rant CORNS. BIK, ERFHUIS. Schildersknecht Een Arbeider, Meid-Huishoudster, c MEUBELEN, TAPIJTEN, BEDDEN enz. LOPIKERSTRAAT 343 en 435, SCHOONHOVEN. Ds. A. S. TALMA, Oudewater. Barak-Concours Spreker: Ds. M.H.A. VAN DER VALK, Heden-avond OPENING Hoeden, Petten en Parapluie's. Aangeboden een Amerikaanscb Orgel, Het Bouwland door JOHs. BOON te Schoonhoven. Vj ip i 1 f 2,50 en meer verdienste per dag. Schoonhoven. StolwUk, 30 Koeien, Zie verder het Tweede Blad. Advertentiën. A. J. VOORSPÜIJ Gz., EXAMEN KOETSIER, EEN BOERENARBEIDER, EEN BOERENARBEIDER EEN BOERENARBEIDER, TE KOOP: drachtige Zeugen, Aaiend, L y d HOVEN, -£ Ruime keuze steeds voorradig! 't Goedkoopste, Soliedste en Vertrouwdste adres 1 Meubelmaker en Stoffeerder, Ontvangen een nieuwe zending Sport- en Kinderwagens, TEGEN ZEER LAGE PBIJZEN. w Openbare Vergadering te Oudewater „OEFENING en UITSPANNING'" te Molenaarsgraaf. UITVOERING Agentschap Botterdam. De Stichtsche Hypotheekbank te Utrecht C. PLOMP Az., Nieuwe Naaimachines Rijwielen in alle prijzen. F. van der REE, Hooiddepöt G. J. SCHEER 1 Attest „Kwalsterpoeder". Uitvoering Sociëteitsgebouw „ONS GENOEGEN", Kinderdijk, OPENBARE VERGADERING Ghr. Werkl.-VereenigiDg „De Heere is onze Banier" te Schoonhoven, J. P. LEENING, BERGAMBACHT. AARDAPPELEN, T. DE BRUIN. Onderwerp„De Amerikaansche Werkman en zijn gezin". van het NIEUWE MAGAZIJN van Lopikerstraat 332, Schoonhoven. J. DE GRUIJTER, TE KOOP, I0T0R- en V1NDK0RBM0LHN, uit de hand verkocht. J. KOEMAN, Notaris. JOHs. BOON. t B S 3 <5 DONDERDAG MAART. THOZ H. WHITTICK Co., Amsterdam, Keizersgracht 410. Serie's. NIEUW 1 NIEUW! KLEURENFOTO BROMOTYPE DAAR GAAT IE WEER VOOR NIKS, bjj DE GRULlTËK's Boek- en Muziekhandel, Schoonhoven. VERKOOPING. Voorloopig Bericht. Boawerjj- en VERKOOPING. BLESKENSGRJUF. geen tjtfd; de heer Tepe zat echter op de sociëteit. Ik heb nog laten vragen, of fcjj om 4 uur buiten kon komen, waar ik nog een uur wachtte, maar hjj had geen tjjd. Toen heb ik in onze vergadering gezegd, dat zjj zich tot den Raad moesten wenden; Burg. en Weth. mogen geen grond afstaan zonder vergunning van den Raad. Daarom zou ik nu eerst van den Raad wenschen te vernemen, of men dien grond wil afstaan. De heer G. J. Niekerk: Wat de heer Valk zegt, daarbt) >s we' waarheid, maar ook on waarheid. Hjj zegt, dat hg den heer Tepe om 4 uur op het terrein wachtte, maar hg is er tot half vjjf geweest, van precies 4 uur tot half vtjf. De heer J. W. Valk; Ik gevoel mjj ge roepen, die zaak te verduidelijken. Mgu meid heeft den geheelen middag geloopen om die menschen op te zoeken. Ze kreeg de bood schap, dat de heer Tepe naar de sociëteit was, zonder thuis aan te komen. Zg is nog buiten geweest, maar heeft hem niet gezien. Wanneer men er echter belang bg heeft en men laat iemand roepen, dan is h|j ook geroepen om te komen. De voorzitter: Ik zou maar niet verder daarop ingaan, dat boort hier niet thuis. De heer A. A. Graves Kooiman: Het is dus uw bedoeling, om het adreB in banden te stellen van Burg. en Weth. voor advies? De voorzitter: Ja en dat komt later in den raad. (Aldus wordt besloten.) Goedgekeurd zjjn door Gedeputeerde Sta ten de besluiten: modellen A en B tot wjjzigingder gemeente-begrooting, dienst 1905. Tevens is van Gedeputeerde Staten goed gekeurd terug gekomen het besluit tot onder- handsche aanbesteding van de gasfabriek. Nog kan ik mededeelen, wat ik eerst had moeten doen, dat de heer Doesburg kennis gegeven heeft, dat h|j wegens ziekte niet tegenwoordig kon z|jn. Aan de orde is w(jziging der begrooting 1905. Zg heeft ter visie gelegen. Die overschrijving is van de Staten terug gekomen, met een post voor het begraven van armlastigen. De Staten verlangen, dat op hoofdstuk 8 wordt gebraebt wat nu op hoofdstuk 4 is gebracht. Burg. en Weth. adviseeren, het te laten zooals het was, omdat z(j meenen, dat het op dien post thuis behoort. Het armbestuur verklaarde, geen geld meer te hebben en toen heeft het hoofd van de politie dat ais zoodanig gedaan. Niemand tegen? Dan zullen we dat hand haven. Nu de begrooting voor 1906. Het rapport van de Gascommissie luidt: „Met het geven van advies in zake nevens gaand schi jjvcn van Ged. Staten hebben wjj gemeend te moeten wachten totdat de resul taten van het afgeloopen jaar bekend zouden z(jn. Een better oordeel omtrent mogelgke winstuitkeering kon dan worden gevormd. Nu de balans gereed is en u binnenkort zal worden aangeboden, hebben w|j de eer u het volgende mede te deelen: Ged. Staten z|jn, zooals uit hun schrijven bljjkt, van oordeel, dat niet voldoende wordt afgeschreven. Z(j achten een bedrag van f 3900 op zjjn minst noodzakelijk. Al dadelgk kan worden opgemerkt dat het bedrag, dat over 1905 is afgeschreven, genoemd cjjfer nog belangrjjk te boven gaat. De totale afschrijving bedraagt f 4421,IS waarvan f 2500 heeft gediend tot aflossing der schuld, terw|jl het restant zal moeten worden be legd als reserve en waarvoor wjj dan ook reeds uwe machtiging hebben verzocht. Be doelde afschrijving heeft plaats gehad geheel overeenkomstig het destjjds genomen raads besluit en waarvan mededetling is gedaan aan Ged. Staten bjj uw schrjjven van 20 Dec. 1905 no. 933. Boven die afschrijvingen werd een zuivere winst gemaakt van f 4724,38. Wordt daarbjj nu in acht genomen, dat dit cjjfer is behaald bjj den ongunsiigen stand der fabriek, dan is het te verwachten dat straks, als de nieuwe fabriek in gebruik is genomen, het bedrijf meer winstgevend kan worden geëxploiteerd en meenen wjj op dien grond, dat ook voor 1906 met ver trouwen op eene uitkeering van f 3500 kan worden gerekend. Ook wjjzen Ged. Staten er op, dat nog steeds een som van f 696, wegens een hoogst twijfelachtige vordering van F. A. de Jougb, op de balans in actief voorkomt. Zooals u bekend is stond tegenover deze schuld eene vordering van genot mden heer De Jongh op de waterleiding van f 600. Met uwe machtiging is deze laatste f 500 aan gewend tot delging der eerstgenoemde schuld. Er bleef toen nog een vordeiing van f 196 over, die w|j ons voorstellen in 5 jaren af te schrijven en waarop dit jaar dan ook 10 pCt. is afgeschreven; deze 20 pCt. of f 39,20 is niet begrepen in het straks ge noemde c|jfer van afschrijving. Wjj twijfelen dan ook niet of Ged. Staten zullen, na kennisneming van deze cjjfers en de uitkomsten over 1905, alsnog bereid zjjn genoegen te nemen met eene uitkeering van f 8500." Burg. en Weth. stellen voor, om in dien geest aan de Staten te schrijven en aldus te w|jzigen de begrooting. Zjjn er ook heeren, die daaromtrent het woord verlangen? Soms iemand vanwege de Gascommissie? De heer J. W. Valk; Ik heb er eigenlgk niets op te zeggen. De Staten maken echter bezwaar om de winst, die op de begrooting voorkomt, te aanvaarden op grond dat die niet verdiend kon worden. Nu w|j 1905 ten einde z|jn is ons uit de balans gebleken, dat we een winst hebben gemaakt van f 4724,88. Daardoor is tegen over de Staten bewezen, dat wat wjj ge zegd hebben over de balans ook de werke lijkheid was. Dat geld is aan de gemeente gestort. Het is de objectieve waarheid en daarom kunnen de Staten, op grond van dat schrjjven, er op ingaan en de begroo ting, zooals die is ingediend, aanvaarden. De voorzitter: Ik geef in overweging om aan het verzoek van Gedep. Staten te vol doen, en den post vorming grondkapitaal over te brengen van hoofdstuk 13 naar hoofdstuk 11. Niemand tegen? Geen bezwaar? Dan is dat aangenomen. Aan de orde is een voorstel inzake school- rerbouwing. Dat is naar aanleiding van de circulaire van den inspecteur der Volksgezondheid, die dreigt met sluiting van de scholen, wanneer er geen verbetering komt. Van dat besluit kan de Gemeenteraad in beroep komen bjj de Staten, waarvoor 30 dagen Ijjd is. Die dageu zjju bflna ver streken. Burg. en Weth. hadden nog een kleine hoop, dat er nog een wjjziging in die zaak ten goede zou komen, maar helaas, dat is niet geschied. De tjjd nadertnu moet de Raad dus beslissen of we in beroep zul len gaan. Dan wil ik iets herstellen, wat we in de vorige vergadering hadden kunnen doen, maar wat toen niet geschied is, n.l. in de openbare vergadering mededeelen de missive van den inspecteur der Volksgezondheid, luidende: „De ondergeteekende Dr. W. P. Rujjscb, hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland en Zeeland; Gezien den onvoldoenden toestand, waarin ie lokalen van de openbare ISfcere school |e soort te Schoonhoven verkeeren, indachtig dat herhaaldelijk door de daartoe bevoegde autoriteiten tevugeefs op verbete ring dezer lokalen is aangedrongen; besluit, ingevolge art. 5 der wet van den 27en Augustus 1878 (St.bl. no. 127) tot rege ling van het lager onderwjjs, dat de openbare lagere school le soort te Schoonhoven, als schadeljjk voor de gezondheid wordt ge sloten, op grond van slechte ligging en slechte inrichting der privaten, waardoor de lucht in de schoollokalen wordt verontrei nigd; onvoldoende inrichting van de mid delen voor ventilatie, waardoor geen vol doende iuchlverversching der lokalen, zonder voor de gezondheid der kinderen schadelijke lucht te veroorzaken, kan worden toegepast en onvoldoende verlichting van sommige lokalen in het bjjzonder der lokalen 2 en 3 en dat de sluiting zal plaats hebben op 16 Juli 1906. Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan H.U. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, burgemeester en wethouders vaa Schoonhoven, den districtsschoolop ziener te Gouda en het hoofd der openbare lagere school le soort te Schoonhoven." Eu van den brief van Gedeputeerde Staten, luidende: „Door den heer hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland en Zee land zal aan u, ingevolge art. 5, alinea 2 eersten zin, der wet tot regeling van het lager onderwjjs, afschrift zgn toegezonden van zjjne verklaring d.d. 18 Januari 1906, houdende afkeuring van de lokalen der openbare lagere school, le soort, in uwe gemeente, als schadeljjk voor de gezondheid overeenkomstig het voorschrift van den tweeden zin van alinea 2 van art. 5 der bovengenoemde wet, hebben wjj de eer u bjj dezen te gelasten, die verklaring af te kondigen binnen acht dagen na ontvangst van dit schrjjven. Van den datum der afkondiging zullen wjj gaarne mededeeling ontvangen." Die afkondiging is geschied op 30 Januari. De wet geeft 30 dagen tjjd om in beroep te gaan, ergo is 1 Maart die tjjd verstreken. Daarom moeten we nu besluiten om al of niet in beroep te gaan. De heer H. A. Schreuder: Het is voor de eerste maal dat ik hoor wat er in het schrjjven van den heer Ruysch staat. Ik had het niet gezien en ook met gehoord. De voorzitter: Het is in de geheime ver gadering voorgelezen. De heer H. A. SchreuderIn de geheime vergadering heb ik wel den geest van het ding gehoord, maar het is niet voorgelezen. (De secretaris verklaart dat het toen voor gelezen is.) De heer H. A. Schreuder: Dan heb ik het niet geboord. Maar op grond dat de autoriteiten ons steeds belet fa ebben om de school te ver beteren zooals wjj dat wilden, daarvoor zouden wjj in hooger beroep kunnen gaan. Wjj zjjn belet geworden in het in orde brengen van de school. In plaats dat wjj niet deden wat de autoriteiten ons gelastten, hebben de autoriteiten verhinderd te doen wat wenscheijjk of nuttig was. De heer A. A. Graves Kooiman: Het is maar hoe men de zaak wil voorstellen. De heer Schreuder zegt, dat de autoriteiten ons belet hebben om de school te verbeteren, maar ik zeg, dat de autoriteiten ons onzen gang niet hebben laten gaan, op grond dat wjj het verkeerd zouden doen, dat wjj ons eigen hoofd gevolgd zouden hebben en met geluisterd naar den raad van hooger hand. Ik zal in geen geval m|jn stem daaraan geven, want ik zie daardoor den toestand nog erger worden, en vooral nu mjj gebleken is, dat niet alleen die school niet ingericht is volgens de eischen, maar zelfs scbadelgk voor de gezondheid van de kinderen. Nu zegt men wel, Hat bet best kan als het pri vatenstelsel maar in orde is gemaakt, maar ik wil er afbljjveu om te betogen of dat waar is of niet, maar de schuld ligt niet bjj de hooge regeering dat die school niet in orde is gemaakt, maar bjj den Gemeente raad, omdat die geen gehoor gegeven heeft aan hun gebod. En nu mogen de heeren redeneeren of het een gebod dan wei een verzoek was, maar zeker is, dat wanneer er een verzoek komt, dit opgevolgd moet worden. Ik adviseer dus om het hoofd in den schoot te leggen en zoo spoedig mogeljjk over te gaan tot de verbouwing van de school, zooals de Minister dat wil. Ik vraag u, of er verandering in den toestand is gekomen en dat is er niet; wat later komen kan, daarmede hebben we geeu rekening te houden. De beer J. W. Valk: De beer Kooiman zegt, om bet hoofd in den schoot te leggen. Dat zal hjj misschien wel willen en ik zou het ook doen wanneer het niet was ten koste van eenige duizenden guldens. Wat is hier de zaak? Juist het lang dradige van het bestuur van Schoonhoven zelf, waardoor men het Ministerie heeft laten verwisselen, is de oorzaak dat we in dat moeras gekomen zjjn. Waren we met dat plan wat vroegtjjdig aangekomen, Kuyper zou, op grond van de wet op het lager onderwjjs, op grond van den toestand der gemeente Schoonhoven, op grond van de dingen die aanstaande zgn wat betreft de Roomsch-Katholieke school, ongetwgfeld dat plan hebben aanvaard. Nu is het plan gekomen bjj een Minister, die alleen op de stukken moet afgaan en die moet rjjden op het paard van den school opziener, waardoor het bevel komt: ik keur het plan af op advies van den schoolop ziener. Maar zoowel de schoolopziener, als de Koningio, als wjj, hebben de wet op het lager onderwjjs en die zegt, dat we met 424 leerlingen maar 8 leerkrachten noodig hebben en wanneer dan de buitenkinderen er af gaan, dan zjjn er 413, en kunnen we volstaan, met de wet in de hand, met een school met 8 leerkrachten, dus 8 lokalen. In dit plan zjjn 9 lokalen, dus is er nog een bjj voor gymnastiek. De Raad is er niet tegen geweest om de ventilatie te verbeteren of de privaten, want dan zien we niet op een honderd gulden kosten meer of minder; maar om een school met 10 lokalen te maken, nu er in 1907 een Katholieke school komt, dan is 9 lokalen meer dan genoeg. De heer A. A. Graves KooimanMjjnheer de voorzitter, mag ik nog even het woord? De voorzitter: Ocb, laten we nu verdergaan. De heer A. A. Graves Kooiman: Wanneer er dingen gezegd worden omtrent den school- bouw moet er waarheid gezegd worden; en dan meen ik, dat ik daar toch op mag wjjzen. De heer Valk zegt, dat de Raad van Schoonhoven zoo langdradig is geweest en dat wanneer er spoediger was afgewerkt geworden, Minister Kuyper het plan al goedgekeurd zou hebben. Maar boe heb ik het nu? Van wien is dat plan gekomen met die school met 10 lokalen Wie heeft ons voorgeschreven dat het zoo moest wezen? Dat was Kuyper. Hoe is daaraan gevolg gegeven? Ik ver- wjjs naar het plan. Hoe Kuyper nu na 3 weken weer zou meegegaan zjjn met het eerste plan, dat nergens naar leek, dat geld weggesmeten zou zjjn van 't begin tot het eind, neen, daar zou Kuyper nooit in zjjn mtègegaan, want hjj begreep wel, dat het niet in orde was. En of deze minister nu rjjdt op bet paard van den schoolopziener, dat zjjn allemaal machtspreuken, waar de heer Valk geen steek van weet De heer Valk neemt vervolgens het tegenwoordig aantal kinderen en trekt daarvan de buitenkinderen af en wjjst op de Katholieke school, die komt, maar zooals de school nu is, is de toestand hygiënisch niet in orde. Wanneer de Raad onmiddeiljjk had ingegrepen zooals het behoorde, dan stonden we niet voor het feit om in beroep te moeten gaan over de uit spraak van den inspecteur der Volksgezond heid. De heer Valk moge dan al een zeer goede school willen, maar hjj vergeet te zeggen wat er gebeuren moet om een goede scuool te krjjgen. De heer J. W. Valk: Ik acht mjj geroepen den heer Kooiman tot de orde te roepen. Het is waar, Kuyper heeft ons opgelegd een school met 1U lokalen, en de heer Kooiman noemde dat een bevel, maar Kuyper heeft gezegd, dat hjj dat wentchelgk achtte. En dat wg nog zoo n schooi niet hebbed, dat kau onze voorzitter ook zeggen, is naar aanleiding van onze audiëntie. De Raad zendt niets op, dat doen liurg. en Weth. en die hebben er te lang mede ge wacht, totdat er van ministerie verwisseld was. Ik houd er steeds aan vast, dat al kwamen alle autoriteiten, dan kan niemand ons noodzaken tot een Bchool met 10 lokalen. De voorzitter: Ik sluit de dncussie voor die heeren, die tot nu loe het woord hadden. Zjjn er misschien nog anderen die het woord verlangen? De beer G. J. Niekerk: Ik zal stemmen tegen het in beroep gaan, omdat de Raad en Burg. en Weth. al het mogelijke hebben gedaan, maar het is vechten tegen de bierka. Er is hier besloten, dat men op audiëntie zou gaan en daarVan is niets gekomen. Toen zou men schnftelgk de zaak uitleggen, en er is niets gedaan en om nu weer te be sluiten om in beroep te gaan is niet in 't belang van het openbaar onderwjjs, dat is maar rekken. Ik kan mg er dus niet mede vereenigen. De voorzitter: Ik wil alleen den laatsten spreker op iets wjjzen. Hoe denkt u er over, als wjj het nu doen eu wjj gaan over tot schoolbouw, maar dan met 9 lokalen zooals eerst is besproken? De Minister wilde 10 lokalen. De heer G. J. Niekerk: lk wilde ook 10 lokalen hebben. De voorzitter: Dan begrjjp ik het niet. De heer H. A. Schreuder: Ik heb het voorstel gedaan om in beroep te gaan, en wel op grond dat De voorzitter: Dat kan niet. We kunnen alleen de omstandigheden breedvoerig mede deelen en verklaren, dal wg tusschen twee machten staan en dat maakt ons machteloos. De beer H. A. Schreuder: Waar du in specteur der Volksgezondheid een motief aanvoert, daar vind ik, dat wjj in ons be zwaarschrift dat motief kunnen bestrjjdun en zeggen, dat wg in ons pogen belem merd zgu. De voorzitter: Den zuiveren toestand zulten wg mededeelen en ook wjjzen op de hygiëne. Wg aebten een betere ventilatie uuodig, maar nu staan we in moeilgkheden. Wg protesteerea dus ten deele, met geheel. De heer H. A. Schreuder: Wg protes- teeren, omdat wjj door de autoriteiten zgn verhinderd. De voorzitter: Ik breng in rondvraag het voorstel van den heer Schreuder, om in beroep te gaao.i Wordt aangekomen met 6 tegen 3 slem- men; tegen de heeren A. A. Graves Kooiman, G. J. Niekerk en A. van Lom wel. (Vervbig en slot in een volgend No.) AUaap van Fuhlleke Verkaaplugen tau Onroerende Goederen. Dinsdag j.l. werd ten overstaan van den plaats/, notaris H. C. Kooi te Lopik, ten verzoeke van de weduwe en erven G. den Oudsten aldaar, pubhek verkocht: Een woon huis met eif, grond en water te Lopik, boven het dorp, tubsphen Grave, groot 20 aren, 50 centiaren. Kooper werd de heer Gerard Versluis, koopman le Lopik, voor f 1075. Uitslag ;van de door notaris Mr. E. C. U. de Balbian van Doorn uit Utrecht, in „De Zwaan" te Moutfoort gehouden verkooping van de hofstede wgk A no 70, bestaande in woonhuis met achterhuis, schuren, hooiberg, erf, tuin en boomgaard, welig wei- en hooiland, djjk, liendweg en kade, gelegen te Willeskop aan den Prov. weg, te zamen groot 7.45.46 H.Aeigen dom van wgien de wed. Joh. van Kossem. Het perceel werd ingezet door den heer J. H. de Bruin te Willeskop op t 14.800 en op f 1600 daarboven afgemgnd door den beer M. Bak te Ouderkerk a/d IJsel, zoo dat de hofstede, met de kosten, wordt betaald met f 17,696. OEMENeO NIEUW». Maandag-nacht tegen twaalven werd de brandweer in het eerste kwartier te Rotterdam gealarmeerd voor een uit- slaanden brand aan den Kralingschenweg. De brand bleek te woeden op bet erf be- hoorende bjj het café „Den Burg", van den heer A. van der Geer, aan den Kralingschen weg do. 2, op den hoek der Kortekade, en wel in een houten schuur, staande achter op het erf langd den zoogenaamden Vjjver van De Haas. Die schuur, dienende tot bergicg van tuinstoelen, tafels, banken, enz., en die vroeger Ook dienst gedaan heeft als bestuurstent van de „Nieuwe Kralingsche IJsclub", brandde totaal uit, terwjji het dak instortte en het geheel als met den grond geljjk gemaakt is. Ook aan een aangrenzend houten gebouwtje werd door den brand nog al schade aangericht. Dé bi and, die om streeks een kwartier vóór middernacht ont dekt werd, is onder de opperleiding van den hoofdman, den beer G. van Sit le void t Gen., gubluscht door 4e gasten van de spuiten 4 en 5. Meue waren uitgerukt de spuiteu 7, 6, 8, 2, de reddingsbrigade en de stoom spuit van het oosteljjk stoomgemaal; deze spuiten verleenden bg de blusschmg geen hulp. Van grooteu omvang is de schade niet. De „Jan Smit V", die bjj een wending bjj de spoorwegbrug over de Oude Maas halverwege was gezonken (zie ons vong nummer), xs bjj laag water door een bok gelicht, naar Zwjjndrecht gesleept en hier op het droge gezet. Hangende in den bok „Hercules" werd genoemd vaartuig daarna weggesleept naar de werf van de heeren L. Sunt Zn. te Kinderdjjk. F it ANN BOHIËB te Gouda. De biljetten, waarop vermeld stond de btlooaiug, wtlke uitgereikt zou worden aan deugeue, die de politie aanwjjzmgen zou doen, welke tot de arrestatie van Rosier leiddeo, zjjn weggenomen, want de te Utrecht ge arresteerde verdachte bljjkt wel degeljjk de beruchte en zoo gevreesde Frans Rosier te zjjn geweest. Een oppasser uit het gesticht te Medembiik heeft hem herkend. Daar bovendien het idéé dat Rosier ook de dader is van den aanslag te Gouda, nog maar voortdurend veld wint, heeft men hem gistermiddag met den trein van 5 uur naar Rotterdam overgezonden om hem daar te stellen ter beschikking van den officier van justitie. Under geleide van 3 rijksveldwachters en zwaar genoeid met vier kettingen op den rug en twee op de borst werd de gevreesde misdadiger overgebracht. Bovendien stonden aan het station 8 rijksveldwachters gereed om hem in ontvangst te nemen. Onder veel bekjjks werd hjj in den celwagen opgesloten en voorts overgebracht naar het huis van bewaring aan de Bergstraat. De directeur van het huis van bewaring de heer Bor, die vroeger adj.-directeur was der gevangenis te Leeuwarden, kende hem persoonljjk. Aan diens tpeciale zorg is bjj thans toevertrouwd. Omtrent zjjn arrestatie valt nog te ver melden dat zjjn zucht om een glad ge schoren gezicht te hebben en de vermoe delijke onbekendheid met het edele scheervak zeer waarscbjjuljjk oorzaak geweest zjjn, dat de beruchte inbreker zjjn vrjjbeid wel voor aitjjd kwjjt zal zjjn. De barbier, wiens winkel hg is biunengetredeu, herkende den man ook oumiddellgk, zooals hg vertelde, vooral toen hjj het moeder vlekje ontdekte en hel geverfde haar zag. De man had al direct de aandacht getrokken van den kapper, omdat menschen van zgn genre nimmer in de zaal plachten te komen. Om die reden nam hjj hem dubbel goed op. Dd kapper heeft den baard van Frans naar schatting 14 dagen oud met het bewuste zeepsop, bewaard, teneinde te kunnen laten zien aan de justitie, hoeveel schmink de misdadiger op zgo gezicht had om te voorkomen, dat men hem aan zjjn bleeke gezicht zou herkennen. Toen de kapper in het eerste oogenblik Frans de opmerking maakte dat bjj op zoo'n jeudigen leeftjjd zich reeds bediende van haarverf, zag men zjjn gezicht ver kleuren, doch hjj zeide niets. Het bljjkt dat Hosier te Utrecht is ge boren, waar zjjn vader brugwachter was, vandaar ook zjjn bekendheid le UtrechL Reeds Woensdag liepen door Gouda ge ruchten dat Rosier aldaar zou aankomen om met deze of gene te worden geconfronteerd, vandaar dat een zekere spanumg heerschte, die tal van.nieuwsgierigen naar het station of voor het politiebureau joeg om daar de aan komst van den beruebten boef af te wachten. Door heel de stad vormden zich telkens groepjes die bet geval druk bespraken. Hosier verscheen evenwel niet. Wél ont ving de stationschef te Gouda een telegram waarin gemeld werd dat in trein zooveel en coupé zooveel, Frans Rosier zou voorbjj gaan naar Rotterdam, vergezeld door 4 veld wachters. Die coupé behoefde dus niet ge controleerd te worden. Donderdagmorgen was de opgewonden stemming nog lang niet bedaard. Integen deel, het vermoeden dat Rotier nu zou komen was sterker en sterker geworden, eu wer- keljjk bleek dit waarheid te bevatten, want met den trein van 12.29 uur kwam de ver dachte onder goede bewaking aan het station aan, om dadeljjk daarop per rjjtuig naar het politiebureau te worden gebracht. De officier van justitie was inmiddels ook reeds aangekomen, zoodat men Rosier met deze en gene kon confronteeren, waarbjj bleek dat eDkele personen hem herkenden als de persoon, die te Gouda verblijf had gehouden. Na confrontatie bjj de weduwe werd de verdachte, die er bleek eu nietig uitzag, zwaar geboeid tegen vier uur naar het politiebureau weer gebracht om nogmaals een verhoor te ondergaan. Naar men nader verneemt, heeft de we duwe, wier gezondheidstoestand thans naar omstandigheden zeergotd is, bjj confrontatie verklaard in Frans Rosier perl ment den muo te herkennen, die den aanslag op haar pleegde, ook verschillende personen ver klaarden hem den avond te voren in de nabjjheid der woning te hebben gezien. Zoodat thans met alle zekerheid te zeggen is, dat Rosier de dader van dien afschuwe- Igken aanslag is. Het is nu maar te hopen, dat die mis dadiger van aaLleg voorgoed onschadeljjk wordt gemaakt voor de nnatsch&ppg. Donderdag-middag 4.32 vertrok hg onder goed geleide weer naar Rotterdam. In het statiousgebouw werd bjj eerst in de wachtkamer 2de klasse geleid, waar een oogeoblik gewacht werd om vervolgens door bet kantoor van den stationschef gebracht te worden naar de gereedstaande coupé 3e klasse. Hjj gedroeg zich uiterljjk zeer onverschillig. Ook gedurende het geheele verhoor gaf bjj geen bijjken van bjjzondere belangstelling en toen hem voor de zooveelste maai ge vraagd werd of hjj nu werkelgk niet Frans Hosier was, gaf bg ongeduldig ten antwoord: „Dat heb ik al gezegd legen den veld wachter." Hjj werd heden in verhoor genomen door den rtchler-commissaris Mr. Josselin de Jongh, en gaf telkens zeer korte antwoorden, wanneer hjj niet geheel zjjn moed hield en weigerde te spreken. Naar men verneemt moet Rosier reeds eenige dagen te voren in het café „Wel gelegen" aan de Spoorstraat geweest zjjn om logies te vragen, wat hem evenwel ge weigerd werd. Hjj werd daarop naar een logement aan den overkant verwezen. D. v. G. HIADIIIIVVA Schoenhoven, V Maart. t Door Burg. en Weth. dezer ge meente is tjjdeljjk met de waarneming van de betrekking van haven- en sluismeester belast J. de Jong, wonende albier. f Door den, Raad dezer gemeente werd in zjjne op 8 Maart j.l. gehouden vergadering besloten: 1. Art. 49 van het algemeen politieregio- ment aan te vullen met de bepaliDg dat het voortaan zal verboden zjju om- den Groenen Singel te berjjden. 2. De coupon bot kj es voor veergeld op te taffen. 3. Den heer L. de Knegt voorloopig voor een jaar te benoemen tot boekhouder der bedreven. 4. Het verzoek der afdeeling „Schoon hoven" van de vereeniging „Volksweerbaar heid" om uitbreiding van het sportterrein toe te staan. Over het voorstel Valk— Schreuder om hieraan de voorwaarden te verbinden, dat op Zondag geen wedstrjjden mogen worden gehouden, staakten de stemmen. 5. Burg. en Weth. te machtigen het bouw- en grasland te verpachten. t Donderdag verbreidde zich door onze gemeente de mare van een vreeseljjk ongeluk, onzen stadgenoot, den heer C. Kort land, directeur der Naamlooze Vennootschap „Stoombootdienst o/d Lek", overkomen. Aan boord zjjode van de z.g. melkboot „de Senior", is bg bg het opdraaien van Lekkerkerk naar Nieuw-Lekkerland over boord geslagen en in de diepte verdwenen. Zjjn ljjfe is tot heden nog niet gevonden. Dat dn algemeene ontsteltenis groot is laat zich begrjjpen, in aanmerking nemende de populariteit van den jjverigen directeur. Vroeger conducteur op de stooiqboot „Schoonhoven", dreef de heer Kortland ge durende eenige jaren een reederjj voor eigen rekening, waarvan op 1 Juli 1903 door de nieuw opgerichte Naaml. Venn. „Stoom- bootdienst o/d Lek" de sedert jaren bestaande stoombootdienst van de firma L. van Zessen te Zonen werd aangekocht en deze, daarna béiangrjjk uitgebreid, onder directie kwam ▼oo dra thans overledene. Door zjjn practi- schen blik en ervaring op dat gebied wist hjj in den loop der jaren zeer veel verbote- ringen aan te brengen. Buiten zjjne drukke werkzaamheden wist de heer Kortland nog tjjd te vinden in andere opzichten nuttig werkzaam te zjjn. Als bestuurslid van het Depart. „Schoon hoven" der Maatibhappjj „Tot Nut van 't Algemeen", als lid der Commissie voor Volksbjjeenkomsten, onderafdeeling van het Nut, was hjj korter of langer tjjd met jjver en toewjjding werkzaam. Als bestuurslid van de Centrale liberale kiesvereeniging in het district Bodegraven en van de liberale kiesvereeniging „Schoon hoven" (gedurende het laatste jaar van beide vereenigingen waarn. voorzitter) mist bet liberale element in hem een warm voor stander der vooruitstrevende beginselen. De beer Kortland werd geboren 6 April 1867 en werd dus op nog geen 89-jarigen leeftjjd aan zjjn vrouw en vier kinderen en aan de maatschappjj ontrukt. f In de plaats van wjjlen den heer C. Kortland wordt de functie van Directeur der Naamlooze Vennootschap „Stoomboot- dienst op de Lek" tjjdeljjk waargenomen door den heer A. J. Voorspujj Gz., President- Commissaris dier Vennootschap, wonende te Groot-Ammers. t In de Dinsdag gehouden verga dering van geheelonthouders werd besloten zich als afdeeling aan te sluiten bjj de Nederlaudsche Vereeniging tot afscba/fiog van alcoholische dranken. Het ledental be draagt 15, terwjjl het bestuur uit 5 leden bestaat. De functies in dit bestuur zjjn als volgt verdeeld: de heeren G. Jan Niekerk voorzitter, A. R. Veenstra vicevoorzitter, C. L. Vicck le secretaris, A. Djjkgraaf 2e Becretaris en B. van Dam penningmeister. De contributie werd bepaald op minstens 50 cents per jaar. f Dinsdag-middag bad een be gin van brand plaats bjj vrouw Schilt, wonende in de Nes, daar vonken nit de kachel op den grond in aanraking waren gt komen met een vloerkleedje. De schade bepaalde zich tot verbranding van het behang en eenige huishoudelijke artikelen, terwjjl de brand spoedig door buren werd gebiuacht. f De kar, j 1. Zaterdag door de politie albier in beslag genomen van F. P. V., verdacht 'van verduistering, is door den eigenaar Van de Bent uit Delft herkend en aan dezen ter hand gesteld. IN GEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mynheer de Redacteur. Vriendeijjk zou ik U willen verzoeken een paar zinstorende drukfouten te mogen verbeteren. Aan den voet der vierde kolom, tweede bladzjjde, van het laatste nummer dezer CouraDt staat te lezen in mjjn inge zonden slukje: „Concessie van de Braay". Dit moet zjjo: „Confessie van de Bray" of, zooals 's mans vollen naam in het Fransch luidt: „Guido de Bié3". Met beleefden groet, Uw dw., A. C. LEENDERTZ. Stolwjjk, 8 Maart 1906. VERVOLG DER HIEUW8TI1DIH8ER. Bd Kon. he sluit van 7 dezer ia benoemd tot rechter in de arrondissements rechtbank te Alkmaar, Jbr. Mr. M. A. de Savornin Lobman, thans kantonrechter te Alphen. Bjj Kon. besluit van 7 dozer is benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage, Mr. F. N. L. Aberaon, thans rechter in de arrondiasements-recht- bank te Amsterdam. Bjj Kon. besluit van 7 dezer is, met ingang van 1 April, benoemd tot grif fier bjj het kantongerecht te Dordrecht, Mr. L. H. M. van Kruyne, thans griffier bjj het kantongerecht te Almelo. De rechtbank te Tie I veroor deelde A. van den B.-rg te Hei- en Boeicop, wegens doodslag op zjja stiefschoonzoon H. de Wit, 20 Juni 1905 gepleegd, tot 12jaar. De eisch was 15 jaar. Donderdag, 8 Maart j.L, alzoo 3 a 4 weken later dan gewoonljjk, zjjn de verschillende agenten in de Tielerwaard be gonnen met het contracteeren van land voor beetwortelbouw. Behalve bet gewone voorschot, is de prjjs thans f 9,50 per 1000 K.G., d.i. f 1,50 minder dan het vorige jaar, voor de ver bouwers alweer een belangrjjke schadepost. De dames M. J. Oskam te Lek kerkerk, K. van Asperen en P. Snjjders te Sliedrecbt zjjn te 's Gravenhage geslaagd voor het examen nuttige handwerken. Alblaraerdam7 Maart. De heer L. Zevenbergen is met algemeene stemmen benoemd tot directeur van de Christelijke Zangvereeniging „De Lofstem" alhier. De Kinderzangvereeniging, door hem opgericht, telt nu reeds ongeveer 50 leden. ♦Ammeratol, 9 Maart. De lotelingen der lichting 1906 zjjn ingedeeld als volgt: W. Ooms Az. korps genietroepen, Utrecht; Frederik de Waard Mz. 4de regiment infan terie, Gouda; Adrianus van Vliet Ja. 4de regiment infanterie, Leiden. Bergambacht, 9 Maart Op de voor dracht voor de vervulling van de betrekking van onderwjjzer met verplichte hoofdakte aan de le openbare lagere school albier komen voor de heeren J. M. Verboom te Ouderkerk a/d IJsel en A. van Vuure te Amsterdam, en op die voor onderwjjzeres aan dezelfde school de dames H. H. tan dag taan te Bleekensgraaf, E. E. Arde Vogel te Breda en P. G. Marck te Ouderkerk a/d IJsel. Gisteren-morgen had bjj de werkzaam heden aan de Eleclrische Centrale te Rotter dam, aannemer de heer D. T. BlankeD, weder een noodlottig ongeval plaata, daar een oppassend werkman W. V. van bier van een hoogte van 7 meter op een goot steen is gevallen. Hjj werd naar het Diaconessenbuis aldaar overgebracht, waar bjj na een nur overleed. De man was 39 jaar oud en laat een weduwe met drie kinderen na. Dit is reeds het tweede geval met doodeljjken afloop aan dit werk. Bolne*, 7 Maart. Ia dé smederjj van de firma De Jong had de werkman v. d. Ben het ongeluk tusschen een aanbeeld en een roer bekneld te raken. Hevig verwond werd bjj thuis gebracht. De borst was gedeelte! jjk ingedrukt. De toestand van den ongelukkigen werkman is zeer zorgeljjk. *JLekkerkerk, 9 Maart/" Door don architect, den heer Dirkzwager te 's-Graven hage is in „het bonte Paard" alhier voor rekening van den heer D. Lujjten aanbe steed het vergrooteo en verbeteren van een boerenwoning. Ingekoméh waren de vol gende biljetten: Voor metselwerk: G. v. d. Voet, f 1497; A. Stoppelenburg, f 1623 en B. Verwaal, f 1681. Voor timmerwerk: A. Borsje, f 995; C. J. Neven, f 1171 en G. Neven, r 1249. Voor verfwerk: Lt. Mudde, f 187,80; J. H. d. Velden, f 238; J. StQrm, f 239. Voor smidswerk: H. v. Zoeat, f 44,74; T. v. d. Graaf, f 68; L. van Zooat, f 78,80. Voor loodgieterawerkT. d. Graaf, f 141 G. Oskam, f 27,70. De gunning is voorbshoudes. "Lekkerkerk, 9 Maart. Het door kerk voogden en notabelen der Nederlandsche 11er vormde Gemeente alhier vastgestelde kohier van den hoofdeljjken omslag voor dU iaar bedraagt f601.01, hetwelk wordt geheven over 380 aanslagen, waarvan de hoogste moet betalen f 17,84 en de laag- ste f 0,22. ♦•Meerkerk, 8 Maart. Een tweede geval van besmetteljjke ziekte, roodvonk, en in iets heviger graad, doet zich thans wederom voor ten huize van den rijksveld wachter Korenblom alhier. ♦♦Niewwpeert8 Maart. Ia de beden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd, na lezing der notulen, mededeeling gedaan van twee goedgekeurde raadsbeslui ten, het kohier van den hoofdeljjken omslag en een proces-verbaal van kasopneming. Tot leden van het stembureau voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing werden geko zen de heeren C. D. den Besten en H. de Groot, tot vierde lid de heer A. W.Gelder- blom, en tot plaatsvervangende leden de overige leden van den raad. Nadat nog was besloten de grasverpach- ting op dezelfde voorwaarden te doen plaats hebben als het vorige jaar, sloot dé voor zitter de vergadering. ♦Oudewater, 8 Maart. J.l. Maandag was op 't Raadhuis gelegenheid zjjn belang stelling te toonen in zake de oprichting eener waterleiding alhier. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om hun instemming daarmede te betuigen óf door aandeel te nemen óf door aansluiting. Wjj vernemen dat bjj den heer S. Meyer alhier de inschrjj- ving voor aandeelen der waterleiding nog openstaat. Het ja wel te wenschen dat deze nuttige exploitatie spoedig tot stand komt. t Pslsbraekerdau9 Maart. Gister middag op klaarlichten dag werd ingebroken in de onder de gemeente Hoenkoop staande woning van den timmerman H. Oskam, aan den Oudewaterschen Damweg. De jjverige rijksveldwachter W. van Loon alhier, van het voorgevallene onderricht, begaf zich terstond op onderzoek naar Oudewater en later door Polsbroek naar Schoonhoven, zonder dat het hem echter mocht gelukken den dader of de daders op het spoor te komen. Naar wjj vernemen, wordt eenig geld en worden verscheidene zilveren en gouden voorwerpen vermist. ♦Snelrewaard, 9 Maart. Den 6. dezer overleed alhier, na eene korte ongesteldheid, de heer Antb. de Veen, heemraad van het waterschap Zuid-Linscboten, Behagen en de EDgb. De overledene bekleedde ook ver schillende gemeente-betrekkingen, sla arm- meester enz. Heden had te Oudewater de begrafenis plaats, waarbjj verschillende corpo raties den Ijjkstoet volgden. CüRRKHPON IXKN TIE. Drie ingezonden stukken, benevens eenige berichten, wegens plaatsgebrek in een volgend V AOATC BEBEU BTEN op Zondag 11 Maart 1906. Blus ScheenliaveR. AMMERSTOL. 's Nam. Ds. H. E. Knappert, van Haastrecht. KRIMPEN a/d LEK. 's Nam. 2 uur Ds. A. Renier, van Ouderkerk a/d IJsel. Blug Tlanen. GROOT-AMMERS. 's Avonds 6 uur Ds. E. D. G. van der Horst, van Nieuwpoort. (Doopabedieuiog.) VISSCIÏEKIJ-BERICHTEN. •Amineratol, 9 Maart. Van Zaterdag 3 tot en met Vrjjdag 9 Maart zjjn alhier .ter markt aangevoerd 22 win terzalmen; prjjs per Va kilo van f 1,40 tot f 1,60. ♦Krallngen, 9 Maart. Deze week werden ter markt aangevoerd 324 zalmenprjjs f 1,40 4 f 1,70 per 5 ons. 1 elft, f 2,— per stuk. ♦Tlenhovcn, 8 Maart. Heden werd op do zalmtegenvisscherjj alhier nog eens weder gevischt doch ouder gewoonte niets ge vangen. MARKTBERICHTEN. Bodegraven, 8 Maart. Kaas. Aangevoerd 17 wagens, te zamen 846 stuks, wegende pl. m. 4836 kilo; le soort Goudsche f27,— a 25,—, zwaardere f 2e soort f 25,— 4 Derby-kaas, te soort f 4 Gauds, 8 Maart. Kaas, le qual. f 28,— a f—2e qual. f26,— a 17,— zwaardere f Aangev. 4 p&rtjjen. Handel vlug. Boter: Pr fis der goe- f 1,10 4 f 1,20, weiboter f 0,95 4 1,05 per kilo. Rotterdam, 6 Maart. Aangevoerd paarden, 955 magere en 823 vette runderen, 209 vette, 845 nuchtere en graskalveren. 9 varkens. Koeien en ossen 25 tot 36 ct, kalveren 45 tot 60 c. per Va kilo. Sekeeakarea, 7 Maart. Boter, le qual. £8 ct., ie quaL 54 cL per half kilo. Kaas f 24 a f 28 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 per 50 kilo. Vette kalveren 28 a 81 ct. per Va kilo. Vette varkens 26 a 29 ct. Biggen f 11 a f 15 per stuk. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Aardappelen (gele) f 4,50 per HL. (blauwe) f 3.25 (poters) f f,50 Waerdea, 7 Maart. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 4 partjjen, prjjs van Goudsche le soort 127,— 4 f 2e soort f 24,— af—, zwaardere f a Edammer le soort f Ie soort f per 50 kilo. Handel matig. BURGERLIJKE STAND. HeheeubsTen. Van 6—9 Baart. Geboren: Hendrik, z. van A. Tb. H. van Djjck en E. van Dusschoten. Op Maandag 12 Maart a. s. hopen Sag mjjne geliefde Ouders g TOBIAS RINGELING S m en JR WEINTJE TEEUW Jg§ hunne SÜ te berdenken. Moge de Heere ben nog vele jg| jaren sparen. mt Hun dankbare Dochter, g* m F. RINGELING. jR Hfj Goudriaan, 9 Maart 1906. latWMfitfMfinfutnfinnnnntnttrwmr Heden overleed, tot mjjn diepe droef heid, na een korte ongesteldheidmjjn geliefde Moeder JACOBA VERHOOG, Wed. Abib Vonk, in deu ouderdom van bjj na 81 jaren. J. VONK. Streefkerk, 6 Maart 1906. Heden overleed, door een noodlottig toeval, mjjn geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgvolle Vader, de Heer <OU.VF.LIN BOBTLAND, in den ouderdom van 38 jaar. Namens de familie, Wed. C. KORTLAND - Dogterom. Schoonhoven, 8 Maart 1906. Eenige en algemeene kennisgeving. De Ondergeteekenden betuigenmede namens Kinderen, hunnen harteljjken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling, bjj hun 40-jarig Huweljjksfeest ontvangen. H. HARTMAN en Echtgenoote. Schoonhoven, 9 Maart 1906. Voor de vele bewjjzen van belangstelling, ondervonden bjj het overljjden van onzen geliefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, den Heer G. J. NEDERHORST, betuigen wjj onzen harteljjken dank. H. J. NEDERHORST. Ui. NEDERHORST Zwart. Gouda, H. J. NEDERHORST Jr. j M. G. NEDERHORST VAN VrEUMINGEN. G. ADAMA Neder hor st. Heerenveen, aDAMA Jr. Gouda, Maart 1906. Ondergeteekende maakt bekend, dat, wegensant- sten ten la ran den Directeur, den Heer 1). KORTLAND, de functie ▼an Directeur der Naanaleese Ven- ■••toehap „STOOMBOOTDIENST OP DE LEK" tijdelijk d»»r hem w«rdt waargenomen. Prealdent-Gouamiaa»rle. Jongelieden van 22—27 jaar, die zich voor bet examen 1907 wenschen te bekwa men, kunnen hiervoor degeljjk opgeleid worden door een ervaren Onderwjjzer, die reeds verscheidene jaren met veel succes vele personen ét voor bekwaamd heeft. Bitljjke conditiën. Aanvang van het leerjaar 10 April a. a. Fr. br., letter A, in VAN BEERSCHOrEN's Boe kb. Botterdam. EEN BEKWAAM te Gouda gevraagd, tot Dec. vast werk. Br. fr., lett. V., aan SWARTSENBURG's Adv.-Bur.Gouda. Een particulier vraagt een gehuwd, P.G., vrjj van sterken drank, goed met éèa en twee paarden kunnendo rjjden. Zonder uitstekende getuigschriften onnoodig zich aan te melden. Brieven, letters G J N, Bureau Schoon- hovensche Courant. TERSTOND GEVRAAGD een of HALFWAS bjj C. A. PUNT, Nieuw Lekkerland. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., die goed kan uielkeu, bg H. VAN DEN BROEK te Ouderkerk a/d IJsusel. Huis eu Tuin beschikbaar, TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, bjj N. J. BOTH, Oude Gouwe, Gouda. gevraagd, P. G., goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Huis beschik baar, bjj K. OOMS te Ouderkerk a/d UimL GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken en met boerenwerk bekend, door J. C. RIJKAART te Ouderkerk a/d IJraei. Huis met Tuin beschikbaar. Met April gevraagd een bekend met de boerder jj. Zich in persoon aan te melden bjj L. BOTH te Berkenwoede. Dat Adam van den appel beet, Veroorzaakte hem bitter leed Voorzeker had hjj het niet gedaan Als THOMSON'S PUDDING had bestaan. Prjjsvraag 23 Dec. 1905. VIEB welke 16 Maart moeten keuen. Adres J. C. ZIJDERLAAN, Haastrecht. Nog voorbanden: Uoogstam j&ÓBb APPEL- en PEREBOOMEN, 1ste kwaliteit, in soorten; P1RA- SCTW MIDE-, BESSEN-, LAAN- en 1 SIERBOOMEN; AARDBE1PLAN- TEN, STAMROZEN, STRUIK ROZEN, CONIFEEREN enz. Volledige Catalogus, waarin soort, tjjd van rjjpheid enz. is aangegeven, kosteloos verkrijgbaar. Boomen en Planten, welke niet gegroeid zjjnworden kosteloos vergoed. BoomkwêêkerU „gWEEKLUST", Ammer*. a9 fee 3 .3 '5 0J S-H O O cc O) H HÜ CÖ V cc O) PQ VOOR j IS BIJ aennnhR »p IfiD |WJ»o uwp o» m 'hm, 9, nad..„n| ll«i.l|T *0 3 c*; 5' t» O <ra a O c <3: Pr- der A.-R. Kies vereeniging „Nederland en Oranje" op VmidH '4 M»»rt WO#, dos .«onds tpn half »«lit ure, m de GEREFORMEERDE KERK. Spreker: Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal. Gelegenheid tot debat. Vrj| Entrée. HfeT BESTUUR. - H.H. Landbouwers, Bouw- lieden en Grondeigenaren worden beleefd uitgenoodigd tot het bjj- wonen eener VERGADERING in het Café ZUIDERVLIET. op Donderdag 15 Maart e. k., te half 7 ure 's avonds. Punten- bespreking „FHwsUwater". Het Bestuur der „Ntoiwjjkscbe YiMcherHYcreenlglng". ZANGVEREENIGING op Donderdag 8 Maart 1006, des avonds te 7 uur, in het SCHOOLGEBOUW. Entrée f 0,50. De inschrjjving voor aandeelen, ad flOOO, en onderaandeelen, ad f 050, is geopead. Aanmelding en inlichtingen bg den Heer S. MEIJER, Kassier le Ondewater, Opgericht in 1853. Kaatoor Glashaven No. O. Agent Mr. J. A. FBUIN. Verleent Credfteten tegen een rente in verhouding tot het disconto der Neder landsche Back. Neemt geldea A deposit#, rente thans: met één dag opzeggingpCt. voor één maand vostSU/s voor drie maanden vast3 voor langer volgens overeenkomst. Belast zich met incanseerlngalt betaling enz. verstrekt gelden op le Hypotheek en geeft Pandbrieven uit vau f 1000,—, f 500,-, f 200,-, f 100,-, tegen 4 Agent de Heer BleekersalngelGOUDA. VOORHANDEN: A f 14,—ook een ruime sorteericg in Separation spoedig en bllljjh. Ook te ontbieden aan huis. Groot-Answers. Onfeilbaar middel it-gen kwalster bjj koeien, kwade en bloederige melk. Verkrjjgbaar in pakken met gebruiks- aanwjjciog k f 0,75, franco per post f 0,90 Bodegraven. Depóthouders: B. BRAND, Streefkerk. C. G. v. d. B«RG Bergambacht. M. A. v. BEEKUM, Meerkerk. L A. STOPPELENBURG, Stolwijk. W. J. v. DAM, Haastrecht. W. DB LANGE, Schoonhoven. Erven F. TRAPMANGoudriaan. P. C. BONGERS, Moordrecht. Firma WOLFF, Gouda. A. v. WALSUM, Ouderkerk a/d IJsel. Overal weder ver kooper s gevraagd. Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat deor het Kwalsterpoeder bjj hem 2 koeien, welke in hevige mate Ijjdende waren aan kwalster (een zelfs zoo, dat zjj er hoogst- waarscbjfnljjk tan zou gestorven zjjn), ge heel genezen zjjnderhalve kan bjj het lederen laadbouvrer met vertrouwen aanbevelen. (w. g.) T. KWAAK, Zegveld, Febr. 1906. Landbouwer. te geven door de MuziekVereeDiging „DE PARIJ8CHE BEZETTING" van Schoonhoven, Directeur Em. VAN WAGENINGEN, op Zaterdag ÏO Maart 1666, des avonds ten 7V« ure. le RaDg: Heer of Dame f 0,50; 2e Rang: Heer of Dame f 0,25. Plaatsbespreking 0.25 ex'ra. NA AFLOOP BAL. Terugtocht van Kinderdijk—Schoonhoven en tusschen-slations per boot gratis. Zie aanplakbiljetten. DER op Und.rdmg IS Jfaart I»0«, in de CUB. VOLKSSCHOOL (Bovenzaal). om 7 fraaie prijsen, waarvan de eerste prjjs een le klaue Heeren-RUwlel. voorheen VAN ZESSEN, Schoonhoven. Op 13 en 14 Maart a. komen te Bergntoep in lossing beate ▼eer f 4,35 per H.L. Herv. Pred. te Oud Beierland. 's Avonds 8V* aur. Opening der Zaal half acht. Entrée: Dames en Heeren 36 €t«., Arbeiders en Vrouwen 10 Ct». per persoon. Kaarten van af heden verkrjjgbaar bjj DE GRUIJTER's Boekh. HET BESTUUR. HT Sterk conffhrreerende prjjzen. Aanbevelend, L. SCHEP Lz., zoo goed als nieuw, 2spel, voor f 10O,—. Brieven fr., motlo „Orgel". Zoekt gjj een NIEUW ORGEL, «eer moot van klank en billijken prjji, brengt dan eerst bjj mjj eeu bezoek en ge zult er zeker een koopen. Agent van Orgels te Schoonhoven. wegens verandering van zaken, een drnk beklante m aan vaart en spoor; eigen Handel oongemaal; desverkiecende kan een gedeelte der koopsom als Eerste Hypotheek gevestigd bljjven. Aanvaarding 1 Mei 1906. Brieven franco, nommer 29, Bureau van dit Blad. te ZeienhoUen, g Hurt 1906 le Goud. geveild, is Bjj schrjjven van 23 Januari 1.1. meldde mjj de Firma VAN NELLE, vernomen te hebben, dat de Koffie door mjj werd verkocht een Cent beneden den mondeling vastgestelden prjj^. Zulks is door mjj nooit geschied. Ik vermoed, dat die poets mjj gespeeld is door den een of anderen concurrent. Op het kantoor der Firma was ik bereid f 56tegen f 5ö,— te stellen voor de Scboooboveneche Armen, indien zjj den man wilde aanwjjzendie bewjjs van bovenstaande kon leveren. Zulks werd echter niet- gesccep'eerd. Dit is het hoofdmotief van den niet meer verkoop van YAN NELLE's KOFFIE door Ondergeteekende. S n 2 a S. 2 2® s SS i s" f 2 15 Specialiteit in de meest voorkomende soorten LEGPOTERS. -~t Waarom worden door vele teelders Perk'a Legpotera gezocht en aanbevolen? Omdat de ondervinding al sinds 20 jaren geleerd beeft, dat mc>u eene goede scrteeriag en uitmuntende kwaliteit ontvangt. Ieder tealder, die zjjn voordeel zoekt, zet jaarljjks nieuwe stekers, en gebruikt niet die, welke al reeds meermalen in zjjne omgeving ger.pt zjjn. Voor het breien van Konuen, Sokken en andere artlkeleu zoeken wjj vronweljjke zoowel als mannelUke personen uit tiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar. Vakkennis onnoodig. Brelmachine-MaatachappU tot bévorde- rlng vau hulnarbeld. Ontvangen een zeer mooie, ulenwe en groote collectie Fantastekaarten. Gewone LICHTDRUKKAARTEN. Vier verschillende Serie's, waaronder OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris D. TEIJINCfc te Schoonhoven zal hjj opbod Woens dag 21- en bjj afslag en combinatiën op Woensdag 28 Maart 1906, telkens 's avonds 7 uur, ia bet HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar ver knopen4.' Ten verzoeke van den Eigenaar don Heer M. C. RIJNAARS, tengevolge van diens vertrek naar elders: TWEE EN TWINTIG alle binnen de gemeente als: I—3. Drie Woonhuizen aan de Haven straat, geld B 360 361, 362. Verhuurd elk 4 f 1,50 per week. 4. Het Ween- en Winkelhui* mrt KEUKEN daarachter, op den ho-.k der Havenstraat en de Verleegde Kerkstraat, get. B 363. Verhuurd 4 f 2,50 per week. 5—9. YUf Woonhuizen aan de Ver lengde Kerkstraat, get. B 364, 365, 366, 867, 368. Verhuurdde beide eersten elk voor f 1,30 en de 3 laatsten elk voor f 1,40 per week. 10. Een Woonhui* aan de oosfzjjde van den Havenstraatschen Wal, get. B 369. Vroeger verhuurd voor f 1,50 per week, thans onbewoond. II—15. YUf Woonhuizen tusschen den Havenstraatschen Wal en den Ouden Singel, get. B 402. 403, 404, 405 en 406. Verhuurd elk 4 f 1,60 per week. 16—19. Yler Woon halzen in de Bsbok- kensteeg, get. A 465 466 467 en 468. Veiliuurd eik 4 f 1.30 per week. 20. Het Woonhui* aan de oostzfde van de Nes, strekkende tot Stadswal, get. A 91. Verhuurd 4 f 2,— per week. 21. Het Weonhnls, staande en strek kende als het vorigeget. A 89. Verhuurd 4 f 1,75 per week. 21 Het Weonhal* aan de noordzjjde van den Djjk, get. A 134. Verhuurd 4 f 1,85 per week. De perceelen zjjn, met voorkennis der be woners, te bezichtigen 2 dagen vóór- en op den verkoopdag. Betaling der kooppenningen 2 Mei 1906. Breeder bjj Notitiëa en nader onderricht ten kantore van den Notaris, alsmede bjj den Timmerman H. PELTEN BURG. De Notaris j. P. MAULSTEDE Jr. le Bergambacht zal op Woehs- amüiMMMM dag 11 April 1906, aan de Bouwmanswoning, geteekend F no. 2, in Kert-Schoeaoawenonder in het openbaar verkoopen: 2 PINKEN, Brik, Boerenwagen, en hetgeen nader zal worden bekend ge maakt. OPENBARE VRIJWILLIGE Notaris LOS te Papendrecht zal bjj veiling en afslag, op Woensdaoren 21 en 28 Maart 1906, ttlkens des vóórmiddrgs 10 uur, in de Herberg van L. W. VAN HOUWELINGEN te BlteBfeentgraar, ra bjj de Tolsteeg, verkoopen DE Voor Winkeliers ▼on self verkoopen wat mede te verdienen, want uitstallen doet staande en liggende te n,b(J de ZJJdeeo eeuige perceelen L&B1), liggende le Oad-Alblan, te urnen groot ongeveer 8 HECIMUE», roo.1. een en «oder th.es in gebruik is bij CORNELLS RAVESTEINin perceelsn en Te «ururdes by dn battling dw koop penningen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2