DE ECHTE ABDIJSIROOP I? WWmi, Het Mis ei Erf, waarin Herberg en Bakker(|, met het HOFSTEDE, onder Eaa partij Dada Panoan. Thee EEN GREEP 1 I N01 Een HUIS, ERFHUIS in Middelkoop onder Leerbroek. N°. 2( Luister even a MAGAZIJN Langer ak, half Maart plaats vinden. A. VAN IPEREN, Schoonhoven. Een HUIS C 120 Lekkerkerk. kost bij A. N. van ZESSEN, mgu. Kloosterhonig Eene Hofstede, bestaande ii> ruim VOOR- en ACHTERHUIS mei SCHUUR en HOOIBERG, ERF, TUIN, BOOMGAARD, Groot- Ammers, Geëmailleerd. Een ruim HUIS met Grond en vrjj uitpad. TE KOOP: S. VAN DEN OEVER Pt, Schoenhoven. Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen MARGHARETA WEPSTER te Krimpen a/d Lek, COSTUUMN AAISTER beveelt zich beleefd aan tot bet maken van Dames- en Kindercostnmes. Ontvangen een prachtige collectie Japon- atof-stalen. Openbare Vrijwillige Verknoping. 6 Kalikoeien, 2 Kuispinken, Bouw- en Melkgereedschappen, De reeds aangekondigde OPENING der Rjjwielzaak in de Lopikerstraat 335 Schoonhoven zal, wegens teleurstelling, eerst VERKOOPINCEN uit het klooster SANCTA PAULO te Carthageno, met handteekening van L. 1. AKKER te Rotterdam, GEEN GULDEN, doch slechts 90 Centen. Openbare Vrijwillige Verknoping. EEN HUIS met ERF en TUIN te STREEFKERK, aan de westitjde van de Kerkstraat, groot 1 Are, 60 Centiaren. Inboedel-Goederen, De ABDIJSIROOP Openbare Vrijwillige Verkooping. efrijl De Notaris D. TEIJINCK Schoon- NfijN hoven zal op Vrjjdag 16 Maart ■"R 1906, ’s avonds 7 uu»-. in het Kof- fiAhuis „DE LANDBOUW" aldaar, in het openbaar verkoopen: Binnen Schoonhoven: 3 DRIE WOONHUIZEN BOUW-, WEI- en HOOILAND, te Langerak, Een HUIS met Erf en Tuin, te Langerak, in de Waal, te zamen groot Aren, 54 Centiaren. EEN HUIS Openbare Verkooping. Streefkerk, HOUTWAREN, tot verschillende doeleinden geschikt. BUIT Centraal-Depöt LI. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. Uitsluitend verkrijgbaar te Schoonhoven bjj A. C.Fjjn vanDraat Openbare Verkooping te Reenvtfk Openbare Verkooping. GOUDA, No. 1 is uit de hand verkocht Een WIKKEL en WOONHUIS met ERF en OPEN GROND daarachter, aan den Korten Groenendaal te Gwada, Wfik I No. 10: kad. Sectie B Nos. 1841 en 1842, te zamen groot 1 Are, 13 Centiaren. Een WOONHUIS met EBF, Openbare Verkooping. De Stalling Openbare Willige Verknoping. Gorinchem, veilen en verkoopen Pont- en Schuitenveer TIJOPASSEERING KOEIEN, Openbare Verkooping een er LEERDAM en LEERBROEK. BOUW-, WEI-, HOOI- EN GRIENDLANDEN, 16 HECTAREN, 13 AREN, 88 CENTIAREN, beboorende tot de nalatenschap van den Heer FREDERIK HYKOOP. Werkverschaffing! RUSCH-KAMERMATTEN Openbare Vrijwillige Verknoping. Twee HUIZEN met ACHTERHUISSCHUREN. HOOIBERG, Openbare Vrijwillige Verknnping, wprcdb vertrek. Seta ■hoven en Bouwer 1 twe* voor ieder, a get. I>«or «olid licit seer Kaanpakhuia, nabij gelegen. H. Gouda op igs de H< 01 TE KOOP te Scheenheven: Te bevragen, onder No. 17, Bur. v. d. Blad. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN is Binnenrotte 101 en Oppert 113, ROTTERDAM. Beslist gift vrjj email ond<-r contróle. Een gericht Cottinjrsteeg I../I Cï.inl.O r* f en Erf den 1. Mei alsmede het Huis toewijzing. pro vin veelvu een dingen ■nt per vaderde t keelziektei mza en op Woens- 906. voorm. ,Het bonte Paard” •zoeke van G. veilen en ver- De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 22. Maart 1906, 's voormiddags ten lOure, ten huize van G. VAN MIDDELKOOP Gz. te in het Boveneind, in het openbaar te ver koopen 1 tweejarig bruin MERRIEPAARD, Boerenwagen, 1 Eegden, Ploeg, 2 Hennep braken EEN PARTIJ HOOI; alsmede eenige Meubelen en Huisraad. Aanvaardii Inlichtingen en den Heer Dageljjks te bezichtigen. Zie biljetten. 11 oereiu is een or koudheid Deze Co morgens uitgeg ƒ0,75. Franco i abonneeren bij OPENBARE VRIJWILLIGE (wegens vertrek). De Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk zal dag 14 Maart 1 10 uur, in „r te Lekkerkerkten ven NEEF Jz., in het openbaar koopen met annexe en afzonderlijk staande SCHUUR, BUITENGROND met LOODS en eene party BOUWLAND. samen groot 0.63.70 Heklare, in Schuagt, te Te aanvaarden: H*t L*nd dadeljjk en de Gehouwen 16 April 1906 en te betalen 9 April 1906. Zulks rn drie perceelen en gecombineerd. Trademark AMSTERDAM. Alléén in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handels merk, verk rugbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, 4 f 1,30 per 5 ons. ten t ieder pen kistje rangen de imdste en .Jen m de deeln. maken wjj nog bekend, dat wedsfrjjd niet wordt uitgesteld, dat ia de geadverteerde prjjzen ten volle jn worden nitgpkeerd en dat elke het recht beeft den uitslag te De uitslag wordt 11 April leelnemers franco thuis gezonden. 1 C reclamewedstrjjd, J. FOLKERTSMA, Drukkerij, hHAUTEW (Fr.). De Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk is voornemens op Maan dagen den 19. en 16. Maart 1 906. telkens 's voormiddags ten 10 ure, b<j A. SCHALK te Streefkerk, in het Dorp, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor R. KLIP: Te aanvaarden den 1. Mei 1906 Betaling der kooppenningen op den 11. April 1906. En op Donderdag 12 April 1906. 's morgens te 9 uur, aan voormeld Hnis C 120. om contant geld: Tain- en Landbonwgereedschap- pen, Schouwen, Kruiwagens, Hondenkar met Tuig, een Hit, Zegens, Fuiken, Brandhout en meer. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. nit den berg dankbetuigingen, die ons dagelijks toestroomen. De attesten van dankbetuigingen, die wjj geregeld in de couranten publiceeren,- geven slechts een luttel denkbeeld der genezingen, door de Abdijsiroop ver kregen. De duizenden en duizenden dankbetuigingendie ons van Noord tot Oost en van Zuid tof West toestroomenzouden verscheidene Ijjvige boekdoelen vorderen om gepubliceerd te worden. Wjj doen daarom zoo nu en dan een greep uit de in ons bezit lijnde verklaringen, waarvan de origineelen voor ieder, die het verlangt, bjj ons ter inzage liggen. Ziehier weer den gunstigen invloed der Abdijsiroop: „Ik Ondergetekende. H. d'EINVILLE, Bilderdjjkkade 116i, hoek Jac. van Leonepkade, Amsterdam, verklaar hierdoor gaarne, dat mijne vrouw, na het gebruik van slechts 2 flescbjes Abdijsiroop, welke gehaald zjjn bjj de Firma CLEBAN <fc Co., Heiligenweg 42, Amsterdam, zeer veel beter is geworden. Reeds 6 jaren was zjj gekweld door een hardnekkigen sljjmboest. Vooral ’s nachts was het bjjna niet om uit te houden. Deze hoestbuien matten haar zeer af. Nu, na het gebruik van twee fhcons Abdijsiroop klooster Sancla Paulo gevoelt zjj zich op haar 65jarigen leeft jjd weder als verjongd. Ik machtig U van deze verklaring naar goeddunken gebruik te maken.” tering, geneest bronchitis, verouderde en ima, keelpjjpontsteking, pleuris, keelziekten, akingen en bloedspuwingen, influenza en alle Ten verzoeke vau de Familie OKHUIJZEN met ERVEN, getd. A 225 226 227, aan de oostzjjde van de Lange Wetstraat. Bo de week verhuurd resp. voor 1,75, f 1,75 en f 2,—. 4. Het Woon- en Wlnkelbais, A 108, aan de westrjjde van de Nes. Bjj de week verhuurd voor f 1,10. 5. Het Woonhui*, get. A 156, aan de noordzijde van de Carmelietenstraat. Bjj de week verhuurd voor 1,25. 6. Het Woonhuis, get. B 222, aan de westzjjde van de Koestraat. Bjj de week verhuurd voor f 1,60. 7. Het Woonhuis, get. B 221, aan de Doordzjjde van het Appelstraatje. Bjj de week verhuurd voor f 1,30. Betaling van kooppenningen 18 April 1906. Nader ouderriebt ten kantore van den Notaris. alsmede ERF, TUIN, BOOMGAARD, STEEG en DIJK, a*n den Lekdijk, binnen- en buitendijks, te zamen groot 8 HECTAREN, 66 Aren, •5 Centiaren, in 4 perceelen. Voor de Wed N. G. VOORMOLEN en Kinderen: Voor W. RIETVELD en Kinderen: met het' Recht van Erfpacht van den grond en van het daarbjj behoorend EB F en BOUWLAND, te Langerak, in de Waal, te zamen groot 6 Aren40 Centi- aren, voor welk erfpacbtsrecht jaarljjks Op den 1. April f 3.— moet worden betaald. Te aanvaarden: Het achterste Woonhuis met Achterhuis, Schuur 1 u“: 1906 en de Landerijen, van W. Rietveld, bjj de Voorts zjjn verhuurd: Het voorste Woon huis van C. de Ruiter voor f 1,05 en het Huis van de Wed. N. G. Voormolen voor f 0,70 per week. Betaling der kooppenningen op den 18. April 1906. Nadere inlichtingen geefl genoemde Notaris. jz De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op WW*' Donderdag den 15. Maart 1906, ’s voormiddags ten 10 ure, te aan de Haven bjj het Dorp, om kon taut («M, te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ Or De aangekondigd calen in de Frani vaardigden, heeft e< niemand ervan ver' In antwoord op d toepassing van de i Kerk en Staat, vooi beschrjj vingen der 1 President Rouvier waarin schorsing var gevraagd. De Mini: voorzichtigheid, bek uitvoeren en verzo Peret aan te nemen, der Regeering werd In strjjd met dit v motie-Peret verworpi men, zoodat de reg< Onmiddelljjk daar Rouvier, dat de re lang stelt in den loop bjj met de Miuistei namens het geheele Failières het ontslag De President der slag aan en verzoet pende zaken te wil Tot deze zaken beboc plaats de voortiettii tarisatie. Doch deze houden, waar er get Tot den val van h verschillende drjjfvet verschillende partjjei dat het Ministerie toepassen der sch< was van oordeel, streng genoeg optrad dat de inventarisati zou worden, tot de zouden zjjn. Men moet afwacbt voor een Ministerie sprake van dat Mie weer in het nieuwe opgenomen. De heer afscheidswoord erken strenger ware opgetr behouden zou zjjn gf Maar toch wees h op den val van het omdat men de verkil leiding wilde gehoud En om dat te veri crisis uitgelokt op i ieder moet erkennen kiger gekozen had L land voor eene zoo b zjjne buitenlaudsche is, als de hacheljjke quaestie. Tot deze opgelost i moeten bljjven. Het scbjnt overig laatste dagen op de veel meer verzoenem Aan alle zjjden is met den erhstigen w< stemming te komen, werden in dat opzicht gemaakt. Vooral Duitschli zoenend op te treden b. v. heeft 's heeren dat de omloop van Marokko, die een feit Vooral Spanje is na ingeiiomen. Dat de Hertog var reis naar Madrid het ferentie blgft presit gunstig teeken beschc Keizer Wilhelm hee zjjn zilveren feest t mark gesticht voor bemanning van zjjn v Den 9en Maart be Keizerin een krans i van zjjn grootvader In den Rqksdag z werp worden ingediei de leden vergoeding kosten toe te kenn tegenwoordig slecht Regeering eeuigen s] lo ,het Engelse* Premier de heer Ban er een Commissie nai daar een onderzoek trekking tot de aan verleunen grondwettig Een dertigtal vroui stemrecht-vereeniging het bureau van den street binnen te dn daar den toegang wei geweld, en nadat er waren, verwjjderd v Premier waarschjjnljj stemrecht bekeeren. Keizer Nicolars vai plan r*jn de Duma zt Al het personeel vr filialen in de het oog op de laataten tjjd. In Warschau word< bank van leening en door soldaten bewaak De politie te St.-P nacbteiyke huiszoeki voorraad van 150 bot Er werden 60 persone De bekende pries' opnieuw te St.-Peter h(j weder eene arbt bjjgewoond en verkJ te wezen aan de hen koopbaarheid. klooster Sancla Paulo voorkomt de terii verwaarloosde verkoudhedenasthr kinkhoest, longontsteking, bloedbral borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1*f 3,— en f 3,50. C. VAN WIJK te Oudkwatxr; Firma WOLFF <fc Co. te Gouda; H. v. o. DOOL te Susdmcht, Boveneinde W. G. VAN STEENIS te Noordmloos; FRANS VAN DAM te Goudzrak; J. DE KLUIVER te Ottoland A. VAN WALSUM Pz., Oudzrkzhm a/dIJ., W. DONKER. Krimpzn a/d Lik; C. C. VAN GENNEP tn Moordrkcht; H. POT te Nikuw-Lkkkkblamd; Mej. KORTE WEG te Alblassmrdam; F. AMSING te Alblassirdam E. HILGEMAN te Strkkvkkrk C. SPELT te Nibuwpoort; F. J BATS te Stolwijk; J. ALES te Zbvknhuizkn P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl G. ELSEN AAR. Drogist te Slikdrkcht; W. J VAN DAM. te Haastbkcht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudk. „ST. LAURA”, bereid volgens een oud en beproefd recept, onfeilbaar middel tegen Hoest, Ver- ejd. Aandoening op de luchtpjjpen en longen, Kinkhoest en Asthma. j Thans verkrijgbaar in flacons van fO,6O, f 1,— en f 1,75 bjj den heer A. N. VAN ZESSEN op Woensdag 14 Maart ffiaLZÊiK 1906, des morgens te elf uren, in bet Koffiehuis van L. P. VAN LEEUWEN aan de Reeuwjjksche brug, ten over staan van den te Gouda gevpstigden Notaris N. F. GAMBIER VAN NOOTEN, van: in twee perceelen bewoond. ERF en TUIN op Nieuwdorp te Reenwjjk, wjjk D, Nos. 21 en 22. elk verhuurd voor f 1,— per week lot 1 Mei a. s. No. 2. Vier Huizen onder één dak, ERVEN en GROND, aan den 's Graven- broekschen Weg bjj de Reeuwjjksche brug, Wijk E, Nos. 86 87, 88 en 89, per week verhuurd: No. 89 voor f 0,75 tot 15 Maart a. s. en daarna voor f 1,—, No. 88 voor 1,20 en No 86 voor f 1,alle tot 1 Mei a. s. No. 87 is niet Verhuurd. Betaling der kooppenningen 1 Mei 1906. Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. De Notaris GROENENDAAL te la is voornemens c" Aggl Maandag 12 Maar 7*» 1 9 0 6. des voormiddag 11 uur, in het Hótel „DE ZALM”, aan Markt te in het openbaar, in ééne zitting, te veilen en verkoopen: Nfe. 3. OPEN GROND. SCHUUR en verdere GE TIMMERTEN. arhter de Visehm»rkt t« CJenda, Wijk T N«. 140; kad. Sectie B No. 1051groot 79 Centiaren. Verhnnrd per werk aan W. voor 3 25. We. 5. NCHmtTJE en EBF, in- voor STALLING, aan de Jan Wtik M No. 101 Fe Gouda; kad. Sectie C No. 2186, groot 86 Centiaren. Aanvaarding en betaaldag 12 “April 1906. Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10—11 en van 2-4 uur en op den dag der verknoping van 9—11 uur. Nadere informat'An ten kantore van ge noemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. Do Notaris llvlW H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Wnenadag 14 Maart J906. des voormiddags 10 uur, aan de Houtmansgraeht. wijk M no. 136, te GOUDA, in het openbaar te verkoopen. wegens •pbelliug der Vee- en VrachtrijderU, OM CONTANT GELD: 6 HITTEN. 20 VRACHTWAGENS. 3 SLEE PERSWAGENS. 1 LAGE WAGEN (Zwaans hal-) 1 DRIE WIELERKAR (breede loop), 2 BOERENWAGENS (t smalle en 1 breede loop). 1 DOGCART, ÉÉN-en TWEESPA NS- TUIGEN. DEKZEILEN en KLEEDEN, STALGEREEDSCHAP en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles in zeer goeden sta»t en te bezichti gen ‘s morgens vóór den verkoop vanaf 8 uur. 's Maandags te voren, 12 Maart 1906. des morgens 11 uur, zal in het Hóiel „DE ZALM” te Guuda in ééne zitting publiek worden geveild: met HOOIZOLDERS en BERGPLAATS, waarin de Zaak is uitgeoefend. Nadere information geeft voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. fSgft Notaris K. HOOGEVEEN te ■tlvilW Dordrecht zal op Maandagen 19 en 26 Maart 1906, ten im ure precies, in het Hó'el „VAN ANDEL”, a/h. Melkpad te •ver de I.inge van Npljk op Kedi- chem (Rietveld) vise versa, benevens nieuwe (jzeren Font met Keepen en Touwen en Roeiboot, het onroe rend goed Kad. Sectie B 136. 137, 1063 en 802 HkukkLüm en B 213 en 851 Arkel, alles groot 35 Aren, 72 Centiaren. ing, betalirg en lasten 1 Mei 1906. bjj den Notaris HOOGEVEEN G. VAN BEEST te Sp|Jk. BU W IEL VEILING. jn Op Woensdag 14 Maart 1906, des morgens te 10 uur, zal door den Deurwaarder SW A M in de Veilingzaal van het ALGEM VERKOOPLOKAAL Goudsche Singel No 33 (voorheen Oostvestplein) te Botterdam, publiek en om contant geld worden verkocht: circa 125 stub* Rijwielen, meerendeeis le klasse merken, voor Kin deren, Dames en Heeren. o. a. de merken: Mars, West falen, Cito, Pallas, Kol Noor, Pfei), Rival enz., waaronder verschillende met Freewheel en Terugtraprem (Torpedo), <7»heel vernikkelde en met vernikkelde Velgen, dubbele Frames enz. Voorts een 6 tal NPBEEKMAOHim met Platen, een groote partjj Rijwiel- •nderdeelen en -Lantaarns, Broek- kappen enz.. Rjjwielstandaards, Binnen- en Buitenbanden en 6 Kolommetjes vernikkeld), afkomstig van een Rijwiel étalage. Tevens een groot Orchestrion. Naaimachines, Galvanische en Optische Instru menten en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Kjjkdag: Dinsdag 13 I Maart inAbovengen. Zaal. Wedstrjjd om uit bovenstaand woord de meeste Holl. woorden te maken van niet meer dan 5 letters, b.v. jjs, regen, de enz. Eerste prjjs 100 gulden, 1de prfls 50 gulden, 10 prijzen van f 2,50. alles in contanten. Inzendingen vóór Dinsdag 17 Maart a. s. met 30 cent per postwissel of aan postzegels. Van de eerste 250 inzenders krjjgen de 1 hoogsten elk 20 gulden en de 10 volgenden ieder een kistje van 50 sigaren. Bovendien ontvangen de mooiste, de aardigste, de vreemdste en de verste inzending elk 5 guld( I Aai deze wedi elk geval in contante! deelnemer controleeren. aan alle deel Beslist de laatste re< De Notaris A.G. DE KRUIJFF te leerdam zal on Woensdag 28 Maart 1906, des voormiddags om 10 uur, ten verzoeke en len huize van R DE PATER in hef Laageind van Middelkoop te Leerbroek, in het openbaar, tegen con tante betaling, verkoopen: 1 vijfjarige hruine MERRIE, 1 tweejarige bruine MERRIE, 10 kalfdrugen.de of gekalfd hebbende 1 GUÏSTE VAARS, 3 KUISPINKEN. 9 FOKVARKENS. eenige KALVEREN. Voorts: Boerenwagen, Bolderwagen met Varkenskraam en Gierbak, zoo goed als nieuwe Tilbury, IJsslerfe, Eggen, Tuigen, Kaaspers, Pekelbak, Wringtobben, Karn, Emmers, Tonnen en Kaasvatec. Eindelijk nog; Ongeveer 6000 halve kilo’s goed gewonnen HOOI en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te zien ’s morgens vóór den verkoop. No. 4. Eene hecht en sterke crrnofp SCHUUR m-t HOOIZOLDERS STALLING vnnr 25 PAARDEN. BERGPLAATS ’onr WAGENS en ERF, aan de Rohanrsfeeg, W(jk M Nos. 135 en 136. te Gouda, met inrij van nit de Houtmausgrachf kad. Sectie C No. 2712, groot 3 Aren, 75 Centiaren. ge«<>hikt voor diep vaarwater De Notaris A. G. DE KRUIJFF te Leer dam zal in het openbaar verkoopen: Bij inzet op Zaterdag 17 Maart 1906, en bjj afslag op Zaterdag 24 Maart 1906, telkens des voormiddags om 11 uur, bjj Mej de Wed. KEMP, in „’t Fortvin" te Leerdam: WEG en WATERING, gelegen «n de polders 'loog-MiddelkoopLoosdorp en Middelkoop, >nder Leerdam en Leerbroek, groot Te veilen in verschillende perceelen, com binatiën en massa, omSchreven in boekjes, die met alle verdere inlichtingen te bekomen zjjn ten kantore van voomoemden Notaris, alwaar tevens de veilingsconditiën en kadastrale kaarten ter inzage liggen, terwjjl men zich voor aanwjjzing vervoege bjj den Heer Hs. HYKOOP op de Hofstede. Betaaldag der kooppeningen 2 Mei 1906 TE KOOP: Ongeveer 50 rol prachtige Te bevragen bjj G BOOSM.AN. Secr. Boek- houder Armvoogdjj-Adm. (Afd. Werkver schaffing) Ikragten, Friesland. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Woensdagen den 14. en 21. Maart 1906, telkens ’s voormiddags ten 11 ure. bjj H. VAN ES Laugerak, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor C. DE BUITER Wz.: De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Dinsdag den 2 0. Maart 1 9 06. ’s morgens ten 9 ure, ten huize van den Heer J. Pb. MALTA te In Geikenco, in het openbaar te verkoopen ta partij EilonM, bestaande uit: Scboeiingpalen, Brugleggers, Hekkenpalen, Planken, Brandhout enz.; alsmede 1 aflandach Merrfepaard Zeugen met BiggenKippenVrachtbrik 4 Lijnkoeken Kruiwagens, Mallejan, jjzeren Roeiboot, KelderwindenPatenttakels en Mesthoopen en verder bjj G. VAK DKR WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oun-ALBtAs; W. VAN REES te Blzskknsoraaf J. SCHUTTE te Molknaahsgraat, C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERLOUW te Goudriaan; J. VAN DIJL te Gimin-Niiuwkkrk J. ZONNEVELD—Pikk te Hoornaar; C. BROUWER te Mikrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. DK JONG te Amkidk; G COIJE te Lopik; G v. d. HOEK te Cabauw, Jb. dkn OUDSTEN te Groot-Ammkrs T. MOLENAAR te Lkxmonb; R. VERMEULEN te Lakgzrak K. VAN DAM te Bkrgambacht J. VU1JK te Krimpkn a/d IJskl;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4