JOP Pamifla. L onig A”, Woensdag 14 Maart. N". 2699. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. even boven. i—l Iterdam. I. dteekening - anDraat ihoonhoven, ilemborg, 'enten. Ijjwiekaak al, wegens •P: EVER Pï., boven- rSMA, RING. BimiUID. BUITEHLAHD. I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. schi bil van het argei de f en ipper Zwjjn- 1 d. »r Dordrecht, een wgze vervoeren, i liter nrvoor de if het «voord de heeren lagt, van Rotterdam; Ds. de ids- f 3 of 1 d. woon* of ver- i een kleine ter. arden, Den van Bei Maart 1 c van liet I Een rustig - Het 3 ja.. Schaik was al vallen en zou de heer M. Verkaik van geest had springen. Hjj het knaapje vi beproefd recept, jen Hoest, Ver- luchtpijpen en loveneinde RDKLOO9I iak; KKK k/vlj., I drccht; I zrdam; ,/d IJskl; I iKnRKCHT echt; -1 getuigen werden nog ten beklaagde gehoord; beklaagde verwonding te hebben toege- ing van brengt iwman Nieuwpoort, zgn kippen i tuin laten loopen, 3 m. f 1 f 6 of 8 d. lem, f 16 of 3 d. lakenschap en geleiden op d. partijen hebben uitweio. achtte. leze interpellatie op de scheiding it betreft de bot vai lakt .„rengen. 12 Maart. Het i de Giesen ia Hendrik van gen van Jacob Johanm idem, f ol Samuel schap, verzet afgewezen. k Jac. iuw, na >ij de Firma den. Reeds i nachts was af. Nu, na oeit zjj zich 3 verklaring 8CH00HH0YEN8GHE COllRAUT. Ctoadh bestaan 1 April steun, t|jd ondervond, huishoud een enkele mi voorraad van Er werden 60 p De bekende opnieuw te St.-j hg weder bijgewoond te wezen aan koopbaarheid. •—‘■graaf, .^.jgsveld, vloei f 2 of 1 d. Sliedrecht, dronken- Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 >urpn. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3~maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. G. Prins, Wed. A. v. d. Wal, D. Witzier, Chr. Kentie, jns van er oonboven en 3nkmborg. .recht, hl. nrak de i «ver Opei consulent L3 toe. De candidaat W. H. Bouwman, beroepen predikant bjj de Ger. Kerk te Schoonrewoerd, hoopt niet 22 April, maar Zondag 29 April e. k. aldaar zijne intrede te prediken. la, 12 Maart. De tal van jaren alhier hebbende voiksleeszaal wordt met I a. s. opgeheven, wegens den geringen dien deze inrichting in den laatsten lervond. In de inrichting werd tevens ideljfke vergaderingen gehouden ook tcL -iaal openbare, doch hiervoor wm M feiteljjk I* kMi). noa bekend, dat (gesteld. dat ia trjjzen ten volle ■erd en dat elke den uitslag te vordt 12 April thuis gezonden, lewedstrjjd. LGTE1 (Fr.). Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. raamen. publiceeren ,- irewp ver- >rd tot Oost len vorderen ep uit de in iet verlangt, ouderde en keelziekten iza en alle Metselwerk S. van den Oever, voor f 1490,— Gebr. De Kovel, - 1549.— Het werk is gegund aan G. Prins en S. v. d. Oever, de laagste inschrijvers. lo deze gemeente komt bjj W. van Wgk op den Molen een geval van typhus voor. ‘Krimpen a/d Lek, 12 Maart. De heer J. Zoeter, sedert jaren directeur van het post en telegraafkantoor in onze gemeente, heeft tegen 1 April a.s. wegens gezondheidsredenen eervol ontslag uit die betrekking aangevraagd. De heer Zoeter stond bekend ais een zeer j welwillend ambtenaar, waardoor dit besluit met algemeen leedwezen werd vernomen. Een rustig leven zjj hem toege wens ebt J Het 3 jarig zoontje van den heer R. v. spelende in de Bakkerskil ge- zeker verdronken zjjn, indien niet de tegenwoordigheid 1 gehad de drenkeling na te mocht de volde -naapje van een wissen dood te redden en het aan de verblijde ouders weer te geven. •'Krimpen a/d IJael, 12 Maart. In plaats van den hMr C. d. Giessen Jr. tot Hailing. In de raadsvergadering van Donderdag morgen werden, na installatie der heeren W. 14. Blom en C. van der Giessen Jr., tot wethouders gekozen de heeren N. Hoogendjjk en C. van der Giessen Jr. 'Lekkerkerk, 12 Maart. Donderdag avond hadden we onzen laatsten nutsavond, die ons al voor den aanvang van het lees- seizoen beloofd was. Twaalf dagen na, doch met het oog op den Nieuwenhujjzendag, trad onze historicus, Dr. L. A. van Laogeraad, voor ods op met bet onderwerp dat voor ons zuiver historisch geworden is: onze Maatschappij en haar stichter. Met bistorischen r“"_*?üg“— de spiegel der wijsbegeerte van eeuwen voorgehangen; en uit di straalden nu de Ijjnen uit van scholen. Van 1254 tot de ki genootschappen ligt voor den gan| menseben wezen veel, vooral vee) kó. Geen wonder, dat de banden der sti al nauwer en nauwer aangehaald de vrije wiek aansloeg tegen 1 scholastieken, dat neergelegd was tegenover dat der dogmatiek. In allen eenvoud rfjst nu op het beeld van vader Jan in Monnikendam, dat alras niet meer te scheiden is van dat van zoon Martines in Edam. Wat is tocb weten, wanneer het als eene gansche volle wereld aan ons voorge diend wordt in een extract, droppelend van de lippen des denkers! Hem is bet verleden het schitterend volle avondrood, dat morgen in grootscher heerlijkheid de oosterkim zal bezielen. We hebben geduizeld voor het vele van weten en voor de daaruit vloeiende juistheid van conclusie; we hebben gezien en gevoeld, hoe uit den gezonden wiegeling, den krach- tigen, den veer krach tigen kampioen opwast hoe de enge kring van het mogelijk denken uitgolft tot de breede vlakte van het mogeljjk- worden, van het mogeljjk-zjjn. We hebben ons moeten inspannen om over den schouder heen des denkers den blik te houden in de volle, snel wentelende historie bladen maar we hebben den gloed begrepen, die van den geachten spreker uitging als elen te wekken, en te wijzen en te leiden den toekomstarbeid, die nog opwelt warmte van de Nieuwenhuijzens. den voet zetten op de zerke in tendam, of wel hem plaatsen op die St. Bavo te Haarlem, bet is om bet er spreken heldere machtige stemmen gewade graven: «Na goed leven volgt en Rosier •Bei houder reed, schrikte eeni daardoor zoo aanmerkelijke viel van den hoofdwonde. Hjj werd aan een bureau verbonden. Zjjn knecht bezeerde zich aan het been, doch niet ernstig. Een paar uur later werd de onderbroken reis voortgezet. •Badegraven, 10 Maart. In de open bare vergadering van de gezondheidscom missie, 1 Maart j 1. gehouden, werd bet jaar verslag voor 1905 behandeld, waarna eene gewone vergadering werd gehouden. Tot de ingekomen stukken behoorde een besluit tot herbenoeming van den heer A. Kok als lid van de gezondheidscommissie, verder eenige formulieren van verhuurde perceelen te Woerden, Oudewater en Rijnzaterwoude, een antwoord van Ter-Aar en Zwammerdam in zake het resultaat van het plaatsonder- zoek in die gemeenten, en een schrijven van Oudewater, waarbij wordt medegedeeld dat de Raad besloot om perceel 383 niet onbe woonbaar te verklaren. Hieromtrent wordt besloten om af te wachten de beslissing van dien gemeenteraad omtrent de perceelen 5—8 van wgk A en daarna in beroep te gaan bg Gedeputeerde Staten. Behandeld wordt daarna een correspondentie over de sloot achter de perceelen op de Molenkade te Zwammerdam, waaruit bljjkt, dat tot demping van die sloot is besloten, doch dat uitstel wordt gevraagd; hierop is reeds ge antwoord dat berust wordt in het uitstel, doch dat de attentie gevestigd moet blijven op het rioleeren na de demping. Daarna wordt behandeld een dossier omtrent het plaatsbezoek te Boskoop, dat door den Hoofd inspecteur aan Gedeputeerde Staten was ge zonden. De afgevaardigde i voorzitters, te 's-Gravi rapport uit. De voorzitter brengt ter kennis hetgeen door hem en den secretaris sedert de laatste vergadering is verricht tot uitvoering van genomen besluiten. Mededeeling wordt ge daan van de gevallen van besmetteljjke ziek ten in Januari van dit jaar, n.l. te Boskoop 2 febris typh., 1 roodvonk en 5 diphthe- ritis, te Waddingsveen 4 febris typh., te Bodegraven 2 febris typh. en 2 diphtheritis, te Langeruigeweide 1 febris typh. Klachten zjjn niet ingekomen, terwjjl ook geen klachten te onderzoeken waren. Een besluit tot af- en overschrijving op de begroeting 1905 wordt genomen, waarna het gewone woningonderzoek plaats heeft. Daarna wordt de vergadering gesloten. (Japelle a/d IJsel, 12 Maart. Alhier heeft iemand voor bet stichten van een gebouw tot berging van verplegingsartikelen van „het Groene Kruis" f 7000 geschonken. Driebragge, 10 Maart. Deze week bad een schipper het ongeluk zoodanig tegen de brug te varen, dat de mast van *t schip brak, waardoor hjj genoodzaakt was zjjn reis verder trekkende te volbrr- 'Gieaen-Owdekerk, f visschen met de zegen in thans in vollen gang. De vangst is echter, vergeleken bjj vorige jaren, niet groot, wat waarschjjnljjk is toe te schrijven aan den hoogen waterstand. De vangst van 2000 a 3000 ponden op Woensdag is u,-‘ tegemoetkoming voor den pachtt OreaUinaeri, 12 Maart. Door den heer J. J. C. Woudenberg, architect alhier, is de vorige week voor den heer C. TuQtel alhier aan besteed het bouwen van een woonhuis met sigarenfabriek enz., waarvan de inschrijvers zfn: Timmerwerk voor f 1448,50 1498.- 1578,- en 1664,— taand woord de naken van niet regen, de enz. prijs 50 gulden, s in contanten. 1 Maart a. s. met aan postzegels, irs krijgen de 2 Ie 10 volgenden ren. Bovendien aardigste, de inzending elk we onzen 1 or den aanvang 1 was. Twaalf di den Dr. L. A. van Lai bet onderi-J gewordt dichter. reu ren greep werd ons -j de MWde|. dat centrum i het licht der [warteeuw der ;ang van het worstelends. tudiecel ld waren en he( Ijjm der BTATEM-QENJEBAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 8 Maart zette de Kamer algemeene beschouwingen over het Arbeii contract voort. De heer Tak meende, dat men bg de regeling van dit contract iets breeder moest zien, dan hier geschiedde. Het kwam aan op de versterking van de arbeiders in hunne kracht. Men mocht echter niet onder het mom van bescherming van den arbeid de krachtige vrtye ontwikkeling der werkmans- krachten belemmeren en tegengaan, want dan werd het geneesmiddel erger dan de kwaal. O. a. wees spreker op de belemme ring van de vrijheid van werkstaking, z. i. een onmisbaar element in den arbeidsstrfjd. Hg besloot met te zeggen, dat het van de wijzigingen, die het ontwerp zal ondergaan, zou afhangen of sprekers partjj zich er mee zou kunnen vereemgen. De heer Van Wichen meende, dat het ontwerp na de daarin gebrachte w<jziglngen meer waardeering had verdiend, terwijl de heer Van Nispen tot Sevenaer het een der gewichtigste der laatste jaren noemt. Daarna bestreed de heer Schaper het ontwerp, noemde de heer Van Dedem het een product van groote juridieke waarde en erkende de heer Talma, dat het ont werp niet geheel naar den zin der vak verenigingen was, doch hg gaf tevens de verzekering, dat hg het ontwerp naar zgn innerlijke verdiensten beoordeelen zou. Alsnu verdedigde de heer Drukker bet ontwerp tegen de aanvallen van sociaal democratische zjjde. Scherp keurde hg de agitatie, die tegen het ontwerp in arbeiders kringen was opgewekt, af. Eindelijk erkende de heer Schaper ook eenige voordeelen in dit ontwerp. Toen werd bet debat tot Vrjjdag d. a. v. verdaagd. Dien dag bestreed ook de Minister van Justitie de aanvallen van sociaaldemocra tische z(jde, tegen het arbeidscontract ge richt. H(j ging na, boe de regeling elders tot stand gekomen was. Boven twfjfel was bet x. Li dat de wet een belangrijke stap voorwaart* *al 4jn ra h|| noemde bet era naar de vergaderinj renhage gehouden, L. om velf naar uit de Of we Monniki in de even: i uit die een bet Heard recht, 12 Maart. Tot binnen vader en moeder in het weeshuis alhier (stichting Drost—Ijzerman), zjjn met ingang van 1 Mei a. s. benoemd: de heer A. van der Ham en echtgenoote, thans in geljjke betrekking werkzaam te Bodegraven. •Mtewwerkerk a/d Llnel, 12 Maart. In de vergadering van de kiesvereeniging „Algemeen Belang", den 6an dezer in bet café „de Zwaan" van den heer G. v. Reeuwjjk gehouden, is tot candidaat voor lid van den gemeenteraad gekozen de heer W. Snoek. Denzelfden avond hield de A.-R. kien- vereeniging een vergadering in de bijzondere school tot het stellen van een candidaat. Gekozen werd de heer C. P. Kaptein. Donderdag middag bad het acht-jarige dochtertje van J. L. B„ terw(jl zjj met een ander meisje speelde, het ongeluk te vallen juist toen er een kalverswagen aankwam. Zjj geraakte onder de paarden, waardoor zij blfjkbaar zoo gewond werd, dat zjj ón mogelijk kon opstaan. De vader van het kind kwam terstond toeschieten en droeg haar naar huis, waar ze verbonden werd. Gelukkig bleek de schrik erger dan de verwonding. Pwlsbrwwk, 12Mrt. reed op den smallen weg aan de noordzijde dezer gemeente een met een hit bespannen voertuigje, waarin twee heeren zaten. Toen een jongen naderde, die een helblauw ge verfd raam droeg, schrikte de hit en zeilde het rjjtuig achteruit de wetering in. De bestuurder bleef op het droge, zgn metgezel echter ging mede te water, doch bereikte gelukkig vrij spoedig ongedeerd den kant, t Rijtuig werd ongehavend op vasten grondslag gebracht, doch het duurde ge- ruimen tjjd voor men den hit goed en wel uit ’t water bad. Ridderkerk, 12 Maart. Bjj de her stemming voor deu gemeenteraad alhier werden uitgebracht 644 geldige stemmen. De heer C. Dubbeldam (a.-r.) verkreeg er 330 en de heer J. Lodder (hb.) 314. Gekozen alzoo de heer C. Dubbelman. t2Mrt. Woensdag is alhier een vereeniging van huiseigenaren opgericht. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren Mark, Dr. Wagtendonk, Notaris Plantenga, Uiterlinde en De Boer. Deze zullen een reglement samenstellen en in de volgende vergadering ter tafel brengen ter onderzoek en goedkeuring. IJaelatcin ,12 Maart. Woensdag 28 Fe bruari j 1. werd alhier de nieuwe Christelijke School van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs in gebruik genomen. Ds. S. H. Buijtendgk, emerituspredikant, voorzitter van de vereeniging, opende de plechtige samenkomst met gebed en een inleidend woord, en wees er op, dat de strijd voor het christelijk onderwjjs boe langer hoe feller wordt, maar gedachtig aan het bevel des Heeren moet men steeds voort bleven gaan. Hierna voerden v Ds H van de Ha^., ,onlrQiJn„ Arkel en A. van Hemert, van Am- enkeling n. Ie eterd.nl. 8m!Jj6d I Den nieuw benoemden hoofdonderwjjzer, den heer R. Steenstra, werd Psalm 184, vers 3 door de aanwezigen toegezongen. Den daaropvolgenden dag, 1 Maart, is de nieuwe school met een tal leerlingen in brradmeeetor benoemd de heer P, gebruik genomra. Bjj Kod. besluit is benoemd tot rechter in de arr. rechtbank te Rotter dam: Mr. A. Rietema, thans rechter in de arr. rechtbank te Heerenveen. Bjj Kon. besluit is, met ingang van 1 Mei 1906, op zjjn verzoek aan H. W. J. Royaards eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente IJselstein. Dinsdag 6 dezer hebben de in specteurs der Volksgezondheid voor Zuid- Holland en Zeeland, de heeren W. van Boven en Jbr. G. de Graeff, een onderzoek inge steld naar de keettoestanden in den Bies- bosch onder Dubbeldam en Sliedrecht. Bjj het onderzoek waren tegenwoordig de hee ren A. P. Volken C. A. Bot en Adr. Mjjnster, als vertegenwoordigers der patroons- en werk- liedenvereenigingen te Sliedrecht. Een ne gental keten werden bezocht. Eenige wer den door de heeren inspecteurs geheel ter bewoning ongeschikt geachf, terwjjl geoor deeld werd, dat andere noodzakeljjk eenige verbeteringen moesten ondergaan. Het was niet wel mogeljjk alle bestaande keten op één dag te bezoeken, doch de algemeene indruk was voldoende om te bewjjzen, dat de twee bovengenoemde vereenigingen een goed werk hebben verricht, door de aandacht der regeering op de onvoldoende, soms slechte keettoestanden in den Biesboseb te vestigen. De Raad van Beroep te Dord recht heeft den 5. Maart 1906 uitspraak ge daan in de zaak van Klaas de Grujjter te Ammerstol tegen het bestuur der Rjjksver- zekeringbank, bjj welke uitspraak wordt over wogen. dat de raad van oordeel is, dat des getroffenen ongeschiktheid tot werken ge steld moet worden op 50 pCt. en hem dus eene rente moet worden toegekend van 35 pCt. van zjjn dagloon en mitsdien met ver nietiging der bestreden beslissing aan de parljj van rechtswege is toegekend eene rente van vjjftig cents per werkdag met in gang van den twintigsten November 1900 en vjjf. Advocaat-generaal M. Reitsma vorderde in de zitting van het gerechtshof in Den Haag 4 maanden gevangenisstraf tegen een grondwerker te Giesendam, beklaagd van verwonding te Neder Hardingsveld onder de gemeente Hardingsveld, waarvoor de rechtbank te Dordrecht 6 weken gevangenis straf bad opgelegd. Een tweetal gel verzoeke van ontkende de bracht. Uitspraak 22 Maart a. s. In de op Donderdag j.l. gehou den zitting van de arr. rechtbank te Rotter dam was niet verschenen J. van Wjjngaai ielkboer te Capelle a/d IJsel. .ber had hjj aan mej. J. O. M Zwarte Paardenstraat, een liter reik verkocht. Hjj rekende daarvoor De „afdeeling Gouda" der „S.D.A.P." zal nu een eigen vergaderlokaal stichten, en heeft tot dit doel een perceel aan de Vest aangekocht. •Amnaeratwl, 12 Maart. Woensdag avond kwam een groot gedeelte der bevolking op de been. E>m vreemdeling was bjj een ingezetene wat barbaarsch opgetreden, waarna dadeljjk de politie was gewaarschuwd. Deze zag al dadeljjk, dat de man te veel aan Bachus had geofferd en bracht hem in bet arrestanten lokaal. ’s Morgens vertelde hjj, dat hjj schilder van beroep was en van Utrecht was gegaan ten einde zich eens te vertreden. Hjj was op zjjn tocht verdwaald geraakt hier aangekomen. leder dacht met den beruchten Frans te doen te hebben, maar mis! QMchwp, 12 Maart. Toen de vee- E. Z. alhier Woensdag door Utrecht iskiaps zjjn paard en sloeg hevig tegen den wagen, dat schade werd toegebracht. Z. n wagen en bekwam een gapende j. Hjj werd aan een politie- verbonden. Zjjn knerR* -»-»• ting van de arr. ree is niet verschenen J. 48 jaar, mc.'L' 14en Octobei wonende zoete m<' 7 cent. De assistent-keurmeester van voedings middelen, de heer P. A. van Dongen, had toen van deze melk een monster genomen en bjj het daarna ingesteld deskundig onder zoek van den scheikundige Dr. A. Lam was gebleken, dat de verkochte zoete melk ver- valscht was door bjjvoeging van taptemelk. Beklaagde had dit aan de koopster niet medegedeeld, die meende zuivere volle melk te krjjgen. Voor een geheel dergeljjk feit was beklaagde reeds op den 23en Mei van het vorige jaar tot 7 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Thans werd gefiischt 3 maanden gevangenisstraf met openbaarmaking van het vonnis. Zondag 4 Maart, deed De. A. Prins, van Papendrecht, zjjn intrede in de gemeente St. Maartensdijk (ZNa des voor- middags bevestigd te zjjn door Ds. Bouthoorn, van Dordrecht, naar aanleiding van Psalm 9213, sprak de nieuwe leeraar des na middags over Openb. 7 10b. Op verzoek van den consulent zong de gemeente hem Psalm 134 eer voor ons land, als de meeste tot de aanneming dezer wet zouden medegewerkt. Alsnu repliceerden de hóirén Van Doorn, Tak, Van Nispen tot Sevenaer, die den laatstgenoemden afgevaardigde niet zuinig te Ijjf ging, Drucker, die aantoonde dat de afgevaardigde van Franeker bet door hem behandelde onderwerp niet meester was en de Minister, waarna de sluiting van het algemeen debat volgde. Alsnu kwam in behandeling bet amende- ment-De Savornin Lohman, om de dienstmeisjes buiten het ontwerp te houden. Bjj de toelichting van dit amendement toonde de Goessche afgevaardigde aan, dat de verhouding tusschen mevrouw en dienst bode een geheel andere was, dan die tus schen den werkgever en zjjn arbeider. Als de wet er zonder dit amendement doorging, dan zouden de vrouwen wel om algemeen kiesrechit roepen, zeide hjj onder algemeen gelach. Het amendement werd echter door den Minister en den heer Drucker, namens de commissie van rapporteurs, bestreden. In stemming gebracht, werd het met 44 tegen 13 stemmen verworpen. Dinsdag voortzetting van het debat. Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting van 8 Maart. Adrianus S., schipper te AlblaMerdam tiascherjj-overtr^ f 5 of f d. Arie B., Papendrecht, leerplichtovertr., vrijgesproken. Teunis B., Groot Ammers, overtr. bouw- verord. Groot-Ammers, f 6 of 2 d. Dezelfde, overtr. Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, f 2 of 1 d. Heinrich A, stoombootkapitein Gernsheim, overtr. politie-regl. op de Merwede, f5 of 2 d. Gjjsbert Lstoombootkapitein Emmerik, idem, 2 m. f 3 of 2 m. 2 d. Pieter deB, stoombootkapitein Njjmegen, idem, 2 m. f 3 of 2 m. 2 d. Hendrik Frank van den A., schi] drrcht, overtr. baggerwet, f 3 of Hendrik M., paardenslagei dier op noodeloos kwellende f 5 of 2 d. Arie K., bou« in eene anders of 3 m. 1 d. Jacobus R., visscher Streefkerk, visseberjj- overtr., 3 d. Teunis van M., schoenmaker Langerak, overtr. motor- en rgwielwet, f 1 of 1 d. Pieter K., Sliedrecht, idem, f 1 of 1- d, Teunis van M.. Langerak, idem, f 1 of 1 d. Willem van W., visscher Groot-Ammers, overtr. gkwet, 7 m. f 0,50 of 7 m. 1 d., met verbeurd verkl. der gevrichtea. Dirk* V., koopman Dordrecht, overtr. politie-verord. Molenaarsgraaf, f 0,50 of 1 d. Johannes B., Hardingsveld, vloeken op den openbaren weg, f Wouter Teunis K., »chap, f 2 of 1 d. Jacob van den D., Giesendam idem, f 1 of 1 d. Jan H., Hardingsveld, idem, Bêrnardus E., zonder bek. lÖfpl., idem, f 1 of 1 d. Pleun van D., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Johannes P., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Fioris K., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Hendrik B., Sliedrecht, openb. ordeverst., f 6 of 3 d. Dirk van R., Bleskensgraaf, dronkenschap, f 3 of 2 d. Abraham B Sliedrecht, openb. ordeverst., f 5 of 2 d. Dirk Wouter K., Sliedrecht, dronkenschap, f 3 of 2 d. Leendert N., Sliedrecht, idem, 2 m. f 10 of 2 m. 3 d. Barend P., Sliedrecht, idem, Johannes de J., Sliedrecht. id< Gerrit de B., Sleeuwjjk, droi__ in dien toestand een hondenkar een wgze die gevaar oplevert 3 Dirk van der S., Sliedrecht, dronkenschap herh., 3 d. Wouter Pieter A., Sliedrecht, idem, f 2 of 1 d. Matheus H., Nieuwpoort, idem, f 1 of 1 d. Eduart Jacobus van den B., hofmeester, Puttershoek, drankwetovertr., f 15 of 5 d. Teuaia M., Sliedrecht, leerplichtovertr., f 1 of 1 d. Jocob de W., Sliedrecht, idem f 2 of 1 d. Pieter B., Sliedrecht idem f 1 of 1 d. Cornelia G., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Evert van der E., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Arie K., Sliedrecht, idem, f 0,50 of 1 d. Taa o, Sliedrecht, idem, ontsla- rechtsvervolging. M., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. les Adriaan van der W„ Sliedrecht, of 1 d. 1 Pieter B., Nieuwpoort, dronken- OrentehL De aangekondigde interpellatie der Radi calen in de Fransche Kamers van Afge vaardigden, heeft een uitwerking gehad, die niemand ervan verwachtte. In antwoord op deze interpellatie over de toepassing van de wet op de scheiding van Kerk en Staat, voor wat betreft de boedel- beschrjjvinnen der kerken, wees de Minister- President Rouvier elke motie van de hand, waarin schorsing van die inventarisatie wordt gevraagd. De Minister beloofde de wet met voorzichtigheid, beleid en wjjsheid te zullen uitvoeren en verzocht daarom de motie- Peret aan te nemen, waarin de verklaringen der Regeering werden goedgekeurd. In strgd met dit verzoek evenwel, werd de motie-Peret verworpen met 267 tegen|234 stem men, zoodat de regeering de nederlaag leed. Onmiddelljjk daarop verklaarde de heer Rouvier, dat de regeering geen verder be lang stelt io deu loop van het debat en verlaat bjj met de Ministers de zaal en diende hjj namens het gebeele Ministerie bjj President Failières het ontslag der Regeering in. De President der Republiek nam het ont slag aan en verzocht den Ministers de loo- pende zaken te willen bljjven behartigen. Tot deze zaken behoort natuurljjk in de eerste plaats de voortzetting van de kerkeninven tarisatie. Doch deze wordt thans alleen ge houden, waar er geen verzet wordt geboden. Tot den val van het Kabinet hebben zeer verschillende drjjfveeren meegewerkt. Drie verschillende partjjen, waarvan de een vond dat het Ministerie te ver ging met het toepassen der scheidingswet, de andere was van oordeel, dat het Kabinet niet streng genoeg optrad en de derde verlangde dat de inventarisatie voorloopig geschorst zou worden, tot de gemoederen wat bedaard zouden zjjn. Men moet afwacbten wat deze partjjen nu ▼oor een Ministerie zullen vormen. Er is sprake van dat Minister President Rouvier weer in het nieuwe Ministerie zal worden opgenomen. De heer Rouvier heeft in zjjn afscheidswoord erkend, dat, wanneer hg ge- strenger ware opgetreden, zjjne meerderheid behouden zou zjjn gebleven. Maar toch wees hjj er op, dat men het op den val van het Kabinet had toegelegd, omdat men de verkiezingen niet onder zjjn leiding wilde gehouden zien. En om dat te verkrQgen heeft men eene crisis uitgelokt op een oogenblik, waarvan ieder moet erkennen, dat het niet ongeluk kiger gekozen had kunnen worden, nu het land voor eene zoo belangrjjke beslissing in zjjne buitenlandsche Staatkunde geplaatst f is, als de hacheljjke M«rr«kkaauacbe quaestie. Tot deze opgelost is zou Minister Rouvier moeten bljjven. Het schjnt overigens dat de toon in de laatste dagen op de Conferentie te Ai ge sir as ▼eel meer verzoenend wordt. Aan alle zjjden ie men bljjkbaar bezield met den erhstigen wensch om tot overeen stemming te komen, en in de laatste dagen werden in dat opzicht belangrjjke vorderingen gemaakt. Vooral Daltschland schjjnt meer ver zoenend op te treden. Algemeen bevredigd b. v. heeft 's heeren Tattenbachs verklaring, dat de omloop van Spaansche munten in Marokko, die een feit is, moet erkend worden. Vooral Spanje is natuurljjk daarmede zeer ingenomen. Dat de Hertog van Almodovar van zjjne reis naar Madrid heeft afgezien en de con ferentie blgft presideeren wordt als een gunstig teeken beschouwd. Keizer Wilhelm heeft ter gelegenheid van zjjn zilveren feest een fonds van 15.003 mark gesticht voor de oaderofüeierea ea bemanning van zjjn vlaggeschip te Kiel. Den 9en Maart heeft de Keizer met de Keizerin een krans neergelegd op het graf van zjjn grootvader Wilhelm I. In den Rgksdag zal nu spoedig een ont werp worden ingediend, strekkende om aan de leden vergoeding voor reis- en verblijf kosten toe te kennen. De leden komen tegenwoordig slecut op, daarom maakt de Regeering eemgen spoed met dit ontwerp. lo ,het Kngelsciae Lagerhuis beeft de Premier de heer Banoerman verklaard, dat er een Commissie naar Zuid-Afrika gaat om daar een onderzoek in te stellen met be trekking tot de aan de nieuwe koloniën te ▼erleanen grondwettige instellingen. Een dertigtal vrouwen, leden der vrouwen- stemrecht-vereeniging, trachtten met geweld het bureau van den Premier in Dowmng- street binnen te dringen, toen men haar daar den toegang weigerde en moesten met geweld, en nadat er een paar gearresteerd waren, verwjjderd worden. Het zal den Premier waarschfjnljjk niet tot het vrouwen stemrecht bekeeren. Keizer Nicolars van Bsilaad moet van plan zjjn de Duma zelf te komen openen. Al het personeel van de Rgksbauk en de filialen in de provinciën is gewapend, met bet oog op de veelvuldige aanslagen in den laatsten tgd. In Warschau worden de gemeentekas, de bank van leeniog en het centrale kiesbureau door soldaten bewaakt. De politie te St-Petersburg heeft bjj een nachtelgke huiszoeking weer een verborgen ▼oorraad van 150 bommen ontdekt. personen in hechtenis genomen, e priester Gapon moet zich ■Petersburg bevinden, waar eene arbeidersvergadenug beeft en verklaard heeft onschuldig ,n de hem ten laste gelegde om-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1