Rijwielen KINDERWAGENS SPOBTWAGENS. C. VAM DER HEK, der nieuwe KLEEDING- en MODE-Magazijnen: Gebr. RERV0ETS, i Attentie!! Moom Echte Ui Mi EN ROTTERDAM. MR. P. A. GREUP, VRACHTRIJDEHIJ, 1 C. VAN DER HEX, i HUIS, Gebeelonthooding. gouden Oorknop Scheepmakers, Jongmensch. SchoonmaakJ Repareeren I Schoonmaak 1 Gevraagd f 4000, Spreker: Ds. M. H. A. VAN DER VALK, VAT A PUT met uwe INK00PEN WAUiiM lol de OPENING A. VAN IPEREN, Schoonhoven. f 2,50 eu meer verdienste per dag. geriefelijke Kamer Een Meikstand Polder Stolwijk. Zie verder het Tweede Blad. Advertenuen. C. E. A. NIERMANS. Mr. P. A. GREUP. Oud-leerlingen en Vrienden Spreker; de Heer A. WILLEMSE, GEREF KERK Protestantenbond te Ameide. 2 Arbeiders Steeds voorradig: KNECHT, A. SETON te Bergambacht L SETON te Schoonhoven, H. J. SCHOLTEN, Honing-, Ontbijt- en Gemberkoek V. H. DOESBURG, LEESBIBLIOTHEEK van MEUBELEN, $TOFFEEÉ?D£RIJDRAAIERIJ en VERVAARDIGEN van nieuwe artikelen. Fantasie-Goederen enz. enz. Kapok- en Veeren-Bedden en Matrassen in alle kwaliteiten. VOORTS EENE GROOTE COLLECTIE KLEEOEN, VLOERKLEEOJES ENZ. ALLES IN GROOTE VERSCHEIDENHEID. gdF* Verhuizingen, zoowel binnen als bniten de stad, worden aangenomen. Tevens ontvangen een groote collectie van (le Nieuwste modellen Concurrentie onmoqelijk. Voordeeliqste prijzen. Oosthavenbij het StadhuisSchoonhoven. TE KOOP: KOEHOOI De Stichtsche Hypotheekbank te Utrecht. Agent de Heer G. PLOMP Azn., „DE MER WEDE" te H&rdinxveld Waal-, Profiel- en Siersteenen. J. v. d. BERG. Klompen, Kuipwerk, Zijssen GOUDA, A. UITTENBOGAARD Cz. OPENBARE VERGADERING TE SCHOONHOVEN. Heerenstraat t/o. Jonkerfransstraat Kwaliteit boven alles, is het motto der AaVaL Sa-Rijwielen. DAAR MOET HET HEEN! Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, TH0s. H. WHITTICK Co., Amsterdam, Keizersgracht 410. B. VISSERS, Gouda, Houtmansgracht, (9 RUF" Alle b(j mjj gekochte artikelen vorden zoovel e) j® bniten als binnen de stad franco huis bezorgd. |j OOSTHAVEN, SCHOONHOVEN. TE KOOP. afe3 4 gebruikte TILBURY'S, D. GBOENEVELD, Schoonhoven. Veehouders TE KOOP: SCHOUW 250 M3. GRINT Nieuwerkerk a/d IJssel De van ouds genaamde Kerkedijk-Ettingen". te GOUDERAK Notaris J. KOEMAN, Openbare Verkooping TE GOUDA N. F. Cambier van Nooten, N.. i. Een Winkel- en Wnnnbuis Men moet niet vergeten, dat het bestek door dilettanten is opgemaakt, of Burg. en Wetb. dat nu ejja, laat ik daar, maar het rijn geen technici. Nu heeft by het in een anderen vorm gegoten en gezegd, dat wanneer er al hier of daar een kleine wgziging in was, het toch geen invloed had op het bedrag. Dat is hem gelukt en nu heeft bij een con ferentie gehad met Burg. en Weth. en den aannemer. De heer J. W. Valk: En den directeur. De voorxitter: Dat is niet waar. Nu heeft de heer Schreuder zgn gevoelig heid aan den dag gelegd, dat hjj en de andere loden der gascommissie niet ter conferentie z)jn uitgenoodigd. Ja, dan komt men op een moeilijk terrein. Het had wel kunnen gebeuren, maar of bet gebeuren moest is een andere vraag. Niet dat Burg. en Weth. niet gaarne den b^jstaDd zouden erlangen van die commissie, maar zoo langzamerhand zou die commissie wor den eene commissie van voorbereiding, wat t{j niet is; en het is ook niet haar werk en technici zgn zfl toch ook niet, net zoo min als het college van bet dageltjksch bestuur en dat is verantwoordelijk. Daarom heeft dat gezegd, dat we ons moeten toevoegen een behoorlijk deskundige, die voor ons zal kfjken en waardoor wij er niét aan behoeven te twijfelen, of de aannemer zal aan zgn verplichtiugen voldoen. Nu kan men wel kleine opmerkingen maken, zooals ik er al gehoord heb, want 8 oogen zien er meer dan 4 maar dan zullen dat toch maar kleinigheden zgn. Oogen- ecbjjnljjk is er iets vergeten, maar die kwestie van dat straatje staat in het primi tieve bestek en daarnaar wordt verwezen. Maar wij zullen het er in zetten. De heer Schreuder heeft ook reeds gezegd, dat by niet wilde afwgken van het bestek en er ook niet tegen was, dus kunnen we alleen nog betreuren, dat bg den heer Schreuder de gevoeligheid is gaande gemaakt, doordat hij niet ter conferentie is geweest. Ik ben er ook niet bij geweest. Dat zal ook geen aanleiding wezen, dat de Raad bezwaar zal maken tegen dat bestek. De heer J. W. Valk: Ik heb de eer voor zitter te zgn van de gascommissie en ik weet, dat als zij midden in den nacht voor die zaak geroepen zou worden, z(j present zou ziju; altgd wil zg zich geven voor die zaak en nu kan ik best vatten, dat wanneer men met zoo'n zaak, die door de Gascom missie is uitgevoerd en opgezet met ont zaglijken arbeid, aan het eind is, men wel geen gevoel moet hebben als men er niets in vindt als men dan nog wordt ge passeerd. Ik ben er bij tegenwoordig geweest toen daarover is gesproken, maar ik kan er goed in komen, waar de Gascommissie geroepen is die zaak hoog te houden. Als voorzitter dank ik u dan ook voor den bgstand, die mfi steeds is verleend. De heer H. A. Schreuder: Mijnheer de voorzitter, ik wilde u even opmerken, dat het volstrekt niet mgn gevoeligheid is, maar die van de commissie als zoodanig, niet van my persoonlgk. Maar ik verzoek in den vervolge de wellevendheid tegenover de Gas commissie te betrachten. De voorzitter: Dan kan men dus alléén betreuren, dat de voorzitter van de Gas commissie niet méér er op heeft aange drongen dat het gebeuren zou. Zyn de heeren bereid over te gaan tot vaststelling van het beBtek? De heer H. M. den Uyi: Alleen waoneer wg nog onder de oogen krygeu de constructie van de gzeren kap en de teekeniug. We weten met, of we soms jjzerdraad krijgen. De voorzitter: De heeren hebben er recht op, wauneer plannen en voorwaarden zijn voorbehouden, om de teekeningen te zien. Wat hier dus niet in staat, daar zullen we nog de heeren in de gelegenheid stellen kennis vau te nemen. Als we nu besluiten tot dit bestek, kunnen we voortwerken. De heer P. Group: Er komt een kap op van 8000 K.G., met inbegrip van de goot. Den heer II. M. den Uyt: Dat kan mooi zyn, maar ik wil het eerst zien. De heer P. GreupWaar is die teekening 1 De heer U. M. den Uyt: In Leiden. De voorzitter: Er kunnen nog wel meer teekeningen komen. Ik breng nu in rondvraag de vaststelling van het bestek. De heer H. M. den UJjl: Ik stem voor onder voorwaarde van een yzeren kap. De heer P. van Sonsbeek: Ik ook. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt aangeuomen met algemeene stemmen. Wordt vervolgd. SOOB1QD M1EUWS. vNaar aanleiding van de ontïet- tende mgnramp van Cournères, in Frankrgk, schrgft „Land en volk" het volgende De stoutste fantasie van den schryver van het boek der mynwerkers is overtroffen. Een vreeseigk ongeluk, wereldschokkend, heeft duizenden in rouw gedompeld. Zooveel honderden vaders, broeders, zouen, verloofden op één slag gedood, weggerukt vau wie zg liefhadden, van die hen beminden; mannen in de kracht des levens, jongelingen, die door het staren op de donkere massa heneden niet verleerd hadden met biyden blik te zien naar de schitterende zon en den smet teloos blauwen hemel. Het is als een obsessie, die u vervolgt waar ge zyt, in uw gezin, in uw Werk, lot in deo schouwburg toe, waar ge er over praat, tusschen twee bedrgven van een klucht in. Het laat u niet los, dag en nacht. En telkens dringt zich de gedachte op, boe klein de mensch staat tegenover het geweld der natuurkrachten. Dat hoort schachten in der aarde inge wanden en haait er van alles uit: goud, zilver, steenkool. Daar worden, zooveel honderden meiers onder den bodem, kunst werken aangelegd, muren gemetseld, spoor verbindingen gemaakt, reuzenventilators in gang gebrachtEu de mensch, ver trouwend op zyn kracht en zgn kuapheid van vinding, waant zich veilig. Er is gten mjjngaa en is liet er al, de voorzorgen zyn genomeD. Dan komt een ontploffing, die met alle zorgen spot, alle veiligheidsmaatregelen te niet doet. Eén slag en er liggen honderden kloeke mannen geveld als door den bliksem getroffen eiken. Eén trilling van hot binnenste der aarde en duizenden zijn in smart en eliende ge dompeld. Maar de aarde, onbewogen, rolt voort Woensdag-ochtend omstreeks elf uur vond men het ïybje van een 6-jarig zoontje van den landbouwer M. H. te Leerdam achter de woning in een sloot. Waar- schgnljjk is bet kind spelende te water 1» geraakt Van verschillende plaatsen ont vangen wy bericht dat de ooievaar is ge arriveerd. Het it ondoenlijk al die berichten op te nemen. Frans Rosier, sedert Woensdag 7 Maart gedetineerd in het buis van bewaring te Rotterdam, volhardt by zyn eens aange nomen houding. Nadat de rechtbank rechtsingang met last tot instructie en gevangenhouding tegen hem verleende in verband met de tmsdaad te Gouda, waarvan by wordt verdacht, werd gisteren de instructie geopend en een xestal getuigen uit de buurt tan Delft en Gouda met hem geconfronteerd in verband met de verwisseling van kleeding enz. De beklaagde weigert halsstarrig alle in lichtingen en bewaart een diep stilzwygen, zoodat zyn verhoor onmogeiyk bleek. Sedert acht dagen weigert hg pertinent alle eten en drinken. Hedenmorgen te 10 uur is hem door den gevangenisdokter met de instru menten daarvoor aanwezig kunstmatig vloeibaar voedsel, als geklutste eieren, melk en bouillon, toegediend, bg welke behande ling by door een aantal bewaarders werd vastgehouden. Het „Mbl. tegen de vervalschio- gen" waarschuwt tegen perziken, welke in onvernist blik geconserveerd waren en een zoodanige tinreactie vertoonden, dat zg" zonder eenigen twgfel als schadelgk voor de gezondheid beschouwd moesten worden. Het is inderdaad zeer te betreuren, zegt het blad dat dergeiyke waren niot on- middeliyk vernietigd worden en dat er geen verbod bestaat, hetwelk strenge straffen bedreigt tegen het in den handel breDgen er vaD. Men koope iotusschen nimmer vruchten in onvernist blik geconserveerd, daar de nadeelige gevolgen niet kunnen uit big ven, en zoowel bet tin als bet ter soldeering gebezigde lood langzamerhand in oplossing komt. Te Philadelphia is een 15-jarig meisje, dat nu al sinds negen maanden aan een zenuwachtigen bik Igdt. Ze kreeg dien tengevolge van een hevigon schrik, toen zij een kind door een tram zag overryden. Er zgn thans ongeveer 50 dokters bfleea, om het merkwaardige geval te bestudeeren en te trachten het arme kind van dien hik af te helpen. De WaterauMd. Aan de „Midd. Ct." worden de volgende berichten ontleend over dén watervloed die Zeeland beeft geteisterd: De storm van Maandag j.l. joeg ook het zeewater voor den dyk te Weslkapelle zeer hoog op, zoodat het zelfs hier en daar er overvloeide. In het noorden, achter den yzeren vuur toren, stond de geheele dyk blank, waar ook de rails uit den grond waren gesIageD. Op enkele plaatsen is heel wat schade toegebracht. Ia Domburg zyn de duinen vry sterk achteruit gegaan. Van den rijweg voor bet •Strandhötel" is een groot stuk afgeslagen en ook het voetpad vóór de villa's is tot een smalle strook ingekort. Te Toien liep het water de gemeente in. Een groote oesterloods werd in elkaar ge drukt en een oesterput liep in. In den omtrek van de gemeente staan verscheidene hofsteden onder water en de bewoners brachten zich zei ven en bun vee in de kom in veiligheid. In de gemeentebewaar school werd een deel ervan ondergebracht. De doorbraak aan den caiamiteuzen Susanna polder onder St. Annaland had plaats tusschen de dykpalen IS tot 14. De dyk is over een lengte van ongeveer 85 meters weggeslagen, terwgl de grootste diepte in de doorbraak is 4.70 L. W. Veertig huisgezinnen zyn dakloos, terwyi reeds zes huizen zyo ingestort. Verschillende zyn zoo gehavend, dat die wel hetzelfde lot zullen deelen. Te St. Maartensdyk drong het water by sommigen de woningen 40 c M. boog binnen. I Aan den zeedyk van den Muyepoider ont- i stond belangrgke schade aan de binoenzyde 1 tengevolge van het overslaan van het vloed water. Te Oud-Vossemeer is de ellende door den watervloed aangericht verbazend groot; ver schillende polders zgn ingevloeid, waaronder Vogelsang, Leguit, Oud Kuikuit en Slabbe- I coorn, terwgl het zoute water ook zich in den polder Oud-Vossemeer verspreidde; hon- derdeu hectaren land zgn bedorven. Tal van runderen, paarden enz. werden naar het dorp gebracht en vooral akelig klonk des avonds het geblaat vau een kudde schapen, die in het dorp slechts zelden wordt gezion. Aan de Noord-Brabantsche zyde is ook een polder ingeloopen. Uit het noorden van het land Hulst meldt meu, dat niet mioder dan drie polders geheel ondergeloopen zy0, terwyi enkele andere gedeeltelgk onder water staan. Het water uit den Wilhelmuspolder heeft ook toegang weten te verkrijgen tot den Kruispolder, die thans ook voor de helft onderstaat. Kloosterzande stond hal ver manshoogte on der. De tram reed Dinsdag ochtend slechts tot aan de boterf&briek, nu maar tot Kuit aart, wyi vanwege 't polderbestuur van Lams- waarde de doorgang in den dgk over den provincialen weg is afgedamd. Een treurigen aanblik levert de Van Alsteynpolder op. Het bovengedeelte der zes boerenbehuizingen met schuren en stal len steekt boven 't water uit, anders is alles zee; de golfjes kabbelen daar zoo lustig alsof ze er al jaren gewoon zyn. De „N. Zeeuwsche Ct." meldt uit Ierseke: VreeseJyit is de verwoesting die is aau- gericbt in de oesterculluur. Minstens 15 oes- terloodsen zyn in stukken weggedreven, waarbij nog komt de schade aan de dyken en niet het minst aan de oesters die op de banken zgn uitgezaaid, welke meer dan waar- schguiyk onder het zand zyu gestroomd. Uit Rilland Bath werd aan de „Z. Ct." gemeld: De minister van waterstaat, handel en ny verheid, de commissaris der Koningin en de hoofdingenieur van Zeeland hebben de ramp in oogenschou w genomen. De toestand van den spoordam wordt steeds kritieker, men vreest het ergste. Honderden by honderden komen onze ge meente bezoeken. Er zal zich een licfdadigheidsoomité ter leniging van den nood vormen. Door geheel het tand zal men bjjdragen vragen. Meer dan 800 menscöen tfln broodeloos en byaa van alles beroofd. Uit Gouda: Alle omstandigheden deden Dinsdag j.l. wederom de komst van hoog water ver moeden. Gelukkig ging de wind tegen den avond liggen, zoodat de waterwacht, die reeds weer present was, te half ne gen kon inrukken. Toch bereikte bet water in den IJsel nog eene hoogte van 1.93 M. boven A. P. en hoopten de schepen en stoom booten zich voor de Mallegatsluis op, wachtende op voldoenden val van het water om doorgescbut te kunnen worden. De schade, veroorzaakt door het hooge water, is grooter dan men aaavankeiyk meende. Zoo sloeg in den spoordyk van de nog niet in exploitatie zynde tramlijn Gouda—Schoonhoven eeu gat van een meter of tien, waardoor al de in de nabybeid staande huizen, pakhuis en stalling onder liepen. In de stad bleef men van den waterover vloed gevrijwaard. PMtkutaor ficboonhaven. LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de ldie helft der maand Maart 1906. Brieven: H. Zanen, Ammeratol. J. Tiemens Jant. ITADflIllIWB. fiekaèakerea, 10 Maart. t Aan den heer A. Hoogenboezem alhier is door den Minister van Waterstaat, Handel en Ny verheid eene akte van ver gunning verleend tot het in gebruik nemen van een stoomketel, ten dienste van zyne gruttery. t De 1 o telingen G. Viveen en D. Herkhof, die ter herkeuring waren opgeroepen op 13 Maart j.l., eQq door Ged. Staten dezer provincie afgekeurd. t Voor de betrekking van haven- meester-sluiswachter alhier hebben zich 64 sollicitanten aangemeld. t Woensdag en Donderdag zgn bin- nen deze gemeente verschillende opnamen ge daan voor het plaatsen van palen, ten dienste van de aan te leggen telepboon. t De heer D. J. Lazonder Jr., cand. tot den H. D. alhier, heeft een beroep ont vangen tot predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Hiaure en Bornwerd. t Blijkens achterstaande adver tentie zal de heer A. Willemse vim Utrecht voor do Geheel onthoudersvereeDiging alhier optreden in openbare vergadering. Niemand verzuime die vergadering bij te wonen. t Over een tiental maanden zal het 100 jaren geleden zyn, dat de stad Leiden, door de ontploffing van een kruit schip, door eene ramp werd getroffen, die haar voor een groot deel in puin deed storten en tal van slachtoffers eischte. Naar aanleiding van dien herioneringsdag zal van de hand van Prof. Dr. L. Knappert een uit ofticiëeie bescheiden opgesteld werkje verschipen, getitpld: „De Ramp vau Leiden op 12 Januari 1807." Dit belangrgk, op populaire wjjze behan deld geschrift, voorzien van bglagen en platen, zal in den loop dezes jaars bet licht zien by de uitgevers S. te W. N. van Nooten te Schoonhoven. t Op initiatief van de afdeeling „Schoonhoven" van de Soc. Democratische Arbeiders-Party werd Woensdag-avond een plaatseiyk comité voor Algemeen Kiesrecht gesticht, dat gevormd wordt door de afdee ling „Schoonhoven en Omstr." van den „Bond van Nederlandsche Onderwyzers", de afd. „Schoonhoven" van den „Internationalen Sigaren- enTabaksbewerkersboud" en boven genoemde afdeeling van de S. D. A. P. t In de Dinsdag avond gehouden huishoudelijke vergadering van de afd. „Schoonhoven" van de Soc. Democratische Arbeiders-Party werd den afgevaardigde naar het aanstaande coDgres opgedragen zooveel mogeiyk die voorstellen te steunen, welke bedoelen eerst de zaken van propagandist!- schen aard af te doen en eerst daarna de zoogenaamde kwesties te behandelen. De afdeeling heeft zelf de volgende motie in- gediend: Het Congres enz., constateerend, dat meer en meer het uit pluizen van persooniyke geschillen in het hoofdorgaan der party gewoonte wordt; dat een groot gedeelte van den hoog-noo- digon arbeidstijd van de congressen der party aan onderzoek en berechting dier goschillen wordt zoek gebracht; dat het hoofdorgaan door die kwesties en de congressen door de daarop betrekking hebbende discussies, de propaganda benadee- len, inpluats ze krachtig te bevorderen; dat het daarom tykt of de S. D. A. P. dm stryd tegen het kapitalisme heeft beéindigd draagt het plaatselyk bestuur op naar mid delen uit te zien, waardoor dergeiyke dis cussies kunnen voorkomen worden en van congressen en partybladen de zoo zeer noo- dige propagandistische kracht kan worden gewaarborgd. t Door den storm van Maandag middag, is er aan de bestrating bg en aan bet stoom booten hoofd schade aangericht. t Donderdag-avond had door het ontploffen van een lamp, gevuld met ben zine, in de werkplaats van den heer Van den Bergh, rgwidhandelaar Lopikerstraat alhier, een ongeval plaats. Door den zwaren knal sprongen een paar ruiten stuk, bovendien bekwam de heer v. d. B. zulke hevige brandwonden in het aangezicht en aan de handen, dat direct heel kundige bulp moest worden ingeroepen. t Door den Rjjks veld wachter J. Snijder, gestationueerd te Krimpen a/d IJsel, werd Vrydag-morgeü gevankelijk aan gebracht, om voor de op dien dag te houden zitting van bet kantongerecht terecht te staan, wegens gepleegde baldadigheden, de minderjarige C. H., van Oudei kerk a/d IJsel, daw deze de vorige zitting geweigerd had te verschijnen. Door den kantonrechter was zgne medebrenging gelast en werd zyn zaak ia verband met de kinderwetten met gesloten deuren behandeld. IN UKZONIIEAI. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mynheer de Redacteur. De hemen Van den Bargn en Meyer en De Boog maken 't me met hunne beide stukken in uw blad van 14 Maart ai heel gemakkelijk voor mgn slotwoord. Klaar- blgkelyk hebben zy, even als een paar echte weèrspannige kinderen, vóór dat ze den hoek in moesten, toch nog eens tegen willen pruttelen. Maar het is als by die kinderen by pruttelen gebleven, want verweer hebben ze niet. Het zou voor my slechts een her haling moeten worden van hetgeen ik zoo breedvoerig in myn stuk van 3 Maart ge schreven en met argumenten aangetoond heb, wilde ik, nog antwoord geven op het enkele punt waar ze tegen in gaan. Zy giydea netjes nagenoeg over alles heen. om de eenvoudige regen dat er geen verweer tegen is, maar qjin toch door te dreinen op dal ééne punt.... stemrecht. Wel scbrgft de heer Van den Bergh, dat het met moeietyk zou zjju tegenover elke bespiegeling een andere te atellen, maar vreest, dat de plaatsruimte dat niet zou toelaten. Zeer naief, inderdaad I Ea nu zie ik met vertrouwen de uitspraak van bet nieuwe ontwerp-reglement door de Nyver- heidsvereeniging tegemoet, tenzijer zooveel kleine patroons als ledèo van het fonds bedanken en zich by de Nyverheids- vereeniging laten inschrfiven, dat zy ons alien overstemmen. H.H. Patroons leden Volgt ge mya raad nu nog niet op? Dit is nu de derde maal dat ik 't u in den mond geef, om u voor het fonds en de gezellen-leden verdienstelijk te kunnen maken. Met vriendeiyken dank Uw dienstwillige L. A. RUSZ. Schoonhoven, 15 Maart 1906. Hiermede sluiten wy de discussie over dit punt. Rid. VERVOLG OER NIEUW8TIJDINGEN. By Kon besluit is aan den koio* nel, kommaudant van het le regiment ves ting artillerie S. I. van Nooten vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de ordeteekenen van commandeur der Se kl. ▼an de Danebrogsorde, hem door wyien Z. M. Koning Christiaan IK vau Denemarken geschonken. By Kon. Besluit is aan F. B. 's Jacob, op zyn verzoek, met iogang van 1 Mei 1906, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Rotterdam, on der dankbetuiging voor de gewichtige dien sten door hem in (die betrekking bewezeo. By Koninkiyk besluit zyn be noemd tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Goes, Jhr. JW.E. von Schmidt auf Alteostadt, ontvanger derzelfde middelen te Leerdam: tot outvanger der directe belastingen en accgnzen te IJselstein, B, H. P. Janssen, ontvanger der directe belastingen, invoer rechten en accynzen te Sittard. Bg de op 14 Maart 1 906 te Amsterdam gehouden aanbesteding door bet Departement van Koloniën, was het minst ingeschreven voor perceel 18, 20 kub. M. esscheohouf, te leveren in 70 stammen, de firma B. Scbilte Sc Zn. te IJselstein, voor f880. Door H. M. Koningin-Moeder is aan het fonds der Maatscbappy „Caecilia", te Amsterdam als biyk van belaugsteiling zestig gulden geschonken. Wyien mevrouw de wed R. G. J. Verschoor, geb. Pape, 14 Febr. te Arnhem overleden, heeft aaa de Maatscbappy van Weldadigheid gelegateerd f 1000, vrg van successierechten. De firma Geb r. Bervoets, welke reeds te Zwolle, Sneek, Apeldoorn en Kampen, inagazguen bezitten, hebben zich thans ook te Rotterdam gevestigd. In de Heerenstraat tegenover de Jonker- Fransstraat hebben zy voor hunne inrich tingen voor Heeren- en Jongeheerenkleeding en Modeartikelen naar Amerikaanschen grondslag een gebouw opgetrokken, een waar paleis, hetwelk een sieraad voor dit stadsgedeelte mag genoemd worden. De Raad van Beroep te Dordrecht deed in de terechtzitting van 5 Maart j.l. uitspraak in de zaak van K. de Gruyter te Ammerstol en kent den getroffene voormeld, met ingang van 20 November 1905, een rente toe van 50 cents per werkdag. De rechtbank te Rotterdam ver oordeelde Donderdag j. 1. J. v. W., 48 jaar, melkboer te Cappelle a/d IJsel, wegens melk- vervalsching, tot 1 maanden gevangenisstraf, met last tot openbaarmaking dezer uilspr&nk bg uittreksel en wel door plaatsiDg daarvan op kosten van den veroordeelde in het Rot- terdamsch Nieuwsblad. Het Gerechtah.of te 's-Graven- hage deed Donderdag j.l. uitspraak in de volgende zaken: Den gewezen deurwaarder der belastingen te Gorincbem, die onlangs door de rechtbank te Dordrecht tot 1 maand werd veroordeeld wegens beleediging in de „Nieuwe Goriu- chemsche Courant" van den inspecteur der directe belastingen te Valkenburg, werd door het Hof thans f 25 boete, subsidiar 10 dagen hechtenis, opgelegd. Vrijgesproken wera een werkman teAi- blasserdam, beklaagd van mishandeling met een bierglas; de rechtbank te Dordrecht had 3 maandeu opgelegd. Te Leeuwarden en te Heeren veen zgn afdeelingen gesticht van de inter nationale vereeniging Vredelentoonstelling." Mej. B. W. Zevenbergen te Rot terdam is benoemd tol 8e onderwijzeres aan de school voor gewoon lager onderwijs 3e klasse No. 52 aldaar. «Alblasaertam, 15 Maart. Door het ongekend hooge waier van Maandag avond j.l. zyn ook hier vele kaden doorgebroken en buitenpolders met woningen onder water gezet. Wel het meest heeft hei Stek te Jgden gebad. Om ODgeveer 7 uur des avonds werden op den Dam noodseinen en gegil opgemerkt en toog een roeiboot, bemand met J. Kooiman en H. 't Hoen, er op uit om redding te bieden. Het bleek, dat P. Kooyman met zyn gezin in nood verkeerde, daar reeds een muur was ingestort. Man, vrouw en kind kwamen in de boot, en het oiocht de kloek moedige redders gelukken, het drietal be houden aan den Dam te brengen. Dit was geen gemakkelyke taak, als men begrgpt dat bet water ongeveer 26 c.M. over net Stek in den Polder Ruigerhil liep, en het wel een waterval geleek, waarin men door den sterken stroom mede gesleurd kon worden. Om ongeveer half acht gaven weer Steebe woners noodseinen, en ook deze werden behouden aan den Dam gebracht. Gelukkig kwam om 8 uur het water tot staan en was de potder vol, zoodat er geen stroom meer was. Des anderen daags kon men de vernieling opnemen. Van het huisje van P. Kooyman staai slechts een klein gedeelte, en van een ander huis is de muur nagenoeg weg. Het Stek heeft ook zwaar geleden. Vele gaten zyn er in, zoodat er hier en daar maar een voetpaadje over is. Voorts zyn vele kippen verdronken, en is er veel schade van auderen aard aangericht. A welde, 16 Maart. Da. M. van Grieken alhier is beroepen te Oud Beierland. 'Aamerital16 Maart. De milicien W. Ooms Az., die ingedeeld was by het korps Genie-troepen te Utrecht, is voor den militairen dienst afgekeurd, dientengevolge zal in zyn plaats ia dienst moeten treden S. de Jong Hz. 'Arkel, 15 Maart. Sedert eenige dagen is de scheepvaart door de sluis aan den Arkelschen Dam gestremd. Een der schui ven, waardoor het water uit de schutkolk in het Zedenkkanaal loopt, is zoo vast ge raakt, dat zy met open te krijgen is. «Gleseo-Mlenwkerk16 Maart. Den loteüngen Van Harten en Sterk, van de lichting 1906, zyn als garnizoensplaats res- peciieveiyk aangewezen Gorinchem (Se reg. Veating-Artillerie) en Breda (6a reg. lufant.). «Ursst-Aiuuiers, 16 Maart. Donderdag middag ontstond, door het aanmaken van een kachel in het verfpakhuis by den heer W. Brink, brand, welke gelukkig onmiddellgk werd gebluscbt, waardoor onze gemeente voor een groot onheil kon worden bewaard. Hearnaar, 15 Maart. Zondag-avond werd zekere vrouw J. S. alhier, van een visite terugkeerende, zjodamg aangevallen, dat haar öoed en parasol zeer beschadigd waren. Er schyuen hier personen te zgn die daar plezier in hebben, daar bet hier meer voorkomt, dal het meisjes, die zich gezamenigk naar de brievenbus begeren om uosicbtakaai ten enz. ter post le bezorgen, lu de duisternis zoo hinderiyk gemaakt wordt dat het haar een volgenden keer terughoudt. Zeer nuttig zou het zyn, wanneer by de brievenbus deB avonds verlichting plaats had, zoodat men de bedryvers dier baldadigheid herkende en ze betpr achtervolgd kunnen worden. Krimpen a/d Lek, 15 Maart. De dames C. Drapers en E. C, Drees alhier zga te Breda geslaagd voor het examen Nuttige Handwerken. "Krlaapea a/d Lek, 16 Maart. De tooueetvereeniging „Vriendenkring" heeft Woensdagavond haren leden en gtïatrodu- ceerden een genotvolien avond bezorgd. De beide stukken, welke werden opgevoerd, ge tuigden van ernstige studie. „Eerloos", drama in drie bedryven door W. G. vanNouhuys, werd ▼erdieosteiyk vertolkt. Het laatste ■tukje „Een kleine vergissing" was vut komischen aard. Dat „Vriendenkring" nog vele zalke avonden zal verschaffen is aller wenscb, Langer ui gewelde, 15 Maart. Door den brievengaarder alhier werd heden het bericht ontvangen, dat fa(j met iogang van 1 April a. s. van de bestelling der brieven enz. in het benedeneind dezer gemeente zat ontheven worden. "L«kkerkerk, 15 Maart. De ioteling Jan de Vries, militieplichtig voor de lich ting 1906, die voorloopig was afgekeurd en naar huis gezonden om later te 'a Graven- hage te worden herkeurd, is thans ook aldaar voor den dienst ongeschikt bevonden. In diens plaats zal nn worden aangewezen en later opgeroepen Bastiaan Verboom Wz. "Meerkerk, 15 Maart. De indeeling van loteiingen uit deze gemeente, welke gisteren te Dordrecht heeft plaats gehad, ia als volgt: li. Beems Jz. et 3e reg. vest.- artillerie te Gorincbem; J. van der Gryn bjj het,8j reg. infanterie te Utrecht; I. Bor en T. Kruis by bg bet 6e reg. infauterie te Breda. «Meerkerk, 15 Maart. De uilvoering, die „Euphonia" gisteren gaf, is uitstekend geslaagd. De zaal van den heer T. Klegu was vol. De acht muzieknummers werden niet alleen goed uitgevoerd, maar getuigden tevens van den goeden tact van den directeur, den heer L. J. Gerritse van Gorincbem en do gverige studio van de leden. Men meent bg het gezelschap fliuke Vorderingen te kunnen constateeren. De drie komische stukjes, die werden opgevoerd, voldeden ook in hooge mate. Als vroeger by de gezelschappen de tyd van heengaan was gekomen, had de politie nog wel eens moeite de zaal ontruimd te krggen. Onlangs beeft de gemeenteraad bepaald, dat meu eeu uur langur bjjéén mag biyveu en toen nu gisteren-avond de tgd vau heengaan daér was, behoefde de politie niet eens bet sluitingsuur aan le kondigen. Allen gingen zeer ordelgk en tydig heen. Molenaarsgraaf, 15 Maart. De beer A. C. Hey, candidaat te Gorincbem, heeft het beroep tot predikant bü de Geref. Gem. alhier aangenomen. «Ouderkerk a/d IJsel, 15 Maart. De reeds ingelyfde loteliug van de lichting 1906 M. Pols is voor Gedeputeerde Staten aan eene herkeuring onderworpen en afgekeurd voor den dienst, zoodat een hooger nummer in zgne plaats zal worden opgeroepen. Onze dorpsgenoot de heer C. E. A. Niermans is heden van hier vertrokken, om zgne nieuwe bestemming als secretaris en ontvanger te Breskens te volgen. In den korten tgd, dien by bier vertoefde, wist hy zich vele vrienden te verwerven onder groot en klein, door zgn open en eerlgk karakter, z'n warme naastenliefde, in daden zich openbarend, en z'n beminneiyken omgang. Onze beste wenschen vergezellen hem naar zgne nieuwe woonplaats, die hem als eene aanwinst mag begroeten. •OadewAter, 15 Maart. In de concert- zaal van 't hotel „Doelen" gaf de rederykera- kamer „Borger" alhier Woensdag avond met vereerende medewerking van eenige damea eene tooneel voorstelling voor bare kunst lievende leden. Opgevoerd werd „Jan Ongeluk", klucht iu drie bedryven, naar het Hoogduitsch van Oscar Biumenthal en Guatav Kadelberg. Dit echt komisch stuk pakte al dadelyk by 't eerste bedrgf en hield ook "in de andere bedryven den lachlust van bet vry talrgk opgekomen publiek gaande, zoodat we met recht kunuen zeggen, dat „Borger" haren leden waartyk een genot- vollen avond heeft verschaft, wat dan ook door den heer H. Meppen met een woord van lof werd weergegeven. Ook de heer D. Reneman bracht namens het bestuur der rederijkerskamer van Haastrecht hulde aan „Borger". Beide sprekers werden door den iden vooratter van „Borger" bedankt. De voorstelling werd opgeluisterd met muziek van de muziekrereotugiog „M. H. van 't Krugs" en sloot met een zeer geanimeerd bal. Woensdag-avond trad in bet Geref. kerkgebouw als spreker op Ds. A. S. Talma, lid van do Tweede Kamer, met het onder- werp „De politieke toestand van Nederland." Voor een vry talryk publiek behandelde de begaafde redenaar bet onderwerp op duidelgke en onderhoudende wgze. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. De loteüngen Feith en Van Dyk zyn voor den militairen dienst afgekeurd, zoodat tbans worden opgeroepen de lotelingen De Groot en De Paling. •Stolwijk, 15 Maart. De loteüngen C. de Jong en J. Stout zyu flaaal voor den dienst afgekeurd; in hunne plaats zullen nu worden opgeroepen C. van der Byi en K. Blonk. WtMldlngeveea, 15 Maart. Door den Gemeenteraad is aan de vereeniging „Zieken zorg een jaarlgksche subsidie van f 150 verleend ter tegemoetkoming van de kosten, verbonden aan bet bouwen van een geschikt lokaal tot berging van materialen, en twee vertrekken bestemd voor bet verrichten van operatién en bet verplegen van patiënten. AU—p vmn JPubliekw Verkaapinien van Onroerende Gaederen. Vrgdag 9 dezer werd ten over staan van den plaatsv. notaris H. C. Kooi te Lopik, ten verzoeke van de erven de echtelieden W. O verbeek en A. Streng, publiek verkocht: Het oostetyk gedeelte van een huis met aanhoorige betimmeringen, erf en tuin in de gemeente Lopik, Benedeneind, tuscben Grave, groot 1,70 Are. Koopster werd mej. Joha. O verbeek te Lopik voor f 800. O'ÜKKIfiöPOfl DJfiJN TIK Het ingezonden stak uit O. kan worden opgenomen ale de inzender zyn naam er onder pleatst. Rxdactm. Eenige berichten wachten op plaataroimte. W AUAf li lUJdE U UIi^ op Zondag 18 Maart 1906. Hing Hebeenbvven. AMMERSTOL. 'e V oorm. De. A. C. Leendertz, van Stolwyk. KRIMPEN a/d LEK. 'e Voorm. Ds. P. van Willens waard, van Krimpeu a/d IJaél. Uleg lianeu. GROOT-AMMERS. 's Voorm 9lf$ uur Ds. E. D. G. van der Horst, van Nieuwpoort. (Bevestiging van nieuwe Lidmaten.) PROTESTANTENBOND ti AMEIDE. 'b Voorm. 10 uur Dr. Van Papenrecht, predikant der Ned. Herv. Gem. te SUedrecht. VISSCHEWJ-BERlCHTm Is men anders om dezen tyd van het jaar reeds bezig met de elftvangst, door den hoogen waterstand, die de uiter waarden heeft ondergezet, ia er thana van beginnen nog geen sprake, en laat bet zich aanzien, dat er nog minstens een paar weken zotten moeten verloopen, vóór men aan beginnen kan denken, 't Ia wel jammer, want met dit dikke water komt er onge- twgfeld veel elft de rivier op. ld Maart. Vul 10 tot en met Vrydag 16 dezer zyn alhier ter markt aangevoerd 47 winterzalmen; prijs J>m Vi Juin ran f i,U tot 11,66. 'KrallifCM, 16 Krt. Deze week werden ter markt aangeroerd 859 zalmen; prijs f 1,10 A f 1,70 per 5 ons5 elften, f 2,50 A f 5,50 per stuk. *Ttonh«ven, 15 Maart. Gisteren en eergisteren zyn op de zaimvisechery alhier 1 3 zalmen gevangen. MARKTBERICHTEN. Bedepaven, 13 Mrt. Kaas. Aangevoerd 10 wagens, te ramen 512 stuks, wegende 1 pL m. 3072 kilo; le soort Goudsche f28,— A 19,—, zwaardere f le soort f 25,50 1 A Derby-kaas, 2e soort f A Edammer-kaas, le soort f te soort f Handel matig. Gmta, 16 Maart. Kaas. le qual. f 28.50 a f—2e qual. f 25,— a 27,—zwaardere j f Aangev. 6 partyen. Handel vlug. Boter: Prys der goe- f 1,15 A f 1,25, weiboter f lf— A 1,10 per kilo. j ReUeréaA, 13 Maart. Aangevoerd 33 paarden, 853 magere en 802 vette runderen, 204 vette, 905 nuchtere en graekalveren, varkens. Koeien en ossen 25 tot 36 ct, kalveren 45 tot 60 c. per 1/1 kilo. ficheeahevea, 14 Maart. Boter, le qua). 60 et, Se qual 55 ct per half kilo. Kaas f 25 a f 17 per 50 kilo. Belegen kaas f 32 a 36 per 50 kilo. Vette kalveren 28 a 32 ct per Vi kilo. Nuchtere kalveren f 4 a f 7 per stok. Vette varkens 28 a 32 ct Biggen f 9 a f 13 per stuk. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Aardappelen (gele) f 5,— per HL. (blauwe) f 3.50 (poters) f L60 Weerden, 14 Maart, Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 3 partyen, prys van Goudsche le soort fA f Se soort f 26.50 af—, zwaardere f a Edammer le soort f 2e soort f per 60 kilo. Handel matig^ BUBUEULUliE tATANl». 8eheenheven. Van 18—16 Maart. Geboren: Johanna, d. van A. J. Laar hoven en A. J. Stuurman. Getrouwd: G. C. B. van Dyk, oud 26 j. en C. A. Schaiy, oud 25 j. Overleden: A. J. Verschoor, oud 7 m. (won. te Hardingsveld). 1800 - 1W06. Den 28. Maart hopen onze geliefde Ouders D. VAN OOSTEN F. VAN IPENBURG hunne te herdenken. Dat zy nog lang gespaard moge j big ven is de wensch van hunne I Kinderen, Behnwd- en Kleinkinderen, j Amsterdam, 14 Maart 1906. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: IJ. J. EXALTO en C. BOUTHOORN. Moordrecht, I 16 Ma>rl I9Ü6 Zwammerdam, J Huwelgks-vol trekking 29 Maart a.s. Getrouwd: G. C. B. VAN DIJK CHARLOTTE6". SCHALIJ die, ook mede namens wederzgdscbe Familie, vriendelijk dank zeggen voor de by ban Huwelijk ondervonden belangstelling. Schoonhoven, 15 Maart 1906. Heden behaagde het den Heere, na een kortstondig Igden van enkele dagen, van myne zyde weg te nemen myn innig geliefde Echtgenoot BASTIAAN KLOOT, na een gelukkige Echt vereeniging van 24 jaren, in den ouderdom van ruim 61 jaar. My van Uwe deelneming overtuigd houdende in dit voor mg zoo treurig verlies. Wed. B. KLOOT-Valkx. Giessen-Nieuwkerk, 14 Maart 1906. De Ondergeteekenden'betuigen bunnen har- teiyken dank voor de vele bewyzen van belangstelling, ondervonden op 12 dezer. T. RINGELING. W. RINGELING-Touw. F. RINGELING. Goudrlaan, 16 Maart 1906. Voor de vele hiyken van belangstelling, ondervonden by bet overiyden van onzen geliefden Oom en Bebuwdoom PAULUS VAN SCHIEVEEN betuigen wy onzen harteiyken dank. J. DE WITH-Dl Groot. J. DE WITH. Lopik, 16 Maart 1906. Voor de vele biyken Tan belangstelling, ondervonden b| het oreriyden Tan onzen geliefden Broeder en Behuwdbroeder PAULUS VAN SCHIEVEEN, betuigen wy onzen harteiyken dank. Gouderak, T. VAN SCHIEVEEN. M. DE GROOT- Lopik, vak ScmxvzïN. I P. DE GROOT. J. LEKKERKERKER- Benschop, van Scbievekn. I P. LEKKERKERKER. 16 Maart 1906. Poëzie is overal, overal, m'n vrinden, 't Ia de vraag sieebts wie haar al, wie haar [niet kan vinden. m. g.t Ouderkerk ,/d I,# Murt 1006. Breskens, J y beschikking van de Arron- dissements-Rechtbank te Kwlter- OMIU, dd. 12 Maart 1906, is de onder- geieekeiule benoemd tot Bewiaéveerder voor den afwezigen Heer CORNELIS KORT LAND te Schoonhoven. BohwwnhwveM15 Maart 1906. j van den Heer T. DEN HERTOG worden uitgenoodiird tot het bgwnnen eener BIJ» 1 JBÈNKOM8T, in het Café van den Heer A. SCHALK, op Maandag den 1». Maart a. u.des avonds ten 7 ure. P. GAUTIER. Streefkerk, 14 Maart 1906. Openbare Vergadering in het HEEREN LOGEMENT op Donderdag 28 Maart 190<t, des avonds 8Vt ure. van Utrecht. Onderwerp: „De grootste Volks vijand en ket beate middel om hem te beatrtyden." Entrée vry. Debat gewensebt. In bet lokaal zyn tgdens de Vergade ring geen alcoholische dranken te verkrygen. G. JAN NIEKERK, Voorzitter. C. L. VINCK, Secretaris. Ouderkerk a/d IJaael. Zondag 18 Maart, vm. 9s/4 uur en nm. 6V» uur, Ds. J. P. VISSEREmeritus- Predikant te Harderwijk. GODSDIENST OEFENING op Zondag 18 Maart 1906, 's morgens 10 uur, onder leiding van Dr. VAN PAPENRECHT, Predikant der Ned. Horv. Gemeente te Süedrecht. Bevonden in de Koestraat te Sekoenboven een met Diamanten «teentje. Terug te bekomen by U. UOOIJKAAS, Oranjestraat, Schoonhoven. OP DE CEMENT STEENFABRIEK, Schoonhovensehe Veer, kunnen geplaatst worden, liefst ongetrouwd. Boode Bevelfcteen en Blnnen- mnnrsteen (Waaivorm). ÜementtegelB voor vloeren en varkens hokken. GEVRAAGD: Bekwame voor hout- en ijzerwerk; hoog loon. Brieven franco, no. 33, Bureel van dit Blad. D. OOMS te Bergateep (Bergambacht) vraagt tegen 1 April a. s. een boven de 16 jaren, voor de bediening van bet Overzetveer. Gevraagd in Koffiehuis en Stalhouderij een fatsoenlijk en oppassend Adres, franco brieven, „Huis den Hoek", Wed. A. M. BLANKEN, Uaaatrecbk te verkrijgen by en Lood- en Zinkwerkers. Afnemers: G. J. DOKTERS VAN LEEUWEN te Onderkerk a/d IJaael en Gebrs. OSKAM, Kaashandelaren te Gnuda. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor bet leveren en repmreeren van en nnderdeelen. Ammeratol. Vraagt de prima zuivere van Banketbakker, Lopikerstraat, Schoonhoven. van S. Sc W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Leesgcld 6 Cts. per deel. Catalogus 5 Cts. Vraagt manaterboek en pirU*< Veer aallde bewerking wordt Ingestaan. Aanbevelend 8 duizend Kilo goed gewonnen by A. PRINS te Streefkerk. Verstrekt gelden op eerste Hypo theek en geeft Pandbrieven uit van f 1000,—, f 500,-. f 200,—, f 100—, tegen 4%. Bleekersslugel 285, Gonda. als eerste Hypotheek op huizen, ge noegzame overwaarde, tegen den koers van 4 percent, zonder aflossing en op termijn van 15 of 20 jaar. Brieven franco, No. 3Ï, Bureau van dit Blad. Het fijnste maal op elk gebied, Is zonder PUDDING 't ware niet. Maar 't wordt een koninklijke diseh Als bet een THOMSON'S PUDDING is. Prysvraag 23 Dec. 1905. Ondergeteekende bericht bier- mede zyne aanstelling als Ver- tegr ii woordiger der Stoom- Waal cement» steenfabriek en beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten prachtige klenren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend, Ammeratol, 15 Maart 1906. Ondergeteekende bericht aan zgn geachte Cliênféle, dat hg zyn Handel in en andere LANDBOUW ARTIKELEN heeft VEBPA.AATHT van Hnamtrecbt naar Lnnge-Tlendeweg D 70». Teven» gevoelt Ondergeteekende zich verplicht zyn geaebten Begunstigers zgn welgemeenden dank te betuigen voor het jarenlange vertrouwen hem geschonken en beveelt zieh b(j voortduring ia Uwe gunst aan. Hoogachtend W Reparation worden spoedig uitgevoerd. der €hr. Werkl.-Vereenlgtng „De Heere la onse Banier" De door omstandigheden uitgestelde vergadering vau 15 Maart zal no op Weens- dag 21 Maart a. s. plaats hebben, ia de BOVENZAAL der Chr. Volksschool. Herv. Pred. te Oud Bejbblamd. Onderwerp: „De tmerlkaansche Werkman en z|jn gemin". IMB*" De gekochte kaarten zqu geldig, en verder nog verkrijgbaar, zoo lang de 1^^^ voorraad strekt, bg DE GRUIJTER's Boekh. Entrée: Dames en Heeren 20 4)ts., Arbeiders en Vrouwen JO Ots. per persoon. Aanvang 81/* uur. Opening der Zaal half acht. HET BESTUITH. Geen slecht rijwiel voor balven prymaar een waardevol rijwiel, waaraan hoogste eischen kan stellen, voor billijken prys. V„r Mi wn* tm( art» i één jaar gelde» A depeeltei a Mh Ml Voor het breien van Kousen, Nokken en andere artikelen zoeken wg vrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit eiken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige eu vlugge arbeid ^gedureude bet geheele jaar. Vakkennis onnoodig. Breimachine-Maatschappij tot bevor dering van hnlsarbeld. voorheen Wed. C. LA FE BE H. Telegram-Adres: V INN ERN, Gouda. JX Aanbevelend, ft) HEtittELFABKlKiMT, KT^ CtT in de olie. zoo goed als nieuw, met N. Zilver en Collings-as; S Tent wagens, 2 Kaasbrikken, Keop- manswagenlje en een Engelscke Knr. Ook verschillende Handkarren op veeren te koop of te hnnr bg KIEIHKOBF.H (gemalen) t S.OO per too Pond; TAHWEAFVAL. (pik) ri»,- per 1000 Pond; Lichte TAHWEAFVAL fXO,- per 1000 Pond; efgeba.ld bg G. WIENTJES, Tiende weg, Gouda. f eeorten vau vroege en late LEGPüTERS: L I vooral op de LJjUlU 1 IjOij eigenheimers en het nieuwe soort Bravo's, beide soorten milddragend. Vervolgens drie nieuw gekweekte soorten, gezaaid in 1899. No. 1. Annins, deze soort is buitengewoon sterk tegen de ziekte en milddragend. No. t. Aren Ir, geeft een ruim beschot van mooie ronde aardappelen. No. 3. Julia, deze zyn extra vroege nieuwe aardappelen en om de vele goede eigenschappen een bepaalde aanwinst voor tuin en landbouw. De prys der drie laatsto soorten is 80 Ct. per kilo. Spoedbestelling ge wensebt, omdat de voorraad dit jiar niet groot is. Ook voorhanden alle soorten van Weeuwenplantcn van Roode Wille-,Savoys- en Bloemkool, Kropsla en alle soorten Aardbeziën- plasten. Verkrijgbaar bg L. v d HEUVEL, Tuit ier eu Zaad-en Aardappelhandel, Ntolwtyk. In een zeer klein gezin te Ond- Uaasdrecht wordt voor een Heer of Dame een aangebsdsn met kost en huiseiyk ver keer, naar verkiezing. Brieven franco, onder No. 31, aan de Boekhandelaars S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhovrn. Ter overname aangebeden: met Kruidenierswinkel. Het Huis is te huur; op een goeden rtaud. Br.fr lett.IJ, SWARTSENBURG's Alg. Adv.-Bur., «sada. Op 7 April a.s. zal worden gedreven over het vierkant opmaken der wegen en over de sporen, gaten, slen ken enz. in of op de wegen; en: Vóór of op 6 April a. s. worden by den Voorzitter inscbryvingsbifjetten in gewacht tot levering van (franco losplaats, schut geld vry). Inlichtingen geven de Voorz. en de Secr. Het Polderbestuur van Stolwijk, De Secr.-Penningm., De Voorzitter, T. J. KROON. G. GRAVELAND. KERKVOOGDEN der NED. HERV. GE MEENTE te zullen op Woensdag 4 April 1906, des avonds ten 6Vi ure, ten huize van G. VAN REEUWIJK verpachten: op Maandag 2 April 1906, des voormiddags 11 uren, in het KofBebuia van den Heer C. OOMS, ten overstaan van den te Haastrecut ge matigden van: Het geed enderbenden verdere BETIMMERING en ERF, waarin sedert vele jaren de Metaelnnrsannk ia uitgeoefend, te Geuderak, op bet Dorp, buitendijks, geleek end A, no. 101; kadaster Sectie B, nummer 63, groot 1 Are, 32 Centiaren. In eigen gebruik te aanvaarden by de betaliDg der kooppenningen op 1 Mei 1906. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. OP WOENSDAG 4 APRIL 1906, dea morgens te elf uren, in het Hófel „DE ZALM" aan de Markt, ten overstaan van Notaris van: met ERF, aan den Kleiweg te Goada, wgk E, no. 2. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 2. Een Huls en Erf, waarin gevestigd is de „KRANS-BIERHALLE", met afzon- doriyke Bavenwanlng, in de St.-Antbo- niest raat te Gnndn, wgk G, nou. 133 en 133a. Per week verhuurd voor f 6,50 tot 30 November 1906. No. 3. Een Pakhnls eu Erf, geschikt om in t gedeelten te worden verhuurd, in bet - St.-Antbonieklooster aan de St.-Anthonie- straat te Gsndn, wgk G, no. 130. Te aanvaarden 1 Mei 1906. No. 4. Een KsfBeknls en Erf aan de Wilbelminastraat, hoek Cappenerateegte Gsada, wgk M, no. 59. Te aanvaarden 1 Mei 1906. Nos. 5 tot 7. Drie HuizenErven en Open Grend aan de Kees Faesena Rol wagen steeg te Gendn, wgk F, nos. 35, 36 en 37. Per week verhuurdno. 35 voor f 0,80 en no. 37 voor f 0,75, no. 36 ia te aan vaarden 1 Juni 1906. Betaaldag der kooppenningen 1 Mei 1906. De perceelen zyn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag, van 10 tot 8 uren, en op dien dag van 9 tot 11 uren. Voor bezichtiging der perceelen 1 en 2 moet vooraf belet worden gevraagd. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2