. Evegroen, echtgenoote van D. Otterspeer. oud 16 m. A. Spek, oud 79 j., lar van G. Otterspeer. P. Twigt, iweduwnaar van D. de Ruiter. oud 1 m. wUk. Van 1—18 Febr. ren: Maria Hendrina, d. van C. van M. Vermeulen. Cornelia Hendrik, I. D. Bos en J. H. den Toom. i Cornelia Maria, d. van B. Krui» rklejj. Cornelia Elizabeth, d. vam :eeg en M. de Wit. Cornelia e, d. van J. Rijlaarsdam en M. Teunis, z. van D. van Triet irger. uwd: P. Krujjt, weduwnaar van ten, en H. M. van Vliet. W. G. Verwaal. J. Djjksman en P. Starre. eden: K. Verwul, oud 58 j. ert, oud 24 j. J. Boere, weduwe roenendjjk, oud 78J. (jk. Van 14—28 Febr. en: Haagje, d. van W. de Jong rdujjn. Cornelia Johannes, z. van e Vries en G. Both. Jacoba d. van J. Verburg en A. M. Veen. van B. de Jong en M. de Jong. van A. van den Heuvel en M. de Lelp uwd: A. Verkaik en J. Rietveld, id en: G. Treuren, echtgenoot^ in der Pjjl, oud 68 j. door i Volf Standi ontslag doodvom Er i Schmii heeft om den strop. De Russische i Mar* k kaaneche een tegenontwerp werp betreffende behandeling van de 25 artikelen (zie een goed eind gebral heeft het ontwerp aangenoi enkele punten die zjj nog weging wenscht te nemen. Over ’t algemeen blgft i op een goeden uitslag. Koning Alfonso van Spanje zond aan den Daitechen Keizer een mededeeling van zjjn aanstaand huweljjk en noodigde hem tot de feesten, waarop Keizer Wilhelm ge antwoord zou hebben op het eerste met een geiukwenscb, op het tweede met de verklaring dat zulks zou afhangen van „de politieke omstandigheden.” Men ziet hierin een uiting van wrevel over Spanje’s houding op de Conferentie te Algesiras. De overgang van Koning Alfonso’s a. s. bruid tot de Katholieke kerk had Woensdag plaats in het Miramarpaleis te San-Sebastian. Volgens het Madridsche blad „Heraldo" zou ook de moeder van Prinses Eoa, Prinses Beatrice, tot de Katholieke Kerk willen overgaanmaar volgens de „West minster Gazette” is dit onjuist en zal ook zjj den overgang harer dochter niet bjjwonen. Amerika. In Mexico heerscht, volgens den „New-York Herald," een hevige typhus- epidemie, welke wordt geweten aan besmette lucht uit de riolen, welke men bezig is te verbeteren. Er sterven 50 menschen per dag aan fypbus en in 't geheel moeten reeds 4000 menschen aan die ziekte overleden zjjn. JEen orkaan en een vloedgolf op de gezel- schaps-eiianden beeft ontzettende schade aangericht. Honderden menschen zjjn van onderkomen beroofd. De stoffelijk schade wordt geschat op f 12.500.000. De bestuurder van het quarantaine-station op het eiland Motauta, b(j de haven der verwoeste stad Papeete, klemde zich met z|jn vrouw aan de toppen van cososboomen vast, terwijl de golven 30 voet hoog over het eiland sloegen. Eanige eilanden moeten geheel dwenen z|jn. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Iweerwet, d. w. z. de toekenning schadeloosstelling van ten hoogste daags aan kostwinners, behoudens 1 n den werkeljjken dienst, werd goedgekeurd. •de de heer Duymaer van ^eaige bezwaren, maar hg was i dankbaar. Ook de heer Ter rilde z|jn dankbaarheid gaarne uiten, *r stelde als maximum van schadeloos- lling f 3 voor. leen, zeide de MinisL >men voor de i plicht voor geen t Deze iieuw onderworpen. Zg zjjn gevankelijk Ambon aangebracht." - De commissie voor Sliedrecht in zake den automobieldienst Papenf Hardingsveld heeft besloten geen pogingen te doen om J'~ - auto dienst te vt randen vennootschap. Ds. B. van der Wal, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Hasselt (O L beeft een beroep ontvangen naar IJselmuiden bjj Kampen. 'Alblaaserwaard ea r*( landen, 9 Maart. De handel als boter gaat Men besteedt thans in dei kaas f 24 A f 28,50 per en kwaliteit. Goêboter f 0.52V» per kilo. "Graat-Ammeri, 7 Maart Ten huize van W. v. W. alhier doet zich een geval van de besmettelgke ziekte febris typholdea voor. Leerdam, 7 Maart. Voor de betrekking van hoofd der school voor m. u. 1. O. alhier, heeft zich slechts één sollicitant aangemeld. "Nlenwpeert, 7 Maart. Gisteren bad alhier de verkiezing plaats ter vervulling van twee plaatsen in den gemeenteraad, ontstaan door het overlijden van den beer W. de Jong, en het door den heer C. van der Stok genomen ontslag. Ingeieverd werden twee Ijjsten. Op ééu zjjn candidaat gesteld de heeren J. van Vliet en J. D. van SIgpe, op de andere de heeren J. van Ejjsden en D. van Harten. Woensdag 14 Maart a. s. zal de stemming plaats hebben. *ZevenhHlzen, 7 Maart. Tot afgevaar digden naar de Centrale Vrijzinnige Kies* vereeniging in het district Delft zjjn in de jgngste vergadering van de Liberale Kies- vereeniging benoemd de heeren A. Kugsten, W. van Dorp, G. J. Sprujjt, A. Markus, J. J. Uitdenbogerd, N. Romejju, A. Bos, J. A. Vos, A. H. v. Reeuwjjk, W. Kwakernaat. In de fraai versierde zaal van den heer J. A. Vos gaf de fjeclub „Zevenhuizen" beden-avond een feestavond, ter herdenking van bet 25 jarig bestaan der Ijsclub, aan de leden met hunne huisgenooten, met mede werking van de heeren Solser en Hesse te Amsterdam. De fan fare-vereeniging „De Kleine Trompetter” luisterde het feest met muziek op. Verschillende muzieknummers en voordrachten werden ten beste gegeven. De heeren Solser en Hesse toonden meesters te zjjn in bet voordragen. „De Kermis reizigers”, „Tan", „de Liefde" in verschillende karakters e. m. a. verschaften den artisten een daverend applaus. Vergadering op Maandag 26 Febr. 1906, nam. 2 uur. Tegenwoordig de leden J. W. Valk, A. A. Graves Kooiman, G. J. Niekerk, H. A. Schreu* der, C. L. van Willenswaard, A. Kuilen burg, A. van Lomwel, P. van Sonsbeek en P. Group. Afwezig de leden J. G. Doesburg en H. M. den UjjL Voorzitter, bjj afwezigheid van den heer P. K. P. J. van Sloten, 'burgemeeeter, de heer P. Group; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voor zitter, worden de notulen der vergadering van 9 Februari door den secretaris voorge lezen, waarna deze worden gearresteerd. De voorzitter: Ingekomen is het verslag van 1905 van de commissie tot wering van schoolverzuim, behelzende ook de benoeming voor 1906 van den heer H. Hoojjkaaa tot voorzitter en den heer J. Faflé tot secreta ris dier commissie. Dit zal ter nedergeiegd. Vervolgens is ingekomen een adres van W. de Jong, om benoemd te mogen worden tot havenmeester. Aangezien daarin I genomen, zullen we di Dan Schram, De firma Schreuder adres ingti vituut. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage. logekomen is de begroeting van het Wees* huis, af- en overschrijving. Gesteld in handen van de Commissie ran Financiën. Ook is -ingekomen een adres weerbaarheid, waarbjj gevraagd wordt om uitbreiding van het aan haar afgestane speel terrein aan de Veerpoort. Ik stel voor, om dit te stellen in handen Burg, en Weth., die kunnen dat dan afhandelen. We wilden dat zelf den, zonder dat men zich tot den Raad gewend had. Die grond was toen dis ponibel, maar is nu met 100 pCt, in waarde vermeerderd en we vonden dus geen vrij heid om dien te geven. Nu had ik gaarne gezien, dat zjj met een volledig adres kwamen, dan kunnen Burg, en Weth. het verder met hen in orde maken. Daarom stel ik voor, om het adres te stel len voor advies in handen van Burg, en Weth. Zoo vind ik het zeer onvolledig. De heer J. W. Valk: Mijnheer de voor- zitter, het is u bekend, dat Burg, en Weth. al 2- 1 3 maai tot een veranderd plan ge komen zjjndan werd het door hen zoo opgeworpen, dan zoo. Burg, en Weth. wil den nu afdoening van die zaak, ter wille van het terrein, want bet wordt nu afgerit, We zjjn nog n’et tot een besluit gekomen. Er is door mij nog getracht, dat op bet ter rein zelf het ook nog eens werd aangewezen. Ik heb getracht, die heeren van de Weer* baarheid daar te krflgen, maar de woord- voerders hadden de een roor, de ander na ie Jong.— M. de Lely, echtgenoote

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1