N°. 2700. Zaterdag 17 Maart. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Hoiland en Utrecht. Eerste Blad. Gemeenteraad van Schoonhoven. BUITBILAKD. BimSI. ABB. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTGEVE RS. oud 85 j,, Deze C'enraut bestaat uit 8 Binden. te Lan| 25 j. (won. g, oud 37 j. wd: l Men kan zich Brievengaarders. J. Kraajj, oud 1 j. C. G. H. Uitbejjerse, Van 1-18 Febr. van J. van Lent om de ien hield de sen lofrede op den en te Wil- uduard buone het feest zoo lu het was een heeft er (muntende »ujj, in aan ig is den aanslag haafd, vau 3a de sglement .cht, dat moest uit- woord mocht raad- reede het dat i Hof, oud 7 5 Maart. moeder in het Leeuwarden zjjn T. Tiemersma en echt- zgo. Misschien i daar weet ik nit Rfll de Wf ho pi, rangenisstraf. de volgende aar. b o i en ran melt jor den jadering ris voor- i M. Mudde. rynenburg en van A. Nobel e, z. van C. van luwe ider van •enki (boren: Hogenbo idora, rerle r het ingen vee de SGHOOHHOVENSCHE COURANT. gaan tot >tena H. M. den Ugl: Het bestek is --" dig. De constructie van het stookhuis is er niet W. H. van Van 5 Febr. K. Bakker, oud 76 j weduw- imerpacht. Van 1—18 Febr. Anthonia, d. srs en J. Verlek rzitter en secre- .ing van school- Het kohier der gemeente dienst flWW/i.Vop. jngen en F. de Krjjger. Weppelznan en C. K. zoon ars en fekomei tsprai__ sent, waarbjj -rd in zgne tgdelgke >rlo. Muis. Janna van Beusekom én nn. Clazina, d. van ,rdouw. oud 24 j. en F. Haan, oud 29 j., Zwart. J. van Deze Courant wordt des Wocuvr/uf/v- on des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven nor drie maanden ƒ0,75. Franco per post door hot go hoi» In rijk /O,IH) Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agonton en B o Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending Iranco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namidddgs uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. e vai 13 j. )k. Van i—28 Febr. Ljjaje, d. van A. van Dam en 2 uur. leden A. Kuilenburg, M. den Ujjl, A. A. Graves P. Greup, P. van Sonsbeek, H. A. van Lomwel en G. J. Niekerk. j de leden C. L. van Willenswaard Doesburg. de heer P. K. P. J. vau Sloten, -heer >orzitter: Zjjn er ook aanmerkingen lotulen i«er A. A. Graves Kooimai laatste redeneering van den heer een onderwerp, waarover ik i woord had gevoerd, is my, loei tweede maal geweigerd door den vo< dat het persoonlijke zak het volstrekt niet. te bepleiten, die niet Valk was voorgesteld, nog op te nemen i~ De heer P. Grei De voorzitter van meenteraad of hjj' Een’ leer A. A. Graves Kooiman: Ik hoor Ik hoor daar ider ik zou (fabriek, ten- _iet op Onan ie ook geweest iurg. en Weth.: zal zwflgen.” Je beleedigde terecht, misschien niet, maar dan zou Schreuder willen gezegd zou hebben in Burg, en Weth. van het bestek, dat nummer voor worden oud- ^n heer T. den lag-avond a.s. eene in het café van Teems en langs de geheele jelaud heeft een buiten- vloed-o verst rooming aan veroorzaakt. schouwt «n den Keizer evenmin vertrouwt als Graaf Witte. Te Moskou hebben de verkiezingen in den eersten graad rustig plaats gehad. Maar van de werklieden deden de meesten niet mede en op 176 groote fabrieken hebben in 28 de werklieden niet gestemd. De Minister van Binnenlandsche Zaken moet in een .instructie aan de hoofden der districten voor de a. s. Duma-verkiezingen, hebben aangespoord om, zonder openlik en actief op te treden, toch een zekeren invloed op de verkiezingen uit te oefenen. Een en ander moet zóó geschieden dat onder het volk geen ontevredenheid gewekt wordt. Nu deze instructie al bekend is, zal ’t aan ontevredenheid wel niet mankceren! Minister Witte moet bg den Czaar aan gedrongen hebben op algeheele afschaffing van de doodstraf, uit hoofde van de vele gerechtelfjke moorden, waartoa het „kort recht” der laatste tjjden aanleiding gaf. Vooral drong de Eerste Minister aan op vernietiging van het dood vonnis van Luitenant Schmidt. Maar de Czaar moet geweigerd hebben aan Witte’s verzoek te voldoen. In de Spaansche Kamer van Afgevaar digden beeft de Minister President, onder toejuichingen, mededeeling gedaan van het voorgenomen huweigk des Konings met Prinses Ena van Battenberg, die, geljjk men weet, tot de Katholieke kerk is overgegaan. Uit België komen berichten over den boogen waterstand. Bjj de overstrooming der Schelde is het water hooger gekomen dan ooit te voren. Het peil van het oude dok teekende 9 m. 55 aan en het hoogste peil, hetwelk tot daarvóór werd bereikt, was 9. m. 35 in het jaar 1877. Zeer droevig zjju ook de berichten uit Ostende. Daar ging een sloep met de op varenden ten gronde in het gezicht van den wal en behalve de schipper en de stuur man, zoon van den reeder, zjjn nog 4 vis- schers en 2 kajuitsjongens in de golven omgekomen. Ook op de Oostkust van Eng< gewoon hooge zienljjke schade Vergadering op Vrijdag 2 Maart. 1906, nam, Tegenwoordig de J. W. Valk, H. Kooiman, Schreuder, A. Afwezig en J. G. B Voorzitter burgemeester: secretaris de Veenstra. Na opening der vergadering dooi voorzitter worden de notulen der verga, van 26 Februari door den secretarir gelezen. De voc* op de noti De heei Overxlcbt. B(j de mjjnramp van Courriéres, in het Noord-Franache departement Pas de Calais, bewezen o. a. een aantal Westfaalsche mijn werkers uitstekende diensten, die, op verzoek der Fransche mjjnmaatschappjj waren geko men. Groot en algemeen is de verslagenheid in de vjjf gemeenten, die tot het mjjndistrict behooren. Huis aan huis is men er in rouw gedompeld. In vele gezinnen verloor men verscheiden leden. Van een huisgezin b.v., zjjn de vader en zes zoons onder de dooden. De bewoners van de streek verkeerden eerst in doffe verslagenheid. Maar langzamerhand maakte die plaats voor zenuwachtige opge wondenheid. Groote volksmassa’s stonden op eengedrongen bjj de mjjntoegangen, vooral bg mjjn 4, verlangende om te zien of onder de dooden die werden boven gebracht hunne dierbare betrekkingen waren, of van de geredden iets te vernemen. Er moesten krachtige maatregelen wor den genomen om de menigte in bedwang te houden en de orde te handhaven. De meeste dooden waren onherkenbaar verminkt. Het totaal cjjfer der slachtoffers van de ramp wordt oificiöel als 1212 opgegeven. Betuigingen van deelneming in de ontzet tende ramp komeu .van alle zgden in, o. a. van alle Staatshoofden. De Regeering schonk reeds 10.000 francs aan de betrekkingen der slachtoffers. De in Parjjs vergaderde Bisschoppen elk 100 francs. De gemeenteraad van Pargs f 50.000 en de mjjn besturen f 200.000 francs. Woensdag j.L had de begrafenis der ver- ongeiukten plaats, aandoenlgk door de veie tooneelen van diepe smart. Een vertegen woordiger van President Faiiièrês, de Mi nister Dubief en vele andere aanzienlijken woonden de plechtigheid bjj. De jammerende vrouwen en kinderen om de groeven en de taliooze kisten leverden een hartverscheu rend tooneel op. De Minister sprak namens de regeering, die een fraaien krans had gezonden. „Eenige dagen geleden,” zeide hjj, „was alles te Courriéres nog leven en bedrjjvigheid. Thans is de geheele streek in rouw en doodsche stilte, en wjj gaan mede naar het kerkhof met eenige dier wakkere mannen, die gevallen zjjn op het veld van den arbeid, hetwelk ook een veld van eer is.” Hjj bracht hulde aan allen, die zoo wakker pogingen tot redding deden en verzekerde ten slotte, dat de nagelaten be trekkingen der slachtoffers op den wel wil lenden steun der Regeering kunnen rekenen. Volgens de laatste berichten is onder de overgebleven arbeiders thans een werkstaking uitgebroken. De heer Sarrien door President Failières met de vorming van een nieuwe Kabiuet belast, is daarmede al geslaagd. Hg zelf wordt in het Ministerie President met de portefeuille van Justitie; Léon Bourgeois treedt op voor Buiteniandsche Zaken (Rouvier is dus niet gehandhaafd) en Clémenceau voor Binnenlandsche Zaken. Voorts: Poin caré, Financiën; Briand, Onderwgs en Eere- dienstRuau, LandbouwSsygues, Koloniën Barthou, Handel en Doumergue, Koophandel, terwgl uit bet vorig Kabinet de Ministers Etiènne en Thomson met Oorlog en Marine belast bljjven. In het BriUclie Lagerhuis, waar ook Balfour en Caamberlain, nu weer hersteld, tegenwoordig waren, stelde een lid der Re- geeringspartjj een motie voor, waarbjj het thans erkent, dat de uitslag der jongste ver kiezingen eene veroordeeliog van bet be schermend stelsel is geweest en eene duide lijke verklaring der kiezers ten gunste van den vrjjen handel. De beide genoemde heeren vonden n.b.l deze uitspraak niet duideljjk genoeg en in dubbelzinnige bewoordingen vervat ea stelden verschillende vragen aan de regeering, die echter niet antwoordde. Toen stelden zjj verdaging van het debat voor. De beer Bannerman werd een beetje boos en noemde de vragen van Balfour en Cham berlain „doelloos, ia de war sturend en on zinnig. Van deze hansworsterjjen hebben wjj, dunkt mjj, nu genoeg gehad”, zeide hjj. De meerderheid juichte den Premier luide toe, de oppositie protesteerde heftig. Toen werd het voorstel tot verdaging met 405 tegen 115 stemmen verworpen en de motie, diè Balfour zoo onduidelgk vond, met de duideljjke meerderheid van 474 tegen 98 stemmen aangenomen. In Daltachland is de leider der vrij zinnigen, Eugen Richter, overleden. De voorzitter van den Rgksdag, Graaf Von Ballestein, hield in de vergadering van 10 dezer een rede te zjjuér nagedachtenis, Telke door alle leden staande werd aange- loord. Zjjn vrienden hadden op zjjn ledige plaats een krans met zwarte linten neer gelegd. Op den dag der begrafenis hield de Rjjks- dag slechts eeo middagzitting, om de leden gelegenheid te geven deze bg te wonen. Bjj den voorafgaanden indrukwekkenden lijkdienst ia de zaal der Philharmonic waren the partjjen vertegenwoordigd, behalve de sociaal democraten. Van het Ministerie en den gemeenteraad van Berljju waren vele leden tegenwoordig. Ia het Huis van Afgevaardigden conservatief Hey Je brand een lofcei grooten tegenstander. De arbeiderspartij ia Rusland schjjat Dog niet erg iagenomen met de nieuwe Volksvertegenwoordiging. Een deel ervan heeft bjj manifest geweigerd aan de ver kiezingen deel te nemen, aangezien zjj de Wheele zaak als een tooneelvertooning be- Bjj Koninklijk besluit zjjn V lem Phoenix Boogaert, te Venlo, en Edi Charles Boogaert, te Utrecht met al wettige, zoo manneljjke als vrouweljjke, af stammelingen in den Nederlandschen adel verbeven, met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw. Aan den heer A. C. M. Muskegn, burgemeester van Montfoort en Willeskop, is, op zjjn verzoek eervol ontslag verleend als gemeente-secretaris van IJselstein. Naar men verneemt, heeft H. M. de Koningin onmiddellgk na het bekend worden van de rampen, die een gedeelte van het land door overstroomiogen en dgk- breuken tengevolge van den jongstlh storm hebben getroffen, aan de te Amsterdam ge vestigde algemeene commissie tot leniging van rampen door watersnood, een bedrag van f 15.000 doen toekomen, teneinde ten spoedigste te worden aangewend tot leniging van den eersten nood der slachtoffars van dezen watervloed. Tot vader Oid-Burgerweeshuis benoemd de heer genoote te Gorinchem. Er waren 139 paren sollicitanten. Door de arr.-rechtbank te Rot terdam is Dinsdag j.l. veroordeeld: E. K., 27 jaar, sjouwerman te Ouderkerk a/d IJsel, wegens bedreiging met eenig misdrgf tegen het leven gericht en mishandeling (bg recidive) tot een maand gevt Voorts werd o. a. behandeld zaak In den morgen van den 9den Januari, omstreeks tien uur, bevond zich de onbe zoldigd rjjks veld wachter W. Verheg, uit Jaarsveld, in den polder Vogelesang, waar hjj in een schouw zag J. M., 19 jaar en diens broer H. M. 20 jaar, beiden koop man te Lopik. Zjj hadden bg zich een zak en volgens den veldwachter had de tweede een buks. Toen hjj hen ter zake van jachtovertreding wilde bekeuren, zou den zg hem eenige beleedigende woorden hebben toegevoegd. Beklaagden gaven op, op het land van hun vader daar in de buurt gewerkt te hebben. Een zak hadden zg bjj zich, doch geen buks; ze hebben nooit een buks in bun bezit gehad. Het O. M. achtte het feit wettig en over tuigend bewezen en vorderde tegen ieder 7 dagen gevangenisstraf. In de op Dinsdag j.l. te Utrecht gehouden openhire terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (ongevallen verzekering) had de uitspraak plaats in het hooger beroep van J. B. T. te Gouda tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbjj hg niet ontvankelijk ia verklaard in zjjne vördering ter bekonaiog eener tgdeljjke uitkeering en hem is out- zegd zgne vordering tot toekenning eener rente en genees- en heelkundige behande ling ter zake van een ongeval. De Centrale Raad verklaarde wegens te late instelling het hooger beroep niet ontvankelijk. 1 *AibIas«erwaard en heeren- landen, 16 Maprt. De bauuel in kaas gaat vlugger, mat naar stjjging neigenden prjjs; boter in een doen met ruimer aanbod; men besteedt thans in deze streken voor kaas f 24 A f 29 per 50 kilo, naar wicht en kwaliteit. Goéboter f 0,50, weiboter f 0,50 per half kilo. *Amelde, 14 Maart, personeels belasting dezer 1906 bedraagt in hoofdsom ben er voor, voorzitte tel van den heer Kooiman, alsnog in de notulen op te nemen. (Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heer A. A. Graves Kooiman). Da heer P. van Sonsbeek: Een regl van orde bezit ik niet, maar ik dacl de vergadering haar meening spreken, of de heer Kooiman het v hebben, ja of neen. De voorzitter: De meerderheid is er niet voor, dat dat in de notulen wordt opgeuomen. De heer G. J. Niekerk: Mguheer de voor zitter, mag ik na aflojp van de agenda even het woord? De heer A. A. Graves Kooiman: Ik ook, mjjuheer de voorzitter? De voorzitter: Burg, en Weth. deelen made, dat Gedeputeerde Staten hebben beslist inzake den hoofdelgken omslag ea wel ig van R. J. de Ruiter gehand- i H. Schilt overgebracht van de naar da 2e klasse, van J. U. Weeds van 7e naar da 6e, en iozake Mr. A. Oudegeest beslist, dat hjj woont in Willige Langerak en dus maar voor 4/i2 Qioct worden aangeslagen. Aan de orde is de vaststelling, van het bestek voor den bouw van de gasfabriek. De heer H. M. den Ugl: Alvorens we dat gaan behaudelen, wenschte ik eerst nog in geheime vergadering over te gaan. De voorzitter: Mag ik weten om wat te beraadslagen? De heer H. M. den Ujjl: Ik heb een mededeeling te doen, die ik liever niet ia publieke vergadering doe; het is inzake het bestek. Dd voorzitter: Het beslek wordt natuur lijk ia het openbaar behandeld en aangezien dat de groadslag is van bet contract, dat nog opgemaakt mout worden en het een onderhandsche besteding is, zie ik nog niet iu, dat we daarvoor in geheime vergadering moeten ovargaan. (Op herhaald verzoek gaat men over in besloten vergadering) Na heropening der vergadering zegt de voorzitter: Wie van de heeren verlangt het m: Na de Valk over r>, waarover ik eenmaal het «roerd, is mjj, toen ik voor de daarover het woord vroeg, dit j-oorzitter, met te zeggen iken waren; dat waren Ik wenschte een zaak gond door den heer Ik verzoek dat als- in de notulen. lup: Neen, ik protesteer, i toen vraagt aan den ge- de waarheid spreekt. .-stens heeft de heer Kooiman tweemaal het woord gevoerd, de eerste maal tegen mg, toen tegen den heer Valk. Daarop wilde hg weer4 het woord eu toen heb ik gezegd, dat het te persoonlijk werd en dat ik die zaak voldoende besproken achtte. U hebt dus tweemaal het woord gehad. De voorzitter: Is de Raad niet gen pleegd, toen de heer Kooiman voor twe maal het woord vroeg? De beer P. Greup; Ook niet, maar dreigde persoonlgk te worden. lalichtin waren gegeven en toen men voor de twe maal het woord had gehad, heb ik er een eind aan gemaakt. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik wil het geheugen van den voorzitter van toen even opscherpen. Toen ik betwjjfeld had, of het in ’t belang van het onderwas was, dat de heer Ho'geudoorn naar de school 3s soort was overgeplaatst, zeide de heer Valk, dat die zaak aan de school vau den heer Ten Hagen uitstekend in orde was. Zonder eenige persoonlijkheid in mjjn ge heele wezen te hebben, heb ik daar even op willen antwoorden, maar toen zeide de heer Greup: ik sluit de vergadering, ik heb geen tjjd meer. Ziedaar de zaak. Ik hf-b dus één keer het woord gevoerd daarover. De heer P. Greup: Mgnheer de voor zitter, ik zou de discussies daarover maar sluiten en de vergadering laten beslissen. De voorzitter: Mgnheer Kuglenburg, wat is uw oordeel? De heer A. Kuglenburg: Ik heb niet stipt geluisterd. De heer J. W. Valk; Ik geloof, dat elk lid van den Raad het volste recht heeft om Burg, eu Weth. te iuterpelleereu een zaak. De heer Greup beeft den Kooiman beantwoord en tot die zaak voldoende is gen zaak in orde is; de heer Kt echter niet gerust over en begon heer Greup zeide toen, dat ik daal kon antwoorden en toen heb ik gezegd, wanneer ons personeel gezond bleqf, volkomen in orde was. Het eenige pen Ijjke wat ik gezegd heb, is, dat de Kooiman schoolopzien Daarop wilde de maar de heer Greup hoewel ik voor mg eens uit den hoek had ik ben er voor, om de zaak te laten zooals ze is. De voorzitter: Ik breng in rondvraag voorstel van den heer Kooiman, om alsnt centen voor de provincie f 134 54, 35 op centen voor de gemeente f 523,22^8 In de heden gehouden vergadering der Zangvereeniging „Kunstliefde en Vriend schap” alhier is benoemd tot directeur de heer B. H. van Brenk te Langerak^z Lek. 'Berkenwaude, 14 Maart. Zaterdag avond vergaderden de leden der zangver eeniging „Vriendschap” met de kunstlievende leden en vele genqodigden in eene keurig versierde zaal bjj dé wed. D. de Brujjn om het tienjarig bestaan der vereeniging te vieren. De vergadering werd geopend met een toepasselijk woord, waarbjj in korte trekken de geschiedenis der vereeniging werd geschetst, terwgl er werd gewezen op den gunstigen invloed, dien zjj in die jaren had uitgeoefend, en hoeveel genoegen zjj zoowel aan de leden als aan particulieren had verschaft. Daarna begön de eigenlijke feèstviering. Zang en voordracht wisselden elkander af, lerwjjl in de pauzen de muziek zich deed hooren. Alles liep flink van stapel. De eeqe verrassing volgde op de andere en het was duideljjk merkbaar, dat alle krachten zich hadden ingespannen om luisterrijk mogeijjk maken. Ni luisterrijk feest. De vereeniging alle'eer van. Zjj heeft getoond uiti krachten te bezitten, en dat in eene kleine gemeente door ijveren eendrachtige samen werking veel goeds en schoons tot stand kan komen. Toen, ver na middernacht, het laatste nummer van het progamma werd vertoond, was het een gejubel en gejuich, zooals dien avond nog niet gehoord was. Allen hadden zich zich dan ook uitstekend geamuseerd en waren hoogst voldaan over hetgeen de zangvereeniging had laten hooren en zien. De burgemeester, de heer J. J. Snel, dankte ten slotte de vereeniging voor den hoogst genot vollen avond. Hg moest bekennen, dat alles wat hjj dezen avond had aanschouwd verre zjjne verwachting overtroffm had, ja dat hg verbaasd stond en nog zelden zoo’n schoon en toch waarlgk vroolgk feest had bjj- gewoond. Nog enkele uren bleven de leden zich vermaken en eindelgk keerden allen ten hoogste voldaan huiswaarts. Den vorigen avoud waren de leden der zangvereeniging in het schoollokaal bjjeen gekomen. Diar bood de vooi zitter der veree niging, de heer A. J. Scheer, met eene flinke toespraak op harteljjke wjjze namens de vereeniging aan den directeur, die tien jaren voor de vereeniging was werkzaam geweest, twee prachtige geschenken aan, en wel een fraaien leuningstoel en een lamp. Niet als belooniog, maar uit dankbaarheid en erkenning werden die geschenken aan geboden. De directeur dankte de leden harteljjk voor die aangename verrassing, en hjj uitte den wensch, dat nog jaren aan een de zangvereeniging moge werkzaam blgven, en dat zjj nog vele genoeglijke avonden zoowel aan de leden als aan par ticulieren zou kunnen schenken. ‘BleBkenHgrattf, 14 Maart. Op voor stel van den voorzitter is door den raad dezer gemeente een adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, om bjj de regeering aan te dringen, over te gaan tot pensionneering der gemeente-ambtenaren, in geval van ouderdom of invaliditeit uit *s Rjjks kas en tot opneming van die ambte naren in het pensioenfonds van burgerlijke ambtenaren. De heeren J, H. Mander' zjjn respectievelijk als voorz taris der commissie tot werii verzuim herkozen. •Streefkerk, 14 Maart. Door den raad dezer gemeente is op voorstel van den voor zitter een adres gezqpden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, om bjj de regee ring aan te dringen over te gaan tot pen- siotmeeriog van gemeente-ambtenaren iu ge val van ouderdom of invaliditeit uit 's Rjjks kas, en tot opneming van die ambtenaren in het pensioenfonds van burgerlijke amb tenaren. Tot ambtenaar van den burgerlijken stand alhier is benoemd de heer H. Vóorspi de plaats van den heer A. Castelegn, wien op zjjn verzoek eervol ontslag verleend. Tot voorzitter en secretaris der com missie B tot wering van schoolverzuim zjjn respectievelijk benoemd de heeren B. van As en P. de Jong. Geljjk uit eene in dit komende advertentie blgkt, leerlingen en vrieudea van dei Hertog uitgenoodigd Maandt bijeenkomst bjj te wonen den heer A. Schalk. Ter opheldering diene het volgende. Zoo als reeds velen bekend zal zjjn, herdenkt de beer Den Hertog den 1. April a.s. zjjn 25-jarig jubileum als hoofd der school I alhier. Wjj twjjfelen er niet aan of deze dag zal>bjj zjjne oud leerlingen en zjjne vrienden aller belang stelling wekken, en de pogingen, die in het werk gesteld worden om dien dag voor hem onvergetelgk te doen zjjn, zullen zeker slagen. Met dankbaarheid zal worden herdacht wat den heer Den Hertog iu deze gemeente niet alleen als ooderwgzer, maar ook ais veler vriend, gedurende dien tgd voor hen is geweest. Bg de op gisteren gehouden indeeling van militiephcbtigen, zjjn de voor deze gemeente opgeroepen manschappen ingedeeld als volgt Leen der t Huisman, 4e reg. Infanterie te Gouda; H. Brouwer, reg. Grenadiers en Jagers te s Gravenhage; G. Ligendgk, 3e reg. Huzaren te 's-Gravenhage; B. Caste- lejjn, le reg. Vesting-Artilterie te Utrecht en M. van Anroojj en B. D. de Wachter, beiden 3e reg. Infanterie te Bergen-op-Zoom. •Zevenhuizen, 14 Maart. Tot opzichter van den Tweemauapolder alhier ia benoemd de beer G. van der Ster re, timmerman te Nieuwerkerk a/d IJsel. woord o?er het bestek? Den heer H. M. den Ujjl: Ik heb het bestek nagelezen, maar er zjjn verschillende dingen in, die ik er nog in wilde hebben, o. a. betreffande de fundeering. Waar het eene minder zal zjjn, staan daarentegenover weer andere dingen, die vqel meer in ’t belang zouden zjjn. Wanneer dat dus tegen elkaar opgaat, gaan we niet achteruit. Er wordt nu o. a. voorgeschreven, dat het stookhuis van binnen gepleisterd wordt. Gevoegd zou ik beter vinden. Die steen, die voorgeschreven wordt; vindt ik minder geschikt. De kosten kunnen niet veel schelen en het ksn met den aannemer worden over een gekomen. De beer P. GreupDezelfde aanmerking heb ik ook gemaakt. De beer H. M. den Ujjl: Dan is er van de straat, die onder bet gebouw komt, ver geten de breedte op te nemen. Dat moet zgn 2 meter. De aannemer weet het wel, maar ik wenschte bet toch er in opgenomen. De voorzitter: Zgu er nog heeren, die het woord verlangen? De heer H. A. Schreuder: Na al den arbeid, die door de gascommissie is ver richt ter voorbereiding van het bouwen en bg de voorbereiding van het bestek, daar heeft het mjj verbaasd, dat, nu de zaak haar beslag zou krggen en nu het bestek met den deskundige en den aannemer zou worden vastgesteld, Burg, en Weth. ge meend hebben de gascommissie onkundig te moeten laten daarin en haar thuis laten. Dat vind ik heel jammer. Er zjjn verschillende dingen in het bestek, waarvan ik nog gaarne iets gezegd had. Ik meen, dat het nu overbodig is, want „de gascommissie had er niets mede te maken.” De heer P. Greup: Mynheer de voorzitter, mag ik even daarover inlichtingen geven? Het is by ons toen in de vergadering wel degeljjk een onderwerp geweest om de commissie uit te noodigen, maar toen heeft de heer Valk gezegd, dat de heer Schreuder, die het meeste werk daarvan bad gemaakt, toch niet in de stad was. De heer H. A. Schreuder: Zeer zeker zou ik ook niet gekomen z.yn wanneer ik ge roepen was en ik was thuis. Een vergade ring, die een week van tevoren bekend is, als ik daarvoor 2 A 3 minuten tevoren ge roepen word, kom ik niet. De heer P. Greup: Ik heb het nog aangegpven. De heer I’. LT"!. dan nog niet volledig. De den yzeren kap op «L™ in opgenomen. De heer J. W. Valk: Mag ik ter verdui delijking nog iets zeggen, mjjnheer de voorzitter? Wat de heer Schreuder gezegd heeft is waar. De heer Greup heeft er nog op attent gemaakt, of we de gascommissie niet zouden uitnoodigen en toen heb ik gezegd, dat ik het wel wenscheljjk vond, omdat 5 meer weten dan 2 en omdat zjj er zich hadden ingewerkt. Maar toen heb ik gezegd, dat de heer Schreuder niet thuis was. Even goed als de h^er Schreuder het nu zegt, kon ik ook als voorzitter van de gas commissie zeggen, dat het wenscheljjk ware geweest van Burg, en Weth., om rekening te houden met de gascommissie, die zooveel arbeid in ’t belang van de gemeente doet. Daarom hoop ik, dat wanneer het weer voorkomt, het uw aandacht niet zal ontgaan. Haar arbeid is niet als een kleinigheid te tellen. Du ht_. daar weer vreemde dingen, zeggen door den heer Schreudei zeggen den man van de gasfa minste op technisch gebied, nii ciéel gebied dat hjj gaarne was in die vergadering van Bu.c „daar had ik gezegd, wat ik nu 1 De heer Schreuder is dus de man misschien terech' maar daar bljjf ik buiten ik toch aan den heer vragen: is hetgeen u de vergadering van ernstigen aard omtrent hier wordt voorgelegd? Als de heer Schreuder zoo beleefd zou willen zjjn mjj daar antwoord op te gev_ea, zou mjj dat aangenaam zjjn. De heer H. A. Schreuder: Het spreekt van zelf, dat ik bg die gelegenheid èa met den aannemer én met den deskundigen inge nieur veel meer (Hogen besproken zou hebben dan nu besproken zgo. Misschien zgn die ook besproken, maar daar weet ik niets van. Er zjjn wijzigingen in het bestek gekomen, die ik er met ia iiad gewild, de heer Den Ugl heeft er al genoemd. Wanneer wjj samen spreken, komen we tot een resultaat, maar om nu gaan beknibbelen, dat heeft met het werk Grossen und Ganzen niets te maken. Ik er hg, dat een stookhuis, van binnen gepleisterd, een onding is, maar ik ben niet le gelegenheid geweest om daarover te spreken. Du heer A. A. Graves Kooiman: Dus de heer Schreuder heeft geen ernstige bezwaren? De heer H. A. Schreuder: Neen. De heer A. A. Graves Kooiman: Dank u. De heer P. Greup: Mochten er nog zaken zjjn, die de heer Schreuder wil weten, dan kau hg daarop nog antwoord of inlichtingen krfjgen. De voorzitter: De hoofdzaak is deze. De Raad heeft gewild, gekend te worden in het bestek en nu spreekt het van zelf, dat zoo’n bestek behoorlijk in elkaar moet worden gezet door hem, die met de uitvoering is belast. Vandaar dat de ingenieur, dien Burg. en Weth. zich hebben toegevoegd juist als technicus om voor hen toe te zien, gezegd heeft, dat het voorloopige bestek van Sep tember in hoofdzuk de grondslag was, „maar daar kan ik niet op werken, ik moet bot nog in den vorm gieten." BURGERLIJKE STAND. Vervolg van pag. 3. euHCliop. Van 1—28 Febr. boren: Helena Hendriks, d. van Joh. uuren en A. Bos. Jacoba, d. van C. veld. itrouwd: K. Voormolen, oud 71 j., iwnaar van W. Langerak en N. Hillegen- oud 60 j weduwe van T. Haaksman. (ets, oud 24 j. en H. Brouwer, oud 25 j. Brkenwwude. Van 1 Febr.—1 Maart, iboren: Gerrit Jan, z. van J. W. H. Tongeren en G. N. Hogendoorn. elia, d. van G. van Wijngaarden en C. :er. lenkenagraaf en Hofwegen. Van i Febr. iboren: Jannipje, d. van P. Boon- iel en A. Verslujjs. Marrigje, d. van an Huuksloot en G. Oostbeek (won. te naarsgraaf). rerleden: J. Verwoerd, weduwe ietveld, oud 83 j. A. Stujj. wedi A. de Klugver, oud 77 j. W. van den h, weduwe van L. van Zessen, oud 84 j. ;or, oud 73 j. randwijk. b o r e n urggraaf. itrouwd: A. Brouwer, oud 24 j. en prujjtenburg, oud 23 j. rerleden: J. de Klnjjver, iwnaar van A. van Engelen. W. de ver, oud 23 j., echtgenoote van C. evaar. A. Versteeg, oud 85 j., iwnaar van A. de Vroomeu. C. luw, oud 5 m. leaendam. Van 24 Febr.3 Maart, jboren: Gerrit, z. van B. Vonk en G. idwjjk. Sjjgje Willempje, d. van A. Beuzekom en L. den Toom. Pietje, an L. Hoftjjzer en J. van der Plas. tje, d. van T. Bongen ttrouwd: M. tigter. rerleden: M. de Hai jenoote van C. de velingen, oud 10 m. iesen-Nieuwkerk. Van 1—28 Febr. itrouwd: L. Rietveld, oud 32 j. en v. d. Mgden, oud 35 j. rerleden: W. den Toom, oud 80 j., iwnaar van L. Kramer. rooUAmmers. Van 1 Febr.—1 Maart, (boren: Cornelia, z. van C. Maurik en (elgers. Adriaan, z. van G. Bouteren I. Muilwjjk. Willemina, d. van H. Ham en A. Gelderblom. itrouwd: A van Resteren, oud 26 j. i. de Koogel, oud 18 j. rerleden: J. van der Bas, oud 63 j., van R. Prins. ekendwrp. Van 1—28 Febr. jboren: Agatha Johanna, d. van Joh. enburg en C. van Mierlo. Grietje, an A. Goedhart en J. ana, d. van W. J. Zerwejj. Wilhelmina 'erhagen en J. W. Verd< jtrouwd: D. Boer, o. al, oud 24 j. rerleden: M. de Wit, oud 80 j., weduwe F. Verwoerd. A. C. Boskoop, 18 m. G. de Heer, oud 40 j., echt- ot van T. Kersbergen. Van 1—28 Febr. -Petronella Adriana, d. van 3__joom en M. Th. Boere. d. van A. de Veen en B. Boeren, eden: G. Baars, oud 44 j echt- ote van M Ojrdéhot. ••g-Blwkland. Van &Febr.-5 Mrt. 3boren: Dirkje, d. van E. Rietvelden an Steenis. verleden: ooruaar. rerleden: van J. Hat aaraveld. iren: Anthonia, d. van T. van en A. de Jong. Willemina Sophia, P. J. van Esschoten en D. van melen. Hendrik, z. van G. de Ridder L de Graaf. Pieter Johannes, z. van e Groot en T. Pek. Maria, d. van le Bruin en C. de Ridder. Annigje, m H. Berg en J. Achterberg. Hendrik, in M. L. van Dam en C. Rietveld. ina, d. van C. van den Akker en E. Montfoort. erleden: D. Blok, oud 67 j., weduw- van T. de Wejjman. N. Benschop, 9 m. W. S. van Esschoten', oud 13 d. mgerak. Van 1 Febr.—1 Maart. boren: Cornells, z. van A. C. Jongkind L. Borsje. Dirk, z. van H. de Groot de Ruiter. Arie, z. van G. Demper J. Beuzekom. Aalbert Tennis, z. van wgnenburg en J. D. Blom. Barbera, n C. Sterrenburg en T. Blom. trouwd: P. van Dam, oud 25j.(won. Gravenhage) en D. Zwjjnenburg, oud 37 j. erleden: B. de Haan, oud 7 w. iDgemlgewelde. Van 1—28 Febr. boren: Aart, z. van Joh. Hejj en D. slkoop. erleden.' sfijn, oud 6 m. w m. A. P. de Wit, oud 5 m. kkerkerk. Van 1—28 Febr. boren: Arie, z. van T. Eikelboom en Meerkerk. Magchellje, d. van J. e en M. A. v. d. Velden. Jantje, in C. Breuklander en F. H. Stout. lert, z. van T. v. Zoest en Woutema, d. van O. Zwj rakernaak. Bastiaan, z. v. Vu uren. Hendrik, mink en H. Nobel. trouwd: P. de Waard, oud 19 j. en Deelen, oud 20 j. erleden: A. Kok, oud 68 j. W. Bas, oud 10 m. J. Kaptein, oud 4 m. Hofwegen, oud 23 j. C. den Besten, van C. Deelen, oud 58 j. suwlaud. Van 1—28 Febr. erleden: S. Versluis, oud 3 m. mwpoort. Van 1 Febr.—1 Maart, boren: Go verina, d. van A. Gelderblom A. vau Herk. rouwd: A. den Besten, oud 25 j. te Rotterdam) en P. Kroon, oud 23 j. srleden: A. Blonk, Oud 79 j., weduwe Kroon. J. van der Stok, oud 88 j. Drdeloas. Van 5 Febr.—5 Maart. toren: Nicolaaa, z. van D. Zwanenburg Rietveld. Johannes, z. van A. van am en H. Kon. rouwd: J. A. de Haas en M. van Hllik. (rieden: A. van Iperen, oud 60 j., noote van P. Sterk. J. Duym, oud - M. Pesselse, oud 68 j., echtgenoote Boom. pekep. Van 1—28 Febr. irleden: J. Th. van Leeuwen, j. Een levenloos aangegeven kind )t vrouweljjk geslacht van J. Maajjen A. Rosenboom. ■raum. Van 118 Febr. irleden: P. Huisman, oud 60 j. Isbraek. Van 1—28 Febr. rouwd: H. van der Maat, oud 19 j. de Gilde, oud 26 j. rieden: J. Hogendoorn, oud 78 j., maar van M. Spek. llge-Langerak, oren: Cornelia, d. M. Straver. rieden: J. Boere, oud 91 j. A. oud 79 j. L. van den Hoek, oud 88 j. te in bljjf o,-piei in d( k ge. date .jrpellee reu over heeft den heer M>en gezegd, dat regeld en dat die tooimaD was daar *--weer. De _ir beter op i heb ik gezegd, dat 1 gezond bleef, het Het eenige persoon- izegd heb, is, dat de heer ‘"’lener in de Schoolstraat is. a heer Kooiman ingaan, ’p zeide, dat het uit was, ijj in privé hem nog wel laten komen. Maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1