Stoomboot „JOHAIN IBT. Engelsche Heeren Mode Artikelen, iiaeraifloo, ■f [110115 f 1.50 Gebrg Bisping A. J. van der KOP, Hel ie Vgeee i Mslwni, feJAü: 2 öebrs. Bisping Behangselpapieren, Knrbvnnrmahers Heeren Hoeden, Petten .Baretten SC100NH0YINSCHE COURANT m Zaterim 10 Maart 1306. -13898. StremiM Fassap. Eenefialjiioii, Solide Me pmafid, zuiver Tarwebrood Ifflist „JAI", mi KAPITALEN MR. P. A. GREUP, DE GORINCHEMSCHE BANK WEILAND, Dienstregeling 1906. Hoogsfraaf 122 1 H.H. Goud en Zilversmeden I Hypotheek. FRITZ" OCTAVIAN", Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente B Goederen van Peek Cloppenburg CredietvereeniginÉ TE AMSTERDAM u Vruchtboomen Goederen van Feek&Cloppenburg. T. GOEDEWAAGEN Zonen, Markt, naast de Vaag, GOUDA. Een Eikenhouten Schrijftafel, tL m PIN is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, i. N. VAN ZESSEN, A. LOKKER, Plantageweg 54, Rotterdam, VESSANEN LAAN, Wormervew. MARKT Grootste sorteering nieuwe modellen, lage prijsen. Tweede Blad Voortgezet Lager Onderwijs, ATTENTIE! METSELAARS Twee Timmerlieden Smidsleerling. Tweede Broodbakkersknecht 4 Sigarenmakers, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerenarbeider, Boerendienstbode, Een flinke JONGEN, Boerenknecht, Boerendienstbode, Boerendienstbode, Een Bonwmeid Burgerdienstbode, een Boerenknecht, I Een Reuzenvangsl I VERROEN's tweemaal versch. Capelle a/d IJssel, Volledig Boelhuis Benschop, Meerkerk, VAN ZESSEN, Groot-immers. ïh:M?,?,Nüï;Nkettingen, pendalen, i Mn.-.,: XStJSST SPECIALITEIT IN betaling contant. KLEEDING bU V. y. BEUZEKOM te Langerak b/z Lek. A. A. BESIER, HOOI. Mr. J. P. ran den BB C. VERHEUVEL te Hoornaar 8TAAT TER DEKKING Wed. C. VEEN te Vreeswijk JAN KRIMPEN", Alblasserdam. „PRUIS" en „EDELMAN", RIJTUIGFABRIEK, Rjjtnig- en Rijwielhandel, L. VAN ZEVENHOVEN, '.S 61 GOUDA ti.H. Landbouwers! B. BRAND te STREEFKERK Rjjtnig- «n Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". AANBIEDING JOH. VERMEER, Um f.3®, GOUDA 9 ;££&Yld1t£ ,t?o7rÊ;.ita0k^,AI^^S.; K&ntoren d&geljjks geopend van 9-4 en 6-8 nnr. ONTVANGEN DE NIEUWE COLLECTIE J. DE GRUIJTER, Dam, Schoonhoven. H. ROS, Meubelmaker, HELPRIG KLEIN, Nlontfoort. Speciale inrichting voor compl. BedstellenTeerenbedden met Ofertrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, f 35,- RIJWIELEN f 35,-. Gebr. BESSELAAR, j Sï.^ TE CORINCHEM neemt gelden a deposito: H.H. WIELRIJDERS PERSAN RIJWIELEN C. ROMEIJN, LIJNZAADKOEKEN, Z de 20 vuurmakers 5 Centen A. N. VAN ZESSEN, BIISRBLA8D. Giessen-Nieuwkerk HERHALINGS Ouderkerk a/d. IJsel. Remunstr. Gerei. Gemeente CEREF. KERK J. VAN TIGGELEN, P. WENDELS, Een Bakkersleerling Een halfwas ZILVERSMID EEN VASTE Een Boerenarbeider BOERENDIENSTBODE, Gevraagd voor direct: J. N. VALK te Schoonhoven. f7000 a f9000, RATTENDOOD V. H. DOESBURG, MOKKATAARTJES co andere Gebakjes, Gebruikt steeds VOEDZAAM, VERSTERKEND EN GEZOND. Maandag, Woensdag, Vrjjdag en Zaterdag Openbare Vrijwillige Verkneping. Inmiddels uit de h&nd te koop. V00RL00PIG BERICHT. H. A. I. IIMINK, INBOEDEL, Knallleeren ra vernikkelen ran ■Dartelenle klas Foor f IJ per rdwiel. Ook het beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit OltDF.BDGELEK, HANDVATEN ent. -Klla reparation aan Rijwielen voor billjjken prjjs. Verkoopt uitelnitend le kl. HUnlelen. Aanbevelend, F. VAM ZE88EM. Van SCHOONHOVEN naar ROTTERDAM 4.45 en 19.30. 5.80 en 9.30. 7.— en 13.30 u. DloidftgOverige dagen beta. Zendag 9.45 en 5.30. DE DIRECTIE. Van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN 11.45 en 5.1 Gebrn Bisping lanlnrn <vnn rnr kafalin/T m ritint betere genres Die zich gaedi en gaedkaap wil kleeden, kpope zjjn Mr. Kleedermaker Voor het graveeren van GOUD- en ZILVERWERK, LETTERS, MONOGRAMMEN ent.; ook het maken van aJle soorten van HAARWERK beveelt zich aan Schoolstraat 447, «cbaaabaveu. aangebaden alm le hypettaeek ep LaaderUen. Adree Notaris REUMER, Garlnctaem. TE KOOP 18«M h.lve kil.', beel KMkMl b|j DIRK VERSLUIS le Ameldei te Eeveren neer verkieeing der koopers. KAPITAAL BESCHIKBAAR, dadelijk of later, voor hypotheek op Hofsteden en Landerijen, bij voorkeur in de Altalt aard, ten kantore van Notaris te Alblaamerdama. ■taal Ier dekking de goedgekeurde donkerbruine Oldenburger Hengst eerste Hypotheek op huizen met luim vol doende overwaarde, tegen BV* praeeni. Aanbiedingen worden franco ingewacht, onder No. 25, aan het Bureau van dit Blad. Dekgeld eerste dekking fS. Is de Merrie drachtig nog 15. Wordt de Merrie ver- kocht, dan wordt zjj als drachtig beschouwd. de beroemde draver Stamboek «78 N. P. S.- 29 G. P. S. Hevergeld f 8,—drechtig f 5,— boven- dien, verkochte peerdeo volte geld. donkerbruine Stamboek- en Premiehengst van den Heer P. DE JONGH DE LEEUW, zal te beginnen 21 MAART elkeo JV.eB.dkg ter dekkiog et.eo HOlel STAAN TER DEKKING: De donkerbruine en de zwarte hoekkengatea hg A F. VAM BEV8EKOM, P.ooven te UmMtatelB. Dekgeld f 8, - cwthntj b|j drachtig ryn tater oog f KaUenalneL GOUDA. Steeds voorhanden Nleawe en g«- brutfcte RIJTUIGEN en BIJ WIELEN tot billijke prijzen. gevestigd ta AMSTERDAM, Damrak 7A Goedgekeurd bij Koninklijk Beelnlt van 1 November M80,*o. N. DIRBCT*UB«N fr.S.R. J.T.Schevichaven, K. W.Seott ei J.F.L.BUikutaf. Secretaris der Directie: Ir J. V. Venekerd Kapitaal--mym a Teraokurda Rente A?!r?rr*f. Ontvangsten In 1004 •Aff-JjJ-'JI Reserven op 31 I>t>cemb«r 10^4 M.S44.812.M Tot 31 Dooomb. loot nan verzekerden betaald. Z4.403.843.21i Jaren na 13 Jarsa 3. STEKT i ef dadejljk WIJ overlijden mo 4A 80 JAABUJKBCHE pre»le v m n 49 l l ét Dadelijk lapaa.de Jaarlijkirhe lUfreate veer f 100 feston kapitaal. voor ntaanen. voor r BB 60 60 70 f 12 3-ca\uir\} SCHOONHOVEN. ■O- PBUSUOIB11T OP AAMTBAGK. verstrekt credieten tegen eerBle hypotheek onder borgtocht en in blanco, tegen\zeer billijke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. GBEUP le Nchaaaho' Verkrijgbaar bjj BARGEBOES-VEEVERLOSSINGSTOESTEL- LEN, voorheen f 40,—, thans, zoolang de I voorraad strekt, voor f 99,50, gewone Toestellen compleet k f 8,5G, UIER-APPA RATEN (moerziekspmten) met nikkei-mid delstuk, onbreekbaar, A f 3,75, dito met glas k f 3,—GUMMI-RINGEN Uk Ct.p.st., KETTINGZAGEN k f U,- of f 19,-1 BEN00D1GDHEDEN voor zuivelbereiding uit de Fabriek van R. MIN KEMA te Groot-Ammkrs. gwr Verder alle Twentellen veer Hfelkenderceek tegen scherp concur- prijzen. van le kwaliteit in alle soorten en vormen, SIERHEESTERS, CONIFEEREN en ROZEN; benevens groote Borteeriog VOORJAARS-BLOEMENPLAN- TEN. AARDBEZ1ËNPLANTEN in meer dan 10 soorten. Beleefd aanbevelend, Aanleg van Tuinen en Boomgaarden „Kweeklnat", NEDER-HARDINXVELD. T UrunTUDD I Alle soorten van vroege en late UEGPOTERS: Let fuw». v» LhblUltuö! Eigeaheluaern en het nieuwe aoort Brave*!» be«de amnrten milddragend. Vervolgens drie nieuw gekweekte soorten, gezaaid in 1899. N?' deze soort is buitengewoon sterk tegen de ziekte en milddraKcnd. No. f een ruim beschot van mooie ronde aardappelen. No. 8. Jalia, deze z(jn «t*»"J»®?® nieuwe aardapeelen en om de vele goede eigenschappen een bepaalde aanwinst toor tuin- enUnd^ouw^De prjjsder drie laatste aoortan is 39 Ct. per kilo. Spoed^Ung fo- wenscht, omdat de voorraad dit jaar niet groot is. Ook voorhanden alle ^hinii BIJKANTOOR te BaHtaaap: Beheerder de Heer JOH. DE HOL, Correspondent le klasse der Nederlandsche Bank, aldaar. -ar au HEUVEL aldaar AGENTSCHAP te Sctaeentaeve*Adsnt de Heer A. VAN DEM HKUVKb aiaaar. Belasten zich met de uitvoering van EFFECTEN-ORDERS; wtneelen COUPONS en lemslngea boven de Amaterdamscbe beurs-noteenngen ier"taUw"eC|b^KUte lUtterflui Foor rekeping «o "keningboud*.. Voor Oeavermle en UUlatlug wordt zorg gedragen. groote nerteerlng, taillUke prymen, 1»U 000R PLAATSGEBREK: een EIKENHOUTEN HEERENSTOEL en iedere MEUBELEN le kMg, b|j ScheepmakershavenScbwwntawv«n. BV Bepareeren ei maken van Meubelen. J.t MgcnbllkkelU. k«'P» en l» T®rkrUgl>a»r In ï»n 85 Cl». bU J£ SS.»—ccenneunw. ..uw. m r 99,—, 35,—, 40.—, 50,—, fr. n. stat; id. kapok f 34,—, 97,50, 83,50, 40,—. Zending rembwara. VrU aletat. en voort, by: Mel TRAPMAN te Goüdbiaak. A. R T. BERG Stolwui. H J.' SCHOLTEN A.nrasTOi.. Wed. VERWOERD Vlist. L. DE HAAS Moumaarsobaaf. j v. n. WERKE LikkirkirR. D CASTELEIJ» Bircambacht. SCHOONHOVEN, CULEMBORG, M. DE HEER te Polsbroek. C. VAN ZESSEN Brardwuk. J. SPEIJER Mïeiikerk. T.v.d. HEIDEN R. VERMEULEN Largirak. J. DE KLUIJVER n Ottolakd. W. VAN REES Blkskcnsgraat. W. BOER Krimpen a/d Lm. BeedkHprt L HUW™ Rbwjelen T. .f f 35,- M r 85. m«1 )«JF 8 M,jo. Kellingen enbenden T. .f f W bU Buitenb n w, af f 3,60. Voetpompen v. ai 1 0.96. Verder .11.. tagendk C., r j Blerhaven 80, ROTTERDAM. Vru(7 gr.ll> PrUMW»'».H..d.I k.rllpg. neemt gelden t dep.altn: Vnr één rand vut drie mn.nden ne. ééa jaar 9 31/1 3 8V1 ■el één dng .pvrngen ■et veertien dngen «pvrngén - Vnr drie nannden vut Vnr Jur vut A 8 8V1 e 8V, 8 (Credleb, Rypatheek-, Kffaeten- en AdminUlralieknniwwr). .mnmtrPMTcruiP An. f Provincial# Crediet- en Spaarbank en ««hjedmin. HOOFDAGENTSCHAP der Algem. Verzekerings-Bank j Verleent vwèrmchwtten en bedrUfiskapltaal aan Landbouwers, Kooplieden en andereu. Heeft geld bemctalkbaar van Particulierenvoor lay petheek op Landerijen en Huizen; rente vanaf 8»/* naar omstandigheden; Verstrekt voor geldbelegging, in stukken van f 60,— tot f 1000,— tegen den koers van 100 pCt., de 4ty« rentegevende schuldbrieven met aandeel in de winst van gemelde Crediet-Bank Sluit diverse Ongevallen-Verzekeringscontracten, speciaal tanef voor het landbouwbedrijf. brengen wij ter kennisdat de nieuwe medelleu bte klnaer - met 9 JAAR GARAMT1E gereed zijn; zonder overdrijving kunnen wf ver klaren, dat er geen fraaier Röwiel voor 't volgende seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel clockenlagerinwendige verbindingenstuur met hinden- sluit ine; prachtig diep zwart gefimailleerd met of zonder gouden lijnen afgezet; gemonteerd met PerwnbAQden. Kortom, Ml. «.««Ie el|MMb.WU rereeoigen uch Rijwielenwat voor IOOO verlangd zal worden. De prfja van 1 7»,— lm ueer aeker lager dan één concurrentie-machine. Alvorens U een Rjjwiel aanschaft, is bet zoowel nw belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rijwiel op zicht te vragen. Overal AGENTE* gevraagd. W*terp««rt, BwlMbt. FllUud Iwkbnrt, 811.flr.ckt. i|mt v.ar M.l.imr.|r..f #.fli.km l- MOLEMAAB. OPGERICHT 1705. KOMIMKLUKE FABRIEKEN. Voedert nw Vee met de Zuivere Murwe Merk „STER" eu „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-DIplaau Partje 1900. Negen Qenden Hedalllea. ift groote tijdsbesparing, is zindelijk en zonder brandgevaar, branden f-maal 100 lang gewone vuur makera en met veel grooter vlam. Verkrijgbaar in nette pakje»; bij den Genermal-Agent en verder bU: A. R. v. d. BERG, Stolwijk. A. STOLWIJK, Lopik. Jt HA ARS, Jaarsveld. A. DEKKER, Ottolakd. J. DE KLUIJVER, W. VAN REES. BLtSKKNSGRAAr. C. VAN STEENIS, Noordkloos. G. d. WERKEN, Auherstol. Mei. TRAPMAN, Goudriaan. JACa. SPEIJER, Mururk. C. WINK, Leksmond. W. BOER, Krimpen a/d Lek. R. VERMEULEN, Langerak. Wed. ZWIJNENBURG, W. VERWAAL, Vlist. C. RIETVELD, Nieuwpoort. C. VERSLUIJS, Brandwijk. T. CONJONGH, K. LOPIK, C. VAN ZESSEN, G. DEN OUDSTEN, Amkidk. AALB. RRUIJT, B. VERVEER, Wilugk-Langkrak. m, Gebrs Bisping MMet de Kenlngln en den Prlnm naar eenlge scheepvaart- etabllMenaenten ln en •ua Batterdam. Rotterdam, 6 Maart. OP DE „NIEUW-AMSTERDAM". Aan bet landiogsboofd werden de Koningin en de Prins verwelkomd door den Burge meester en voorts begaven de hooge gasten zich te voet naar bet terrein der Holland— Amerika-ljjo. Aan boord van de „Nieuw-Amsterdam werden de booge bezoekers verwelkomd door de directie en commissarissen. Dit bezoek droeg een zeer intiem karakter en was dan ook alleen om H. M en Z K. H. een blik te geven van de reuzen afmetingen van dezen tran9-atlantischen stoomer, die 7 April haar eerste reis naar New-York zal ondernemen. Dit groote zeekasteel leverde, zooala het daar lag, geheel gepavoi seerd, een trotschen aanblik op. Het schip is 618 voet lang, breed 6842 •n diep 4S voet en beeft een draagvermogen van 17.S60 ton. De macbinezaal bevat twee quadruple expansie machines, sterk 10.000 Ind. P. K. De voltallige bemanning bedraagt 310 koppen, waarvan het machinepersoneel alleen 91. Met dit reuzenschip kunnen vervoerd worden 400 eerste 300 tweede- en 1300 derde-klasse passagiers. De eetzalen hebben een ruimte, als op geea ander scbip het geval is en aan de betimmering is door de firma P. H. Mutters, te 's Gravenhage, de grootst mogelijke zorg besteed, zoodat men zich eer ia een eerste rangs-botel dan op een schip waant. Voor dé heeren zjjn ruime rooksalons, voor de dames keurige theesalons gebouwd, terwjjl als iets geheel nieuws aanwezig is een ruime conversatiezaal, waarin o. m. een vleugel, een orgel en een bibliotheek. Verder een Japansche tbeesalon, met kostbaar lak en andere versieringen, direct uit Japan aangevoerd. Van de aankleeding van dit juweeltje heeft de firma Allan ea Co. te Rotterdam alle eer. Het scbip beeft twee promenadedekken. Op de eerste bevinden zich de eerste klasse rookzaal, de Japansche tbeesalon en de oonversatiezaai. Op bet beneden-promenadedek vindt men een zestal luxe hutten, welke in weelde en gemak van inrichting alles geven, wat ver langd kan worden en verder 107 eerste klasse-hutten, met fraaie kooien en met vierkante ramen. Verder beeft men door het maken van een gang, waarin de binnen hutten met een raam uitkomen, deze tot lichte, aangename vertrekken gemaakt. Verder vindt men op dit dek de 2e klasse damessalon en rookzaal. Op het salondek bevinden zich de eet zalen le- en 2e klasse en daartusschen-in de hutten voor de tweede klasse passagiers, die ook aan alle moderne eischen voldoen. Verder zjjn er.vier ruime hospitaalzalen, welke door Ijzeren wanden geheel van de andere hutten zQn afgescheiden, uit voor zorg in geval van besmettelijke ziekten, voorts een operatietafel en een volledige apotheek. Het merkwaardigste is zeker wel, dat aan boord driemaal per week een courant ge drukt wordt, zoodat de passagiers, evenals aan land, bet laatste nieuws aan tafel ont vangen. Het geheim daarvan is gelegen in het aanbrengen van een Marconi-telegraaf, ingericht voor langen afstand, waardoor het schip gedurende de geheele reis met de kust in verbinding blijft, hetzfi met Amerika of Engeland ea langs dien weg bet nieuws aan boord ontvangen wordt. Een andere nieuwigheid is, dat zich aan boord bevindt een zeer volkomen ingerichte Safe-deposit, waar de passagiers hun waarde kunnen bergen en er zelf Bteeds de beschik king over houden. Deze safe telt niet minder dan 189 laden. Het denkbeeld om zulk een safe aan te brengen is oorspronkelijk uitgegaan van de firma J. Lips Bzn., te Dordrecht. EiDdelpk is ook voor de veiligheid in de hoogste mate gezorgd. Zoo zjjn op een groot aantal plaatsen brandsignalen aangebracht. Bö 'toostaan van brand ia eea of aader gedeelte heeft men slechts een ruit in te slaan en op een knop te drukken, welk signaal intnsscben alleen door den kapitein ontvangen wordt, die dadelijk de noodige maatregelen neemt, zonder dat er in een ander deel van het schip iets van bemerkt wordt. Eindelijk zjj nog gemeld, dat er een vol ledige inlichtingendienst aan boord is. Door het geheele schip is n.l. een telefonische ge leiding aangebracht. Twee personen zfln aangewezen om deze centrale te bedienen. Ook H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins bewonderden de even rjjke ais prac- tische inrichting van het schip en gaven daarvan herhaaldelijk uiting. Nadat de lunch was gebruikt, begaven de booge gasten zich weder aan boord van de Columbus", waar zich nu mede ver- eenigd hadden de heeren wethouders Hudig, Van Citters en Mrs. Muller en Rombnch, de president der Kamer van Koophandel, de heer A. Plate, de directeur van de gemeentewerken, do heer G. J. de Jongh, en de havenmeester, de beer L. J. H. Willlinge. Voorafgegaan door een bootje van den Havendienst, ging het langs de groote Rijn en Maashaven, langs de petroleum- en benzine etablissementen, tot de Heiplaat, op de grens van Pernis, tegenover Schiedam, ter be zichtiging van het Prins Hendrik dok der Rotterdamsche Droogdokmaat?cbappij, dat naar Z. K. H Prins Hendrik werd genoemd. Daarna wendde de „Columbus" den steven en bield verder den rechteroever near de haven van WILTON's MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSWERF, aan den Weatkousdgk, onder Delfshaven, aan welk etablissement alsnu een bezoek werd gebracht. Daar werden de Koninklijke bezoekers aan den fraai versierden steiger ooi vangen door de commissarissen, de heeren Jhr. Schuurbeque Boeye en Otto Horstman, ter- wijl de mede commissarissen, de hh. A. G. Kiöller en M. Fruin, verhinderd waren. Mede waren ter ontvangst der hooge gasten aanwezig de zes gebroeders Wilton, terwijl de twee oudste kleinkinderen van deelen van het uitgebreid modern bedrijf bezichtigd. De langshelling passeerende zagen de koninklijke gasten daar het stoomschip „Mersilia" op de helling halen. Eindeljjk werd in het kantoorgebouw H. M. en Z. K. H. in een allerkeurigst boudoir gelegenheid gegeven eenige oogen- blikken rust te nemen en eenige verver- schiDgen te gebruiken. De vorstelijke bezoekers waren vol be wondering over het vele belangwekkende wat zfi op hun tocht aanschouwd hadden. Aan het ziekenfonds der arbeiders schonk de Koningin f 300, Nadat men daar eenige oogenblikken ver toefd had. waren de rijtuigen aan den Weslkousdijk voorgekomen tot bet maken vau epn rijtoer. DOOR OUD- EN NIEUW DELFSHAVEN. De tocht werd gemaakt langs den Wesf- kousdgk, Schaussteeg, Voorhaven westzijde, Ophaalbrug. Piet Heinstraat, Piet Heinplein, Oranje Nassaustraat, Havenstraat, Nieuwen Binnenweg, Heemraadsingel westzijde, Ma- tbeoesselaao. 's GravendjjkwaJ, Middeland- straat. Westkruiskade, Kruiskade en Kruis straat. Het eindpunt van dezen rijtoer was 't station D. P., waar de Kooioklike trein te 5 uur 32 minuten gereed stond om de Koninklijke bezoekers weder naar de resi dentie te vervoeren. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam zijn o. a. veroordeeld: P. P., 14 jaar, zonder beroep te Gouda, wegens diefstal van eene hoeveelheid suiker en snoepgoed, tot plaatsing in een tucht school voor den tijd van twee maandenztin mede-beklaagde J. R 11 jaar en M. M P., 12 jaar, beiden zonder beroep, te Gouda, werden aan bunne ouderBteruggegeven,zon der toepassing van eenige straf; A. B44 jaar, mattenwever te Moordrecht, wegeDS smaadschrift, tot 7 dagen gevangenisstraf. Behandeld werd de ro'gende zaak: Op 6 Januari, omstreeks half elf 's avonds, zou C. K., 27 jaar, sjouwerman le Ouder kerk a/d IJbpI, staaude voor het hnis van zijn stiefvader C. Holdermans aldaar, ge dreigd hebben dezen van het leven te berooven. Op dreigenden toon n.l. had hij hem toegeroepen„kem er nu eens uit G.als je durft, dan zal ik je doodsteken, ik heb mijn mes er op geslepen, dat zal ik dan eens in je bart ronddraaien". Beklaagde zeide beschonken te zijn geweest en niets van het gebeurde af te weten. Den 2ten dierzelfiie maand was bjj weder gegaan naar de woning van zqn stiefvader en had dezen tegen het lichaam geslagen. Omtrent dit feit, beweerde beklaagde door zjjn stiefvader aangevallen te zijn en zich toen verdedigd te hebben. Veroordeeling werd gevraagd tot 6 maanden gevangenisstraf. Alsnu stonden terecht A. B. de R., 28 jaar, arbeider alhier, P. K24 jaar.arbeider te Ood Beierland, J. v. L 23 jaar, metselaar te Poortugaal en E. V., 17 jaar, arbeider te Heerjansdam, In den avond van den 25en October was de burgemeester van Zeven huizen, jhr. H. W. A. Sandberg. met diens echtgenoote van het station Moerkapelle— Zevenbuizen komende, de vier beklaagden zingende tegengekomen. Het viertal was toen tegen den burgemeester aangedrongen, zoodat deze noch vóór-, noch achteruit kon loopen. Bjj die gelegenheid was bp tegen de schouders en in het aangezicht geslagen, j de hoed was hem van het hoofd geslagen en ee#hirapJuie, waarmede de burgemees- ter, d^rzgn qualiteit had bekend gemaakt, zich tegen de aanranders wilde verdedigen, was hem ontnomen. Beklaagden beweerden beschonken te zijn geweest. Zij waren op de vlucht gegaan toen er iemand was aangekomen. Voor ieder werd 14 dagen gevangenisstraf gefii8cht. De verdediger van den 17 jarigen beklaagde wees er op, dat dezen was te last gelegd dat bjj heeft opgedrongen. De bedoeling der beklaagden, die uit een herberg kwamen en vrooljjk waren, was alleen den heer dien zjj tegenkwamen en hun onbekend was eens lastig te wezen, zonder meer. Volgens pleiter hebben zjj zich schuldig gemaakt aan straatschenderjj. Niet gewenscht werd geacht den knaap met gevangenisstraf te straffen, beter vond hjj hem eene geldboete op te leggen, zoo hjj schuldig werd bevonden. Behandeld werden nog een paar zaken met gesJoteD deureD (kinderwet) Uitspraak over 8 dagen. Te Maarsen is na eene rede van den heer W. Poolman, arts te LaDgeruige- weide, besloten tot de oprichting van eene afdeeling van het „Groene Kruis". Voor het aanstaande congres der S. D. A. P. zjjn een aantal voorstellen ingezonden. Deze voorstellen betreffen o. a.: opneming van algemeen vrouwenkiesrecht in Grondwet of Kieswet; aansluiting van de vakbonden bjj de bewegiag voor algemeen kiesrecht; afscheiding van het landeljjk kiesrecht-comité en zelfstandig agiteeren voor algemeen kiesrecht; eischen in zake arbeidswetgeving; benoeming van een com missie om te rapporteeren over de weuscbe- Ijjke wjjzigirgen in de Grondwet; verklaring ten gunste van de verplichte algemeene, neutrale voiksscbooJ; intrekking der Gronin ger motie; voorstel tot herziening der Onder- wjjswet, in te dienen door de s. d. Kamer fractie; aandringen op het houden der verkiezingen op Zondag en Maandag of op een daartoe ingestelden rustdag; verplichte winkelsiuiling; opneming van de werklieden, betrokken bjj den handel, in de Ongevallen wet aan de orde stelling van het werk- loosen vraagstukpropaganda tegen bet miiitairisme: stellen van de Nieuwe Tjjd onder contróle van de partjj; verenigbaar heid van het lidmaatschap der parijj met dat van andere organisaties; verhindering van ongewensebt twistgescbrjjf ia Het Volk; republikeinsche redactie voor Het Volk. den stichter, jongejuffrouw Margaret ha en de jongeheer Bartel Wilton Hl t£. bl aanboden. bloe men Ijj den wandeltocht over dit uitgestrekt terrein zagen de Koninkljjke bezoekers o. a. van de dwarshelÜDg 'n baggermolen te water laten, terwjjj efj ook de veelbesproken elevators zagen. Verder werden alle onder- GEMËNGJD NIEUWS. Te Alteveer (gem. Onstwedde, Gron.) heeft een kindje van den arbeider Drenth zich in den kinderstoel opgehangen, doordat het gedurende een korte afwezigheid der moeder daarin uitgleed. De ODgelukkige moeder vond haar kindje dood. j —Een dure biljartstoot. In een herberg te Gebrden in Hannover had een I biljartende boer een dokter die aan een tafeltje eat, met een keu bjj ongeluk een opstopper tegen het oor gegeven, waardoor het gehoor van den dokter aan dien kant j erg heeft geleden. Vier deskuodigen maak ten uit dat hua collega ten gevolge van dien stoot 30 percent van zjjne beroepsge- 1 scbiktheid had verloren. De zaak leidde tot 1 een gerechteljjken eisch om schadevergoe- j ding en in boogsten aanleg is nu de boer, I die er goed vppr is. veroordeeld om aan zjjn slachtoffir levenslang een jaarljjksche j uitkeeriog van 1660 mk. te betalen. De I boer wil het afmake door den dokter ineens een som van 13.000 mk. te betalen en het schjjnt dat de dok'er daarmee gc- I noegen zal nemen, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente maken bekend, dat vaor BU- en Voertuigen de p am age op den Kerkweg cal zjjn gestremd van af 19 let en met 31 Maart 190®. Burgemeester en Wethouders, De Wetta.. L.-S., De Burgemeester, W. BOER. H. H. D. VAN SLIJPE. en Voor Kinderen, dia de zes klassen der Lagere School geheel doorloopen hebben, bestaat gelegenheid voortgezet Onderwjjs te ontvangen. k Behalve de vakken van het Ltgpr Onder- wjjs wordt les gegeven in Wfakande, Fran acta en Engelacb. Opleiding eerste klasse Gymnasium en Hoogere Burgerschool. Maandag, Dinsdag, Dauderdag en Vrtfdag, van 4 tet O aar. C. BROUWER. te Nchoanhoven. GODSDIENST-OEFENING op Zendag II Maart 199®. 's morgens 10V« uur, oafar leiding van Ds. H. P. SCHIM VAN DER LOEFF G Lz Predikant te Doesburg. Ouderkerk a/d IJaael. Zendag 11 Maart, vm. WU uur en nm. dy* uur, Ds. J. H. LANDWEHR, van Rotterdam. Ondergeteekende maakt bjj deze zjjn geachte cl'énièle bekend, dat vanaf Maan dag 5 Maart voor zjjn zaak de Oaa- atreken bezocht zuilen worden door zjjn Knecht die ook tevens gemachtigd ia betalingen enz. in ontvangst te nemen. Beleefd aanbevelend, Scbaenbandel. Schaanhaven, 2 Maart 1906. TWEE BEKWAME gevraagd bjj A. WOUDENBERG te Scbaanhoven. TERSTOND GEVRAAGD: bjj A. C VAN DER PERK, Timmerman te AlblAMerdam. flevrnasd terstond of tegen Mei een SMIDSLEERLING. P. G .een paard kunnende besiaaD, bjj T. VAN ROON, Amelde. Wordt terstond gevraagd een ver gevorderd P. G. Adres P. C. v. d. VLIET Mr. Brood bakker. Capelle a/d IJaael, Schinkel, nabjj Station. TERSTOND GEVRAAGD: GEVRAAGD; of aankamend Bakkersknecht, door L VAN DER SCHEE te Langerak b/z de Lek. GEVRAAGD: en twee JOWGEiVS, jj P. HEERENS, Scheenhoven. TERSTOND GEVRAAGD: vormwerbers, van zedeljjk gedrag. Joon vanaf f 3 60 per mille, bjj C. H. C. WEÏJERS te IJnaelHteln. goed kunnende melken, op de hoogte met het Boeren bed rjjf. Woning beschikbaar. Adres C. NEDERHOF, Bleemendaal bjj Gouda. Terslond of tegen half Maart gevraagd goed kunnende melken ed met het boeren werk bekend. Huis met tuin disponibel. Adres G. STRENG, Landbouwer, Nfenwerkerk aan den IXael. Gevraagd met half Maart een goed kunnende melken en bekend met ploegen en zaaien. In persoon aan te melden bjj de Wed. J. VENTE, Zevenhuizen, op het Dorp. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.beneden de 40 jaar, goed kunnende melken en alle boerenwerk verstaande, tegen flink loon. E«n goed Huis met Bouwgrond beschikbaar. Zich te vervoegen bjj II. BERKHOF te Ondewater. gevraagd, P. G.liefst klein gezin, bjj D. VAN WIJNGAARDEN te Onderkerk a/d IJael. TERSTOND GEVRAAGD: en een P. G. en goed kunnende melken. Adres H. DE JONG Lz. te Ganderak. Voor eerstgenoemde een buis en tnin beschikbaar. Door huweljjk der tegenwoordige ge vraagd een goed kunnende melken, en een gehuwd DAGLOONER, huis beschikbaar. Zich te vervoegen bjj C. W. VAN ERK te Berkenwande. niet beneden de 10 Jaar. Zich persoonljjk te vervoegen in den winkel bjj P. G., terslond gevraagd bjj L. TIMMER MAN te WaddlngHveen (Kanaalbrug). TERSTOND GEVRAAGD: of een BOBBENARBEIDEB, liefst klein geein, P. G.melken vereischte, bjj P. KOOLMEES, Nleuwerkerka/d IJsel, 's Gravenweg Huis disponibel. Terstand gevraagd een P. G., bjj R. STAM, Capelle a/d IJael. Gevraagd, terstond of met half Mtart, wegens huweljjk der tegenwoordige een goed kunnende melken, bjj JAC MOLENAAR, Waarder. Ia een klein gezin, zonder kleine kinde ren, wordt wegens huweljjk der tegenwoor dige tegen half April gevraagd een fimke van 23 tot 45 jaar. Boerendochter kan ook geplaatst worden. Adres, letter D, aan den Boekhandelaar J. DE VEN, Markt te Gaada. DIRECT GEVRAAGD: bjj J. DE PATER te Gaadrlaan. EXTERN. Brieven franco, onder No. 28, Bureau Io een klein gezin gevraagd, P. G.uit den boerenstand, liefst omstreeks 50 jaar, bjj J. VAN GEN- DEREN, Nleuw-Lekkerland. Als «ersto Hypatbeek gevraagd tegen SVi percent, op meerendeelsnieuw gebouwde Huizen. Aanbiedingen, onder No. 999, aan DE GRUIJTER's Boekh., Nehaaabavea. Gevraagd, om zoo spoedig mogeljjk in dienst te tredeD, een Ned. Herv. Godsd. Adres, fr. br H. DEN HARTOG, Varkenshandel, Ottaland. tegen hoog loon wasch buitensbnis. Zoowel Boeren- als Burgerdienstboden komen in aan merking, mits van goede getuigen voorzien. Adres T. A. van der HEE, Bodegraven. Tegen half Maart of eerder gevraagd P. G. en goed huonende melken, bjj P. A. WENK te VlUt. te Gelderland. De Boschwachter van den WelEd. Gestr Heer Mr. J. G. WURFBAIN, Advocaat en Procureur te Warth Hheden, meldt mjj. dat hjj na bet gebruik van WILLEM KRAAL's 27 doode ratten heeft gevonden en twjjfelt niet dat nog wel 60 ver dwenen zjjn, die hier en daar zullen worden gevonden. Hjj beveelt het RATTENDOOD alom aan en betuigt zjjn dank. (wg.) W. MATSER. Boschwachter, Heuven. Worth Rbeden. Verkrjjgbaar A SO G4. p. carton bjj A.N. va» ZESSEN, j Banketbakker, LopikerstraatSchoonhoven, Tanllle-KraBajra, Chaealade>Ba> tens, Bater-Batan» en BalerapriM. Nehaaoliarea, Lsptkentraat. fipaarbaekjei en Reisgidsen verkrjjgbaai- in den Boekhandel van W NOOTFN <*rhnnnhn»en TE KOOP OF TE HUUR: met HUIS, TUIN ens., op een welvarend dorp in Zuid-Holland, bjj Batterdan. Dadeljjk te aanvaarden. Spoed gewenscht. Brieven fr., onder no. M, aan het Bureau van dit Blad. SPOED! Er wordt te Gendn ter overname aan geboden een net onderhouden Café (met verlof) en Inventaris, ook zeer geschikt om er vergunning op over te plaatsen; hilljjke overnemingssom. Br fr., lett. KT, SWART- SENBURG's Adv.-Bur.Gaud*. De Notaris H. M. DE VOS te C^pellfl a/d IJssel zal op Vrjjdag ffïCr-*y 23 Maart 1906 bjj veiling en Wté&amr verhooaing, en op Vrjjdag 30 Maart 1906 bjj nadere verhooaing en afslag, telkens 'B voormiddags 11 nur, in het Koffi huis „DE ROODE LEEUW" te Capelle a/d IJaael, in het openbaar verkoopen DRIE PERCEELEN Uitmuntend, wel toegemaakt en welig gelegen in de gemeente als: Na. I. Een perceel WEILAND en WATER, strekkende van 's-Gravenweg tot aan den Staatsspoorweg; kad. Sectie B. nos. 2436 en 3795 samen groot 71 4.79 Na. 9. Een perceel WEILAND en WATER, gelegen ten zuiden van perceel no. 1strekkende van den Spoorweg tot halver Middelwatering; kad Sectie B, nos. 529, 630 en 2436 samen groot 1 H., 76 A., 49 O., en no. 3800 gedeelteljjk, geheel groot 19 A-, «O O. En Wa. 8. Een perceel WEILAND en WATER, gelegen naast perceel no.2. strek kende van den Spoorweg tot halver Middel- watering; kad. Sectie B. nos. 628 en 2488, samen groot 1 H.94 A., 89 C., en do. 3800 gedeelteljjk. Grondbelasting over 1906 f 10,49. Te aanvaarden, vrjj van huur, op 16 April 1906. Betaling 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. op de. Hofstede ua. 15 te aan de Zuidzjjde, boven de Kerk, bewoond door- en toebehoorende aan den Heer G. M A. DE HAAS, op Donderdag 19 April 1906. Notaris te Haulau. i De Notaris SICHTERMAN te Meerkerk zal op Don de iiuciay 15 Maart 1906, des voormid- dags 10 uur, ten sterfhuize van Mejuffr. J. SMIT te ana cantunl geld, PUBLIEK VERKOOPEN: OEN GEHEELEN bestaande uit; Kasten, Tafels, Stoelen, Bedden, Kachels. Glas en Aardewerk; voorts diverse Ttmmeruaauaf«raad schappen en hetgeen verder tal worden voorgebracht. Te bezichtigen 's morgens van 8—10 uur. Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3